ɓ

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

1

 1. ɓacewa > bacewa > b'acewa
 2. ɓacin rai > bacin rai > b'acin rai
 3. ɓangare > bangare > b'angare
 4. ɓarauniya > barauniya > b'arauniya
 5. ɓarauniyar hanya > barauniyar hanya > b'arauniyar hanya
 6. ɓarawo > barawo > b'arawo
 7. ɓari > bari > b'ari
 8. ɓarna > barna > b'arna
 9. ɓata > bata > b'ata
 10. ɓatacce > batacce > b'atacce
 11. ɓatar > batar > b'atar
 12. ɓatar da > batar da > b'atar da
 13. ɓatattu > batattu > b'atattu
 14. ɓawa > bawa > b'awa
 15. ɓawo > bawo > b'awo
 16. ɓoyewa > boyewa > b'oyewa
 17. ɓurum > burum > b'urum
 18. ɓus > bus > b'us
 19. ɓuɓɓuga > bubbuga > b'ub'b'uga

2

 1. ɓacewa > bacewa > b'acewa
 2. ɓacin rai > bacin rai > b'acin rai
 3. ɓakutu > bakutu > b'akutu
 4. ɓakutu > ɓakutun > bakutun > b'akutun
 5. ɓangare > bangare > b'angare
 6. ɓangaren > bangaren > b'angaren
 7. ɓarauniya > barauniya > b'arauniya
 8. ɓarauniya > ɓarauniyan > barauniyan > b'arauniyan
 9. ɓarauniyar hanya > barauniyar hanya > b'arauniyar hanya
 10. ɓarawo > barawo > b'arawo
 11. ɓarawon > barawon > b'arawon
 12. ɓari > bari > b'ari
 13. ɓarin > barin > b'arin
 14. ɓarna > barna > b'arna
 15. ɓarnan > barnan > b'arnan
 16. ɓata > bata > b'ata
 17. ɓatacce > batacce > b'atacce
 18. ɓatanci > batanci > b'atanci
 19. ɓatancin > batancin > b'atancin
 20. ɓatar > batar > b'atar
 21. ɓatar da > batar da > b'atar da
 22. ɓatattu > batattu > b'atattu
 23. ɓauna > bauna > b'auna
 24. ɓaure > baure > b'aure
 25. ɓauren > bauren > b'auren
 26. ɓawa > bawa > b'awa
 27. ɓawo > bawo > b'awo
 28. ɓera > bera > b'era
 29. ɓeraye > beraye > b'eraye
 30. ɓoyewa > boyewa > b'oyewa
 31. ɓulla > bulla > b'ulla
 32. ɓurma > burma > b'urma
 33. ɓurman > burman > b'urman
 34. ɓurum > burum > b'urum
 35. ɓus > bus > b'us
 36. ɓuɓɓuga > bubbuga > b'ub'b'uga
 37. ɓuɓɓugo > bubbugo > b'ub'b'ugo

3

 1. ararraɓi > ararrabi > ararrab'i
 2. ararraɓin > ararrabin > ararrab'in
 3. cacaɓa > cacaba > cacab'a
 4. cacaɓan > cacaban > cacab'an
 5. cakuɓa > cakuba > cakub'a
 6. cakuɓe > cakube > cakub'e
 7. cakuɓo > cakubo > cakub'o
 8. cakuɓu > cakubu > cakub'u
 9. camɓala > cambala > camb'ala
 10. camɓalan > cambalan > camb'alan
 11. camɓale > cambale > camb'ale
 12. camɓaleliya > cambaleliya > camb'aleliya
 13. camɓaleliyan > cambaleliyan > camb'aleliyan
 14. camɓalo > cambalo > camb'alo
