Quran/10/23

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/22 > Quran/10/23 > Quran/10/24

Quran/10/23


 1. but when he saves them, at once they commit injustice upon the earth without right. o mankind, your injustice is only against yourselves, [ being merely ] the enjoyment of worldly life. then to us is your return, and we will inform you of what you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/23 (0)

 1. falamma anjahum itha hum yabghoona fee al-ardi bighayri alhaqqi ya ayyuha alnnasu innama baghyukum aaala anfusikum mataaaa alhayati alddunya thumma ilayna marjiaaukum fanunabbi-okum bima kuntum taaamaloona <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (1)

 1. but when he saved them, behold! they rebel in the earth without [ the ] right. o mankind! only your rebellion (is) against yourselves, (the) enjoyment (of) the life (of) the world. then to us (is) your return and we will inform you of what you used (to) do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (2)

 1. yet as soon as he has saved them from this [ danger ], lo! they behave outrageously on earth, offending against all right! o men! all your outrageous deeds are bound to fall back upon your own selves! [ you care only for ] the enjoyment of life in this world: [ but remember that ] in the end unto us you must return, whereupon we shall make you truly understand all that you were doing [ in life ]. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (3)

 1. yet when he hath delivered them, behold! they rebel in the earth wrongfully. o mankind! your rebellion is only against yourselves. (ye have) enjoyment of the life of the world; then unto us is your return and we shall proclaim unto you what ye used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (4)

 1. but when he delivereth them, behold! they transgress insolently through the earth in defiance of right! o mankind! your insolence is against your own souls,- an enjoyment of the life of the present: in the end, to us is your return, and we shall show you the truth of all that ye did. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (5)

 1. but when he delivereth them, behold! they transgress insolently through the earth in defiance of right! o mankind! your insolence is against your own souls,- an enjoyment of the life of the present: in the end, to us is your return, and we shal l show you the truth of all that ye did. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (6)

 1. but when he delivers them, lo! they are unjustly rebellious in the earth. o men! your rebellion is against your own souls-- provision (only) of this world's life-- then to us shall be your return, so we will inform you of what you did. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (7)

 1. but when he has delivered them, they begin, wrongfully to commit excesses in the land. o you men, your excesses only affect your own selves. have the enjoyment of the present life. then to us you shall return; and we will inform you of all that you have done. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (8)

 1. but when he rescued them, that is when they are insolent in and on the earth without right. o humanity, your insolence is only against yourselves, an enjoyment of this present life. again, to us is your return. then, we will tell you what you had been doing. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (9)

 1. yet once he has saved them, why they act willfully on earth without any right to [ do so). mankind, your willfulness falls only on yourselves to be enjoyed during worldly life; then to us will be your return. and we will notify you (all) about whatever you have been doing! <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (10)

but as soon as he rescues them, they transgress in the land unjustly. o  humanity! your transgression is only against your own souls. ˹there is only˺ brief enjoyment in this worldly life, then to us is your return, and then we will inform you of what you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (11)

 1. once he has saved them, they return to being corruptive on earth in defiance to the truth. people! all your outrageous deeds will be counted against you; your enjoyment is limited to life in this world. then you will return to us, and we will confront you with everything you have done. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (12)

 1. after he has rescued them from a sure disaster, they simply run riot and go unjustly beyond prudent and reasonable limits. o you people, who do not keep a promise nor honour a vow: you had better realize that your imprudence works against your own interest: the enjoyment in life here is evanescent and fleeting and suddenly and soon enough shall you be on your way back to us, and there and then we shall inform you of all that your minds and souls have impelled you to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (13)

 1. but when god saves them, they then traverse through the land with injustice. "o mankind, what you seek out is only the luxury of this worldly life, then to us is your return and we will inform you of all that you had done." <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (14)

 1. yet no sooner does he save them than, back on land, they behave outrageously against all that is right. people! your outrageous behaviour only works against yourselves. take your little enjoyment in this present life; in the end you will return to us and we shall confront you with everything you have done. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (15)

 1. then when he delivereth them. they forthwith rebel in the earth without justice. o ye ! your rebellion is only against yourselves: a brief enjoyment of the life of the world; thereafter unto us is your return; then we will declare unto you that which ye have been working. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (16)

