Quran/10/24

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/23 > Quran/10/24 > Quran/10/25

Quran/10/24


 1. the example of [ this ] worldly life is but like rain which we have sent down from the sky that the plants of the earth absorb - [ those ] from which men and livestock eat - until, when the earth has taken on its adornment and is beautified and its people suppose that they have capability over it, there comes to it our command by night or by day, and we make it as a harvest, as if it had not flourished yesterday. thus do we explain in detail the signs for a people who give thought. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/24 (0)

 1. innama mathalu alhayati alddunya kama-in anzalnahu mina alssama-i faikhtalata bihi nabatu al-ardi mimma ya/kulu alnnasu waal-anaaamu hatta itha akhathati al-ardu zukhrufaha waizzayyanat wathanna ahluha annahum qadiroona aaalayha ataha amruna laylan aw naharan fajaaaalnaha haseedan kaan lam taghna bial-amsi kathalika nufassilu al-ayati liqawmin yatafakkaroona <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (1)

 1. only (the) example (of) the life (of) the world (is) like (the) water which we sent down from the sky, so absorbs [ with ] it, (the) plants (of) the earth from eat the men and the cattle, until when takes the earth its adornment and is beautified and think its people that they have the power over it, comes (to) it our command (by) night or (by) day, and we make it a harvest clean-mown, as if not it had flourished yesterday. thus we explain the signs for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (2)

 1. the parable of the life of this world is but that of rain which we send down from the sky, and which is absorbed by the plants of the earth whereof men and animals draw nourishment, until -when the earth has assumed its artful adornment and has been embellished, and they who dwell on it believe that they have gained mastery over it -there comes down upon it our judgment, by night or by day, and we cause it to become [ like ] a field mown down, as if there had been no yesterday. thus clearly do we spell out these messages unto people who think! <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (3)

 1. the similitude of the life of the world is only as water which we send down from the sky, then the earth's growth of that which men and cattle eat mingleth with it till, when the earth hath taken on her ornaments and is embellished, and her people deem that they are masters of her, our commandment cometh by night or by day and we make it as reaped corn as if it had not flourished yesterday. thus do we expound the revelations for people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (4)

 1. the likeness of the life of the present is as the rain which we send down from the skies: by its mingling arises the produce of the earth- which provides food for men and animals: (it grows) till the earth is clad with its golden ornaments and is decked out (in beauty): the people to whom it belongs think they have all powers of disposal over it: there reaches it our command by night or by day, and we make it like a harvest clean-mown, as if it had not flourished only the day before! thus do we explain the signs in detail for those who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (5)

 1. the likeness of the life of the present is as the rain which we send down from the skies: by its mingling arises the produce of the earth- which provides food for men and animals: (it grows) till the earth is clad with its golden ornaments and is decked out (in beauty): the people to whom it belongs think they have all powers of disposal over it: there reaches it our command by night or by day, and we make it like a harvest clean-mown, as if it had not flourished only the day before! thus d o we explain the signs in detail for those who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (6)

 1. the likeness of this world's life is only as water which we send down from the cloud, then the herbage of the earth of which men and cattle eat grows luxuriantly thereby, until when the earth puts on its golden raiment and it becomes garnished, and its people think that they have power over it, our command comes to it, by night or by day, so we render it as reaped seed; produce, as though it had not been in existence yesterday; thus do we make clear the communications for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (7)

 1. the life of the world is like the water which we send down from the sky, and which is absorbed by the plants of the earth, from which men and cattle eat. but when the earth has taken on its finest appearance, and looks beautiful, and its people think they have it under their control, then by day or by night, our command comes to it and we convert it into a field of stubble, as if nothing had existed there the day before. thus we make plain our revelations for those who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (8)

 1. the parable of this present life is but like water that we caused to descend from heaven. it mingled with the plants of the earth-from which you eat-humanity and flocks-until when the earth took its ornaments and was decorated and its people thought that, truly, they are ones who have power over it! our command approached it by nighttime or by daytime. then, we made it stubble as if it flourished not yesterday. thus, we explain distinctly the signs for a folk who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (9)

 1. worldly life may be compared to water we send down from the sky. it mingles with the plants of the earth on which mankind and livestock feed until, when the earth takes on its trimmings and looks attractive, and its people think that they will be able to use them as they like, our command comes along to it by night or daytime, and we mow it down ahead of time just as though it had not been so lush the day before. thus we spell out signs for folk who will think things over. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (10)

the life of this world is just like rain we send down from the sky, producing a mixture of plants which humans and animals consume. then just as the earth looks its best, perfectly beautified, and its people think they have full control over it, there comes to it our command by night or by day, so we mow it down as if it never flourished yesterday! this is how we make the signs clear for people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (11)

 1. the example of life on earth is like rain that we send down, which stimulates the growth of plants that humans and animals eat. then, [ just ] as the earth takes on its finest appearance and is beautifully adorned, and its people think they have power over it, our judgment comes to it suddenly, by night or day, and we reduce it to stubble, as if it had not flourished just the day before. we make our messages clear to people who reflect on them. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (12)

