Quran/10/27

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/26 > Quran/10/27 > Quran/10/28

Quran/10/27


 1. but they who have earned [ blame for ] evil doings - the recompense of an evil deed is its equivalent, and humiliation will cover them. they will have from allah no protector. it will be as if their faces are covered with pieces of the night - so dark [ are they ]. those are the companions of the fire; they will abide therein eternally. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/27 (0)

 1. waallatheena kasaboo alssayyi-ati jazao sayyi-atin bimithliha watarhaquhum thillatun ma lahum mina allahi min aaasimin kaannama oghshiyat wujoohuhum qitaaaan mina allayli muthliman ola-ika as-habu alnnari hum feeha khalidoona <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (1)

 1. and those who earned the evil deeds, (the) recompense (of) an evil deed (is) like it, and (will) cover them humiliation. they will not have from allah any defender. as if had been covered their faces (with) pieces from the darkness (of) night. those (are the) companions (of) the fire, they in it (will) abide forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (2)

 1. but us for those who have done evil deeds - the recompense of an evil, deed shall be the like thereof: and - since they will have none to defend them against god - ignominy will overshadow them as though their faces were veiled by the night's own darkness: it is they who are destined for the fire. therein to abide. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (3)

 1. and those who earn ill-deeds, (for them) requital of each ill-deed by the like thereof; and ignominy overtaketh them - they have no protector from allah - as if their faces had been covered with a cloak of darkest night. such are rightful owners of the fire; they will abide therein. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (4)

 1. but those who have earned evil will have a reward of like evil: ignominy will cover their (faces): no defender will they have from (the wrath of) allah: their faces will be covered, as it were, with pieces from the depth of the darkness of night: they are companions of the fire: they will abide therein (for aye)! <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (5)

 1. but those who have earned evil will have a reward of like evil: ignominy will cover their (faces): no defender will they have from (the wrath of) god: their faces will be covered, as it were, with pieces from the depth of the darkness of night : they are companions of the fire: they will abide therein (for aye)! <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (6)

 1. and (as for) those who have earned evil, the punishment of an evil is the like of it, and abasement shall come upon them-- they shall have none to protect them from allah-- as if their faces had been covered with slices of the dense darkness of night; these are the inmates of the fire; in it they shall abide. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (7)

 1. but as for those who have done evil deeds, the recompense shall be in proportion. they will have none to defend them against god. ignominy shall cover them, as though their faces were veiled by the nights own darkness. it is they who are destined for the fire, where they will live forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (8)

 1. and for those who earned evil deeds, the recompense of an evil deed will be its like and abasement will come over them. they will have none but god as one who saves from harm. it is as if their faces were covered with a strip of the night, one in darkness. those are the companions of the fire. they are ones who will dwell in it forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (9)

 1. those who have acquired evil deeds will have an evil reward similar to them. disgrace will overshadow them; they will have no defender from god, just as if their faces had been covered with a strip of darkest night. those will become inmates of the fire; they will live there forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (10)

as for those who commit evil, the reward of an evil deed is its equivalent. humiliation will cover them-with no one to protect them from allah-as if their faces were covered with patches of the night's deep darkness. it is they who will be the residents of the fire. they will be there forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (11)

 1. as for those who have done evil deeds, one iniquity deserves another, shame will overshadow them, [ and ] they will have no one to protect them from god. their faces will appear as if they were covered by the night's darkness. they are destined to live in the fire, and there they will remain. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (12)

 1. but those who have committed themselves to an evil line of conduct, the retribution for evil doing is evil of a like nature, in addition to the gloom and the mortification which shall overlay their faces. no one shall they find then to afford them protection against allah's retributive punishment; their faces shall be coated with gloom; a painful distressing darkness they will have to assume, as if they were wearing a mask made by a mould of a pitch-dark night these are the inmates of hell wherein they will have passed through nature to eternal suffering. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (13)

 1. as for those who earn evil, the recompense of evil will be evil like it, and they will be humiliated. they do not have any besides god as a helper. it is as if their faces have been covered by a piece of darkness from the night. these are the people of the fire, in it they will abide. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (14)