 15. caɓa > caba > cab'a
 16. caɓa-caɓa > caba-caba > cab'a-cab'a
 17. caɓal > cabal > cab'al
 18. caɓalo > cabalo > cab'alo
 19. caɓalon > cabalon > cab'alon
 20. caɓalɓale > cabalbale > cab'alb'ale
 21. caɓalɓali > cabalbali > cab'alb'ali
 22. caɓalɓalo > cabalbalo > cab'alb'alo
 23. caɓaɓa > cababa > cab'ab'a
 24. caɓe > cabe > cab'e
 25. caɓen > caben > cab'en
 26. caɓi > cabi > cab'i
 27. caɓin > cabin > cab'in
 28. caɓiya > cabiya > cab'iya
 29. caɓo > cabo > cab'o
 30. caɓon > cabon > cab'on
 31. caɓu > cabu > cab'u
 32. caɓula-gemu > cabula-gemu > cab'ula-gemu
 33. caɓula-gemun > cabula-gemun > cab'ula-gemun
 34. caɓula-kashi > cabula-kashi > cab'ula-kashi
 35. caɓula-kashin > cabula-kashin > cab'ula-kashin
 36. caɓule > cabule > cab'ule
 37. caɓun > cabun > cab'un
 38. cicciɓa > cicciba > ciccib'a
 39. cicciɓan > cicciban > ciccib'an
 40. cicciɓi > ciccibi > ciccib'i
 41. cicciɓo > ciccibo > ciccib'o
 42. cicciɓu > ciccibu > ciccib'u
 43. cicciɓuwa > ciccibuwa > ciccib'uwa
 44. ciɓe > cibe > cib'e
 45. ciɓi-ciɓi > cibi-cibi > cib'i-cib'i
 46. ciɓis > cibis > cib'is
 47. ciɓus > cibus > cib'us
 48. dakan-ɓaro > dakan-baro > dakan-b'aro
 49. daɓanniya > dabanniya > dab'anniya
 50. daɓanniyan > dabanniyan > dab'anniyan
 51. daɓaro > dabaro > dab'aro
 52. daɓaron > dabaron > dab'aron
 53. daɓarɓar > dabarbar > dab'arb'ar
 54. daɓarɓas > dabarbas > dab'arb'as
 55. daɓarɓasa > dabarbasa > dab'arb'asa
 56. daɓarɓashi > dabarbashi > dab'arb'ashi
 57. daɓas > dabas > dab'as
 58. daɓe > dabe > dab'e
 59. daɓen > daben > dab'en
 60. daɓosa > dabosa > dab'osa
 61. daɓu > dabu > dab'u
 62. daɓu-gajera > dabu-gajera > dab'u-gajera
 63. daɓu-gajeran > dabu-gajeran > dab'u-gajeran
 64. daɓura > dabura > dab'ura
 65. daɓuri > daburi > dab'uri
 66. daɓurin > daburin > dab'urin
 67. dokar_ta_ɓaci > dokar_ta_baci > dokar_ta_b'aci
 68. dokar_taɓaci > dokar_tabaci > dokar_tab'aci
 69. dumɓu > dumbu > dumb'u
 70. dumɓun > dumbun > dumb'un
 71. galigaɓasa > galigabasa > galigab'asa
 72. garaɓasa > garabasa > garab'asa
 73. garaɓasan > garabasan > garab'asan
 74. garɓa > garba > garb'a
 75. garɓan > garban > garb'an
 76. gaɓa > gaba > gab'a
 77. gaɓan > gaban > gab'an
 78. gaɓaɓuwa > gababuwa > gab'ab'uwa
 79. gaɓoɓi > gabobi > gab'ob'i
 80. gaɓoɓin_jiki > gabobin_jiki > gab'ob'in_jiki
 81. gaɓuɓa > gabuba > gab'ub'a
 82. gaɓɓai > gabbai > gab'b'ai
