Quran/10/18

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/17 > Quran/10/18 > Quran/10/19

Quran/10/18


 1. and they worship other than allah that which neither harms them nor benefits them, and they say, "these are our intercessors with allah " say, "do you inform allah of something he does not know in the heavens or on the earth?" exalted is he and high above what they associate with him <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/18 (0)

 1. wayaaabudoona min dooni allahi ma la yadurruhum wala yanfaaauhum wayaqooloona haola-i shufaaaaona aainda allahi qul atunabbi-oona allaha bima la yaaalamu fee alssamawati wala fee al-ardi subhanahu wataaaala aaamma yushrikoona <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (1)

 1. and they worship other than allah that (which) (does) not harm them and not benefit them, and they say, "these (are) our intercessors with allah." say, "do you inform allah of what he does not know in the heavens and not in the earth?" glorified is he and exalted above what they associate (with him). <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (2)

 1. and [ neither will ] they [ who ] worship, side by side with god, things or beings that can neither harm nor benefit them, saying [ to themselves ], "these are our intercessors with god!" say: "do you [ think that you could ] inform god of anything in the heavens or on earth that he does not know? limitless is he in his glory, and sublimely exalted above anything to which men may ascribe a share in his divinity!" <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (3)

 1. they worship beside allah that which neither hurteth them nor profiteth them, and they say: these are our intercessors with allah. say: would ye inform allah of (something) that he knoweth not in the heavens or in the earth? praised be he and high exalted above all that ye associate (with him)! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (4)

 1. they serve, besides allah, things that hurt them not nor profit them, and they say: "these are our intercessors with allah." say: "do ye indeed inform allah of something he knows not, in the heavens or on earth?- glory to him! and far is he above the partners they ascribe (to him)!" <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (5)

 1. they serve, besides god, things that hurt them not nor profit them, and they say: "these are our intercessors with god." say: "do ye indeed inform god of something he knows not, in the heavens or on earth?- glory to him! and far is he above th e partners they ascribe (to him)!" <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (6)

 1. and they serve beside allah what can neither harm them nor profit them, and they say: these are our intercessors with allah. say: do you (presume to) inform allah of what he knows not in the heavens and the earth? glory be to him, and supremely exalted is he above what they set up (with him). <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (7)

 1. instead of god they worship what neither harms nor benefits them, and they say: these are our intercessors with god. say, do you inform god about something in heavens and on earth that he does not know? glory be to him; may he be exalted over whatever they associate [ with him ]! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (8)

 1. and they worship other than god things that injure them not, nor profit them. and they say: these are our intercessors with god. say: are you telling god of what he knows not in the heavens nor in and on the earth? glory be to him and exalted is he above partners they ascribe. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (9)

 1. instead of god they serve what neither harms nor benefits them, and they say: "these are our intercessors with god." say: "do you [ presume to ] notify god about something in heaven and on earth that he already does not know? glory be to him; exalted is he over whatever they associate [ with him ]!" <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (10)

they worship besides allah others who can neither harm nor benefit them, and say, “these are our intercessors with allah.” ask ˹them, o prophet˺, “are you informing allah of something he does not know in the heavens or the earth? glorified and exalted is he above what they associate ˹with him˺!” <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (11)

 1. [ nor will ] they [ who ] worship things other than god-things that can neither harm nor benefit them-saying, "these are our intercessors with god." say, "do you [ think that you could ] inform god about something in the heavens or on earth that he does not know? may he be exalted in his glory, and far higher above all they associate with him. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (12)

 1. they worship besides allah what shall never hurt them nor profit them, and they claim that such objects of worship shall serve as their intercessors pleading on their behalf with allah! say to them o muhammad: do you inform allah of what he does not know in the heavens and the earth!" glory be to him- and extolled are his glorious attributes; he is infinitely far beyond those whom or which they incorporate with him. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (13)

 1. and they serve besides god what does not harm them or benefit them, and they say: "these are our intercessors with god." say: "are you informing god of what he does not know in the heavens or in the earth" be he glorified and high from what they set up. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (14)

