Quran/10/16

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/15 > Quran/10/16 > Quran/10/17

Quran/10/16


 1. say, "if allah had willed, i would not have recited it to you, nor would he have made it known to you, for i had remained among you a lifetime before it. then will you not reason?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/16 (0)

 1. qul law shaa allahu ma talawtuhu aaalaykum wala adrakum bihi faqad labithtu feekum aaumuran min qablihi afala taaaqiloona <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (1)

 1. say, "if allah (had) willed, not i (would) have recited it to you, and not he (would) have made it known to you. verily, i have stayed among you a lifetime before it. then will not you use reason?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (2)

 1. say: "had god willed it [ otherwise ], i would not have conveyed this [ divine writ ] unto you, nor would he have brought it to your knowledge. indeed. a whole lifetime have i dwelt among you ere this [ revelation came unto me ]: will you not, then, use your reason?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (3)

 1. say: if allah had so willed i should not have recited it to you nor would he have made it known to you. i dwelt among you a whole lifetime before it (came to me). have ye then no sense? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (4)

 1. say: "if allah had so willed, i should not have rehearsed it to you, nor would he have made it known to you. a whole life-time before this have i tarried amongst you: will ye not then understand?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (5)

 1. say: "if god had so willed, i should not have rehearsed it to you, nor would he have made it known to you. a whole life-time before this have i tarried amongst you: will ye not then understand?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (6)

 1. say: if allah had desired (otherwise) i would not have recited it to you, nor would he have taught it to you; indeed i have lived a lifetime among you before it; do you not then understand? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (7)

 1. say, if god had so wished, i would not have recited it to you, nor would he have brought it to your knowledge. indeed, i have spent a whole lifetime among you before it came to me. how can you not use your reason? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (8)

 1. say: if god willed, i would not have related it to you nor would he have caused you to recognize it. surely, i lingered in expectation among you a lifetime before this. will you not, then, be reasonable? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (9)

 1. say: "if god had so wished, i would not have recited it to you nor advised you about it. i lived for a lifetime among you before [ receiving ] it. so will you not use your reason?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (10)

say, “had allah willed, i would not have recited it to you, nor would he have made it known to you. i had lived my whole life among you before this ˹revelation˺. do you not understand?” <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (11)

 1. say, "if god had willed it, i would not have conveyed this [ book ] to you, nor would he have brought it to your knowledge. i was among you for an entire lifetime before it came to me. why cannot you think?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (12)

 1. say to them "had- allah willed he would not have sent down a book and i would not have had to recite it to you nor instruct you in practical divinity nor furnish you with authoritative directions as to action. i have lived in your midst for years before it was revealed to me; can you not reflect! " <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (13)

 1. say: "had god wished, i would not have recited it to you, nor would you have known about it. i have been residing amongst you for nearly a lifetime before this; do you not understand" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (14)

 1. say, 'if god had so willed, i would not have recited it to you, nor would he have made it known to you. i lived a whole lifetime among you before it came to me. how can you not use your reason?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (15)

 1. say thou: had allah so willed. would not have rehearsed it unto you, nor would he have acquainted you therewith. of a surety i have tarried among you a lifetime before it. would ye not then reflect? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (16)

 1. say: "had god pleased i would never have recited it to you, nor would he have given you comprehension of it. (remember that i am one of you) and have lived a whole life with you before (its revelation). even then you do not understand." <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (17)

 1. say: &acute;had allah so wished, i would not have recited it to you nor would he have made it known to you. i lived among you for many years before it came. will you not use your intellect?&acute; <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (18)

 1. say (also): "if god had so willed, i would not have recited it to you, nor would he have brought it to your knowledge. i lived among you a whole lifetime before it (began to be revealed to me). will you not reason and understand?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (19)

 1. say, 'had allah [ so ] wished, i would not have recited it to you, nor would he have made it known to you, for i have dwelled among you for a lifetime before it. do you not apply reason?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (20)

 1. say, "had allah willed, i should not have recited it to you, nor would he have made it known to you. i dwelt amongst you a lifetime before it came to me; have you not then any sense?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (21)

 1. say, "if allah had (so) decided, in no way would i have recited it (i.e. the qur'an) to you, neither would he have made you realize (what) it is. so i have already lingered among you an age even before it. do you not consider?". <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (22)

 1. (muhammad), tell them, "had god wanted i would not have recited it (the book) to you nor would i have told you anything about it. i lived among you for a whole life-time before it was revealed. will you then not understand? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (23)