 1. but when he rescues them, they commit excesses in the land unjustly again. your rebellion, o people, shall recoil back on your own selves. the joys of the world (are only ephemeral): you have to come back to us in the end. we shall then inform you what you were doing. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (17)

 1. but then, when he does rescue them, they become rebellious in the earth without any right to do so. mankind, your rebelliousness is only against yourselves. there is the enjoyment of the life of this world and then you will return to us and we will inform you about what you did. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (18)

 1. but when he has saved them, they behave rebelliously on earth, offending against all right. o humankind! your rebellion is only against yourselves. (what you seek and get by all your offenses is only) the enjoyment of the present, worldly life, thereafter to us is your return, then we will make you understand what you were doing (and call you to account). <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (19)

 1. but when he delivers them, behold, they commit violations on the earth unduly! o mankind! your violations are only to your own detriment. [ these are ] the wares of the life of this world; then to us will be your return, whereat we will inform you concerning what you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (20)

 1. but when he has delivered them, behold! they are rebellious in the earth unjustly; - o mankind! your rebelliousness is only against yourselves. you have but a brief provision in the life of this world, then unto us is your return, and we will inform you o <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (21)

 1. yet as soon as he has delivered them, only then do they (transgress) inequitably in the earth untruthfully. (literally: with other than the truth) o you mankind, surely your inequity is only against yourselves. the enjoyment is of the present life; (literally: the lowly life, i.e., the life of this world) thereafter to us will be your return, then we will fully inform you of whatever you were doing.. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (22)

 1. when we saved you, you started to rebel unjustly in the land. people, your rebellion will only harm yourselves. you may enjoy the worldly life but to us you will all return and we will let you know all that you had done. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (23)

 1. but when he delivers them, they at once start rebelling on the earth wrongfully. o people, your rebellion is, in fact, against your own selves. it is only worldly life that you are enjoying. thereafter, it is to us that you have to return; then we will tell you what you have been doing. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (24)

 1. yet as soon as he has saved them, they return to land in their behavior of rebellion against the divine laws. o mankind! remember that your rebellion is only against your own "self" (91:9-10). enjoyment of the worldly life with disregard of eternity, is but a fleeting delight. then unto us is your return, and we shall make you understand what you truly accomplished. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (25)

 1. but when he saves them, behold! they exceed all limits proudly on earth against the right! o mankind! your insolence is against your own souls, an enjoyment of the life of the present! to us is your return, in the end; and we shall show you the truth of all that you did. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (26)

 1. but when he saves them, at once they commit injustice upon the earth without right. o mankind, your injustice is only against yourselves, [ being merely ] the enjoyment of worldly life. then to us is your return, and we will inform you of what you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (27)

 1. yet, when he does deliver them, behold! the same people become unjustly rebellious in the land. o mankind! your rebellion is against your own souls ( you may enjoy) the transitory pleasure of this world - in the end you have to return to us, then we shall inform you of what you have done. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (28)

 1. when we rescue them, they go back to doing injustice and oppression in this world, in defiance of the truth. "oh people, when you commit an outrage, you actually do so upon your own selves. your possessions are mere provisions for the life of this world. then you have to return to us. at that time we shall tell you everything you used to do." <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (29)

 1. but when allah delivers them, they take no time to act unjustly rebellious in the land (as before). o people (rebelling against allah! the havoc wreaked by) your rebellion and revolt is directed only towards your own souls. (you may gain) some benefit of the worldly life but ultimately you have to return to us. then we will make you well-aware (of your works) that you have been doing. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (30)

 1. so when he rescued them, immediately they rebel in the earth without any right. o you mankind! definitely, what is your rebellion (it is) against your ownselves - a brief enjoyment of this worldly life, afterwards unto us is your place of return; then we shall inform you about that which you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (31)

 1. but then, when he has saved them, they commit violations on earth, and oppose justice. o people! your violations are against your own souls. it is the enjoyment of the present life. then to us is your return, and we will inform you of what you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (32)