 1. they worship alongside god things that can neither harm nor benefit them, and say, 'these are our intercessors with god.' say, 'do you think you can tell god about something he knows not to exist in the heavens or earth? glory be to him! he is far above the partner-gods they associate with him! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (15)

 1. and they worship, beside allah, that which harmeth them not, nor profiteth them, and they say: these are our intercessors with god: say thou: apprise ye allah of that which he knoweth not in the heavens nor in the earth? hallowed be he and exalted far above that which ye associate! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (16)

 1. they worship those besides god who cannot do them harm or bring them gain, and say: "these are our intercessors with god." say: "do you want to inform god of things in the heavens and the earth he does not know?" glorious is he, and too exalted for what they associate with him! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (17)

 1. they worship, instead of allah, what can neither harm them nor help them, saying, &acute;these are our intercessors with allah.&acute; say: &acute;would you inform allah of something about which he does not know either in the heavens or on the earth?&acute; may he be glorified and exalted above what they associate with him! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (18)

 1. they worship, apart from god, things or beings that can neither harm nor benefit them, and they say: "these are our intercessors with god." say: "would you inform god of something in the heavens or the earth that he does not know? all-glorified is he, and absolutely exalted above all that they associate with him." <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (19)

 1. they worship besides allah that which neither causes them any harm, nor brings them any benefit, and they say, 'these are our intercessors with allah.' say, 'will you inform allah about something he does not know in the heavens or on the earth?' immaculate is he and exalted above [ having ] any partners that they ascribe [ to him ]! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (20)

 1. they worship beside allah what can neither harm them nor profit them, and they say, "these are our intercessors with allah!" say, "will you inform allah of something that he knows not in the heavens or the earth?" praised be he, and ex <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (21)

 1. and they worship, apart from allah, what neither harms them nor profits them; and they say, "these are our intercessors in the providence of allah." say, "do you really inform allah of what he does not know (either) in the heavens or in the earth?" all extolment be to him! and supremely exalted be he above whatever they associate!. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (22)

 1. (some people) worship things other than god which harm nor benefit them. they say, "these (idols) are our intercessors before god." (muhammad), tell them, "are you trying to tell god about something that he does not find in the heavens or earth? god is too glorious to be considered equal to idols." <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (23)

 1. beside allah, they worship those who can neither harm nor benefit them, and they say, .these are our intercessors with allah. say, .are you informing allah of what he does not know as existing in the heavens or on the earth?. pure is he, and far higher than what they associate with him. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (24)

 1. they worship and obey besides allah, deities that can neither harm nor benefit them. they say, "these are our intercessors with allah." say, "are you informing allah of what he knows not in the heavens and the earth? glory to him! (39:3). he is high, exalted above all that they associate with him." <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (25)

 1. besides allah, they worship things that do not hurt them, nor help them, and they say: "these are our intercessors (helpers) with allah." say: "do you really tell allah something that he does not know, in the heavens or on earth? glory to him! and high is he above the partners they ascribe (to him)!" <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (26)

 1. and they worship other than allah that which neither harms them nor benefits them, and they say, "these are our intercessors with allah " say, "do you inform allah of something he does not know in the heavens or on the earth?" exalted is he and high above what they associate with him <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (27)

 1. they worship other deities besides allah, who can neither harm them nor benefit them, and they say: "these are our intercessors with allah." o muhammad, say to them: "are you informing allah of what he knows to exist neither in the heavens nor on the earth? glory to him! he is far above from having the partners they ascribe to him!" <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (28)

 1. they worship, besides allah, those who could not inflict any harm upon them, nor grant them any benefits. they say, "they will intercede (on our behalf) with allah." say, "are you telling allah that? is it something he is not aware of in the heavens and the earth?" he is exalted and far above all that they are ascribing! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (29)

