Category:Glosbe/todo/c

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search


Contents

Glosbe's example sentences of called

 1. called. <> Haɗuwa, ake, ana kiransu, bukatar, ce, haɗuwarku, kira shi, kira, kiran, shi, wajen, zo.
  1. And a fourth one is called a young man. <> Kuma na huɗun an kira shi saurayi.
  2. (Job 38:24) One writer called this inquiry about light “a profoundly modern scientific question.” <> (Ayuba 38:24) Wani marubuci ya kira wannan bincike game da haske “tambayar da ta yi wa kimiyyar zamani wuya.”
  3. But when Jeʹhu comes and sees Jezʹe·bel in the window, he calls to the men in the palace: ‘Throw her down!’ <> Amma da Jehu ya isa ya ga Jezebel a taga, ya ce wa mutanen da suke fada: ‘Ku jefo ta!’
  4. The wine in the cup also serves as a reminder that Jesus’ shed blood would be the basis for providing “forgiveness of sins,” thus opening the way for the partakers to be called to heavenly life as joint heirs with Christ. <> Ruwan inabin cikin ƙoƙo kuma za ta kasance da tunasarwa cewa jinin Yesu da aka zubar shi ne tushen samun “gafarar zunubai,” saboda haka ya buɗe hanya domin a kira masu ci zuwa rayuwa a samaniya su zama magada tare da Kristi.
  5. Interestingly, for several centuries after Christ, many professed Christians were called Quartodecimans, meaning “Fourteenthers,” because they commemorated Jesus’ death once a year, on Nisan 14. <> Ƙarnuka da yawa bayan Kristi, da yawa da suke da’awar su Kiristoci ne ana kiransu, “ ’yan sha huɗu,” domin suna bikin mutuwar Yesu sau ɗaya a shekara, a ranar 14 ga Nisan.
  6. Says Scientific American: “Every drop of water in the top 100 meters of the ocean contains thousands of free-floating, microscopic flora called phytoplankton.” <> Jaridar Scientific American ta ce: “Kowane ɗigon ruwa na nisan mita 100 a babban teku yana ɗauke da dubban tsiro marar ganuwa da suke kwantawa a kan ruwa sai da madubi mai ƙara girman abu ake iya ganinsu.”
  7. Rather than looking to God for help, “to Egypt they have called; to Assyria they have gone.”—Hosea 7:11. <> Maimakon su nemi taimakon Allah, suka “kira zuwa ga Masar, su kan tafi wurin Assyria.”—Hosea 7:11.
  8. Helping a bereaved person calls for compassion, discernment, and much love on your part. <> Taimaka ma wanda aka yi masa rasuwa yana bukatar juyayi, ganewa, da kuma ƙauna mai-girma a gefenka.
  9. This may well remind us of “the great dragon . . . , the original serpent, the one called Devil and Satan.” <> Wannan zai tuna mana “babban dragon, tsohon maciji, shi wanda ana ce da shi Iblis da Shaiɗan.”
  10. If you would welcome further information or would like to have someone call at your home to conduct a free Bible study with you, please write to Jehovah’s Witnesses, 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483, or to the appropriate address listed on page 2. <> Idan za ka so ƙarin bayani ko kuma za ka so wani ya zo gidanka yana nazari da kai, don Allah ka rubuta wa Watch Tower P.M.B. 1090, Benin City 300001, Edo State, Nigeria, ko kuma zuwa ga adireshi da ya dace a shafi na 2.
  11. The people call it MANNA. <> Mutanen suka kira shi MANNA.
  12. Luke referred to Neri’s son-in-law as Neri’s son just as he did in the case of Joseph, calling him the son of Mary’s father, Heli.—Luke 3:23. <> Luka ya kira surukin Niri, ɗan Niri kamar yadda ya kira Yusufu ɗan Heli, wanda shi ne mahaifin Maryamu.—Luka 3:23.
  13. This extraordinary account comes to us from the four Gospels of the Christian Greek Scriptures, commonly called the New Testament. <> Mun samo wannan labarin daga Linjilar da ke Nassosin Helenanci da ake yawan kira Sabon Alkawari.
  14. Satan was calling God a liar! <> Shaiɗan ya kira Allah maƙaryaci!
  15. Peter wrote that those who are built as “living stones” of a spiritual house on the rock-mass, Christ, were “a people for special possession [to] declare abroad the excellencies” of the One who called them.—1 Peter 2:4-9; Psalm 118:22; Isaiah 8:14; 1 Corinthians 10:1-4. <> Bitrus ya rubuta cewa waɗanda aka gina a matsayin “rayayyen dutse” na gida na ruhaniya a kan dutsen, wato Kristi, su ne “jama’a abin mulki na Allah kansa, domin [su] gwada mafifitan halulluka,” na Wanda ya kira su.—1 Bitrus 2:4-9; Zabura 118:22; Ishaya 8:14; 1 Korinthiyawa 10:1-4.
  16. He called the slave a “steward” and referred to the “domestics” as “his body of attendants.” <> Ya kira bawan “wakili” kuma ya kira “mallaka tasa” “iyalin gidansa.”
  17. The persecution, civil unrest, and famine experienced by the disciples in Jerusalem may have resulted in what Paul called “sufferings,” “tribulations,” and “the plundering of [their] belongings.” <> Tsanani, hargitsi, da yunwa da almajirai a Urushalima suka fuskanta sun kawo abin da Bulus ya kira “wahala,” “ƙunce-ƙunce,” da “wason dukiyar[su].”
  18. Where is it that Jesus’ followers are first called Christians? <> 3. Ina ne aka soma kiran mabiyan Yesu Kiristoci?
  19. In answer the angel called attention to “the time of the end,” during which “the ones having insight will understand.” <> (Daniyel 12:8) Mala’ikan ya amsa ya ce sai a “ƙarshen lokaci,” da “masu hikima za su gane.”
  20. Initial Call: (2 min. or less) fg lesson 7 ¶1 <> Haɗuwa ta Fari: (minti 2 ko ƙasa da hakan) fg darasi na 7 sakin layi na 1
  21. 20 The command to love our neighbor as ourself is called “the royal law.” <> 20 Wannan doka ta yin ƙaunar maƙwabcinmu kamar ranmu tana da muhimmanci sosai har Littafi Mai Tsarki ya ce shi ne ‘shari’ar sarauta.’
  22. When was the last time that you tried demonstrating a Bible study on the initial call? <> Yaushe rabonka da yin nazarin Littafi Mai Tsarki da wani a haɗuwarku ta farko?
  23. Despite his initial reluctance to prophesy in Nineveh, why can Jonah be called a faithful and courageous prophet? <> Duk da jinkirin da ya fara yi na yin annabci a Nineba, me ya sa za a iya kiran Yunana annabi mai aminci da kuma gaba gaɗi?
  24. Addressing his God, Jehovah, he acknowledged: “You will call, and I myself shall answer you.” <> Da yake wa Allahnsa, Jehobah magana ya ce: “Sa’an nan za ka yi kira, ni kuwa zan amsa.”
  25. 16 A Witness calling back on interested people met the son of a woman who had previously shown interest and explained that he was concerned about how the neighbors were doing after the recent tragedy. <> 16 Wani Mashaidi lokacin da yake koma ziyara wajen waɗanda suka nuna suna so ya sadu da ɗan wata mace da ta nuna dā tana son saƙon kuma ya kasance cewa ya damu game da lafiyar maƙwabtansa bayan masifa na baya bayan nan.

[17-08-16 18:38:30:263 EDT]

Glosbe's example sentences of calls

 1. calls. <> Haɗuwa, ake, ana kiransu, bukatar, ce, haɗuwarku, kira shi, kira, kiran, shi, wajen, zo.
  1. And a fourth one is called a young man. <> Kuma na huɗun an kira shi saurayi.
  2. (Job 38:24) One writer called this inquiry about light “a profoundly modern scientific question.” <> (Ayuba 38:24) Wani marubuci ya kira wannan bincike game da haske “tambayar da ta yi wa kimiyyar zamani wuya.”
  3. But when Jeʹhu comes and sees Jezʹe·bel in the window, he calls to the men in the palace: ‘Throw her down!’ <> Amma da Jehu ya isa ya ga Jezebel a taga, ya ce wa mutanen da suke fada: ‘Ku jefo ta!’
  4. The wine in the cup also serves as a reminder that Jesus’ shed blood would be the basis for providing “forgiveness of sins,” thus opening the way for the partakers to be called to heavenly life as joint heirs with Christ. <> Ruwan inabin cikin ƙoƙo kuma za ta kasance da tunasarwa cewa jinin Yesu da aka zubar shi ne tushen samun “gafarar zunubai,” saboda haka ya buɗe hanya domin a kira masu ci zuwa rayuwa a samaniya su zama magada tare da Kristi.
  5. Interestingly, for several centuries after Christ, many professed Christians were called Quartodecimans, meaning “Fourteenthers,” because they commemorated Jesus’ death once a year, on Nisan 14. <> Ƙarnuka da yawa bayan Kristi, da yawa da suke da’awar su Kiristoci ne ana kiransu, “ ’yan sha huɗu,” domin suna bikin mutuwar Yesu sau ɗaya a shekara, a ranar 14 ga Nisan.
  6. Says Scientific American: “Every drop of water in the top 100 meters of the ocean contains thousands of free-floating, microscopic flora called phytoplankton.” <> Jaridar Scientific American ta ce: “Kowane ɗigon ruwa na nisan mita 100 a babban teku yana ɗauke da dubban tsiro marar ganuwa da suke kwantawa a kan ruwa sai da madubi mai ƙara girman abu ake iya ganinsu.”
  7. Rather than looking to God for help, “to Egypt they have called; to Assyria they have gone.”—Hosea 7:11. <> Maimakon su nemi taimakon Allah, suka “kira zuwa ga Masar, su kan tafi wurin Assyria.”—Hosea 7:11.
  8. Helping a bereaved person calls for compassion, discernment, and much love on your part. <> Taimaka ma wanda aka yi masa rasuwa yana bukatar juyayi, ganewa, da kuma ƙauna mai-girma a gefenka.
  9. This may well remind us of “the great dragon . . . , the original serpent, the one called Devil and Satan.” <> Wannan zai tuna mana “babban dragon, tsohon maciji, shi wanda ana ce da shi Iblis da Shaiɗan.”
  10. If you would welcome further information or would like to have someone call at your home to conduct a free Bible study with you, please write to Jehovah’s Witnesses, 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483, or to the appropriate address listed on page 2. <> Idan za ka so ƙarin bayani ko kuma za ka so wani ya zo gidanka yana nazari da kai, don Allah ka rubuta wa Watch Tower P.M.B. 1090, Benin City 300001, Edo State, Nigeria, ko kuma zuwa ga adireshi da ya dace a shafi na 2.
  11. The people call it MANNA. <> Mutanen suka kira shi MANNA.
  12. Luke referred to Neri’s son-in-law as Neri’s son just as he did in the case of Joseph, calling him the son of Mary’s father, Heli.—Luke 3:23. <> Luka ya kira surukin Niri, ɗan Niri kamar yadda ya kira Yusufu ɗan Heli, wanda shi ne mahaifin Maryamu.—Luka 3:23.
  13. This extraordinary account comes to us from the four Gospels of the Christian Greek Scriptures, commonly called the New Testament. <> Mun samo wannan labarin daga Linjilar da ke Nassosin Helenanci da ake yawan kira Sabon Alkawari.
  14. Satan was calling God a liar! <> Shaiɗan ya kira Allah maƙaryaci!
  15. Peter wrote that those who are built as “living stones” of a spiritual house on the rock-mass, Christ, were “a people for special possession [to] declare abroad the excellencies” of the One who called them.—1 Peter 2:4-9; Psalm 118:22; Isaiah 8:14; 1 Corinthians 10:1-4. <> Bitrus ya rubuta cewa waɗanda aka gina a matsayin “rayayyen dutse” na gida na ruhaniya a kan dutsen, wato Kristi, su ne “jama’a abin mulki na Allah kansa, domin [su] gwada mafifitan halulluka,” na Wanda ya kira su.—1 Bitrus 2:4-9; Zabura 118:22; Ishaya 8:14; 1 Korinthiyawa 10:1-4.
  16. He called the slave a “steward” and referred to the “domestics” as “his body of attendants.” <> Ya kira bawan “wakili” kuma ya kira “mallaka tasa” “iyalin gidansa.”
  17. The persecution, civil unrest, and famine experienced by the disciples in Jerusalem may have resulted in what Paul called “sufferings,” “tribulations,” and “the plundering of [their] belongings.” <> Tsanani, hargitsi, da yunwa da almajirai a Urushalima suka fuskanta sun kawo abin da Bulus ya kira “wahala,” “ƙunce-ƙunce,” da “wason dukiyar[su].”
  18. Where is it that Jesus’ followers are first called Christians? <> 3. Ina ne aka soma kiran mabiyan Yesu Kiristoci?
  19. In answer the angel called attention to “the time of the end,” during which “the ones having insight will understand.” <> (Daniyel 12:8) Mala’ikan ya amsa ya ce sai a “ƙarshen lokaci,” da “masu hikima za su gane.”
  20. Initial Call: (2 min. or less) fg lesson 7 ¶1 <> Haɗuwa ta Fari: (minti 2 ko ƙasa da hakan) fg darasi na 7 sakin layi na 1
  21. 20 The command to love our neighbor as ourself is called “the royal law.” <> 20 Wannan doka ta yin ƙaunar maƙwabcinmu kamar ranmu tana da muhimmanci sosai har Littafi Mai Tsarki ya ce shi ne ‘shari’ar sarauta.’
  22. When was the last time that you tried demonstrating a Bible study on the initial call? <> Yaushe rabonka da yin nazarin Littafi Mai Tsarki da wani a haɗuwarku ta farko?
  23. Despite his initial reluctance to prophesy in Nineveh, why can Jonah be called a faithful and courageous prophet? <> Duk da jinkirin da ya fara yi na yin annabci a Nineba, me ya sa za a iya kiran Yunana annabi mai aminci da kuma gaba gaɗi?
  24. Addressing his God, Jehovah, he acknowledged: “You will call, and I myself shall answer you.” <> Da yake wa Allahnsa, Jehobah magana ya ce: “Sa’an nan za ka yi kira, ni kuwa zan amsa.”
  25. 16 A Witness calling back on interested people met the son of a woman who had previously shown interest and explained that he was concerned about how the neighbors were doing after the recent tragedy. <> 16 Wani Mashaidi lokacin da yake koma ziyara wajen waɗanda suka nuna suna so ya sadu da ɗan wata mace da ta nuna dā tana son saƙon kuma ya kasance cewa ya damu game da lafiyar maƙwabtansa bayan masifa na baya bayan nan.

[17-08-16 18:38:30:523 EDT]

Glosbe's example sentences of calves

 1. calves. <> gunki, maraƙi na zinariya, maraƙi, maruƙa na, maruƙa, zinariya.
  1. 5 After foretelling what the day of Jehovah will do to Satan’s world, Malachi 4:2 records Jehovah as saying: “To you who are in fear of my name the sun of righteousness will certainly shine forth, with healing in its wings; and you will actually go forth and paw the ground like fattened calves.” <> 5 Bayan ya faɗi abin da ranar Jehovah za ta yi wa duniyar Shaiɗan, Malachi 4:2 ya ambata Jehovah yana cewa: “A gareku, ku da ke tsoron sunana, ranar adalci za ta fito da warkarwa cikin fukafukanta; za ku fita, ku yi tsalle tsalle kamar ’yan maruƙa na dangwali.”
  2. Young calves and baby lions will feed together, and little children will take care of them. <> Ƙananan maruƙa za su ci abinci tare da ’ya’yan zakuna, kuma yara za su yi kiwonsu.
  3. As Jehovah says, the healed ones will “go forth and paw the ground like fattened calves” that are excited and delighted to be released from confinement. <> Kamar yadda Jehovah ya ce, waɗanda aka warkar za su “fita, su yi tsalle tsalle kamar ’yan maruƙa na dangwali,” da suke murna an sake su daga ɗauri.
  4. So Jeroboam established a new religion centered on two golden calves. <> Sai Jeroboam ya kafa sabon addini da maruƙa guda biyu na zinariya.
  5. So he makes two golden calves and gets the people of the 10-tribe kingdom to worship them. <> Saboda haka ya kafa gumakan ’yan maraƙi biyu ya sa mutanen masarautar ƙabilu 10 su bauta musu.
  6. Jehu ‘did not turn aside from following the golden calves in Bethel and Dan.’ <> Jehu ‘ba ya rabu da ’yan maruƙa na zinariya da ke cikin Bethel da Dan ba.’
  7. (Psalm 18:25) True, few today would turn from Jehovah to worship stars or golden calves, but there are other forms of idolatry. <> (Zabura 18:25) Gaskiya, a yau kalilan za su juya daga Jehovah su bauta wa taurari ko maraƙi na zinariya, amma akwai wasu irin bautar gumaka kuma.
  8. To discourage the people from going to Jerusalem to worship, Jeroboam sets up two golden calves—one at Dan and the other at Bethel. <> Domin ya hana mutanen zuwa Urushalima yin bauta, Yerobowam ya kafa gunki biyu—ɗaya a Dan ɗayan kuma a Betel.
  9. Seeking to prevent this, Jeroboam set up two golden calves, one at Dan and the other at Bethel. <> Saboda ya hana wannan, Yerobowam na I ya kafa maruƙa biyu na zinariya, ɗaya a Dan ɗaya kuma a Betel.
  10. Why does Jeroboam make two golden calves, and what happens to the land soon afterward? <> 5. Me ya sa Jeroboam ya yi maraƙi na zinariya guda biyu, menene ya faru da ƙasar ba da daɗewa ba?

[17-08-16 18:38:30:720 EDT]

Glosbe's example sentences of came

 1. came. <> Sauko, daga, fahimci, fito, ga, haɗu, sai, samu, shiga, suka zo, suka, sun fito, sun, ya faru, ya, zo, zuwa.
  1. Finally, the day came that we described at the outset of this article. <> A ƙarshe, ranar da muka kwatanta a farkon wannan talifin ta zo.
  2. After Pentecost 33 C.E., the new disciples came into what relationship with the Father? <> Wace dangantaka ce sababbin almajirai suka ƙulla da Uba bayan Fentakos na shekara ta 33 A.Z.?
  3. So the people came here and bought the animals or birds they needed. <> Saboda haka mutanen suna zuwa nan su sayi dabbobi ko kuma tsuntsaye da suke bukata.
  4. The designations “clean” and “unclean” for food came into existence only with the Mosaic Law, and they ended when it was abolished. <> Yadda aka samu abinci ‘tsarkake’ da ‘mai-ƙazanta’ a lokacin Dokar Musa ke nan, kuma hakan ya ƙare lokacin da aka kawar da dokar.
  5. (Matthew 13:24-30, 36-43) That actually came to pass a few years after God’s Kingdom was established in heaven. <> (Matiyu 13:24-30, 36-43) Hakan ya faru bayan ’yan shekaru sa’ad da aka kafa Mulkin Allah a sama.
  6. This combined world power came into being when Britain and the United States acted together in a significant way during World War I.—6/15, page 19. <> Biritaniya da Amirka sun soma sarauta tare sa’ad da suka haɗa kai a Yaƙin Duniya na Ɗaya.—6/15, shafi na 19.
  7. What if he or she says that man came from animals? <> Idan kuma shi ko ita ta ce mutum ya zo ne daga dabbobi kuma fa?
  8. This took place before the sinful world of mankind came into existence. <> Hakan ya faru ne kafin iyayenmu na fari su yaɗa zunubi sa’ad da suka haifi ɗansu na fari.
  9. Remember, too, that these invaders came from his homeland, Shinar. <> Ka kuma tuna cewa waɗannan abokan gāba sun fito ne daga ƙasarsa, Shinar.
  10. 11:2) Such teachings came from a reliable source and could indeed be trusted. <> 11:2) Tun da waɗannan koyarwar sun fito ne daga wurin Jehobah da kuma Ɗansa, za mu iya amincewa da su.
  11. (Genesis 18:12; 1 Peter 3:6) Her respect for Abraham came from the heart. <> (Farawa 18:12; 1 Bitrus 3:6) Darajar da take ba Ibrahim ya fito ne daga cikin zuciyarta.
  12. WHEN we first came out of the wicked world and began associating with Jehovah’s people, we were likely delighted to experience the warm love and care that exist among them. <> SA’AD da muka ware kanmu daga wannan muguwar duniyar kuma muka soma tarayya da mutanen Jehobah, wataƙila mun yi farin cikin shaida ƙauna da kulawar da Shaidun Jehobah suke nuna wa juna.
  13. As an example, when a wrongdoer asked to be remembered after Jesus came into his Kingdom, Jesus said: “You will be with me in Paradise.” <> Alal misali, lokacin da wani mai laifi ya gaya wa Yesu ya tuna da shi in ya shiga cikin Mulkinsa, Yesu ya ce: “Za ka kasance tare da ni a Firdausi.”
  14. In the original Hebrew, the opening words (“Now it came about in the days of . . . ”) have an ominous tone, pointing “to a period of trial ending in blessing.” <> A asalin Ibrananci, kalmomin nan na farko (“Ananan cikin kwanakin . . . ”) suna da nahisa a yadda ake furta su, suna nuna “lokacin gwaji da ƙarshensa albarka ce.”
  15. The day you first came to my house, I had been reading my Bible for hours. <> A ranar da kika soma zuwa gidana, na yi sa’o’i da dama ina karanta Littafi Mai Tsarki.
  16. That, in fact, was why Ruth first came into contact with Mahlon and his family.—Ruth 1:1. <> Fari ne ya sa Ruth ta haɗu da Mahlon da danginsa.—Ruth 1:1.
  17. He later came to be a fugitive, hunted like an animal by a jealous king. <> Daga baya ya zama ɗan gudun hijira, wanda sarki mai kishi yake nemansa kamar dabba.
  18. When Job was smitten by a loathsome disease, lost his children and material possessions, and was falsely accused by his companions, his thoughts came to be all wrapped up in himself. <> Lokacin da aka harbi Ayuba da mugun cuta, ya yi hasarar yaransa da kuma dukiyarsa, abokansa kuma suka zarge shi, sai ya shaƙu cikin tunanin kansa.
  19. I came to understand Jesus’ teaching recorded at Matthew 6:24, which says that “no one can slave for two masters.” <> Na fahimci kalmomin Yesu a Matta 6:24, inda ta ce “ba wanda ke da iko shi bauta wa ubangiji biyu.”
  20. What blessing did Hannah receive, and how did she show that she appreciated where that blessing came from? <> Wace albarka ce Hannatu ta samu, kuma ta yaya ta nuna godiya ga Allah?
  21. (b) What unexpected blessing came Peter’s way? <> (b) Wace albarka ce da Bitrus bai yi tsammaninta ba ta zo masa?
  22. So the slaves of the householder came up and said to him, ‘Master, did you not sow fine seed in your field? <> Sai bayin mai-gidan suka zo, suka ce masa, Malam, ba iri mai-kyau ba ka shuka a gonarka?
  23. God’s Word tells us: “After Jehoiada’s death the princes of Judah came in and proceeded to bow down to the king. <> Kalmar Allah ta gaya mana: “Bayan mutuwar Jehoiada, sarakunan Yahuda suka zo suka yi sujjada ga sarki.
  24. • When soldiers and officers came to the garden of Gethsemane to arrest Jesus, he openly identified himself, twice telling them: “I am he.” <> • Lokacin da sojoji da wakilai suka zo lambun Jathsaimani su kama Yesu, ya nuna kansa sau biyu yana gaya musu “Ni ne.”
  25. “Jehovah’s Spirit Now Came Upon Jephthah” <> “Ruhun Ubangiji Ya Sauko Ma Jephthah”

[17-08-16 18:38:30:929 EDT]