 83. gaɓɓuna > gabbuna > gab'b'una
 84. gilɓoshi > gilboshi > gilb'oshi
 85. gilɓoshin > gilboshin > gilb'oshin
 86. giɓi > gibi > gib'i
 87. giɓin > gibin > gib'in
 88. giɓu > gibu > gib'u
 89. giɓuna > gibuna > gib'una
 90. giɓɓa > gibba > gib'b'a
 91. gurɓace > gurbace > gurb'ace
 92. gurɓacewa > gurbacewa > gurb'acewa
 93. gurɓata > gurbata > gurb'ata
 94. gurɓatacciya > gurbatacciya > gurb'atacciya
 95. gurɓato > gurbato > gurb'ato
 96. haɓa > haba > hab'a
 97. haɓan > haban > hab'an
 98. haɓɓaka > habbaka > hab'b'aka
 99. hoɓɓasa > hobbasa > hob'b'asa
 100. jiɓanta > jibanta > jib'anta
 101. jiɓinta > jibinta > jib'inta
 102. karɓa > karba > karb'a
 103. karɓan > karban > karb'an
 104. karɓar > karbar > karb'ar
 105. karɓo > karbo > karb'o
 106. karɓuwa > karbuwa > karb'uwa
 107. kasamɓara > kasambara > kasamb'ara
 108. kasamɓaran > kasambaran > kasamb'aran
 109. kirɓa > kirba > kirb'a
 110. kirɓaɓɓeniya > kirbabbeniya > kirb'ab'b'eniya
 111. kirɓaɓɓeniyan > kirbabbeniyan > kirb'ab'b'eniyan
 112. kirɓe > kirbe > kirb'e
 113. kirɓen > kirben > kirb'en
 114. kirɓeɓɓeniya > kirbebbeniya > kirb'eb'b'eniya
 115. kirɓi > kirbi > kirb'i
 116. kirɓin > kirbin > kirb'in
 117. kirɓo > kirbo > kirb'o
 118. kirɓu > kirbu > kirb'u
 119. kuɓewa > kubewa > kub'ewa
 120. kwiyaɓa > kwiyaba > kwiyab'a
 121. kwiyaɓu > kwiyabu > kwiyab'u
 122. kwiɓi > kwibi > kwib'i
 123. kwiɓin > kwibin > kwib'in
 124. kyakkyaɓi > kyakkyabi > kyakkyab'i
 125. kyakkyaɓin > kyakkyabin > kyakkyab'in
 126. lallaɓa > lallaba > lallab'a
 127. lallaɓan > lallaban > lallab'an
 128. laɓewa > labewa > lab'ewa
 129. lulluɓe > lullube > lullub'e
 130. mai_jiɓanta > mai_jibanta > mai_jib'anta
 131. mai_jiɓantar > mai_jibantar > mai_jib'antar
 132. mai_saɓawa > mai_sabawa > mai_sab'awa
 133. majiɓinci > majibinci > majib'inci
 134. majiɓincin > majibincin > majib'incin
 135. majiɓinciya > majibinciya > majib'inciya
 136. majiɓinciyan > majibinciyan > majib'inciyan
 137. majiɓinta > majibinta > majib'inta
 138. masu_ɓarna > masu_barna > masu_b'arna
 139. maɓallai > maballai > mab'allai
 140. maɓalli > maballi > mab'alli
 141. maɓallin > maballin > mab'allin
 142. maɓannaci > mabannaci > mab'annaci
 143. maɓannacin > mabannacin > mab'annacin
 144. maɓannaciya > mabannaciya > mab'annaciya
 145. maɓannata > mabannata > mab'annata
 146. rashin_karɓa > rashin_karba > rashin_karb'a
 147. raɓa > raba > rab'a