 1. and (the idolaters) worship, apart from allah, those (idols) which can neither harm nor benefit them, and (in justification of their false worship) they say: 'these (idols) are our intercessors with allah.' say: 'do you seek to inform allah of the (fabricated) presumption (of intercession by idols) whose (existence) he is not aware of either in the heavens or in the earth (i.e., intercession with him by any idol is not in his knowledge)? holy is he, and far exalted above those whom they set up as (his) peers.' <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (30)

 1. and they obey besides allah that hurts them not, nor gives them (any) profit and they say: “all these are intercessors to us unto allah.” say: “do you inform allah of that which he knows not in the heavens, and nor on the earth? he became glorified and became very high in comparison to what they assign as partners (to him). <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (31)

 1. and they worship, besides god, what neither harms them nor benefits them. and they say, 'these are our intercessors with god.' say, 'are you informing god about what he does not know in the heavens or on earth?' glorified be he, high above the associations they make. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (32)

 1. they serve besides god, things that cannot hurt them nor profit them, and they say, “these are our intercessors with god.” say, “do you indeed inform god of something he does not know of, in the heavens or on earth? glory to him, and far is he above the partners they ascribe.”  <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (33)

 1. they worship, beside allah, those who can neither harm nor profit them, saying; &acute;these are our intercessors with allah.&acute; tell them (o muhammad): &acute;do you inform allah of something regarding whose existence in the heavens or on the earth he has no <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (34)

 1. and they serve, other than god, that which does not harm them and does not benefit them, and they say: these are our mediators before god. say: do you inform god of something that he does not know in the skies or on the earth? he is flawless and is above what they associate (with him). <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (35)

 1. and they serve besides god what does not harm them or benefit them, and they say: "these are our intercessors with god." say: "are you informing god of what he does not know in the heavens or the earth?" be he glorified and exalted above what they set up. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (36)

 1. and they worship, besides allah, what can neither harm them nor benefit them, and they say, "these are our intercessors with allah." say, "do you inform allah of what he knows not in the heavens and the earth!?" glorified and supremely exalted is he above what they worship besides him. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (37)

 1. those people, instead of worshipping god alone, worship the idols who can neither harm nor benefit them. they say: "these are intermediary between the lord and us and will ask god to forgive us." reply: "do you want to say that you are aware of the creatures that god himself is not aware of neither in the heavens nor on earth?" glory to the lord; he is far above needing partners. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (38)

 1. and they worship the thing other than allah, which neither harms them nor benefits them *, and they say, "these are our intercessors ** before allah"; say, "what! you inform allah of something which in his knowledge does not exist in the heavens or in the earth?" purity and supremacy are to him, above their association. (* some things like the sun, stars, trees are useful but they too are created by allah. their worship will not benefit - in fact it is harmful ** only the virtuous will be granted permission by allah to intercede.) <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (39)

 1. they worship, other than allah, that which can neither harm nor benefit them, and say: 'these are our intercessors with allah. ' say: 'will you tell allah of something he does not know about either in the heavens or earth? exaltations to him! exalted be he above what they associate! ' <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (40)

 1. and they serve besides allah that which can neither harm them nor profit them, and they say: these are our intercessors with allah. say: would you inform allah of what he knows not in the heavens and the earth? glory be to him, and supremely exalted is he above what they set up (with him)! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (41)

 1. and they worship from other than god what does not harm them and nor benefit them, and they say: "those (are) our mediators at god." say: "do you inform god with what he does not know in the skies/space and nor in the earth/planet earth?" his praise/glory and high, mighty, exalted and dignified from what they share/make partners (with god). <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (42)

 1. and they worship, instead of allah, that which neither harms them nor profits them; and they say,`these are our intercessors with allah. say, `do you presume to inform allah what he knows not in the heavens or in the earth? glory be to him ! high be he exalted above all that which they associate with him. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (43)

 1. they worship beside god idols that possess no power to harm them or benefit them, and they say, "these are our intercessors at god!" say, "are you informing god of something he does not know in the heavens or the earth?" be he glorified. he is the most high; far above needing partners. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (44)