 1. but when he delivers them, behold, they transgress insolently through the earth in defiance of right. o humanity, your insolence is against your own souls, and though you may enjoy the life of the present, in the end, you will return to us and we will show you the truth of all that you did.  <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (33)

 1. but no sooner than he delivers them than they go about committing excesses on <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (34)

 1. but when he saved them, they immediately wronged on the earth unjustifiably. people, your wrong (actions) for enjoyment of this world's life is only against yourselves, then your return is to us and we inform you of what you were doing. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (35)

 1. but when he saves them, they then traverse through the land with injustice. "o people, what you seek out is only the luxury of this worldly life, then to us is your return and we will inform you of all that you had done." <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (36)

 1. but when he delivers them, behold! they become unduly rebellious on earth. "o mankind! your rebellion will affect you yourselves. these here are the provisions only of this temporal life. to us is your return thereafter. then we will relate to you what you did." <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (37)

 1. when the lord [ miraculously ] saves you, however, you [ go back to your old tricks and ] rebel against the truth. know that this rebellion of yours harms only your own souls. you are so preoccupied with this world that you forget [ that pretty soon ] you have to return to your lord [ and imagine the embarrassment at the moment ] when your actions are played back to you at the presence of your lord. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (38)

 1. then when he rescues them, they start wrongfully committing oppression in the earth; o mankind! your oppression is only a torment against yourselves; derive the benefit until you live in this world; you have then to return to us and thereupon we shall show you your misdeeds. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (39)

 1. but when he has saved them, see how they become wrongfully insolent in the land. people, your insolence is only against yourselves; the enjoyment of this present life, then to us you shall return and we shall tell you what you did. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (40)

 1. but when he delivers them, lo! they are unjustly rebellious in the earth. o men, your rebellion is against yourselves -- a provision (only) of this world's life. then to us is your return, so we shall inform you of what you did. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (41)

 1. so when he saved/rescued them, then they oppress/transgress/corrupt in the earth/planet earth without the right , you, you the people but your oppression/transgression (is) on yourselves the life the present's/worldly life's long life/enjoyment, then to us (is) your return, so we inform you with what you were making/doing . <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (42)

 1. but when he delivered them, lo ! they begin to commit excesses in the earth wrongfully. o ye people, your excesses in seeking the enjoyment of the present life are only against your own selves. then to us shall be your return; and we will inform you of what you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (43)

 1. but as soon as he saves them, they transgress on earth, and oppose the truth. o people, your transgression is only to the detriment of your own souls. you remain preoccupied with this worldly life, then to us is your ultimate return, then we inform you of everything you had done. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (44)

 1. then when allah saves them, they forthwith begin to commit excesses in the land wrongfully. o people! your excesses are only against your own selves, enjoy it till your living in the world, then you are to return towards us, at that time we will inform you what you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (45)

 1. nevertheless when he delivers them, behold! they begin to commit excesses in the land for no just reason. o people! your excesses will only recoil upon your ownselves. have a temporary enjoyment of the life of this world, then to us shall be your return (and) then we will tell you all that you have been doing. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (46)

 1. but when he delivered them, behold! they rebel (disobey allah) in the earth wrongfully. o mankind! your rebellion (disobedience to allah) is only against your ownselves, - a brief enjoyment of this worldly life, then (in the end) unto us is your return, and we shall inform you that which you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (47)

 1. nevertheless when he has delivered them behold, they are insolent in the earth, wrongfully. o men, your insolence is only against yourselves; the enjoyment of this present life, then unto us you shall return, then we shall tell you what you were doing. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (48)

 1. but when he has saved them, lo! they are willful in the earth unjustly;- o ye folk! your willfulness against yourselves is but a provision of this world's life; then unto us is your return, and we will inform you of that which ye have done! <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (49)

 1. but when he had delivered them, behold, they behaved themselves insolently in the earth, without justice. o men, verily the violence which ye commit against your own souls, is for the enjoyment of this present life only; afterwards unto us shall ye return, and we will declare unto you that which ye have done. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (50)

 1. but when we have rescued them, lo! they commit unrighteous excesses on the earth! o men! assuredly your self-injuring excess is only an enjoyment of this life present: soon ye return to us: and we will let you know what ye have done! <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (51)