 1. life here below stands similitude exact of the soil which is stirred to activity and swells up by absorption of the rain water falling from the floor of the vault of heaven. the water is imbibed by soil which constitute the victuals of both man and animal causing the vegetal growths to flourish and grow healthy and vigorous. the earth is rendered beautiful and pleasing to the senses and the world comes to be adorned and furnished with all that is ornamental, the natural and the artificial, and when its inhabitants begin to think that it shall always minister to their necessities and pleasure and they are now the masters thereof, there comes our command to pass by night or by day to convince mankind that it is not in mortals to command success, and we mow it down as if it never flourished the day before. thus do we expound our revelations and make our discourse readily understood by people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (13)

 1. the example of the worldly life is like a water which has come down from the sky, so it mixed with the plants of the earth from what mankind and the livestock eat. then the earth takes its shape and becomes beautiful and its inhabitants think that they have mastered it; then our judgment comes by night or by day, so we make it a wasteland as if it never prospered by the yesterday! it is such that we clarify the revelations to a people who think. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (14)

 1. the life of this world is like this: rain that we send down from the sky is absorbed by the plants of the earth, from which humans and animals eat. but when the earth has taken on its finest appearance, and adorns itself, and its people think they have power over it, then the fate we commanded comes to it, by night or by day, and we reduce it to stubble, as if it had not flourished just the day before. this is the way we explain the revelations for those who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (15)

 1. the similitude of the life of the world is only as the rain which we send down from heaven, wherewith maingleth the growth of the earth, of which men and cattle eat, until, when the earth putteth on her oranament and is adorned, and the inhabitants thereof imgine that they are potent over it, there cometh unto it our command by night or by day, then we make it stubble as though it had not flourished yesterday. thus we detail the signs unto a people who ponder. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (16)

 1. the life of the world is like the rain that waters the crops of the earth which are used as food by men and cattle. but when the earth is embellished and adorned with gold, and its tillers begin to feel that (the crops) are under control, our command descends suddenly at night or in the day, and we mow them down as though there was nothing there yesterday. this is how we distinctly explain our signs to those who think. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (17)

 1. the metaphor of the life of this world is that of water which we send down from the sky, and which then mingles with the plants of the earth to provide food for both people and animals. then, when the earth is at its loveliest and takes on its fairest guise and its people think they have it under their control, our command comes upon it by night or day and we reduce it to dried-out stubble, as though it had not been flourishing just the day before! in this way we make our signs clear for people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (18)

 1. the present, worldly life is like this: we send down water from the sky, and the earth's vegetation, of which humans and animals eat, mingles with it, until, when the earth has taken on her ornaments and has been embellished, and its inhabitants suppose that they are its masters with a free hand over the earth, our command comes upon it by night or day unexpectedly, and we cause it to become like a field mown down, as if it had not flourished the previous day. thus we set out in detail the signs (the signposts of our way and the relevant commands and guidance included in the qur'an) for a people who reflect (on them and draw the necessary lesson). <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (19)

 1. the parable of the life of this world is that of water which we send down from the sky. it mingles with the earth's vegetation from which humans and cattle eat. when the earth puts on its luster and is adorned, and its inhabitants think they have power over it, our edict comes to it, by night or day, whereat we turn it into a mown field, as if it did not flourish the day before. thus do we elaborate the signs for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (20)

 1. verily, the likeness of the life of this world is like water which we send down from the sky, and the plants of the earth, from which men and cattle eat, are mingled therewith, until when the earth puts on its ornament and is adorned, and her people think <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (21)

 1. surely the likeness of the present life is only like water that we send down from the heaven, so the growth of the earth mixes up with it, whereof mankind and cattle eat till, when the earth has taken on its decoration and has adorned itself and its population surmise that they (are able to) determine its course, our command comes up to it by night or daytime, so we make it mown-down, as if it did not flourish the day before. thus we expound the signs for a people who meditate.. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (22)

 1. the example of the worldly life is like the water sent down from the sky which becomes mixed with the earth's produce that people and cattle consume. when the land becomes fertile and pleasant, people think that they have control over it. at our command during the night or day, the land becomes as barren as if it had no richness the day before. thus, do we explain the evidence (of the truth) for the people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (23)

 1. the example of worldly life is just like the water we sent down from the sky, then the vegetation of the earth grew with it, which is (meant to be) eaten by men and cattle, until when the earth took on its ornament and was fully adorned, and its people thought that they had control over it, our command came to it at night or by day, and we turned it into a stubble, as if it had not been there a day earlier. this is how we elaborate the verses for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (24)

 1. those who do not invest in the life to come must consider a similitude: the life of the world is a passing delight: we send down water from the height to produce with it all kinds of plants from the earth, provision for humans and animals. then, just as the earth has taken its ornament and is perfectly adorned, and its people think that they are in control, our command arrives by night or by day, leaving it completely barren, as if nothing existed there yesterday. the only way to inherit the fruit of your labor in the hereafter is to live by our laws. we expound our revelations and signs in nature for those who use their intellect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (25)