 1. as for those who did evil, each evil deed will be requited by its equal and humiliation will cover them- no one will protect them against god- as though their faces were covered with veils cut from the darkness of the night. these are the inmates of the fire, and there they shall remain. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (15)

 1. and those who have earned misdeeds -the requital of a misdeed is the like thereof and abjection will cover them; no protector they shall have from allah, though their faces were over cast with pieces of night pitch-dark. these are the fellows of the fire: therein they will be abiders. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (16)

 1. but those who earn evil shall be punished to an equal degree as their evil, and they will be covered with shame, and will have none to protect them against god: their faces shall be blackened as though with patches of the night. they are the people of hell, where they will abide for ever, <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (17)

 1. but as for those who have earned bad actions — a bad action will be repaid with one the like of it. debasement will darken them. they will have no one to protect them from allah. it is as if their faces were covered by dark patches of the night. those are the companions of the fire, remaining in it timelessly, for ever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (18)

 1. and for those who have earned evil deeds, the recompense of an evil deed will be the like of it; and ignominy will cover them &ndash; nor will they have anyone to defend them against god &ndash; it is as though their faces were veiled with patches of darkest night. those are the companions of the fire, they will abide therein. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (19)

 1. for those who have committed misdeeds, the requital of a misdeed shall be its like, and they shall be overcast by abasement. they shall have no one to protect [ them ] from allah. [ they will be ] as if their faces were covered with dark patches of the night. they shall be the inmates of the fire, and they shall remain in it [ forever ]. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (20)

 1. but, as for those who have earned ill, the reward of evil is the like thereof; abasement (ignominy) shall cover them - they shall have none to protect them against allah - as though their faces were veiled with the deep darkness of the night. such are the <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (21)

 1. and for the ones who have earned odious deeds, the recompense of a bad deed will be the like of it, and humiliation shall oppress them. in no way will they have a safeguard from allah, as if their faces are enveloped with strips of darkest night. those are the companions (i.e., inhabitants) of the fire; they are therein eternally (abiding) . <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (22)

 1. the recompense for the evil deeds will be equally evil (not more) and the faces of the evil-doers will suffer from disgrace. no one can protect them from the wrath of god. their faces will become dark as if covered by the pitch-darkness of night. they will be the dwellers of hell wherein they will remain forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (23)

 1. as for those who commit evils, the recompense of each evil shall be similar to that evil, and disgrace shall cover them. for them, there is none to save from allah. their faces will seem to be covered with layers of a dark night. those are the people of the fire. therein they shall live forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (24)

 1. and those who are unjust to others in their daily lives, will fail to balance their own personalities. they will spend their lives in sadness and humiliation, a linear result of their own actions. there will be no one to protect them from allah's law. they will wander as if the darkness of night had covered their faces. they are the ones who have built their hell and they will inherit it in the eternity. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (25)

 1. but those who have earned evil deeds will have a repayment of like evil: and (humiliating) shame and dishonor will cover their (faces): none will they have to save from (the anger of) allah: their faces will be covered, so to say, with pieces of the deep darkness of night: they are the companions of the fire: in there they will live forever! <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (26)

 1. but they who have earned [ blame for ] evil doings - the recompense of an evil deed is its equivalent, and humiliation will cover them. they will have from allah no protector. it will be as if their faces are covered with pieces of the night - so dark [ are they ]. those are the companions of the fire; they will abide therein eternally. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (27)

 1. as for those who have done evil deeds, they will be rewarded with like evil: disgrace will cover them - they shall have none to protect them from allah - as if their faces have been covered with patches of the dense darkness of night. they will become the inmates of the fire; they will live therein forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (28)

 1. but those committing evil deeds shall receive punishment equal to their deeds. disgrace will drench them from above. they shall have nobody to rescue them. their faces would be dark, as if night has come to settle over them. they are the inmates of the hell-fire; in it shall they stay forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (29)

 1. and those who have earned evil, the recompense of evil (for them) will be a matching evil and humiliation and ignominy will spread over them. there will be no one to rescue them from (the torment of) allah. (it will appear) as if their faces have been covered by dark patches of night. it is they who are the inmates of hell, its permanent residents. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (30)