 148. raɓe > rabe > rab'e
 149. riɓa > riba > rib'a
 150. riɓanya > ribanya > rib'anya
 151. riɓi > ribi > rib'i
 152. riɓin > ribin > rib'in
 153. riɓiya > ribiya > rib'iya
 154. riɓiye > ribiye > rib'iye
 155. saluɓe > salube > salub'e
 156. samɓaita > sambaita > samb'aita
 157. samɓala > sambala > samb'ala
 158. samɓala-samɓala > sambala-sambala > samb'ala-samb'ala
 159. samɓalele > sambalele > samb'alele
 160. samɓalelen > sambalelen > samb'alelen
 161. samɓara > sambara > samb'ara
 162. samɓaran > sambaran > samb'aran
 163. samɓera > sambera > samb'era
 164. samɓeran > samberan > samb'eran
 165. sarɓa > sarba > sarb'a
 166. saɓa > saba > sab'a
 167. saɓa-saɓa > saba-saba > sab'a-sab'a
 168. saɓalikita > sabalikita > sab'alikita
 169. saɓalikitan > sabalikitan > sab'alikitan
 170. saɓan > saban > sab'an
 171. saɓani > sabani > sab'ani
 172. saɓanin > sabanin > sab'anin
 173. saɓar_da > sabar_da > sab'ar_da
 174. saɓar_takalmi > sabar_takalmi > sab'ar_takalmi
 175. saɓar_takalmin > sabar_takalmin > sab'ar_takalmin
 176. saɓata-juyata > sabata-juyata > sab'ata-juyata
 177. saɓata-juyatan > sabata-juyatan > sab'ata-juyatan
 178. saɓe > sabe > sab'e
 179. saɓo > sabo > sab'o
 180. saɓula > sabula > sab'ula
 181. sha_raɓa > sha_raba > sha_rab'a
 182. sha_raɓan > sha_raban > sha_rab'an
 183. shagwaɓa > shagwaba > shagwab'a
 184. sharaɓa > sharaba > sharab'a
 185. sharaɓan > sharaban > sharab'an
 186. shiɓa > shiba > shib'a
 187. taɓa > taba > tab'a
 188. taɓa_ka_lashe > taba_ka_lashe > tab'a_ka_lashe
 189. taɓarya > tabarya > tab'arya
 190. taɓaryan > tabaryan > tab'aryan
 191. taɓawa > tabawa > tab'awa
 192. taɓin_hankali > tabin_hankali > tab'in_hankali
 193. taɓo > tabo > tab'o
 194. taɓon > tabon > tab'on
 195. tumɓuka > tumbuka > tumb'uka
 196. tumɓuke > tumbuke > tumb'uke
 197. tumɓuko > tumbuko > tumb'uko
 198. tumɓuku > tumbuku > tumb'uku
 199. tumɓur > tumbur > tumb'ur
 200. tumɓure > tumbure > tumb'ure
 201. tumɓurka > tumburka > tumb'urka
 202. tuntuɓe_mu > tuntube_mu > tuntub'e_mu
 203. turɓaya > turbaya > turb'aya
 204. turɓayan > turbayan > turb'ayan
 205. turɓuwa > turbuwa > turb'uwa
 206. tuɓa > tuba > tub'a
 207. tuɓaɓɓe > tubabbe > tub'ab'b'e
 208. tuɓaɓɓiya > tubabbiya > tub'ab'b'iya
 209. tuɓaɓɓu > tubabbu > tub'ab'b'u
 210. tuɓe > tube > tub'e
 211. tuɓen > tuben > tub'en
 212. wasan_daɓe > wasan_dabe > wasan_dab'e