 1. verily, the life of the present is like the rain which we send down from the skies: with its occurrence come the crops of the earth&mdash; which provide food for men and animals: (they grow) till the earth wears its golden ornament and is strung out (in beauty): the people to whom it belongs think they have all the control over it (the earth): (however) by night or by day, our command reaches it and we make it like a harvest (crop) cleanly cut, as if it had not flourished the day before! like this we explain in detail our signs for those who meditate. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (26)

 1. the example of [ this ] worldly life is but like rain which we have sent down from the sky that the plants of the earth absorb - [ those ] from which men and livestock eat - until, when the earth has taken on its adornment and is beautified and its people suppose that they have capability over it, there comes to it our command by night or by day, and we make it as a harvest, as if it had not flourished yesterday. thus do we explain in detail the signs for a people who give thought. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (27)

 1. the example of this worldly life (which you love so much that you have even become neglectful of our signs) is like the water which we send down from the sky; it mingles with the soil and produces vegetation which becomes the food for men and animals. then, at the very time when the crops are ripened and the land looks attractive, the people to whom it belongs think that they are able to cultivate it, and there comes our scourge upon it, by night or in broad day, and we mow it down thoroughly as if nothing existed there yesterday! thus do we spell out our signs for those who are thoughtful. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (28)

 1. the example of the life of this world: he caused water to come down from the sky, causing all kinds of plants to grow [[_]] food for man as well as cattle. once the land turns lush and green and the residents believe this to be their destiny, suddenly our orders arrive by day or by night and the land is left barren and in ruins [[_]] as if it never had been green. thus, he explains the signs in detail for the nation that ponders. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (29)

 1. the example of the worldly life is like water which we sent down from the sky. then, owing to this, there came forth from the earth a thick growth of vegetation which both men and cattle feed on, until when the earth took its (full) bloom and beauty and became fully embellished, and its inhabitants thought that (now) they had full control over it, then (suddenly) our command (of torment) seized it by night or by day, and we made it mown down as if it did not even exist the day before. that is how we elucidate our signs to those who apply reason. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (30)

 1. certainly, what is the example of this worldly life (it is) like the rain, we sent it down from the direction of the sky, then got intermingled with it the produce from the earth of which eat humans and cattle, until when the earth adopted its beautiful adornment and got fully beautified and its custodians became sure that they are full controllers over it, our command reached it by night or by day, then we made it like a clean-mown harvest as if it had not flourished yesterday. thus we give details to the ayaat for a nation who think and ponder. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (31)

 1. the likeness of the present life is this: water that we send down from the sky is absorbed by the plants of the earth, from which the people and the animals eat. until, when the earth puts on its fine appearance, and is beautified, and its inhabitants think that they have mastered it, our command descends upon it by night or by day, and we turn it into stubble, as if it had not flourished the day before. we thus clarify the revelations for people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (32)

 1. the likeness of the life of the present is as the rain which we send down from the skies. by its mingling, arises the produce of the earth which provides food for humanity and animals. it grows until the earth is clad with its golden ornaments and is beautified. the people to whom it belongs think they have power of disposal over it. then it reaches our command by night or by day, and we make it like a harvest clean-mown, as if it had not flourished only the day before. thus do we explain the signs in detail for those who reflect.  <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (33)

 1. the example of the life of this world (which has enamoured you into becoming heedless to our signs) is that of water that we sent down from the heaven which causes the vegetation of the earth, which sustains men and cattle, to grow luxuriantly. but when the earth took on its golden raiment and became well adorned and the owners believed that they had full control over their lands our command came upon them by night or by day, and we convened it into a stubble, as though it had not blossomed yesterday. thus do we expound the signs for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (34)

 1. the example of this world's life is indeed like a rain that we sent it down from the sky, then the plants of the earth from which the people and the livestock eat, mixes with it, until when the earth takes its decoration and is beautified, and its inhabitants think that they have power over it, then our command comes to it by night or day and we make it as a mowed down field as if it did not exist the day before. that is how we explain the signs for people who think. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (35)

 1. the example of the worldly life is like a water which has come down from the sky, so it mixed with the plants of the earth from what the people and the livestock eat. then the earth takes its shape and becomes beautiful and its inhabitants think that they have mastered it; then our judgment comes by night or by day, so we make it a wasteland as if it never prospered by the yesterday! it is such that we clarify the revelations for a people who think. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (36)

 1. this life is but like water which we send down from the sky. spring forth therewith all kinds of vegetation on the earth, of which men and cattle eat. until, when the earth puts on its golden raiment and it becomes adorned, and its people think that they have mastery over it, our command comes to it, by night or by day, and we make it barren, as though it had not flourished anytime in the recent past. thus do we explain the verses/signs for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (37)