 1. and those who have earned evil deeds - the recompense of an evil deed is the like thereof, and disgrace shall cover them, there is not for them against allah a defender. as it were, their faces got covered from the portion of the night that completely darkens (the sight). they are companions of the fire. they will be dwellers therein. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (31)

 1. as for those who have earned evil deeds: a reward of similar evil, and shame will cover them. they will have no defense against god&mdash;as if their faces are covered with dark patches of night. these are the inmates of the fire, abiding therein forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (32)

 1. but those who have earned misery will have a reward of like misery. disgrace will cover them. no defender will they have from god. their faces will be covered, as with pieces from the depth of the darkness of night. they are companions of the fire. they will dwell therein forever.  <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (33)

 1. those who do evil deeds, the recompense of an evil deed is its <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (34)

 1. and those who did the bad, payback of bad is equal to it, and humiliation covers them. they have no defender against god, as if their faces are covered with pieces of the night's darkness. they are inhabitants of the fire remaining in there forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (35)

 1. as for those who earn evil, the recompense of evil will be evil like it, and they will be humiliated. they do not have anyone to help them from god. it is as if their faces have been covered by a piece of darkness from the night. these are the people of the fire, in it they will abide. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (36)

 1. and as for those who have earned evil, the punishment for an evil is the like thereof, and ignominy shall cover them &mdash; they shall have none to protect them from allah &mdash; as if their faces were covered with slices of the dense darkness of night. those shall be the inmates of the fire. therein they shall abide. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (37)

 1. as for those who earned sins, their punishment will be proportional to their wrongdoings (and not many folded like the reward of the righteous people.) they will realize that there is none to save them from the punishment of the lord. disgrace will cover them and their face will turn black; as black as the darkness of the night. they were wrong to their souls and have to pay for it by staying in the hell forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (38)

 1. and (for) those who earned evil *, the recompense of evil is equal to it - and disgrace will come upon them; they will have no one to save them from allah; as if their faces are covered with pieces of the dark night; it is they who are the people of the fire; they will remain in it forever. (* the disbelievers.) <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (39)

 1. as for those who have earned evil deeds, evil shall be recompensed with its like. abasement will cover them, they shall have none to defend them from allah as though their faces were covered with parts of the blackness of night. those, they are the companions of the fire, in it they shall live for ever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (40)

 1. and those who earn evil, the punishment of an evil is the like thereof, and abasement will cover them -- they will have none to protect them from allah -- as if their faces had been covered with slices of the dense darkness of night. these are the companions of the fire; therein they will abide. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (41)

 1. and (to) those who gathered/acquired the sins/crimes (a) reimbursement (of) a sin/crime with similar/equal to it and humiliation/disgrace burdens/depresses/oppresses them, none from (a) protector/shelterer (is) for them from (other than) god, as though their faces (are) covered/darkened (with) parts/portions (of) the darkened night. those are the fire's owners/company , they are in it immortally/eternally . <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (42)

 1. and as for those who do evil deeds, the punishment of an evil deed shall be the like thereof, and ignominy shall cover them. they shall have none to protect them from allah. and they shall look as if their faces had been covered with dark patches of night. it is these who are the inmates of the fire; therein shall they abide. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (43)

 1. as for those who earned sins, their requital is equivalent to their sin. humiliation is their lot, and no one beside god can protect them.their faces will seem overwhelmed by masses of dark night. they will be the dwellers of hell; they abide therein forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (44)

 1. and those who earned evils, then the recompense of the evil is the like of it, and insult will cover them. there will be none to defend them against allah; as if their faces have been covered by patches of the dark night. it is they who are the people of the hell, they will abide therein for ever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (45)

 1. and (as for) those who knowingly committed evil deeds, they shall be punished in measure with the evil done and ignominy shall cover them. they shall have none to protect them against (the punishment of) allah. and (they shall look) as if their faces have been covered with patches of night with no light. it is these who are the fellows of the fire, they shall abide in it for long. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (46)

