Category:Glosbe/todo/p

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search


[17-08-17 05:58:12:836 EDT] Logging output too large. Truncating output.

Glosbe's example sentences of past

 1. past. <> A DĀ, a dā, da, , shari’unsa, shige, suka wuce, sun, wuce.
  1. Our world has certainly seen a lot of that kind of trouble in the past century, hasn’t it? <> Babu shakka, waɗannan abubuwan sun addabi ’yan Adam sosai a shekarun da suka wuce, ko ba haka ba?
  2. I have my strength from God, the same as it always was with all true Christians away back in the past. . . . <> Allah ya ƙarfafa ni, yadda ya ƙarfafa dukan Kiristoci na gaskiya na . . . .
  3. Many of the people of Lystra evidently believed in local legends about gods disguised as humans coming to the region in times past. <> Mutanen Listra sun gaskata cewa allolinsu suna yin shigan mutane a zamanin kuma su shigo cikin garin.
  4. How unsearchable his judgments are and past tracing out his ways are!”—Romans 11:25, 26, 33; Galatians 6:15, 16. <> Ina misalin wuyan binciken shari’unsa, al’amuransa kuma sun fi gaban a bi sawu!”—Romawa 11:25, 26, 33; Galatiyawa 6:15, 16.
  5. (1 Thessalonians 2:13) Over the past two years, more than half a million new disciples have conformed their lives to Jehovah’s standards and dedicated themselves to God. <> (1 Tassalunikawa 2:13) Shekaru biyu da suka wuce, sababbin almajirai fiye da rabin miliyan ne suka sa rayuwarsu ta jitu da mizanan Jehobah kuma suka keɓe kansu ga Allah.
  6. At times faithful servants in the past, such as Moses and Jeremiah, felt unqualified for their assignments. <> Amintattun bayin Allah na kamar su Musa da Irmiya, sun taɓa jin cewa ba za su iya yin aikin da Allah ya ba su ba.
  7. What have Satan and his demons done in the past, and how should we regard their powers? <> Menene Shaiɗan da aljannunsa suka yi a , kuma yaya ya kamata mu yi tunanin ikonsu?
  8. (Matthew 24:7) During the past 100 years, earthquakes have snuffed out the lives of hundreds of thousands of people. <> (Matiyu 24:7) A shekara 100 da ta wuce, girgizar ƙasa ta kashe dubban mutane.
  9. In the past, first-century Christians sought refuge, and God’s servants today will do likewise. <> A , Kiristoci na ƙarni na farko sun nemi mafaka, mutanen Allah ma a yau za su yi hakan.
  10. 23 Clearly, we have reason to give attention to all of Jehovah’s wonderful works—what he did in the past, what he is doing today, and what he will do in the near future. <> 23 A bayyane yake, muna da dalilin mai da hankali ga ayyuka masu ban al’ajabi na Jehovah—abin da ya yi , abin da yake yi a yau, da kuma abin da zai yi a nan gaba ba da daɗewa ba.
  11. 90:2) The Bible alone acquaints us with God’s activities both past and present and reveals what he will do in the future. <> 90:2) Littafi Mai Tsarki ne kaɗai ya gaya mana abin da Allah ya yi a dā, da abin da yake yi yanzu da kuma abin da zai yi a nan gaba.
  12. (b) What is the divine formula for acquiring peace of mind about our past failings? <> (b) Mene ne Littafi Mai Tsarki ya ce mu yi don mu daina alhini game da laifuffukanmu na ?
  13. MY PAST: I grew up in a country town in Fukuoka Prefecture. <> RAYUWATA A DĀ: Na girma ne a wani gari a Fukuoka Prefecture.
  14. The time of Elijah was long past; his successor, Elisha, had died during the reign of Jeroboam’s father. <> Zamanin Iliya ya wuce, kuma magajinsa Elisha ya mutu a lokacin sarautar mahaifin Jeroboam.
  15. It is noteworthy that Paul also said to the people of Lystra: “In the past generations [God] permitted all the nations to go on in their ways.” <> Abin lura ne cewa Bulus ya ce wa mutanen Listra: “A cikin zamanun da suka wuce [Allah] ya bar dukan al’ummai su yi tafiya cikin nasu tafarku.”
  16. Addressing people in the city of Lystra who were not worshippers of God, Paul said: “In the past generations [God] permitted all the nations to go on in their ways, although, indeed, he did not leave himself without witness in that he did good, giving you rains from heaven and fruitful seasons, filling your hearts to the full with food and good cheer.” <> Sa’ad da Bulus yake yi wa mutanen da ba sa bauta wa Allah magana a birnin Listra, ya ce: “A cikin zamanun da suka wuce [Allah] ya bar dukan al’ummai su yi tafiya cikin nasu tafarku. Amma ba ya bar kansa babu shaida ba, da shi ke yana yin alheri, yana ba ku ruwaye daga sama da kwanukan ƙoshi, yana cika zukatanku da abinci da farin ciki.”
  17. 6 Our spiritual heritage includes a wealth of accurate and valuable information from the past. <> 6 Wani gādo da muke da shi kuma, shi ne sahihan tarihi mai tamani game da bayin Allah da ke cikin Littafi Mai tsarki.
  18. (Daniel 2:44) Poverty, disease, and death will be things of the past. <> (Daniyel 2:44) Talauci da cututtuka da kuma mutuwa ba za su sake addabi ’yan Adam ba.
  19. Hence, we need to guard against being swayed by past wrong views or other factors. <> Saboda haka, ya kamata mu tsare kanmu daga ƙyale ra’ayin da ba daidai ba ko kuma imaninmu na ya rinjaye mu.
  20. What were my reasons for deciding to preserve my marriage despite past infidelity? <> ▪ Waɗanne dalilai ne suka sa na so in ceci aurenmu duk da cin amanar da mijina ya yi?
  21. Still others might be tormented over past mistakes, doubting that Jehovah can ever forgive them. <> Har ila wasu kuma za su riƙa tsorata domin kuskure da suka yi a dā, suna shakkar idan Jehovah zai gafarta musu.
  22. MY PAST: I was born in Germiston, a middle-class mining town without much crime. <> RAYUWATA A DĀ: An haife ni ne a Germiston, wani gari mai ɗan arziki inda ba a yawan aikata laifi.
  23. The refugee problem will be a thing of the past. <> Matsalar gudun hijira za ta zama aba da ta shige.
  24. It could even lead to a husband’s prayers being blocked, as happened to some neglectful servants of God in the past. <> Hakan kuma zai iya sa kada a saurari addu’o’in maigida, kamar yadda ya faru da bayin Allah a waɗanda suka ƙi bin sa.
  25. In the past, security guards and the police had tried to force me to change my way of thinking and acting, but they did not succeed. <> A , masu gadi da ’yan sanda sun so su tilasta mini na canja tunanina da rayuwana, amma ba su yi nasara ba.

[17-08-17 05:58:02:425 EDT]

Glosbe's example sentences of paths

 1. paths. <> Hanya, Hanyar, Tafarkin, bijire, daidaita, hanya, hanyar, hanyoyi, hanyoyinka, kan hanyar, kan, karabsu, kiyaye, mu, tafarkin, tafarkunsa, yanci, yi.
  1. Proverbs chapter 3 assures us that Jehovah will reward our trust in him by ‘making our paths straight.’ <> Misalai sura 3 ta tabbatar mana da cewa Jehobah zai ‘daidaita hanyoyinmu’ idan muka dogara gare shi.
  2. 7:25) There is a lesson for us: If we want God’s spirit to lead us, we need to avoid placing ourselves in the path of temptation. <> 7:25) Da akwai darassi da za mu koya a nan: Idan muna son ruhun Allah ya yi mana ja-gora, muna bukatar mu guji saka kanmu cikin yanayi da zai sa mu cikin jarraba.
  3. 3:5, 6) Note the reference to our “ways” and “paths.” <> 3:5, 6) Ka lura da kalmomin nan “al’amuranka” da “hanyoyinka.”
  4. 6 Although Rahab and Ruth lived long before Psalm 119 was composed, they ‘cleansed their path.’ <> 6 Ko da yake sun rayu kafin a rubuta Zabura ta 119, Rahab da Rut sun ‘kiyaye ransu da tsarki.’
  5. During one of my binge-drinking sessions, I staggered out of a hotel and into the path of a speeding car. <> A wata fitan shan giya da na yi, na fito daga hotal ina tangaɗi sai na faɗa gaban wata motar da ke kan gudu.
  6. After all, I knew the truth before I headed down the wrong path.”—Martha. <> Na san Shaidun Jehobah ne ke bin addini na gaskiya, amma na bijire.”
  7. “Every false path I have hated.”—PS. <> “Ina kuwa ƙin kowace hanyar ƙarya.”—ZAB.
  8. But when God’s due time arrives, we will see the truth in all its beauty, provided that our feet have remained firmly planted on “the path.” <> Amma yayin da lokaci na Allah ya kai, za mu ga gaskiya a kyaunta gabaɗaya, muddin dai ƙafafunmu sun kafu sosai bisa “tafarkin.”
  9. There were many paths, and we got lost several times. <> Akwai hanyoyi da yawa, kuma mun ɓace sau da yawa.
  10. In all your ways take notice of him, and he himself will make your paths straight.” <> A cikin dukan abin da kake yi, ka tuna da Ubangiji, shi kuma zai nuna maka hanyar da ke daidai.”
  11. One inspired psalmist said to Jehovah: “Every false path I have hated.” <> Wani marubucin zabura da aka hure ya ce: “Ina kuwa ƙin kowace hanyar ƙarya.”
  12. 10 Although none of us would deliberately want to judge God, our imperfect nature can lead us down this path. <> 10 Ko da yake babu wanda zai so ya yi wa Allah shari’a da gangan, amma halinmu na ajizanci zai iya sa mu yi hakan.
  13. Through a Religious Path? <> Hanyar Addini
  14. If we make sure, day by day, that the answer is yes, then we are on the right path. <> Idan mun tabbata, kowace rana, cewa amsar mu e ce, to, muna kan hanya da take daidai.
  15. Proverbs 4:18 says: “The path of the righteous ones is like the bright light that is getting lighter and lighter until the day is firmly established.” <> Misalai 4:18 ta ce: “Tafarkin mai-adalci yana kama da haske na ketowar alfijir, wanda ya ke haskakawa gaba gaba har zuwa cikakkiyar rana.”
  16. (Jude 8, 16) May we reject the path followed by murmuring complainers and fix our thoughts on the fine things that come to us through the ‘faithful slave.’ <> (Yahuda 8, 16) Bari mu ƙi tafarkin masu gunaguni kuma mu kafa zuciyarmu a kan abubuwa masu kyau da muka samu ta wajen ‘bawa mai aminci.’
  17. Walking in the Path of Increasing Light <> Tafiya A Hanya Da Ke Ƙara Haskaka
  18. Such relationships can help your children to set straight paths for their feet and develop spiritual goals. <> Irin wannan abuta zai taimaka wa yaranku su bi miƙaƙƙun hanyoyi domin sawayensu kuma su kafa makasudai na ruhaniya.
  19. If an examination of your course in life reveals that you are walking the path of the righteous, be encouraged to continue. <> Idan ka bincika rayuwarka kuma ka lura cewa kana kan hanyar adalci, ana ƙarfafa ka ka ci gaba da tafiya kanta.
  20. 4 Basically, Satan implied that mankind would be happier following a path of independence from God. <> 4 Hakika, Shaiɗan yana nufin cewa ’yan Adam za su fi farin ciki idan suka samu ’yanci daga wurin Allah.
  21. “Trust in Jehovah with all your heart and do not lean upon your own understanding,” the writer of Proverbs advises us, “in all your ways take notice of him, and he himself will make your paths straight.” <> Marubucin Misalai ya ba mu shawara: “Ka dogara ga Ubangiji da dukan zuciyarka, kada ka jingina ga naka fahimi: a cikin dukan al’amuranka ka shaida shi, shi kuma za ya daidaita hanyoyinka.”
  22. As is true of us all, the paths of these four friends have at times been rocky—whether because of experiencing the pain of losing a mate, the stress of contending with serious illness, the concerns of caring for aged parents, the difficulties of raising a child while in full-time service, the apprehension felt when accepting new theocratic assignments, and now increasingly the problems of old age. <> Kowannenmu yana fuskantar matsaloli da yawa a rayuwa, kamar rashin aboki ko abokiyar aure ko rashin lafiya ko kuma kula da tsofaffi. Da kuma renon yara sa’ad da ake hidima ta cikakken lokaci ko fargabar da ake yi sa’ad da aka samu ƙarin gata a ƙungiyar Jehobah da kuma matsaloli da ke tattare da tsufa. Waɗannan abokai huɗun ma sun fuskanci irin waɗannan matsaloli a rayuwarsu.
  23. To what extent will you “walk in his paths”? <> Har zuwa yaushe za ka yi tafiya cikin “tafarkunsa”?
  24. 19 On the other hand, if you choose the path of resentment toward Jehovah, you will distance yourself from him. <> 19 Za ku nisanta kanku daga Jehobah idan kuka zaɓa ku riƙa fushi da shi domin ya yi wa ɗanku horo.
  25. Of course, truly repentant wrongdoers are lovingly helped to ‘make straight paths for their feet.’—Hebrews 12:12, 13; Proverbs 28:13; Galatians 6:1. <> Hakika, waɗanda suka tuba da gaske ana taimaka masu su ‘miƙa karabsu domin sawayensu.’—Ibraniyawa 12:12, 13; Misalai 28:13; Galatiyawa 6:1.

[17-08-17 05:58:04:489 EDT]

Glosbe's example sentences of patient

 1. patient. <> ceto, cikin hakuri, cikin haƙuri, da, hanƙuri, haƙuri, jira, mai haƙuri, majiyata, majiyyaci, majiyyata, saurarawa, saurari.
  1. Be patient with him. <> Ka bi shi da haƙuri.
  2. Even though his disciples were at times thoughtless and quarrelsome, he patiently instructed them, showing them that he was truly humble and mild-tempered.—Zechariah 9:9; Matthew 11:29; Luke 22:24-27. <> Ko da yake a wasu lokatai almajiransa suna garaje kuma suna fāɗa, yana umurtar su a cikin haƙuri, yana kuma nuna musu cewa shi mai tawali’u ne da ƙasƙantar zuciya.—Zakariya 9:9; Matiyu 11:29; Luka 22:24-27.
  3. Jehovah himself has been patient. <> Jehobah ma ya daɗe yana haƙuri.
  4. Patiently, though, Jehovah taught his impatient prophet a memorable lesson in reasonableness and mercy.—Jonah, chapter 4. <> Amma cikin hakuri Jehovah ya koyar da annabinsa marar hakuri darasi da ba zai manta ba na yin la’akari da kuma jinkai.—Yunana, sura 4.
  5. For one thing, Jesus was mild-tempered, and he was patient with his disciples despite their faults. <> Wani abu shi ne, Yesu ya nuna tawali’u da kuma haƙuri ga almajiransa duk da kurakuransu.
  6. Jesus patiently waited at God’s right hand until 1914 for his enemies to be placed as a stool for his feet. <> Yesu ya jira a hannun dama na Allah har shekara ta 1914 sa’ad da Jehobah ya ba shi iko bisa maƙiyansa.
  7. “Jehovah is not slow respecting his promise, . . . but he is patient.”—2 PETER 3:9. <> “Ubangiji ba mai-jinkiri ba ne ga zancen alkawarinsa . . . amma mai-haƙuri ne.”—2 BITRUS 3:9.
  8. Likely, you listen patiently and speak respectfully to friends and even strangers. <> Mai yiwuwa, kana saurarawa sosai kuma kana nuna daraja sa’ad da abokai da kuma waɗanda ba ka sani ba suke magana.
  9. Love helps us to wait patiently for relief <> Ƙauna tana taimaka mana mu jira ceto da haƙuri
  10. Every patient received the same attention and free medical care from the medical staff of Witnesses. <> Kowanne majiyyaci ya samu kulawa daidai kamar sauran kuma kyauta daga Shaidu waɗanda ma’aikatan asibiti ne.
  11. (Psalm 86:5) God is patient. <> (Zabura 86:5) Allah mai haƙuri ne.
  12. They learned that medical research proves that alternatives to blood are effective and that there are many cooperative doctors as well as hospitals to which a patient might be transferred. <> Sun koyi cewa bincike ya nuna cewa jinya ba tare da ƙarin jini ba ya fi kyau kuma akwai likitoci da asibitocin da za a iya kai majiyyata.
  13. As your student begins to see the need for making changes, you will learn—patiently and discreetly—to help him to apply Bible principles. <> Yayin da ɗalibinka ya fara ganin amfanin yin canje-canje, za ka koyi taimaka masa cikin haƙuri da kuma fahimi ya yi amfani da ƙa’idodin Littafi Mai Tsarki.
  14. Be patient with yourself. <> Ka yi hanƙuri da kanka.
  15. Ever patient, Jesus did not berate them but reasoned with them. <> Sarkin haƙuri, Yesu bai tsauta masu ba amma ya sa su su yi tunani.
  16. Until it is, however, we will wait patiently. <> Amma kafin ya cika fa, za mu jira cikin haƙuri.
  17. Patient observation and painstaking research over many centuries have revealed that the culprits were often small creatures that live alongside us. <> Bincike da aka yi sosai na ƙarnuka da yawa sun nuna cewa ƙananan halittu ne da suke zama tare da mu ne suke jawo cuta.
  18. But remember, we have a loving and patient heavenly Father to call on. <> Amma ka tuna, muna da Uba mai ƙauna mai haƙuri da za mu nemi taimako daga wurinsa.
  19. Antônio then shared what he had learned from these books with other patients. <> Sai Antônio ya gaya wa wasu majiyata abin da ya koya daga littattafan.
  20. When his son hit a neighbor boy, the father first listened patiently to his son’s excuses. <> Sa’ad da ɗansa ya bugi yaro maƙwabci, uban da farko ya saurari hujjar ɗansa a hankali.
  21. Because he is a patient God. <> Domin shi Allah ne mai haƙuri.
  22. The faithful prophet is determined to wait patiently until Jehovah’s due time to deliver His repentant people.—Verse 21. <> Annabin nan mai aminci ya ƙudurta cewa zai jira har sai lokacin da Jehobah ya ƙayyade ya ceto mutanensa da suka tuba.—Aya 21.
  23. Ever patient and kind, he proved to be a true source of encouragement. <> Dattijon mutumi ne mai haƙuri da kirki, kuma ya ƙarfafa ni sosai.
  24. He is patient even with the unkind. <> Yana haƙuri har da mutane da ba sa kirki.
  25. “My Bible teacher was so patient and kind. <> “Matar da ta yi nazari da ni tana da kirki sosai.

[17-08-17 05:58:04:826 EDT]

Glosbe's example sentences of paw

 1. paw. <> bakin, tsalle tsalle, tsalle, zakuna, .
  1. 5 After foretelling what the day of Jehovah will do to Satan’s world, Malachi 4:2 records Jehovah as saying: “To you who are in fear of my name the sun of righteousness will certainly shine forth, with healing in its wings; and you will actually go forth and paw the ground like fattened calves.” <> 5 Bayan ya faɗi abin da ranar Jehovah za ta yi wa duniyar Shaiɗan, Malachi 4:2 ya ambata Jehovah yana cewa: “A gareku, ku da ke tsoron sunana, ranar adalci za ta fito da warkarwa cikin fukafukanta; za ku fita, ku yi tsalle tsalle kamar ’yan maruƙa na dangwali.”
  2. Cute, playful, and extremely inquisitive, he moves about freely, walking on our papers, snatching our pens, sticking his little paws into our shirt pockets in search of a treat. <> Yana da kyau, yana da yawan son wasa, yana zuwa duk inda ya ga dama, yana taka littattafanmu, yana kwace bironmu, yana kuma saka yan hannayensa a aljihun rigarmu ko zai sami abin ci.
  3. As Jehovah says, the healed ones will “go forth and paw the ground like fattened calves” that are excited and delighted to be released from confinement. <> Kamar yadda Jehovah ya ce, waɗanda aka warkar za su “fita, su yi tsalle tsalle kamar ’yan maruƙa na dangwali,” da suke murna an sake su daga ɗauri.
  4. For instance, Jehovah had delivered him “from the paw of the lion and from the paw of the bear.” <> Alal misali, Jehobah ya cece shi “daga bakin zaki, da bakin bear kuma.”
  5. As a result, the prophet was saved “from the paw of the lions.”—Dan. <> Saboda haka, an ceci wannan annabin “daga ikon zakuna.”—Dan.
  6. Raring to go, ‘its steeds paw the ground’ impatiently. <> Cikin saurin tafiya, ‘ƙafafunsa suna shiga cikin ƙasa’ don rashin haƙuri.