 1. and they worship besides allah that which neither harms them nor does any good and say, 'these are our intercessors with allah'. say you, 'do you tell to allah the thing which is not in his knowledge either in heavens or on earth. holy is he and exalted is he from their association. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (45)

 1. and (some) people worship, apart from allah, things that can neither harm them (of their own accord) nor can help them. they say, `these are our intercessors with allah.' say, `do you (presume to) inform allah of the things of whose existence in the heavens or in the earth he does not know?' glory be to him! high be he, exalted above (all the things) they associate (with him). <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (46)

 1. and they worship besides allah things that hurt them not, nor profit them, and they say: "these are our intercessors with allah." say: "do you inform allah of that which he knows not in the heavens and on the earth?" glorified and exalted be he above all that which they associate as partners with him! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (47)

 1. they serve, apart from god, what hurts them not neither profits them, and they say, 'these are our intercessors with god.' say: 'will you tell god what he knows not either in the heavens or in the earth?' glory be to him! high be he exalted above that they associate! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (48)

 1. they worship beside god what can neither harm them nor profit them, and they say, 'these are our intercessors with god!' say, 'will ye inform god of aught in the heavens or the earth, that he knows not of?' celebrated be his praise! and exalted be he, above what they associate with him! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (49)

 1. they worship besides god, that which can neither hurt them nor profit them, and they say, these are our intercessors with god. answer, will ye tell god that which he knoweth not, neither in heaven nor in earth? praise be unto him! and far be that from him, which they associate with him! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (50)

 1. and they worship beside god, what cannot hurt or help them; and say, "these are our advocates with god!" say: will ye inform god of aught in the heavens and in the earth which he knoweth not? praise be to him! high be he exalted above the deities they join with him! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (51)

 1. they worship idols that can neither harm nor help them, and say: 'these will intercede for us with god.' say: 'do you presume to tell god of what he knows to exist neither in the heavens nor on earth?' glory be to him! exalted be he above the gods they serve besides him! <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (52)

 1. they worship, side by side with god, what can neither harm nor benefit them, and say: 'these will intercede for us with god.' say: 'do you presume to inform god of something in the heavens or on earth that he does not know? limitless is he in his glory, and exalted above whatever they may associate with him.' <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (53)

 1. they deify things besides allah, things that are neither harmful nor beneficial! and they say, “these are our intercessors in the sight of allah”... say, “are you informing allah of something he knows not in the heavens and the earth?” subhan he is! free and beyond what they associate with him. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (54)

 1. and they worship, besides allah, what can neither hurt them nor profit them, and they say: 'these are our intercessors with allah. ' say: 'will you inform allah of what he knows not either in the heavens or in the earth ' glory be to him! high be he exalted above what they associate(with him). <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18

Quran/10/18 (55)

 1. and they serve besides allah that which neither harms them nor profits them and say, “these are our mediators with allah.” say, “do you inform allah of that which is in the skies and in the earth (which you presume that) he does not know?” glory be to him and highly exalted be he above all that they associate (with him) as partners. <> kuma suna bauta wa, baicin allah, abin da ba ya cutar dasu kuma ba ya amfaninsu, kuma suna cewa: "waɗannan ne macetanmu a wurin allah."ka ce: "shin, kuna bai wa allah labari ne, ga abin da bai sani ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasa? tsarkinsa ya tabbata kuma ya ɗaukaka daga gabin da duk suke yin shirki da shi." = [ 10:18 ] suna bautawa baicin allah abin da ba shi da ikon cutar da su ko amfanad da su, kuma su ce, "wadannan ne macetanmu a wurin allah!" ka ce, "shin kuna sanar da allah ne ga abin da bai sani ba a cikin sammai ko a cikin qasa?" tsarkinsa ya tabbata. shi ne mafi daukaka; nesa da bukatan mataimaka.