 1. and those who have earned evil deeds, the recompense of an evil deed is the like thereof, and humiliating disgrace will cover them (their faces). no defender will they have from allah. their faces will be covered, as it were, with pieces from the darkness of night. they are dwellers of the fire, they will abide therein forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (47)

 1. and for those who have earned evil deeds the recompense of an evil deed shall be the like of it; abasement shall overspread them, neither have they any defender from god, as if their faces were covered with strips of night shadowy. those are the inhabitants of the fire, therein dwelling forever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (48)

 1. but, as for those who have earned ill, the reward of evil is the like thereof; abasement shall cover them! they shall have none to defend them against god;- as though their faces were veiled with the deep darkness of the night; these are the fellows of the fire, and they shall dwell therein for aye. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (49)

 1. but they who commit evil shall receive the reward of evil, equal thereunto, and they shall be covered with shame, -- for they shall have no protector against god; -- as though their faces were covered with the profound darkness of the night. these shall be the inhabitants of hell fire; they shall remain therein for ever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (50)

 1. and as for those who have wrought out evil, their recompense shall be evil of like degree, and shame shall cover them - no protector shall they have against god: as though their faces were darkened with deep murk of night! these shall be inmates of the fire: therein they shall abide for ever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (51)

 1. as for those that have done evil, evil shall be rewarded with evil. misery will oppress them (they shall have none to protect them from god), as though patches of the night's own darkness veiled their faces. they are the heirs of the fire, wherein they shall abide for ever. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (52)

 1. as for those who have done evil, an evil deed is rewarded with its like. ignominy will overshadow them — for they will have none to protect them from god — as if their faces have been covered with patches of the night's own darkness. such are destined for the fire, where they will abide. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (53)

 1. as for those who have earned bad deeds, the recompense (consequence) of their bad deed will be its equivalent! derogation will cover them... they have no (force) to protect them from allah enforcing the consequences of their deeds upon them... it is as if the darkness of the night has covered their faces (consciousness)... they will be companions of hell eternally! <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (54)

 1. and those who have earned evil will have a reward of like evil; and the dust of ignominy will cover them. no defender will they have from(the wrath of) allah: as if their faces had been covered with pieces from the darkness of night. they are companions of the fire: they will abide therein forever! <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27

Quran/10/27 (55)

 1. and those who earn evils, (their) reward (will be) similar to their evil and disgrace will cover them, there will be no protector for them (to protect them) from allah, their faces will be as if they were covered with pieces of dark night, those are the inhabitants of the fire, they will stay therein. <> kuma waɗanda suka yi tsirfar munanan ayyuka, sakamakon mummuna da kamarsa yake, kuma ƙasƙanci yana rufe su. ba su da wani matsari daga allah, kamar an rufe fuskokinsu da guntayen ƙiraruwa daga dare mai duhu. waɗannan ne abokan wuta, suna madawwama a cikinta. = [ 10:27 ] amma ga wadanda suka aikata munanan ayyuka, sakamakon su daidai ne da mummunar ayyukansu. kunyatarwa shi ne rabonsu, kuma babu wani baicin allah da zai kare su. fuskokinsu zai yi kamar an mamayesu da qiraruwan duhun dare. su ne mazaunan wuta; wurin zaman su kenan na har abada.