[17-08-17 05:58:05:081 EDT]

Glosbe's example sentences of pay

 1. pay. <> Mai, Pay, biya, biyan, hakkin, hankali, kasa kunne, kuɗi, lura, saurarawa, sauraro, sha.
  1. JESUS CHRIST was fulfilling his role as the Great Teacher and Disciple Maker when he told his followers: “Pay attention to how you listen.” <> YESU KRISTI yana cika aikinsa ne na Babban Malami da kuma Mai Almajirantarwa sa’ad da ya gaya wa mabiyansa: “Ku yi lura fa yadda ku ke ji.”
  2. O if only you would actually pay attention to my commandments!” <> Da ma ka yi sauraro ga dokokina!”
  3. When the Great Teacher lived on earth, many Jews did not want to pay taxes to the Roman government. <> Lokacin da Babban Malami yake duniya, Yahudawa da yawa ba sa so su biya gwamnatin Roma haraji.
  4. See chapters 4 and 9 of the book Pay Attention to Daniel’s Prophecy! <> Duba surori 4 da 9 na littafin nan Pay Attention to Daniel’s Prophecy!
  5. We can be sure of that by paying attention to Jesus’ great prophecy regarding his presence. <> Za mu tabbata da wannan ta wurin saurarawa ga annabci mai girma na Yesu game da bayyanarsa.
  6. He said: “Pay attention to yourselves and to all the flock, among which the holy spirit has appointed you overseers, to shepherd the congregation of God, which he purchased with the blood of his own Son.” <> Ya ce: “Ku kula da kanku, da kuma duk garken da Ruhu Mai Tsarki ya sa ku ku zama masu kula da shi, kuna kiwon Ikilisiyar Allah wadda ya sama wa kansa da jinin[Ɗansa].”
  7. And Jonah said: “What I have vowed, I will pay.”—Jonah 2:9. <> Kuma Yunana ya ce: “Zan biya abin da na yi wa’adinsa.”—Yun. 2:9.
  8. (2 Timothy 3:4, 5; Matthew 24:21, 37-39) Jesus warned his followers: “Pay attention to yourselves that your hearts never become weighed down with overeating and heavy drinking and anxieties of life, and suddenly that day be instantly upon you as a snare.” <> (2 Timothawus 3:4, 5; Matta 24:21, 37-39) Yesu ya gargaɗi mabiyansa: “Ku yi hankali da kanku, kada ya zama zukatanku su yi nauyi da zarin ci da maye da shagulgula na wannan rai, har ranan nan ta hume ku, ba labari, kamar tarko.”
  9. 13 Because Eduardo had to pay off his debts gradually, he had to pay more interest on the money that he had borrowed. <> 13 Eduardo ya daɗe kafin ya ƙarasa biyan bashin da ke kansa don yawan kuɗin ruwa da ke kan bashin.
  10. If only you would pay attention to my commandments! <> Da ma ka yi sauraro ga dokokina!
  11. Our confidence in God’s Word may motivate our listener to pay careful attention to the reading of a scripture. <> Gaba gaɗinmu ga Kalmar Allah zai iya motsa mai sauraronmu ya mai da hankali sosai ga nassin da za mu karanta.
  12. “The wages sin pays is death,” says the Bible at Romans 6:23. <> Littafin Romawa 6:23 ya ce sakamakon “zunubi mutuwa ne.”
  13. Because it is Christ’s slave, we wisely apply Jesus’ words: “Pay attention to how you listen.” <> Domin bawan Kristi ne, muna amfani da kalmar Yesu cikin hikima: “Ku yi lura fa yadda ku ke ji.”
  14. Pay close attention, and consider how to apply the information personally. <> Yayin da kuke wurin taron, ku kasa kunne sosai kuma ku yi la’akari da yadda za ku yi amfani da darussan da za ku koya.
  15. So I have left a well-paying job and am now self-employed, which gives me more time for the ministry.” <> Domin haka, na bar aiki da nake samun kuɗi sosai, yanzu ina aikin kaina da ke ba ni zarafi domin hidima.”
  16. Jesus later advised his listeners: “Pay attention to yourselves that your hearts never become weighed down with overeating and heavy drinking and anxieties of life, and suddenly that day be instantly upon you as a snare.”—Luke 21:34, 35. <> Yesu ya shawarci masu sauraronsa: “Ku yi hankali da kanku, kada ya zama zukatanku su yi nauyi da zarin ci da maye da shagulgula na wannan rai, har ranan nan ta hume ku, ba labari, kamar tarko.”—Luk 21:34, 35.
  17. We need to pay attention to all three of these elements to become effective teachers of the good news. <> Muna bukatar mu mai da hankali ga waɗannan abubuwan guda uku don mu zama ƙwararrun malaman bishara.
  18. How do subjects of the Kingdom pay back “God’s things to God”? <> Ta yaya talakawan Mulki suka ba “Allah kuma abin da ke na Allah”?
  19. So now the king had that slave thrown into prison until he could pay back the 60 million pieces of money. <> Saboda haka, sarki ya sa aka jefa shi a kurkuku har sai ya biya kuɗi sulalla miliyan 60 da yake bin shi.
  20. Some may have the resources—and may prefer—to pay for care while living in their own home.—Eccl. <> Wasu za su fi so su riƙa biyan wani don ya kula da su.—M. Wa.
  21. In other words, he would pay the wage for Adam’s sin. <> Watau, zai biya hakkin zunubin Adamu.
  22. Others submit to an abortion and pay the price of a tormented conscience. <> Wasu kuma suna zub da ciki kuma su sha zafin azaba ta lamiri.
  23. Everyone has the right to rest and leisure , including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay . <> A game da aiki , kowane mutum na da hakkin ya sami hutu don ya shakata da musamman kayyadadden wa 'adin aiki yadda ba zai raunana masa ba , kuma yana da hakkin ya sami dogon hutu lokaci zuwa lokaci wanda a cikinsa zai kasance yana karbar albashinsa .
  24. 19:6) The psalmist reminds us of the seriousness of vows: “Offer thanksgiving as your sacrifice to God, and pay to the Most High your vows.” <> 19:6) Mai zabura ya tuna mana muhimmancin alkawari: “Bari ku miƙa wa Allah hadayarku ta godiya, Ku ba Mai Iko Dukka, dukan hadayun da kuka alkawarta.”
  25. Most people who enroll in a university look forward to earning a degree that will open doors for them to well-paying and secure jobs. <> Yawancin mutanen da ke shiga makaranta na gaba da sakandare suna son samun digiri ne da zai sa su sami aikin da zai ba su kuɗi.

[17-08-17 05:58:06:044 EDT]

Glosbe's example sentences of peanuts

 1. peanuts. <> gyaɗa.
  1. Often, they gave us fresh fish, avocados, and peanuts. <> Sau da yawa sukan ba mu ɗanyen kifi da ’ya’yan itacen da ake kiran pear da kuma gyaɗa.
  2. There are also farmers, cultivating peanuts, cotton, and rice. <> Da akwai manoma, da suke nomar gyaɗa, auduga, da kuma shinkafa.

[17-08-17 05:58:08:438 EDT]

Glosbe's example sentences of peck

 1. peck. <> saran.
  1. HAVE you ever watched a sparrow or some other bird peck around in what appears to be mere dirt? <> KA TAƁA kallon gwara ko wata tsuntsuwa tana saran abin da kamar datti ne?
  2. You probably wondered what it could find to eat by pecking at the ground. <> Wataƙila ka yi mamaki abin da za ta samu ta ci ta wurin saran ƙasa.
  3. THE fluffy, yellow hatchlings are busily pecking for food in the short grass, totally unaware of a hawk hovering high above. <> ‘YAN tsaki masu launin rawaya na saran abinci cikin gajeriyar ciyawa, ba su da labari shaho na jewa a sama.

[17-08-17 05:58:10:827 EDT]

Glosbe's example sentences of pencils

 1. pencils. <> fensir, shekaru.
  1. To illustrate, he told me that when he was the factory overseer, Brother Rutherford would call him on the phone and say: “Brother Knorr, when you come over from the factory for dinner, bring me some pencil erasers. <> Alal misali, ya gaya mini cewa sa’ad da yake kula da sashen maɗaba’a, Ɗan’uwa Rutherford ya kira shi a waya ya ce: “Ɗan’uwa Knorr, sa’ad da ka zo maɗaba’a a lokacin cikin abincin rana, don Allah ka kawo mini magogin fensir.
  2. “This is the kind of book that you have to sit down with a pencil and read meditatively. <> “Wannan littafi ne da za ka zauna da fensil kuma ka karanta shi kana yin bimbini.
  3. For many years, I made sure his pencils were sharpened. <> Na ci gaba da yin hakan cikin shekaru da yawa.
  4. This paper and pencil were passed from cell to cell to record Memorial attendance in a prison in Nicaragua <> An aika wannan takarda da fensir zuwa kowane dakin kurkuku don wadanda suka halarci taron Tuna Mutuwar Yesu a wani kurkuku a Nicaragua su rubuta sunayensu

[17-08-17 05:58:11:463 EDT]

Glosbe's example sentences of pensive

 1. pensive. <> tunani.
  1. Father was a calm, pensive man, yet injustice angered him. <> Mahaifina natsattse ne, mai tunani, kuma ba ya son rashin adalci.

[17-08-17 05:58:12:502 EDT]

Glosbe's example sentences of perceptible

 1. perceptible. <> ,, [[Koyar da Hankalinmu]], [[Muna ba da tabbaci mu Kiristoci ne da suka manyanta ta wajen amfani da hankalinmu]], da bambancinmu, da hankalinmu, fahimi, fahiminmu, fahimta, hankalinmu, hankalinsu, hankulansu wasassu bisa, horu yau, wasassu bisa, wasassu, ya.
  1. What blessings can be ours if we progressively train our perceptive powers? <> Wace albarka ce za ta zama tamu idan mun ci gaba da koyar da hankalinmu?
  2. From an early age, they need help to build a firm Biblical foundation for spiritual development so that they may become “mature people . . . who through use have their perceptive powers trained to distinguish both right and wrong.”—Heb. <> Tun suna ƙanana, suna bukatan taimako don su kafa tushe da ke bisa Littafi Mai Tsarki don su samu ci gaba na ruhaniya kuma su zama “isassun mutane . . . waɗanda suna da hankulansu wasassu bisa ga aikaceya garin rabewar nagarta da mugunta.”—Ibran.
  3. “Through use,” we also “have [our] perceptive powers trained to distinguish both right and wrong.” <> Idan muka yi hakan, za mu koyar da hankalinmu don “rabewar nagarta da mugunta.”
  4. 13 Understandably, not all Christians have developed their moral perception, or discernment, to the same degree. <> 13 Hakika dukan Kiristoci ba daidai suke ba wajen fahimi.
  5. Jehovah is far kinder than we are and far more perceptive as to our limitations. <> Jehobah ya fi mu nuna alheri nesa ba kusa ba kuma ya san ƙarfinmu.
  6. (1 Corinthians 8:12; 10:32) True Christians today heed Paul’s considerate and perceptive counsel by avoiding entertainment that may be “lawful” but does not “build up.”—Romans 14:1; 15:1. <> (1 Korinthiyawa 8:12; 10:32) Kiristoci na gaskiya a yau suna bin gargaɗin Bulus ta wajen guje wa nishaɗi da ba ‘laifi’ ba ne amma ba mai ‘ginawa ba.’—Romawa 14:1; 15:1.
  7. Training Our Perceptive Powers <> Koyar da Hankalinmu
  8. 9:1-14) Paul therefore encouraged them to train their perceptive powers to be able to distinguish right from wrong and told them to “press on to maturity.” <> 9:1-14) Saboda haka, Bulus ya ƙarfafa su su horar da hankalinsu domin su iya rarrabe nagarta daga mugunta kuma ya gaya masu su “nace bi zuwa kamala.”
  9. 13 There is another area that requires spiritual perception. <> 13 Akwai wani waje da ke bukatar fahimi na ruhaniya.
  10. Study means work, mental effort, and the use of perceptive powers. <> Nazari yana nufin aiki, wasa ƙwaƙwalwa, da kuma amfani da hankalinmu.
  11. Solid food belongs to mature people, to those who through use have their perceptive powers trained to distinguish both right and wrong.” <> Abinci mai tauri, ai, na manya ne, wato waɗanda hankalinsu ya horu yau da kullum, su rarrabe nagarta da mugunta.”
  12. 18 Bear in mind that it is “through use” that we can have our perceptive powers trained to distinguish both right and wrong. <> 18 Ka tuna cewa ta wurin ‘amfani da shi’ ne za mu iya koyar da hankalinmu mu bambance nagarta daga mugunta.
  13. This will help you to avoid serious sin because you will prove to be among “those who through use have their perceptive powers trained to distinguish both right and wrong.” <> Hakan zai taimaka maka ka guje wa yin mugun zunubi domin za ka kasance cikin “waɗanda suna da hankulansu wasassu bisa ga aikaceya garin rabewar nagarta da mugunta.”
  14. 5 According to one reference work, the figurative heart stands for “the central part in general, the inside, and so for the interior man as manifesting himself in all his various activities, in his desires, affections, emotions, passions, purposes, his thoughts, perceptions, imaginations, his wisdom, knowledge, skill, his beliefs and his reasonings, his memory and his consciousness.” <> 5 Bisa wani aikin bincike, zuciya ta zahiri tana nufin, “sashe na musamman a galibi, na ciki, saboda haka zuciya ta alama tana nufin mutum na ciki yana nuna kansa a ayyukansa dabam dabam, a sha’awarsa, soyayya, sosuwar zuciyarsa, ƙyashi, nufe-nufe, tunaninsa, fahiminsa, ƙagan zuci, hikimarsa, ilimi, gwaninta, imaninsa, da kuma amfani da dalilai, iya tunawa da kuma iya sanin abu.”
  15. (Deuteronomy 32:4) None of us can make such a claim about ourselves, for so often our limited perspective clouds our perception of what is right. <> (Kubawar Shari’a 32:4) Babu wani cikinmu da zai iya yin wannan da’awar game da kansa, domin sau da yawa fahiminmu mai iyaka zai iya duhunta fahimtar abin da yake nagari.
  16. 7 Jehovah has given us a precious gift to help us make decisions—our “perceptive powers.” <> 7 Jehobah ya ba mu kyauta mai tamani da za ta taimaka mana mu tsai da shawarwari, wato, ‘hankalinmu wasassu.’
  17. How is having our “perceptive powers trained” related to accepting Jehovah’s authority? <> Ta yaya ne koyar da “hankalinmu” ya daidaita da amincewa da ikon Jehobah?
  18. We give proof of our Christian maturity by exercising our perceptive powers <> Muna ba da tabbaci mu Kiristoci ne da suka manyanta ta wajen amfani da hankalinmu
  19. Using our perceptive powers to reason on matters requires meditation, and that calls for effort. <> Yin amfani da hankalinmu wurin yin tunani a kan al’amura yana bukatan yin bimbini, kuma wannan ya ƙunshi ƙoƙartawa.
  20. With proper guidance, however, your child will likely emerge from adolescence as a responsible young adult with his or her “perceptive powers trained to distinguish both right and wrong.”—Hebrews 5:14. <> Da ja-gora mai kyau, ɗanka ko ’yarka wataƙila za su girma su zama mutanen da suke yin abin da ya kamata da “hankulansu wasassu bisa ga aikaceya garin rabewar nagarta da mugunta.”—Ibraniyawa 5:14.
  21. Although God is not limited by our perception of time, we can relate to the terms he uses when he foretells that an event will occur at a specific time. <> Ko da yake Allah ba ya ɗaukan lokaci yadda muke, sa’ad da ya gaya mana ainihin lokacin da wani abu zai faru, yakan bayyana yadda za mu fahimta.
  22. 6 Admittedly, maintaining a sharp perception of our distinct identity as Christians is not always easy. <> 6 A gaskiya, kasancewa da bambancinmu na Kiristoci ba abu ba ne mai sauƙi.
  23. (Hebrews 5:14) We give proof of maturity by training our perceptive powers. <> (Ibraniyawa 5:14) Muna ba da tabbaci mun manyanta ta wajen koyar da hankalinmu.
  24. Having our perceptive powers trained, however, we appreciate that it is one thing to have necessary limited contact with the world and quite another to cultivate close ties with it. <> Amma da yake mun koyar da hankalinmu za

[17-08-17 05:58:12:836 EDT]

Glosbe's example sentences of perceptions

 1. perceptions. <> ,, [[Koyar da Hankalinmu]], [[Muna ba da tabbaci mu Kiristoci ne da suka manyanta ta wajen amfani da hankalinmu]], da bambancinmu, da hankalinmu, fahimi, fahiminmu, fahimta, hankalinmu, hankalinsu, hankulansu wasassu bisa, horu yau, wasassu bisa, wasassu, ya.
  1. What blessings can be ours if we progressively train our perceptive powers? <> Wace albarka ce za ta zama tamu idan mun ci gaba da koyar da hankalinmu?
  2. From an early age, they need help to build a firm Biblical foundation for spiritual development so that they may become “mature people . . . who through use have their perceptive powers trained to distinguish both right and wrong.”—Heb. <> Tun suna ƙanana, suna bukatan taimako don su kafa tushe da ke bisa Littafi Mai Tsarki don su samu ci gaba na ruhaniya kuma su zama “isassun mutane . . . waɗanda suna da hankulansu wasassu bisa ga aikaceya garin rabewar nagarta da mugunta.”—Ibran.
  3. “Through use,” we also “have [our] perceptive powers trained to distinguish both right and wrong.” <> Idan muka yi hakan, za mu koyar da hankalinmu don “rabewar nagarta da mugunta.”
  4. 13 Understandably, not all Christians have developed their moral perception, or discernment, to the same degree. <> 13 Hakika dukan Kiristoci ba daidai suke ba wajen fahimi.
  5. Jehovah is far kinder than we are and far more perceptive as to our limitations. <> Jehobah ya fi mu nuna alheri nesa ba kusa ba kuma ya san ƙarfinmu.
  6. (1 Corinthians 8:12; 10:32) True Christians today heed Paul’s considerate and perceptive counsel by avoiding entertainment that may be “lawful” but does not “build up.”—Romans 14:1; 15:1. <> (1 Korinthiyawa 8:12; 10:32) Kiristoci na gaskiya a yau suna bin gargaɗin Bulus ta wajen guje wa nishaɗi da ba ‘laifi’ ba ne amma ba mai ‘ginawa ba.’—Romawa 14:1; 15:1.
  7. Training Our Perceptive Powers <> Koyar da Hankalinmu
  8. 9:1-14) Paul therefore encouraged them to train their perceptive powers to be able to distinguish right from wrong and told them to “press on to maturity.” <> 9:1-14) Saboda haka, Bulus ya ƙarfafa su su horar da hankalinsu domin su iya rarrabe nagarta daga mugunta kuma ya gaya masu su “nace bi zuwa kamala.”
  9. 13 There is another area that requires spiritual perception. <> 13 Akwai wani waje da ke bukatar fahimi na ruhaniya.
  10. Study means work, mental effort, and the use of perceptive powers. <> Nazari yana nufin aiki, wasa ƙwaƙwalwa, da kuma amfani da hankalinmu.
  11. Solid food belongs to mature people, to those who through use have their perceptive powers trained to distinguish both right and wrong.” <> Abinci mai tauri, ai, na manya ne, wato waɗanda hankalinsu ya horu yau da kullum, su rarrabe nagarta da mugunta.”
  12. 18 Bear in mind that it is “through use” that we can have our perceptive powers trained to distinguish both right and wrong. <> 18 Ka tuna cewa ta wurin ‘amfani da shi’ ne za mu iya koyar da hankalinmu mu bambance nagarta daga mugunta.
  13. This will help you to avoid serious sin because you will prove to be among “those who through use have their perceptive powers trained to distinguish both right and wrong.” <> Hakan zai taimaka maka ka guje wa yin mugun zunubi domin za ka kasance cikin “waɗanda suna da hankulansu wasassu bisa ga aikaceya garin rabewar nagarta da mugunta.”
  14. 5 According to one reference work, the figurative heart stands for “the central part in general, the inside, and so for the interior man as manifesting himself in all his various activities, in his desires, affections, emotions, passions, purposes, his thoughts, perceptions, imaginations, his wisdom, knowledge, skill, his beliefs and his reasonings, his memory and his consciousness.” <> 5 Bisa wani aikin bincike, zuciya ta zahiri tana nufin, “sashe na musamman a galibi, na ciki, saboda haka zuciya ta alama tana nufin mutum na ciki yana nuna kansa a ayyukansa dabam dabam, a sha’awarsa, soyayya, sosuwar zuciyarsa, ƙyashi, nufe-nufe, tunaninsa, fahiminsa, ƙagan zuci, hikimarsa, ilimi, gwaninta, imaninsa, da kuma amfani da dalilai, iya tunawa da kuma iya sanin abu.”
  15. (Deuteronomy 32:4) None of us can make such a claim about ourselves, for so often our limited perspective clouds our perception of what is right. <> (Kubawar Shari’a 32:4) Babu wani cikinmu da zai iya yin wannan da’awar game da kansa, domin sau da yawa fahiminmu mai iyaka zai iya duhunta fahimtar abin da yake nagari.
  16. 7 Jehovah has given us a precious gift to help us make decisions—our “perceptive powers.” <> 7 Jehobah ya ba mu kyauta mai tamani da za ta taimaka mana mu tsai da shawarwari, wato, ‘hankalinmu wasassu.’
  17. How is having our “perceptive powers trained” related to accepting Jehovah’s authority? <> Ta yaya ne koyar da “hankalinmu” ya daidaita da amincewa da ikon Jehobah?
  18. We give proof of our Christian maturity by exercising our perceptive powers <> Muna ba da tabbaci mu Kiristoci ne da suka manyanta ta wajen amfani da hankalinmu
  19. Using our perceptive powers to reason on matters requires meditation, and that calls for effort. <> Yin amfani da hankalinmu wurin yin tunani a kan al’amura yana bukatan yin bimbini, kuma wannan ya ƙunshi ƙoƙartawa.
  20. With proper guidance, however, your child will likely emerge from adolescence as a responsible young adult with his or her “perceptive powers trained to distinguish both right and wrong.”—Hebrews 5:14. <> Da ja-gora mai kyau, ɗanka ko ’yarka wataƙila za su girma su zama mutanen da suke yin abin da ya kamata da “hankulansu wasassu bisa ga aikaceya garin rabewar nagarta da mugunta.”—Ibraniyawa 5:14.
  21. Although God is not limited by our perception of time, we can relate to the terms he uses when he foretells that an event will occur at a specific time. <> Ko da yake Allah ba ya ɗaukan lokaci yadda muke, sa’ad da ya gaya mana ainihin lokacin da wani abu zai faru, yakan bayyana yadda za mu fahimta.
  22. 6 Admittedly, maintaining a sharp perception of our distinct identity as Christians is not always easy. <> 6 A gaskiya, kasancewa da bambancinmu na Kiristoci ba abu ba ne mai sauƙi.
  23. (Hebrews 5:14) We give proof of maturity by training our perceptive powers. <> (Ibraniyawa 5:14) Muna ba da tabbaci mun manyanta ta wajen koyar da hankalinmu.
  24. Having our perceptive powers trained, however, we appreciate that it is one thing to have necessary limited contact with the world and quite another to cultivate close ties with it. <> Amma da yake mun koyar da hankalinmu za