 1. say, .had allah so willed, i would have not recited it to you, nor would he have let you know it. then, i have lived among you for years before it. have you, then, no sense?. <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (24)

 1. say, "if allah wanted otherwise, i would have not recited and conveyed this to you, nor would have made you aware of it. indeed, a whole lifetime have i dwelt among you before this. (you have always called me <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (25)

 1. say: "if allah had so willed, i should not have delivered it to you, nor would he have made it known to you. surely, a whole life-time before now, i have been with you: then will you not understand? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (26)

 1. say, "if allah had willed, i would not have recited it to you, nor would he have made it known to you, for i had remained among you a lifetime before it. then will you not reason?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (27)

 1. say: "if allah wanted otherwise, i would have not recited this (qur'an) to you, nor would have made you aware of it. indeed, a whole lifetime i lived among you before its revelation. why do you not use your common-sense?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (28)

 1. say, "had allah so willed, i would not have recited it to you, nor talked to you about it. prior to this, i have spent my entire life with you. do you not think about it?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (29)

 1. say: 'had allah so willed, i would not have recited this (qur'an) to you, nor would he (himself) have made it known to you. i have indeed spent a (part of) life amongst you (even) before this (revelation of the qur'an). so do you not understand?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (30)

 1. say: “if allah had willed i would not have recited it to you, nor he had made it known to you. so, verily, i have stayed amongst you a lifetime before this. do you then not use your sense?” <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (31)

 1. say, 'had god willed, i would not have recited it to you, and he would not have made it known to you. i have lived among you for a lifetime before it. do you not understand?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (32)

 1. say, “if god had so willed, i should not have recited it to you, nor would he have made it known to you. a whole lifetime before this have i lived among you. will you not then believe?”  <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (33)

 1. tell them: &acute;had allah so willed, i would not have recited the qur&acute;an to you, nor would allah have informed you of it. i have spent a lifetime among you before this. do you, then, not use your <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (34)

 1. say: if god wanted, i would not have read it to you, and he would not have made you know it, and i have stayed among you a lifetime before that, do you not understand? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (35)

 1. say: "if god had willed, i would not have recited it to you, nor would you have known about it. i have been residing among you for nearly a lifetime before this; do you not comprehend?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (36)

 1. say, "if allah had so willed, i would not have recited it to you, nor would you have known anything about it. i did live a lifetime among you before it. don't you then understand?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (37)

 1. say: "if it was not the will of god, i would not have recited any part of this book to you. you would not even have known about the existence of such a book. i have lived among you for the longest time [ and you know my character and believe in me as a truthful person. ] why do you not use your common-sense?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (38)

 1. say, "had allah willed i would not have recited it to you nor would he have made it known to you; so before this * i have spent an age among you; so do you not have sense?" (* before allah's command to recite the qur'an to you.) <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (39)

 1. say (prophet muhammad): 'had allah willed, i would not have recited it to you, nor would he have made it known to you. i lived among you all my life before it (was sent down). will you not understand? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (40)

 1. say: if allah had desired, i would not have recited it to you, nor would he have made it known to you. i have lived among you a lifetime before it. do you not then understand? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (41)

 1. say: " if god wanted/willed i would not (have) read/recited it on you, and he would not (have) informed you with (of) it, so i had stayed/remained in (between) you a life time from before it, so do you not reason/understand ? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (42)

 1. say, `if allah had so willed, i should not have recited it to you, nor would i have made it known to you. i have indeed lived a whole lifetime before this. will you not then understand?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (43)

 1. say, "had god willed, i would not have recited it to you, nor would you have known anything about it. i have lived among you a whole life before this (and you have known me as a sane, truthful person). do you not understand?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (44)

 1. say you. 'if allah had willed, then i would have not recited it to you. nor would he have made it known to you; then i have already passed a portion of my life amongst you before it. have you then no wisdom?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (45)

 1. say, `had allah (so) willed (that he should replace the teachings of the qur'an with some other teachings), i should not have recited this (qur'an) to you, nor would he have made it known to you. i had indeed lived among you a (whole) lifetime before this (claim to prophethood. was not my truthfulness undisputed?). will you not then refrain (from opposing me)?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (46)

 1. say (o muhammad saw): "if allah had so willed, i should not have recited it to you nor would he have made it known to you. verily, i have stayed amongst you a life time before this. have you then no sense?" <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (47)

