Quran/10/106

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/105 > Quran/10/106 > Quran/10/107

Quran/10/106


 1. and do not invoke besides allah that which neither benefits you nor harms you, for if you did, then indeed you would be of the wrongdoers.'" <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/106 (0)

 1. wala tadaau min dooni allahi ma la yanfaaauka wala yadurruka fa-in faaaalta fa-innaka ithan mina alththalimeena <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (1)

 1. and (do) not invoke besides allah what (will) not benefit you and not harm you. but if you did so indeed, you then (will be) of the wrongdoers." <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (2)

 1. thus, do not invoke, side by side with god, anything that can neither benefit thee nor harm thee: for, behold, if thou do it, thou wilt surely be among the evildoers! <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (3)

 1. and cry not, beside allah, unto that which cannot profit thee nor hurt thee, for if thou didst so then wert thou of the wrong-doers. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (4)

 1. "'nor call on any, other than allah;- such will neither profit thee nor hurt thee: if thou dost, behold! thou shalt certainly be of those who do wrong.'" <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (5)

 1. "'nor call on any, other than god;- such will neither profit thee nor hurt thee: if thou dost, behold! thou shalt certainly be of those who do wrong.'" <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (6)

 1. and do not call besides allah on that which can neither benefit you nor harm you, for if you do then surely you will in that case be of the unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (7)

 1. and do not invoke besides god what can neither help nor harm you. if you do, you will be one of the wrongdoers. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (8)

 1. and call not to other than god what neither profits nor hurts thee. and if thou wert to accomplish that, truly, thou wouldst be among the ones who are unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (9)

 1. nor appeal to something that will neither benefit nor harm you, instead of to god [ alone ]. if you should do so, you would then be a wrongdoer." <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (10)

and 'do not invoke, instead of allah, what can neither benefit nor harm you-for if you do, then you will certainly be one of the wrongdoers,' <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (11)

 1. do not call on any besides god who can neither benefit you nor harm you. if you do it, you will be among the unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (12)

 1. "nor invoke besides allah what shall not profit you nor harm you, for if you do, you shall then be one of those who are wrongful of actions." <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (13)

 1. and do not call upon other than god what does not benefit you or harm you; if you do, then you are of the wicked. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (14)

 1. do not pray to any other [ god ] that can neither benefit nor harm you: if you do, you will be one of the evildoers. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (15)

 1. and invoke not beside allah that which can neither profit thee nor hurt thee; then if thou dost so, thou art forthwith of the wrong- doers. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (16)

 1. and not to invoke any other than god, who can neither help nor hurt me; for if i do, i would surely be unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (17)

 1. do not call on something besides allah which can neither help nor harm you. if you do, you will then be wrongdoers.&acute; <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (18)

 1. and do not invoke, apart from god, that which can neither benefit you nor harm you; if you did so, then you would be of the wrongdoers (who wrong themselves by committing the greatest wrong of associating partners with god). <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (19)

 1. nor invoke besides allah that which neither benefits you nor can do you any harm. for if you do so, then you will indeed be among the wrongdoers. ' <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (20)

 1. and call not besides allah on what can neither profit you nor harm you; for if you do, verily, you are then of the wrong-doers (or unjust)." <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (21)

 1. and do not invoke, apart from allah, that which neither profits nor harms you; then in case you do this, then you will surely be of the unjust (people). <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (22)

 1. nor to seek help from anyone other than god [ who can neither benefit nor harm me ], lest i become of the unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (23)

 1. and do not invoke, other than allah, what neither benefits you nor harms you, for, if you do so, then you will surely be one of the unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (24)

 1. do not ever call on deities besides allah. they have no control over your harm or benefit. if you expected help outside the laws of allah, you will be among the wrongdoers. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (25)

 1. " 'and do not pray to any other than allah&mdash; such (others) will neither help you nor hurt you: if you do, look! you shall truly be from those who do wrong.' " <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (26)

 1. and do not invoke besides allah that which neither benefits you nor harms you, for if you did, then indeed you would be of the wrongdoers.'" <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (27)

 1. you shall not pray to others than allah who can neither benefit nor harm you, for if you do, you shall certainly become one of the wrongdoers. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (28)

 1. do not implore anyone other than allah. no one (but allah) can grant you any benefits, nor cause you any harm! otherwise, you surely would be among the evil doers. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (29)

 1. (this command is being communicated to the umma [ community ] through the messenger:) 'nor worship those (idols) besides allah, which can neither profit nor harm you. then if you do it, you will surely be amongst the wrongdoers the same moment.' <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (30)

 1. and invoke not besides allah that who gives not benefit to you and gives not harm to you. so if you did, then surely you, in such a situation, are from the transgressors. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (31)

 1. and do not call, apart from god, on what neither benefits you nor harms you. if you do, you are then one of the wrongdoers. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (32)