[17-08-17 05:58:13:322 EDT]

Glosbe's example sentences of perfects

 1. perfects. <> Yesu, cikakke, cikakken, cikakkiyar, kamilai, kamilci, kamili, kamilin, kamilta, kamiltaccen, kamiltacciya, kamiltattu, kamiltattun, kumamanci, kāmala, lafiya, mai-cikanta.
  1. Jesus instituted it to help his apostles and all true Christians after them to bear in mind that by means of his death as a perfect human, he gave his life, or soul, as a ransom. <> Yesu ya kafa wannan domin ya taimaki manzanninsa da kuma dukan Kiristoci na gaskiya da za su kasance bayansu su tuna cewa ta wajen mutuwarsa na kamilin mutum, ya ba da ransa domin fansa.
  2. And quit being fashioned after this system of things, but be transformed by making your mind over, that you may prove to yourselves the good and acceptable and perfect will of God.”—Romans 12:1, 2. <> Kada ku biye wa zamanin nan, amma ku bar halinku ya sake ta wurin sabonta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah ke so, wato nufinsa kyakkyawa, abin karɓa, cikakke kuma.”—Romawa 12:1, 2.
  3. 17 To his anointed brothers, Paul wrote: “Beloved ones, let us cleanse ourselves of every defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in God’s fear.” <> 17 Ga ’yan’uwansa shafaffu, Bulus ya rubuta: “Ƙaunatattu, . . . bari mu tsarkake kanmu daga dukan ƙazamtar jiki da ta ruhu, muna kāmala tsarki cikin tsoron Allah.”
  4. They were perfect humans who lived in a paradise. <> Su kamilai ne kuma suna zama a cikin aljanna.
  5. (Isaiah 33:24) A sound body and the prospect of perfect health will allow all inhabitants of the new world to share fully in the educational work of instructing those billions resurrected in the way of life. <> (Ishaya 33:24) Lafiyayyen jiki da begen zaman lafiya zai sa dukan mazaunan sabuwar duniya su sa hannu sosai a aikin ilimantarwa na koya wa biliyoyi da aka tashe su hanyar yin rayuwa.
  6. 2 Lovingly, Jehovah provided a perfect solution. <> 2 Da yake Jehobah mai ƙauna ne ya yi tanadin yadda za a magance matsalar.
  7. If we draw close to him and remain in his love, Jehovah will give us an eternity of perfect life. <> Idan muka matso kusa da shi kuma muka kasance cikin kaunarsa, Jehovah zai ba mu dawwama ta kamiltaccen rai.
  8. They had perfect minds and bodies, so they would not have to get old or get sick or die—they could have lived forever. <> Suna da kamiltattun hankula da jikuna, saboda haka ba zasu tsufa ko yi ciwo ko kuwa mutu ba—da kuwa sun rayu har abada.
  9. (Ephesians 3:14, 15) Looking ahead, that first couple could envision an earth filled with their progeny—an extended family of perfect individuals living joyfully on a paradise earth and unitedly worshiping their Grand Creator. <> (Afisawa 3:14, 15) A hangar nesa, da ma’aurata na farko sun iya ganin duniya cike da ’ya’yansu—babbar iyali na mutane kamiltattu da ke zama cikin farin ciki a aljanna ta duniya kuma suna bauta wa Mahaliccinsu Mai Girma da haɗin kai.
  10. If anyone does not stumble in word, this one is a perfect man, able to bridle also his whole body.” <> Idan wani ba ya yi tuntuɓe ga wajen magana ba, wannan cikakken mutum ne, mai-ikon sarrafa dukan jiki kuma.”
  11. ON THE last night of his life as a perfect human, Jesus uttered a long prayer in the hearing of his disciples. <> A DAREN ƙarshe na rayuwarsa ta kamilci, Yesu ya yi doguwar addu’a almajiransa suna ji.
  12. Psalm 72 gives us some prophetic details of how this perfect, immortal King will rule. <> Zabura ta 72 ta yi bayani dalla-dalla game da yadda wannan kamiltaccen madawwamin sarki zai yi sarauta.
  13. This he did by sending his beloved Son from heaven to be born as a perfect human, who could give his life as a ransom for us. <> Ya yi hakan ta wajen aiko da Ɗansa ƙaunatacce daga sama don a haife shi a matsayin kamiltaccen ɗan Adam, wanda zai iya ba da ransa fansa domin mu.
  14. And as we serve him, he will make the good grow until we are eventually perfect. <> Kuma kamar yadda muke bauta masa, zai sa wannan nagarta ta yi girma har sai mun kamilta.
  15. (Mark 10:18) Even though the Great Teacher was perfect, he did not brag about himself. <> (Markus 10:18) Ko da yake Babban Malami kamili ne, bai yi fahariya game da kansa ba.
  16. Adam and Eve had everything to make their lives happy and full, including rewarding work and perfect companionship. <> Adamu da Hauwa’u suna da dukan abin da zai sa rayuwarsu ta kasance da farin ciki da kuma gamsuwa, haɗe da aiki mai gamsarwa da kuma abokin zama kamiltacciya.
  17. Yes, “the Rock, perfect is his activity, for all his ways are justice.”—Deut. <> Hakika, “aikin [Allah] cikakke ne; gama dukan tafarkunsa shari’a ne.”—K.
  18. We cannot be perfect now, but we sincerely desire and earnestly seek to be honest. <> Ko da yake mu ba kamiltattu ba ne ba a yanzu, muna da cikakken muradin son kasancewa masu gaskiya a kowane lokaci.
  19. The disciple James wrote: “The one who peers into the perfect law that belongs to freedom and continues in it . . . will be happy in what he does.”—James 1:25. <> Almajiri Yaƙub ya rubuta: “Wanda ya duba cikin cikakkiyar shari’a, shari’a ta yanci, ya lizima, . . . wannan za ya zama mai-albarka a cikin aikinsa.”—Yaƙub 1:25.
  20. For example, Paul wrote: “Beloved ones, let us cleanse ourselves of every defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in God’s fear.” <> Alal misali, Bulus ya rubuta: “Ƙaunatattu, muna da waɗannan alkawura, bari mu tsarkake kanmu daga dukan ƙazantar jiki da ta ruhu, muna kāmala tsarki cikin tsoron Allah.”
  21. How essential that we clearly understand and recognize Jesus’ role as “the Chief Agent and Perfecter of our faith”! <> Yana da muhimmanci mu fahimci sarai kuma mu gane matsayin Yesu na “shugaban bangaskiyarmu da mai-cikanta”!
  22. 5, 6. (a) How did Jehovah teach Paul that divine power is “made perfect in weakness”? <> 5, 6. (a) Ta yaya Jehovah ya koyar da Bulus cewa ikonsa ‘cikin kumamanci ya ke cika’?
  23. 5:6) Yes, empowered with the fullness of God’s holy spirit, Jesus has perfect discernment. <> Yoh. 5:6) Hakika, cike da ruhu mai tsarki na Allah, Yesu yana da fahimi sosai.
  24. Indeed, Jehovah determined that he would adopt some humans into his own perfect heavenly family. <> Hakika, Jehobah ya ƙudurta cewa zai kai wasu cikin ’yan Adam zuwa kamiltacciya iyalinsa a samaniya.
  25. 3 Although he was a perfect man, Jesus did not try to remain perfectly obedient on his own. <> 3 Ko da yake shi kamili ne, Yesu bai yi ƙoƙari ya yi cikakkiyar biya

[17-08-17 05:58:15:654 EDT]

Glosbe's example sentences of perhaps

 1. perhaps. <> Ku, Watakila, Wataƙila, ko, watakila, wataƙila wajen, wataƙila.
  1. Goliath, perhaps close behind his shield-bearer, advanced toward David. <> Goliyat kuma ya matso kusa da Dauda, wataƙila yana kusa da mai ɗauke da makamansa.
  2. Perhaps the eternity they imagine is an endless extension of present lifestyles and conditions that to many would seem to be boring and meaningless. <> Wataƙila rai na har abada da suke tunaninsa shi ne irin salon rayuwa da yanayi na zamani, ga mutane da yawa irin wannan rayuwa tana gajiyarwa kuma ba ta da ma’ana.
  3. Perhaps she was simply seeking the friendship of the local youths, whom she considered harmless. <> Wataƙila tana biɗan abota ne da matasan garin, waɗanda take ganin ba za su cuce ta ba.
  4. (Judges 2:18) Perhaps you have observed that the more some people see injustice, the more they become calloused to it. <> (Alkalawa 2:18) Watakila ka lura cewa da zarar wasu mutane suka dinga ganin rashin adalci, hakanan zuciyarsu za ta taurara da shi.
  5. Scriptural principles are apparently not being applied by one partner or perhaps by both partners. <> Zai iya zaman cewa ɗaya daga cikinsu ko kuma dukansu biyu ba sa bin ƙa’idojin Littafi Mai Tsarki.
  6. 103:10, 13, 14) Remember though: Our actions can have consequences now or perhaps down the line. <> 103:10, 13, 14) Amma ya kamata mu tuna cewa, ayyukanmu za su iya shafanmu yanzu ko kuma a nan gaba.
  7. He commissioned Noah to preach, and Noah obeyed—serving as “a preacher of righteousness” perhaps for 40 or 50 years or more. <> Ya ba Nuhu aikin wa’azi, kuma Nuhu ya yi biyayya—ya yi hidima ta “mai-shelan adilci” wataƙila na shekara 40 ko 50 ko ma fiye da haka.
  8. 4 Perhaps they can encourage a person to return to the congregation by kindly showing him that Jehovah loves His sheep and requires only things that we can do. <> 4 Wataƙila za su iya taimaka wa mutumin ya dawo cikin ikilisiya idan suka nuna masa cewa Jehobah yana ƙaunar tumakinsa kuma yana sa mu yi abin da ya san za mu iya ne kawai.
  9. Perhaps Paul had in mind fanciful legends, such as those found in the apocryphal book of Tobit. <> Wataƙila Bulus yana nufin ƙage-ƙage, kamar wanda yake cikin littafin afokirifa na Tobi.
  10. Understand that it may be their way of showing you how they feel; perhaps they cannot find the right words.—Proverbs 18:24. <> Ka gane cewa zai iya zama hanyarsu na nuna maka yadda suke ji; watakila ba zasu iya samun kalmomi da suka dace don yin haka ba.—Misalai 18:24.
  11. (Matthew 26:69-72) Perhaps it was after this second denial that Peter heard a cock crowing, but he was too distracted to be reminded of the prophecy Jesus had uttered just hours earlier. <> (Matta 26:69-72) Wataƙila bayan wannan musu na biyu da Bitrus ya yi ne zakara ya yi cara, amma bai maida hankali ga annabcin da Yesu ya furta ɗazun ba.
  12. However, the apostle Paul warned: “Look out: perhaps there may be someone who will carry you off as his prey through the philosophy and empty deception according to the tradition of men, according to the elementary things of the world and not according to Christ.” <> Amma, manzo Bulus ya yi kashedi: ‘Ku yi hankali kada kowa shi same ku ta wurin falsafa da ruɗin banza, bisa ga tadar mutane, bisa ga ruknai na duniya, ba bisa ga Kristi ba.’
  13. We may be acquainted with many of their outstanding deeds, but what about the faith they displayed from day to day, perhaps throughout a long life? <> Wataƙila muna sane da fitattun abubuwa da suka yi, amma mun ga yadda suka nuna bangaskiya a rayuwarsu ta yau da kullum, wataƙila a cikin dukan kwanakin ransu?
  14. (1 Corinthians 15:35-41) Perhaps in an effort to cast doubt on the resurrection, an inquirer might ask: “How are the dead to be raised up? <> (1 Korinthiyawa 15:35-41) Wataƙila don ya sa a yi shakkar tashin matattu, matambayi zai yi tambaya: “Ƙaƙa ake tada matattu?
  15. Perhaps to indicate what was to come, Jehovah inspired the prophets Daniel and Jeremiah and the priest Ezra to record portions of their Bible books in Aramaic. <> Wataƙila shi ya sa Jehobah ya ja-goranci annabawa kamar su Daniyel da Irmiya da kuma Ezra, wanda firist ne, su rubuta wasu sassa na Littafi Mai Tsarki a harshen Aramaic.
  16. He may have used a square, a plummet, a chalk line, a hatchet, a saw, an adze, a hammer, a mallet, chisels, a drill that he worked by pulling a bow back and forth, various glues, and perhaps some nails, though they were costly. <> Mai yiwuwa ya yi amfani da ɗan gatari da zarto da gizago da guduma da ɗan bugu da makankari da kuma mahuji da danƙo iri-iri da kuma wasu ƙusoshi, ko da yake suna da tsada.
  17. 11:1-10; 12:12) With Moses in the lead, the nation of Israel and a vast mixed company, perhaps totaling 3,000,000 people, left Egypt. <> 11:1-10; 12:12) Tare da Musa a matsayin shugaba, al’ummar Isra’ila da taron mutane da yawa, wataƙila wajen mutane miliyan uku ne suka bar ƙasar Masar.
  18. Perhaps the householder has observed a neighbor, workmate, or schoolmate using sign language. <> Kuna iya samun wani a yankin wanda zai gaya muku cewa maƙwabcinsa ko abokin aikinsa ko kuma abokin makarantarsa yana yaren kurame.
  19. Perhaps a few did not like his frank counsel. <> Wataƙila kalilan ba sa son yadda yake yi musu gargaɗi kai tsaye.
  20. Could you support the elderly who are in need of company or assistance, perhaps helping with their shopping or tasks in their home? <> Shin za ka iya tallafa wa tsofaffi da suke bukatar cuɗanya ko taimako, wataƙila ka taimake su da yin sayayya ko kuma aikace-aikace a gidansu?
  21. An easy way to begin your family worship is to spend some of the time reading the Bible aloud together, perhaps following the weekly schedule for the Life and Ministry Meeting. <> Hanya mai sauƙi ta fara bauta ta iyali a lokacin da kuka keɓe a kowane mako ita ce, ku yi amfani da wasu daga cikin wannan lokacin ku karanta Littafi Mai Tsarki tare, kuna iya bin tsarin Makarantar Hidima ta Allah na kowane mako.
  22. With Ezra’s encouragement, 1,500 families—perhaps numbering 6,000 people—responded. <> Domin ƙarfafan da suka samu daga Ezra, iyalai 1,500, waɗanda wataƙila sun kai mutane 6,000 sun bi shi.
  23. Now, one of Nabal’s young workmen, perhaps a shepherd, came to Abigail, trusting that she would come up with a plan to save them. <> Sai wani matashi da ke yi wa Nabal aiki, wataƙila makiyayi ne, ya zo wajen Abigail kuma yana da tabbaci cewa za ta nemi hanyar kāre su.
  24. Perhaps they reasoned that Baal would bless their crops and herds, while “Jehovah of armies” would protect them in battle. <> Wataƙila sun yi tunan

[17-08-17 05:58:18:216 EDT]

Glosbe's example sentences of phenomena

 1. phenomena. <> halitta, yanayi.
  1. Jehovah may choose to use natural phenomena to accomplish his purposes. <> Jehobah yana iya yin amfani da yanayi ya cim ma nufinsa.
  2. “It rests upon an unquestioning faith that natural phenomena conform to ‘laws of nature.’” <> “Kimiyya tana bisa wannan tabbatacciyar gaskiya cewa aukuwa na halitta ta dangana ne ga ‘ƙa’idodin halitta.’

[17-08-17 05:58:23:201 EDT]

Glosbe's example sentences of pollutes

 1. pollutes. <> [[Gurɓata]], bautar, da, gurbata, gurɓata mahalli, gurɓata, gurɓatuwa, mahalli, shaƙe mutane, sun, suna gurɓata, ƙazantar, ɓata.
  1. Notes the book Biomimicry—Innovation Inspired by Nature: “Living things have done everything we want to do, without guzzling fossil fuel, polluting the planet, or mortgaging their future.” <> Littafin nan Biomimicry—Innovation Inspired by Nature ya ce: “Abubuwa masu rai sun yi kome da muke son mu yi, ba tare da shan mai da ake samu daga ƙasa ba, halaka duniya, ko kuma ɓata rayuwarsu ta nan gaba.”
  2. Air choked with pollution. <> Gubar iska ya shaƙe mutane.
  3. As foretold, false teachers distorted and polluted the pure message of truth. <> Kamar yadda aka annabta, koyarwar ƙarya ta tanƙwasa kuma ta gurɓata tsantsar saƙon gaskiya.
  4. The earth polluted by the spilled blood of the innocent can be atoned for only by the blood of those spilling it. <> Jinin marasa laifi da ke ƙazantar da ƙasa, jinin waɗanda suka zubar da shi ne za su yi kafararsa.
  5. Groundwater polluted, unsafe to drink. <> Ruwa bai shawuwa domin gurɓacewa.
  6. (Matthew 24:14) By so doing, we hold out to people everywhere the hope of living forever on an earth that will be free from pollution of any kind. <> (Matta 24:14) Ta yin haka, muna ba mutane ko’ina begen rayuwa har abada a duniya da za ta kasance da ’yancin ƙazanta kowacce iri.
  7. But Jehovah “formed it even to be inhabited,” and he will get rid of the polluters before they complete their ruin of the earth.—Isaiah 45:18. <> Amma Jehovah ya “kamanta ta domin wurin zama,” zai halaka waɗanda suke gurɓata duniya kafin su gama lalata ta.—Ishaya 45:18.
  8. Thus, Jehovah warned his servants to keep separate from pagan worshipers and their polluted religious practices.—Leviticus 18:24-28; 1 Kings 11:1, 2. <> Saboda haka, Jehovah ya yi wa mutanensa kashedi su ware kansu daga bautar arna da kuma ayyukan addinansu marasa tsabta.—Leviticus 18:24-28; 1 Sarakuna 11:1, 2.
  9. (Romans 1:24-28; 16:17-19) He has made it so easy for us to pollute our hearts and minds by means of a TV remote control or a computer keyboard. <> (Romawa 1:24-28; 16:17-19) Ya sauƙaƙa mana yadda za mu ɓata zukatanmu ta wajen telibijin da kuma kwamfuta.
  10. Industrialized lands are “causing environmental damage on a global scale and widespread pollution and disruption of ecosystems.” <> Ƙasashe masu kamfanoni suna “ɓarnata mahalli a dukan duniya kuma suna gurɓata mahalli da kuma ɓata tsarin halitta.”
  11. (b) What experience illustrates that young people can avoid pollution by the world? <> (b) Wane labari ne ya bada misalin cewa matasa za su iya ƙin gurɓatuwa da duniyar nan?
  12. (Ecclesiastes 8:9) Technology, greed, and ignorance combine to pollute the land, water, and air. <> (Mai-Wa’azi 8:9) Fasaha, haɗama, da kuma jahilci sun haɗu suna gurɓata ƙasa, ruwa, da kuma iska.
  13. 14 Some Christians have allowed their curiosity to get the better of them and have polluted their minds and hearts by viewing soft-core or even hard-core pornographic images. <> 14 Wasu Kiristoci sun ƙyale son su sani ya shafi rayuwarsu kuma ya ɓata musu tunani ta wajen kallon hotunan mutane tsirara ko kuma waɗanda suke jima’i.
  14. Scientists have utilized some of these hungry microorganisms to clean up oil spills and other pollution caused by human selfishness and greed. <> ’Yan kimiyya suna yi amfani da irin waɗannan halittun wajen tsabtace mahalli sa’ad da man fetur ya zube ko kuma wasu irin gurɓata mahalli da ke faruwa don son kai da haɗamar ’yan adam.
  15. Polluted lakes and rivers can cleanse themselves if the source of the pollution is eliminated; battle-scarred landscapes can heal if the wars cease. <> Gurbatattun tafkuna da kuma koguna za su iya tsabtace kansu idan aka kawar da tushen gurbatar; idan yaki ya kare, kasa da aka bata da yaki ta gyaru.
  16. Will such faithful ones have to live on a polluted planet? <> Waɗannan mutane masu aminci za su zauna ne a doron ƙasar da aka gurɓata?
  17. Pollution <> Gurɓata
  18. (2 Corinthians 7:1) Jehovah wants us to be free of practices that pollute our fleshly body and damage our spirit, or dominant mental attitude. <> (2 Korinthiyawa 7:1) Jehobah ba ya so mu yi ayyuka da za su yi wa jikinmu lahani kuma su ɓata ruhunmu, da kuma hankalinmu.
  19. Would Ahab repent and turn away from the pollution of Baal worship? <> Shin Ahab zai tuba kuwa daga bautar Ba’al?
  20. Humans pollute and pillage the earth. <> Yan-Adam sun gurɓantad da kuma lalace duniya.
  21. Some industries pollute the environment. <> Wasu masana’anta suna gurɓata mahalli.
  22. Everything about human society alienated from God is polluted in some way, tainted with sin and imperfection. <> Kome na jama’a da suke a ware daga Allah, ya gurbata a wata hanya, zunubi ya lalata shi da kuma ajizanci.
  23. The fanfare and excitement because of the new millennium therefore masks the fact that pollution, sickness, poverty, and war loom larger than ever. <> Murna na ɗan lokaci domin sabon alif yana rufe gaskiyar cewa gurbata mahalli, ciwo, talauci, da kuma yaƙi suna kwance gaba fiye da dā.
  24. SCIENTISTS utilize sophisticated equipment and vast amounts of money to forecast various matters, such as how pollution will eventually affect the earth and whether it will rain in your neighborhood tomorrow. <> ’YAN KIMIYYA suna amfani da na’urori na zamani kuma suna kashe kuɗi mai yawa don su san yadda abubuwa za su kasance a nan gaba. Alal misali, yadda gurɓatawar yanayi za ta shafi duniya da kuma lokacin da za a yi ruwan sama a wasu wurare.
  25. While greed is probably the main cause of the worldwide problem of pollution and its many ill effects, part of the problem is the result of unclean personal habits. <> Ko da yake wataƙila haɗama ce ainihin sanadin matsalar gurɓata mahalli a dukan duniya da kuma illarta, ɓangaren matsalar sakamakon rashin tsabta ne na mutane.