 213. yamɓururu > yambururu > yamb'ururu
 214. yamɓururun > yambururun > yamb'ururun
 215. yin_zaɓe > yin_zabe > yin_zab'e
 216. yumɓu > yumbu > yumb'u
 217. yumɓun > yumbun > yumb'un
 218. zarɓaɓi > zarbabi > zarb'ab'i
 219. zarɓaɓin > zarbabin > zarb'ab'in
 220. zarɓe > zarbe > zarb'e
 221. zazzaɓi > zazzabi > zazzab'i
 222. zazzaɓin > zazzabin > zazzab'in
 223. zaɓa > zaba > zab'a
 224. zaɓan > zaban > zab'an
 225. zaɓanniya > zabanniya > zab'anniya
 226. zaɓanniyan > zabanniyan > zab'anniyan
 227. zaɓaɓɓaka > zababbaka > zab'ab'b'aka
 228. zaɓaɓɓakan > zababbakan > zab'ab'b'akan
 229. zaɓaɓɓake > zababbake > zab'ab'b'ake
 230. zaɓaɓɓe > zababbe > zab'ab'b'e
 231. zaɓaɓɓen > zababben > zab'ab'b'en
 232. zaɓaɓɓiya > zababbiya > zab'ab'b'iya
 233. zaɓaɓɓu > zababbu > zab'ab'b'u
 234. zaɓe > zabe > zab'e
 235. zaɓen > zaben > zab'en
 236. zaɓen_fidda_gwani > zaben_fidda_gwani > zab'en_fidda_gwani
 237. zaɓi > zabi > zab'i
 238. zaɓin > zabin > zab'in
 239. zaɓo > zabo > zab'o
 240. zaɓu > zabu > zab'u
 241. zoɓa > zoba > zob'a
 242. zoɓarodo > zobarodo > zob'arodo
 243. zoɓe > zobe > zob'e
 244. zumɓura > zumbura > zumb'ura
 245. zumɓutu > zumbutu > zumb'utu
 246. zumɓutun > zumbutun > zumb'utun
 247. zururruɓa > zururruba > zururrub'a
 248. zururruɓan > zururruban > zururrub'an
 249. zurɓa > zurba > zurb'a
 250. ɓ > b > b'
 251. ɓacewa > bacewa > b'acewa
 252. ɓacin_rai > bacin_rai > b'acin_rai
 253. ɓakutu > bakutu > b'akutu
 254. ɓakutun > bakutun > b'akutun
 255. ɓangare > bangare > b'angare
 256. ɓangaren > bangaren > b'angaren
 257. ɓarauniya > barauniya > b'arauniya
 258. ɓarauniyan > barauniyan > b'arauniyan
 259. ɓarauniyar_hanya > barauniyar_hanya > b'arauniyar_hanya
 260. ɓarawo > barawo > b'arawo
 261. ɓarawon > barawon > b'arawon
 262. ɓari > bari > b'ari
 263. ɓarin > barin > b'arin
 264. ɓarna > barna > b'arna
 265. ɓarnan > barnan > b'arnan
 266. ɓata > bata > b'ata
 267. ɓatacce > batacce > b'atacce
 268. ɓatanci > batanci > b'atanci
 269. ɓatancin > batancin > b'atancin
 270. ɓatar > batar > b'atar
 271. ɓatar_da > batar_da > b'atar_da
 272. ɓatattu > batattu > b'atattu
 273. ɓauna > bauna > b'auna
 274. ɓaure > baure > b'aure
 275. ɓauren > bauren > b'auren
 276. ɓawa > bawa > b'awa
 277. ɓawo > bawo > b'awo
 278. ɓera > bera > b'era
 279. ɓeraye > beraye > b'eraye
 280. ɓoyewa > boyewa > b'oyewa
 281. ɓulla > bulla > b'ulla