Glosbe's example sentences of camel

 1. camel. <> Raƙuma, Raƙuman, Raƙumi, raƙuma, raƙuman, raƙumanka, raƙumansa, raƙumansu, raƙumi zugugunci, raƙumi, ruwa.
  1. He prayed to Jehovah and said: ‘If I ask a young woman to give me water and she gives me and my camels water, I will know that this is the woman you have chosen.’ <> Sai ya yi addu’a ga Jehobah cewa: ‘Duk macen da na ce ta ba ni ruwa kuma ta yarda ta ba ni da raƙumana ruwa, to zan san cewa ita ce macen da ka zaɓa.’
  2. In time Eliezer, with ten camels carrying supplies and gifts for the bride, arrives at Haran with fellow servants of Abraham. <> Da sannu sannu Eliezer, tare da raƙuma goma da suke ɗauke da kaya da tsarabar amarya, suka isa ƙasar Haran tare da wasu bayin Ibrahim.
  3. 14 On another occasion, Jesus denounced the Pharisees as “blind guides, who strain out the gnat but gulp down the camel.” <> 14 A wani lokaci kuma, Yesu ya zartar da Farisawa cewa su “majayan hanya, makafi, [su] kan tace [ƙwaro, su] haɗiye raƙumi.”
  4. Why, the camels are like a flood covering the land! <> Raƙuman kamar ambaliya ce da ta rufe ƙasa!
  5. Job got one report after another that he had suffered loss—of his cattle, his asses, his sheep, his camels, and of the servants caring for those animals. <> Ayuba ya sami labari bi da bi cewa ya yi hasarar—shanunsa, jakansa, tumakinsa, raƙumansa, da bayi da suke kula da su.
  6. So Abraham’s servant said a prayer to Jehovah: ‘May the woman that gets some water for me and the camels be the one that you choose to be the wife of Isaac.’ <> Sai bawan Ibrahim ya yi wa Jehobah addu’a: ‘Duk matar da ta ba ni ruwa da kuma raƙuman nan ita ce ka zaɓa ta zama matar Ishaku.’
  7. • What do we learn from Jesus’ illustration of the camel and the needle’s eye? <> • Menene muka koya daga kwatancin Yesu na raƙumi da kafar allura?
  8. 16 Did Abraham Really Own Camels? <> 16 Shin da Gaske ne Cewa Ibrahim Yana da Raƙuma?
  9. So the Bible clearly states that Abraham owned camels about the beginning of the second millennium B.C.E.—Gen. <> Saboda haka, Littafi Mai Tsarki ya faɗi sarai cewa Ibrahim yana da raƙuma a misalin shekaru 4,000 da suka shige.—Far.
  10. Any earlier Biblical reference to camels would therefore be considered an anachronism, or a chronological misplacing. <> Saboda haka, za a ɗauki bayanin Littafi Mai Tsarki game da raƙuma a zamanin dā kamar ƙage domin ba a yin amfani da raƙuma a wannan hanyar a lokatan da aka ambata a cikin waɗannan labaran Littafi Mai Tsarki.
  11. First, Satan had men steal Job’s cattle and camels, and his sheep were killed. <> Da farko Shaiɗan ya sa mutane suka sace shanu da raƙuman Ayuba, kuma suka kashe tumakinsa.
  12. (Matthew 17:20) A huge camel trying to squeeze through the eye of a sewing needle—how well that illustrates the difficulty facing a rich person who tries to serve God while holding on to a materialistic life-style! <> (Matta 17:20) Babban raƙumi da yake fama ya shiga kan allurar ɗinki—ya bayyana wahalar mai arziki da yake ƙoƙarin ya bauta wa Allah kuma ya bi salon rayuwa na son abin duniya!
  13. John wore a garment of camel hair, with a leather girdle around his loins, in the manner of the prophet Elijah, who foreshadowed him. <> Yohanna na sanye da tufa ta gashin raƙumi, yana ɗaura ɗamara ta fata, yadda annabi Iliya dā yake, wanda ke wakilta shi.
  14. The camel stores water, not in his hump as commonly thought, but in his digestive system, allowing him to go for long periods without becoming dehydrated. <> Raƙumi ba ya ajiyar ruwa a tozonsa yadda da ake tsammani, yana ajiyarsa a tsarin narke abincinsa, da yake sa ya daɗe bai ji kishi ba.
  15. Moreover, Pharaoh, unaware of Sarai’s true marital status, lavished gifts upon Abram, so that “he came to have sheep and cattle and asses and menservants and maidservants and she-asses and camels.” <> Ban da haka ma, Fir’auna bai san Saraya matar aure ba ce, ya yi wa Abram kyauta mai yawa, har ya “sami tumaki, da shanu, da jakai, da ma’aikata maza da mata, da jakai mata, da raƙuma.”
  16. Gradually, even the less experienced travelers became more adept at making and breaking camp and helping aged Terah to get comfortably situated atop a camel or a donkey. <> A hankali, sai kowa ya saba da tafiyar da yadda ake kafa da rushe tanti da kuma taimaka wa Terah ya hau raƙumi ko kuma jaki.
  17. So the very next day they got on the camels and began the long trip back to Caʹnaan. <> Saboda haka da gari ya waye suka hau raƙumansu suka fara doguwar tafiyarsu ta komawa Kan’ana.
  18. At that, they loaded up their camels and donkeys and left. <> Sai suka kwashi kayansu a kan raƙuma da jakuna suka bar ƙasar.
  19. The same reference work says: “In Mesopotamia, cuneiform lists mention the creature [the camel] and several seals depict it, indicating that the animal may have reached Mesopotamia by the beginning of the second millennium,” that is, by Abraham’s time. <> Wannan aikin bincike ya ce: “A Mesopotamiya, tsarin allon laka ya ambata dabbar nan [raƙumi] da kuma alamomi da yawa da sun nuna hakan, hakan ya kuma nuna cewa mai yiwuwa dabbar ta kai Mesopotamiya a misalin shekaru 4,000 da suka shige,” wato a zamanin Ibrahim.
  20. Interestingly, Genesis 37:25-28 mentions Ishmaelite merchants who used camels to transport incense to Egypt about a hundred years after the time of Abraham. <> Abin farin ciki, littafin Farawa 37:25-28 ya ambata attajiran Isma’ilawa waɗanda suka yi amfani da raƙuma don su kai turaren wuta zuwa ƙasar Masar a misalin shekara ɗari bayan zamanin Ibrahim.
  21. Why were Jesus’ words about straining out the gnat and gulping down the camel particularly powerful hyperbole? <> Me ya sa kalmomin Yesu game da tace ƙwaro da kuma haɗiye raƙumi zugugunci ne mai kyau?
  22. As women drew water at a certain well, the servant prayed: “Jehovah . . . , what must occur is that the young woman to whom I shall say, ‘Let your water jar down, please, that I may take a drink,’ and who will indeed say, ‘Take a drink, and I shall also water your camels,’ this is the one you must assign to your servant, to Isaac; and by this let me know that you have performed loyal love with my master.”—Gen. <> Sa’ad da mata suke ɗiban ruwa a wata rijiya, bawan ya yi addu’a: “Ya Ubangiji, . . . in ka yarda, budurwa wadda zan ce mata, Ki sauke tulunki, ina roƙonki, domin in sha; ita kuwa ta ce, Sha, in ba raƙumanka kuma su sha; bari ya zama ita ke wanda ka sanya domin bawanka Ishaƙu; haka nan kuwa zan sani ka gwada alheri ga ubangidana.”—Far.
  23. Right away Abraham’s servant took ten camels and made the long trip. <> A take bawan Ibrahim ya ɗauki <strong class="k

[17-08-16 18:38:31:098 EDT]

Glosbe's example sentences of camera

 1. camera. <> Kyamarar, kamara, kyamara, kyamarar, zata.
  1. The human eye is more like an incredibly advanced supercomputer with artificial intelligence, information-processing abilities, speeds, and modes of operation that are far beyond any man-made device, computer or camera.” <> Idanun yan-Adam kama yake da na’ura da ya zarce inji mai-ƙwalƙwalwa mai-azanci na ƙwarai mai-basira, mai-ingancin karɓan saƙoni, sauri, da shirin aiki da suke fiye da wani na’ura yin mutum, ko inji mai-ƙwalƙwalwa ko kuwa kamara.”
  2. If cameras record a hit-and-run accident, the recorded images can help the authorities to find and arrest the driver who fled the scene. <> Kyamarar tana kuma yin bidiyon direbobin da suka kaɗe mutum a kan titi kuma suka gudu.
  3. How does Jehovah’s watchful care differ from the scrutiny of surveillance cameras? <> Wane bambanci ne ke tsakanin yadda Jehobah yake lura da mu da kuma kyamara?
  4. We have mentioned trains, cars, and airplanes, but there have also been bicycles, typewriters, Braille devices, the telegraph, telephones, cameras, audio and video recorders, radio, television, motion pictures, computers, and the Internet. <> Mun ambaci jiragen ƙasa da motoci da jiragen sama. Ban da waɗannan, mun yi amfani da kekuna da tafireta da na’urorin rubutun makafi da talgiram da tarho da kyamara da na’urorin ɗaukan sauti da bidiyo da rediyo da talabijin da silima da kwamfuta da kuma Intane.
  5. 2 However, should the widespread use of surveillance cameras in any way remind us of our loving Father, Jehovah? <> 2 Littafi Mai Tsarki ya ce Jehobah yana ganin “abin da ke faruwa a ko’ina.”
  6. One is the eye, so superbly designed that no camera can duplicate it. <> Daya daga cikinsu shine idanu, da aka shirya shi sosai har babu wata kamara da zata yi kusa da shi.
  7. If using a camera, video recorder, electronic tablet, or other such device, we want to be considerate by not disturbing others or blocking their view. <> Zai dace ka yi la’akari da wasu don kada ka raba hankalinsu idan kana amfani da kamara ko na’urar ɗaukan magana ko allon kwamfutar hannu, wato tablet da dai makamancinsu.
  8. I had lost a camera the previous day. <> Narasa kyamarata kwanan baya.
  9. Filmmakers had mounted a hand-cranked camera on the front of a moving cable car and trained it on the bustling thoroughfare ahead. <> Waɗanda suka shirya fim ɗin sun yi amfani da kyamarar da aka kafa a gaban wani irin motar sufuri kuma suka saita kyamarar a kan wani titi mai cike da mutane.
  10. Comparing the camera to the human eye isn’t a fair analogy. <> Gwadawar idanun yan-Adam da kamara ba kwatanci da ya dace ba ne.
  11. IN MANY countries, surveillance cameras are increasingly used to monitor the flow of traffic and to capture images of accidents. <> A ƘASASHE da yawa, hukuma ta kafa kyamara a kan titi don ta riƙa yin bidiyon hatsarin da ake yi.

[17-08-16 18:38:31:521 EDT]

Glosbe's example sentences of cameras

 1. cameras. <> Kyamarar, kamara, kyamara, kyamarar, zata.
  1. The human eye is more like an incredibly advanced supercomputer with artificial intelligence, information-processing abilities, speeds, and modes of operation that are far beyond any man-made device, computer or camera.” <> Idanun yan-Adam kama yake da na’ura da ya zarce inji mai-ƙwalƙwalwa mai-azanci na ƙwarai mai-basira, mai-ingancin karɓan saƙoni, sauri, da shirin aiki da suke fiye da wani na’ura yin mutum, ko inji mai-ƙwalƙwalwa ko kuwa kamara.”
  2. If cameras record a hit-and-run accident, the recorded images can help the authorities to find and arrest the driver who fled the scene. <> Kyamarar tana kuma yin bidiyon direbobin da suka kaɗe mutum a kan titi kuma suka gudu.
  3. How does Jehovah’s watchful care differ from the scrutiny of surveillance cameras? <> Wane bambanci ne ke tsakanin yadda Jehobah yake lura da mu da kuma kyamara?
  4. We have mentioned trains, cars, and airplanes, but there have also been bicycles, typewriters, Braille devices, the telegraph, telephones, cameras, audio and video recorders, radio, television, motion pictures, computers, and the Internet. <> Mun ambaci jiragen ƙasa da motoci da jiragen sama. Ban da waɗannan, mun yi amfani da kekuna da tafireta da na’urorin rubutun makafi da talgiram da tarho da kyamara da na’urorin ɗaukan sauti da bidiyo da rediyo da talabijin da silima da kwamfuta da kuma Intane.
  5. 2 However, should the widespread use of surveillance cameras in any way remind us of our loving Father, Jehovah? <> 2 Littafi Mai Tsarki ya ce Jehobah yana ganin “abin da ke faruwa a ko’ina.”
  6. One is the eye, so superbly designed that no camera can duplicate it. <> Daya daga cikinsu shine idanu, da aka shirya shi sosai har babu wata kamara da zata yi kusa da shi.
  7. If using a camera, video recorder, electronic tablet, or other such device, we want to be considerate by not disturbing others or blocking their view. <> Zai dace ka yi la’akari da wasu don kada ka raba hankalinsu idan kana amfani da kamara ko na’urar ɗaukan magana ko allon kwamfutar hannu, wato tablet da dai makamancinsu.
  8. I had lost a camera the previous day. <> Narasa kyamarata kwanan baya.
  9. Filmmakers had mounted a hand-cranked camera on the front of a moving cable car and trained it on the bustling thoroughfare ahead. <> Waɗanda suka shirya fim ɗin sun yi amfani da kyamarar da aka kafa a gaban wani irin motar sufuri kuma suka saita kyamarar a kan wani titi mai cike da mutane.
  10. Comparing the camera to the human eye isn’t a fair analogy. <> Gwadawar idanun yan-Adam da kamara ba kwatanci da ya dace ba ne.
  11. IN MANY countries, surveillance cameras are increasingly used to monitor the flow of traffic and to capture images of accidents. <> A ƘASASHE da yawa, hukuma ta kafa kyamara a kan titi don ta riƙa yin bidiyon hatsarin da ake yi.

[17-08-16 18:38:31:702 EDT]

Glosbe's example sentences of campaign

 1. campaign. <> Za A Soma Kamfen na, a, aikin, ana kamfen, gayyatar, kamfen na gayyatar mutane, kamfen, mutane, rarraba, rarrabar takardar gayyata, tsananta, wa’azi.
  1. For example, he led a campaign of vicious persecution against Christ’s disciples. <> Alal misali, ya tsananta wa almajiran Yesu sosai.
  2. Arrange to have a full share in the Memorial invitation campaign. <> Ku yi shiri don ku ma ku yi kamfen ɗin rarraba wa mutane takardun gayyata.
  3. Three weeks before the start of our convention, we will participate in a campaign to invite others to attend <> Mako uku kafin mu halarci taron gunduma, za mu yi kamfen don gayyatar mutane zuwa taron
  4. What educational campaign is now under way? <> Wane aikin koyarwa ne ake yi yanzu?
  5. On the first Saturday, we will focus on participating in the special campaign rather than on starting Bible studies. <> A Asabar ta farko, za mu yi wannan kamfen na musamman maimakon soma nazarin Littafi Mai Tsarki da mutane.
  6. Why do the Jews pick up stones to hurl at Jesus, and what preaching campaign does he launch next? <> Me ya sa Yahudawa suka ɗebi duwatsu su jajjefe Yesu, amma wane aikin wa’azi ya soma?
  7. An election campaign worker put it this way: “When people cast a vote for president, they are casting a vote for someone in whom they are entrusting their lives, their future, their children.” <> Wata ’yar kamfen na siyasa ta ce: “Sa’ad da mutane suka jefa ƙuri’a ga shugaban ƙasa, suna ba da amanar rayukansu, rayuwarsu, da ’ya’yansu ne.”
  8. Why should we have a zealous share in the campaign? <> Me ya sa yana da kyau mu kasance da himma a yin wannan kamfen?
  9. Democratic processes call for equal representation and are often characterized by campaigning for office and election by majority vote. <> Dimokuraɗiyya tana bukatar mutane da za su tsaya a madadin mutumin, kuma sau da yawa ana kamfen don matsayi da samun zaɓe wajen yawanci da suka jefa ƙuri’ar.
  10. We regularly hear about domestic violence, acts of terrorism, campaigns of genocide, and mass killings by gunmen with little apparent motive. <> Sau da yawa muna ji game da zalunci cikin gida, ayyukan ta’addanci, kamfen na ƙarar da dangi, da kuma mutane da ake kashe su babu gaira.
  11. He did so by cleansing the temple, atoning for the people’s sins, and destroying pagan idols in a vigorous and far-reaching campaign. <> Ya tsabtace haikalin, kuma ya roƙi Allah ya gafarta wa mutanensa zunubansu, ya kuma hallaka dukan gumakan da ke cikin ƙasar.
  12. Campaign to Advertise the Memorial Begins March 1 <> Za A Soma Kamfen na Gayyatar Mutane Zuwa Taron Tuna da Mutuwar Yesu a Ranar 1 ga Maris
  13. DURING a whirlwind nine-day witnessing campaign in August/September 1929, over 10,000 preachers fanned out across the United States. <> SA’AD DA ake wani kamfen mai ci kamar wutar daji a watan Agusta da Satumba na shekara ta 1929, masu shela fiye da 10,000 sun yi wa’azi a ƙasar Amirka.
  14. Carina is a single regular pioneer sister from Spain who supported the campaign in Silistra. <> Carina majagaba ce na kullum da ba ta yi aure ba daga Spain da ta tallafa wa kamfen ɗin a Silistra.
  15. After giving a customary greeting, you might say: “We are involved in a global campaign to invite people to a very important event. <> Bayan gaisuwa, za ka iya cewa: “Muna kamfen ne na gayyatar mutane zuwa wani babban taro da za a yi a faɗin duniya.
  16. Circuit overseers in Bulgaria invited local pioneers and publishers to support the campaign too. <> Masu kula da da’ira a Bulgeriya sun gayyaci majagaba na yankin da masu shela su ma su tallafa wa kamfen ɗin.
  17. In the past, many interested ones have responded to this annual campaign. <> A shekaru da suka gabata, waɗanda suke son saƙonmu da yawa sun yi na’am da wannan kamfen da ake yi a kowace shekara.
  18. If so, approach the elders to see if the new ones are qualified to join in this special campaign as unbaptized publishers. <> Idan haka ne, ku tattauna da dattawa don su ga ko waɗannan sun ƙware su yi saka hannu a rarraba waɗannan takardu a matsayin masu shela waɗanda ba su yi baftisma ba.
  19. Millions upon millions of tracts, brochures, and magazines have been distributed in campaigns throughout the world, without charge to the public. <> An rarraba miliyoyin warƙoƙi da ƙasidu da mujallu ba tare da farashi ba a kamfen dabam-dabam da aka yi a faɗin duniya.
  20. What reasons are there to have a zealous share in the campaign? <> Waɗanne dalilai ne muke da su na nuna ƙwazo a lokacin kamfen na rarrabar takardar gayyata?
  21. Despite a campaign by the clergy to burn publicly all the Bibles that they could find, copies began to circulate in great numbers. <> Duk da cewa malaman addini sun yi ƙoƙarin ƙona dukan fassarar Littafi Mai Tsarki da suka tattara a lokacin, ba a daina rarraba Littafi Mai Tsarki ba.
  22. 3 How It Will Be Distributed: This campaign will be similar to campaigns for distributing Memorial and district convention invitations. <> 3 Yadda Za A Rarraba Ta: Za a yi wannan kamfen kamar yadda aka saba yin kamfen na gayyatar mutane zuwa taron Tuna mutuwar Yesu da kuma taron gunduma.
  23. 10 Do people respond to this annual campaign? <> 10 Mutane suna amsa wannan gayyatar ne?
  24. That gathering, attended by some 7,000, was marked by the launching of a global preaching campaign. <> A wannan taron da mutane dubu bakwai suka halarta ne aka sanar cewa bayin Jehobah za su ƙoƙarta don yin wa’azi a dukan duniya.
  25. DURING a major campaign against drug abuse, young people in the United States were admonished: “Just say no.” <> A LOKACIN kamfen mai muhimmanci na kada a sha ƙwaya, an yi wa matasa a Amirka gargaɗi: “Ku ce a’a kawai.”

[17-08-16 18:38:31:939 EDT]

Glosbe's example sentences of campaigns

 1. campaigns. <> Za A Soma Kamfen na, a, aikin, ana kamfen, gayyatar, kamfen na gayyatar mutane, kamfen, mutane, rarraba, rarrabar takardar gayyata, tsananta, wa’azi.
  1. For example, he led a campaign of vicious persecution against Christ’s disciples. <> Alal misali, ya tsananta wa almajiran Yesu sosai.
  2. Arrange to have a full share in the Memorial invitation campaign. <> Ku yi shiri don ku ma ku yi kamfen ɗin rarraba wa mutane takardun gayyata.
  3. Three weeks before the start of our convention, we will participate in a campaign to invite others to attend <> Mako uku kafin mu halarci taron gunduma, za mu yi kamfen don gayyatar mutane zuwa taron
  4. What educational campaign is now under way? <> Wane aikin koyarwa ne ake yi yanzu?
  5. On the first Saturday, we will focus on participating in the special campaign rather than on starting Bible studies. <> A Asabar ta farko, za mu yi wannan kamfen na musamman maimakon soma nazarin Littafi Mai Tsarki da mutane.
  6. Why do the Jews pick up stones to hurl at Jesus, and what preaching campaign does he launch next? <> Me ya sa Yahudawa suka ɗebi duwatsu su jajjefe Yesu, amma wane aikin wa’azi ya soma?
  7. An election campaign worker put it this way: “When people cast a vote for president, they are casting a vote for someone in whom they are entrusting their lives, their future, their children.” <> Wata ’yar kamfen na siyasa ta ce: “Sa’ad da mutane suka jefa ƙuri’a ga shugaban ƙasa, suna ba da amanar rayukansu, rayuwarsu, da ’ya’yansu ne.”
  8. Why should we have a zealous share in the campaign? <> Me ya sa yana da kyau mu kasance da himma a yin wannan kamfen?
  9. Democratic processes call for equal representation and are often characterized by campaigning for office and election by majority vote. <> Dimokuraɗiyya tana bukatar mutane da za su tsaya a madadin mutumin, kuma sau da yawa ana kamfen don matsayi da samun zaɓe wajen yawanci da suka jefa ƙuri’ar.
  10. We regularly hear about domestic violence, acts of terrorism, campaigns of genocide, and mass killings by gunmen with little apparent motive. <> Sau da yawa muna ji game da zalunci cikin gida, ayyukan ta’addanci, kamfen na ƙarar da dangi, da kuma mutane da ake kashe su babu gaira.
  11. He did so by cleansing the temple, atoning for the people’s sins, and destroying pagan idols in a vigorous and far-reaching campaign. <> Ya tsabtace haikalin, kuma ya roƙi Allah ya gafarta wa mutanensa zunubansu, ya kuma hallaka dukan gumakan da ke cikin ƙasar.
  12. Campaign to Advertise the Memorial Begins March 1 <> Za A Soma Kamfen na Gayyatar Mutane Zuwa Taron Tuna da Mutuwar Yesu a Ranar 1 ga Maris
  13. DURING a whirlwind nine-day witnessing campaign in August/September 1929, over 10,000 preachers fanned out across the United States. <> SA’AD DA ake wani kamfen mai ci kamar wutar daji a watan Agusta da Satumba na shekara ta 1929, masu shela fiye da 10,000 sun yi wa’azi a ƙasar Amirka.
  14. Carina is a single regular pioneer sister from Spain who supported the campaign in Silistra. <> Carina majagaba ce na kullum da ba ta yi aure ba daga Spain da ta tallafa wa kamfen ɗin a Silistra.
  15. After giving a customary greeting, you might say: “We are involved in a global campaign to invite people to a very important event. <> Bayan gaisuwa, za ka iya cewa: “Muna kamfen ne na gayyatar mutane zuwa wani babban taro da za a yi a faɗin duniya.
  16. Circuit overseers in Bulgaria invited local pioneers and publishers to support the campaign too. <> Masu kula da da’ira a Bulgeriya sun gayyaci majagaba na yankin da masu shela su ma su tallafa wa kamfen ɗin.
  17. In the past, many interested ones have responded to this annual campaign. <> A shekaru da suka gabata, waɗanda suke son saƙonmu da yawa sun yi na’am da wannan kamfen da ake yi a kowace shekara.
  18. If so, approach the elders to see if the new ones are qualified to join in this special campaign as unbaptized publishers. <> Idan haka ne, ku tattauna da dattawa don su ga ko waɗannan sun ƙware su yi saka hannu a rarraba waɗannan takardu a matsayin masu shela waɗanda ba su yi baftisma ba.
  19. Millions upon millions of tracts, brochures, and magazines have been distributed in campaigns throughout the world, without charge to the public. <> An rarraba miliyoyin warƙoƙi da ƙasidu da mujallu ba tare da farashi ba a kamfen dabam-dabam da aka yi a faɗin duniya.
  20. What reasons are there to have a zealous share in the campaign? <> Waɗanne dalilai ne muke da su na nuna ƙwazo a lokacin kamfen na rarrabar takardar gayyata?
  21. Despite a campaign by the clergy to burn publicly all the Bibles that they could find, copies began to circulate in great numbers. <> Duk da cewa malaman addini sun yi ƙoƙarin ƙona dukan fassarar Littafi Mai Tsarki da suka tattara a lokacin, ba a daina rarraba Littafi Mai Tsarki ba.
  22. 3 How It Will Be Distributed: This campaign will be similar to campaigns for distributing Memorial and district convention invitations. <> 3 Yadda Za A Rarraba Ta: Za a yi wannan kamfen kamar yadda aka saba yin kamfen na gayyatar mutane zuwa taron Tuna mutuwar Yesu da kuma taron gunduma.
  23. 10 Do people respond to this annual campaign? <> 10 Mutane suna amsa wannan gayyatar ne?
  24. That gathering, attended by some 7,000, was marked by the launching of a global preaching campaign. <> A wannan taron da mutane dubu bakwai suka halarta ne aka sanar cewa bayin Jehobah za su ƙoƙarta don yin wa’azi a dukan duniya.
  25. DURING a major campaign against drug abuse, young people in the United States were admonished: “Just say no.” <> A LOKACIN kamfen mai muhimmanci na kada a sha ƙwaya, an yi wa matasa a Amirka gargaɗi: “Ku ce a’a kawai.”