[17-08-17 05:58:24:624 EDT]

Glosbe's example sentences of portions

 1. portions. <> Littafi, SASHE NA LITTAFI, a, camfa, cikin, da, ka, kashi, kaɗan, na, rabonsu, sashe, sashen, shirya, wasu sassa, wasu, wuri, ɓari.
  1. Cereals used to make bread, such as wheat and barley, as well as others, such as oats, spelt, and millet, made up a large portion of the first-century Jewish diet. <> Hatsin da ake yin burodi da shi, kamar su, alkama da sha’ir, da kuma maiwa da gero su ne yawancin abincin da Yahudawa na ƙarni na farko suke ci.
  2. The officiating priest received a portion of the meat, as did the other priests serving at the temple. <> Kowane firist da ya yi hadayar da kuma wasu firistoci da suke hidima a cikin haikalin za su samu rabon naman.
  3. To understand the direction that Jehovah provides, make it your resolve to read a portion of the Bible each day. <> Don ka fahimci ja-gorancin da Jehobah ke yi, ka ƙudurta cewa za ka karanta Littafi Mai Tsarki a kowace rana.
  4. Whether we are suffering trials or are plagued by a bad conscience, we are able to draw strength and encouragement from this portion of God’s powerful Word. <> Idan muna fuskantar wahala, jarabobbi ko damuwa game da wani laifi, za mu sami ƙarfafa daga cikin wannan kalmar Allah.
  5. Perhaps to indicate what was to come, Jehovah inspired the prophets Daniel and Jeremiah and the priest Ezra to record portions of their Bible books in Aramaic. <> Wataƙila shi ya sa Jehobah ya ja-goranci annabawa kamar su Daniyel da Irmiya da kuma Ezra, wanda firist ne, su rubuta wasu sassa na Littafi Mai Tsarki a harshen Aramaic.
  6. When you read the Bible “in an undertone,” it will help you to fix attention on portions that are especially useful and encouraging to you at that moment. <> Yin hakan zai taimake ka ka mai da hankali ga ayoyi masu amfani sosai da kuma ban ƙarfafa.
  7. Those religious leaders were almost as superstitious about discussing certain portions of the Bible as they were about pronouncing the divine name! <> Waɗannan shugabannan addinai sun camfa furta sunan Allah kamar yadda suka camfa tattauna wasu wurare cikin Littafi Mai Tsarki!
  8. This version of Matthew’s Gospel will give those who have never seen a Bible an opportunity to hold a portion of this sacred volume in their hands and read it. <> Wannan littafin zai ba mutanen da ba su taɓa ganin Littafi Mai Tsarki ba damar kasancewa da shi da kuma karanta shi.
  9. 2 No doubt all of us have our favorite portions of the Bible. <> 2 Babu shakka, dukan mu muna da nassin da muka fi so a cikin Littafi Mai Tsarki.
  10. To meditate prayerfully on a portion of the Bible that you have read, you could, for instance, ask yourself: ‘Does it reveal one or more of Jehovah’s qualities? <> Domin ka yi bimbini na addu’a a kan abin da ka karanta cikin Littafi Mai Tsarki, za ka iya tambayar kanka, alal misali: ‘Ya bayyana halin Jehovah guda ɗaya ne ko fiye da haka?
  11. • Read a portion of the weekly Bible reading together. <> • Ku karanta wani wuri a karatun Littafi Mai Tsarki na mako-mako tare.
  12. (1) Often, the portion of Scripture that you are reading can tell you something about the kind of person Jehovah is. <> (1) Sau da yawa, sashen Nassi da kake karantawa yana gaya maka wani abu game da yadda Jehovah yake.
  13. This made it possible to show a portion of the “Photo-Drama” in 80 different cities on any given day! <> Wannan ya sa ya yiwu a nuna “Photo-Drama” a birane dabam dabam har 80 a kowacce rana!
  14. Or you could read a portion of the Bible together, assigning a part to each family member. <> Ko kuma, kuna iya karanta wani sashe na Littafi Mai Tsarki tare, ka rarraba sashen ga kowanne da ke cikin iyalin ya karanta.
  15. By feeding them small but regular portions of organizational knowledge, you will hold their interest and make learning about the Christian congregation an enjoyable experience. <> Ta wajen koya musu abubuwa kaɗan-kaɗan game da ƙungiyar nan amma a kai a kai, za ku ci gaba da motsa su, kuma za ku sa koyo game da ikilisiyar Kirista ta kasance abin farin ciki.
  16. Although these portions are designed for youths, why not write in your own copy where appropriate? <> Ko da yake an shirya waɗannan wuraren ne don matasa, zai dace idan ka cika waɗannan wurare sa’ad da za ka iya yin hakan a naka kofin.
  17. WHEN YOU READ A PORTION OF THE BIBLE, CONSIDER <> SA’AD DA KA KARANTA SASHE NA LITTAFI MAI TSARKI, KA LURA DA
  18. 8 Regularly reading a portion of God’s Word allows its message to ‘exert power’ on us. <> 8 Karanta Kalmar Allah a kai a kai yana sa saƙonsa ya ‘aikata’ a kanmu.
  19. To each of Peninnah’s many children—“all her sons and her daughters”—Elkanah gave portions of the sacrifices offered to Jehovah. <> Elkanah yakan ba kowanne cikin ’ya’yan Peninnah “maza da mata” hadayun da za su miƙa ga Jehobah.
  20. One part of it was presented to God on the altar, another portion was eaten by the priest, and still another by the offerer. <> Ana miƙa wa Allah ɓari ɗaya a kan bagadi, wani ɓari kuma firist ne yake ci, wani kuma mai bayarwan ne yake ci.
  21. (2 Timothy 3:16, 17) The Bible contains many examples of how God’s people in ancient times were helped by portions of his Word that had already been recorded. <> (2 Timoti 3:16, 17) Littafi Mai Tsarki na ɗauke da misalai da yawa na yadda Kalmarsa ta taimaki mutanen Allah na lokacin dā.
  22. It meant that Joseph received a double portion of the inheritance. <> Hakan na nufin cewa Yusufu ya sami kashi biyu na gadōn.
  23. Why not pause after reading a portion and ask yourself, ‘What did this passage teach me about Jehovah?’ <> Me ya sa ba za ka ɗan dakanta ba bayan ka yi karatun, kuma ka tambayi kanka, ‘Menene wannan wurin yake koya mini game da Jehovah?’
  24. (2 Kings 22:8; 23:1-7) Is it not clear that God’s people in ancient times were helped by the portions of the Sacred Scriptures that were available to them? <> (2 Sarakuna 22:8; 23:1-7) Ba a bayane yake ba cewa Nassosi Masu Tsarki da mutanen Allah suke da shi dā ya taimake su?
  25. If they fail to keep morally clean, “their portion will be . . . the second death.”—Revelation 21:8. <> Idan suka ƙi su kasance da tsabta ta ɗabi’a, “rabonsu yana cikin . . . mutuwa ta biyu.”—Ru’ya ta Yohanna 21:8.

[17-08-17 05:58:28:254 EDT]

Glosbe's example sentences of presences

 1. presences. <> Bayyanuwarsa, bayanuwar, bayanuwarsa, bayyana, bayyanar, bayyanarsa, bayyanuwar, bayyanuwarsa, cewa, da, dawowarka, gaban, halartar, kuna kuwa marmarin zuwanta, ranar, tare, zuwan.
  1. Recall that the resurrected Jesus, in the presence of some of the other apostles, said to Peter: “Simon son of John, do you love me?” <> Ka tuna cewa Yesu da aka ta da daga matattu, a gaban wasu manzanni ya gaya wa Bitrus: “Siman, ɗan Yohanna, ka fi waɗannan ƙamnata?”
  2. Does not the presence of such devoted worshipers beautify Jehovah’s house? <> Shin bayyanar irin waɗannan masu bauta ba ta kyawanta gidan Jehovah ne?
  3. The very presence of a friend who shares the same beliefs can be comforting. <> Ganin wanda yake da imani ɗaya a wurin abin ta’aziyya ne.
  4. 4 Note this exclamation of the apostle Peter: “What sort of persons ought you to be in holy acts of conduct and deeds of godly devotion, awaiting and keeping close in mind the presence of the day of Jehovah!” <> 4 Ka yi la’akari da wannan furci na manzo Bitrus: “Waɗanne irin mutane ya kamata ku zama cikin tasarrufi mai-tsarki da ibada kuma, kuna sauraron ranar Allah, kuna kuwa marmarin zuwanta ƙwarai!”
  5. 3 The inspection by Jehovah and his “messenger” also revealed in the earthly courtyard of that spiritual temple the presence of a group of true Christians, who were not part of Christendom’s churches. <> 3 Binciken da Jehobah da ‘mala’ikansa’ suka yi ya kuma nuna bayyanuwar rukuni na Kiristoci na gaskiya, waɗanda ba sa cikin sashen cocin Kiristendom a farfajiya ta duniya na haikali na ruhaniya.
  6. We can be sure of that by paying attention to Jesus’ great prophecy regarding his presence. <> Za mu tabbata da wannan ta wurin saurarawa ga annabci mai girma na Yesu game da bayyanarsa.
  7. The apostle Peter wrote: “Since all these things are thus to be dissolved, what sort of persons ought you to be in holy acts of conduct and deeds of godly devotion, awaiting and keeping close in mind the presence of the day of Jehovah!”—2 Peter 3:11, 12. <> Manzo Bitrus ya rubuta: “Da shi ke fa dukan waɗannan abu za su narke hakanan, waɗanne irin mutane ya kamata ku zama cikin tasarrufi mai-tsarki da ibada kuma? kuna sauraron ranar Allah, kuna kuwa marmarin zuwanta ƙwarai.”—2 Bitrus 3:11, 12.
  8. He said: “Just as the days of Noah were, so the presence of the Son of man [or, the last days] will be. <> Ya ce: “Kamar yadda kwanakin Nuhu suke, haka nan kuma bayanuwar Ɗan Mutum za ta zama.
  9. In themselves, recent world happenings are bad, but what they signify is good, namely, Christ’s presence. <> Abubuwa da suke faruwa a duniya a baya bayan nan ba su da kyau, amma abin da suke nunawa yana da kyau, watau, bayyanuwar Kristi.
  10. 24:21) Many different things, including “the last days” of this wicked system of things, the gathering of the chosen ones, and their resurrection to heavenly life, occur during this presence of Jesus. <> 24:21) Abubuwa dabam dabam masu yawa, har da “kwanaki na ƙarshe” na wannan mugun zamanin, tattara zaɓaɓɓu, da kuma tashinsu daga matattu zuwa sama duk sun faru ne a wannan lokaci na bayyanuwar Yesu.
  11. So Peter was urging fellow believers to be “ardently desiring” the presence of the day of Jehovah. <> ” Saboda haka, Bitrus yana ariritar ’yan’uwa masu bi su so ranar Jehovah sosai.
  12. 9 The British coal miners mentioned earlier used canaries to provide an early warning of the presence of poisonous gas. <> 9 Masu haƙa kwal a Britaniya da aka ambata ɗazu suna amfani da kanari don su ba da alama da sauri cewa akwai iska da ta gurɓata.
  13. (Luke 17:20) How, then, would the sign show those on earth that Christ’s presence had begun? <> (Luka 17:20) Ta yaya, alamar za ta nuna wa waɗanda suke duniya cewa Yesu ya bayyana?
  14. 24:3) A visible sign would be provided in view of the fact that Christ’s presence in Kingdom power would be invisible to those on earth. <> 24:3) Za a ba su alama na zahiri domin waɗanda suke duniya ba za su ga bayyanuwar Kristi a ikon Mulki a zahiri ba.
  15. Thus, some eight years after Jesus’ death, Matthew was able to write the first Gospel, in which he recorded Jesus’ heartwarming Sermon on the Mount, his numerous illustrations concerning the Kingdom, and his detailed discussion of the sign of his presence. <> Saboda haka, bayan shekaru takwas da mutuwar Yesu, Matta ya rubuta Lingila ta farko, da ya rubuta Huɗuba Bisa Dutse na Yesu mai daɗaɗa zuciya, misalansa masu yawa game da Mulkin, da kuma tattaunawar alamar bayyanarsa.
  16. (John 4:24) Besides, if a flesh-and-blood human were to stand in the immediate presence of Jehovah God, the experience would prove fatal. <> (Yohanna 4:24) Ban da haka ma, idan mutum jini da nama ya tsaya a gaban Jehovah Allah, ai sai mutuwa ke nan.
  17. 13 Bible writer Matthew recorded that the apostles asked Jesus: “What will be the sign of your presence and of the conclusion of the system of things?” <> 13 Marubucin Littafi Mai Tsarki Matiyu ya rubuta cewa manzannin sun tambayi Yesu: “Mecece kuma alamar dawowarka, da ta ƙarewar zamani?”
  18. (Luke 12:42-44; Joshua 1:7, 8) We are encouraged by one another’s faith through our regular presence at Christian meetings, assemblies, and conventions. <> (Luka 12:42-44; Joshua 1:7, 8) Muna samun ƙarfafa daga bangaskiyar wasu ta wajen halartar taron Kirista kullum, manyan taro, da kuma taron gunduma.
  19. Upon “awakening” to Jehovah’s promises and assurances, David would feel ‘satisfied to see His form,’ or rejoice in Jehovah’s presence with him. <> Da zarar ya “farka” sa’ad da Jehobah ya cika alkawarinsa, Dauda ya yi farin ciki cewa Jehobah yana tare da shi.
  20. When giving the sign of his presence, Jesus said that he would use “the faithful and discreet slave” to give “food at the proper time” to his domestics. <> Sa’ad da Yesu yake faɗin alamar bayyanuwarsa, ya ce zai yi amfani da “bawan nan mai-aminci, mai-hikima” don ya ba iyalin gidansa “abincinsu a lotonsa.”
  21. 4 The fact that the word pa·rou·siʹa refers to an extended period of time harmonizes with what Jesus said with regard to his presence. <> 4 Domin kalmar nan pa·rou·siʹa tana nufin lokaci mai tsawo, hakan ya jitu da abin da Yesu ya ce game da bayyanuwarsa.
  22. Jesus said that his presence would be like “the days of Noah.” <> Bayyanuwarsa za ta kasance kamar “yadda kwanakin Nuhu su ke.”
  23. 18 God’s Word does not disclose a precise date for the first resurrection, but it does reveal that it occurs over a period of time, during Christ’s presence. <> 18 Kalmar Allah ba ta faɗi ainihin kwanan watan

[17-08-17 05:58:33:516 EDT]

Glosbe's example sentences of proceed

 1. proceed. <> ,, ci gaba, ci, kuwa, kuɗin, shi, soma, wuce, ya ci gaba ya, ya ci gaba, ya, zo.
  1. “Let a rotten saying not proceed out of your mouth.”—4:29. <> “Kada kowane ruɓaɓɓen zance shi fita daga cikin bakinku.”—4:29.
  2. However, with his wife’s full knowledge, he pretended that he had donated the entire proceeds. <> Amma da sanin matarsa sai ya nuna kamar ya ba da duka kuɗin.
  3. “Let a rotten saying not proceed out of your mouth . . . <> “Kada kowane ruɓaɓen zance shi fita daga cikin bakinku . . .
  4. Let a rotten saying not proceed out of your mouth, but whatever saying is good for building up as the need may be, that it may impart what is favorable to the hearers.” <> Kada kowane ruɓaɓen zance shi fita daga cikin bakinku, sai irin abin da ke mai-kyau garin ginawa yayinda ake bukata, domin shi ba da alheri ga waɗanda suke ji.”
  5. Certain believers voluntarily sold possessions and brought the proceeds to the apostles for distribution to those in need. <> Wasu cikin masu bi sun sayar da dukiyoyinsu da son rai kuma suka kawo kuɗin ga manzanni don a raba wa mabukata. (A. M.
  6. Although at first he may have found her story difficult to comprehend, she waited on him to decide how to proceed, for he was the man who would be the family head. <> Duk da cewa a dā bai yarda da labarin da ta ba shi ba, ta ci gaba da yi masa biyayya a matsayin wanda zai zama shugaban iyali.
  7. (1 Corinthians 10:12) And Proverbs 22:3 states: “Shrewd is the one that has seen the calamity and proceeds to conceal himself.” <> (1 Korinthiyawa 10:12) Misalai 22:3 ta ce: “Mutum mai-hankali yakan hangi masifa, ya ɓuya.”
  8. Jesus set matters straight by stating: “Not what enters into his mouth defiles a man; but it is what proceeds out of his mouth that defiles a man.” <> Yesu ya yi musu gyara ta wajen cewa: “Abin da ya shiga ta baki, ba shi ne ya kan ƙazantadda mutum ba; amma abin da ke fitowa daga baki, shi ke ƙazantadda mutum.”
  9. He then proceeds to prepare his presentations by rehearsing one with each magazine. <> Sai ya ci gaba da yin shirin ta wajen gwada kowace mujalla.
  10. I knew the Bible counsel recorded at Ephesians 4:29: “Let a rotten saying not proceed out of your mouth.” <> Na san gargaɗin da ke littafin Afisawa 4:29: “Kada kowane ruɓaɓɓen zance shi fita daga cikin bakinku.”
  11. Then they proceed to the next house. <> Sai su wuce zuwa gida na gaba.
  12. 9, 10. (a) What does Jehovah proceed to announce through Habakkuk? <> 9, 10. (a) Menene Jehovah ya ci gaba da shela ta wurin Habakkuk?
  13. 9 Through his prophet Habakkuk, Jehovah proceeds to announce a series of five woes, judgments that must be carried out in preparing the earth for habitation by God’s faithful worshipers. <> 9 Ta wurin annabinsa Habakkuk, Jehovah ya ci gaba ya yi shelar kaito biyar, hukunci da tilas ne a yi don shirya duniya ta zama wurin zama ga amintattu masu sujada ga Allah.
  14. According to prophecy, how will Judgment Day proceed? <> In ji annabci, ta yaya Ranar Hukunci za ta soma?
  15. Why did Jehovah proceed “to rest on the seventh day”? <> Me ya sa Jehovah ya “huta a rana ta bakwai”?
  16. “Shrewd is the one that has seen the calamity and proceeds to conceal himself,” states Proverbs 22:3, “but the inexperienced have passed along and must suffer the penalty.” <> Misalai 22:3 ta ce: “Mutum mai-hankali ya kan hangi masifa, ya ɓuya: Amma gaɓaye su kan wuce, su sha wuya.”
  17. That is why he admonishes you: “Remember, now, your Grand Creator in the days of your young manhood, before the calamitous days proceed to come, or the years have arrived when you will say: ‘I have no delight in them.’”—Ecclesiastes 12:1. <> Abin da ya sa ya yi maka gargaɗi ke nan: “Ka tuna da Mahaliccinka kuma [a] kwanakin ƙuruciyarka, kafin miyagun kwanaki su zo, shekaru suna gusowa kuma, inda za ka ce, Ba ni jin daɗinsu.”—Mai-Wa’azi 12:1.
  18. These do not come from men; nor do they proceed from some legal entity. <> Waɗannan ba sa zuwa daga mutane; ko kuwa daga wasu mutane na doka.
  19. How did ‘God proceed to come from Teman,’ and what does this indicate regarding Armageddon? <> Yaya ‘Allah ya zo daga Teman,’ kuma menene wannan ya nuna game da Armageddon?
  20. “Let a rotten saying not proceed out of your mouth, but whatever saying is good for building up as the need may be, that it may impart what is favorable to the hearers.”—EPHESIANS 4:29. <> “Kada kowanne ruɓaɓen zance shi fita daga cikin bakinku, sai irin abin da ke mai-kyau garin ginawa yayinda a ke bukata, domin shi bada alheri ga waɗanda su ke ji.”—AFISAWA 4:29.
  21. Hence, David proceeds to explain how we can show godly fear. <> Saboda haka, Dauda ya ci gaba da bayyana yadda za mu nuna tsoron Allah.
  22. 2:44-47; 4:34, 35—Why did believers sell their possessions and distribute the proceeds? <> 2:44-47; 4:34, 35—Me ya sa masu bi suka sayar da dukiyarsu kuma suka rarrabar da kuɗin?
  23. Proverbs 22:3 states: “Shrewd is the one that has seen the calamity and proceeds to conceal himself.” <> Misalai 22:3 ya ce: “Mutum mai-hankali ya kan hangi masifa, ya ɓuya.”
  24. 21 “Let a rotten saying not proceed out of your mouth,” counseled Paul, “but whatever saying is good for building up as the need may be, that it may impart what is favorable to the hearers.” <> 21 Bulus ya yi gargaɗi: “Kada kowanne ruɓaɓen zance shi fita daga cikin bakinku, sai irin abin da ke mai-kyau garin ginawa yayinda a ke bukata, domin shi bada alheri ga waɗanda su ke ji.”
  25. Paul declared: “Let a rotten saying not proceed out of your mouth, but whatever saying is good for building up as the need may be, that it may impart what is favorable to the hearers.” <> Bulus ya ce: “Kada kowane ruɓaɓen zance shi fita daga cikin bakinku, sai irin abin da ke mai-kyau garin ginawa yayinda ake bukata, domin shi ba da alheri ga waɗanda suke ji.”

[17-08-17 06:00:20:251 EDT] Logging output too large. Truncating output.