 282. ɓurma > burma > b'urma
 283. ɓurman > burman > b'urman
 284. ɓurum > burum > b'urum
 285. ɓus > bus > b'us
 286. ɓuɓɓuga > bubbuga > b'ub'b'uga
 287. ɓuɓɓugo > bubbugo > b'ub'b'ugo


TODO 2-10-2019

SELECT page_title, page_is_redirect FROM page WHERE page_title LIKE "%ɓ%" OR page_title LIKE "ɓ%" OR page_title LIKE "%ɓ" ORDER BY `page`.`page_is_redirect` ASC

 1. zumb'utu|#REDIRECT zumɓutu
 2. tuntub'e_mu|#REDIRECT tuntuɓe_mu
 3. yumb'u|#REDIRECT yumɓu
 4. sha_rab'a|#REDIRECT sha_raɓa
 5. ciccib'i|#REDIRECT cicciɓi
 6. dab'u-gajera|#REDIRECT daɓu-gajera
 7. gilb'oshi|#REDIRECT gilɓoshi
 8. cacab'a|#REDIRECT cacaɓa
 9. zab'ab'b'aka|#REDIRECT zaɓaɓɓaka
 10. zab'ab'b'e|#REDIRECT zaɓaɓɓe
 11. zab'anniya|#REDIRECT zaɓanniya
 12. camb'aleliya|#REDIRECT camɓaleliya
 13. cib'us|#REDIRECT ciɓus
 14. ciccib'a|#REDIRECT cicciɓa
 15. yamb'ururu|#REDIRECT yamɓururu
 16. sab'ula|#REDIRECT saɓula
 17. zob'e|#REDIRECT zoɓe
 18. b'akutu|#REDIRECT ɓakutu
 19. b'aure|#REDIRECT ɓaure
 20. b'ulla|#REDIRECT ɓulla
 21. b'urma|#REDIRECT ɓurma
 22. dumb'u|#REDIRECT dumɓu
 23. hab'a|#REDIRECT haɓa
 24. tab'o|#REDIRECT taɓo
 25. tumb'uka|#REDIRECT tumɓuka
 26. tumb'ur|#REDIRECT tumɓur
 27. tumb'ure|#REDIRECT tumɓure
 28. tumb'urka|#REDIRECT tumɓurka
 29. b'atanci|#REDIRECT ɓatanci
 30. karb'o|#REDIRECT karɓo
 31. samb'ala-samb'ala|#REDIRECT samɓala-samɓala
 32. samb'alele|#REDIRECT samɓalele
 33. samb'ara|#REDIRECT samɓara
 34. samb'era|#REDIRECT samɓera
 35. b'eraye|#REDIRECT ɓeraye
 36. b'auna|#REDIRECT ɓauna
 37. salub'e|#REDIRECT saluɓe
 38. lullub'e|#REDIRECT lulluɓe
 39. hab'b'aka|#REDIRECT haɓɓaka
 40. shagwab'a|#REDIRECT shagwaɓa
 41. rashin_karb'a|#REDIRECT rashin_karɓa
 42. karb'uwa|#REDIRECT karɓuwa
 43. galigab'asa|#REDIRECT galigaɓasa
 44. mazab'a|#REDIRECT mazaɓa
 45. katab'us|#REDIRECT kataɓus
 46. lullub'ob'i|#REDIRECT lulluɓoɓi

REDIRECTS

 1. rab'e|#REDIRECT raɓe
 2. b'ub'b'ugo|#REDIRECT ɓuɓɓugo
 3. ciccib'u|#REDIRECT cicciɓu
 4. ciccib'uwa|#REDIRECT cicciɓuwa
 5. dab'arb'asa|#REDIRECT daɓarɓasa
 6. dab'arb'as|#REDIRECT daɓarɓas
 7. zab'ab'b'ake|#REDIRECT zaɓaɓɓake
 8. camb'alo|#REDIRECT camɓalo
 9. dokar_tab'aci|#REDIRECT dokar_taɓaci
 10. zob'arodo|#REDIRECT zoɓarodo
 11. tumb'uke|#REDIRECT tumɓuke
 12. tumb'uko|#REDIRECT tumɓuko
 13. tumb'uku|#REDIRECT tumɓuku
 14. karb'an|#REDIRECT karɓan
 15. samb'ala|#REDIRECT samɓala