 1. the [ instability of the ] life in this world can be exemplified by the following [ true ] story: once upon a time, i sent rain from the sky which caused the crops (which sustains man and animals equally) cover the earth. then, at the height of the abundance (when the land owners were happy, presuming that they are going to be blessed with an unusual profit), i sent a catastrophe (in the night or the day [ whichever you choose ]) that all of a sudden destroyed the whole land as though nothing existed there before. see how clearly i make my points for those people who contemplate. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (38)

 1. the example of the life of this world is similar to the water which we sent down from the sky, so due to it the earth's vegetation grew in abundance - that which men and cattle eat; to the extent that when the earth has taken on her ornaments and is well beautified, and her owners thought that it is within their control, our command came to it at night or at day - so we made it harvested as if it had not existed yesterday; this is how we explain the verses for the people who ponder. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (39)

 1. this present life is like the water we send down from the sky. the plants of the earth mix with it and from it mankind and cattle eat; then when the earth has become lush and adorned, its inhabitants think they have power over it, our command comes upon it by night or day, and we cause it to be stubble, just as though it had not flourished the day before. in this way we distinguish our verses for those who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (40)

 1. the likeness of this world's life is only as water which we send down from the clouds, then the herbage of the earth, of which men and cattle eat, grows luxuriantly thereby; until when the earth puts on its golden raiment and it becomes adorned, and its people think that they are masters of it, our command comes to it, by night or by day, so we render it as reaped seed-produce, as though it had not flourished yesterday. thus do we make clear the messages for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (41)

 1. but the life the present's/worldly life's example (is) as/like water, we descended it from the sky, so the earth's/land's plant mixed/mingled with it, from what the people eat and the camels/livestock, until the earth/land took its decoration/beauty and it became decorated/beautified, and its people thought/assumed that they are capable/overpowering on it, (then) our order/matter came to/destroyed it at night or (at) daytime, so we made it uprooted as though it did not enrich/be inhabited by the yesterday/previous day, as/like that we detail/explain/clarify the verses/evidences to a nation thinking. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (42)

 1. the likeness of the present life is only as water which we sent down from the clouds, then there mingles with it the produce of the earth, of which men and cattle eat till when the earth takes on its ornament and looks beautiful and its owners think that they have full power over it, there comes to it by our command by night or by day and we render it like a mown down field, as if nothing existed there the day before. thus do we expound the signs for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (43)

 1. the analogy of this worldly life is like this: we send down water from the sky to produce with it all kinds of plants from the earth, and to provide food for the people and the animals. then, just as the earth is perfectly adorned, and its people think that they are in control thereof, our judgment comes by night or by day, leaving it completely barren, as if nothing existed the previous day. we thus explain the revelations for people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (44)

 1. the example of the life of the world is like that water which, we have sent down from the sky, on account of which the vegetation of earth came out in abundance of which men and cattle eat, till, when the earth took on its ornament and was fully adorned, and its owners thought that it is under their authority; there came upon it our command by night or by day, then we made it mown down as if it had not existed yesterday. thus, we explain fully our signs for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (45)

 1. the life of this world is simply like water. we send it down from the clouds so that the produce of the earth, whereof people and cattle eat, grows with this (water) abundantly until when the earth (by means of it) receives its excellent ornature and has decked itself fairly beautiful and its owners feel sure that they are its masters, unexpectedly we command its destruction either by night or by day, so we render it a field that is mown down as though nothing had existed there the day before. thus do we explain in detail the signs for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (46)

 1. verily the likeness of (this) worldly life is as the water (rain) which we send down from the sky, so by it arises the intermingled produce of the earth of which men and cattle eat until when the earth is clad with its adornments and is beautified, and its people think that they have all the powers of disposal over it, our command reaches it by night or by day and we make it like a clean-mown harvest, as if it had not flourished yesterday! thus do we explain the ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, laws, etc.) in detail for the people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (47)

 1. the likeness of this present life is as water that we send down out of heaven, and the plants of the earth mingle with it whereof men and cattle eat, till, when the earth has taken on its glitter and has decked itself fair, and its inhabitants think they have power over it, our command comes upon it by night or day, and we make it stubble, as though yesterday it flourished not. even so we distinguish the signs for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (48)

 1. verily, the likeness of this world's life is like water which we send down from the sky, and the plants of the earth, from which men and cattle eat, are mingled therewith; until when the earth puts on its gilding and is adorned, the people thereof think that they have power over it. our order comes to it by night or day, and we make it as it were mown down - as though it had not yesterday been rich!- thus do we detail the signs unto a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (49)

 1. verily the likeness of this present life is no other than as water, which we send down from heaven, and wherewith the productions of the earth are mixed, of which men eat, and cattle also, until the earth receive its vesture, and be adorned with various plants: the inhabitants thereof imagine that they have power over the same; but our command cometh unto it by night, or by day, and we render it as though it had been mown, as though it had not yesterday abounded with fruits. thus do we explain our signs unto people who consider. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (50)