 1. yet when he does deliver them, they perpetrate corruption in the land and act unjustly. you people! it is your own souls that you are corrupting. take your enjoyment in this life: to us shall you then return, and we will declare to you all that you have done. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (52)

 1. yet when he has saved them, they transgress in the land, offending against all right. mankind, it is against your own souls that your offences rebound. [ you care only for ] the enjoyment of this present life, but in the end you will return to us when we will tell you the truth of what you were doing [ in this life ] . <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (53)

 1. but when he saves them, they will immediately start rampaging on the land unjustly... o mankind, your wrongfulness and rampage will only cause harm to you! you will enjoy the fleeting pleasures of the worldly life, and then to us will be your return! (and that is when) we will inform you of (the reality of) your deeds! <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (54)

 1. but when he delivers them, behold! they rebel in the earth unjustly. o mankind! your rebellion is against your own selves, an enjoyment of the life of this world. then to us is your return, and we shall inform you of what you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23

Quran/10/23 (55)

 1. but when he delivers them (from the storm), they rebel in the earth without having the right to do so. o mankind ! your rebellion is only against yourselves, a provision of the life of this world, then to us will be your return, then we will inform you of that which you used to do. <> to, a lokacin da ya kuɓutar da su, sai, ga su suna zalunci a cikin ƙasa, ba da wani hakki ba. ya ku mutane! abin sani kawai, zaluncinku a kanku yake, a bisa rayuwar duniya. sa'an nan kuma zuwa gare mu makomarku take, sa'an nan mu ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, = [ 10:23 ] amma da zaran ya kubutar da su, sai ga su suna qeta haddi a qasa, ba da wani haqqi ba. ya ku mutane, zaluncinku don kan ku ne. kun sa abin rayuwar duniya ya dauke maku hankali, sa'annan gare mu ne makomarku, sa'annan za mu sanar da ku ga dukan abin da kuka aikata.