 16. ararrab'in|#REDIRECT ararraɓin
 17. cacab'an|#REDIRECT cacaɓan
 18. camb'alan|#REDIRECT camɓalan
 19. camb'aleliyan|#REDIRECT camɓaleliyan
 20. cab'alon|#REDIRECT caɓalon
 21. cab'en|#REDIRECT caɓen
 22. cab'in|#REDIRECT caɓin
 23. cab'on|#REDIRECT caɓon
 24. cab'un|#REDIRECT caɓun
 25. cab'ula-gemun|#REDIRECT caɓula-gemun
 26. cab'ula-kashin|#REDIRECT caɓula-kashin
 27. ciccib'an|#REDIRECT cicciɓan
 28. dab'anniyan|#REDIRECT daɓanniyan
 29. dab'aron|#REDIRECT daɓaron
 30. dab'en|#REDIRECT daɓen
 31. dab'u-gajeran|#REDIRECT daɓu-gajeran
 32. dab'urin|#REDIRECT daɓurin
 33. dumb'un|#REDIRECT dumɓun
 34. garab'asan|#REDIRECT garaɓasan
 35. garb'an|#REDIRECT garɓan
 36. gab'an|#REDIRECT gaɓan
 37. gilb'oshin|#REDIRECT gilɓoshin
 38. gib'in|#REDIRECT giɓin
 39. hab'an|#REDIRECT haɓan
 40. kasamb'aran|#REDIRECT kasamɓaran
 41. kirb'ab'b'eniyan|#REDIRECT kirɓaɓɓeniyan
 42. kirb'en|#REDIRECT kirɓen
 43. kirb'in|#REDIRECT kirɓin
 44. kwib'in|#REDIRECT kwiɓin
 45. kyakkyab'in|#REDIRECT kyakkyaɓin
 46. lallab'an|#REDIRECT lallaɓan
 47. majib'incin|#REDIRECT majiɓincin
 48. majib'inciyan|#REDIRECT majiɓinciyan
 49. mab'allin|#REDIRECT maɓallin
 50. mab'annacin|#REDIRECT maɓannacin
 51. rib'in|#REDIRECT riɓin
 52. samb'alelen|#REDIRECT samɓalelen
 53. samb'aran|#REDIRECT samɓaran
 54. samb'eran|#REDIRECT samɓeran
 55. sab'an|#REDIRECT saɓan
 56. sab'alikitan|#REDIRECT saɓalikitan
 57. sab'anin|#REDIRECT saɓanin
 58. sab'ar_takalmin|#REDIRECT saɓar_takalmin
 59. sab'ata-juyatan|#REDIRECT saɓata-juyatan
 60. sha_rab'an|#REDIRECT sha_raɓan
 61. sharab'an|#REDIRECT sharaɓan
 62. tab'aryan|#REDIRECT taɓaryan
 63. tab'on|#REDIRECT taɓon
 64. turb'ayan|#REDIRECT turɓayan
 65. tub'en|#REDIRECT tuɓen
 66. yamb'ururun|#REDIRECT yamɓururun
 67. yumb'un|#REDIRECT yumɓun
 68. zarb'ab'in|#REDIRECT zarɓaɓin
 69. zazzab'in|#REDIRECT zazzaɓin
 70. zab'anniyan|#REDIRECT zaɓanniyan
 71. zab'ab'b'akan|#REDIRECT zaɓaɓɓakan
 72. zab'ab'b'en|#REDIRECT zaɓaɓɓen
 73. zab'en|#REDIRECT zaɓen
 74. zumb'utun|#REDIRECT zumɓutun
 75. zururrub'an|#REDIRECT zururruɓan
 76. b'akutun|#REDIRECT ɓakutun
 77. b'angaren|#REDIRECT ɓangaren
 78. b'arauniyan|#REDIRECT ɓarauniyan
 79. b'arawon|#REDIRECT ɓarawon
 80. b'arin|#REDIRECT ɓarin
 81. b'arnan|#REDIRECT ɓarnan
 82. b'atancin|#REDIRECT ɓatancin
 83. b'auren|#REDIRECT ɓauren
 84. b'urman|#REDIRECT ɓurman
 85. karb'ar|#REDIRECT karɓar