 1. verily, this present life is like the water which we send down from heaven, and the produce of the earth, of which men and cattle eat, is mingled with it, till the earth hath received its golden raiment, and is decked out: and they who dwell on it deem that they have power over it! but, our behest cometh to it by night or by day, and we make it as if it had been mown, as if it had not teemed only yesterday! thus make we our signs clear to those who consider. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (51)

 1. this present life is like the rich garment with which the earth adorns itself when watered by the rain we send down from the sky. crops, sustaining man and beast, grow luxuriantly: but, as the earth's tenants begin to think themselves its masters, down comes our scourge upon it, by night or by day, laying it waste, as though it did not blossom but yesterday. thus do we make plain our revelations to thoughtful men. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (52)

 1. this present life may be compared to rain which we send down from the sky, and which is then absorbed by the plants of the earth from which men and animals eat. then, when the earth has been clad with its fine adornments and well embellished, and its people believe that they have full mastery over it, our command comes down upon it, by night or by day, and we make it like a field that has been mowed down, as if it did not blossom but yesterday. thus do we spell out our revelations to people who think. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (53)

 1. the life of the world is like the water, which we disclose from the sky, with which the plants of the earth, that humans and animals eat, have been formed. and when the earth reaches its finest appearance with its produce, and the people think they are powerful and in control, our command will manifest suddenly in an instant of the night or day! and we will convert it into a field of stubble as though it had not flourished the day before! thus do we detail our signs for a people who contemplate! <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (54)

 1. the likeness of the life of this world is just as the water which we send down from the sky, and the plants of the earth mingle with it whereof men and cattle eat, till when the earth takes its ornament and is embellished, and its people imagine that they have power over it,(but suddenly)our command reaches it by night or by day, and we make it stubble, as if it had not flourished the day before! thus do we explain the signs in detail for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24

Quran/10/24 (55)

 1. the likeness of the life of this world is only like water which we send down from the sky, then with the (water) mixes up the vegetation of the earth, from which mankind and cattle eat, to the extent that the earth takes up its decoration and is adorned (with luxuriant vegetation); and (when) its owners think that they are all powerful over (getting full benefit out of) it, our command comes (down on it) by night or by day and we make it a reaped (field of vegetation) as if it had not flourished yesterday. thus do we explain the signs in detail for a people who reflect. <> abin sani kawai, misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama, sa'an nan tsiron ƙasa ya garwaya da shi. daga abin da mutane da dabbobi suke ci, har idan ƙasa ta riƙi zinariyarta kuma ta yi ƙawa, kuma mutanenta suka zaci cewa su ne masu ikon yi a kanta, sai umurninmu ya je mata da dare ko kuma da rana, sai mu maisheta girbabba kamar ba ta wadata ba a jiya. kamar wannan ne muke rarrabe ayoyi, daki-daki, ga mutane waɗanda suke tunani. = [ 10:24 ] ga yadda misalin rayuwar duniya take: muna saukar da ruwa daga sama domin mu fitar da tsiron qasa iri-iri da shi, kuma mu danadi abinci wa mutane da dabbobi. sa'annan, a lokacin da aka kammala qawata qasa, kuma mutanen ta suka zaci cewa su ne suke da iko a kanta, sai umurninmu ya zo da dare ko da rana, mu maishe ta duka bakarare, kamar da babu wani abu jiya. ta haka muke bayyana ayoyin mu wa mutanen da suke tunani.