[17-08-16 18:38:32:143 EDT]

Glosbe's example sentences of can

 1. can. <> Za, Zai Iya, don, iya, tabbaci, yaya za, yaya, za, zai iya, zai.
  1. Obviously, no law or standard proposed by any human, no matter how intelligent or sincere, can meet that need. <> Hakika, babu doka ko mizani da mutum ya kafa, ko yaya hikima da gaskiyar wannan mutumin da zai biya wannan bukata.
  2. (Colossians 2:6, 7) Indeed, Christians can stand their ground only if they are firmly rooted in Christ.—1 Peter 2:21. <> (Kolossiyawa 2:6, 7) Hakika, Kiristoci za su iya dage cikin bangaskiyarsu idan sun dasu ƙwarai cikin Kristi yadda itace yake tsaye sosai a ƙasa da saiwarsa mai ƙarfi.—1 Bitrus 2:21.
  3. We can be confident that when we offer ourselves willingly in God’s service and do our best to serve him whole-souled, there is always a place for us in his arrangement. <> Muna da tabbaci cewa sa’ad da muka ba da kanmu da son rai a hidimar Allah kuma muka yi iya ƙoƙarinmu mu bauta masa da dukan zuciyarmu, a koyaushe za mu kasance da hakki a tsarinsa.
  4. Do not forget, Jehovah protects his servants by ‘not letting them be tempted beyond what they can bear.’ <> Kada ka manta, Jehobah yana kāre bayinsa ta ‘ƙin barin a yi musu jaraba wadda ta fi ƙarfinsu.’
  5. Learn, too, how we can display dignity. <> Za mu kuma koya yadda za mu nuna ɗaukaka.
  6. How We Can Let Jehovah Question Us <> Yadda Za Mu Bari Jehobah Ya Yi Mana Tambaya
  7. What can be done to make meetings for field service practical and beneficial? <> Menene za a yi don a amfana daga taron fita wa’azi?
  8. (Isaiah 63:9) As a faithful servant of Jehovah, you can be sure, then, that when you are pained, Jehovah is pained. <> (Ishaya 63:9; Litafi Mai-Tsarki) Da yake kai bawan Jehobah ne mai aminci, ka tabbata cewa sa’ad da ka ƙuntata Jehobah ma ya ƙuntata.
  9. Give an example. (b) What can we learn about David’s relationship with Jehovah from Psalm 34:7, 8 and Psalm 139:2-8? <> Ka ba da misali. (b) Mene ne za mu iya koya game da dangantakar Dauda da Jehobah daga Zabura 34:7, 8 da Zabura 139:2-8?
  10. In view of Satan’s bitter hatred of Jehovah and His servants, we can be sure that the Devil was pleased that a thorn kept on slapping Paul. <> Saboda ƙiyayyar Shaiɗan mai tsanani ga Jehovah da bayinsa, za mu tabbata cewa Iblis ya ji daɗi cewa ƙaya ta ci gaba da marin Bulus.
  11. Two people who merely live together without getting married can never enjoy real security; neither can their children. <> Mutane biyu da suke zama tare kawai ba tare da yin aure ba ba za su taɓa more kāriya ta ainihi ba, yaransu ma haka.
  12. As is the case of people in numerous other parts of the world, inhabitants of the Solomon Islands believe that spirits can either help or harm a person. <> Kamar mutane a wurare da yawa a duniya, mutanen Tsibiren Solomon sun gaskata cewa ruhohi suna iya taimaka masu ko kuma su cuce su.
  13. Jehovah can sustain us upon “a divan of illness” <> Jehobah zai iya kiyaye mu a ‘shimfiɗa ta rashin lafiya’
  14. • How can we be successful in waging spiritual warfare? <> • Ta yaya za mu yi nasara a yaƙinmu na ruhaniya?
  15. Parents, can you remember what it was like to be a child? <> Iyaye, za ku iya tuna abin da yaranta ke nufi?
  16. Having doubts about our beliefs can have a similar effect on us. <> Hakazalika, shakkar imaninmu za ta iya shafarmu.
  17. (Revelation 11:15) So everything that we observe about this Kingdom and what it accomplishes can draw us closer to Jehovah himself. <> (Ru’ya ta Yohanna 11:15) Saboda haka, dukan abin da muka lura da su game da wannan Mulkin da abin da yake yi, zai jawo mu kusa kusa da Jehovah kansa.
  18. Can Anyone See the Future? <> Akwai Wanda Zai Iya Sanin Gobe?
  19. Envy can plague anyone, regardless of how much wealth he has, whatever virtues he possesses, and how successful he is in life. <> Kowane mutum yana iya yin hassada, har ma mawadaci da mai iyawa da kuma mai nasara a rayuwa.
  20. How can the publications of “the faithful and discreet slave” help us to test whether we are in the faith? <> Ta yaya littattafan “amintaccen bawan nan mai hikima” ke taimakonmu mu gwada ko muna raye da bangaskiya?
  21. I listen to what they say in prayer and can guide them, encourage them, and teach them.” <> Ina jin abin da suke faɗa sa’ad da suke addu’a don in ja-gorance su da ƙarfafa su da kuma koyar da su.”
  22. Unless we come to the realization that we have made an unscriptural promise, we should do all we can to fulfill our word, even if it is very difficult to do so. <> Mu yi ƙoƙari mu cika alkawarin mu, ko da yana da wuya, sai dai idan muka fahimci cewa ya saɓa wa Nassosi.
  23. • How can we strengthen our conviction that the end of this system of things is near? <> • Ta yaya za mu ƙarfafa tabbacinmu cewa ƙarshen wannan zamani ya kusa?
  24. Because “the whole world is lying in the power of the wicked one,” we are surrounded by negative forces that can wear us down and erode our Christian balance. <> Saboda “duniya duka kuwa tana hannun Mugun” abubuwan da za su iya nauyaya mu suna iya gajiyar da mu kuma su ɓata daidaitawarmu na Kirista.
  25. 9:13, 14) We can enjoy freeness of speech with Jehovah when we approach him in prayer. <> 9:13, 14) Sa’ad da muke addu’a ga Jehobah, za mu ji daɗin yin magana a sake da shi.

[17-08-16 18:38:32:338 EDT]

Glosbe's example sentences of cancer

 1. cancer. <> ciwon cancer, ciwon daji, ciwon kansa, ciwon, cutar kansa, cutar kansar, mahaifiyata, take saurin girma, tana, warke.
  1. Millions smoke and get lung cancer, practice adultery and get sexually transmitted diseases, use alcohol to excess and get cirrhosis of the liver, and so on. <> Miliyoyi suna shan taba su kamu da ciwon huhu, suna zina su ɗauki cututtuka da ake ɗauka ta jima’i, suna shan giya da yawa kuma su kamu da kumburin hanta, da sauransu.
  2. And there are cancer, heart disease, and other sicknesses that kill many thousands of people every year. <> Da akwai kuma ciwon daji, ciwon zuciya, da kuma wasu cututtuka da suke kashe dubban mutane kowacce shekara.
  3. Thus began Lucía’s seven-year battle against cancer, which included lengthy hospital stays. <> Wannan shi ne mafarin neman maganin cutar kansa da aka yi ta yi wa Lucía har na tsawon shekaru bakwai, wanda ya haɗa da kwanciya a asibiti na kwanaki masu yawa.
  4. Cancer takes a mother’s life, leaving behind five children. <> Ƙari ga haka, wata mata ta rasu ta bar yara biyar sanadiyyar ciwon kansa.
  5. I have battled cancer for more than ten years. <> Ina fama da ciwon daji fiye da shekara goma.
  6. Alejandra, a young Witness who had been serving at the Mexico branch office of Jehovah’s Witnesses for about ten years, was undergoing chemotherapy for cancer. <> Alejandra, wata Mashaidiya matashiya ce da take hidima a ofishin reshe na Shaidun Jehobah a Mexico. Tana shan magani na ciwon daji misalin shekara goma.
  7. Sadly, in 2004, John was diagnosed with cancer. <> Abin baƙin ciki, a shekara ta 2004, maigidana John ya soma ciwon daji.
  8. The Archbishop of Canterbury appealed to the two clerics, calling their fighting “a cancer” and “a scandal dishonouring the name of Our Lord.” <> Shugaban bishop-bishop na garin Canterbury a Ingila ya roƙi firistoci biyun su bar jayayya. Ya ce jayayyarsu “ciwon daji” ne kuma “abin kunya ne da ba ya ɗaukaka sunan Ubangijinmu.”
  9. 23 Does this not prove that cancer, strokes, heart attacks, and even death will have been eliminated? <> 23 Wannan bai ba da tabbacin cewa, za a halaka ciwon daji, gazawar jiki, da kuma bugun zuciya ba?
  10. A 25-year-old woman wrote: “In 1981 my adoptive mother died of cancer. <> WATA mace mai-shekaru 25 ta rubuto haka: “Cikin 1981 uwata wadda ta goye ni ta mutu daga ciwon cancer.
  11. I was diagnosed with prostate cancer in 1995 and had to return to the United States. <> Bincike ya nuna cewa ina da ciwon daji a shekara ta 1995 da haka na dawo ƙasar Amirka.
  12. She succumbed to her ten-year battle with breast cancer in 2009. <> Ta mutu a shekara ta 2009 bayan ta yi shekara goma tana fama da cutar kansa.
  13. In fact, she had cancer and was afraid of dying. <> Tana da ciwon daji kuma tana tsoron mutuwa.
  14. My cancer is now in remission, and we serve in a Goldsboro congregation as infirm special pioneers. <> Da yake na sami sauƙi daga ciwon dajin, muna yin hidima a ikilisiyar Goldsboro a matsayin majagaba na musamman marasa ƙarfi.
  15. Cancer, heart disease, tuberculosis, malaria, AIDS, and other diseases have killed millions of people. <> Ciwon daji, ciwon zuciya, tarin fuka, zazzaɓi, ƙanjamau da kuma wasu cututtuka sun kashe miliyoyin mutane.
  16. 13 To deal with her situation, this sister tried to learn as much as she could about cancer. <> 13 Don ta iya bi da yanayin ta, ’yar’uwar ta yi ƙoƙari sosai ta ƙara koyo game da ciwon daji.
  17. 25:8) She kept that attitude until the day that the cancer took her life. <> 25:8) Ta ci gaba da nuna wannan halin har ranar da cutar kansar ta kashe ta.
  18. Prolonged misuse of alcohol can also lead to cancer, diabetes, and some diseases of the heart and the stomach. <> Kasancewa mashayi na dogon lokaci na iya jawo ciwon daji, ciwon sukari, da kuma cututtukan zuciya da na ciki.
  19. 12-14. (a) What did one Christian do to cope with cancer? <> 12-14. (a) Menene wata Kirista ta yi don ta jimre da ciwon daji?
  20. Cancer and heart disease bring grief worldwide. <> Ciwon daji, da kuma ciwon zuciya sun jawo baƙin ciki da yawa a duk faɗin duniya.
  21. Many choose to smoke cigarettes, leading to heart disease or lung cancer. <> Mutane da yawa sukan zaɓi su sha sigari, da ke sa su ciwon zuciya ko kuma dajin huhu.
  22. The doctor explained that Lucía had a neuroblastoma, an aggressive, cancerous tumor. <> Likitan ya bayyana cewa Lucía tana da wata irin muguwar cutar kansa wadda take saurin girma.
  23. White blood cells may be a source of interferons and interleukins, used to treat some viral infections and cancers. <> Ƙila an samo fararen ƙwan halitta daga interferons da kuma interleukins da ake amfani da su wajen magance wasu cututtuka masu tsanani da kuma ciwon daji.
  24. After surgery and a successful recovery, she was pronounced cancer free. <> Bayan an yi mata aiki kuma ta samu sauƙi, sai aka gaya mana cewa ta warke.
  25. After serving with Eva for several years in Africa, I received a letter from my mother, saying that Father was dying of cancer. <> Bayan da muka yi hidima na wasu shekaru tare da Eva a Afirka, sai na sami wasiƙa daga mahaifiyata.

[17-08-16 18:38:32:547 EDT]

Glosbe's example sentences of cancers

 1. cancers. <> ciwon cancer, ciwon daji, ciwon kansa, ciwon, cutar kansa, cutar kansar, mahaifiyata, take saurin girma, tana, warke.
  1. Millions smoke and get lung cancer, practice adultery and get sexually transmitted diseases, use alcohol to excess and get cirrhosis of the liver, and so on. <> Miliyoyi suna shan taba su kamu da ciwon huhu, suna zina su ɗauki cututtuka da ake ɗauka ta jima’i, suna shan giya da yawa kuma su kamu da kumburin hanta, da sauransu.
  2. And there are cancer, heart disease, and other sicknesses that kill many thousands of people every year. <> Da akwai kuma ciwon daji, ciwon zuciya, da kuma wasu cututtuka da suke kashe dubban mutane kowacce shekara.
  3. Thus began Lucía’s seven-year battle against cancer, which included lengthy hospital stays. <> Wannan shi ne mafarin neman maganin cutar kansa da aka yi ta yi wa Lucía har na tsawon shekaru bakwai, wanda ya haɗa da kwanciya a asibiti na kwanaki masu yawa.
  4. Cancer takes a mother’s life, leaving behind five children. <> Ƙari ga haka, wata mata ta rasu ta bar yara biyar sanadiyyar ciwon kansa.
  5. I have battled cancer for more than ten years. <> Ina fama da ciwon daji fiye da shekara goma.
  6. Alejandra, a young Witness who had been serving at the Mexico branch office of Jehovah’s Witnesses for about ten years, was undergoing chemotherapy for cancer. <> Alejandra, wata Mashaidiya matashiya ce da take hidima a ofishin reshe na Shaidun Jehobah a Mexico. Tana shan magani na ciwon daji misalin shekara goma.
  7. Sadly, in 2004, John was diagnosed with cancer. <> Abin baƙin ciki, a shekara ta 2004, maigidana John ya soma ciwon daji.
  8. The Archbishop of Canterbury appealed to the two clerics, calling their fighting “a cancer” and “a scandal dishonouring the name of Our Lord.” <> Shugaban bishop-bishop na garin Canterbury a Ingila ya roƙi firistoci biyun su bar jayayya. Ya ce jayayyarsu “ciwon daji” ne kuma “abin kunya ne da ba ya ɗaukaka sunan Ubangijinmu.”
  9. 23 Does this not prove that cancer, strokes, heart attacks, and even death will have been eliminated? <> 23 Wannan bai ba da tabbacin cewa, za a halaka ciwon daji, gazawar jiki, da kuma bugun zuciya ba?
  10. A 25-year-old woman wrote: “In 1981 my adoptive mother died of cancer. <> WATA mace mai-shekaru 25 ta rubuto haka: “Cikin 1981 uwata wadda ta goye ni ta mutu daga ciwon cancer.
  11. I was diagnosed with prostate cancer in 1995 and had to return to the United States. <> Bincike ya nuna cewa ina da ciwon daji a shekara ta 1995 da haka na dawo ƙasar Amirka.
  12. She succumbed to her ten-year battle with breast cancer in 2009. <> Ta mutu a shekara ta 2009 bayan ta yi shekara goma tana fama da cutar kansa.
  13. In fact, she had cancer and was afraid of dying. <> Tana da ciwon daji kuma tana tsoron mutuwa.
  14. My cancer is now in remission, and we serve in a Goldsboro congregation as infirm special pioneers. <> Da yake na sami sauƙi daga ciwon dajin, muna yin hidima a ikilisiyar Goldsboro a matsayin majagaba na musamman marasa ƙarfi.
  15. Cancer, heart disease, tuberculosis, malaria, AIDS, and other diseases have killed millions of people. <> Ciwon daji, ciwon zuciya, tarin fuka, zazzaɓi, ƙanjamau da kuma wasu cututtuka sun kashe miliyoyin mutane.
  16. 13 To deal with her situation, this sister tried to learn as much as she could about cancer. <> 13 Don ta iya bi da yanayin ta, ’yar’uwar ta yi ƙoƙari sosai ta ƙara koyo game da ciwon daji.
  17. 25:8) She kept that attitude until the day that the cancer took her life. <> 25:8) Ta ci gaba da nuna wannan halin har ranar da cutar kansar ta kashe ta.
  18. Prolonged misuse of alcohol can also lead to cancer, diabetes, and some diseases of the heart and the stomach. <> Kasancewa mashayi na dogon lokaci na iya jawo ciwon daji, ciwon sukari, da kuma cututtukan zuciya da na ciki.
  19. 12-14. (a) What did one Christian do to cope with cancer? <> 12-14. (a) Menene wata Kirista ta yi don ta jimre da ciwon daji?
  20. Cancer and heart disease bring grief worldwide. <> Ciwon daji, da kuma ciwon zuciya sun jawo baƙin ciki da yawa a duk faɗin duniya.
  21. Many choose to smoke cigarettes, leading to heart disease or lung cancer. <> Mutane da yawa sukan zaɓi su sha sigari, da ke sa su ciwon zuciya ko kuma dajin huhu.
  22. The doctor explained that Lucía had a neuroblastoma, an aggressive, cancerous tumor. <> Likitan ya bayyana cewa Lucía tana da wata irin muguwar cutar kansa wadda take saurin girma.
  23. White blood cells may be a source of interferons and interleukins, used to treat some viral infections and cancers. <> Ƙila an samo fararen ƙwan halitta daga interferons da kuma interleukins da ake amfani da su wajen magance wasu cututtuka masu tsanani da kuma ciwon daji.
  24. After surgery and a successful recovery, she was pronounced cancer free. <> Bayan an yi mata aiki kuma ta samu sauƙi, sai aka gaya mana cewa ta warke.
  25. After serving with Eva for several years in Africa, I received a letter from my mother, saying that Father was dying of cancer. <> Bayan da muka yi hidima na wasu shekaru tare da Eva a Afirka, sai na sami wasiƙa daga mahaifiyata.

[17-08-16 18:38:32:709 EDT]

Glosbe's example sentences of candle

 1. candle. <> kunna kyandirori, kyandir, kyandirori.
  1. She used most of her meager pension to purchase gold and silver icons, incense, and candles. <> Ta yi amfani da yawancin ɗan kuɗin fensho nata wajen sayan siffofi na zinariya da azurfa, turare, da kuma kyandirori.
  2. Carter inserted a candle and peered inside. <> Carter ya saka kyandir ya leƙa.
  3. The life we enjoy is like the flame of a candle. <> Rai da muke da shi kamar wutar kyandir ne.
  4. Believers often honor these icons with kisses, incense, and burning candles. <> Mabiya sau da yawa suna daraja waɗannan siffofin da sumbace-sumbace, da turare, da kuma kunna kyandirori.
  5. We might illustrate matters this way: The life that we enjoy is like the flame of a candle. <> Za mu iya ba da misali da wannan: Rai da muke morewa tana kama da wutar kyandir.
  6. They use holy-water, sacred oil, ashes, candles and incense to heal and to prevent diseases.” <> Suna yin amfani da tsarkakken ruwa, tsarkakken mai, toka, kyandir da kuma turare su warkar kuma su yi rigakafi.”
  7. A natural freedom of fancy among the people turned the holy relics, pictures, and statues into objects of adoration; people prostrated themselves before them, kissed them, burned candles and incense before them, crowned them with flowers, and sought miracles from their occult influence. . . . <> ’Yancin tunani tsakanin mutanen ya sa abubuwa masu tsarki, hotuna, gumaka suka zama abin ado; mutane suna yi musu sujjada, suna yi musu sumba, suna ƙona kyandirori da kuma turare a gabansu, suna tara musu furanni, kuma suna neman mu’ujiza daga wurin su. . . .
  8. Yes, hope can be likened, not to a candle in the darkness, but to the brilliant rays of the morning sun, filling one’s life with peace, happiness, purpose, and courage. <> Hakika, ba za a kwatanta bege da kyandir da ke haskaka duhu ba, amma da haske na fitowar rana, da ke sa mutum ya kasance da salama, farin ciki, manufa, da gaba gaɗi a rayuwa.
  9. On the Friday evening after the attack, the manager of the restaurant invited everyone to go outside and hold candles, observing a moment of quiet reflection in memory of the victims. <> Da maraice ranar Jumma’a bayan farmakin, manajar wurin cin abincin ta ce kowa ya fita waje kuma ya riƙe kyandir, lokaci da za su yi bimbini a tunawa da waɗanda abin ya shafa.

[17-08-16 18:38:32:892 EDT]

Glosbe's example sentences of candles

 1. candles. <> kunna kyandirori, kyandir, kyandirori.
  1. She used most of her meager pension to purchase gold and silver icons, incense, and candles. <> Ta yi amfani da yawancin ɗan kuɗin fensho nata wajen sayan siffofi na zinariya da azurfa, turare, da kuma kyandirori.
  2. Carter inserted a candle and peered inside. <> Carter ya saka kyandir ya leƙa.
  3. The life we enjoy is like the flame of a candle. <> Rai da muke da shi kamar wutar kyandir ne.
  4. Believers often honor these icons with kisses, incense, and burning candles. <> Mabiya sau da yawa suna daraja waɗannan siffofin da sumbace-sumbace, da turare, da kuma kunna kyandirori.
  5. We might illustrate matters this way: The life that we enjoy is like the flame of a candle. <> Za mu iya ba da misali da wannan: Rai da muke morewa tana kama da wutar kyandir.
  6. They use holy-water, sacred oil, ashes, candles and incense to heal and to prevent diseases.” <> Suna yin amfani da tsarkakken ruwa, tsarkakken mai, toka, kyandir da kuma turare su warkar kuma su yi rigakafi.”
  7. A natural freedom of fancy among the people turned the holy relics, pictures, and statues into objects of adoration; people prostrated themselves before them, kissed them, burned candles and incense before them, crowned them with flowers, and sought miracles from their occult influence. . . . <> ’Yancin tunani tsakanin mutanen ya sa abubuwa masu tsarki, hotuna, gumaka suka zama abin ado; mutane suna yi musu sujjada, suna yi musu sumba, suna ƙona kyandirori da kuma turare a gabansu, suna tara musu furanni, kuma suna neman mu’ujiza daga wurin su. . . .
  8. Yes, hope can be likened, not to a candle in the darkness, but to the brilliant rays of the morning sun, filling one’s life with peace, happiness, purpose, and courage. <> Hakika, ba za a kwatanta bege da kyandir da ke haskaka duhu ba, amma da haske na fitowar rana, da ke sa mutum ya kasance da salama, farin ciki, manufa, da gaba gaɗi a rayuwa.
  9. On the Friday evening after the attack, the manager of the restaurant invited everyone to go outside and hold candles, observing a moment of quiet reflection in memory of the victims. <> Da maraice ranar Jumma’a bayan farmakin, manajar wurin cin abincin ta ce kowa ya fita waje kuma ya riƙe kyandir, lokaci da za su yi bimbini a tunawa da waɗanda abin ya shafa.