 1. nor call on any other than god. such will neither profit you nor hurt you. if you do, behold, you will certainly be of those who do wrong.”  <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (33)

 1. do not call upon any apart from allah on those who have no power to benefit or hurt you. for if you call upon others than allah you will be reckoned among the wrong-doers. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (34)

 1. and do not call on other than god, that which does not benefit you or harm you, and if you do, then you are indeed of the wrongdoers, <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (35)

 1. and do not call upon other than god what does not benefit you or harm you; if you do, then you are of the wicked. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (36)

 1. "and pray not, besides allah, to others who can neither benefit nor harm you. and if you do so, then, indeed, you will in that case be of those who do wrong." <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (37)

 1. "invoke none beside god as they have no power and can neither harm you nor be of any benefit to you. if you do so, you have joined those who have been unjust to their own souls." <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (38)

 1. "and other than allah, do not worship that which cannot benefit you nor cause you harm; then if you do so, you would be of the unjust." (* some things like the sun, stars, trees are useful but they too are created by allah. their worship will not benefit - in fact it is harmful.) <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (39)

 1. do not pray to, other than allah, to anything that can neither help nor harm you, for if you do, you will become a harmdoer. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (40)

 1. and call not besides allah on that which can neither benefit thee nor harm thee; for if thou dost, thou shalt then be of the unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (41)

 1. and do not call from other than god what does not benefit you and does not harm you, so if you made/did , so that you are then from the unjust/oppressors. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (42)

 1. `and call not, besides allah, on any other that can neither profit thee nor harm thee. and if thou didst so, thou wouldst then certainly be of the wrongdoers.' <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (43)

 1. "you shall not worship beside god what possesses no power to benefit you or harm you. if you do, you will be a transgressor." <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (44)

 1. and worship not besides allah that which can neither profit you nor harm you. then if you do, then at that time thou would not be of the unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (45)

 1. "and do not call upon, apart from allah any other that can neither do good to you, nor can harm you (of his own) for if you do so you shall certainly be of the unjust".' <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (46)

 1. "and invoke not besides allah, any that will neither profit you, nor hurt you, but if (in case) you did so, you shall certainly be one of the zalimoon (polytheists and wrong-doers)." <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (47)

 1. and do not call, apart from god, on that which neither profits nor hurts thee, for if thou dost, then thou wilt surely be of the evildoers. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (48)

 1. and call not besides god on what can neither profit thee nor harm thee; for if thou dost, verily, thou art then of the unjust!' <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (49)

 1. neither invoke, besides god, that which can neither profit thee nor hurt thee: for if thou do, thou wilt then certainly become one of the unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (50)

 1. neither invoke beside god that which can neither help nor hurt thee: for if thou do, thou wilt certainly then be one of those who act unjustly. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (51)

 1. you shall not pray to idols which can neither help nor harm you, for if you do, you will become a wrongdoer. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (52)

 1. those who will have brought wretchedness upon themselves, they will be in the fire where, moaning and sobbing, <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (53)

 1. do not turn to things besides allah, which can neither give you benefit nor harm! if you do this, you will indeed become of those who wrong themselves!” <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (54)

 1. and do not call other than allah on that which will neither profit you nor hurt you: for if you do, then verily you will on that case be of the unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106

Quran/10/106 (55)

 1. and do not pray to (something) besides allah, which neither benefits you nor harms you, for if you do so, then you will certainly be of the unjust. <> "kuma kada ka kirayi, baicin allah, abin da ba ya amfanin ka kuma ba ya cutar ka. to, idan ka aikata haka, sa'an nan lalle kai, a lokacin, kana daga masu zalunci." = [ 10:106 ] kumar kada kira wani abu baicin allah abin da ba shi da ikon amfanad da kai ko cutar da kai. idan kuwa ka aikata haka, to, zaka zama cikin azzalumai. dukan iko na allah ne --Qur'an 10:106