--Qur'an 10:23


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 91 to
 2. 18 a
 3. 1 lokacin
 4. 10 da
 5. 6 ya
 6. 6 ku
 7. 1 utar
 8. 4 su
 9. 2 sai
 10. 3 ga
 11. 2 suna
 12. 1 zalunci
 13. 1 cikin
 14. 1 asa
 15. 5 ba
 16. 2 wani
 17. 1 hakki
 18. 2 mutane
 19. 4 abin
 20. 1 sani
 21. 1 kawai
 22. 2 zaluncinku
 23. 1 kanku
 24. 1 yake
 25. 1 bisa
 26. 2 rayuwar
 27. 2 duniya
 28. 5 sa
 29. 9 an
 30. 2 nan
 31. 1 kuma
 32. 1 zuwa
 33. 2 gare
 34. 4 mu
 35. 2 makomarku
 36. 4 take
 37. 1 labari
 38. 1 game
 39. 2 kuka
 40. 1 kasance
 41. 1 kuna
 42. 1 aikatawa
 43. 1 10
 44. 1 23
 45. 1 amma
 46. 1 zaran
 47. 1 kubutar
 48. 1 qeta
 49. 1 haddi
 50. 1 qasa
 51. 1 haqqi
 52. 1 don
 53. 1 kan
 54. 2 ne
 55. 1 kun
 56. 1 dauke
 57. 1 maku
 58. 1 hankali
 59. 3 rsquo
 60. 2 annan
 61. 1 za
 62. 1 sanar
 63. 1 dukan
 64. 1 aikata
 65. 1 falamma
 66. 1 anjahum
 67. 1 itha
 68. 1 hum
 69. 1 yabghoona
 70. 1 fee
 71. 1 al-ardi
 72. 1 bighayri
 73. 1 alhaqqi
 74. 1 ayyuha
 75. 1 alnnasu
 76. 1 innama
 77. 1 baghyukum
 78. 1 aaala
 79. 1 anfusikum
 80. 1 mataaaa
 81. 1 alhayati
 82. 1 alddunya
 83. 1 thumma
 84. 1 ilayna
 85. 1 marjiaaukum
 86. 1 fanunabbi-okum
 87. 1 bima
 88. 1 kuntum
 89. 1 taaamaloona
 90. 42 but
 91. 50 when
 92. 48 he
 93. 13 saved
 94. 53 them
 95. 15 behold
 96. 52 they
 97. 9 rebel
 98. 60 in
 99. 135 the
 100. 36 earth
 101. 10 without
 102. 16 right
 103. 43 o
 104. 22 mankind
 105. 43 only
 106. 123 your
 107. 19 rebellion
 108. 75 is
 109. 44 against
 110. 21 yourselves
 111. 32 enjoyment
 112. 89 of
 113. 54 life
 114. 23 world
 115. 57 then
 116. 53 us
 117. 54 return
 118. 53 and
 119. 56 we
 120. 50 will
 121. 27 inform
 122. 152 you
 123. 29 what
 124. 13 used
 125. 20 do
 126. 9 yet
 127. 11 as
 128. 8 soon
 129. 14 has
 130. 3 from
 131. 36 this
 132. 12 91
 133. 1 danger
 134. 10 93
 135. 6 lo
 136. 3 behave
 137. 2 outrageously
 138. 20 on
 139. 3 offending
 140. 22 all
 141. 7 men
 142. 3 outrageous
 143. 3 deeds
 144. 20 are
 145. 1 bound
 146. 1 fall
 147. 8 back
 148. 4 upon
 149. 25 own
 150. 8 selves
 151. 2 care
 152. 6 for
 153. 2 remember
 154. 34 that
 155. 10 end
 156. 13 unto
 157. 1 must
 158. 1 whereupon
 159. 27 shall
 160. 4 make
 161. 2 truly
 162. 3 understand
 163. 8 were
 164. 14 doing
 165. 1 hath
 166. 8 delivered
 167. 9 wrongfully
 168. 14 ye
 169. 26 have
 170. 1 proclaim
 171. 3 delivereth
 172. 8 transgress
 173. 4 insolently
 174. 5 through
 175. 5 defiance
 176. 7 insolence
 177. 14 souls
 178. 6 -
 179. 17 present
 180. 5 show
 181. 10 truth
 182. 9 did
 183. 1 shal
 184. 1 l
 185. 11 delivers
 186. 13 unjustly
 187. 7 rebellious
 188. 1 souls--
 189. 5 provision
 190. 6 s
 191. 1 life--
 192. 11 be
 193. 10 so
 194. 4 begin
 195. 11 commit
 196. 11 excesses
 197. 16 land
 198. 2 affect
 199. 12 done
 200. 5 rescued
 201. 3 insolent
 202. 3 humanity
 203. 2 again
 204. 7 tell
 205. 7 had
 206. 6 been
 207. 4 once
 208. 1 why
 209. 3 act
 210. 1 willfully
 211. 3 any
 212. 2 willfulness
 213. 1 falls
 214. 1 enjoyed
 215. 1 during
 216. 15 worldly
 217. 1 notify
 218. 4 about
 219. 2 whatever
 220. 3 rescues
 221. 3 transgression
 222. 1 761
 223. 3 there
 224. 1 762
 225. 5 brief
 226. 2 being
 227. 1 corruptive
 228. 19 people
 229. 1 counted
 230. 1 limited
 231. 2 confront