[17-08-17 06:00:14:824 EDT]

Glosbe's example sentences of proof

 1. proof. <> ainihin tabbacin, bayar, cewa, hujja, nuna cewa, nuna, tabbaci, tabbacin, tabbatar, ƙarfi.
  1. What eyewitness proof of Jesus’ resurrection did Paul give? <> Wane tabbaci Bulus ya bayar na waɗanda suka ga tashin Yesu daga matattu?
  2. Clearly, there is abundant proof that Jehovah loves us. <> Babu shakka, akwai tabbaci da yawa da suka nuna cewa Jehobah yana ƙaunarmu.
  3. The support of the holy spirit is proof that Jehovah’s blessing is upon us, and this brings us great happiness.—Psalm 5:12; Philippians 1:27-29. <> Taimakon ruhu mai tsarki yana tabbatar mana cewa albarkar Jehovah tana tare da mu, kuma wannan yana ba mu farin ciki mai yawa.—Zabura 5:12; Filibiyawa 1:27-29.
  4. What is one proof of Jesus’ deep love for mankind? <> Mene ne ya nuna cewa Yesu yana ƙaunar ’yan Adam?
  5. If so, can you point to proof of his existence? <> Idan amsarka e ce, za ka iya tabbatar ma wani cewa Allah ya wanzu?
  6. Have you seen proof that Jehovah has personally intervened in your life? <> Akwai abubuwan da suka faru a rayuwarka da suka nuna maka cewa Jehobah ya taimake ka?
  7. 6 We are urged to “pray for one another,” even though we do not always get immediate proof that such prayers are being answered. <> 6 An aririce mu “mu yi ma juna addu’a,” duk da cewa ba ma cika samun alamu na nan da nan da suke nuna cewa an amsa waɗannan addu’o’in.
  8. 15 Another vivid proof of Jehovah’s creative power lies in the abundance of animal life on the earth. <> 15 Wani tabbaci na ikon halitta na Jehovah yana wajen dabbobi da yawa da ke duniya.
  9. 8 Further proof that Jesus was the Messiah became clear near the end of 29 C.E. <> 8 Ƙarin tabbaci cewa Yesu shi ne Almasihu ya bayyana a ƙarshen shekara ta 29 A.Z.
  10. Consider the evidence about his identity that Jesus himself gives when he is accused of breaking the Sabbath, and note subsequent proofs that he gives in order to strengthen the faith of his loyal disciples. <> Ka yi la’akari da tabbacin tarihinsa da Yesu kansa ya bayar, sa’ad da aka zarge shi da cewa bai kiyaye Assabaci ba, kuma ka lura da tabbaci da ya bayar daga baya domin ya ƙarfafa bangaskiyar almajiransa masu aminci.
  11. 7 The modern history of Jehovah’s Witnesses provides proof that Jehovah will never allow the extermination of his people as a group. <> 7 Tarihin Shaidun Jehobah na zamanin nan ya ba da tabbaci cewa Jehobah ba zai taɓa ƙyale a halaka mutanensa gabaki ɗaya ba.
  12. Consider proof that Jehovah wants you to return to him. <> A wannan sashen, za mu ga wasu dalilai da suka nuna cewa Jehobah yana so ka komo gare shi.
  13. The lives of modern-day Witnesses of Jehovah provide further proof that he will never abandon those who have his approval.—Ps. <> Rayuwar Shaidun Jehobah na zamani ta ba da ƙarin tabbaci cewa ba zai taɓa yasar da waɗanda suke da amincewarsa ba.—Zab.
  14. 6 The greatest proof that the Bible really is from God is its perfect record in foretelling the future. <> 6 Tabbaci mafi ƙarfi cewa Littafi Mai Tsarki da gaske daga Allah ne, shi ne abin da aka sani ya faɗa game da abin da zai faru a nan gaba.
  15. What a crowning proof of the superiority of God’s way of governing! <> Wannan tabbaci ne sosai cewa sarautar Allah ta fi kyau!
  16. (Psalm 32:1, 2) In proof of this, the Bible explains what the most wonderful accomplishment of Jesus’ ransom is, namely “to exhibit [God’s] own righteousness, because he was forgiving the sins that occurred in the past” and “in this present season.”—Romans 3:25, 26. <> (Zabura 32:1, 2) Domin ya tabbatar da haka, Littafi Mai Tsarki ya yi bayani cewa abu mafi ban sha’awa da fansar Yesu ya cim ma shi ne “domin [Allah] ya nuna adalcinsa ne, domin dā saboda haƙurinsa ya jingine zunuban . . . a wannan zamani.”—Romawa 3:25, 26.
  17. The next article will give further proof that these ones highly esteem the Bible and are determined to honor the Sovereign Lord Jehovah.—Ps. <> A talifi na gaba, za mu ga abubuwan da suka nuna cewa bayin Allah suna daraja Littafi Mai Tsarki kuma sun ƙuduri niyyar cewa za su ci gaba da ɗaukaka Jehobah Allah Maɗaukaki.—Zab.
  18. I am living proof that even after many years, someone can be given another chance to serve God and be back in his love.” <> Na fahimci cewa mutum zai iya sake bauta wa Jehobah kuma ya sami kwanciyar hankali ko da ya yi shekaru da yawa da barin ƙungiyar Jehobah.”
  19. 9 Over a year has gone by since Jesus gave the aforementioned proof of his Messiahship. <> 9 Shekara ɗaya ta riga ta wuce tun da Yesu ya ba da tabbaci da aka ambata da suka nuna cewa shi ne Almasihu.
  20. (Joshua 3:5; Psalm 106:7, 21, 22) Even if Jehovah is not presently intervening in that way in human affairs, we find around us abundant proof of his wonderful works. <> (Joshua 3:5; Zabura 106:7, 21, 22) Ko da Jehovah ba ya saka hannu haka yanzu a al’amuran ’yan Adam, a kewaye da mu muna ganin tabbaci da yawa da suka tabbatar da ayyukansa na ban al’ajabi.
  21. That is yet another visible proof that Jesus Christ as Jehovah’s rightfully enthroned Ruler is breaking down human barriers, and he is the one who will soon “complete his conquest”!—Rev. <> Yesu Kristi, wanda shi ne Sarkin Mulkin Allah yana taimaka wa Shaidun Jehobah don kada su nuna wariya. Nan ba da daɗewa ba, zai cire dukan iyakar ƙasashe, sa’ad da ya yi “nasara.”—R. Yoh.
  22. What proof of Jesus’ resurrection did Paul provide? <> Wace hujja ce game da tashin Yesu daga matattu Bulus ya bayar?
  23. (James 3:13, The New English Bible) The way Jesus conducted himself gave “practical proof” that he was governed by divine wisdom. <> (Yakub 3:13, The New English Bible) Yadda Yesu ya bi dabi’a ya ba da “ainihin tabbacin haka” cewa hikima ta Allah ce take ja-gorarsa.
  24. (Leviticus 11:44) Let us, then, love Jehovah’s reasonableness for what it is—a proof of his humility. <> (Leviticus 11:44) Saboda haka, bari mu kaunace yin la’akari na Jehovah domin yadda yake—tabbacin tawali’unsa.
  25. But Jesus did more than just tell his listeners what the course of wisdom is; he showed them by explaining, reasoning, and offering proof. <> Amma Yesu ya yi fiye da gaya wa masu sauraronsa tafarkin hikima; ya nuna musu ta wajen bayani, koyarwa, da kuma ba da tabbaci.

[17-08-17 06:00:15:299 EDT]

Glosbe's example sentences of prophet

 1. prophet. <> Annabawa, Annabi, aika, ambaton, annabawa, annabawan, annabci, annabi, annabin, annabinsa, suka, ya.
  1. For over three years, the Baal prophets had implored their god to end the drought afflicting the land, but Baal had proved unable to do so. <> Fiye da shekara uku, annabawan Baal suna roƙonsa ya kawo ƙarshen fari da ya addabi ƙasar, amma Baal ya kasa yin haka.
  2. 6 Through his prophet Isaiah, Jehovah said: “My own counsel will stand, and everything that is my delight I shall do.” <> 6 Ta bakin annabinsa Ishaya, Jehobah ya ce: “Ƙudurina za ya tabbata, zan kuma cika dukan nufina.”
  3. 34:10) With keen anticipation, they looked forward to the coming of a prophet greater than Moses. <> Sh 34:10) Cike da ɗoki, suna sa ran ganin zuwan annabin da ya fi Musa girma.
  4. In his words to the prophet Isaiah, quoted above, Almighty God, Jehovah, described his own ability to foretell the future. <> A kalmominsa ga annabi Ishaya da aka yi ƙauli a baya, Maɗaukaki Allah, Jehobah, ya bayyana kwarewarsa na annabta abin da zai faru a nan gaba.
  5. (2 Kings 14:29; 15:8-30; 17:1-6) The 59-year-long prophetic career of Hosea, which began in 804 B.C.E., stretches into this time of turmoil. <> (2 Sarakuna 14:29; 15:8-30; 17:1-6) Aikin annabci da Hosea ya yi na shekara 59, wanda ya soma a shekara ta 804 K.Z., ya kai wannan lokacin hargitsi.
  6. Forestalling any attempt to get him to list in order of importance the other laws, he concluded: “On these two commandments the whole Law hangs, and the Prophets.” <> Don kada su sa ya lissafa jerin muhimmancin wasu dokoki, ya kammala: “Ga waɗannan doka biyu dukan Attaurat da Annabawa su ke ratayawa.”
  7. Jehovah thus fooled Jeremiah by using him to accomplish what the prophet himself thought he could not do. <> Jehobah ya ruɗi Irmiya ta yin amfani da shi ya cim ma abin da annabin ya ji ba zai iya yi ba.
  8. Rejoice and leap for joy, since your reward is great in the heavens; for in that way they persecuted the prophets prior to you.”—Matt. <> Ku yi farinciki, ku yi murna ƙwarai: gama ladarku mai-girma ce cikin sama: gama hakanan suka tsananta ma annabawan da suka rigaye ku.”—Mat.
  9. “Commencing at Moses and all the Prophets he interpreted to them things pertaining to himself in all the Scriptures.” <> “Ya soma kuwa tun daga Musa da dukan annabawa, cikin dukan littattafai yana fasalta musu al’amura na bisa kansa.”
  10. By means of his prophet, Jehovah stated: “Even if it should delay, keep in expectation of it; for it will without fail come true. <> Ta wurin annabinsa, Jehobah ya ce: “Ko ta jima, dakanta mata; gama lallai za ta zo, ba za ta yi jinkiri ba.”
  11. (b) Describe what Jehovah empowered his prophet Elijah to do for the widow. <> (b) Ka kwatanta abin da Jehobah ya ba annabinsa Iliya ikon ya yi wa gwauruwar.
  12. He enables us to discern the identity of those governments through the writings of the prophet Daniel and the apostle John. <> Kuma ya bayyana mana wannan asiran ta littattafan da annabi Daniyel da manzo Yohanna suka rubuta.
  13. 12 The prophet Daniel sheds light upon a final attack against God’s people, writing: “He [the king of the north] will certainly go forth in a great rage in order to annihilate and to devote many to destruction. <> 12 Annabi Daniel ya ba da ƙarin bayani game da farmaki na ƙarshe a kan mutanen Allah, ya rubuta haka: “[Sarkin arewa] za ya fita kuwa da babbar hasala domin shi halaka mutane dayawa, ya washe su sarai.
  14. * God allowed this calamity as discipline because his people had taken up sinning in gross ways, ignoring the repeated warnings of his prophets. <> * Allah ya ƙyale masifar nan ne ta faɗa wa mutanensa don ya yi musu horo, saboda mugayen zunuban da suka yi kuma sun yi kunnen uwar shegu wa annabawan da ya aika su gargaɗe su a kai a kai.
  15. The prophet Joel foretold that “old men” would declare the Bible’s message. <> Annabi Joel ya annabta cewa “tsofaffi” za su yi shelan saƙon Littafi Mai Tsarki.
  16. Do you know what a prophet is? <> Ka san ko wanene annabi?
  17. 8 Later, in the days of the prophet Malachi, the Jews again began to vacillate spiritually, even presenting unacceptable sacrifices to God. <> 8 Daga baya, a zamanin annabi Malachi, Yahudawan suka soma tantama a ruhaniya kuma, har ma da miƙa hadayu da ba sa karɓuwa ga Allah.
  18. 2:16) That verse is based on what the prophet Isaiah asked those of his day: “Who has taken the proportions of the spirit of Jehovah, and who as his man of counsel can make him know anything?” <> 2:16) Ayar ta yi daidai da abin da annabi Ishaya ya tambayi mutane na zamaninsa: “Wanene ya gwada ruhun Ubangiji, wanene kuwa ya zama mai-ba shi shawara har ya koya masa?”
  19. (Hebrews 10:1-10; 1 John 2:2) Jesus was the one whose sacrifice fulfilled those prophetic pictures. <> (Ibraniyawa 10:1-10; 1 Yohanna 2:2) Yesu ne hadayarsa ta cika waɗannan hotunan annabci.
  20. 22 That night in Shiloh was a milestone in Samuel’s life, for then he began to know Jehovah in a special sense, becoming God’s own prophet and spokesman. <> 22 Sama’ila ba zai taɓa manta da daren nan ba. Me ya sa?
  21. False prophets cause God’s people to wander spiritually. <> Annabawan ƙarya suka sa mutanen Allah suna ta gantali ta ruhaniya.
  22. 12 More than a century before Daniel’s time, Jehovah revealed through the prophet Isaiah details about the world power that would conquer Babylon. <> 12 Shekaru da yawa kafin zamanin Daniyel, Jehobah ya bayyana ta bakin annabi Ishaya game da mulkin da zai ci nasara a kan Babila.
  23. Puzzled, he asked the evangelizer Philip: “About whom does the prophet say this?” <> Da ya ɗimauce, ya tambayi mai bishara Filibbus: “Annabi yana ambaton wanene?”
  24. Despite his initial reluctance to prophesy in Nineveh, why can Jonah be called a faithful and courageous prophet? <> Duk da jinkirin da ya fara yi na yin annabci a Nineba, me ya sa za a iya kiran Yunana annabi mai aminci da kuma gaba gaɗi?
  25. Patiently, though, Jehovah taught his impatient prophet a memorable lesson in reasonableness and mercy.—Jonah, chapter 4. <> Amma cikin hakuri Jehovah ya koyar da annabinsa marar hakuri darasi da ba zai manta ba na yin la’akari da kuma jinkai.—Yunana, sura 4.

[17-08-17 06:00:15:543 EDT]

Glosbe's example sentences of proportioned

 1. proportioned. <> baiko, daidai gwargwado, daidai, girma, gwada, gwargwado, iri, kwarai, wahalarmu, ƙaru.
  1. 2:16) That verse is based on what the prophet Isaiah asked those of his day: “Who has taken the proportions of the spirit of Jehovah, and who as his man of counsel can make him know anything?” <> 2:16) Ayar ta yi daidai da abin da annabi Ishaya ya tambayi mutane na zamaninsa: “Wanene ya gwada ruhun Ubangiji, wanene kuwa ya zama mai-ba shi shawara har ya koya masa?”
  2. Instead of making comparisons, they bear in mind the counsel: “In proportion as each one has received a gift, use it in ministering to one another as fine stewards of God’s undeserved kindness expressed in various ways.” <> Maimakon gwada wani da wani, sun tuna wannan gargaɗin: “Duk baiwar da mutum ya samu, yā yi amfani da ita ga kyautata wa ɗan’uwansa, kan amintaccen mai riƙon amanar alherin Allah iri iri ne.”
  3. 4 Peter states: “In proportion as each one has received a gift, use it in ministering to one another as fine stewards of God’s undeserved kindness expressed in various ways.” <> 4 Bitrus ya ce: “Yayinda kowa ya karɓi baiko, kuna yi ma junanku hidima da shi, kamar nagargarun wakilai na alherin Allah iri iri masu-yawa.”
  4. He then adds: “In proportion as each one has received a gift, use it in ministering to one another.” <> Sai ya daɗa: “Yayinda kowa ya karɓi baiko [“daidai gwargwado,” NW], kuna yi ma junanku hidima da shi.”
  5. In all imperfect humans, a high proportion of sins can be traced to the way we use the faculty of speech.—Proverbs 10:19; James 3:2, 6. <> A dukan ajizancin mutane, yawancin zunubanmu za a iya samunsu a yadda muke amfani da furci ne.—Misalai 10:19; Yakub 3:2, 6.
  6. (2 Corinthians 9:7) The principle recorded at Deuteronomy 16:17 can help us to give cheerfully: “The gift of each one’s hand should be in proportion to the blessing of Jehovah your God that he has given you.” <> (2 Korinthiyawa 9:7) Ƙa’ida da ke rubuce a Kubawar Shari’a 16:17 za ta taimaka mana mu bayar da daɗin rai: “Kowane mutum za ya bayar gwargwadon iyawatasa, gwargwadon albarkar Ubangiji Allahnka wadda ya ba ka.”
  7. Do such efforts by world leaders constitute the complete fulfillment of 1 Thessalonians 5:3, or was Paul referring to a specific event of such dramatic proportions as to claim world attention? <> Irin waɗannan ƙoƙarce-ƙoƙarce na shugabannin duniya ya cika 1 Tassalunikawa 5:3, ko kuma Bulus yana maganar wani aukuwa na musamman ne da duniya za ta sani?
  8. For example, it is easy for us to blow our hardships out of proportion and to start feeling sorry for ourselves. <> Alal misali, yana da sauƙi mu zuguiguita wahalarmu kuma mu soma tausaya wa kanmu.
  9. He has cleverly kept a large proportion of mankind in darkness by means of false religion, making them think that they are serving God. <> Cikin haziƙancinsa ya saka mutane da yawa cikin duhu ta addini na ƙarya, ya sa suna tunanin cewa suna bauta wa Allah.
  10. We read: “Who has measured the waters in the mere hollow of his hand, and taken the proportions of the heavens themselves with a mere span and included in a measure the dust of the earth, or weighed with an indicator the mountains, and the hills in the scales? <> Mu karanta: “Wanene ya auna ruwaye a cikin tāfin hannunsa, ya gwada sama kuma da taƙi? ya tara turɓayar duniya kuma cikin mudu, ya auna duwatsu cikin mizani, tuddai kuma cikin ma’auni?
  11. (Matthew 24:14) Yes, the work that Jesus began in Israel—to “bear witness to the truth”—would continue and expand to global proportions. <> (Matta 24:14) Hakika, aikin “bada shaida ga gaskiya” da Yesu ya soma a Isra’ila zai ci gaba kuma ya yaɗu zuwa dukan duniya.
  12. Who has taken the proportions of the spirit of Jehovah, and who as his man of counsel can make him know anything? <> Wanene ya gwada ruhun Ubangiji, wanene kuwa ya zama mai-ba shi shawara har ya koya masa?
  13. Our generation faces potential destruction of such total proportions that few of us try to envisage the awful reality.” <> Tsaranmu yana fuskantar halaka mai girma kuma mutane da yawa sun kasa hangar wannan mummunar halakar da ke tafe.”
  14. 7 We need Jehovah’s reminders today more than ever before because wickedness has reached the greatest proportions in human history. <> 7 Muna bukatar ƙa’idodin Jehovah a yau fiye da kowane lokaci domin mugunta ta wuce gona da iri a tarihin ’yan Adam.
  15. (Revelation 6:2) The nations are embroiled in warfare of epic proportions. <> (Ru’ya ta Yohanna 6:2) Al’ummai sun saka hannu a yaƙi mai girma.
  16. (Romans 3:23) Still, the scale of evil, its ubiquity, and its relentlessness seem out of proportion to the malice that can be attributed to humans alone. <> (Romawa 3:23) Duk da haka mugunta ta yi yawa sosai, kuma tana wuce gona da iri da ya nuna cewa matsalar ba daga ’yan adam kaɗai ba ne.
  17. “In case a soul sins by mistake in any of the things that Jehovah commands should not be done,” then the sinner was to offer a sin offering in proportion to his status, or standing, in the community. <> “In wani ya yi zunubi, ba da gangan ba, har ya karya ɗaya daga cikin dokokin Ubangiji,” mai zunubin zai miƙa hadaya ta zunubi daidai da yanayi ko kuma matsayinsa a yankin.
  18. By now that number has grown to huge proportions. <> A yanzu wannan adadin ya ƙaru sosai.
  19. This temple of gigantic proportions seen by Ezekiel in vision was actually never built. <> Ba a taɓa gina irin wannan haikali mai girma da Ezekiel ya gani a wahayinsa ba.
  20. 7. (a) What is indicated by the term “in proportion”? <> 7. (a) Menene ma’anar furcin nan “daidai gwargwado”?
  21. The qualifying term “in proportion” indicates that qualities and abilities may vary not only in nature but also in extent. <> Furcin nan “daidai gwargwado” ya nuna cewa halaye da iyawa za su bambanta sosai.
  22. After all, we are inferior to Jehovah—and that is an understatement of epic proportions. <> Tun da, muna kasa da Jehovah—wannan ma rage magana ce kwarai.
  23. The apostle Peter wrote a letter to Christians in general, stating: “In proportion as each one has received a gift, use it in ministering to one another as fine stewards of God’s undeserved kindness expressed in various ways.” <> Manzo Bitrus ya ce a wasiƙar da ya rubuta wa dukan Kiristoci: “Yayinda kowa ya karɓi baiko, kuna yi ma junanku hidima da shi, kamar nagargarun wakilai na alherin Allah iri iri masu-yawa.”
  24. 11 Further, the apostle Peter told anointed Christians in his day: “In proportion as each one has received a gift, use it in ministering to one another as fine stewards of God’s undeserved kindness expressed in various ways.” <> 11 Ƙari ga haka, manzo Bitrus ya gaya wa Kiristoci shafaffu na zamaninsa: ‘

[17-08-17 06:00:18:750 EDT]