[17-08-16 18:38:33:087 EDT]

Glosbe's example sentences of Compassionate

 1. Compassionate. <> -, Taushin Hali, cikin tausayi, da, hawayensu, juyayi, masu, tabshin, tausayi, taushin hali, zama masu tausayi, zama.
  1. (Ephesians 4:32) Regardless of what others may do, we need to exercise restraint, being kind, compassionate, forgiving. <> (Afisawa 4:32) Ko menene wasu suka yi, muna bukatar mu kasance da haƙuri, masu alheri, tausayi, da gafartawa.
  2. The Bible clearly describes the compassionate nature of Jehovah’s justice, or righteousness. <> Littafi Mai Tsarki ya kwatanta tausayi na shari’ar Jehovah, ko kuma adalcinsa.
  3. Are we not touched to think of the way Jesus used his miraculous power to care compassionately for entire families, including the little ones? <> Yadda Yesu ya yi amfani da ikonsa na yin mu’ujiza don ya kula da dukan iyalai har da yara yana ƙarfafa mu, ko ba haka ba?
  4. 1:3, 4) Jehovah urges us to imitate him by becoming “tenderly compassionate,” and he has given us the commission to visit our neighbors with the good news of the Kingdom. <> 1:3, 4) Jehobah ya aririce mu mu yi koyi da shi ta zama ‘masu-taushin hali,’ kuma ya ba mu aikin mu yi wa maƙwabtanmu wa’azin Mulki.
  5. He truly understands the pain afflicting his servants, and he compassionately remembers their tears and sufferings, figuratively storing them up in his skin bottle. <> Yana sane da azabar da bayinsa suke sha kuma yana tuna hawayensu da wahalolinsu, wato a alamance yana saka su cikin gorarsa.
  6. 4 Jehovah wants his human subjects to grow to perfection under the guidance of one who is a truly wise and compassionate King, High Priest, and Judge. <> 4 Jehobah yana son talakawansa ’yan Adam su samu kamiltawa a ƙarƙashin ja-gorancin wanda da gaske Sarki ne da Babban Firist da kuma Alƙali mai hikima da juyayi.
  7. When we show love the way Jesus did—unselfishly giving of ourselves in behalf of others, compassionately responding to their needs, forgiving them from our hearts—then we can genuinely appreciate his feelings. <> Sa’ad da muka nuna ƙauna a hanyar da Yesu ya yi—ba da kanmu ga wasu ba tare da son kai ba, cikin tausayi muna biya musu bukatunsu, kuma muna gafarta musu daga zuciyarmu—sa’annan za mu fahimci da gaske yadda ya ji.
  8. To be sure, the compassionate healing of the sick in the first century C.E. by Jesus Christ is of great significance to all of us. <> Gaskiyar ita ce, warkar da marasa lafiya a ƙarni na farko A.Z. da Yesu Kristi ya yi yana da muhimmanci sosai ga dukanmu.
  9. Just the opposite—he is a compassionate Ruler who understands the limitations of his subjects and affords them a measure of dignity. <> Sarki ne mai juyayi wanda ya fahimci kasawan talakawansa kuma yana bi da su cikin daraja.
  10. 4:31) Instead of undermining their marriage with constant criticism or biting sarcasm, couples need to buttress their relationship with words that are kind, tender, and compassionate.—Eph. <> 4:31) Maimakon ma’aurata su ɓata aurensu ta sūkar juna da baƙar magana, zai dace su ƙarfafa dangantakarsu da maganar alheri cikin hankali da kuma ƙauna.—Afis.
  11. In his Word, Jehovah assures us that he “is very tender in affection and compassionate.” <> A cikin Kalmarsa, Jehovah ya tabbatar mana cewa shi “ke cike da tausayi, mai-jinƙai ne kuma.”
  12. Instead, we will put forth effort to become “tenderly compassionate.”—Eph. <> Maimakon haka, za mu yi ƙoƙari mu zama “masu-tabshin zuciya.”—Afis.
  13. The compassionate father in this illustration pictures our loving heavenly Father, Jehovah. <> Mahaifi mai juyayi a wannan kwatancin yana wakiltar Jehobah Ubanmu na sama mai ƙauna.
  14. 12:10) Also, both husband and wife should work hard to “become kind to one another, tenderly compassionate, freely forgiving one another.”—Eph. <> 12:10) Kuma, ya kamata mai gida da uwargida su yi aiki tuƙuru don su ‘kasance da nasiha zuwa ga junan[su], masu-tabshin zuciya, suna yi wa junansu gafara.’—Afis.
  15. He said: “Finally, all of you be like-minded, showing fellow feeling, having brotherly affection, tenderly compassionate, humble in mind, not paying back injury for injury or reviling for reviling, but, to the contrary, bestowing a blessing, because you were called to this course, so that you might inherit a blessing.” <> Ya ce: “Daga ƙarshe kuma dukanku ku haɗa hankulanku, ku zama masu juyayi, masu ƙaunar ’yan’uwa, masu tausayi, da kuma masu tawali’u. Kada ku rama mugunta da mugunta, ko zagi da zagi, a maimakon haka sai ku sa albarka. Domin a kan haka ne musamman aka kira ku, ku kuma gaji albarka.”
  16. Jesus is an ideal King because he is compassionate. <> Yesu yana da jin ƙai, saboda haka, shi ya dace ya zama Sarkin Mulkin Allah.
  17. Sinful humans who are sincerely repentant can benefit from one of Jehovah’s most compassionate provisions—forgiveness. <> Mutane masu zunubi waɗanda suka tuba da gaske za su amfana daga tanadi mai girma ɗaya na juyayi na Jehovah—gafara.
  18. In our day-to-day life, we face many situations in which it might seem simpler, more convenient, or even more compassionate to say something that is not true or to put matters in a way that misleads. <> A rayuwarmu ta yau da kullum, muna iya kasance cikin yanayi da yawa da za mu ga yana da sauƙi, wanda ya fi dacewa da mu, ko kuma ya fi ban juyayi da zai sa mu faɗi wani abu da ba gaskiya ba ko kuma mu furta abubuwa a yadda zai yaudari mutane.
  19. 11 The apostle Paul wrote: “Become kind to one another, tenderly compassionate, freely forgiving one another just as God also by Christ freely forgave you.” <> 11 Manzo Bulus ya rubuta: “Ku kasance da nasiha zuwa ga junanku, masu-tabshin zuciya, kuna yi ma junanku gafara, kamar yadda Allah kuma cikin Kristi ya gafarta muku.”
  20. As I progressed, I found comfort in learning that Jehovah is a compassionate and forgiving God. <> Yayin da na ci gaba da koyo game da Jehobah, sai na ga cewa shi Allah ne mai tausayi da kuma gafartawa kuma hakan ya ƙarfafa ni sosai.
  21. How grateful we should be that Jehovah patiently teaches us to be more selfless, more compassionate, more merciful—as he is! <> Ya kamata mu yi hamdala cewa Jehobah yana koyar da mu cikin haƙuri don mu daɗa zama masu tausayi da jin ƙai kamar sa.
  22. 10 min: “Be ‘Tenderly Compassionate.’” <> Minti 10: “Ku Zama Masu Taushin Hali.”
  23. 7 God’s Son had more to learn, for Jehovah’s purpose was to equip his Son to be a compassionate High Priest, able to “sympathize with our weaknesses.” <> 7 Ɗan Allah yana da abubuwa da yawa da zai koya, domin nufin Jehovah shine ya shirya Ɗansa ya zama Babban Firist da zai iya ‘tausaya ma kum

[17-08-16 18:38:33:262 EDT]

Glosbe's example sentences of canoe

 1. canoe. <> kwalekwale, kwalekwalen, tuƙa.
  1. Even the experienced navigator with us became alarmed at the size of the sharks and quickly steered the canoe closer to shore. <> Girman kifin ya tsorata matuƙin jirgin ma kuma nan da nan ya tuƙa jirgin zuwa bakin ruwa.
  2. This has helped me to succeed at horseback riding, sailing, canoeing, camping, and even driving a car around a track! <> Hakan ya taimaka mini na iya hawan doki da kwalekwale da kuma tuƙa mota a wurin da babu motoci sosai!
  3. We traveled in a dugout canoe equipped with an outboard motor. <> Mun yi tafiya a kwalekwale mai inji.
  4. For example, every year Witnesses in one South American country walk for miles through the jungle and then travel for hours by canoe in order to attend their district convention. <> Alal misali, kowacce shekara Shaidu a Amirka ta Kudu suna yin tafiya na mil da yawa cikin kurmi da kuma cikin kwalekwale na awoyi da yawa don su halarci taron gunduma.
  5. We used buses, trains, trucks, dugout canoes, and small airplanes. <> Mun yi amfani da bas da jiragen ƙasa da manyan motoci da kwalekwale da kuma ƙananan jiragen sama.
  6. Sharks as large as the canoe were swimming right alongside us! <> Babban kifin shark mai girman kwalekwalen yana iyo kusa da mu!
  7. There are no roads in the area, so people use boats and canoes to move about. <> Babu hanyoyi a ƙauyen, mutane suna amfani ne da jiragen ruwa da kwalekwale don zuwa wurare dabam-dabam.

[17-08-16 18:38:33:737 EDT]

Glosbe's example sentences of cautiously

 1. cautiously. <> hankali.
  1. 10:16-18) We carry on our work cautiously and refuse to betray them by divulging their names or other information to persecutors. <> 10:16-18) Muna ci gaba da yin aikinmu da hankali kuma ba ma cin amanar ’yan’uwanmu ta wajen ba da sunansu ko kuma mu ba da wasu bayanai ga masu tsanantawa.
  2. The man’s finger on the trigger of his gun relaxed, and I cautiously backed out of his office. <> Mutumin bai ɗana bindigar ba, na fita da baya daga ofishinsa a hankali.

[17-08-16 18:38:34:559 EDT]

Glosbe's example sentences of census

 1. census. <> aka yi, an, yi ƙidaya, yi ƙirge, yi, Ƙidayar, ƙidaya, ƙidayar, ƙirgen.
  1. Since a census showed that the firstborn sons of Israel exceeded the Levites in number, a ransom price was paid to make up the difference. <> An yi fansa don a daidaita su tun da yake ƙidayar da aka yi ta nuna cewa ’ya’yan fari na Isra’ilawa sun fi adadin Lawiyawa.
  2. For other lessons related to David’s illegal census, see The Watchtower, May 15, 2005, pages 16-19. <> Domin ƙarin bayani game da ƙidayar da bai dace ba da Dauda ya yi, ka dubi Hasumiyar Tsaro, 1 ga Yuni, 2005, shafuffuka na 28-31.
  3. The second census reveals that none of the men counted in the first are still alive, except for Joshua and Caleb. <> Ƙidaya na biyu da aka yi ya nuna cewa Joshuwa da Kalibu ne kaɗai suke da rai a duk maza da aka ƙirga a farko.
  4. Yet, David was guilty of serious wrongs, such as those involving Bath-sheba, Uriah, and an ill-advised census. <> Duk da haka, Dauda ya yi zunubi mai tsanani, kamar wanda ya faru tsakaninsa da Bath-sheba da Uriah da kuma kiɗayar da ya yi da bai dace ba.
  5. The taking of a census was not in itself forbidden in the Law. <> Doka ba ta hana yin ƙidaya ba.
  6. Following the census, the Israelites receive instructions regarding the order of march, details concerning the duties of Levites and tabernacle service, commands on quarantine, and laws relating to cases of jealousy and vows made by Nazirites. <> An ba wa Isra’ilawa umurni game da yadda za su yi tafiya bayan ƙirgen, an ba da cikakken bayani game da aikin Lawiyawa da kuma hidima na mazauni, umurni game da wariya domin cuta, dokoki game da kishi, da ɗaura alkawari da Keɓaɓɓu suka yi.
  7. The census is evidently taken for military purposes. <> An yi wannan ƙirgen saboda a sami sojoji ne.
  8. David commits a serious sin by ordering an illegal census. <> Dauda ya yi mugun zunubi sa’ad da ya ce a yi ƙidaya.
  9. Caesar Augustus decreed a census, requiring all to register in their town of origin. <> Kaisar Agustus ya ba da doka a yi ƙirge, kuma ana bukatar kowa ya je a ƙirga shi a garin da aka haife shi.
  10. An illegal census results in 70,000 deaths. <> Ƙidayar da aka yi ta kai ga mutuwar mutane 70,000.
  11. Additionally, Joseph and Mary went to Bethlehem because Caesar Augustus had ordered a census. <> Bugu da ƙari, Yusufu da Maryamu sun je Bai’talami ne domin Kaisar Augustus ya ba da umurni a yi ƙirge.

[17-08-16 18:38:34:715 EDT]

Glosbe's example sentences of centenarians

 1. centenarians. <> ta.
  1. (Job 33:25) If a centenarian does not feel too old to learn the meaning of life from the Bible, how about you? <> (Ayuba 33:25) Idan wadda ta wuce ƙarni guda ba ta ga ta tsufa ba ta koyi game da ma’anar rai cikin Littafi Mai Tsarki, kai fa?

[17-08-16 18:38:35:339 EDT]

Glosbe's example sentences of cessation

 1. cessation. <> dakata.
  1. (Psalm 92:4; John 5:17) His rest, then, must simply refer to the cessation of his work of physical creation respecting the earth. <> (Yohanna 5:17) Hutunsa, watau, yana nufi ne cewa ya dakata daga aikin halitta ta zahiri game da duniya.

[17-08-16 18:38:35:490 EDT]

Glosbe's example sentences of cessations

 1. cessations. <> dakata.
  1. (Psalm 92:4; John 5:17) His rest, then, must simply refer to the cessation of his work of physical creation respecting the earth. <> (Yohanna 5:17) Hutunsa, watau, yana nufi ne cewa ya dakata daga aikin halitta ta zahiri game da duniya.


Glosbe's example sentences of crossroad

 1. crossroad. <> a, bukatar, canja rayuwarta, mararrabar, yanke shawarwari, yanke.
  1. We meet her at a crossroads, in a sense. <> Littafi Mai Tsarki ya gabatar da ita ne a lokacin da za ta yanke shawarwari masu muhimmanci a rayuwarta.
  2. The nation was at a crossroads, and Jehovah God advised them: “Ask for the roadways of long ago, where, now, the good way is; and walk in it.” <> Al’ummar tana bukatar ta yanke shawara, kuma Jehobah Allah ya ba su shawara: “ku tambayi hanyoyi na dā inda hanyar kirki ta ke, ku yi tafiya a ciki.”
  3. 15 Finally, after some 600 miles (960 km) on the road, they reached the beehive-shaped huts of Haran, a prosperous city on a crossroads of the East-West trade routes. <> 15 Bayan tafiyar mil 600, sai suka kai bukkokin Haran, wanda babban birnin kasuwanci ne a Gabas maso Yamma.
  4. (Jeremiah 6:16) These words might remind us of a traveler who pauses at a crossroads to ask for directions. <> ” (Irmiya 6:16) Waɗannan kalmomin wataƙila sun tuna mana matafiyi da ya dakata a mararrabar hanya domin ya yi tambaya.
  5. Here, then, was a great crossroads in Rebekah’s life. <> Wannan babbar shawara ce da Rifkatu take bukatar ta tsai da.
  6. (b) In what way was Mary at a crossroads? <> (b) Wace shawara ce Maryamu za ta tsai da, kuma ta yaya hakan zai canja rayuwarta?

[17-08-16 18:31:57:029 EDT]

Glosbe's example sentences of crossroads

 1. crossroads. <> a, bukatar, canja rayuwarta, mararrabar, yanke shawarwari, yanke.
  1. We meet her at a crossroads, in a sense. <> Littafi Mai Tsarki ya gabatar da ita ne a lokacin da za ta yanke shawarwari masu muhimmanci a rayuwarta.
  2. The nation was at a crossroads, and Jehovah God advised them: “Ask for the roadways of long ago, where, now, the good way is; and walk in it.” <> Al’ummar tana bukatar ta yanke shawara, kuma Jehobah Allah ya ba su shawara: “ku tambayi hanyoyi na dā inda hanyar kirki ta ke, ku yi tafiya a ciki.”
  3. 15 Finally, after some 600 miles (960 km) on the road, they reached the beehive-shaped huts of Haran, a prosperous city on a crossroads of the East-West trade routes. <> 15 Bayan tafiyar mil 600, sai suka kai bukkokin Haran, wanda babban birnin kasuwanci ne a Gabas maso Yamma.
  4. (Jeremiah 6:16) These words might remind us of a traveler who pauses at a crossroads to ask for directions. <> ” (Irmiya 6:16) Waɗannan kalmomin wataƙila sun tuna mana matafiyi da ya dakata a mararrabar hanya domin ya yi tambaya.
  5. Here, then, was a great crossroads in Rebekah’s life. <> Wannan babbar shawara ce da Rifkatu take bukatar ta tsai da.
  6. (b) In what way was Mary at a crossroads? <> (b) Wace shawara ce Maryamu za ta tsai da, kuma ta yaya hakan zai canja rayuwarta?

[17-08-16 18:31:57:186 EDT]

Glosbe's example sentences of crow

 1. crow. <> yi cara, zakaru.
  1. (Matthew 26:69-72) Perhaps it was after this second denial that Peter heard a cock crowing, but he was too distracted to be reminded of the prophecy Jesus had uttered just hours earlier. <> (Matta 26:69-72) Wataƙila bayan wannan musu na biyu da Bitrus ya yi ne zakara ya yi cara, amma bai maida hankali ga annabcin da Yesu ya furta ɗazun ba.
  2. Jesus prophesied that, on the contrary, Peter would deny his Master three times that very night before a cock crowed twice. <> Yesu ya annabta cewa Bitrus zai musunci Ubangijinsa sau uku a daren kafin zakara ta yi cara sau biyu.
  3. A rooster crows. <> Sai zakara ya yi cara.
  4. Jesus prophesied that, on the contrary, Peter would deny his Master three times that very night before a cock crowed twice. <> Yesu ya annabta cewa Bitrus zai yi mūsun saninsa sau uku a daren kafin zakara ya yi cara sau biyu.
  5. Jesus looks at Peter, and Peter remembers that a few hours earlier, Jesus told him: “Before a cock crows, you will disown me three times.” <> Da Yesu ya kalli Bitrus, sai Bitrus ya tuna cewa bai daɗe ba da Yesu ya gaya masa cewa: ‘Kafin zakara ya yi cara, za ka yi musun sanina sau uku.’
  6. Awakened earlier by the relentless crowing of roosters, I got up and walked down the main street. <> Da yake caran zakaru sun riga sun tashe ni kafin wannan lokacin, na tashi na bi babban hanya.
  7. No sooner were the words out of his mouth than a cock crowed—the second one Peter heard that night.—John 18:26, 27; Mark 14:71, 72. <> Kalaman suna fitowa daga bakinsa sai zakara ya yi cara, na biyu kenan da Bitrus ya ji a daren.—Yohanna 18:26, 27; Markus 14:71, 72.
  8. On hearing the cock crow, Peter “went outside and wept bitterly.”—Matt. <> Sa’ad da Bitrus ya ji zakara ya yi cara, sai “ya fita waje, ya yi ta kuka mai-zafi.”—Mat.
  9. Pigs grunted and cockerels crowed at the farm next door. <> Aladu suka yi ta kuka, zakaru suka yi cara a gonar da take kusa.

[17-08-16 18:31:57:477 EDT]

Glosbe's example sentences of crows

 1. crows. <> yi cara, zakaru.
  1. (Matthew 26:69-72) Perhaps it was after this second denial that Peter heard a cock crowing, but he was too distracted to be reminded of the prophecy Jesus had uttered just hours earlier. <> (Matta 26:69-72) Wataƙila bayan wannan musu na biyu da Bitrus ya yi ne zakara ya yi cara, amma bai maida hankali ga annabcin da Yesu ya furta ɗazun ba.
  2. Jesus prophesied that, on the contrary, Peter would deny his Master three times that very night before a cock crowed twice. <> Yesu ya annabta cewa Bitrus zai musunci Ubangijinsa sau uku a daren kafin zakara ta yi cara sau biyu.
  3. A rooster crows. <> Sai zakara ya yi cara.
  4. Jesus prophesied that, on the contrary, Peter would deny his Master three times that very night before a cock crowed twice. <> Yesu ya annabta cewa Bitrus zai yi mūsun saninsa sau uku a daren kafin zakara ya yi cara sau biyu.
  5. Jesus looks at Peter, and Peter remembers that a few hours earlier, Jesus told him: “Before a cock crows, you will disown me three times.” <> Da Yesu ya kalli Bitrus, sai Bitrus ya tuna cewa bai daɗe ba da Yesu ya gaya masa cewa: ‘Kafin zakara ya yi cara, za ka yi musun sanina sau uku.’
  6. Awakened earlier by the relentless crowing of roosters, I got up and walked down the main street. <> Da yake caran zakaru sun riga sun tashe ni kafin wannan lokacin, na tashi na bi babban hanya.
  7. No sooner were the words out of his mouth than a cock crowed—the second one Peter heard that night.—John 18:26, 27; Mark 14:71, 72. <> Kalaman suna fitowa daga bakinsa sai zakara ya yi cara, na biyu kenan da Bitrus ya ji a daren.—Yohanna 18:26, 27; Markus 14:71, 72.
  8. On hearing the cock crow, Peter “went outside and wept bitterly.”—Matt. <> Sa’ad da Bitrus ya ji zakara ya yi cara, sai “ya fita waje, ya yi ta kuka mai-zafi.”—Mat.
  9. Pigs grunted and cockerels crowed at the farm next door. <> Aladu suka yi ta kuka, zakaru suka yi cara a gonar da take kusa.