--Qur'an 10:27


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 3 kuma
 2. 2 wa
 3. 1 anda
 4. 2 suka
 5. 2 yi
 6. 1 tsirfar
 7. 2 munanan
 8. 2 ayyuka
 9. 2 sakamakon
 10. 1 mummuna
 11. 6 da
 12. 1 kamarsa
 13. 1 yake
 14. 78 as
 15. 1 anci
 16. 1 yana
 17. 2 rufe
 18. 6 su
 19. 1 ba
 20. 2 wani
 21. 1 matsari
 22. 2 daga
 23. 30 allah
 24. 2 kamar
 25. 20 an
 26. 2 fuskokinsu
 27. 1 guntayen
 28. 1 iraruwa
 29. 2 dare
 30. 1 mai
 31. 1 duhu
 32. 1 annan
 33. 4 ne
 34. 1 abokan
 35. 2 wuta
 36. 1 suna
 37. 1 madawwama
 38. 30 a
 39. 1 cikinta
 40. 1 10
 41. 1 27
 42. 1 amma
 43. 1 ga
 44. 1 wadanda
 45. 1 aikata
 46. 1 daidai
 47. 1 mummunar
 48. 1 ayyukansu
 49. 1 kunyatarwa
 50. 1 shi
 51. 1 rabonsu
 52. 1 babu
 53. 1 baicin
 54. 2 zai
 55. 1 kare
 56. 1 mamayesu
 57. 1 qiraruwan
 58. 1 duhun
 59. 1 mazaunan
 60. 1 wurin
 61. 1 zaman
 62. 1 kenan
 63. 1 na
 64. 1 har
 65. 1 abada
 66. 1 waallatheena
 67. 1 kasaboo
 68. 1 alssayyi-ati
 69. 1 jazao
 70. 1 sayyi-atin
 71. 1 bimithliha
 72. 1 watarhaquhum
 73. 1 thillatun
 74. 1 ma
 75. 1 lahum
 76. 2 mina
 77. 1 allahi
 78. 1 min
 79. 1 aaasimin
 80. 1 kaannama
 81. 1 oghshiyat
 82. 1 wujoohuhum
 83. 1 qitaaaan
 84. 1 allayli
 85. 1 muthliman
 86. 1 ola-ika
 87. 1 as-habu
 88. 1 alnnari
 89. 1 hum
 90. 1 feeha
 91. 1 khalidoona
 92. 73 and
 93. 64 those
 94. 63 who
 95. 27 earned
 96. 202 the
 97. 84 evil
 98. 23 deeds
 99. 20 recompense
 100. 162 of
 101. 15 deed
 102. 37 is
 103. 32 like
 104. 46 it
 105. 133 will
 106. 29 cover
 107. 81 them
 108. 10 humiliation
 109. 132 they
 110. 6 not
 111. 89 have
 112. 49 from
 113. 3 any
 114. 10 defender
 115. 32 if
 116. 8 had
 117. 14 been
 118. 42 covered
 119. 77 their
 120. 59 faces
 121. 49 with
 122. 12 pieces
 123. 29 darkness
 124. 53 night
 125. 54 are
 126. 15 companions
 127. 43 fire
 128. 24 in
 129. 22 abide
 130. 20 forever
 131. 15 but
 132. 1 us
 133. 57 for
 134. 7 done
 135. 14 -
 136. 64 shall
 137. 56 be
 138. 10 thereof
 139. 1 since
 140. 20 none
 141. 55 to
 142. 6 defend
 143. 15 against
 144. 22 god
 145. 13 ignominy
 146. 4 overshadow
 147. 13 though
 148. 24 were
 149. 6 veiled
 150. 15 by
 151. 9 s
 152. 6 own
 153. 4 destined
 154. 25 therein
 155. 6 earn
 156. 1 ill-deeds
 157. 4 requital
 158. 3 each
 159. 1 ill-deed
 160. 1 overtaketh
 161. 28 no
 162. 7 protector
 163. 1 cloak
 164. 4 darkest
 165. 3 such
 166. 1 rightful
 167. 2 owners
 168. 12 reward
 169. 4 wrath
 170. 3 depth
 171. 3 aye
 172. 9 punishment
 173. 8 abasement
 174. 4 come
 175. 3 upon
 176. 1 them--
 177. 20 protect
 178. 1 allah--
 179. 3 slices
 180. 4 dense
 181. 13 these
 182. 12 inmates
 183. 1 proportion
 184. 1 nights
 185. 3 where
 186. 7 live
 187. 10 its
 188. 4 over
 189. 15 one
 190. 1 saves
 191. 1 harm
 192. 2 strip
 193. 3 ones