Glosbe's example sentences of protection

 1. protection. <> Jehobah, Kwarin, Kāre, kula, kāre hakkin, kāre mu, kāre, kāriya daga, kāriya ta, kāriya, ta, tsare, yana kāre.
  1. Do not forget, Jehovah protects his servants by ‘not letting them be tempted beyond what they can bear.’ <> Kada ka manta, Jehobah yana kāre bayinsa ta ‘ƙin barin a yi musu jaraba wadda ta fi ƙarfinsu.’
  2. ▪ Stay in Jehovah’s Valley of Protection <> ▪ Ka Ci Gaba da Fakewa a Cikin Kwarin Jehobah
  3. 9 A key to spiritual protection is contentment rather than the use of this world to the full and the enrichment of ourselves materially. <> 9 Za a sami kāriya ta ruhaniya ta wajen kasancewa da wadatar zuci maimakon mu ba da ƙarfi ga moran duniya kuma mu azurta kanmu da abin duniya.
  4. Try to imagine what a joy it will be when he welcomes you as a guest in his tent, supplying you with his protective care so that no harm will befall you! <> Ka yi tunanin irin farin cikin da zai yi idan ya marabce ka a cikin tantinsa, yana kula da kai don kada wani abu ya same ka.
  5. 15, 16. (a) What evidence is there that Jehovah has provided physical protection for his worshipers as a group? <> 15, 16. (a) Wane tabbaci ne da akwai cewa Jehovah ya kāre rukunin masu bauta masa a zahiri?
  6. 7 A breastplate protects the physical heart. <> 7 Sulke yana kāre zuciya ta zahiri.
  7. The Bible shows that those who want God’s rule will be protected and will survive. <> Littafi Mai-tsarki ya nuna cewa za a kāre waɗanda suke son sarautar Allah kuma zasu tsira.
  8. Read about protecting yourself from wrong sex acts, at Genesis 39:7-12; Proverbs 4:14-16; 14:15, 16; 1 Corinthians 6:18; and 2 Peter 2:14. <> Ka karanta game da kāre kanka daga jima’i da ba shi da kyau, a Farawa 39:7-12; Misalai 4:14-16; 14:15, 16; 1 Korinthiyawa 6:18; da kuma 2 Bitrus 2:14.
  9. 15 As we have seen, the Israelites of Joshua’s day needed Jehovah’s protection. <> 15 Kamar yadda muka fahimta, Isra’ilawa na zamanin Joshua suna bukatar kāriya ta Jehobah.
  10. We even formed a new animal-protection organization. <> Har ma muka kafa wata sabuwar ƙungiya don kāre hakkin dabbobi.
  11. In what amounted to an effort to protect himself, Peter disowned Jesus three times.—Matt. <> Da yake yana son ya kāre kansa, sai ya yi musun sanin Yesu sau uku.—Mat.
  12. (Exodus 19:5, 8; 24:3) They looked forward to receiving his protection and living generation after generation in a land “flowing with milk and honey.”—Leviticus 20:24. <> (Fitowa 19:5, 8; 24:3) Suna sa rai ga samun kāriya daga wurin Jehobah kuma zuriyoyinsu za su ci gaba da zama cikin ƙasa “mai-zuba da madara da zuma.”—Leviticus 20:24.
  13. A loyal friend might provide protection by standing and fighting at the soldier’s right. <> Amini zai kāre abokinsa ta wajen tsayawa a gefen hannunsa na dama ya yi faɗa.
  14. Protection From Spiritual Harm <> Kāre Dangantakarmu da Allah
  15. * Through them, Jehovah promised a land restored and repopulated, fertile, protected from wild beasts and enemy attack. <> * Ta bakinsu, Jehovah ya yi alkawarin za a gyara kasar kuma ta cika da mutane, ta zama mai albarka, kuma a kāre ta daga namun daji da kuma farmakin abokan gaba.
  16. They not only had to endure heat and cold but also had to protect their flocks from predators, both animal and human. <> Sukan jimre zafin rana da kuma sanyi. Ƙari ga haka, sukan kāre garken daga mugayen mutane da kuma wasu dabbobi.
  17. He is ever ready and eager to use his power to help and protect people, especially the defenseless and vulnerable. <> Koyaushe a shirye yake ya yi amfani da karfinsa ya kāre mutane, musamman wadanda ba su da mai kāre su da kuma marasa karfi.
  18. Why do married couples need Jehovah’s direction and protection? <> Me ya sa ma’aurata suke bukatar ja-gora da kuma kāriya daga Jehobah?
  19. 6 The boundaries that Jehovah has set for his intelligent creatures are for their benefit and protection. <> 6 Dokokin da Jehobah ya ba mu don amfaninmu ne kuma suna kāre mu.
  20. That is a way to seek righteousness, and it protects us from developing an independent spirit. <> Wannan hanya ce ta biɗan adalci, kuma za ta kāre mu daga koyon hali na ’yanci.
  21. How did Jehovah help and protect the Israelites when they fought the Amalekites? <> Ta yaya Jehobah ya taimaka da kuma kāre Isra’ilawa sa’ad da suka yaƙi Amalekawa?
  22. They were like sheep straying helplessly, having no shepherd to guide or protect them. <> Suna kama da tumaki ne da suke ɓacewa babu taimako, domin ba su da makiyayi da zai yi musu ja-gora ko kuma ya kāre su.
  23. 7 The Law covenant also protected the Israelites from the defiling practices of the nations around them. <> 7 Dokar alkawari kuma ta tsare Isra’ilawa daga ayyukan ƙazanta na al’ummai gewaye da su.
  24. • What does Jesus’ illustration about the mustard grain teach us about Kingdom growth and spiritual protection? <> • Menene kwatancin Yesu game da ƙwayar mastad ya koya mana game da girma na Mulkin da kuma kāriya ta ruhaniya?
  25. Human wisdom and mightiness provide no protection during “the day of Jehovah.”—Jeremiah 49:7, 22. <> Hikima da ikon ’yan adam ba za su kāre mu a “ranar Ubangiji” ba.—Irmiya 49:7, 22.

[17-08-17 06:00:20:079 EDT]

Glosbe's example sentences of provided

 1. provided. <> Tanadi, Tanadin, Yake Tanadin, ba, biya bukatun, biyan, fid, kafa, kāre, tanadar, tanadi mai, tanadi, tanadin, tanadinsa, ya yi, yi tanadin, yi tanadinsa, yi wa, yi.
  1. How has the slave class provided timely spiritual food through its Governing Body, and why is submission to the slave class fitting? <> Ta yaya ajin bawa ya ba da abinci na ruhaniya a kan lokaci ta Hukumar Mulki, me ya sa biyayya ga ajin bawa ta dace?
  2. How Jehovah Provides Comfort <> Yadda Jehobah Yake Tanadin Ƙarfafawa
  3. 15 For example, a family head may face severe pressure in providing materially for “those who are his own.” <> 15 Alal misali, shugaban iyali yana iya fuskantar matsi mai tsanani na biyan bukatun iyalinsa.
  4. Just as he “feeds” himself, a husband ought to be a good provider for his wife—physically, emotionally, and spiritually. <> Kamar yadda yake ‘ciyar’ da kansa, ya kamata miji ya zama mai yi wa matarsa tanadi mai kyau, a zahiri, a hankali, da kuma na ruhaniya.
  5. 9 If a Christian shepherd has children, the way he lovingly disciplines and regularly commends these little ones provides a model for other parents to follow. <> 9 Idan makiyayi Kirista yana da yara, yadda yake horonsu cikin ƙauna da kuma yaba musu a kai a kai na kafa wa wasu iyaye misali da za su bi.
  6. Provided that the creature was properly slaughtered and bled, an Israelite could eat it with a clear conscience, as due respect would have been accorded to the Life-Giver. <> Idan an yanka dabban da kyau kuma jini ya zuba, Ba’isra’ile zai iya ci da lamiri mai kyau, domin an riga an daraja Mai ba da Rai.
  7. The wine in the cup also serves as a reminder that Jesus’ shed blood would be the basis for providing “forgiveness of sins,” thus opening the way for the partakers to be called to heavenly life as joint heirs with Christ. <> Ruwan inabin cikin ƙoƙo kuma za ta kasance da tunasarwa cewa jinin Yesu da aka zubar shi ne tushen samun “gafarar zunubai,” saboda haka ya buɗe hanya domin a kira masu ci zuwa rayuwa a samaniya su zama magada tare da Kristi.
  8. A future article in this series will consider how the ransom sacrifice of Jesus provides escape from sin, as well as what we must do in order to benefit from the ransom. <> A talifi na gaba, za a tattauna yadda hadayar da Yesu ya yi za ta kawar da zunubi da kuma abin da ya kamata mu yi don mu amfana daga fansar.
  9. If you are reading with a child, the dash provides a reminder to pause and encourage the child to express himself. <> Idan kana karatun ne da yaro, wannan alamar fid da ma’ana tana nufin ka dakata kuma ka ƙarfafa shi ya faɗi ra’ayinsa.
  10. What has been done to provide material help for elderly Christians? <> Menene aka yi domin a yi wa Kiristoci tsofaffi agaji?
  11. Instead of considering what God requires of them and accepting the help he has provided, they are inclined to “set their minds on the things of the flesh.” <> Maimakon su yi la’akari da abin da Allah yake bukata kuma su amince da taimakon da ya tanadar, suna mai da hankali ga “al’amuran jiki.”
  12. We can express our gratitude for the love God showed in providing the ransom by means of his dear Son. <> Za mu iya nuna godiyarmu domin ƙauna da Allah ya nuna a yin tanadin fansa ta Ɗansa ƙaunatacce.
  13. 18 The deliverance from sin that Jesus provides will in due time include freedom from its grim effects—sickness and even death. <> 18 Da shigewar lokaci, ceto daga zunubi da Yesu ya yi tanadinsa zai ƙunshi ’yanci daga mugun sakamakonsa, wato, ciwo da mutuwa.
  14. • How does Jehovah provide spiritual enlightenment? <> • Ta yaya Jehovah ya yi tanadin wayewa ta ruhaniya?
  15. How has Jehovah provided more spiritual light for his people in recent years? <> Ta yaya Jehobah ya yi tanadin haske ta ruhaniya ga mutanensa a shekarun da suka wuce?
  16. What services do divinely appointed priests provide? <> Waɗanne hidimomi ne firistoci da Allah ya naɗa suke yi?
  17. Gagik relates: “My income dropped by about half, so it was a challenge to provide for my family. <> Gagik ya ce: “Rabin albashi na na dā shi ne nake samu yanzu, kuma saboda haka, biya bukatun iyalina bai da sauƙi.
  18. He always provides life’s necessities.—Psalm 37:25; Matthew 6:25-34. <> Kowane lokaci yana tanadin bukatun rayuwa.—Zabura 37:25; Matta 6:25-34.
  19. 15, 16. (a) What evidence is there that Jehovah has provided physical protection for his worshipers as a group? <> 15, 16. (a) Wane tabbaci ne da akwai cewa Jehovah ya kāre rukunin masu bauta masa a zahiri?
  20. Providing Materially <> Tanadin Abin Biyan Bukata
  21. To please Jehovah, we therefore need to accept the instruction he provides through this channel and to act in harmony with it. <> Don a faranta wa Jehovah rai, muna bukatar mu yi na’am da koyarwa da yake tanadinsa ta wurin wannan magudanar kuma mu bi ta.
  22. 19. (a) Why has Jehovah provided us with fine tools for Bible study? <> 19. (a) Me ya sa Jehovah ya yi mana tanadin kayayyakin aiki masu kyau don nazarin Littafi Mai Tsarki?
  23. ▪ Jehovah—Our Provider and Protector <> ▪ Jehobah Yana Mana Tanadi Kuma Yana Kāre Mu
  24. In his goodness, our heavenly Father unfailingly answers our prayers for spiritual truth by providing it in abundance.—Psalm 43:3; 65:2. <> Cikin nagartarsa, Ubanmu na samaniya babu fasawa yana amsa addu’o’inmu don gaskiya na ruhaniya ta yin tanadinsa a yalwace.—Zabura 43:3; 65:2.
  25. Such reformed individuals have learned to provide for their families in a responsible and honest way. <> Waɗanda aka sabonta su sun koyi su yi wa iyalinsu tanadi a hanya mai kyau kuma na gaskiya.

[17-08-17 06:00:20:251 EDT]

Glosbe's example sentences of provider

 1. provider. <> Tanadi, Tanadin, Yake Tanadin, ba, biya bukatun, biyan, fid, kafa, kāre, tanadar, tanadi mai, tanadi, tanadin, tanadinsa, ya yi, yi tanadin, yi tanadinsa, yi wa, yi.
  1. How has the slave class provided timely spiritual food through its Governing Body, and why is submission to the slave class fitting? <> Ta yaya ajin bawa ya ba da abinci na ruhaniya a kan lokaci ta Hukumar Mulki, me ya sa biyayya ga ajin bawa ta dace?
  2. How Jehovah Provides Comfort <> Yadda Jehobah Yake Tanadin Ƙarfafawa
  3. 15 For example, a family head may face severe pressure in providing materially for “those who are his own.” <> 15 Alal misali, shugaban iyali yana iya fuskantar matsi mai tsanani na biyan bukatun iyalinsa.
  4. Just as he “feeds” himself, a husband ought to be a good provider for his wife—physically, emotionally, and spiritually. <> Kamar yadda yake ‘ciyar’ da kansa, ya kamata miji ya zama mai yi wa matarsa tanadi mai kyau, a zahiri, a hankali, da kuma na ruhaniya.
  5. 9 If a Christian shepherd has children, the way he lovingly disciplines and regularly commends these little ones provides a model for other parents to follow. <> 9 Idan makiyayi Kirista yana da yara, yadda yake horonsu cikin ƙauna da kuma yaba musu a kai a kai na kafa wa wasu iyaye misali da za su bi.
  6. Provided that the creature was properly slaughtered and bled, an Israelite could eat it with a clear conscience, as due respect would have been accorded to the Life-Giver. <> Idan an yanka dabban da kyau kuma jini ya zuba, Ba’isra’ile zai iya ci da lamiri mai kyau, domin an riga an daraja Mai ba da Rai.
  7. The wine in the cup also serves as a reminder that Jesus’ shed blood would be the basis for providing “forgiveness of sins,” thus opening the way for the partakers to be called to heavenly life as joint heirs with Christ. <> Ruwan inabin cikin ƙoƙo kuma za ta kasance da tunasarwa cewa jinin Yesu da aka zubar shi ne tushen samun “gafarar zunubai,” saboda haka ya buɗe hanya domin a kira masu ci zuwa rayuwa a samaniya su zama magada tare da Kristi.
  8. A future article in this series will consider how the ransom sacrifice of Jesus provides escape from sin, as well as what we must do in order to benefit from the ransom. <> A talifi na gaba, za a tattauna yadda hadayar da Yesu ya yi za ta kawar da zunubi da kuma abin da ya kamata mu yi don mu amfana daga fansar.
  9. If you are reading with a child, the dash provides a reminder to pause and encourage the child to express himself. <> Idan kana karatun ne da yaro, wannan alamar fid da ma’ana tana nufin ka dakata kuma ka ƙarfafa shi ya faɗi ra’ayinsa.
  10. What has been done to provide material help for elderly Christians? <> Menene aka yi domin a yi wa Kiristoci tsofaffi agaji?
  11. Instead of considering what God requires of them and accepting the help he has provided, they are inclined to “set their minds on the things of the flesh.” <> Maimakon su yi la’akari da abin da Allah yake bukata kuma su amince da taimakon da ya tanadar, suna mai da hankali ga “al’amuran jiki.”
  12. We can express our gratitude for the love God showed in providing the ransom by means of his dear Son. <> Za mu iya nuna godiyarmu domin ƙauna da Allah ya nuna a yin tanadin fansa ta Ɗansa ƙaunatacce.
  13. 18 The deliverance from sin that Jesus provides will in due time include freedom from its grim effects—sickness and even death. <> 18 Da shigewar lokaci, ceto daga zunubi da Yesu ya yi tanadinsa zai ƙunshi ’yanci daga mugun sakamakonsa, wato, ciwo da mutuwa.
  14. • How does Jehovah provide spiritual enlightenment? <> • Ta yaya Jehovah ya yi tanadin wayewa ta ruhaniya?
  15. How has Jehovah provided more spiritual light for his people in recent years? <> Ta yaya Jehobah ya yi tanadin haske ta ruhaniya ga mutanensa a shekarun da suka wuce?
  16. What services do divinely appointed priests provide? <> Waɗanne hidimomi ne firistoci da Allah ya naɗa suke yi?
  17. Gagik relates: “My income dropped by about half, so it was a challenge to provide for my family. <> Gagik ya ce: “Rabin albashi na na dā shi ne nake samu yanzu, kuma saboda haka, biya bukatun iyalina bai da sauƙi.
  18. He always provides life’s necessities.—Psalm 37:25; Matthew 6:25-34. <> Kowane lokaci yana tanadin bukatun rayuwa.—Zabura 37:25; Matta 6:25-34.
  19. 15, 16. (a) What evidence is there that Jehovah has provided physical protection for his worshipers as a group? <> 15, 16. (a) Wane tabbaci ne da akwai cewa Jehovah ya kāre rukunin masu bauta masa a zahiri?
  20. Providing Materially <> Tanadin Abin Biyan Bukata
  21. To please Jehovah, we therefore need to accept the instruction he provides through this channel and to act in harmony with it. <> Don a faranta wa Jehovah rai, muna bukatar mu yi na’am da koyarwa da yake tanadinsa ta wurin wannan magudanar kuma mu bi ta.
  22. 19. (a) Why has Jehovah provided us with fine tools for Bible study? <> 19. (a) Me ya sa Jehovah ya yi mana tanadin kayayyakin aiki masu kyau don nazarin Littafi Mai Tsarki?
  23. ▪ Jehovah—Our Provider and Protector <> ▪ Jehobah Yana Mana Tanadi Kuma Yana Kāre Mu
  24. In his goodness, our heavenly Father unfailingly answers our prayers for spiritual truth by providing it in abundance.—Psalm 43:3; 65:2. <> Cikin nagartarsa, Ubanmu na samaniya babu fasawa yana amsa addu’o’inmu don gaskiya na ruhaniya ta yin tanadinsa a yalwace.—Zabura 43:3; 65:2.
  25. Such reformed individuals have learned to provide for their families in a responsible and honest way. <> Waɗanda aka sabonta su sun koyi su yi wa iyalinsu tanadi a hanya mai kyau kuma na gaskiya.

[17-08-17 06:00:20:554 EDT]

Glosbe's example sentences of providing

 1. providing. <> Tanadi, Tanadin, Yake Tanadin, ba, biya bukatun, biyan, fid, kafa, kāre, tanadar, tanadi mai, tanadi, tanadin, tanadinsa, ya yi, yi tanadin, yi tanadinsa, yi wa, yi.
  1. How has the slave class provided timely spiritual food through its Governing Body, and why is submission to the slave class fitting? <> Ta yaya ajin bawa ya ba da abinci na ruhaniya a kan lokaci ta Hukumar Mulki, me ya sa biyayya ga ajin bawa ta dace?
  2. How Jehovah Provides Comfort <> Yadda Jehobah Yake Tanadin Ƙarfafawa
  3. 15 For example, a family head may face severe pressure in providing materially for “those who are his own.” <> 15 Alal misali, shugaban iyali yana iya fuskantar matsi mai tsanani na biyan bukatun iyalinsa.
  4. Just as he “feeds” himself, a husband ought to be a good provider for his wife—physically, emotionally, and spiritually. <> Kamar yadda yake ‘ciyar’ da kansa, ya kamata miji ya zama mai yi wa matarsa tanadi mai kyau, a zahiri, a hankali, da kuma na ruhaniya.
  5. 9 If a Christian shepherd has children, the way he lovingly disciplines and regularly commends these little ones provides a model for other parents to follow. <> 9 Idan makiyayi Kirista yana da yara, yadda yake horonsu cikin ƙauna da kuma yaba musu a kai a kai na kafa wa wasu iyaye misali da za su bi.
  6. Provided that the creature was properly slaughtered and bled, an Israelite could eat it with a clear conscience, as due respect would have been accorded to the Life-Giver. <> Idan an yanka dabban da kyau kuma jini ya zuba, Ba’isra’ile zai iya ci da lamiri mai kyau, domin an riga an daraja Mai ba da Rai.
  7. The wine in the cup also serves as a reminder that Jesus’ shed blood would be the basis for providing “forgiveness of sins,” thus opening the way for the partakers to be called to heavenly life as joint heirs with Christ. <> Ruwan inabin cikin ƙoƙo kuma za ta kasance da tunasarwa cewa jinin Yesu da aka zubar shi ne tushen samun “gafarar zunubai,” saboda haka ya buɗe hanya domin a kira masu ci zuwa rayuwa a samaniya su zama magada tare da Kristi.
  8. A future article in this series will consider how the ransom sacrifice of Jesus provides escape from sin, as well as what we must do in order to benefit from the ransom. <> A talifi na gaba, za a tattauna yadda hadayar da Yesu ya yi za ta kawar da zunubi da kuma abin da ya kamata mu yi don mu amfana daga fansar.
  9. If you are reading with a child, the dash provides a reminder to pause and encourage the child to express himself. <> Idan kana karatun ne da yaro, wannan alamar fid da ma’ana tana nufin ka dakata kuma ka ƙarfafa shi ya faɗi ra’ayinsa.
  10. What has been done to provide material help for elderly Christians? <> Menene aka yi domin a yi wa Kiristoci tsofaffi agaji?
  11. Instead of considering what God requires of them and accepting the help he has provided, they are inclined to “set their minds on the things of the flesh.” <> Maimakon su yi la’akari da abin da Allah yake bukata kuma su amince da taimakon da ya tanadar, suna mai da hankali ga “al’amuran jiki.”
  12. We can express our gratitude for the love God showed in providing the ransom by means of his dear Son. <> Za mu iya nuna godiyarmu domin ƙauna da Allah ya nuna a yin tanadin fansa ta Ɗansa ƙaunatacce.
  13. 18 The deliverance from sin that Jesus provides will in due time include freedom from its grim effects—sickness and even death. <> 18 Da shigewar lokaci, ceto daga zunubi da Yesu ya yi tanadinsa zai ƙunshi ’yanci daga mugun sakamakonsa, wato, ciwo da mutuwa.
  14. • How does Jehovah provide spiritual enlightenment? <> • Ta yaya Jehovah ya yi tanadin wayewa ta ruhaniya?
  15. How has Jehovah provided more spiritual light for his people in recent years? <> Ta yaya Jehobah ya yi tanadin haske ta ruhaniya ga mutanensa a shekarun da suka wuce?
  16. What services do divinely appointed priests provide? <> Waɗanne hidimomi ne firistoci da Allah ya naɗa suke yi?
  17. Gagik relates: “My income dropped by about half, so it was a challenge to provide for my family. <> Gagik ya ce: “Rabin albashi na na dā shi ne nake samu yanzu, kuma saboda haka, biya bukatun iyalina bai da sauƙi.
  18. He always provides life’s necessities.—Psalm 37:25; Matthew 6:25-34. <> Kowane lokaci yana tanadin bukatun rayuwa.—Zabura 37:25; Matta 6:25-34.
  19. 15, 16. (a) What evidence is there that Jehovah has provided physical protection for his worshipers as a group? <> 15, 16. (a) Wane tabbaci ne da akwai cewa Jehovah ya kāre rukunin masu bauta masa a zahiri?
  20. Providing Materially <> Tanadin Abin Biyan Bukata
  21. To please Jehovah, we therefore need to accept the instruction he provides through this channel and to act in harmony with it. <> Don a faranta wa Jehovah rai, muna bukatar mu yi na’am da koyarwa da yake tanadinsa ta wurin wannan magudanar kuma mu bi ta.
  22. 19. (a) Why has Jehovah provided us with fine tools for Bible study? <> 19. (a) Me ya sa Jehovah ya yi mana tanadin kayayyakin aiki masu kyau don nazarin Littafi Mai Tsarki?
  23. ▪ Jehovah—Our Provider and Protector <> ▪ Jehobah Yana Mana Tanadi Kuma Yana Kāre Mu
  24. In his goodness, our heavenly Father unfailingly answers our prayers for spiritual truth by providing it in abundance.—Psalm 43:3; 65:2. <> Cikin nagartarsa, Ubanmu na samaniya babu fasawa yana amsa addu’o’inmu don gaskiya na ruhaniya ta yin tanadinsa a yalwace.—Zabura 43:3; 65:2.
  25. Such reformed individuals have learned to provide for their families in a responsible and honest way. <> Waɗanda aka sabonta su sun koyi su yi wa iyalinsu tanadi a hanya mai kyau kuma na gaskiya.