--Qur'an 10:18


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 5 kuma
 2. 3 suna
 3. 1 bauta
 4. 3 wa
 5. 2 baicin
 6. 100 allah
 7. 4 abin
 8. 11 da
 9. 5 ba
 10. 5 ya
 11. 2 cutar
 12. 1 dasu
 13. 1 amfaninsu
 14. 1 cewa
 15. 1 annan
 16. 5 ne
 17. 2 macetanmu
 18. 7 a
 19. 2 wurin
 20. 2 ka
 21. 3 ce
 22. 2 shin
 23. 2 kuna
 24. 3 bai
 25. 1 labari
 26. 2 ga
 27. 2 sani
 28. 4 cikin
 29. 2 sammai
 30. 3 ko
 31. 1 asa
 32. 2 tsarkinsa
 33. 2 tabbata
 34. 1 aukaka
 35. 1 daga
 36. 1 gabin
 37. 1 duk
 38. 1 suke
 39. 1 yin
 40. 1 shirki
 41. 3 shi
 42. 1 10
 43. 1 18
 44. 1 bautawa
 45. 1 ikon
 46. 3 su
 47. 1 amfanad
 48. 4 ldquo
 49. 1 wadannan
 50. 4 rdquo
 51. 1 sanar
 52. 1 qasa
 53. 1 mafi
 54. 1 daukaka
 55. 1 nesa
 56. 1 bukatan
 57. 1 mataimaka
 58. 1 wayaaabudoona
 59. 1 min
 60. 1 dooni
 61. 2 allahi
 62. 1 ma
 63. 2 la
 64. 1 yadurruhum
 65. 2 wala
 66. 1 yanfaaauhum
 67. 1 wayaqooloona
 68. 1 haola-i
 69. 1 shufaaaaona
 70. 1 aainda
 71. 1 qul
 72. 1 atunabbi-oona
 73. 1 allaha
 74. 1 bima
 75. 1 yaaalamu
 76. 2 fee
 77. 1 alssamawati
 78. 1 al-ardi
 79. 1 subhanahu
 80. 1 wataaaala
 81. 1 aaamma
 82. 1 yushrikoona
 83. 132 and
 84. 140 they
 85. 46 worship
 86. 10 other
 87. 10 than
 88. 63 that
 89. 31 which
 90. 35 does
 91. 71 not
 92. 31 harm
 93. 94 them
 94. 22 benefit
 95. 101 say
 96. 52 these
 97. 70 are
 98. 50 our
 99. 47 intercessors
 100. 78 with
 101. 31 do
 102. 54 you
 103. 33 inform
 104. 58 of
 105. 54 what
 106. 104 he
 107. 26 know
 108. 83 in
 109. 112 the
 110. 50 heavens
 111. 56 earth
 112. 10 glorified
 113. 40 is
 114. 35 exalted
 115. 41 above
 116. 27 associate
 117. 60 him
 118. 9 91
 119. 41 neither
 120. 16 will
 121. 9 93
 122. 9 who
 123. 4 side
 124. 6 by
 125. 73 god
 126. 18 things
 127. 41 or
 128. 2 beings
 129. 25 can
 130. 56 nor
 131. 3 saying
 132. 55 to
 133. 1 themselves
 134. 83 quot
 135. 3 think
 136. 3 could
 137. 2 anything
 138. 25 on
 139. 2 limitless
 140. 11 his
 141. 24 glory
 142. 1 sublimely
 143. 1 men
 144. 5 may
 145. 8 ascribe
 146. 2 share
 147. 1 divinity
 148. 9 beside
 149. 1 hurteth
 150. 2 profiteth
 151. 4 would
 152. 9 ye
 153. 24 something
 154. 4 knoweth
 155. 2 praised
 156. 41 be
 157. 14 high
 158. 11 all
 159. 13 serve
 160. 25 besides
 161. 9 hurt
 162. 14 profit
 163. 3 indeed
 164. 18 knows
 165. 3 -
 166. 14 far
 167. 13 partners
 168. 1 th
 169. 2 e
 170. 7 presume
 171. 4 supremely
 172. 5 set
 173. 5 up
 174. 5 instead
 175. 9 harms
 176. 6 benefits
 177. 9 about
 178. 2 over
 179. 4 whatever
 180. 1 injure
 181. 2 telling
 182. 1 notify