--Qur'an 10:24


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 abin
 2. 1 sani
 3. 1 kawai
 4. 2 misalin
 5. 2 rayuwar
 6. 2 duniya
 7. 4 kamar
 8. 2 ruwa
 9. 4 ne
 10. 1 muka
 11. 2 saukar
 12. 16 da
 13. 3 shi
 14. 3 daga
 15. 2 sama
 16. 2 sa
 17. 4 an
 18. 1 nan
 19. 2 tsiron
 20. 2 asa
 21. 4 ya
 22. 1 garwaya
 23. 3 mutane
 24. 2 dabbobi
 25. 4 suke
 26. 1 ci
 27. 1 har
 28. 1 idan
 29. 6 ta
 30. 1 ri
 31. 4 i
 32. 1 zinariyarta
 33. 5 kuma
 34. 2 yi
 35. 1 awa
 36. 1 mutanenta
 37. 2 suka
 38. 2 zaci
 39. 2 cewa
 40. 2 su
 41. 1 masu
 42. 1 ikon
 43. 62 a
 44. 2 kanta
 45. 3 sai
 46. 2 umurninmu
 47. 1 je
 48. 1 mata
 49. 2 dare
 50. 2 ko
 51. 2 rana
 52. 5 mu
 53. 1 maisheta
 54. 1 girbabba
 55. 2 ba
 56. 1 wadata
 57. 2 jiya
 58. 1 wannan
 59. 2 muke
 60. 1 rarrabe
 61. 1 ayoyi
 62. 2 daki
 63. 7 -
 64. 2 ga
 65. 3 wa
 66. 1 anda
 67. 2 tunani
 68. 1 10
 69. 1 24
 70. 1 yadda
 71. 1 take
 72. 1 muna
 73. 1 domin
 74. 1 fitar
 75. 2 qasa
 76. 1 iri-iri
 77. 1 danadi
 78. 1 abinci
 79. 6 rsquo
 80. 1 annan
 81. 1 lokacin
 82. 1 aka
 83. 1 kammala
 84. 1 qawata
 85. 2 mutanen
 86. 1 iko
 87. 1 zo
 88. 1 maishe
 89. 1 duka
 90. 1 bakarare
 91. 1 babu
 92. 1 wani
 93. 1 abu
 94. 1 haka
 95. 1 bayyana
 96. 1 ayoyin
 97. 1 innama
 98. 1 mathalu
 99. 1 alhayati
 100. 1 alddunya
 101. 1 kama-in
 102. 1 anzalnahu
 103. 1 mina
 104. 1 alssama-i
 105. 1 faikhtalata
 106. 1 bihi
 107. 1 nabatu
 108. 1 al-ardi
 109. 1 mimma
 110. 1 kulu
 111. 1 alnnasu
 112. 1 waal-anaaamu
 113. 1 hatta
 114. 1 itha
 115. 1 akhathati
 116. 1 al-ardu
 117. 1 zukhrufaha
 118. 1 waizzayyanat
 119. 1 wathanna
 120. 1 ahluha
 121. 1 annahum
 122. 1 qadiroona
 123. 1 aaalayha
 124. 1 ataha
 125. 1 amruna
 126. 1 laylan
 127. 1 aw
 128. 1 naharan
 129. 1 fajaaaalnaha
 130. 1 haseedan
 131. 1 kaan
 132. 1 lam
 133. 1 taghna
 134. 1 bial-amsi
 135. 1 kathalika
 136. 1 nufassilu
 137. 1 al-ayati
 138. 1 liqawmin
 139. 1 yatafakkaroona
 140. 13 only
 141. 435 the
 142. 16 example
 143. 150 of
 144. 57 life
 145. 26 world
 146. 104 is
 147. 44 like
 148. 42 water
 149. 82 which
 150. 150 we
 151. 13 sent
 152. 67 down
 153. 72 from
 154. 36 sky
 155. 20 so
 156. 1 absorbs
 157. 41 with
 158. 226 it
 159. 25 plants
 160. 102 earth
 161. 35 eat
 162. 29 men
 163. 216 and
 164. 29 cattle
 165. 22 until
 166. 40 when
 167. 10 takes
 168. 89 its
 169. 4 adornment
 170. 10 beautified
 171. 41 think
 172. 73 people
 173. 74 that
 174. 53 they
 175. 34 have
 176. 15 power
 177. 33 over
 178. 29 comes
 179. 75 to
 180. 72 our
 181. 40 command
 182. 106 by
 183. 53 night
 184. 54 or
 185. 75 day
 186. 30 make
 187. 8 harvest
 188. 6 clean-mown
 189. 86 as
 190. 38 if
 191. 41 not
 192. 40 had
 193. 24 flourished
 194. 27 yesterday
 195. 37 thus
 196. 21 explain
 197. 35 signs
 198. 50 for
 199. 55 who
 200. 31 reflect
 201. 3 parable
 202. 45 this
 203. 15 but
 204. 18 rain
 205. 35 send
 206. 5 absorbed
 207. 5 whereof
 208. 17 animals
 209. 2 draw
 210. 1 nourishment
 211. 1 -when
 212. 20 has
 213. 2 assumed
 214. 1 artful
 215. 14 been
 216. 7 embellished
 217. 2 dwell
 218. 34 on
 219. 3 believe
 220. 1 gained
 221. 3 mastery
 222. 1 -there
 223. 12 upon
 224. 5 judgment
 225. 3 cause
 226. 4 become
 227. 6 91
 228. 6 93
 229. 10 field
 230. 10 mown
 231. 21 there
 232. 3 no
 233. 2 clearly
 234. 24 do
 235. 4 spell
 236. 12 out
 237. 1 these
 238. 3 messages
 239. 6 unto
 240. 4 similitude
 241. 34 then
 242. 14 s
 243. 5 growth
 244. 1 mingleth
 245. 10 till
 246. 2 hath