[17-08-17 06:00:21:611 EDT]

Glosbe's example sentences of provisions

 1. provisions. <> [[Ka Nuna Godiya ga Tanadin Jehobah]], abubuwan, da, na, tanadar don, tanadi, tanadin, tanadinsa, tanadodi, tanadodin, yi.
  1. By such means Jehovah has taught people about the most important of his provisions for life—Christ’s ransom sacrifice, which brings a clean standing before Jehovah and the hope of everlasting life to all those who truly love and fear God. <> Ta wannan hanyar Jehovah ya koya wa mutanensa game da tanadi mafi muhimmanci don rai—hadayar fansa ta Kristi, wadda take kawo matsayi mai tsabta a gaban Jehovah da kuma begen rai madawwami ga dukan waɗanda suke ƙaunar kuma ke tsoron Allah da gaske.
  2. (Exodus 34:6; Acts 13:48) They learn of Jehovah’s kind provision of the ransom through Jesus Christ, whose shed blood can cleanse them from all sin. <> (Fitowa 34:6; Ayukan Manzanni 13:48) Sun koyi game da tanadin Jehovah na fansa ta wurin Yesu Kristi, wanda jinin da ya zubar ya wanke su daga dukan zunubi.
  3. 17 Another way that we can grow in our love for God is to meditate on the abundant loving provisions he has made to let us enjoy life—the beauty of creation, the endless variety of delicious things to eat, the warm companionship of good friends, as well as countless other delights that give us pleasure and satisfaction. <> 17 Wata hanya da za ta sa mu ƙara ƙaunar Allah ita ce ta yin bimbini a kan tanadi mai yawa da ya yi mana don mu more rayuwa, kyaun halitta, abinci iri-iri, cuɗanya mai daɗaɗawa da abokai, da kuma wasu abubuwa masu kyau da ke sa mu farin ciki da gamsuwa.
  4. (b) How do you feel about these provisions? <> (b) Yaya kake ji game da wannan taimakon?
  5. (Acts 14:17) Asking him to supply us with our daily needs shows him that we do not take such provisions for granted. <> (Ayukan Manzanni 14:17) Roƙonsa ya ba mu bukatunmu na kullum yana nuna masa cewa muna godiya ga waɗannan tanadi.
  6. Learn how Jehovah’s provisions of the ransom and of his written Word prove that he has taken the initiative to draw us close to him. <> Ka koyi yadda tanadin fansa da Jehobah ya yi da kuma Kalmar da ya bayar suka nuna cewa ya ɗauki mataki don ya sa mu kusace shi.
  7. But the regulations concerning the treatment of slaves were so fair and humane that the Law of Moses made the following provision: “If the slave should insistently say, ‘I really love my master, my wife and my sons; I do not want to go out as one set free,’ then his master must bring him near to the true God and must bring him up against the door or the doorpost; and his master must pierce his ear through with an awl, and he must be his slave to time indefinite.”—Exodus 21:2-6; Leviticus 25:42, 43; Deuteronomy 15:12-18. <> Amma umurnai game da yadda za a bi da bayi suna da kyau har ya sa Dokar Musa ta yi tanadin abin da ke gaba: “Idan hakika bawa ya hurta ya ce, yana ƙaunar ubangijinsa, da matarsa, da ’ya’yansa, ba ya son ’yancin, to, sai ubangijinsa ya kawo shi a gaban Allah a ƙofa ko a madogarar ƙofa, sa’an nan ubangijinsa ya huda kunnensa da abin hudawa. Zai bauta wa ubangijinsa muddin ransa.”—Fitowa 21:2-6; Littafin Firistoci 25:42, 43; Maimaitawar Shari’a 15:12-18.
  8. * But have you ever wondered what it was like for the deaf to learn about the true God and make progress in the truth without these provisions? <> * Amma ka taɓa yin tunani game da yadda kurame suke koya game da Allah na gaskiya kuma su samu ci gaba a cikin gaskiya ba tare da waɗannan tanadin ba?
  9. Like that visionary river, God’s provisions for life would flow out to his people in ever-greater abundance. <> Kamar wannan kogin na wahayi, tanadin Allah na rayuwa zai malalo a yalwace ƙwarai ga mutanensa.
  10. (Acts 13:14, 45-47) Since the first century, the earthly part of God’s organization has been making known his provision for salvation. w14 5/15 3:13 <> 13:14, 45-47) Tun ƙarni na farko, sashen ƙungiyar Jehobah da ke duniya tana sanar da mutane game da wannan tanadi da Jehobah ya yi don mu sami ceto. w14 5/15 3:13
  11. The foundation upon which they have built this relationship is their faith in God’s loving ransom provision. <> Harsashi da suka gina dangantakarsu a kai shi ne bangaskiya bisa tanadin Allah na ƙauna na fansa.
  12. Their case was never brought to trial, for that land had no provision for conscientious objectors. <> Ba a taɓa yin shari’a da su a kotu ba, domin ƙasar ba ta yi wani tanadi don mutanen da suka ƙi saka hannu a yaƙi saboda imaninsu ba.
  13. Also, the expression “our sins,” not “my sins,” should remind us that all in our family of worshippers need this merciful provision. <> Ƙari ga haka, ya kamata wannan kalmar “zunubanmu” ta tuna mana cewa dukan masu bauta wa Jehobah suna bukatar wannan fansar da Allah ya tanadar don yafe zunubai.
  14. For example, the Law made provisions to ensure that orphans and widows were cared for. <> Alal misali, Dokar ta yi tanadin kula da marayu da gwauraye.
  15. Appreciating Jehovah’s Spiritual Provisions <> Ka Nuna Godiya ga Tanadin Jehobah
  16. 11 Our publications, Christian meetings, appointed men—these are wonderful provisions from Jehovah. <> 11 Littattafanmu, taron Kirista, dattawa—dukan waɗannan tanadi masu kyau ne daga Jehobah.
  17. Some resented having to provide for the poor, noting that the generous provisions for the poor made some among them disinclined to work. <> Wasu mutane sun ƙi jinin ba talakawa abin da suke bukata, sun ce wai irin waɗannan tanadodin ga talakawa za su iya sa wasu daga cikin su su yi zaman kashe wando.
  18. (Acts 24:15) We need to have faith in God’s provision for multitudes to be raised to life. <> (Ayukan Manzanni 24:15) Muna da bukatar mu kasance da bangaskiya ga shiri da Allah ya yi cewa zai tashi mutane da yawa zuwa rai.
  19. (Ruth 1:15, 16) Because of her choice to serve Jehovah, Ruth benefited from God’s Law, which made special provision for widows and for the poor and landless. <> (Ruth 1:15, 16) Domin ta zaɓi ta bauta wa Jehobah, Ruth ta amfana daga Dokar Allah, wadda ta yi tanadi na musamman ga gwauraye da talakawa da kuma waɗanda ba su da fili.
  20. 22. (a) What provision is helping us to benefit from the Bible book of Acts? <> 22. (a) Wane tanadi ne yake taimaka mana mu amfana daga littafin Ayyukan Manzanni?
  21. Those sacrifices represented God’s provisions to forgive sins so that people could be clean in his eyes, eligible for his blessing and guidance. <> Waɗannan hadayun suna wakiltar abubuwan da Allah ya yi don ya gafarta zunubai domin mutane su iya faranta masa rai, kuma su samu albarka da ja-gorarsa.
  22. What provisions of Jehovah help

[17-08-17 06:00:23:066 EDT]

Glosbe's example sentences of psychology

 1. psychology. <> halin mutum ne, halin ɗan adam, hankali, jiki, kimiyyar halin ɗan adam, ta jiki, tunaninsu, yadda.
  1. The professor said that psychology teaches that people who cannot make decisions tend to be self-destructive. <> Farfesan ya gaya masa cewa ilimin halin ɗan adam ya koyar cewa mutane da ba sa iya tsai da shawara suna yi wa kansu lahani.
  2. Six years later found him studying psychology at a university in Lisbon. <> Bayan shekara shida ya soma karatun kimiyyar halin ɗan adam a jami’a da ke Lisbon.
  3. Similarly, there are spiritual, social, emotional, physical, and psychological reasons why God has limited sexual relations to the marriage bed. <> Hakazalika, da akwai dalilai na ruhaniya, na zaman jama’a, na motsin zuciya, na jiki, da kuma na hankali da ya sa Allah ya ce jima’i sai a gādon aure.
  4. According to historian Philip Taylor, they employed “a policy of terror coupled with one of propaganda, designed to keep conquered peoples down and to frighten potential enemies with graphic propagandist imagery and brutal psychology.” <> In ji ɗan tarihi Philip Taylor, suna amfani ne “da hanyar ban tsoro tare da yaɗa ƙarya, wadda wata salo ce ta saka mutanen da suka kame a ƙarƙashin ikonsu da kuma tsorata waɗanda za su iya zama abokan gābansu, ta wajen yin amfani da furofaganda su cusa musu tunanin yadda suke azabtar da mutane, don hakan ya shafi tunaninsu.”
  5. He spoke to his psychology professor about indecisiveness. <> Ya yi wa malaminsa farfesa magana game da yadda bai iya tsai da shawara ba.
  6. 12 Some people believe that prayer is only of psychological benefit. <> 12 Wasu mutane suna da’awa cewa addu’a tana da amfani ne kawai don tana kwantar mana da hankali.
  7. My problem was psychological, not physical. <> Wannan matsala ta, ba ta jiki ba ne amma ta hankali ne.
  8. Studies show that pornography can influence adolescents to become sexually active at younger ages and also to become promiscuous, sexually violent, and emotionally and psychologically unstable. <> Bincike ya nuna cewa batsa takan sa matasa su soma jima’i tun lokacinsu bai kai ba, kuma su zama masu lalata, masu jima’i a hanyar da ba ta dace ba, har ma su kasa daidaita tunaninsu da yadda suke ji.
  9. “It was psychologically difficult for me to accept menial jobs, having been used to managerial positions in a large firm,” says Austin. <> Austin ya ce: “Yin ƙananan ayyuka ya yi mini wuya, saboda na riga na saba da aikin manaja a babban kamfani.”
  10. By studying psychology? <> Ta wurin koyon halin mutum ne?

[17-08-17 06:00:23:824 EDT]

Glosbe's example sentences of published

 1. published. <> [[Mawallafa]], An wallafa, Shafin, Shaidun, fita, masu shela guda, masu shela, masu shelar, ne suka wallafa, shela, shelan, yan’uwa.
  1. Invite the audience to relate any good experiences they had during August, and interview a publisher who expanded his ministry. <> Ka ba masu sauraro dama su faɗi labarai masu daɗi da suka samu a watan Agusta, kuma ka gana da wani mai shela da ya daɗa ƙwazo a wa’azi ko kuma ya soma amfani da wasu hanyoyin yin wa’azi.
  2. These two sisters were instrumental in organizing a group of Kingdom publishers in a town where there is no congregation. <> An yi amfani da waɗannan ’yan’uwa mata biyu wajen ƙafa rukunin masu shelar Mulki a wani gari inda babu ikilisiya.
  3. For more information, see chapter 15 of this book, What Does the Bible Really Teach?, published by Jehovah’s Witnesses. <> Don ƙarin bayani, ka duba babi na 15 na wannan littafin Menene Ainihi Littafi Mai Tsarki Yake Koyarwa? Shaidun Jehobah ne suka wallafa.
  4. What about working where there is a greater need for Kingdom publishers? <> Yin wa’azi inda ake bukatar masu shelar Mulki kuma fa?
  5. For more information, see chapter 3 of this book, What Does the Bible Really Teach?, published by Jehovah’s Witnesses. <> Don ƙarin bayani, ka duba babi na 3 na littafin nan Menene Ainihi Littafi Mai Tsarki Yake Koyarwa? Shaidun Jehobah ne suka wallafa.
  6. 10 By being resourceful, many publishers have found ways to create opportunities to witness informally. <> 10 Ta kasancewa masu hikima, masu shela da yawa sun samu hanyoyi na neman zarafin ba da shaida sa’ad da suka samu zarafi.
  7. Publishers <> Mawallafa
  8. Title Page/Publishers’ Page <> Shafin Jigo/Shafin Mawallafa
  9. Remind publishers that they should use their own words, and they can choose to alter the sample presentation or prepare another one. <> Ka tuna wa masu shela cewa za su iya yin amfani da nasu kalmomin ko kuma su shirya nasu gabatarwar, maimakon bin gabatarwar da aka tanadar kalma bayan kalma.
  10. In 1914, for example, some 50,000 copies of this journal were published. <> Alal misali, a shekara ta 1914 an buga kofi 50,000 na wannan jarida.
  11. Published by Jehovah’s Witnesses. <> Shaidun Jehobah ne suka wallafa.
  12. 3 Welcome the Inactive: No doubt, inactive publishers will be present, including some who limit their association with the congregation to their annual attendance at the Memorial. <> 3 Ka Marabci Waɗanda Suka Yi Kasala: Babu shakka, waɗanda suka daina halartar taro da fita hidimar fage za su halarta, har da waɗanda suke halartar Tuna Mutuwar Yesu kawai a kowace shekara.
  13. 3:6) At times, experienced publishers write a letter to someone they have not been able to find at home, or they leave a note in the person’s door. <> 3:6) A wasu lokatai, ƙwararrun masu shela sukan rubuta wasiƙa ga mutumin da suka kasa samunsa a gida, ko kuma su ɗan yi wani rubutu su ajiye a ƙofarsa.
  14. After considering paragraph 2, have a publisher demonstrate how the invitation will be used. <> Bayan ka tattauna sakin layi na 2, ka sa mai shela ya gwada yadda za a yi amfani da takardar gayyatar.
  15. Published in 1944, but now out of print. <> An wallafa shi a shekara ta 1944, amma yanzu an daina bugawa.
  16. July 8, 1988, page 10, published by Jehovah’s Witnesses. <> 8 ga Yuli, 1988 shafi na 10, Shaidun Jehobah ne suka wallafa.
  17. A pioneer publisher is an exemplary baptized Christian who has arranged to spend a minimum of 70 hours each month preaching the good news. <> Mai shela majagaba Kirista ne da ya yi baftisma, abin koyi ne kuma da ya shirya ya ba da awoyi 70 kowane wata daga wa’azin bishara.
  18. We asked experienced publishers from over 20 different countries what they do. <> Mun gana da ƙwararrun masu shela daga ƙasashe fiye da 20 a kan yadda suke bi da wannan batun.
  19. COVER: A publisher in northwest Namibia witnessing to a Himba woman. <> BANGO: Wata mai shela da ke arewa matso yamma na ƙasar Namibiya tana wa wata mata ’yar ƙabilar Himba wa’azi.
  20. Then offer to take the first door or two so that the publisher can hear what you say. <> Sai ka yi wa’azi a ƙofa ɗaya ko biyu don mai shelan ya ji abin da za ka ce.
  21. Your zealous participation will demonstrate to all observers—those in the territory, fellow publishers, and most importantly, Jehovah—that you deeply appreciate the gift of the ransom.—Col. <> Ƙwazonka a lokacin wannan kamfen zai nuna wa waɗanda suke yankinku da ’yan’uwa da kuma musamman Jehobah cewa kana godiya don kyauta ta fansa da ya yi mana.—Kol.
  22. They made rapid progress and soon became unbaptized publishers. <> Suka ci gaba sosai, ba da daɗewa ba suka zama masu shela da ba su yi baftisma ba.
  23. Interview an exemplary parent who has a young child who is an unbaptized publisher. <> Ka gana da iyaye mai misali mai kyau wanda yake da ƙaramin yaro wanda mai shela ne da bai yi baftisma ba.
  24. See chapter 7 of the book The Bible—God’s Word or Man’s? published by Jehovah’s Witnesses. <> Ka duba shafi na 4 na ƙasidar nan Littafi Don Dukan Mutane, Shaidun Jehobah ne suka wallafa ta.
  25. There were some 30 regular publishers in Dunkerque when my assignment was changed in 1952. <> Akwai masu shela guda 30 a Dunkerque sa’ad da aka tura ni wani yanki a shekara ta 1952.

[17-08-17 06:00:23:981 EDT]

Glosbe's example sentences of publisher

 1. publisher. <> [[Mawallafa]], An wallafa, Shafin, Shaidun, fita, masu shela guda, masu shela, masu shelar, ne suka wallafa, shela, shelan, yan’uwa.
  1. Invite the audience to relate any good experiences they had during August, and interview a publisher who expanded his ministry. <> Ka ba masu sauraro dama su faɗi labarai masu daɗi da suka samu a watan Agusta, kuma ka gana da wani mai shela da ya daɗa ƙwazo a wa’azi ko kuma ya soma amfani da wasu hanyoyin yin wa’azi.
  2. These two sisters were instrumental in organizing a group of Kingdom publishers in a town where there is no congregation. <> An yi amfani da waɗannan ’yan’uwa mata biyu wajen ƙafa rukunin masu shelar Mulki a wani gari inda babu ikilisiya.
  3. For more information, see chapter 15 of this book, What Does the Bible Really Teach?, published by Jehovah’s Witnesses. <> Don ƙarin bayani, ka duba babi na 15 na wannan littafin Menene Ainihi Littafi Mai Tsarki Yake Koyarwa? Shaidun Jehobah ne suka wallafa.
  4. What about working where there is a greater need for Kingdom publishers? <> Yin wa’azi inda ake bukatar masu shelar Mulki kuma fa?
  5. For more information, see chapter 3 of this book, What Does the Bible Really Teach?, published by Jehovah’s Witnesses. <> Don ƙarin bayani, ka duba babi na 3 na littafin nan Menene Ainihi Littafi Mai Tsarki Yake Koyarwa? Shaidun Jehobah ne suka wallafa.
  6. 10 By being resourceful, many publishers have found ways to create opportunities to witness informally. <> 10 Ta kasancewa masu hikima, masu shela da yawa sun samu hanyoyi na neman zarafin ba da shaida sa’ad da suka samu zarafi.
  7. Publishers <> Mawallafa
  8. Title Page/Publishers’ Page <> Shafin Jigo/Shafin Mawallafa
  9. Remind publishers that they should use their own words, and they can choose to alter the sample presentation or prepare another one. <> Ka tuna wa masu shela cewa za su iya yin amfani da nasu kalmomin ko kuma su shirya nasu gabatarwar, maimakon bin gabatarwar da aka tanadar kalma bayan kalma.
  10. In 1914, for example, some 50,000 copies of this journal were published. <> Alal misali, a shekara ta 1914 an buga kofi 50,000 na wannan jarida.
  11. Published by Jehovah’s Witnesses. <> Shaidun Jehobah ne suka wallafa.
  12. 3 Welcome the Inactive: No doubt, inactive publishers will be present, including some who limit their association with the congregation to their annual attendance at the Memorial. <> 3 Ka Marabci Waɗanda Suka Yi Kasala: Babu shakka, waɗanda suka daina halartar taro da fita hidimar fage za su halarta, har da waɗanda suke halartar Tuna Mutuwar Yesu kawai a kowace shekara.
  13. 3:6) At times, experienced publishers write a letter to someone they have not been able to find at home, or they leave a note in the person’s door. <> 3:6) A wasu lokatai, ƙwararrun masu shela sukan rubuta wasiƙa ga mutumin da suka kasa samunsa a gida, ko kuma su ɗan yi wani rubutu su ajiye a ƙofarsa.
  14. After considering paragraph 2, have a publisher demonstrate how the invitation will be used. <> Bayan ka tattauna sakin layi na 2, ka sa mai shela ya gwada yadda za a yi amfani da takardar gayyatar.
  15. Published in 1944, but now out of print. <> An wallafa shi a shekara ta 1944, amma yanzu an daina bugawa.
  16. July 8, 1988, page 10, published by Jehovah’s Witnesses. <> 8 ga Yuli, 1988 shafi na 10, Shaidun Jehobah ne suka wallafa.
  17. A pioneer publisher is an exemplary baptized Christian who has arranged to spend a minimum of 70 hours each month preaching the good news. <> Mai shela majagaba Kirista ne da ya yi baftisma, abin koyi ne kuma da ya shirya ya ba da awoyi 70 kowane wata daga wa’azin bishara.
  18. We asked experienced publishers from over 20 different countries what they do. <> Mun gana da ƙwararrun masu shela daga ƙasashe fiye da 20 a kan yadda suke bi da wannan batun.
  19. COVER: A publisher in northwest Namibia witnessing to a Himba woman. <> BANGO: Wata mai shela da ke arewa matso yamma na ƙasar Namibiya tana wa wata mata ’yar ƙabilar Himba wa’azi.
  20. Then offer to take the first door or two so that the publisher can hear what you say. <> Sai ka yi wa’azi a ƙofa ɗaya ko biyu don mai shelan ya ji abin da za ka ce.
  21. Your zealous participation will demonstrate to all observers—those in the territory, fellow publishers, and most importantly, Jehovah—that you deeply appreciate the gift of the ransom.—Col. <> Ƙwazonka a lokacin wannan kamfen zai nuna wa waɗanda suke yankinku da ’yan’uwa da kuma musamman Jehobah cewa kana godiya don kyauta ta fansa da ya yi mana.—Kol.
  22. They made rapid progress and soon became unbaptized publishers. <> Suka ci gaba sosai, ba da daɗewa ba suka zama masu shela da ba su yi baftisma ba.
  23. Interview an exemplary parent who has a young child who is an unbaptized publisher. <> Ka gana da iyaye mai misali mai kyau wanda yake da ƙaramin yaro wanda mai shela ne da bai yi baftisma ba.
  24. See chapter 7 of the book The Bible—God’s Word or Man’s? published by Jehovah’s Witnesses. <> Ka duba shafi na 4 na ƙasidar nan Littafi Don Dukan Mutane, Shaidun Jehobah ne suka wallafa ta.
  25. There were some 30 regular publishers in Dunkerque when my assignment was changed in 1952. <> Akwai masu shela guda 30 a Dunkerque sa’ad da aka tura ni wani yanki a shekara ta 1952.