 1. say: 'had god willed i would not have recited it to you, neither would he have taught you it; i abode among you a lifetime before it -- will you not understand?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (48)

 1. say, 'had god pleased, i should not have recited it to you, nor taught you therewith. i have tarried a lifetime amongst you before it;- have ye not then any sense?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (49)

 1. say, if god had so pleased, i had not read it unto you, neither had i taught you the same. i have already dwelt among you to the age of forty years, before i received it. do ye not therefore understand? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (50)

 1. say: had god so pleased, i had not recited it to you, neither had i taught it to you. already have i dwelt among you for years, ere it was revealed to me. understand ye not? <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (51)

 1. say: 'had god pleased, i would never have recited it to you, nor would he have made you aware of it. a whole lifetime i dwelt among you before its coming. will you not understand?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (52)

 1. say: 'had god so willed, i would not have recited it to you, nor would he have brought it to your knowledge. i spent a whole lifetime among you before it [ was revealed to me ]. will you not, then, use your reason?' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (53)

 1. say, “had allah willed, i would not have recited it to you and he would not have notified you of its existence! indeed, i spent a lifetime among you before... will you not use your intellect and understand?” <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (54)

 1. say: 'had allah so willed, i would not have recited it to you, nor would he have taught it to you. indeed i have lived amongst you a lifetime before it. have you then no sense ' <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16

Quran/10/16 (55)

 1. say, “had allah willed, i would not have read the (quran) to you, and he would not have made you understand it, i have indeed lived a life time among you before it (was revealed to me). do you not then understand?” <> ka ce: "da allah ya so da ban karanta shi ba a kanku, kuma da ban sanar da ku ba gameda shi, domin lalle ne na zauna a cikinku a zamani mai tsawo daga gabanin (fara saukar) sa. shin fa, ba ku hankalta?" = [ 10:16 ] ka ce, "idan da allah ya nufa, da ba zan karanta maku shi ba, ko ku san wani abu game da shi. na zauna a cikinku a duk tsowon rayuwa kafin wannan (kuma kun sanni ni mai hankali ne, da yin gaskiya). shin ba ku fahimta ne?"