 232. 9 with
 233. 4 everything
 234. 1 after
 235. 1 sure
 236. 1 disaster
 237. 1 simply
 238. 1 run
 239. 1 riot
 240. 4 go
 241. 1 beyond
 242. 1 prudent
 243. 1 reasonable
 244. 2 limits
 245. 1 who
 246. 1 not
 247. 1 keep
 248. 1 promise
 249. 1 nor
 250. 1 honour
 251. 1 vow
 252. 1 better
 253. 1 realize
 254. 1 imprudence
 255. 3 works
 256. 1 interest
 257. 2 here
 258. 1 evanescent
 259. 3 fleeting
 260. 1 suddenly
 261. 1 enough
 262. 1 way
 263. 1 minds
 264. 1 impelled
 265. 1 god
 266. 8 saves
 267. 2 traverse
 268. 5 injustice
 269. 8 quot
 270. 3 seek
 271. 2 out
 272. 2 luxury
 273. 4 no
 274. 2 sooner
 275. 4 does
 276. 1 save
 277. 4 than
 278. 1 behaviour
 279. 1 little
 280. 2 forthwith
 281. 3 justice
 282. 5 thereafter
 283. 3 declare
 284. 7 which
 285. 1 working
 286. 2 recoil
 287. 1 joys
 288. 1 ephemeral
 289. 1 come
 290. 2 rescue
 291. 4 become
 292. 2 rebelliousness
 293. 1 rebelliously
 294. 1 humankind
 295. 1 get
 296. 2 by
 297. 1 offenses
 298. 1 call
 299. 1 account
 300. 4 violations
 301. 2 unduly
 302. 2 detriment
 303. 2 these
 304. 1 wares
 305. 1 whereat
 306. 1 concerning
 307. 1 inequitably
 308. 1 untruthfully
 309. 2 literally
 310. 1 other
 311. 1 surely
 312. 1 inequity
 313. 1 lowly
 314. 1 i
 315. 1 e
 316. 1 fully
 317. 1 started
 318. 2 harm
 319. 4 may
 320. 5 enjoy
 321. 2 let
 322. 3 know
 323. 6 at
 324. 3 start
 325. 2 rebelling
 326. 1 fact
 327. 7 it
 328. 1 enjoying
 329. 1 their
 330. 1 behavior
 331. 1 divine
 332. 1 laws
 333. 1 self
 334. 1 9-10
 335. 1 disregard
 336. 1 eternity
 337. 1 delight
 338. 1 accomplished
 339. 1 exceed
 340. 1 proudly
 341. 1 merely
 342. 2 deliver
 343. 1 same
 344. 1 transitory
 345. 1 pleasure
 346. 4 oppression
 347. 1 oh
 348. 1 outrage
 349. 1 actually
 350. 1 possessions
 351. 1 mere
 352. 2 provisions
 353. 3 time
 354. 5 allah
 355. 1 before
 356. 1 havoc
 357. 1 wreaked
 358. 1 revolt
 359. 1 directed
 360. 2 towards
 361. 1 gain
 362. 1 some
 363. 2 benefit
 364. 1 ultimately
 365. 1 well-aware
 366. 3 immediately
 367. 1 definitely
 368. 3 ownselves
 369. 1 8212
 370. 2 afterwards
 371. 1 place
 372. 2 oppose
 373. 1 though
 374. 2 committing
 375. 1 wronged
 376. 1 unjustifiably
 377. 1 wrong
 378. 2 actions
 379. 1 temporal
 380. 1 relate
 381. 3 lord
 382. 1 miraculously
 383. 1 however
 384. 1 old
 385. 1 tricks
 386. 1 yours
 387. 1 harms
 388. 2 preoccupied
 389. 1 forget
 390. 1 pretty
 391. 1 imagine
 392. 1 embarrassment
 393. 1 moment
 394. 1 played
 395. 1 presence
 396. 1 torment
 397. 1 derive
 398. 1 until
 399. 1 live
 400. 1 thereupon
 401. 1 misdeeds
 402. 1 see
 403. 1 how
 404. 1 --
 405. 1 oppress
 406. 1 corrupt
 407. 1 planet
 408. 1 long
 409. 1 making
 410. 1 seeking
 411. 1 remain
 412. 1 ultimate
 413. 1 till
 414. 1 living
 415. 2 nevertheless
 416. 1 just
 417. 1 reason
 418. 1 temporary
 419. 1 disobey
 420. 1 disobedience
 421. 1 willful
 422. 1 folk
 423. 1 behaved
 424. 1 themselves
 425. 1 verily
 426. 1 violence
 427. 1 unrighteous
 428. 1 assuredly
 429. 1 self-injuring
 430. 1 excess
 431. 1 perpetrate
 432. 1 corruption
 433. 1 corrupting
 434. 1 offences
 435. 1 rebound
 436. 1 rampaging
 437. 1 wrongfulness
 438. 1 rampage
 439. 1 cause
 440. 1 pleasures
 441. 1 reality
 442. 1 storm
 443. 1 having