[17-08-16 18:31:57:673 EDT]

Glosbe's example sentences of crush

 1. crush. <> -, -karyayyar zuciya, baƙin ciki, farfajiyar, farfashe, karai, karaya, karyayye, karye, ragargaje, zai rugurguje, zai, ƙuje.
  1. Though Jesus was cruelly put to death, not one of his bones was “crushed.” <> Ko da yake an yi wa Yesu mugun kisa, babu ƙashinsa da aka “karye.”
  2. (Luke 24:27) It became even clearer that Jesus is the principal part of the ‘seed of the woman,’ the one who will bruise the head of the serpent, crushing Satan out of existence. <> (Luka 24:27) Ya daɗa yin bayani sarai cewa Yesu shi ne ‘ɗa’ na musamman ‘na zuriyar macen,’ wanda shi zai ƙuje kan macijin, ya ƙuje Shaiɗan daga rayuwa.
  3. (Revelation 17:1, 15-17; 18:1-24) The great tribulation ends at Armageddon when God’s Kingdom crushes the entire Satanic system.—Daniel 2:44; Revelation 16:14, 16. <> (Wahayin Yahaya 17:1, 15-17; 18:1-24) Matsananciyar wahalar za ta ƙare a Armageddon lokacin da Mulkin Allah zai rugurguje dukan tsarin Shaiɗan.—Daniyel 2:44; Wahayin Yahaya 16:14, 16.
  4. Peter left the courtyard, crushed by the weight of his own guilt. <> Bitrus ya fita daga farfajiyar cike da takaici saboda kuskurensa.
  5. (b) How could it be illustrated that Jehovah is near to those who are “broken at heart” or “crushed in spirit”? <> (b) Ta yaya za a kwatanta cewa Jehovah yana kusa da waɗanda suka ‘karaya a zuciya’ ko a “ruhu”?
  6. Says Micah: “You haters of what is good and lovers of badness, tearing off their skin from people and their organism from off their bones; you the ones who have also eaten the organism of my people, and have stripped their very skin from off them, and smashed to pieces their very bones, and crushed them to pieces like what is in a widemouthed pot and like flesh in the midst of a cooking pot.”—Micah 3:1-3. <> Mikah ya ce: “Ku da ku ke ƙin nagarta, kuna son mugunta, masu-cire musu fata, namansu kuma daga ƙasussuwansu; kuna cin naman mutanena kuma; suna feɗe musu fatansu, suna kakkarya ƙasussuwansu; i, suna yanyanka su, sai ka ce domin tukunya, kamar nama cikin tukunyar dahuwa.”—Mikah 3:1-3.
  7. God’s Word acknowledges that our heart can be “broken and crushed.” <> Kalmar Allah ta amince cewa zuciyarmu za ta iya zama ‘karyayye.’
  8. In what sense did Jehovah ‘crush’ his faithful Servant, and why did this bring God “delight”? <> Ta yaya Jehobah ya ‘ƙuje’ Bawansa mai aminci, kuma me ya sa hakan ya faranta wa Allah rai?
  9. Addressing God, he wrote: “You make mortal man go back to crushed matter, and you say: ‘Go back, you sons of men.’ <> Wajen magana da Allah, ya rubuta: “Kana juyadda mutum shi zama ƙura; kana kuwa cewa, Ku komo, ku ’yan Adam.
  10. Jehovah would provide a “seed,” a rescuer, who would one day destroy Satan, crushing him out of existence. <> Jehobah zai yi tanadin “zuriya,” mai ceto, wanda wata rana zai halaka Shaiɗan.
  11. They imitate Jehovah by doing all they can to assist righteous ones who for a while are “crushed in spirit.”—Ps. <> Suna koyi da Jehobah ta wajen yin iya ƙoƙarinsu don su taimaka wa adalai “masu-karyayyar zuciya.”—Zab.
  12. The Bible tells us that “Jehovah is near to those that are broken at heart; and those who are crushed in spirit he saves.” <> Littafi Mai Tsarki ya gaya mana cewa Jehobah “yana kusa da waɗanda suka karai, yakan ceci waɗanda suka fid da zuciya.”
  13. The psalmist said that he was “crushed with longing” for God’s righteous judicial decisions. <> Mai zabura ya ce “ya karai saboda marmarin” hukuncin adalci na Allah.
  14. (Matthew 6:9, 10) That Kingdom is God’s heavenly government, which “will never be brought to ruin,” says the prophet Daniel, but “it will crush and put an end to all these [human] kingdoms, and it itself will stand to times indefinite.”—Daniel 2:44. <> (Matta 6:9, 10) Mulkin gwamnati ce ta Allah a samaniya, da “ba za a rushe shi ba daɗai” annabi Daniel ya ce, amma, “za ya farfashe dukan waɗannan mulkoki [na mutane] ya cinye su, shi kuwa za ya tsaya har abada.”—Daniel 2:44.
  15. That is, man returns “to dust,” as crushed, or pulverized, earth. <> Watau, mutum ya koma “turɓayar ƙasa” ƙasa da take ragargajewa.
  16. Many parents feel crushed when they learn that their child is ill. <> Iyaye da yawa sukan yi baƙin ciki sosai sa’ad da suka ji cewa ɗansu yana da wani ciwo.
  17. The tender and trusting hearts of children are especially vulnerable to the crushing effects of abusive speech.—Colossians 3:21. <> Musamman zage-zage ya fi wa yara ciwo.—Kolossiyawa 3:21.
  18. The Bible says: “Jehovah is near to those that are broken at heart; and those who are crushed in spirit he saves.” <> Littafi Mai Tsarki ya ce: “Ubangiji yana kusa da masu-karyayyar zuciya, yana ceton irin waɗanda su ke da ruhu mai-tuba.”
  19. Instead, in words that would be understood in God’s due time, he simply stated how the rebellion would be crushed: “I shall put enmity between you [Satan] and the woman and between your seed and her seed. <> Ko da yake Shaiɗan ya ce Jehobah maƙaryaci ne, amma Jehobah bai ga amfanin rantsewa cewa har ila zai cika alkawarinsa ga duniya ba. Maimakon hakan, ya yi alkawari da za a fahimta a nan gaba.
  20. • In what sense did Jehovah ‘take delight’ in his Son’s being ‘crushed’? <> • Ta yaya ne Jehobah ya “nufa” a “ƙuje” Ɗansa?
  21. The Gospel writer Matthew applied the words of Isaiah to Jesus: “No bruised reed will he crush, and no smoldering flaxen wick will he extinguish.” <> Marubucin Linjila, Matta ya yi amfani da kalaman Ishaya ga Yesu: “Rarraunan kara ba za ya karye shi ba, lagwami mai-hayaƙi ba za ya ɓice shi ba.”
  22. (Genesis 3:15; Romans 16:20) Jehovah will also direct Christ Jesus to “crush and put an end” to all political systems, many of which have perpetrated so much evil throughout history. <> (Romawa 16:20) Jehobah kuma zai umurci Yesu Kristi ya “farfashe” dukan wannan zamani na siyasa, da yawa cikinsu kuwa sun yi ayyukan mugunta a cikin tarihi.
  23. Jehovah well knew that his Son’s experience would involve being crushed in a sense. <> Jehovah ya san cewa abin da Ɗansa zai fuskanta zai ƙunshi ƙuje shi.
  24. In that final battle, God’s Kingdom “will crush and put an end to all these kingdoms [of the world], and it itself will stand to times indefinite.” <> A wannan yaƙi na ƙarshe, Mulkin Allah “zai ragargaje dukan waɗannan mulkokin [na duniya] ya kawo ƙarshensu. Wannan mulki zai dawwama har abada.”
  25. Just as a father shows compassion to his son who may be hurt, Jehovah shows mercy to repentant ones who are crushed by their sins <> Jehobah yana tausaya wa waɗanda suke baƙin ciki don zunubansu, kamar yadda uba yake tausaya wa ɗansa da ke cikin matsala

[17-08-16 18:31:58:063 EDT]

Glosbe's example sentences of crushes

 1. crushes. <> -, -karyayyar zuciya, baƙin ciki, farfajiyar, farfashe, karai, karaya, karyayye, karye, ragargaje, zai rugurguje, zai, ƙuje.
  1. Though Jesus was cruelly put to death, not one of his bones was “crushed.” <> Ko da yake an yi wa Yesu mugun kisa, babu ƙashinsa da aka “karye.”
  2. (Luke 24:27) It became even clearer that Jesus is the principal part of the ‘seed of the woman,’ the one who will bruise the head of the serpent, crushing Satan out of existence. <> (Luka 24:27) Ya daɗa yin bayani sarai cewa Yesu shi ne ‘ɗa’ na musamman ‘na zuriyar macen,’ wanda shi zai ƙuje kan macijin, ya ƙuje Shaiɗan daga rayuwa.
  3. (Revelation 17:1, 15-17; 18:1-24) The great tribulation ends at Armageddon when God’s Kingdom crushes the entire Satanic system.—Daniel 2:44; Revelation 16:14, 16. <> (Wahayin Yahaya 17:1, 15-17; 18:1-24) Matsananciyar wahalar za ta ƙare a Armageddon lokacin da Mulkin Allah zai rugurguje dukan tsarin Shaiɗan.—Daniyel 2:44; Wahayin Yahaya 16:14, 16.
  4. Peter left the courtyard, crushed by the weight of his own guilt. <> Bitrus ya fita daga farfajiyar cike da takaici saboda kuskurensa.
  5. (b) How could it be illustrated that Jehovah is near to those who are “broken at heart” or “crushed in spirit”? <> (b) Ta yaya za a kwatanta cewa Jehovah yana kusa da waɗanda suka ‘karaya a zuciya’ ko a “ruhu”?
  6. Says Micah: “You haters of what is good and lovers of badness, tearing off their skin from people and their organism from off their bones; you the ones who have also eaten the organism of my people, and have stripped their very skin from off them, and smashed to pieces their very bones, and crushed them to pieces like what is in a widemouthed pot and like flesh in the midst of a cooking pot.”—Micah 3:1-3. <> Mikah ya ce: “Ku da ku ke ƙin nagarta, kuna son mugunta, masu-cire musu fata, namansu kuma daga ƙasussuwansu; kuna cin naman mutanena kuma; suna feɗe musu fatansu, suna kakkarya ƙasussuwansu; i, suna yanyanka su, sai ka ce domin tukunya, kamar nama cikin tukunyar dahuwa.”—Mikah 3:1-3.
  7. God’s Word acknowledges that our heart can be “broken and crushed.” <> Kalmar Allah ta amince cewa zuciyarmu za ta iya zama ‘karyayye.’
  8. In what sense did Jehovah ‘crush’ his faithful Servant, and why did this bring God “delight”? <> Ta yaya Jehobah ya ‘ƙuje’ Bawansa mai aminci, kuma me ya sa hakan ya faranta wa Allah rai?
  9. Addressing God, he wrote: “You make mortal man go back to crushed matter, and you say: ‘Go back, you sons of men.’ <> Wajen magana da Allah, ya rubuta: “Kana juyadda mutum shi zama ƙura; kana kuwa cewa, Ku komo, ku ’yan Adam.
  10. Jehovah would provide a “seed,” a rescuer, who would one day destroy Satan, crushing him out of existence. <> Jehobah zai yi tanadin “zuriya,” mai ceto, wanda wata rana zai halaka Shaiɗan.
  11. They imitate Jehovah by doing all they can to assist righteous ones who for a while are “crushed in spirit.”—Ps. <> Suna koyi da Jehobah ta wajen yin iya ƙoƙarinsu don su taimaka wa adalai “masu-karyayyar zuciya.”—Zab.
  12. The Bible tells us that “Jehovah is near to those that are broken at heart; and those who are crushed in spirit he saves.” <> Littafi Mai Tsarki ya gaya mana cewa Jehobah “yana kusa da waɗanda suka karai, yakan ceci waɗanda suka fid da zuciya.”
  13. The psalmist said that he was “crushed with longing” for God’s righteous judicial decisions. <> Mai zabura ya ce “ya karai saboda marmarin” hukuncin adalci na Allah.
  14. (Matthew 6:9, 10) That Kingdom is God’s heavenly government, which “will never be brought to ruin,” says the prophet Daniel, but “it will crush and put an end to all these [human] kingdoms, and it itself will stand to times indefinite.”—Daniel 2:44. <> (Matta 6:9, 10) Mulkin gwamnati ce ta Allah a samaniya, da “ba za a rushe shi ba daɗai” annabi Daniel ya ce, amma, “za ya farfashe dukan waɗannan mulkoki [na mutane] ya cinye su, shi kuwa za ya tsaya har abada.”—Daniel 2:44.
  15. That is, man returns “to dust,” as crushed, or pulverized, earth. <> Watau, mutum ya koma “turɓayar ƙasa” ƙasa da take ragargajewa.
  16. Many parents feel crushed when they learn that their child is ill. <> Iyaye da yawa sukan yi baƙin ciki sosai sa’ad da suka ji cewa ɗansu yana da wani ciwo.
  17. The tender and trusting hearts of children are especially vulnerable to the crushing effects of abusive speech.—Colossians 3:21. <> Musamman zage-zage ya fi wa yara ciwo.—Kolossiyawa 3:21.
  18. The Bible says: “Jehovah is near to those that are broken at heart; and those who are crushed in spirit he saves.” <> Littafi Mai Tsarki ya ce: “Ubangiji yana kusa da masu-karyayyar zuciya, yana ceton irin waɗanda su ke da ruhu mai-tuba.”
  19. Instead, in words that would be understood in God’s due time, he simply stated how the rebellion would be crushed: “I shall put enmity between you [Satan] and the woman and between your seed and her seed. <> Ko da yake Shaiɗan ya ce Jehobah maƙaryaci ne, amma Jehobah bai ga amfanin rantsewa cewa har ila zai cika alkawarinsa ga duniya ba. Maimakon hakan, ya yi alkawari da za a fahimta a nan gaba.
  20. • In what sense did Jehovah ‘take delight’ in his Son’s being ‘crushed’? <> • Ta yaya ne Jehobah ya “nufa” a “ƙuje” Ɗansa?
  21. The Gospel writer Matthew applied the words of Isaiah to Jesus: “No bruised reed will he crush, and no smoldering flaxen wick will he extinguish.” <> Marubucin Linjila, Matta ya yi amfani da kalaman Ishaya ga Yesu: “Rarraunan kara ba za ya karye shi ba, lagwami mai-hayaƙi ba za ya ɓice shi ba.”
  22. (Genesis 3:15; Romans 16:20) Jehovah will also direct Christ Jesus to “crush and put an end” to all political systems, many of which have perpetrated so much evil throughout history. <> (Romawa 16:20) Jehobah kuma zai umurci Yesu Kristi ya “farfashe” dukan wannan zamani na siyasa, da yawa cikinsu kuwa sun yi ayyukan mugunta a cikin tarihi.
  23. Jehovah well knew that his Son’s experience would involve being crushed in a sense. <> Jehovah ya san cewa abin da Ɗansa zai fuskanta zai ƙunshi ƙuje shi.
  24. In that final battle, God’s Kingdom “will crush and put an end to all these kingdoms [of the world], and it itself will stand to times indefinite.” <> A wannan yaƙi na ƙarshe, Mulkin Allah “zai ragargaje dukan waɗannan mulkokin [na duniya] ya kawo ƙarshensu. Wannan mulki zai dawwama har abada.”
  25. Just as a father shows compassion to his son who may be hurt, Jehovah shows mercy to repentant ones who are crushed by their sins <> Jehobah yana tausaya wa waɗanda suke baƙin ciki don zunubansu, kamar yadda uba yake tausaya wa ɗansa da ke cikin matsala

[17-08-16 18:31:58:469 EDT]

Glosbe's example sentences of crutch

 1. crutch. <> kekunan.
  1. (Job 33:25) What a delight it will be to throw away those eyeglasses, hearing aids, crutches, wheelchairs, and medicines! <> (Ayuba 33:25) Dubi yadda zai zama abin farinciki ne fa ka jefas da waɗannan madubin idanu, abubuwa jin gari, sandunan tafiya, kekunan guragu, da kuma magungunan nan!

[17-08-16 18:31:58:658 EDT]

Glosbe's example sentences of crutches

 1. crutches. <> kekunan.
  1. (Job 33:25) What a delight it will be to throw away those eyeglasses, hearing aids, crutches, wheelchairs, and medicines! <> (Ayuba 33:25) Dubi yadda zai zama abin farinciki ne fa ka jefas da waɗannan madubin idanu, abubuwa jin gari, sandunan tafiya, kekunan guragu, da kuma magungunan nan!

[17-08-16 18:31:58:852 EDT]

Glosbe's example sentences of cry

 1. cry. <> fakiri sa’anda, kira, kuka, murna, sowa, ta, tada murya, yi ihu, yi kira, yi kuka, ƙararsu, ƙarassu.
  1. Are you afraid that if you start to cry, you will contribute to their sadness? <> Kana tsoron cewa idan ka soma kuka, hakan zai daɗa baƙin cikinsu?
  2. (Jeremiah 25:8-11) Therefore, we can understand Habakkuk’s distress as he cried out: “How long, O Jehovah, must I cry for help, and you do not hear? <> (Irmiya 25:8-11) Saboda haka, za mu iya fahimtar baƙincikin Habakkuk yayin da ya yi kuka: “Ya Ubangiji, har yaushe zan yi kira, kai kuwa ba ka yarda ka ji ba?
  3. 15 Like the blood of righteous Abel, the blood of these Christian martyrs is crying out for justice. <> 15 Kamar jinin Habila mai aminci, jinin waɗannan Kiristocin da aka kashe domin imaninsu yana kuka domin adalci.
  4. The psalmist wrote: “[God’s appointed heavenly King] will deliver the poor one crying for help, also the afflicted one and whoever has no helper. <> Mai Zabura ya rubuta: “[Sarki da Allah ya naɗa a sama] za ya ceci fakiri sa’anda ya yi kuka: matalauci kuma wanda ba shi da mai-taimako.
  5. As we feast on an abundance of rich spiritual food, we have reason to “cry out joyfully because of the good condition of the heart.” <> Yayin da muke cin abinci na ruhaniya a yalwace, muna da dalilin “rairawa domin murna a zuci.”
  6. When Jehovah heard “the cry of complaint about Sodom and Gomorrah,” he did not immediately destroy those cities and all their inhabitants. <> Sa’ad da Jehovah ya ji “ƙarar [Saduma] da [Gwamrata]” bai halaka waɗannan biranen da dukan mazaunansu nan da nan ba.
  7. When his dear friend Lazarus had died, the sight of Mary, Lazarus’ sister, weeping touched Jesus so deeply that he gave way to tears himself, crying in full view of others.—John 11:32-36. <> Lokacin da abokinsa Li’azaru ya mutu, da ya ga Maryamu ƙanwar Li’azaru tana kuka, sai abin ya taɓa Yesu ƙwarai, shi kansa ya yi hawaye, ya yi kuka a idon mutane.—Yohanna 11:32-36.
  8. There will be no more death or crying or pain. <> Ba za a sake mutuwa ba ko kuka ko azaba.
  9. “Certainly, then, shall not God cause justice to be done for his chosen ones who cry out to him day and night . . . ? <> ‘Allah fa ba za ya rama ma zaɓaɓunsa ba, da su ke yi masa kuka dare da rana . . . ?
  10. However, Jesus replies: “I tell you, If these remained silent, the stones would cry out.”—Luke 19:38-40; Matthew 21:6-9. <> Amma Yesu ya amsa: “Ina dai gaya muku, ko waɗannan sun yi shiru, ko duwatsu ma sai su ɗauki sowa.”—Luka 19:38-40; Matiyu 21:6-9.
  11. The psalmist David states: “The eyes of Jehovah are toward the righteous ones, and his ears are toward their cry for help.” <> Dauda marubucin wannan zabura ya ce: “Idanun Ubangiji suna fuskanta wajen masu-adalci; kunnuwansa kuma a buɗe su ke ga jin ƙarassu.”
  12. There are days when I feel really down, and I cry when I think about my physical disability. <> A wasu lokatai nakan yi baƙin ciki sosai kuma in yi kuka sa’ad da na tuna yanayina.
  13. At that time the lame one will climb up just as a stag does, and the tongue of the speechless one will cry out in gladness.” <> Sa’annan gurgu za ya yi ta tsalle kamar barewa, harshen bebe kuma za ya rera waƙa.”
  14. The women are all crying, and they show him the clothes that Dorcas made for them. <> Dukan matan suna kuka, kuma suka nuna masa sitiru da Dokas ta yi musu.
  15. Remember that “the eyes of Jehovah are toward the righteous ones, and his ears are toward their cry for help.”—Ps. <> Ka tuna cewa “idanun Ubangiji suna fuskanta wajen masu-adalci; kunnuwansa kuma a buɗe su ke ga jin ƙarassu.”—Zab.
  16. Further, they show their confidence in God’s promises by persistent prayers—yes, by ‘crying out to Jehovah day and night.’ <> Bugu da ƙari, sun nuna tabbacinsu a alkawarin Allah ta wurin nacewa a addu’o’i, da yin ‘kuka ga Jehobah dare da rana.’
  17. Michelle: Notice what the faithful prophet Habakkuk asked God, as recorded at Habakkuk, chapter 1, verses 2 and 3: “How long, O Jehovah, must I cry for help, and you do not hear? <> Michelle: Ki lura da abubuwan da annabi Habakkuk ya tambayi Allah kamar yadda aka rubuta a Habakkuk, sura 1, ayoyi 2 da 3: “Ya Ubangiji, har yaushe zan yi kira, kai kuwa ba ka yarda ka ji ba?
  18. The Egyptians became very much afraid and began to cry out: ‘Jehovah is fighting for the Israelites against us. <> Sai Masarawan suka tsorata ƙwarai suka fara kuka suna cewa: ‘Jehobah yana yaƙi da mu a madadin Isra’ila.
  19. The psalmist said: “The eyes of Jehovah are toward the righteous ones, and his ears are toward their cry for help. <> Mai Zabura ya ce: “Idanun Ubangiji suna fuskanta wajen masu-adalci; kunnuwansa kuma a buɗe su ke ga jin ƙararsu.
  20. You received a spirit of adoption as sons, by which spirit we cry out: “Abba, Father!”—Rom. <> Kun karɓi ruhun ɗiyanci, inda muke kira, Abba, Uba.—Rom.
  21. I was walking ahead of my wife when, suddenly, I heard a cry of distress from behind, “Art!” <> Ina gaban matata, sa’ad da farat ɗaya ta yi ihu a baya, ta ce “Maigidana!”
  22. At that time the lame one will climb up just as a stag [a male deer] does, and the tongue of the speechless one will cry out in gladness.”—Isaiah 35:5, 6. <> Sa’annan gurgu za ya yi ta tsalle kamar barewa, harshen bebe kuma za ya rera waƙa.”—Ishaya 35:5, 6.
  23. Without fail it will blossom, and it will really be joyful with joyousness and with glad crying out. . . . <> Furanni za su hudo a ƙasa da ba ta da amfani.
  24. “All those taking refuge in [Jehovah] will rejoice; to time indefinite they will cry out joyfully.”—PS. <> “Dukan waɗanda su ka dogara gareka [Jehobah] su yi murna, bari su tada murya don farinciki kullum.”—ZAB.
  25. When they reap what they have sown, they cry out, “Why me?” <> Yayin da suka girbe abin da suka shuka, sai su yi kuka, “Me ya sa ya faɗo mini?”

[17-08-16 18:32:00:222 EDT]

Glosbe's example sentences of cucumber

 1. cucumber. <> gonar kabewa, kabewa.
  1. 1:8, 9—How is the daughter of Zion to be “left remaining like a booth in a vineyard, like a lookout hut in a field of cucumbers”? <> 1:8, 9—Ta yaya za a bar ɗiyar Sihiyona kamar “bukka cikin gonar anab, kamar makanni cikin gonar kabewa”?
  2. This means that during the Assyrian invasion, Jerusalem will look extremely vulnerable, like a mere booth in a vineyard or an easily collapsible hut in a cucumber field. <> Wannan yana nufin cewa a lokacin harin Assuriya, Urushalima za ta zama kamar ba mai kāre ta, kamar bukka cikin gonar anab ko kuma rumfa mai sauƙin rushewa a gonar kabewa.

[17-08-16 18:32:00:414 EDT]

Glosbe's example sentences of cucumbers

 1. cucumbers. <> gonar kabewa, kabewa.
  1. 1:8, 9—How is the daughter of Zion to be “left remaining like a booth in a vineyard, like a lookout hut in a field of cucumbers”? <> 1:8, 9—Ta yaya za a bar ɗiyar Sihiyona kamar “bukka cikin gonar anab, kamar makanni cikin gonar kabewa”?
  2. This means that during the Assyrian invasion, Jerusalem will look extremely vulnerable, like a mere booth in a vineyard or an easily collapsible hut in a cucumber field. <> Wannan yana nufin cewa a lokacin harin Assuriya, Urushalima za ta zama kamar ba mai kāre ta, kamar bukka cikin gonar anab ko kuma rumfa mai sauƙin rushewa a gonar kabewa.