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 kuma
 2. 2 kada
 3. 5 ka
 4. 1 kirayi
 5. 2 baicin
 6. 38 allah
 7. 2 abin
 8. 5 da
 9. 3 ba
 10. 2 ya
 11. 1 amfanin
 12. 2 cutar
 13. 25 to
 14. 2 idan
 15. 2 aikata
 16. 2 haka
 17. 1 sa
 18. 1 an
 19. 1 nan
 20. 1 lalle
 21. 3 kai
 22. 6 a
 23. 1 lokacin
 24. 1 kana
 25. 1 daga
 26. 1 masu
 27. 1 zalunci
 28. 1 10
 29. 1 106
 30. 1 kumar
 31. 1 kira
 32. 1 wani
 33. 1 abu
 34. 1 shi
 35. 1 ikon
 36. 1 amfanad
 37. 1 ko
 38. 1 kuwa
 39. 1 zaka
 40. 1 zama
 41. 1 cikin
 42. 1 azzalumai
 43. 1 dukan
 44. 1 iko
 45. 1 na
 46. 1 newala
 47. 1 tadaau
 48. 1 min
 49. 1 dooni
 50. 1 allahi
 51. 1 ma
 52. 1 la
 53. 1 yanfaaauka
 54. 1 wala
 55. 1 yadurruka
 56. 1 fa-in
 57. 1 faaaalta
 58. 1 fa-innaka
 59. 1 ithan
 60. 1 mina
 61. 1 alththalimeena
 62. 41 and
 63. 70 do
 64. 55 not
 65. 17 invoke
 66. 21 besides
 67. 13 what
 68. 32 will
 69. 24 benefit
 70. 146 you
 71. 35 harm
 72. 4 but
 73. 51 if
 74. 6 did
 75. 17 so
 76. 6 indeed
 77. 34 then
 78. 39 be
 79. 43 of
 80. 46 the
 81. 13 wrongdoers
 82. 1 thus
 83. 2 side
 84. 3 by
 85. 2 with
 86. 23 god
 87. 2 anything
 88. 29 that
 89. 29 can
 90. 43 neither
 91. 21 thee
 92. 53 nor
 93. 22 for
 94. 4 behold
 95. 25 thou
 96. 4 it
 97. 4 wilt
 98. 9 surely
 99. 7 among
 100. 3 evildoers
 101. 1 cry
 102. 5 beside
 103. 1 unto
 104. 20 which
 105. 2 cannot
 106. 14 profit
 107. 12 hurt
 108. 2 didst
 109. 2 wert
 110. 4 wrong-doers
 111. 21 quot
 112. 22 call
 113. 17 on
 114. 15 any
 115. 19 other
 116. 18 than
 117. 3 -
 118. 5 such
 119. 6 dost
 120. 3 shalt
 121. 11 certainly
 122. 12 those
 123. 19 who
 124. 8 wrong
 125. 7 in
 126. 5 case
 127. 18 unjust
 128. 9 help
 129. 11 one
 130. 3 profits
 131. 2 hurts
 132. 1 accomplish
 133. 2 truly
 134. 2 wouldst
 135. 1 ones
 136. 11 are
 137. 1 appeal
 138. 3 something
 139. 2 instead
 140. 3 91
 141. 1 alone
 142. 3 93
 143. 1 should
 144. 7 would
 145. 2 wrongdoer
 146. 9 shall
 147. 1 wrongful
 148. 1 actions
 149. 6 upon
 150. 5 does
 151. 7 or
 152. 2 wicked
 153. 7 pray
 154. 2 art
 155. 1 forthwith
 156. 1 wrong-
 157. 2 doers
 158. 2 me
 159. 3 i
 160. 1 acute
 161. 6 apart
 162. 11 from
 163. 3 themselves
 164. 1 committing
 165. 1 greatest
 166. 1 associating
 167. 1 partners
 168. 6 benefits
 169. 3 rsquo
 170. 3 verily
 171. 5 harms
 172. 3 this
 173. 1 people
 174. 1 seek
 175. 2 anyone
 176. 1 lest
 177. 6 become
 178. 1 ever
 179. 1 deities
 180. 4 they
 181. 6 have
 182. 5 no
 183. 1 control
 184. 1 over
 185. 1 your
 186. 1 expected
 187. 1 outside
 188. 1 laws
 189. 1 mdash
 190. 4 others
 191. 1 look
 192. 1 implore
 193. 1 grant
 194. 2 cause
 195. 1 otherwise
 196. 1 evil
 197. 1 command
 198. 2 is
 199. 1 being
 200. 1 communicated
 201. 1 umma
 202. 1 community
 203. 1 through
 204. 1 messenger
 205. 5 worship
 206. 2 idols
 207. 1 amongst
 208. 1 same
 209. 1 moment
 210. 2 gives
 211. 1 situation
 212. 1 transgressors
 213. 3 power
 214. 1 reckoned
 215. 1 ldquo
 216. 1 none
 217. 1 as
 218. 1 joined
 219. 1 been
 220. 2 their
 221. 2 own
 222. 1 souls
 223. 1 rdquo
 224. 1 some
 225. 2 things
 226. 1 like
 227. 1 sun
 228. 1 stars
 229. 1 trees
 230. 1 useful
 231. 1 too
 232. 1 created
 233. 1 fact
 234. 1 harmful
 235. 1 harmdoer
 236. 1 made
 237. 1 oppressors
 238. 1 possesses
 239. 1 transgressor
 240. 1 at
 241. 1 time
 242. 1 good
 243. 1 his
 244. 1 zalimoon
 245. 1 polytheists
 246. 1 act
 247. 1 unjustly
 248. 1 brought
 249. 1 wretchedness
 250. 1 fire
 251. 1 where
 252. 1 moaning
 253. 1 sobbing
 254. 1 turn
 255. 1 give