 247. 9 taken
 248. 8 her
 249. 7 ornaments
 250. 2 deem
 251. 23 are
 252. 6 masters
 253. 1 commandment
 254. 4 cometh
 255. 4 reaped
 256. 1 corn
 257. 6 expound
 258. 12 revelations
 259. 15 likeness
 260. 16 present
 261. 4 skies
 262. 3 mingling
 263. 4 arises
 264. 13 produce
 265. 2 earth-
 266. 3 provides
 267. 9 food
 268. 6 grows
 269. 5 clad
 270. 9 golden
 271. 5 decked
 272. 34 in
 273. 5 beauty
 274. 5 whom
 275. 5 belongs
 276. 11 all
 277. 3 powers
 278. 4 disposal
 279. 7 reaches
 280. 22 before
 281. 15 detail
 282. 15 those
 283. 1 d
 284. 1 o
 285. 1 cloud
 286. 2 herbage
 287. 4 luxuriantly
 288. 2 thereby
 289. 7 puts
 290. 5 raiment
 291. 9 becomes
 292. 1 garnished
 293. 5 render
 294. 1 seed
 295. 18 though
 296. 1 existence
 297. 6 clear
 298. 1 communications
 299. 4 finest
 300. 5 appearance
 301. 5 looks
 302. 7 beautiful
 303. 4 under
 304. 8 their
 305. 13 control
 306. 2 convert
 307. 7 into
 308. 13 stubble
 309. 8 nothing
 310. 9 existed
 311. 2 plain
 312. 3 caused
 313. 1 descend
 314. 8 heaven
 315. 5 mingled
 316. 5 you
 317. 2 humanity
 318. 1 flocks
 319. 6 took
 320. 4 was
 321. 2 decorated
 322. 7 thought
 323. 1 truly
 324. 1 ones
 325. 1 approached
 326. 1 nighttime
 327. 4 daytime
 328. 6 made
 329. 2 distinctly
 330. 2 folk
 331. 13 worldly
 332. 2 may
 333. 11 be
 334. 2 compared
 335. 6 mingles
 336. 6 mankind
 337. 6 livestock
 338. 2 feed
 339. 1 trimmings
 340. 2 attractive
 341. 4 will
 342. 3 able
 343. 2 use
 344. 5 them
 345. 1 along
 346. 5 mow
 347. 1 ahead
 348. 3 time
 349. 12 just
 350. 3 lush
 351. 1 things
 352. 1 producing
 353. 1 mixture
 354. 8 humans
 355. 2 consume
 356. 1 best
 357. 3 perfectly
 358. 8 full
 359. 5 never
 360. 7 how
 361. 1 stimulates
 362. 1 beautifully
 363. 18 adorned
 364. 6 suddenly
 365. 3 reduce
 366. 1 here
 367. 1 below
 368. 1 stands
 369. 1 exact
 370. 3 soil
 371. 1 stirred
 372. 1 activity
 373. 1 swells
 374. 5 up
 375. 1 absorption
 376. 1 falling
 377. 1 floor
 378. 1 vault
 379. 1 imbibed
 380. 1 constitute
 381. 1 victuals
 382. 3 both
 383. 4 man
 384. 1 animal
 385. 2 causing
 386. 1 vegetal
 387. 1 growths
 388. 3 flourish
 389. 5 grow
 390. 1 healthy
 391. 1 vigorous
 392. 1 rendered
 393. 1 pleasing
 394. 1 senses
 395. 1 furnished
 396. 1 ornamental
 397. 1 natural
 398. 1 artificial
 399. 12 inhabitants
 400. 3 begin
 401. 1 shall
 402. 1 always
 403. 1 minister
 404. 1 necessities
 405. 1 pleasure
 406. 2 now
 407. 5 thereof
 408. 1 pass
 409. 1 convince
 410. 1 mortals
 411. 1 success
 412. 1 discourse
 413. 1 readily
 414. 1 understood
 415. 5 come
 416. 5 mixed
 417. 4 what
 418. 2 shape
 419. 3 mastered
 420. 2 wasteland
 421. 2 prospered
 422. 2 such
 423. 4 clarify
 424. 2 adorns
 425. 5 itself
 426. 1 fate
 427. 1 commanded
 428. 5 way
 429. 2 wherewith
 430. 1 maingleth
 431. 1 putteth
 432. 1 oranament
 433. 1 imgine
 434. 1 potent
 435. 3 ponder
 436. 1 waters
 437. 6 crops
 438. 1 used
 439. 1 gold
 440. 1 tillers
 441. 2 feel
 442. 2 descends
 443. 10 at
 444. 1 metaphor
 445. 3 provide
 446. 1 loveliest
 447. 1 fairest
 448. 1 guise
 449. 1 dried-out
 450. 1 flourishing
 451. 12 vegetation
 452. 2 suppose
 453. 1 free
 454. 1 hand
 455. 2 unexpectedly
 456. 3 previous
 457. 1 set
 458. 1 signposts
 459. 1 relevant
 460. 1 commands
 461. 1 guidance
 462. 1 included
 463. 1 qur
 464. 1 necessary
 465. 1 lesson
 466. 1 luster
 467. 1 edict
 468. 1 whereat
 469. 2 turn
 470. 7 did
 471. 2 elaborate
 472. 6 verily