[17-08-16 18:32:02:358 EDT]

Glosbe's example sentences of culture

 1. culture. <> ', Al’adu, al’ada, al’adar, al’adarku, al’adarsu, al’adu, a’lada, bin al’adarsu, fatarku, na al’ada, wurare, ƙabila.
  1. But what if you realize that you do have negative thoughts toward people of other nations, cultures, languages, or races? <> Amma idan ka lura cewa kana da ra’ayin da bai dace ba game da mutanen da suka fito daga wata ƙasa ko al’ada ko yare ko kuma mutanen da launin fatarsu ya bambanta da naka fa?
  2. (Matthew 6:9, 10; 24:14) Although not the possession of all people, Jehovah’s truth is available as a free gift to all who seek it, whatever their nationality, race, or cultural background. <> (Matta 6:9, 10; 24:14) Ko da ba dukan mutane ba ke da ita, gaskiyar Jehovah kyauta ce ga dukan waɗanda suka neme ta, ko a ina ne ƙasarsu, ƙabila, ko al’adarsu.
  3. Some Christians, coming as they did from a variety of cultural backgrounds, were inclined to pass judgment on the decisions and actions of their fellow believers. <> Wasu Kiristoci, da suka zo daga al’adu dabam-dabam, suna da nufin yanke hukunci a kan shawarwari da ayyukan ’yan’uwansu masu bi.
  4. How did the Babylonians attempt to assimilate Daniel into their culture and religion? <> Ta yaya mutanen Babila suka yi ƙoƙari su tilasta wa Daniyel ya soma bin al’adarsu da kuma addininsu?
  5. 7 When Daniel and his companions were exiled, the Babylonians tried to assimilate them into their culture by teaching them “the language of the Chaldeans.” <> 7 Sa’ad da aka kai Daniyel da abokansa zaman bauta, mutanen Babila sun tilasta musu su soma bin al’adarsu ta wajen koya musu yaren Chaldiyawa.
  6. Under every type of government, in all cultures, from concentration camps to palaces, men and women have responded favorably to the good news. <> A ƙarƙashin kowace irin gwamnati, dukan al’adu, daga sansanin fursuna zuwa fada, maza da mata suna na’am da bisharar.
  7. ▪ PRACTICES LOVE: True worshippers are “no part of the world,” are not divided by race or culture, and display ‘love among themselves.’ <> ▪ NA NUNA ƘAUNA: Masu bauta ta gaskiya “ba na duniya” suke ba, ƙabilanci ko kuma al’ada ba ya raba su, kuma suna nuna ‘ƙauna ga junansu.’
  8. Depending on your family or cultural background, you might be in the habit of expressing your opinion firmly, even bluntly. <> Mene ne ƙalubalen? Ya dangana ga iyalinka ko kuma al’adarku, wataƙila kana da halin furta ra’ayinka yadda ka ga dama.
  9. Nepal: “Dalits (“untouchables”) suffer from endemic discrimination, especially in the economic, social, and cultural spheres.”—Human Rights Watch World Report, 2012. <> Nepal: “Ana nuna wa Dalits, (wata al’umma da ake zalunta) wariya, musamman ma a fannin tattalin arziki, hulɗa da jama’a da kuma a batutuwan al’ada.”—Human Rights Watch World Report, 2012.
  10. (Genesis 21:21; 24:2-4, 58; 38:6; Joshua 15:16, 17) While arranged marriages are still common in some lands and cultures, many today select their own marriage mate. <> (Farawa 21:21; 24:2-4, 58; 38:6; Joshua 15:16, 17) Yayin da a wasu ƙasashe da al’adu har ila ana zaɓa wa wasu wanda za su aura, mutane da yawa a yau suna zaɓar wadda za su aura da kansu.
  11. Many African cultures enjoy learning through storytelling. <> Al’adu da yawa a Afirka suna koyar da muhimman darussa ta wajen ba da tatsuniya.
  12. Or what if those appointed as overseers in your congregation—or in your circuit or branch—are younger or are culturally or racially different from you? <> Idan ka girmi wasu dattawa da ke ikilisiyarku ko da’irarku ko yankin ofishin Shaidun Jehobah da ke ƙasarku, ko kuma idan al’adarku ko launin fatarku ya bambanta da nasu fa?
  13. Adapting to another culture and different customs can be especially challenging when you live among an indigenous population in an isolated region. <> Ba shi da sauƙi mutum ya saba da al’adu da kuma salon rayuwar mutanen wani yankin dabam.
  14. (Matthew 20:20-24; Mark 9:33-37; Luke 22:24-27) They too came from a rather class-conscious culture, that of first-century Judaism. <> (Matta 20:20-24; Markus 9:33-37; Luka 22:24-27) Su ma sun fito ne daga al’ada inda aka amince da matsayi, na addinin Yahudawa a ƙarni na farko.
  15. 3 To find a standard that is acceptable and beneficial to everyone, we will have to go to someone who transcends all racial, cultural, and political boundaries and who is unhindered by human shortsightedness and frailties. <> 3 Don mu nemi mizani da kowa zai amince da shi kuma ya amfana, za mu je wurin wanda ya fi dukan ƙabila, al’ada, da siyasa da wanda rashin fahimi da kasawa na mutane ba za su hana shi ba.
  16. Why, in some cultures, men and women actually speak different dialects of the same language! <> A wasu al’adu, yadda mace za ta yi magana da namiji ya bambanta, kuma yadda namiji zai yi magana da tamace ya bambanta ko da yake yarensu ɗaya ne!
  17. • What can help us overcome any cultural and racial prejudice? <> • Menene zai taimake mu mu sha kan wariya na al’ada da na ƙabila?
  18. Each country has its unique background and culture. <> Kowace ƙasa tana da nata tarihi da kuma a’lada.
  19. Such people can grasp the sense of the Bible, whatever their education, culture, station in life, or ethnic group. <> Irin waɗannan mutanen za su iya fahimtar Littafi Mai Tsarki, ko da yaya iliminsu, al’ada, da kuma matsayi a rayuwa, ko kuma ƙabila.
  20. 9 This pattern of translation and teaching is being repeated in many cultures. <> 9 Ana wannan aikin fassara da kuma koyar da mutane a wurare da yawa a faɗin duniya.
  21. REGARDLESS of age, culture, language, or race, all humans have a hunger for love. <> KO DA shekarunsu nawa ne, al’adarsu, yarensu, ko kuma ƙabilarsu, dukan bil adama suna bukatar ƙauna.
  22. When Jesus spoke about a person’s being assigned “the most prominent place” or “the lowest place” at a feast, it was a matter of honor or shame according to the culture of the day. <> Sa’ad da Yesu ya yi magana game da mutumin da aka ba “mazaunin manya” ko kuma “mazauni na bayan duka” a wajen biki, batu ne na ɗaukaka ko kunya bisa ga al’adar zamanin.
  23. So rather than letting culture dictate how we treat others, let us “put on the new personality which was created according to God’s will in true righteousness and loyalty.” <> Maimakon mu ƙyale al’ada ta zama ja-gorarmu a yadda muke bi da mutane, bari mu “ɗauki sabon halin nan da aka halitta bisa ga kamannin Allah da hakikanin adalci da tsarki.”
  24. (Luke 15:11-24) Rejecting a rigid culture in which religious leaders looked down on common people, Jesus explained that his Father was an approachable God wh

[17-08-16 18:32:02:567 EDT]

Glosbe's example sentences of cultures

 1. cultures. <> ', Al’adu, al’ada, al’adar, al’adarku, al’adarsu, al’adu, a’lada, bin al’adarsu, fatarku, na al’ada, wurare, ƙabila.
  1. But what if you realize that you do have negative thoughts toward people of other nations, cultures, languages, or races? <> Amma idan ka lura cewa kana da ra’ayin da bai dace ba game da mutanen da suka fito daga wata ƙasa ko al’ada ko yare ko kuma mutanen da launin fatarsu ya bambanta da naka fa?
  2. (Matthew 6:9, 10; 24:14) Although not the possession of all people, Jehovah’s truth is available as a free gift to all who seek it, whatever their nationality, race, or cultural background. <> (Matta 6:9, 10; 24:14) Ko da ba dukan mutane ba ke da ita, gaskiyar Jehovah kyauta ce ga dukan waɗanda suka neme ta, ko a ina ne ƙasarsu, ƙabila, ko al’adarsu.
  3. Some Christians, coming as they did from a variety of cultural backgrounds, were inclined to pass judgment on the decisions and actions of their fellow believers. <> Wasu Kiristoci, da suka zo daga al’adu dabam-dabam, suna da nufin yanke hukunci a kan shawarwari da ayyukan ’yan’uwansu masu bi.
  4. How did the Babylonians attempt to assimilate Daniel into their culture and religion? <> Ta yaya mutanen Babila suka yi ƙoƙari su tilasta wa Daniyel ya soma bin al’adarsu da kuma addininsu?
  5. 7 When Daniel and his companions were exiled, the Babylonians tried to assimilate them into their culture by teaching them “the language of the Chaldeans.” <> 7 Sa’ad da aka kai Daniyel da abokansa zaman bauta, mutanen Babila sun tilasta musu su soma bin al’adarsu ta wajen koya musu yaren Chaldiyawa.
  6. Under every type of government, in all cultures, from concentration camps to palaces, men and women have responded favorably to the good news. <> A ƙarƙashin kowace irin gwamnati, dukan al’adu, daga sansanin fursuna zuwa fada, maza da mata suna na’am da bisharar.
  7. ▪ PRACTICES LOVE: True worshippers are “no part of the world,” are not divided by race or culture, and display ‘love among themselves.’ <> ▪ NA NUNA ƘAUNA: Masu bauta ta gaskiya “ba na duniya” suke ba, ƙabilanci ko kuma al’ada ba ya raba su, kuma suna nuna ‘ƙauna ga junansu.’
  8. Depending on your family or cultural background, you might be in the habit of expressing your opinion firmly, even bluntly. <> Mene ne ƙalubalen? Ya dangana ga iyalinka ko kuma al’adarku, wataƙila kana da halin furta ra’ayinka yadda ka ga dama.
  9. Nepal: “Dalits (“untouchables”) suffer from endemic discrimination, especially in the economic, social, and cultural spheres.”—Human Rights Watch World Report, 2012. <> Nepal: “Ana nuna wa Dalits, (wata al’umma da ake zalunta) wariya, musamman ma a fannin tattalin arziki, hulɗa da jama’a da kuma a batutuwan al’ada.”—Human Rights Watch World Report, 2012.
  10. (Genesis 21:21; 24:2-4, 58; 38:6; Joshua 15:16, 17) While arranged marriages are still common in some lands and cultures, many today select their own marriage mate. <> (Farawa 21:21; 24:2-4, 58; 38:6; Joshua 15:16, 17) Yayin da a wasu ƙasashe da al’adu har ila ana zaɓa wa wasu wanda za su aura, mutane da yawa a yau suna zaɓar wadda za su aura da kansu.
  11. Many African cultures enjoy learning through storytelling. <> Al’adu da yawa a Afirka suna koyar da muhimman darussa ta wajen ba da tatsuniya.
  12. Or what if those appointed as overseers in your congregation—or in your circuit or branch—are younger or are culturally or racially different from you? <> Idan ka girmi wasu dattawa da ke ikilisiyarku ko da’irarku ko yankin ofishin Shaidun Jehobah da ke ƙasarku, ko kuma idan al’adarku ko launin fatarku ya bambanta da nasu fa?
  13. Adapting to another culture and different customs can be especially challenging when you live among an indigenous population in an isolated region. <> Ba shi da sauƙi mutum ya saba da al’adu da kuma salon rayuwar mutanen wani yankin dabam.
  14. (Matthew 20:20-24; Mark 9:33-37; Luke 22:24-27) They too came from a rather class-conscious culture, that of first-century Judaism. <> (Matta 20:20-24; Markus 9:33-37; Luka 22:24-27) Su ma sun fito ne daga al’ada inda aka amince da matsayi, na addinin Yahudawa a ƙarni na farko.
  15. 3 To find a standard that is acceptable and beneficial to everyone, we will have to go to someone who transcends all racial, cultural, and political boundaries and who is unhindered by human shortsightedness and frailties. <> 3 Don mu nemi mizani da kowa zai amince da shi kuma ya amfana, za mu je wurin wanda ya fi dukan ƙabila, al’ada, da siyasa da wanda rashin fahimi da kasawa na mutane ba za su hana shi ba.
  16. Why, in some cultures, men and women actually speak different dialects of the same language! <> A wasu al’adu, yadda mace za ta yi magana da namiji ya bambanta, kuma yadda namiji zai yi magana da tamace ya bambanta ko da yake yarensu ɗaya ne!
  17. • What can help us overcome any cultural and racial prejudice? <> • Menene zai taimake mu mu sha kan wariya na al’ada da na ƙabila?
  18. Each country has its unique background and culture. <> Kowace ƙasa tana da nata tarihi da kuma a’lada.
  19. Such people can grasp the sense of the Bible, whatever their education, culture, station in life, or ethnic group. <> Irin waɗannan mutanen za su iya fahimtar Littafi Mai Tsarki, ko da yaya iliminsu, al’ada, da kuma matsayi a rayuwa, ko kuma ƙabila.
  20. 9 This pattern of translation and teaching is being repeated in many cultures. <> 9 Ana wannan aikin fassara da kuma koyar da mutane a wurare da yawa a faɗin duniya.
  21. REGARDLESS of age, culture, language, or race, all humans have a hunger for love. <> KO DA shekarunsu nawa ne, al’adarsu, yarensu, ko kuma ƙabilarsu, dukan bil adama suna bukatar ƙauna.
  22. When Jesus spoke about a person’s being assigned “the most prominent place” or “the lowest place” at a feast, it was a matter of honor or shame according to the culture of the day. <> Sa’ad da Yesu ya yi magana game da mutumin da aka ba “mazaunin manya” ko kuma “mazauni na bayan duka” a wajen biki, batu ne na ɗaukaka ko kunya bisa ga al’adar zamanin.
  23. So rather than letting culture dictate how we treat others, let us “put on the new personality which was created according to God’s will in true righteousness and loyalty.” <> Maimakon mu ƙyale al’ada ta zama ja-gorarmu a yadda muke bi da mutane, bari mu “ɗauki sabon halin nan da aka halitta bisa ga kamannin Allah da hakikanin adalci da tsarki.”
  24. (Luke 15:11-24) Rejecting a rigid culture in which religious leaders looked down on common people, Jesus explained that his Father was an approachable God

[17-08-16 18:32:02:864 EDT]

Glosbe's example sentences of cup

 1. cup. <> Kōfi, Mutuwar, Ƙoƙon, ƙoƙo, ƙoƙon wahalan, ƙoƙon.
  1. The wine in the cup also serves as a reminder that Jesus’ shed blood would be the basis for providing “forgiveness of sins,” thus opening the way for the partakers to be called to heavenly life as joint heirs with Christ. <> Ruwan inabin cikin ƙoƙo kuma za ta kasance da tunasarwa cewa jinin Yesu da aka zubar shi ne tushen samun “gafarar zunubai,” saboda haka ya buɗe hanya domin a kira masu ci zuwa rayuwa a samaniya su zama magada tare da Kristi.
  2. 10 Concerning the wine that anointed Christians partake of at the Memorial, Paul wrote: “The cup of blessing which we bless, is it not a sharing in the blood of the Christ?” <> 10 Game da ruwan inabi da shafaffun Kiristoci suke sha a ranar Tuna Mutuwar Yesu, Bulus ya rubuta: “Ƙoƙon albarka wanda mu ke albarkatasa ba zumunta ta jinin Kristi ba ne?”
  3. ‘We have not stolen his cup,’ the brothers all say. <> ‘Ba mu saci ƙoƙo ba,’ in ji su.
  4. 26:27, 28) Following that pattern, there will be another prayer and then ‘cups’ of red wine will be passed among all present. <> 26:27, 28) Za a sake yin addu’a, sa’an nan za a zagaya da ruwan inabin ga dukan waɗanda suka halarci taron, daidai yadda Yesu ya ce a yi.
  5. In Matthew’s account, Jesus said regarding the cup: “This means my ‘blood of the covenant,’ which is to be poured out in behalf of many for forgiveness of sins.” <> A cikin tarihi na Matta, Yesu ya ce game da ƙoƙon: “Wannan jinina ne na alkawari, wanda an zubar domin mutane dayawa zuwa gafarar zunubai.”
  6. “Whoever eats the loaf or drinks the cup of the Lord unworthily will be guilty respecting the body and the blood of the Lord.”—1 CORINTHIANS 11:27. <> “Dukan fa wanda ya ci gurasa ta Ubangiji, ko ya sha ƙoƙonsa, da rashin cancanta, ya zama da laifi cikin jikin Ubangiji har da jininsa.”—1 KORINTHIYAWA 11:27.
  7. (John 6:38) When in anguish in the garden of Gethsemane, he prayed: “My Father, if it is possible, let this cup pass away from me. <> (Yahaya 6:38) Sa’ad da yake cikin baƙin ciki a lambun Gatsemani, ya yi addu’a: “Ya Ubana, in mai yiwuwa ne, ka ɗauke mini ƙoƙon wahalan nan.
  8. The silver cup and what was said about it were evidently part of a subterfuge or stratagem. <> Kōfi na azurfa da abin da aka faɗa game da shi mai yiwuwa ruɗu ne.
  9. 11 When Jesus inaugurated the Memorial of his death, he handed the cup of wine to his faithful apostles and said: “Drink out of it, all of you; for this means my ‘blood of the covenant,’ which is to be poured out in behalf of many for forgiveness of sins.” <> 11 Sa’ad da Yesu ya kafa ranar Tuna Mutuwarsa, ya miƙa wa manzanninsa masu aminci ruwan inabi sai ya ce: “Dukanku ku sha daga cikinsa; gama wannan jinina ne na alkawari, wanda an zubar domin mutane dayawa zuwa gafarar zunubai.”
  10. He did the same with a cup of wine, saying: “This cup means the new covenant by virtue of my blood.”—Luke 22:19, 20. <> Ya yi hakan kuma da ƙoƙon inabi, yana cewa, “Wannan ƙoƙo sabon alkawali ne, cikin jinina.”—Luka 22:19, 20.
  11. He said to anointed Christians: “For as often as you eat this loaf and drink this cup, you keep proclaiming the death of the Lord, until he arrives.” <> Ya gaya wa shafaffu Kiristoci: ‘Kowane lokacin da ku ke cin wannan gurasa, kuna kuwa shan ƙoƙon, kuna shelar mutuwar Ubangiji har ya zo.’
  12. (Mark 14:23, 24) What was in the cup? <> (Markus 14:23, 24) Menene ke cikin ƙoƙon?
  13. (Matthew 26:27) Using just “a cup,” not several cups, posed no problem, since on that occasion only 11 partakers were apparently at a single table and could readily pass the cup from one to another. <> (Matta 26:27) Yin amfani da “ƙoƙo” ɗaya kawai ba da yawa ba, ba wata matsala ba tun da mutanen 11 ne kawai da hakika suna zama kewaye da tebur ɗaya ne kuma ƙoƙo ɗaya zai isa, daga wannan zuwa wancan.
  14. What is represented by the Memorial cup of wine? <> Mene ne ruwan inabi da ake amfani da shi a taron Tuna Mutuwar Yesu yake wakilta?
  15. But the principle is maintained in large congregations by using several cups so that they can be passed through the audience in a reasonable amount of time. <> Ana bin ƙa’ida ɗaya ne a manyan ikilisiyoyi ta yin amfani da ƙoƙo da yawa don zagaya da wannan isharar a gaban jama’a a ɗan lokaci.
  16. 4 Describing the symptoms of drunkenness, the Bible states: “Do not look at wine when it exhibits a red color, when it gives off its sparkle in the cup, when it goes with a slickness. <> 4 Sa’ad da yake kwatanta alamu na yin maye, Littafi Mai Tsarki ya ce: “Kada ka bar ruwan inabi ya jarabce ka, ko da ya ke ja wur yake, har kana iya ganin kanka a cikin ƙoƙon, yana kuwa da kyan gani sa’ad da kake motsa shi.
  17. He did likewise respecting the cup.” <> Hakanan kuma ya ɗauki ƙoƙon.”
  18. 12:28) So, then, only those who will be kings and priests in heaven with Jesus Christ should drink from the “cup” that represents the new covenant. <> 12:28) Saboda haka, sai waɗanda za su zama sarakuna da firistoci a sama da Yesu Kristi ne ya kamata su sha daga “ƙoƙon” da ke wakiltar sabon alkawari.
  19. Says Matthew’s Gospel: “[Jesus] took a cup and, having given thanks, he gave it to them, saying: ‘Drink out of it, all of you.’” <> Lingilar Matta ta ce: “[Yesu] ya ɗauki ƙoƙo, ya yi godiya, ya ba su kuma, ya ce, Dukanku ku sha daga cikinsa.”
  20. Realizing this, he prayed: “My Father, if it is possible, let this cup pass away from me. <> Fahimtar wannan, ya yi addu’a: “Ya Ubana, in mai yiwuwa ne, ka ɗauke mini ƙoƙon wahalan nan.
  21. (Matthew 26:28) Jesus was using the wine in the cup as a representation, or symbol, of his own blood. <> (Matta 26:28) Yesu ya yi amfani da ruwan inabi da yake cikin ƙoƙo ya wakilci jininsa.
  22. What did Jesus mean when he said: “This cup means the new covenant by virtue of my blood”? <> Mene ne Yesu yake nufi sa’ad da ya ce: “Wannan ƙoƙo sabon alkawari ne cikin jinina”?
  23. You cannot be drinking the cup of Jehovah and the cup of demons; you cannot be partaking of ‘the table of Jehovah’ and the table of demons.”—1 Corinthians 10:20, 21. <> Ba ku da iko ku sha ƙoƙon Ubangiji duk da na aljanu ba: ba ku da iko ku tara ci daga table na Ubangiji, da na aljanu ba.”—1 Korinthiyawa 10:20, 21.
  24. This cup means the new covenant by virtue of my blood.—1 Cor. <> Wannan ƙoƙo sabon alkawari ne cikin jinina.—1 Kor.
  25. 4 What about Jesus’ words “this cup means t

[17-08-16 18:32:03:060 EDT]

Glosbe's example sentences of cure

 1. cure. <> lafiya, magani, magunguna, warkadda, warkar da, warkar, warkarda, warkarwa, warkarwar, warkas da, warke, warkewa.
  1. Many times he told those whom he cured to reveal the miracle to no one.—Luke 5:13, 14. <> Sau da yawa ya gaya wa mutanen da ya warkar cewa kada su bayyana mu’ujizar ga kowa.—Luka 5:13, 14.
  2. All people are concerned about health problems, so we can read with them what Jesus did to illustrate what he will do on a much larger scale in Kingdom power: “Great crowds approached him, having along with them people that were lame, maimed, blind, dumb, and many otherwise, . . . and he cured them.”—Matthew 15:30. <> Dukan mutane suna damuwa game da matsalolin lafiyar jiki, don haka za mu iya karanta musu abin da Yesu ya yi, don ya kwatanta abin da zai yi a hanya mai girma a lokacin ikon Sarautarsa: “Sai taro masu-yawa suka zo wurinsa, suna tare da guragu, da makafi, da bebaye, da masu-dungu, da waɗansu kuma dayawa, . . . ya kuwa warkarda su.”—Matta 15:30.
  3. Jesus cured the sick and even raised the dead. <> Yesu ya warkar da marasa lafiya ya kuma ta da matattu.
  4. To a sick person who desperately seeks relief or a way to stay alive longer, these “cures” may seem appealing. <> Wasu mutane ko kuma kamfanoni suna nace wa mutane su saya wasu magunguna masu tsada don su ci riba sosai.
  5. Having heard about the miracles God performed through the prophet Elisha, the girl courageously told Naaman’s wife: ‘If my master would go to Israel, Jehovah’s prophet would cure him of his leprosy.’ <> Sa’ad da ta ji game da mu’ujizan da Allah ya yi ta hanyar annabi Iliya, da gaba gaɗi yarinyar ta gaya wa matar Na’aman cewa: ‘Da ubangijina zai je Isra’ila, da annabin Jehobah ya warkar da kuturtarsa.’
  6. He cured lepers and lame people. <> Ya warkas da kutare da guragun mutane.
  7. When crowds brought their ailing ones to him, “he cured all who were faring badly.”—Matt. <> Sa’ad da taron jama’a suka kawo masa masu ciwo, “ya warkadda masu-ciwo duka.”—Mat.
  8. (Luke 7:11-15) He restored sight, hearing, and health to those needing a cure. <> (Luka 7:11-15) Ya warkar da makafi, kurame, da kuma waɗanda suke bukatar magani.
  9. (Matthew 12:8) To stress the point, he openly performed miraculous cures on the Sabbath. <> (Matta 12:8) Domin ya nanata batun, ya yi warkarwa ta mu’ujiza a fili a ranar Asabarci.
  10. 15 Noteworthy, however, is Jesus’ reaction to a leper who came to him and pleaded to be cured. <> 15 Amma, abu ne mai ban sha’awa a ga yadda Yesu ya bi da wani kuturu da ya zo wajensa kuma ya roƙe shi ya warkar da shi.
  11. He cured not only leprosy but also every sort of disease and every sort of infirmity among the people. <> Ya warkar da kuturta da kuma kowace irin cuta da mutane suke fama da ita.
  12. 5 The apostles received extraordinary powers from Jesus, including “authority over unclean spirits, in order to expel these and to cure every sort of disease and every sort of infirmity.” <> 5 Manzannin sun sami iko ƙwarai daga wurin Yesu, har da “ikon fitar da baƙaƙen aljannu, su warkar da kowace irin cuta da rashin lafiya.”
  13. 5 But should we look to God or Jesus for a miraculous cure now? <> 5 Shin ya kamata mu sa rai cewa Allah ko kuma Yesu zai warkar da mu ta mu’ujiza a yau?
  14. While not requesting miraculous cures today, we can ask that God grant them fortitude to bear their malady and the spiritual strength needed to endure such periods of weakness. <> Ko da yake ba ma roƙon warkarwa ta mu’ujiza a yau, za mu iya roƙon Allah ya ba su ƙarfi su jimre wa wahalarsu da kuma ƙarfi na ruhaniya da suke bukata domin su jimre wa wannan lokacin raunana.
  15. (Matthew 5:5) Jesus gave hope to mankind by curing sick people and raising dead people back to life on earth. <> (Matta 5:5) Yesu ya ba ’yan Adam bege ta wajen warkar da marasa lafiya da kuma ta da matattu zuwa rai a duniya.
  16. If we see the severity of the “disease” that afflicts us, we can better appreciate the value of the “cure”—our deliverance. <> Idan muka fahimci tsananin “cutar” da muka kamu da ita, za mu fi fahimtar amfanin “warkarwar” wato, cetonmu.
  17. No doubt you would express thanks for the cure and then follow the doctor’s instructions carefully, perhaps even telling others of your choice. <> Babu shakka, za ka nuna godiya kuma ka bi umurnin likitan sosai, wataƙila ma ka gaya wa wasu game da zaɓin da ka yi.
  18. He gave suffering individuals renewed reason to live by restoring sight and speech (Matthew 12:22; Mark 10:51, 52), curing disabled limbs (Mark 2:3-12), cleansing fellow Israelites of loathsome diseases (Luke 5:12, 13), and relieving them of other grievous sicknesses. <> Ya ba wa mutane da suke wahala sabon dalili na rayuwa ta mai da musu da ganin gari da iya magana (Matta 12:22; Markus 10:51, 52), ta warkar da naƙasassu (Markus 2:3-12) ta warkar da Isra’ilawa daga cututtuka masu ban ƙyama (Luka 5:12, 13), kuma ta kawo musu sauƙi daga wasu cututtuka.
  19. A Christian whose health is failing despite numerous efforts to find a cure may become despondent. <> Kirista da lafiyarsa ta ci gaba da taɓarɓarewa duk da ƙoƙarce-ƙoƙarcen da yake yi na neman lafiya zai iya soma baƙin ciki.
  20. 41:1-3) While God does not miraculously cure anyone today, he does grant the sufferer the wisdom and fortitude needed to deal with his condition. <> 41:1-3) Ko da yake Allah ba ya warkar da kowanne mutum ta mu’ujiza a yanzu, yana ba mai rashin lafiya hikima da ƙarfi da yake bukata don ya jimre da yanayinsa.
  21. For example, a woman who had spent all her resources to pay for medical treatment touched Jesus’ garment, hoping for a cure. <> Alal misali, wata mace da ta yi amfani da dukan abin da take da shi wajen yin jinya, ta taɓa tufafin Yesu da fatan warkewa.
  22. Large crowds of sick and infirm people would gather there, hoping that they would be miraculously cured. <> Mutane da yawa masu fama da cututtuka dabam-dabam suna taruwa a wurin kuma suna sa rai za su warke!
  23. One report says that 20 well-known diseases—including tuberculosis, malaria, and cholera—have become more common in recent decades, and some types of disease are increasingly difficult to cure by means of drugs. <> Wani rahoto ya nuna cewa cututtuka 20—da suka haɗa da tarin fuka, zazzabin cizon sauro, kwalara—sun ƙaru a shekarun baya bayan nan, kuma wasu irin cututtuka suna da wuyar magani.
  24. He stopped at Lydda, where he cured paralyzed Aeneas and then proceeded to the seaport of Joppa. <> Ya tsaya a Ludda, inda

[17-08-16 18:32:03:543 EDT]

Glosbe's example sentences of curfew

 1. curfew. <> lokacin, waje.
  1. Your teenager makes a request, perhaps for a later curfew. <> Ɗanka matashi ya tambaye ka wani abu, wataƙila yana son ka ba shi ƙarin lokacin yin hira a waje.
  2. For example, parents decide to impose a curfew, and surely parents have the right to choose a specific time that they require their children to arrive home. <> Alal misali, iyaye suna iya kafa doka game da lokacin da suke so yaran su dawo gida da yamma.
  3. “If my daughter is not dependable enough to keep her curfew, how will she keep a job?” <> ▪ “’Yata da ba ta dawowa gida a daidai lokacin da muka ba ta, yaya za ta yi idan ta sami aiki?”