--Qur'an 10:16


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 ka
 2. 2 ce
 3. 8 da
 4. 35 allah
 5. 2 ya
 6. 34 so
 7. 2 ban
 8. 2 karanta
 9. 4 shi
 10. 6 ba
 11. 53 a
 12. 1 kanku
 13. 2 kuma
 14. 1 sanar
 15. 4 ku
 16. 1 gameda
 17. 1 domin
 18. 1 lalle
 19. 3 ne
 20. 2 na
 21. 2 zauna
 22. 2 cikinku
 23. 1 zamani
 24. 2 mai
 25. 1 tsawo
 26. 1 daga
 27. 1 gabanin
 28. 1 fara
 29. 1 saukar
 30. 1 sa
 31. 2 shin
 32. 1 fa
 33. 1 hankalta
 34. 1 10
 35. 1 16
 36. 2 ldquo
 37. 1 idan
 38. 1 nufa
 39. 1 zan
 40. 1 maku
 41. 1 ko
 42. 1 san
 43. 1 wani
 44. 1 abu
 45. 1 game
 46. 1 duk
 47. 1 tsowon
 48. 1 rayuwa
 49. 1 kafin
 50. 1 wannan
 51. 1 kun
 52. 1 sanni
 53. 1 ni
 54. 1 hankali
 55. 1 yin
 56. 1 gaskiya
 57. 1 fahimta
 58. 3 rdquo
 59. 1 qul
 60. 1 law
 61. 1 shaa
 62. 1 allahu
 63. 1 ma
 64. 1 talawtuhu
 65. 1 aaalaykum
 66. 1 wala
 67. 1 adrakum
 68. 1 bihi
 69. 1 faqad
 70. 1 labithtu
 71. 1 feekum
 72. 1 aaumuran
 73. 1 min
 74. 1 qablihi
 75. 1 afala
 76. 1 taaaqiloona
 77. 53 say
 78. 28 if
 79. 58 had
 80. 37 willed
 81. 109 not
 82. 115 i
 83. 93 would
 84. 147 have
 85. 44 recited
 86. 129 it
 87. 102 to
 88. 212 you
 89. 15 and
 90. 41 he
 91. 28 made
 92. 28 known
 93. 3 verily
 94. 5 stayed
 95. 39 among
 96. 33 lifetime
 97. 52 before
 98. 30 then
 99. 20 will
 100. 12 use
 101. 10 reason
 102. 37 quot
 103. 24 god
 104. 6 91
 105. 4 otherwise
 106. 6 93
 107. 3 conveyed
 108. 25 this
 109. 1 divine
 110. 1 writ
 111. 4 unto
 112. 45 nor
 113. 5 brought
 114. 17 your
 115. 5 knowledge
 116. 11 indeed
 117. 19 whole
 118. 7 dwelt
 119. 2 ere
 120. 5 revelation
 121. 7 came
 122. 15 me
 123. 11 should
 124. 7 ye
 125. 6 no
 126. 8 sense
 127. 3 rehearsed
 128. 4 life-time
 129. 4 tarried
 130. 10 amongst
 131. 25 understand
 132. 2 desired
 133. 6 taught
 134. 21 lived
 135. 21 do
 136. 5 wished
 137. 7 spent
 138. 2 how
 139. 3 can
 140. 1 related
 141. 1 caused
 142. 1 recognize
 143. 2 surely
 144. 2 lingered
 145. 6 in
 146. 1 expectation
 147. 2 be
 148. 1 reasonable
 149. 1 advised
 150. 9 about
 151. 14 for
 152. 1 receiving
 153. 6 my
 154. 10 life
 155. 1 761
 156. 1 762
 157. 5 book
 158. 9 was
 159. 11 an
 160. 2 entire
 161. 3 why
 162. 1 cannot
 163. 2 think
 164. 3 them
 165. 1 had-
 166. 2 sent
 167. 2 down
 168. 2 recite
 169. 1 instruct
 170. 1 practical
 171. 1 divinity
 172. 1 furnish
 173. 6 with
 174. 1 authoritative
 175. 1 directions
 176. 3 as
 177. 1 action
 178. 1 midst
 179. 5 years
 180. 6 revealed
 181. 2 reflect
 182. 3 been
 183. 2 residing
 184. 2 nearly
 185. 2 lsquo
 186. 4 rsquo
 187. 1 thou
 188. 1 acquainted
 189. 2 therewith
 190. 17 of
 191. 1 surety
 192. 5 pleased
 193. 2 never
 194. 1 given
 195. 1 comprehension
 196. 1 remember
 197. 3 that
 198. 1 am
 199. 1 one
 200. 4 its
 201. 4 even
 202. 4 acute
 203. 1 many
 204. 2 intellect
 205. 1 also
 206. 1 began
 207. 1 dwelled
 208. 1 apply
 209. 3 any
 210. 1 decided
 211. 1 way
 212. 1 e
 213. 13 the
 214. 8 qur
 215. 4 neither
 216. 1 realize
 217. 1 what
 218. 1 is
 219. 4 already
 220. 3 age
 221. 1 consider
 222. 3 muhammad
 223. 2 tell
 224. 5 wanted
 225. 1 told
 226. 3 anything
 227. 1 let
 228. 3 know
 229. 3 aware
 230. 1 always
 231. 1 called
 232. 1 delivered
 233. 1 now
 234. 2 remained
 235. 2 common-sense
 236. 1 talked
 237. 1 prior
 238. 1 himself
 239. 2 part
 240. 1 8220
 241. 1 8221
 242. 6 39
 243. 2 believe
 244. 2 informed
 245. 4 read
 246. 1 comprehend
 247. 1 did
 248. 1 live
 249. 1 don
 250. 1 t
 251. 2 existence
 252. 1 such
 253. 1 longest
 254. 4 time
 255. 1 character
 256. 2 truthful
 257. 2 person
 258. 1 s
 259. 1 command
 260. 1 prophet
 261. 1 all
 262. 1 on
 263. 1 between
 264. 2 from
 265. 1 sane
 266. 1 passed
 267. 1 portion
 268. 1 wisdom
 269. 1 replace
 270. 2 teachings
 271. 1 some
 272. 1 other
 273. 1 claim
 274. 1 prophethood
 275. 1 truthfulness
 276. 1 undisputed
 277. 1 refrain
 278. 1 opposing
 279. 1 o
 280. 1 saw
 281. 1 abode
 282. 1 --
 283. 1 -
 284. 1 same
 285. 1 forty
 286. 1 received
 287. 1 therefore
 288. 1 coming
 289. 1 notified
 290. 1 quran