[17-08-17 06:00:24:469 EDT]

Glosbe's example sentences of puffed

 1. puffed. <> fahariya, kumbura, kumburi, masu-kumbura, masu.
  1. ● “In the last days . . . men will be lovers of themselves, lovers of money, . . . disobedient to parents, . . . without self-control, fierce, without love of goodness, . . . puffed up with pride, lovers of pleasures rather than lovers of God.”—2 Timothy 3:1-5. <> ● “Cikin kwanaki na ƙarshe . . . mutane za su zama masu-son kansu, masu-son kuɗi, . . . marasa-bin iyaye, . . . marasa-kamewa, masu-zafin hali, marasa-son nagarta, . . . masu-kumbura, ma-fiya son annashuwa da Allah.”—2 Timothawus 3:1-5.
  2. To show what makes the days “hard to deal with,” it goes on to say: “Men will be lovers of themselves, lovers of money, self-assuming, haughty, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, disloyal, having no natural affection, not open to any agreement, slanderers, without self-control, fierce, without love of goodness, betrayers, headstrong, puffed up with pride, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godly devotion but proving false to its power; and from these turn away.”—2 Timothy 3:1-5. <> Don nuna abin da ya sa “miyagun zamanu” suke da wuya sosai, ya ci gaba da cewa: “Mutane za su zama masu-son kansu, masu-son kuɗi, masu-ruba, masu-girman kai, masu-zagi, marasa-bin iyaye, marasa-godiya, marasa-tsarki, marasa-ƙauna irin na tabi’a, masu-baƙar zuciya, masu-tsegumi, marasa-kamewa, masu-zafin hali, marasa-son nagarta, masu-cin amana, masu-taurin kai, masu-kumbura, mafiya son annishuwa da Allah; suna riƙe da surar ibada, amma sun musunci ikonta: daga wajen waɗannan kuma sai ka bijire.”—2 Timotawus 3:1-5.
  3. (1 Corinthians 3:5-9) After all, love “does not get puffed up,” or as The New Testament in Modern English says, it does not “cherish inflated ideas of its own importance.” <> (1 Korinthiyawa 3:5-9) Bugu da ƙari, “ƙauna ba ta yin kumbura,” ko kuma kamar yadda wata fassara ta ce, ba ta “babban ra’ayi game da muhimmancinta.”
  4. The failure of man’s rule is especially evident today when so many rulers have shown themselves to be ‘lovers of themselves, lovers of money, self-assuming, haughty, disloyal, not open to any agreement, slanderers, without self-control, fierce, without love of goodness, betrayers, and puffed up with pride.’—2 Tim. <> Kasawar sarautar ’yan Adam a bayyane take musamman a yau da masu sarauta da yawa ‘sun zama masu-son kansu, masu-son kuɗi, masu-ruba, masu-girman kai, marasa-tsarki, masu-baƙar zuciya, masu-tsegumi, marasa-kamewa, masu-zafin hali, marasa-son nagarta, masu-cin amana, masu-kumbura.’—2 Tim.
  5. For men will be lovers of themselves, lovers of money, . . . disloyal, having no natural affection, not open to any agreement, slanderers, without self-control, fierce, without love of goodness, betrayers, headstrong, puffed up with pride.”—2 Timothy 3:1-4. <> Gama mutane za su zama masu-son kansu, masu-son kuɗi, . . . marasa-tsarki, marasa-ƙauna irin na tabi’a, masu-baƙar zuciya, masu-tsegumi, marasa-kamewa, masu-zafin hali, marasa-son nagarta, masu-cin amana, masu-taurin kai, masu-kumbura.”—2 Timotawus 3:1-4.
  6. For men will be lovers of themselves, lovers of money, self-assuming, haughty, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, disloyal, having no natural affection, not open to any agreement, slanderers, without self-control, fierce, without love of goodness, betrayers, headstrong, puffed up with pride, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godly devotion but proving false to its power; and from these turn away.”—2 Timothy 3:1-5. <> Gama mutane za su zama masu-son kansu, masu-son kuɗi, masu-ruba, masu-girman kai, masu-zagi, marasa-bin iyaye, marasa-godiya, marasa-tsarki, marasa-ƙauna irin na tabi’a, masu-baƙar zuciya, masu-tsegumi, marasa-kamewa, masu-zafin hali, marasa-son nagarta, masu-cin amana, masu-taurin kai, masu-kumbura, ma-fiya son annashuwa da Allah; suna riƙe da surar ibada, amma sun musunci ikonta: daga wajen waɗannan kuma sai ka bijire.”—2 Timothawus 3:1-5.
  7. What was looked for, according to Zion’s Watch Tower of September 1, 1894, were men “of meekness—that they might not be puffed up . . . , of humble mind who seek not to preach themselves, but Christ—not to air their own knowledge, but his Word in its simplicity and power.” <> Waɗanda ake bukata, in ji Zion’s Watch Tower na 1 ga Satumba, shekara ta 1894, su ne maza “masu tawali’u—domin kada su ɗaga kai . . . , masu tawali’u waɗanda ba sa yaɗa ra’ayoyinsu, amma na Kristi ne—ba sa nuna iliminsu, amma na Kalmarsa cikin sauƙi da iko.”
  8. Moreover, if we have love, we will not brag or get puffed up with pride. <> Ban da haka ma, bai kamata mu riƙa fahariya ba.
  9. In addition, we live in “the last days,” among people who are “lovers of themselves, . . . headstrong, puffed up with pride.” <> Bugu da ƙari, muna zaune ne a “kwanaki na ƙarshe,” a cikin mutane “masu-son kansu, . . . masu-ruba, masu-girman kai.”
  10. 16 “Love . . . does not brag, does not get puffed up.” <> 16 “Ƙauna . . . ba ta yin fahariya, ba ta yin kumbura.”
  11. For men will be lovers of themselves, lovers of money, self-assuming, haughty, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, disloyal, having no natural affection, not open to any agreement, slanderers, without self-control, fierce, without love of goodness, betrayers, headstrong, puffed up with pride, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godly devotion but proving false to its power; and from these turn away.”—2 Timothy 3:1-5. <> Mutane za su zama masu sonkai, da masu son kuɗi, da masu ruba, da masu girmankai, da masu zage-zage, da marasa bin iyayensu, da masu butulci, da marasa tsarkaka, da marasa ƙauna, da masu riƙo a zuci, da masu yanke, da fajirai, da maƙetata, da maƙiyan nagarta, da maciya amana, da masu taurinkai, da masu homa, da masu son annashuwa fiye da son Allah, suna riƙe da siffofin ibada, amma suna saɓa wa ikonta. Ka yi nesa da irin waɗannan mutane.”—2 Timoti 3:1-5.
  12. For men will be lovers of themselves, lovers of money, self-assuming, haughty, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, disloyal, having no natural affection, not open to any agreement, slanderers, without self-control, fierce, without love of goodness, betrayers, headstrong, puffed up with pride, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godly devotion but proving false to its power; and from these turn away. <> Gama mutane za su zama masu-son kansu, masu-son kuɗi, masu-ruba, masu girman kai, masu-zagi, marasa-bin iyaye, marasa-godiya, marasa-tsarki, marasa-ƙauna irin na tabi’a, masu-baƙar zuciya, masu-tsegumi, marasa-kamewa, masu-zafin hali, marasa-son nagarta, masu-cin amana, masu-taurin kai, masu-kumbura, ma-fiya son annishuwa da Allah; suna riƙe da surar ibada, amma sun musunci ikonta: daga wajen waɗannan kuma sai ka bijire.
  13. Many are “headstrong, puffed up with pride.” <> Mutane da yawa sun zama “masu-taurin kai, masu-kumbura.”
  14. 11 Did Jesus’ immense grasp of divine truths and his winning way with words induce him to become puffed up with pride? <> 11 Yadda Yesu ya fahimci gaskiya ta Allah da yadda yake amfani da kalmomi da kyau ya sa shi ya zama mai

[17-08-17 06:00:24:934 EDT]

Glosbe's example sentences of punishments

 1. punishments. <> Horo, horo, horon, hukunci, hukuncin, hukuncinsa, hukunta, rama laifofin, yi musu horo, yi.
  1. They “will undergo the judicial punishment of everlasting destruction.” <> Waɗannan “hukunci za su sha, madawwamiyar halaka.”
  2. Focusing one’s mind and energy on punishing someone who has wronged us is destructive. <> Bai dace mu dinga neman rama laifofin da mutane suka yi mana ba.
  3. (Matthew 20:28; Romans 6:22, 23) To avail ourselves of God’s mercy, which can save us from receiving punishment for inherited sin, we must ‘exercise faith in the Son.’—John 3:16, 36. <> (Matta 20:28; Romawa 6:22, 23) Don mu amfana daga jin ƙan Allah wanda zai iya cetonmu daga hukuncin zunubi da muka gada, dole ne mu “bada gaskiya ga Ɗan.”—Yohanna 3:16, 36.
  4. Among the exiles were faithful servants of God who had done nothing deserving of punishment, but they had to suffer along with the rest of the nation. <> Duk da haka, a cikin waɗanda suka je zaman bauta a ƙasar, da akwai bayin Allah masu aminci kuma sun sha wahala tare da sauran mutanen.
  5. Even if someone was guilty of extreme wickedness all his life, would everlasting torment be a just punishment? <> Ko da mutum yana da laifin mugunta duk rayuwarsa, madawwamiyar azaba za ta kasance horo ta adalci kuwa?
  6. (Titus 2:2) All of this is done in love and is not intended to punish the wrongdoer. <> (Titus 2:2) Ana yin duka wannan ne cikin ƙauna ba wai don a horar da wanda ya yi zunubin ba.
  7. When Israel suffered punishment because of their sins, Daniel implored Jehovah to show mercy, saying: “Do not delay, for your own sake, O my God, for your own name.” <> Sa’ad da Isra’ilawa suke shan wahala domin zunubansu, Daniel ya roƙi Jehobah ya yi musu jinƙai, yana cewa: “Kada ka yi jinkiri; sabili da kanka, ya Allahna.”
  8. So after Cain killed his brother, God punished him by sending him far away from the rest of his family. <> Saboda haka, bayan Kayinu ya kashe ɗan’uwansa, Allah ya yi masa horo, ya kore shi daga sauran iyalinsa.
  9. At times, a bribe may provide a convenient means of avoiding punishment. <> A wasu lokutta, ba da cin hanci zai zama hanya ce mai sauƙi na guje wa horo.
  10. OTHER BIBLE QUESTIONS ANSWERED—Are Natural Disasters Punishment From God? <> AMSOSHI GA ƘARIN TAMBAYOYI DAGA LITTAFI MAI TSARKI—Masifu Horo Ne Daga Wajen Allah?
  11. She then read the words of James 1:13 and added: “All the suffering that we and our loved ones experience is not punishment from God.” <> Sai ta karanta mata kalmomin da ke Yaƙub 1:13 kuma ta daɗa: “Dukan wahala da mu da waɗanda muke ƙauna suke sha ba horo ba ne daga wajen Allah.”
  12. So Jehovah sends these poisonous snakes to punish the Israelites. <> Saboda haka Jehobah ya aika da waɗannan macizai masu dafi su yi musu horo.
  13. 11 If opposers do us harm, the wise course is to leave it to Jehovah to punish them if and when he sees fit. <> 11 Idan ’yan hamayya suka yi mana lahani, abu mafi hikima da ya kamata mu yi shi ne mu bar wa Jehobah ya hukunta su idan ya ga cewa yin hakan ya dace.
  14. (Genesis 1:28) It would make no sense for God to command Adam and Eve to produce children and then punish them for carrying out those instructions.—Psalm 19:8. <> (Farawa 1:28) Ba zai kasance da kan gado ba a ce Allah ya umurci Adamu da Hauwa’u su haifi ’ya’ya kuma a ce ya hore su domin sun yi haka.—Zabura 19:8.
  15. They have done this by means of God-dishonoring teachings, “things that cause stumbling,” such as the doctrine of eternal punishment in hellfire and the confusing and mysterious Trinity. <> Sun yi hakan ta hanyar koyarwa da ba ta daraja Allah, “abin da ke sa tuntuɓe,” kamar koyarwa na horon har abada a wutar jahannama da kuma allah-uku-cikin ɗaya da ke rikitar da mutane.
  16. The problem is that some teachers do use cleaning as a means of punishment. <> Matsalar ita ce wasu malamai suna amfani da tsabtacewa wajen horo.
  17. God will soon punish religions that dishonor him. <> Ba da daɗewa ba Allah zai hukunta addinai da ba sa ɗaukaka shi.
  18. The reward here is punishment. <> Sakamakon shi ne hukunci.
  19. (Psalm 51:7, 11) Jehovah forgave David and lightened the punishment, but He did not shield David from all the bad consequences of his actions. <> (Zabura 51:7, 11) Jehobah ya gafarta wa Dauda kuma ya rage nauyin hukuncinsa, amma bai kawar da duka sakamakon abin da ya yi ba.
  20. But even though he had to punish them, he did not forget them. <> Ko da yake ya yi musu horo, bai mance da su ba.
  21. However, he does not hold back from administering appropriate punishment. <> Duk da haka, yana ba da horo da ya dace.
  22. As Moses was told, “by no means will [Jehovah] give exemption from punishment.”—Exodus 34:6, 7. <> An gaya wa Musa, Jehovah “ba shi kuɓutadda mai-laifi ko kaɗan.”—Fitowa 34:6, 7.
  23. (Genesis 4:3-8) Jehovah punished Cain for murdering his brother.—Genesis 4:9-11. <> (Farawa 4:3-8) Jehobah ya yi wa Kayinu horo domin ya kashe ɗan’uwansa.—Farawa 4:9-11.
  24. Some religious groups still cling to the idea that God punishes the wicked by subjecting them to eternal suffering in a fiery hell. <> Wasu rukunin addinai har yanzu suna manne wa ra’ayin cewa Allah yana hukunta miyagu cikin wutar jahannama.
  25. When there is repentance, Jehovah pardons sin, but he does not give exemption from deserved punishment for serious wrongs. <> Idan aka tuba, Jehobah yana gafarta zunubi, amma ba zai kuɓutar da wanda ya yi mugun zunubi da ke bukatan horo ba.

[17-08-17 06:00:25:419 EDT]

Glosbe's example sentences of purpose

 1. purpose. <> Banza, MANUFAR, Manufar, amfanin, cika nufin, manufa, manufar, manufarsa, me, nufin Allah, nufin, nufinsa, tsarkaken nufi, ƙudurin.
  1. Do Not “Miss Its Purpose” <> Kada Ka Karɓe Shi a “Banza
  2. PURPOSE OF STUDY ARTICLES <> MANUFAR TALIFOFIN NAZARI
  3. (Acts 19:6; 1 Corinthians 12:10, 28; 14:18) But any such gift of God’s holy spirit should logically have a good purpose. <> (Ayyukan Manzanni 19:6; 1 Korintiyawa 12:10, 28; 14:18) Amma dukan waɗannan kyauta na ruhu mai tsarki na Allah suna da manufa mai kyau.
  4. Why has God’s purpose not been fulfilled? <> Me ya sa nufin Allah bai cika ba?
  5. What has been the purpose of Jehovah’s long-suffering, and what is its limit? <> Menene manufar tsawon jimrewa na Jehovah, kuma yaya iyakarsa yake?
  6. (Hebrews 11:10) Yes, with but scant information, Abram had begun to perceive the outline of God’s purpose to redeem dying humankind. <> (Ibraniyawa 11:10) I, da wannan ɗan sani, Abram ya soma fahimtar ƙudurin Allah na fansar bil Adam masu mutuwa.
  7. Pilgrims are sent out for this purpose.” <> Kuma dalilin da ya sa ake aika masu kula masu ziyara ke nan.’
  8. Dedication signifies a setting apart for a sacred purpose. <> Keɓewa na nufin a ware domin tsarkaken nufi.
  9. Before examining in detail the role that angels play in God’s purpose and how we are affected by them, let us consider the origin of these spirit creatures. <> Kafin mu bincika matsayin mala’iku wajen cika nufin Allah da kuma yadda suke taimakonmu, bari mu bincika asalin waɗannan halittu na ruhu.
  10. How strong, though, is our conviction that the Kingdom is a reality that will accomplish its intended purpose? <> Shin, mun tabbata da gaske cewa Mulkin ba ƙage ba ne kuma zai cim ma nufin Allah?
  11. What purpose does the Kingdom Ministry School serve? <> Menene amfanin Makarantar Hidima ta Mulki?
  12. Because, in gratitude for Jesus Christ’s ransom sacrifice, they have dedicated their life to God and they want to use it in harmony with God’s purpose. <> Domin suna godiya ga hadayar fansa ta Yesu Kristi, sun keɓe rayuwarsu ga Allah kuma suna son yin amfani da rayuwarsu cikin jituwa da nufin Allah.
  13. He had a purpose in life, that of doing God’s will. <> Burin Yesu a rayuwa shi ne yin nufin Allah.
  14. Those who play a part in Jehovah’s purpose must be morally clean. <> Dole ne waɗanda suke da matsayi wajen cika nufin Jehobah su kasance da tsabtar ɗabi’a.
  15. For what purpose, then, did God create Adam? <> To, me ya sa Allah ya halicci Adamu?
  16. This reversal made me think seriously about the purpose of life. <> Wannan juyawar rayuwa ta sa ni na yi tunani sosai game da manufar rayuwa.
  17. May all of us today uphold Jehovah’s sovereignty and be granted eternal life, so that in the future, we will be alive to find out what Jehovah has purposed for the King and his fellow kings and priests, as well as for his entire awesome universe! <> Bari dukanmu a yau mu ɗaukaka ikon mallakar Jehovah mu samu rai madawwami, don a gaba, mu rayu mu san aikin da Jehovah zai ba Sarkin da sarakuna da firistoci abokansa, haɗe da duka sararin samaniya na ban mamaki!
  18. What does the Bible teach regarding God’s purpose for the earth and for mankind? <> Menene Littafi Mai Tsarki yake koyarwa game da nufin Allah ga duniya da mutane?
  19. From him you can learn about the purpose of life, and you can understand God’s promises and have a hope for the future. <> Daga wurinsa za ka iya koyan manufar rayuwa, kuma za ka iya fahimtar alkawuran Allah kuma ka kasance da bege don nan gaba.
  20. (1 John 4:7-11) It also means observing God’s instructions, which help us to live in harmony with his loving purpose.—Ecclesiastes 12:13; 1 John 5:3. <> (1 Yohanna 4:7-11) Kuma hakan yana nufin yin biyayya ga umurnin Allah da ke taimaka mana mu yi rayuwar da ta jitu da manufarsa mai kyau.—Mai-Wa’azi 12:13; 1 Yohanna 5:3.
  21. THE first prophecy recorded in the Bible is of great significance in the outworking of Jehovah’s purpose. <> ANNABCI na farko da aka yi a cikin Littafi Mai Tsarki zai taimaka mana mu fahimci yadda nufin Jehobah yake cika.
  22. Purpose of Study Articles <> Manufar Talifofin Nazari
  23. Eventually, they rejected God’s appointed Messiah, and Jehovah rejected them and purposed to replace them with a group of people who formed a new nation. <> Daga baya, sun ƙi Almasihun da Allah ya naɗa, kuma Jehobah ya ƙi su kuma ya faɗi cewa zai canja su da rukunin mutanen da suke cikin sabuwar al’umma.
  24. It reveals God’s name, his personality, and his unchangeable purpose in creating the earth and humans. <> Ya bayyana sunan Allah da halinsa da kuma nufinsa da ba zai canja ba ga duniya da ’yan Adam.
  25. What is involved in connection with the fulfillment of Jehovah’s purpose for the earth and mankind? <> Menene cika nufin Jehovah ya ƙunsa game da duniya da kuma bil Adam?

This category currently contains no pages or media.