[17-08-16 18:32:03:696 EDT]

Glosbe's example sentences of curfews

 1. curfews. <> lokacin, waje.
  1. Your teenager makes a request, perhaps for a later curfew. <> Ɗanka matashi ya tambaye ka wani abu, wataƙila yana son ka ba shi ƙarin lokacin yin hira a waje.
  2. For example, parents decide to impose a curfew, and surely parents have the right to choose a specific time that they require their children to arrive home. <> Alal misali, iyaye suna iya kafa doka game da lokacin da suke so yaran su dawo gida da yamma.
  3. “If my daughter is not dependable enough to keep her curfew, how will she keep a job?” <> ▪ “’Yata da ba ta dawowa gida a daidai lokacin da muka ba ta, yaya za ta yi idan ta sami aiki?”

[17-08-16 18:32:03:911 EDT]

Glosbe's example sentences of curiosities

 1. curiosities. <> [[(Matta 4:5-7) Bai yarda ya ba da alamu ba domin ya gamsar da muradin da bai dace ba na Hirudus.]], [[9 Ba a bukatar mutanen Allah a yau su kiyaye assabaci na zahiri na kwana ɗaya, amma tsarin Assabaci ba tarihi ba ne kawai.]], karambani, karambaninsu, marmarin, sa, sani, saƙonsa, son sani, son, su, taƙaitacce, zancen.
  1. 10 Children can be drawn into pornography by their natural curiosity. <> 10 Yara za su iya dinga kallon hotunan batsa saboda karambaninsu.
  2. How can she arouse his curiosity about the Bible while at the same time respect his feelings and opinions? <> Ta yaya za ta sa ya yi marmarin sanin koyarwar Littafi Mai Tsarki ba tare da rena shi ko ra’ayinsa ba?
  3. 9 God’s people are no longer required to observe a literal 24-hour sabbath rest, but the Sabbath arrangement remains much more than a historical curiosity. <> 9 Ba a bukatar mutanen Allah a yau su kiyaye assabaci na zahiri na kwana ɗaya, amma tsarin Assabaci ba tarihi ba ne kawai.
  4. Never should we allow curiosity to lure us into such a calamitous course!—Proverbs 22:3. <> Bai kamata son mu sani ya ja mu cikin tafarki na bala’i ba!—Misalai 22:3.
  5. 14 Some Christians have allowed their curiosity to get the better of them and have polluted their minds and hearts by viewing soft-core or even hard-core pornographic images. <> 14 Wasu Kiristoci sun ƙyale son su sani ya shafi rayuwarsu kuma ya ɓata musu tunani ta wajen kallon hotunan mutane tsirara ko kuma waɗanda suke jima’i.
  6. 16:28) No doubt those words filled Peter with curiosity. <> 16:28) Babu shakka, Bitrus ya so ƙarin bayani a kan wannan zancen.
  7. This aroused Grace’s curiosity. <> Wannan ya sa Grace ta so ta sani game da su.
  8. Rather than lingering out of curiosity, it is shrewd to leave promptly and continue elsewhere.—Prov. <> Maimakon son ganin kwaf ya hana mu tafiya, zai dace mu bar wurin nan da nan kuma mu koma wani wuri dabam.—Mis.
  9. If the latter was the case, his words would have aroused even greater curiosity about his message. <> Idan haka ne, kalamansa za su jawo hankalin mutane ga saƙonsa sosai.
  10. Because the cover is appealing and the message is brief, curiosity may move people to read the tract when they have a few minutes. <> Da yake bangon yana da kyan gani kuma saƙon da ke ciki taƙaitacce ne, za su so su karanta idan suka samu ɗan lokaci.
  11. Simply leaving one of our publications where it is visible may arouse the curiosity of workmates or classmates and prompt them to inquire about it. <> Ajiye ɗaya daga cikin littattafanmu inda wasu za su iya ganinsa zai iya ta da marmarin abokan aikinmu ko abokan ajinmu kuma ya motsa su su yi tambaya game da littafin.
  12. Avoid asking questions out of curiosity. <> Ka daina yi masa tambayoyi don karambani.
  13. 3 Curiosity has long been a human trait. <> 3 ’Yan Adam suna da halin son su sani.
  14. 11:6) Some have found success by making an intriguing statement that arouses curiosity and prompts an inquiry. <> 11:6) Wasu sun yi nasara ta wajen yin magana mai ta da marmari da zai sa a yi tambaya.
  15. His questioning may not have been merely the type to satisfy his curiosity or simply to get information. <> Ba wai yana tambaya don ya sani ko kuma don ya sami bayani ba ne.
  16. (Matthew 4:5-7) He was unwilling to perform signs merely to satisfy Herod’s wrongly motivated curiosity. <> (Matta 4:5-7) Bai yarda ya ba da alamu ba domin ya gamsar da muradin da bai dace ba na Hirudus.
  17. 17 To be sure, our Bible-based stand will not win us the world’s favor, but it may arouse the curiosity of honesthearted ones. <> 17 Babu shakka, duniya ba za ta so mu ba don matsayinmu da ke bisa Littafi Mai Tsarki, amma yana iya sa mutane masu zuciyar kirki su so sanin gaskiya.
  18. Perhaps he ventured into her neighborhood out of curiosity. <> Wataƙila ya shiga unguwarta don son sani.
  19. Perhaps you can make a statement that arouses the person’s curiosity and prompts an inquiry. <> Mai yiwuwa ku ta da wani batu mai ban sha’awa da zai sa mutumin ya yi muku tambaya.
  20. While a healthy desire to learn new things can be beneficial, unbridled curiosity could expose us to harmful ideas. <> Yayin da lafiyayyen sha’awa na koyon sabbabin abubuwa yana da amfani, halin son sani da ba shi da linzami zai iya kai mu ga ra’ayoyi masu lahani.
  21. Also, at mealtimes, when the children shared things that they had learned at the meetings, their parents’ curiosity was aroused. <> A lokacin cin abinci, sa’ad da yaran suke taɗin abubuwan da suka koya daga taron, iyayensu suna son su sani.

[17-08-16 18:32:04:403 EDT]

Glosbe's example sentences of curiosity

 1. curiosity. <> [[(Matta 4:5-7) Bai yarda ya ba da alamu ba domin ya gamsar da muradin da bai dace ba na Hirudus.]], [[9 Ba a bukatar mutanen Allah a yau su kiyaye assabaci na zahiri na kwana ɗaya, amma tsarin Assabaci ba tarihi ba ne kawai.]], karambani, karambaninsu, marmarin, sa, sani, saƙonsa, son sani, son, su, taƙaitacce, zancen.
  1. 10 Children can be drawn into pornography by their natural curiosity. <> 10 Yara za su iya dinga kallon hotunan batsa saboda karambaninsu.
  2. How can she arouse his curiosity about the Bible while at the same time respect his feelings and opinions? <> Ta yaya za ta sa ya yi marmarin sanin koyarwar Littafi Mai Tsarki ba tare da rena shi ko ra’ayinsa ba?
  3. 9 God’s people are no longer required to observe a literal 24-hour sabbath rest, but the Sabbath arrangement remains much more than a historical curiosity. <> 9 Ba a bukatar mutanen Allah a yau su kiyaye assabaci na zahiri na kwana ɗaya, amma tsarin Assabaci ba tarihi ba ne kawai.
  4. Never should we allow curiosity to lure us into such a calamitous course!—Proverbs 22:3. <> Bai kamata son mu sani ya ja mu cikin tafarki na bala’i ba!—Misalai 22:3.
  5. 14 Some Christians have allowed their curiosity to get the better of them and have polluted their minds and hearts by viewing soft-core or even hard-core pornographic images. <> 14 Wasu Kiristoci sun ƙyale son su sani ya shafi rayuwarsu kuma ya ɓata musu tunani ta wajen kallon hotunan mutane tsirara ko kuma waɗanda suke jima’i.
  6. 16:28) No doubt those words filled Peter with curiosity. <> 16:28) Babu shakka, Bitrus ya so ƙarin bayani a kan wannan zancen.
  7. This aroused Grace’s curiosity. <> Wannan ya sa Grace ta so ta sani game da su.
  8. Rather than lingering out of curiosity, it is shrewd to leave promptly and continue elsewhere.—Prov. <> Maimakon son ganin kwaf ya hana mu tafiya, zai dace mu bar wurin nan da nan kuma mu koma wani wuri dabam.—Mis.
  9. If the latter was the case, his words would have aroused even greater curiosity about his message. <> Idan haka ne, kalamansa za su jawo hankalin mutane ga saƙonsa sosai.
  10. Because the cover is appealing and the message is brief, curiosity may move people to read the tract when they have a few minutes. <> Da yake bangon yana da kyan gani kuma saƙon da ke ciki taƙaitacce ne, za su so su karanta idan suka samu ɗan lokaci.
  11. Simply leaving one of our publications where it is visible may arouse the curiosity of workmates or classmates and prompt them to inquire about it. <> Ajiye ɗaya daga cikin littattafanmu inda wasu za su iya ganinsa zai iya ta da marmarin abokan aikinmu ko abokan ajinmu kuma ya motsa su su yi tambaya game da littafin.
  12. Avoid asking questions out of curiosity. <> Ka daina yi masa tambayoyi don karambani.
  13. 3 Curiosity has long been a human trait. <> 3 ’Yan Adam suna da halin son su sani.
  14. 11:6) Some have found success by making an intriguing statement that arouses curiosity and prompts an inquiry. <> 11:6) Wasu sun yi nasara ta wajen yin magana mai ta da marmari da zai sa a yi tambaya.
  15. His questioning may not have been merely the type to satisfy his curiosity or simply to get information. <> Ba wai yana tambaya don ya sani ko kuma don ya sami bayani ba ne.
  16. (Matthew 4:5-7) He was unwilling to perform signs merely to satisfy Herod’s wrongly motivated curiosity. <> (Matta 4:5-7) Bai yarda ya ba da alamu ba domin ya gamsar da muradin da bai dace ba na Hirudus.
  17. 17 To be sure, our Bible-based stand will not win us the world’s favor, but it may arouse the curiosity of honesthearted ones. <> 17 Babu shakka, duniya ba za ta so mu ba don matsayinmu da ke bisa Littafi Mai Tsarki, amma yana iya sa mutane masu zuciyar kirki su so sanin gaskiya.
  18. Perhaps he ventured into her neighborhood out of curiosity. <> Wataƙila ya shiga unguwarta don son sani.
  19. Perhaps you can make a statement that arouses the person’s curiosity and prompts an inquiry. <> Mai yiwuwa ku ta da wani batu mai ban sha’awa da zai sa mutumin ya yi muku tambaya.
  20. While a healthy desire to learn new things can be beneficial, unbridled curiosity could expose us to harmful ideas. <> Yayin da lafiyayyen sha’awa na koyon sabbabin abubuwa yana da amfani, halin son sani da ba shi da linzami zai iya kai mu ga ra’ayoyi masu lahani.
  21. Also, at mealtimes, when the children shared things that they had learned at the meetings, their parents’ curiosity was aroused. <> A lokacin cin abinci, sa’ad da yaran suke taɗin abubuwan da suka koya daga taron, iyayensu suna son su sani.

[17-08-16 18:32:05:226 EDT]

Glosbe's example sentences of currently

 1. currently. <> 243, A yanzu, Ginin, Heleniyawa, a yanzu, da, ikokin, lantarki da, lantarki, na, sababbin, sabo, yanayinka yanzu, yanzu.
  1. Brother Lett encouraged all of God’s people to keep the current matter before Jehovah God in prayer. <> Ɗan’uwa Lett ya ƙarfafa dukan mutanen Allah su yi addu’a ga Jehobah Allah saboda wannan batun.
  2. Rather, articles that discuss specific illnesses or disorders are intended to inform readers of the facts as they are currently known. <> Maimako, talifofin da ke tattauna wasu cututtuka ainihi domin a sanar da masu karatu ne yadda cututtukan suke a yanzu.
  3. Another concept current in first-century Jewish, Greek, and Roman thinking was the shamefulness of being “seized and publicly charged with wrongdoing.” <> Wani ra’ayin Yahudawa, Heleniyawa, da Romawa a ƙarni na farko shi ne kunyar “kama mutum kuma a yi masa zargin laifi a fili,” in ji masanin da aka ambata a baya.
  4. Currently Burj Khalifa is the tallest skyscraper in the world. <> Ginin Burj Khalifa a yanzu shine gini mafi tsawo a duniya.
  5. If a person we are currently calling on moves to another country or if we are currently studying with a person in another land whom we know only through the Internet, we should follow the direction outlined above. <> Idan wani da muke nazari da shi ya ƙaura zuwa wata ƙasa ko kuma muna nazari da wani da ke wata ƙasa ta Intane kuma ba mu san shi ba, zai dace mu bi umurnin da aka bayar a baya.
  6. The Scriptures admonish us to focus on future blessings from Jehovah rather than on any temporary tribulation that we might currently experience. <> Nassosi sun gargaɗe mu mu dogara ga albarkatun Jehobah maimakon wani ƙunci mai wucewa da wataƙila muke yanzu.
  7. Instead of thinking in those terms or fantasizing about what might have been, Christians should make the best of their current state by seeking God’s guidance and following it. <> Maimakon yin irin wannan tunanin ko yin da-na-sani, ya kamata Kiristoci su yi iya ƙoƙarinsu su magance matsalar ta wajen bin ja-gorancin Allah.
  8. • Read together an article from the current magazines. <> • Ku karanta wani talifi daga sababbin mujallu tare.
  9. 2 Currently, a meeting for field service lasts from 10 to 15 minutes, which includes organizing the groups, assigning territory, and saying a prayer. <> 2 An saba amfani da minti 10 zuwa 15 ana gudanar da taron fita wa’azi kuma a cikin lokacin ne ake tsara ’yan’uwa, a ba su yankin da za su yi wa’azi kuma a yi addu’a.
  10. Even if you are currently in full-time service, have you gradually allowed material things to complicate your life? <> Ko da kana hidimar majagaba, kana barin kayan duniya su janye hankalinka daga hidimar?
  11. Thus, holy spirit might be likened to the electric current that energizes a rechargeable battery, whereas power is more like the latent energy that is then stored in the battery. <> Saboda haka, za a iya kwatanta ruhu mai tsarki da wutan lantarki da ke cikin batir da ake cazawa, amma iko yana kama da wutar da ke kasancewa a cikin batirin.
  12. He removed the current pastor, telling him: “I don’t want you to teach God’s Word here again, for you were put in prison because you stole from your church!” <> Ya cire fasto da yake hidima a lokacin kuma ya ce masa: “Ba na so ka ci gaba da koyar da mutane kalmar Allah a nan, don an ɗaure ka ne don ka saci kuɗin coci.”
  13. They must speak English, be married for at least two years, and be currently in full-time service at least two years without interruption. <> Dole ne su zama ma’aurata aƙalla shekara biyu kuma suna hidima ta cikakken lokaci na aƙalla shekara biyu ba tare da fashi ba.
  14. 2:12) Seats may be saved only for those traveling with you in the same vehicle, living with you in the same home, or currently studying the Bible with you. <> 2:12) Za ku iya kama wajen zama ma waɗanda kuke tafiya tare a cikin motarku ko waɗanda kuke zama a gida ɗaya, ko kuma waɗanda kuke nazarin Littafi Mai Tsarki da su.
  15. Currently this school is not available in every country. <> A yanzu ba a yin wannan makarantar a dukan ƙasashe.
  16. 12 If current circumstances in life limit the time that you have available to spend in the ministry, you could still try to increase your share in the harvest work by making your ministry more productive. <> 12 Idan yanayinka yanzu a rayuwa ya rage lokacin da kake ba da wa a hidima, kana iya yin ƙoƙari ka ƙara sa hannu a aikin girbi ta wajen sa hidimarka ta ƙara ba da ’ya’ya.
  17. • Have each family member read in advance an article that intrigues him from the current magazines, and then have him give a report on it. <> • Ku sa wani cikin iyalin ya karanta tun da wuri wani talifi da ya ji daɗinsa daga sababbin mujallu, kuma ya ba da bayani a kai.
  18. 243 — Current number of high court victories Jehovah’s Witnesses have received throughout the world <> 243 — Nasarar da Shaidun Jehobah suka ci a babban kotu a duniya baki ɗaya
  19. 3 Among such beloved older servants of God are members of the Governing Body of Jehovah’s Witnesses, current and former traveling overseers, zealous pioneers, and mature Kingdom publishers—brothers and sisters who serve faithfully in our congregations. <> 3 A cikin waɗannan bayin Allah tsofaffi akwai waɗanda suke cikin Hukumar Mulki na Shaidun Jehobah, masu kula masu ziyara na dā da na yanzu, majagaba masu ƙwazo, ’yan’uwa maza da mata masu shelar Mulki da suke hidima da aminci a ikilisiyarmu.
  20. Do I recognize that I, or others currently serving Jehovah faithfully, once felt similarly? <> Na fahimci cewa ni da wasu da muke bauta wa Jehovah yanzu cikin aminci, dā mun ji haka?
  21. • Read current and past Yearbooks. <> • Ku karanta sabo da kuma tsofaffin Yearbook.
  22. The amount contributed for the construction of Solomon’s temple would be the equivalent of nearly 40 billion dollars in current values. <> Kyauta da aka bayar don ginin haikalin Sulemanu za ta kusa yin daidai da dala biliyan 40 a kuɗin yanzu.
  23. The winds and currents of Satan’s system are powerful. <> Iska da kuma ikokin duniyar Shaiɗan suna da ƙarfi ƙwarai.
  24. The spirit, or life-force, can be compared to electric current that flows through a machine or an appliance. <> Za a iya gwada ruhu, ko ikon rai da ƙarfin lantarki da yake bi ta cikin inji ko rediyo.
  25. If a captain is inattentive to wind and current, his ship might easily drift past a safe harbor and run aground on a rocky shore. <> Idan matuƙin jirgin bai lura da iska da</str

[17-08-16 18:32:05:599 EDT]

Glosbe's example sentences of cyberbullying

 1. cyberbullying. <> Zolaya ta Intane.
  1. Cyberbullying. <> Zolaya ta Intane.

[17-08-16 18:32:06:376 EDT]

Glosbe's example sentences of cycling

 1. cycling. <> Matsalolin, a, abubuwa masu rai su, abubuwa, ci gaba, da, faɗuwar, gaba, iska, kan, kewayar, rayu a duniya, rayuwa, saba, tuƙa keke, tuƙa, zagayar.
  1. 13 This process is similar to the cycle in the natural world of sowing, cultivating, and reaping. <> 13 Kwatancin da ke gaba zai taimaka mana mu fahimci yadda bangaskiya za ta taimaka mana mu yi haƙuri.
  2. (Verse 18) Supplicating God was part of the recurring cycle. <> (Aya ta 18) Roƙon Allah abu ne da suka saba yi.
  3. The congregator mentions only three of the basic operations that make life on earth possible—the sun, the wind pattern, and the water cycle. <> Mai wa’azi ya ce rana, iska, da kuma shirin da Allah ya yi don a yi ruwan sama a ko’ina a duniya, sune abubuwa uku na musamman da suke sa a rayu a duniya.
  4. We cycled a lot, pushing our heavily loaded bicycles against strong winds coming from the North Sea. <> A yawancin lokaci, muna tuƙa keke da kaya masu nauyi a kai duk da iska mai ƙarfi daga North Sea [Tekun Arewa].
  5. In reality, the natural cycles are many, and they are very complex. <> Hakika, waɗannan zagayar ta rayuwa suna da yawa, kuma suna da wuyan fahimta.
  6. How does the atmospheric water cycle illustrate Jehovah’s creative power? <> Ta yaya kewayar ruwa ta yanayin iskar duniya ta kwatanta ikon halitta na Jehovah?
  7. How is Jehovah’s wisdom revealed in the cycles that sustain life? <> Ta yaya aka ga hikimar Allah a tsarin iska da ke sa abubuwa masu rai su rayu?
  8. A Mayan calendar cycle that ended on December 21, 2012, was interpreted by some as a portent of cataclysmic events. <> Wasu kuma sun ce za a yi bala’i a ranar 21 ga Disamba, 2012, wadda ita ce rana ta ƙarshe a kalandar mutanen Maya.
  9. 9 Consider the oxygen cycle. <> 9 Bari mu yi la’akari da yadda duniya take tanadar da iska don abubuwa masu rai su shaƙa.
  10. In June 1940, at age 17, he cycled 65 miles (105 km) to Scarborough to take up his new pioneer assignment. <> Sa’ad da yake ɗan shekara 17, ya tuƙa keke na kilomita 105 zuwa garin Scarborough a watan Yuni na shekara ta 1940 don ya yi hidimar majagaba a wajen.
  11. Often one killing begets another, which only serves to reinforce an endless cycle of hatred and death. <> Sau da yawa, kisa ɗaya yakan jawo wani, wanda yake ci gaba da jawo ƙiyayya da mutuwa.
  12. That started a destructive cycle that lasted way into my adult years.” <> Ta hakan ne na koyi wannan mummunan hali da na ci gaba da yi har na girma.”
  13. He is the One who put the earth’s ecological systems, such as the water cycle, in place. <> Shi ne ya tsara yanayin duniya, kamar su faɗuwar ruwan sama.
  14. He will use his power to regulate the meteorological elements so that the weather and seasonal cycles will work to the benefit of mankind. <> Zai yi amfani da ikonsa ya daidaita yanayin ƙasa da kuma lokacin shekara, kamar su bazara, damuna, da sauran su a yadda za su amfane ’yan Adam.
  15. 8 Jehovah’s wisdom is revealed in the cycles that sustain life on earth. <> 8 Muna ganin hikimar Allah a wasu abubuwa da suke taimaka mana mu yi rayuwa a nan duniya.
  16. Among wonders of the atmosphere is the water cycle. <> Cikin abubuwa na mamaki na yanayin duniyarmu ita ce kewayar ruwa.
  17. For example, one day as an older brother and I were cycling to the preaching territory, we passed a clergyman and I said, “There goes a goat.” <> Alal misali, wata rana ni da wani ɗan’uwa da ya manyanta muna kan hanyar zuwa yankin da za mu yi wa’azi a kan keke, sai na ga wani limami yana wucewa, kuma na ce, “Ga akuya nan tafe.”
  18. Jehovah has put into place ecological cycles that clean our air and water. <> Jehobah ya kafa tsarin da ke sa ruwa da iska su kasance da tsabta.
  19. 8:7) Humans too have internal clocks, usually governed by the 24-hour cycle of day and night. <> 8:7) ’Yan Adam ma suna yin abubuwa bisa lokaci. Alal misali, jikinmu yana sa mu san lokacin da gari ya waye da kuma lokacin da dare ya yi.
  20. A piece of fruit, as mentioned earlier, is mature, or ripe, when it has completed its natural growth cycle and its appearance, color, aroma, and taste have reached what is considered desirable. <> ’Yar itace, yadda aka ambata da farko, ya isa, ko nuna, lokacin da ya gama girma da yadda ya bayyana, launi, ƙanshi, da ɗanɗano sun kai abin da ake so.
  21. The cycles of poverty are complex and not easily broken. <> Matsalolin da suke haddasa talauci da kuma waɗanda talauci yake haddasawa suna da wuyan warwarewa.
  22. 14:22-27) However, at the end of every third and sixth year of the seven-year sabbatical cycle, this tithe was deposited at the gate for the benefit of the poor as well as the Levites. <> Sha 14:22-27) Isra’ilawa sun yi amfani da wannan ushiri don su taimaki matalauta da kuma Lawiyawa a ƙarshen kowacce shekara uku da na shida cikin waɗannan shekara bakwai.
  23. The Cycle of Pain <> Ci gaba da Ramawa
  24. For the next several centuries, Israel’s course could be summed up as a recurring cycle of four phases: defection, oppression, supplication, and deliverance. <> Ƙarnuka da yawa bayan hakan, za a iya bayyana tarihin Isra’ila da tafarkin rayuwa da ta ƙunshi fuskoki huɗu: gujewa, zalunci, roƙo, da ceto.
  25. The earth with its many ecological cycles is a self-cleaning marvel, and it is designed for clean, healthful living. <> Duniya da zagayar rayuwarta da yawa abar al’ajabi ce mai tsabtace kanta.