 473. 3 therewith
 474. 7 ornament
 475. 1 surely
 476. 3 mixes
 477. 4 decoration
 478. 1 population
 479. 1 surmise
 480. 1 determine
 481. 1 course
 482. 1 mown-down
 483. 2 meditate
 484. 9 land
 485. 1 fertile
 486. 1 pleasant
 487. 1 during
 488. 5 barren
 489. 1 richness
 490. 1 evidence
 491. 1 truth
 492. 2 grew
 493. 1 meant
 494. 1 eaten
 495. 5 fully
 496. 7 came
 497. 1 turned
 498. 1 earlier
 499. 6 verses
 500. 1 invest
 501. 1 must
 502. 3 consider
 503. 1 passing
 504. 1 delight
 505. 2 height
 506. 4 kinds
 507. 1 provision
 508. 1 arrives
 509. 2 leaving
 510. 2 completely
 511. 1 inherit
 512. 1 fruit
 513. 1 your
 514. 1 labor
 515. 1 hereafter
 516. 1 live
 517. 2 laws
 518. 1 nature
 519. 1 intellect
 520. 1 occurrence
 521. 1 mdash
 522. 1 wears
 523. 1 strung
 524. 1 however
 525. 1 crop
 526. 1 cleanly
 527. 1 cut
 528. 1 absorb
 529. 1 capability
 530. 2 give
 531. 1 love
 532. 1 much
 533. 3 even
 534. 1 neglectful
 535. 1 produces
 536. 1 very
 537. 1 ripened
 538. 1 cultivate
 539. 2 scourge
 540. 1 broad
 541. 1 thoroughly
 542. 2 thoughtful
 543. 2 he
 544. 4 well
 545. 2 once
 546. 1 turns
 547. 2 green
 548. 1 residents
 549. 1 destiny
 550. 1 orders
 551. 1 arrive
 552. 1 left
 553. 1 ruins
 554. 1 explains
 555. 3 nation
 556. 1 ponders
 557. 1 owing
 558. 2 forth
 559. 1 thick
 560. 1 bloom
 561. 4 became
 562. 1 torment
 563. 1 seized
 564. 2 exist
 565. 1 elucidate
 566. 1 apply
 567. 1 reason
 568. 1 certainly
 569. 1 direction
 570. 2 got
 571. 2 intermingled
 572. 1 adopted
 573. 1 custodians
 574. 2 sure
 575. 1 controllers
 576. 1 reached
 577. 1 details
 578. 1 ayaat
 579. 2 fine
 580. 1 enamoured
 581. 1 becoming
 582. 1 heedless
 583. 1 causes
 584. 2 sustains
 585. 7 owners
 586. 1 believed
 587. 1 lands
 588. 1 convened
 589. 1 blossomed
 590. 1 indeed
 591. 2 mowed
 592. 1 spring
 593. 1 anytime
 594. 1 recent
 595. 1 past
 596. 1 instability
 597. 1 can
 598. 1 exemplified
 599. 1 following
 600. 1 true
 601. 1 story
 602. 1 equally
 603. 1 cover
 604. 3 abundance
 605. 2 were
 606. 1 happy
 607. 1 presuming
 608. 1 going
 609. 1 blessed
 610. 1 unusual
 611. 1 profit
 612. 1 catastrophe
 613. 1 whichever
 614. 1 choose
 615. 1 sudden
 616. 2 destroyed
 617. 1 whole
 618. 1 see
 619. 1 my
 620. 1 points
 621. 2 contemplate
 622. 1 similar
 623. 1 due
 624. 2 extent
 625. 1 within
 626. 1 harvested
 627. 1 mix
 628. 2 distinguish
 629. 3 clouds
 630. 1 seed-produce
 631. 1 descended
 632. 1 plant
 633. 1 camels
 634. 1 capable
 635. 1 overpowering
 636. 2 order
 637. 1 matter
 638. 1 uprooted
 639. 1 enrich
 640. 1 inhabited
 641. 2 evidences
 642. 1 thinking
 643. 1 analogy
 644. 1 account
 645. 1 authority
 646. 1 simply
 647. 1 abundantly
 648. 1 means
 649. 1 receives
 650. 1 excellent
 651. 1 ornature
 652. 1 fairly
 653. 1 destruction
 654. 1 either
 655. 2 adornments
 656. 1 ayat
 657. 1 proofs
 658. 1 lessons
 659. 1 etc
 660. 2 mingle
 661. 1 glitter
 662. 1 fair
 663. 1 gilding
 664. 2 rich
 665. 1 other
 666. 1 than
 667. 1 productions
 668. 1 also
 669. 1 receive
 670. 1 vesture
 671. 1 various
 672. 2 imagine
 673. 1 same
 674. 1 abounded
 675. 1 fruits
 676. 1 received
 677. 1 behest
 678. 1 teemed
 679. 1 garment
 680. 1 watered
 681. 1 sustaining
 682. 1 beast
 683. 1 39
 684. 1 tenants
 685. 1 themselves
 686. 1 laying
 687. 1 waste
 688. 2 blossom
 689. 1 disclose
 690. 1 formed
 691. 2 powerful
 692. 1 manifest
 693. 1 instant
 694. 1 luxuriant
 695. 1 getting
 696. 1 benefit