 183. 2 heaven
 184. 1 already
 185. 1 others
 186. 2 ask
 187. 2 761
 188. 4 o
 189. 1 prophet
 190. 2 762
 191. 9 informing
 192. 1 god-things
 193. 1 them-saying
 194. 2 higher
 195. 2 shall
 196. 1 never
 197. 1 claim
 198. 1 such
 199. 1 objects
 200. 6 as
 201. 7 their
 202. 1 pleading
 203. 2 behalf
 204. 4 muhammad
 205. 1 him-
 206. 1 extolled
 207. 3 glorious
 208. 1 attributes
 209. 1 infinitely
 210. 2 beyond
 211. 9 those
 212. 2 whom
 213. 1 incorporate
 214. 11 from
 215. 1 alongside
 216. 4 lsquo
 217. 3 rsquo
 218. 10 tell
 219. 4 exist
 220. 1 partner-gods
 221. 1 harmeth
 222. 1 thou
 223. 1 apprise
 224. 1 hallowed
 225. 3 cannot
 226. 1 bring
 227. 1 gain
 228. 2 want
 229. 3 too
 230. 3 for
 231. 5 help
 232. 7 acute
 233. 7 either
 234. 5 apart
 235. 1 all-glorified
 236. 1 absolutely
 237. 1 causes
 238. 8 any
 239. 1 brings
 240. 1 immaculate
 241. 2 having
 242. 1 ex
 243. 4 profits
 244. 1 providence
 245. 2 really
 246. 1 extolment
 247. 3 some
 248. 3 people
 249. 8 idols
 250. 3 before
 251. 1 trying
 252. 1 find
 253. 1 considered
 254. 1 equal
 255. 1 existing
 256. 1 pure
 257. 2 obey
 258. 3 deities
 259. 13 39
 260. 1 3
 261. 1 helpers
 262. 1 inflict
 263. 1 upon
 264. 1 grant
 265. 4 intercede
 266. 2 it
 267. 4 aware
 268. 1 ascribing
 269. 1 idolaters
 270. 1 justification
 271. 1 false
 272. 1 seek
 273. 1 fabricated
 274. 1 presumption
 275. 2 intercession
 276. 3 whose
 277. 3 existence
 278. 1 i
 279. 1 idol
 280. 3 knowledge
 281. 2 holy
 282. 1 peers
 283. 2 hurts
 284. 1 gives
 285. 2 8220
 286. 5 us
 287. 2 unto
 288. 1 8221
 289. 2 became
 290. 1 very
 291. 1 comparison
 292. 1 assign
 293. 1 associations
 294. 2 make
 295. 1 regarding
 296. 1 has
 297. 2 no
 298. 3 mediators
 299. 3 skies
 300. 1 flawless
 301. 1 worshipping
 302. 1 alone
 303. 1 intermediary
 304. 1 between
 305. 2 lord
 306. 1 forgive
 307. 1 reply
 308. 1 creatures
 309. 1 himself
 310. 2 needing
 311. 2 thing
 312. 1 purity
 313. 1 supremacy
 314. 2 association
 315. 1 like
 316. 1 sun
 317. 1 stars
 318. 1 trees
 319. 1 useful
 320. 1 but
 321. 1 created
 322. 1 fact
 323. 2 harmful
 324. 1 only
 325. 1 virtuous
 326. 1 granted
 327. 1 permission
 328. 1 exaltations
 329. 2 at
 330. 1 space
 331. 1 planet
 332. 4 praise
 333. 1 mighty
 334. 1 dignified
 335. 1 possess
 336. 1 power
 337. 1 most
 338. 1 good
 339. 1 own
 340. 1 accord
 341. 2 aught
 342. 1 celebrated
 343. 1 answer
 344. 1 advocates
 345. 1 join
 346. 1 gods
 347. 1 deify
 348. 1 beneficial
 349. 1 sight
 350. 1 subhan
 351. 1 free
 352. 1 highly