[17-08-16 18:32:06:523 EDT]

Glosbe's example sentences of cold wars

 1. cold wars. <> yaƙin wutar ƙaiƙayi, yaƙin, Ƙaiƙayi.
  1. “Increasingly, the 75-year period from 1914 to 1989, covering two world wars and the cold war, is being seen by historians as a single, discrete epoch, a time apart in which much of the world was fighting war, recovering from war or preparing for war.”—The New York Times, May 7, 1995. <> “ ’Yan tarihi sun ga shekara 75 da ya soma daga 1914 zuwa 1989, da aka yi yaƙoƙin duniya biyu da yaƙin wutar ƙaiƙayi, lokaci ne na musamman da ƙasashe da yawa suke yaƙi, wasu suna gamawa ko kuma shirin yin yaƙi.”—The New York Times, 7 ga Mayu, 1995.
  2. He endured serial persecution under three regimes—Fascists in prewar Hungary, German National Socialists in Serbia, and Communists in cold-war Hungary. <> Ya jimre wa tsanani bi da bi ƙarƙashin mulkoki dabam dabam uku na kama karya—kafin yaƙi a Hungary, ƙungiyar National Sociatists ta Jamus a Sarbiya, da kuma Kwaminis a yaƙin Hungary.
  3. The Cold War had just ended, and superpower strife was no more. <> Yaƙin Wutar Ƙaiƙayi yanzu ya ƙare, kuma babu kokawa don ɗaukaka tsakanin masu iko na duniya.

[17-08-16 18:40:32:940 EDT]

Glosbe's example sentences of Come

 1. Come. <> [[Koyar da Tsara ta Gaba]], da, daga, fahimta, fitowa, gaba, kamaninmu, nan gaba, sami, sauko, su, suka, ya isa, ya, zo, zuwa, zuwan.
  1. 6 That is what happened, and the Israelites were to remember their liberation in the years to come. <> 6 Abin da ya faru ke nan kuma Isra’ilawa suna bukatar su riƙa tunawa da wannan ranar da aka ’yantar da su daga ƙasar Masar.
  2. “Do not come to be among heavy drinkers of wine,” states Proverbs 23:20. <> Misalai 23:20 ya ce: “Kada ka kasance kana cikin masu-shayeshaye.”
  3. The one sitting still in this city will die by the sword and by the famine and by the pestilence; but the one who is going out and who actually falls away to the Chaldeans who are laying siege against you will keep living, and his soul will certainly come to be his as a spoil.” <> Wanda ya zauna cikin birnin nan mutuwa za ya yi ta bakin takobi, da yunwa, da annoba: amma wanda ya fita ya fāɗa cikin hannun Chaldiyawa da ke kewaye ku da yaƙi, shi za ya yi rai, za ya tsira da ransa.”
  4. They had also come to know and appreciate God’s name and personality. <> Suka zo ga sanin kuma so sunan Allah da kuma mutumtakarsa.
  5. “Well, if I am a man of God,” he said, “let fire come down from the heavens and eat up you and your fifty.” <> “Idan ni mutumin Allah ne” in ji shi “bari wuta ta sauko daga sama, ta cinye ka duk da hamsin ɗin naka.”
  6. 19 We are living when the “shadow of the good things to come” has been replaced by “the very substance of the things.” <> 19 Muna zama a lokacin da “kyawawan abubuwan da ke gaba” sun sake “ainihin siffarsu.”
  7. Unless we come to the realization that we have made an unscriptural promise, we should do all we can to fulfill our word, even if it is very difficult to do so. <> Mu yi ƙoƙari mu cika alkawarin mu, ko da yana da wuya, sai dai idan muka fahimci cewa ya saɓa wa Nassosi.
  8. But when Jeʹhu comes and sees Jezʹe·bel in the window, he calls to the men in the palace: ‘Throw her down!’ <> Amma da Jehu ya isa ya ga Jezebel a taga, ya ce wa mutanen da suke fada: ‘Ku jefo ta!’
  9. 34:10) With keen anticipation, they looked forward to the coming of a prophet greater than Moses. <> Sh 34:10) Cike da ɗoki, suna sa ran ganin zuwan annabin da ya fi Musa girma.
  10. God’s holy spirit was and still is a seal, or an advance “token of what is to come” for anointed integrity keepers. <> Ruhu mai tsarki na Allah hatimi ne a lokacin da kuma a yanzu don “abin da zai yi nan gaba” ga shafaffu masu aminci.
  11. (Psalm 18:35) Although he is “exalted in power,” Jehovah is willing to come down to our level, as it were, to help us when we are low. <> (Psalm 18:35, NW) Ko da yake “mafifici ne shi cikin iko,” a shirye Jehobah yake ya taimaka mana sa’ad da muke baƙin ciki, wato, zai durƙusa a alamance don ya kusace mu.
  12. Many of the people of Lystra evidently believed in local legends about gods disguised as humans coming to the region in times past. <> Mutanen Listra sun gaskata cewa allolinsu suna yin shigan mutane a zamanin dā kuma su shigo cikin garin.
  13. The building work will come to completion, “not by a military force, nor by power, but by [Jehovah’s] spirit.” <> Za a kammala aikin gini “ba ta wurin ƙarfi ba, ba kuwa ta wurin iko ba, amma ta wurin ruhun [Jehobah].”
  14. Likewise, the “other sheep” eagerly anticipate hearing Jesus’ words: “Come, you who have been blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the founding of the world.” <> Haka nan ma, “waɗansu tumaki” suna ɗokin jin kalmomin Yesu: “Ku zo, ya ku da Ubana ya yi wa albarka, sai ku gāji mulkin da aka tanadar muku tun daga farkon duniya.”
  15. How did we come to have our physical characteristics? <> Ta yaya kamaninmu ya kasance yadda yake?
  16. (Revelation 20:11-13) Those who come back to life and do good things will be able to enjoy life forever on earth. <> (Ru’ya ta Yohanna 20:11-13) Waɗanda suka yi abubuwa masu kyau bayan an ta da su daga matattu za su rayu har abada a duniya.
  17. What caution is warranted when reflecting on what comes out of our heart? <> Wane kashedi aka bayar yayin da muke bimbini a kan abin da yake fitowa daga zuciyarmu?
  18. Mary wrote to me from Virginia, where she had moved, and said that if I was determined to serve Jehovah, I could come and live with her. <> Mary ta rubuto mini wasiƙa daga Virginia, inda ta koma, kuma ta ce idan na ƙudurta na bauta wa Jehobah, zan iya zuwa na zauna tare da ita.
  19. How can we imitate Jesus’ example of watchfulness and balance when it comes to our Kingdom-preaching work? <> Ta yaya za mu yi koyi da misalin Yesu na yin tsaro da daidaita game da aikinmu na wa’azin Mulki?
  20. She says: “I have come to realize that Jehovah sustains us through trialsome circumstances and that there are far more blessings in our lives than there are trials.” <> Ta ce: “Na fahimta cewa Jehobah yana taimaka mana a lokacin wahala kuma albarkar da muke samu sun fi matsalolin da muke fuskanta.”
  21. Your servants have come . . . out of regard for the name of Jehovah your God, because we have heard about his fame and about all he did.—Josh. <> Bayinka sun zo sabili da sunan Ubangiji Allahnka: gama mun ji labarin ɗaukakarsa, da dukan abin da ya yi.—Josh.
  22. Teaching the Generation to Come <> Koyar da Tsara ta Gaba
  23. Difficulties and distress come our way for three main reasons. <> Muna fuskantar wahaloli da kuma ɓacin rai saboda dalilai uku.
  24. Sad to say, occasionally some Christians lose their sense of urgency and come to believe that by serving God they are missing out on something good. <> Abin baƙin ciki kuwa, wasu lokaci Kiristoci sukan manta da yanayin gaggawa kuma su gaskata da cewa bauta wa Allah da suke yi suna hasarar wani abu.
  25. You would rather suffer harm yourself than allow any harm to come to your children. <> Za ku so ku wahalar da kanku maimakon wani abu ya sami yaranku.

[17-08-16 18:40:36:201 EDT]

Glosbe's example sentences of cab-di-jan

 1. cab-di-jan. <> [[Bege na Gaskiya ga Ƙaunatattunka da Suka Mutu]], mutu, mutuwa, rasu, takan mutu, ya mutu, ya.
  1. What did Jacob prophesy before he died? <> ▪ Menene Yakubu ya annabta kafin ya mutu?
  2. Most of the world’s religions teach that something inside a person continues living after the body dies. <> Yawancin addinai na duniya suna koyar da cewa da wani abu a cikin mutum da yake ci gaba da rayuwa bayan jiki ya mutu.
  3. Abraham dies “at a good old age, old and satisfied” <> Ibrahim ya mutu da “kyakkyawan tsufa, tsoho ne mai shekaru masu yawa”
  4. One girl died, and the other was so badly hurt that her leg had to be amputated. <> Ɗaya daga cikin yaran ta mutu, ɗaya kuma ta ji rauni sosai har aka yanke mata kafa.
  5. 4:7) Then, in March 2004, Allan died in his sleep. <> 4:7) A shekara ta 2004, Allan ya yi barci bai tashi ba.
  6. Sarah Jayne died in June 2000, just before she turned 21. <> Sarah Jayne ta mutu a Yuni, 2000 kafin ta kai shekara 21.
  7. So a few months after Aaron dies, Jehovah tells Moses: ‘Take Joshua, and stand him in front of E·le·aʹzar the priest and the people. <> ’Yan watanni bayan Haruna ya mutu, Jehobah ya gaya wa Musa: ‘Ka ɗauki Joshua, ka tsayar da shi a gaban Eleazar firist da kuma mutanen.
  8. These two experiences, where parents lost children, illustrate how deep and lasting the wound is when a child dies. <> Waɗannan aukuwa biyun, inda iyaye suka yi hasarar yara fa, ya misalta misalin zurfi da kuma daɗewar baƙincikin idan wani yaro ya mutu.
  9. However, contemporary texts indicate that among the Jews, a woman may have acquired resources in various ways: (1) as an inheritance if her father died without sons, (2) as property given to her, (3) as money stipulated in a marriage contract as due her in case of divorce, (4) as maintenance from a deceased husband’s estate, or (5) as personal earnings. <> Amma, wasu littattafai da aka rubuta a lokacin sun nuna cewa mace tana iya samun dukiya ta hanyoyi dabam-dabam: (1) ta gādo daga wurin mahaifinta idan bai haifi ’ya’ya maza ba, (2) ta kyautar dukiyar, (3) ta diyya da ake ba wa mace sa’ad da aka kashe aure, (4) ta mallakar dukiyar mijinta da ya rasu ko kuma (5) ta sana’ar kanta.
  10. He died knowing that he had the love and approval of his heavenly Father, Jehovah. <> Ya mutu da sanin cewa Jehobah, Ubansa na sama yana ƙaunarsa kuma ya amince da shi.
  11. Sometimes the scourging was so terrible that the victim died under it. <> Kuma a wasu lokatai, dūkan yana yin tsanani sosai har mutumin yana iya mutuwa.
  12. When his dear friend Lazarus had died, the sight of Mary, Lazarus’ sister, weeping touched Jesus so deeply that he gave way to tears himself, crying in full view of others.—John 11:32-36. <> Lokacin da abokinsa Li’azaru ya mutu, da ya ga Maryamu ƙanwar Li’azaru tana kuka, sai abin ya taɓa Yesu ƙwarai, shi kansa ya yi hawaye, ya yi kuka a idon mutane.—Yohanna 11:32-36.
  13. Jo·siʹah dies, and three months later his son Je·hoiʹa·kim becomes king. <> Josiah ya mutu, kuma bayan watanni uku ɗansa Jehoiakim ya zama sarki.
  14. They say that the body dies but the soul does not die. <> Sun ce wai jikin takan mutu amma kurwa bata mutuwa.
  15. (Revelation 20:12, 13) Notice that the basis for this judging is not what the person had or had not done before he died. <> (Wahayin Yahaya 20:12, 13) Ya nuna cewa dalilin yin wannan shari’a ba don abin da mutumin ya yi ko kuma bai yi ba kafin ya mutu.
  16. The time of Elijah was long past; his successor, Elisha, had died during the reign of Jeroboam’s father. <> Zamanin Iliya ya wuce, kuma magajinsa Elisha ya mutu a lokacin sarautar mahaifin Jeroboam.
  17. Real Hope for Your Loved Ones Who Have Died <> Bege na Gaskiya ga Ƙaunatattunka da Suka Mutu
  18. Three years later, he had a second stroke and died peacefully on Wednesday, June 9, 2010. <> Shekaru uku bayan haka, cutar shan inna ta sake addabar shi kuma ya mutu a ranar Laraba, 9 ga watan Yuni, 2010.
  19. What blessings are made possible because Jesus died for us? <> Waɗanne albarkatai ne suka kasance masu samuwa domin Yesu ya mutu dominmu?
  20. When a family member or a close friend dies, we may feel helpless. <> Muna baƙin ciki sosai sa’ad da wani danginmu ko abokinmu ya rasu.
  21. So it is easy for them to imitate people who have died.—1 Samuel 28:3-19. <> Saboda haka yana da sauƙi garesu su yi koyi da mutane da sun mutu.—1 Samuila 28:3-19.
  22. Eʹnoch had died, but there was one man on earth now who was good. <> Ahnuhu ya riga ya mutu, amma da akwai mutumin kirki guda a duniya.
  23. When Nel became terminally ill, I had the privilege of caring for her in our home for three months until she died. <> Sa’ad da Nel ta yi ciwo mai tsanani, na samu zarafin kula da ita a gidanta na tsawon watanni uku kafin ta rasu.
  24. 10 Of course, those resurrected by Jesus eventually died again. <> 10 Hakika, waɗanda Yesu ya ta da su daga matattu sun sake mutuwa daga baya.
  25. When a Christian dies, his material wealth is of no more value to him than Jesus’ garment was to him when he died. <> Sa’ad da Kirista ya mutu, arzikinsa ba shi da wani muhimmanci a gare shi kamar yadda tufafin Yesu ba su da wani muhimmanci a gare shi sa’ad da ya mutu.

[17-08-16 18:40:44:623 EDT]

Glosbe's example sentences of cage

 1. cage. <> cage, daina, haƙarƙari.
  1. Now I feel liberated from the cage of prejudice. <> Yanzu ina da kwanciyar hankali don na daina nuna wariya.
  2. Aided by maps of the mine and by the Global Positioning System, rescuers drilled a 30-inch [65 cm]-wide hole and lowered a capsulelike cage down to where the men were huddled. <> Aided by maps of the mine and by the Global Positioning System, rescuers drilled a 30-inch [65 cm]-wide hole and lowered a capsulelike cage down to where the men were huddled.
  3. Elaine states: “For a long time after David’s death, I had a physical pain, like a knife turning in my rib cage. <> Elaine ta ce: “Na yi ciwon jiki na dogon lokaci bayan mutuwar David, sai ka ce ana suka ta da wuƙa a haƙarƙari ta.
  4. One by one, the miners were brought to the surface in that cage, out of their would-be tomb. <> One by one, the miners were brought to the surface in that cage, out of their would-be tomb.

[17-08-16 18:41:01:172 EDT]

Glosbe's example sentences of candi

 1. candi. <> alewa, minti, mintin.
  1. I thought he would ask for a toy, or candy, <> Na ɗauka zai tambayi ni ma abubuwan wasa, ko kuma alewa,
  2. Would you pick up that candy and eat it? <> Za ka ɗauki mintin ne ka sha?
  3. They may eat too much cake and candy. <> Wataƙila suna cin nakiya da yawa da minti.
  4. To illustrate: Suppose you saw a piece of candy lying in the gutter. <> Alal misali: A ce ka ga minti a cikin kwata.
  5. At traffic lights, children run between the stopped cars, trying to sell candies in hopes of getting a few coins. <> Sai ka ga yara suna gudu don su sayar da alewa idan motoci suka tsaya domin su samu ’yan kwabbai.
  6. If I told you that you had to give some of it to another child, would you be happy to give it away?— But what if you had some candy when you met a friend whom you liked very much? <> Idan na ce maka dole ne ka ba wa wani yaro kaɗan, za ka yi farin cikin bayarwa?— Amma idan kana da minti kuma ka sadu da abokin da kake so sosai fa?
  7. For example, what if you had some candy that you wanted to eat? <> Alal misali, a ce kana da minti da kake so ka sha.

[17-08-16 18:41:05:862 EDT]

Glosbe's example sentences of cane

 1. cane. <> Niurka, da, rake.
  1. For some time, the man had been the town’s main distributor of pure cane alcohol—a product having many uses but in that region commonly mixed with soft drinks and consumed for the sole purpose of getting drunk. <> Da daɗewa, mutumin ne ainihi yake sayar da ruwan rake zalla da ya yi tsami, ruwan da ake amfani da shi a yi abubuwa masu yawa, amma a wannan yankin ana haɗa shi ne da lemun kwalba don a sha a bugu.
  2. When Harold, supporting himself on two canes, opened the door, Bill immediately apologized, explaining that he had intended to visit a home nearby. <> Sa’ad da Harold da yake tafiya da sanduna biyu ya buɗe ƙofa, babu ɓata lokaci Bill ya ba shi haƙuri, ya yi bayanin cewa yana so ya ziyarci wani gida ne na kusa.
  3. Soon, with the help of a cane, Niurka was walking about in her neighborhood, sharing Bible truth with others. <> Ba da daɗewa ba, tare da taimakon sanda Niurka ta fara yawo a unguwarsu tana gaya wa wasu gaskiyar Littafi Mai Tsarki.

[17-08-16 18:41:06:526 EDT]

Glosbe's example sentences of cara

 1. cara. <> Cara.
  1. Lowell and Cara, from the 25th class, serve in Nigeria. <> Lowell da Cara da suka sauke karatu a aji na 25 suna hidima a Nijeriya.

[17-08-16 18:41:06:697 EDT]

Glosbe's example sentences of caras

 1. caras. <> Cara.
  1. Lowell and Cara, from the 25th class, serve in Nigeria. <> Lowell da Cara da suka sauke karatu a aji na 25 suna hidima a Nijeriya.

[17-08-16 18:41:06:901 EDT]

Glosbe's example sentences of carcasses

 1. carcasses. <> gawawwakin, gawayen, juji.
  1. 4 Gehenna was a valley area outside the walls of Jerusalem where rubbish and the carcasses of dead animals were burned. <> 4 Jahannama kwari ne da ke bayan Urushalima inda ake ƙone juji da gawakin dabbobi.
  2. ‘And they will actually go forth and look upon the carcasses of the men that were transgressing against me; for the very worms upon them will not die and their fire itself will not be extinguished, and they must become something repulsive to all flesh.’” <> Za su fita, su yi kallon gawayen mutane waɗanda sun yi mini laifi: gama tsutsarsu ba za ta mutu ba, wutarsu kuma ba za a bice ta ba: za su zama abin ƙyama kuwa ga dukan masu-rai.”
  3. “They will actually go forth and look upon the carcasses of the men that were transgressing against me; for the very worms upon them will not die and their fire itself will not be extinguished, and they must become something repulsive to all flesh.”—Isa. <> “Za su fita, su yi kallon gawayen mutane waɗanda sun yi mini laifi: gama tsutsarsu ba za ta mutu ba, wutarsu kuma ba za a ɓice ta ba: za su zama abin ƙyama kuwa ga dukan masu-rai.”—Isha.
  4. 43:2-4, 7, 9—What were “the carcasses of their kings” that had to be removed from the temple? <> 43:2-4, 7, 9—Menene “gawayen sarakunansu” da ya kamata a cire daga haikalin?
  5. Isa 66 Verse 24 foretells that “the carcasses of the men that were transgressing against” Jehovah will be proof of his judgment. <> Aya ta 24 ta faɗi cewa ‘gawayen mutane waɗanda sun yi laifi’ wa Jehovah za su zama alamar shari’arsa.
  6. (The Jerome Biblical Commentary) The symbolism at Isaiah 66:24 clearly is not that of people being tortured; it speaks of carcasses. <> (The Jerome Biblical Commentary) Alamar da aka yi amfani da ita a Ishaya 66:24 ba ta ƙunshi azabtar da mutane ba; amma ana maganar gawawwakin mutane.
  7. The carcasses evidently referred to idols. <> Babu shakka, gawayen na nuni ga gumaka.

[17-08-16 18:41:07:432 EDT]

Glosbe's example sentences of cas

 1. cas. <> CA, Wa.
  1. Ca 2:1—What qualities added to the Shulammite’s beauty? <> W. Wa 2:1—Wane hali ne ya daɗa sa Bashulammiyar kyau?
  2. CA: That's an amazing story, thank you. <> CA: Wannan labarin na ki mai ban mamaki ne, mun gode.
  3. Bible Reading: (4 min. or less) Ca 2:1-17 <> Karatun Littafi Mai Tsarki: (minti 4 ko ƙasa da hakan) W. Wa 2:1-17

[17-08-16 18:41:07:775 EDT]

Glosbe's example sentences of casa

 1. casa. <> Casas.
  1. COVER: A street market in San Cristóbal de las Casas, Mexico. <> BANGO: Kasuwar da ke kan titi a birnin San Cristóbal de las Casas, a ƙasar Mezico.

[17-08-16 18:41:12:833 EDT]

Glosbe's example sentences of ciki

 1. ciki. <> inside.
  1. ciki ko waje <> inside or outside

This category currently contains no pages or media.