 194. 3 dwell
 195. 2 acquired
 196. 5 similar
 197. 12 disgrace
 198. 1 just
 199. 3 become
 200. 13 there
 201. 3 commit
 202. 4 equivalent
 203. 13 patches
 204. 5 deep
 205. 2 residents
 206. 1 iniquity
 207. 1 deserves
 208. 1 another
 209. 6 shame
 210. 2 appear
 211. 6 remain
 212. 3 committed
 213. 1 themselves
 214. 1 line
 215. 1 conduct
 216. 1 retribution
 217. 1 doing
 218. 2 nature
 219. 1 addition
 220. 2 gloom
 221. 1 mortification
 222. 1 which
 223. 1 overlay
 224. 1 find
 225. 2 then
 226. 1 afford
 227. 1 protection
 228. 1 retributive
 229. 1 coated
 230. 1 painful
 231. 1 distressing
 232. 1 assume
 233. 1 wearing
 234. 1 mask
 235. 1 made
 236. 1 mould
 237. 2 pitch-dark
 238. 10 hell
 239. 3 wherein
 240. 1 passed
 241. 1 through
 242. 1 eternal
 243. 1 suffering
 244. 2 humiliated
 245. 4 do
 246. 1 besides
 247. 1 helper
 248. 2 piece
 249. 7 people
 250. 2 did
 251. 1 requited
 252. 7 equal
 253. 1 them-
 254. 1 god-
 255. 1 veils
 256. 1 cut
 257. 2 misdeeds
 258. 1 -the
 259. 2 misdeed
 260. 1 abjection
 261. 1 cast
 262. 3 fellows
 263. 1 abiders
 264. 2 punished
 265. 2 degree
 266. 1 blackened
 267. 7 ever
 268. 7 bad
 269. 2 actions
 270. 1 151
 271. 1 action
 272. 1 repaid
 273. 1 debasement
 274. 1 darken
 275. 13 dark
 276. 2 remaining
 277. 1 timelessly
 278. 2 ndash
 279. 1 nor
 280. 2 anyone
 281. 1 overcast
 282. 5 91
 283. 5 93
 284. 2 ill
 285. 1 odious
 286. 2 oppress
 287. 1 way
 288. 1 safeguard
 289. 1 enveloped
 290. 2 strips
 291. 1 i
 292. 1 e
 293. 5 inhabitants
 294. 4 eternally
 295. 2 abiding
 296. 1 equally
 297. 1 more
 298. 1 evil-doers
 299. 1 suffer
 300. 2 can
 301. 1 pitch-darkness
 302. 4 dwellers
 303. 3 evils
 304. 4 that
 305. 4 save
 306. 2 seem
 307. 1 layers
 308. 1 unjust
 309. 1 others
 310. 1 daily
 311. 2 lives
 312. 1 fail
 313. 1 balance
 314. 1 personalities
 315. 1 spend
 316. 1 sadness
 317. 1 linear
 318. 1 result
 319. 1 law
 320. 1 wander
 321. 1 built
 322. 1 inherit
 323. 1 eternity
 324. 1 repayment
 325. 2 humiliating
 326. 1 dishonor
 327. 1 anger
 328. 2 so
 329. 1 say
 330. 1 blame
 331. 1 doings
 332. 3 rewarded
 333. 1 committing
 334. 2 receive
 335. 1 drench
 336. 1 above
 337. 1 nobody
 338. 2 rescue
 339. 1 would
 340. 2 has
 341. 1 settle
 342. 1 hell-fire
 343. 2 stay
 344. 1 matching
 345. 1 spread
 346. 1 torment
 347. 1 permanent
 348. 1 8212
 349. 1 got
 350. 1 portion
 351. 1 completely
 352. 1 darkens
 353. 1 sight
 354. 1 defense
 355. 3 mdash
 356. 3 misery
 357. 1 payback
 358. 1 covers
 359. 1 help
 360. 3 sins
 361. 1 proportional
 362. 1 wrongdoings
 363. 1 many
 364. 1 folded
 365. 1 righteous
 366. 1 realize
 367. 1 lord
 368. 1 face
 369. 1 turn
 370. 2 black
 371. 1 wrong
 372. 1 souls
 373. 1 pay
 374. 1 staying
 375. 1 disbelievers
 376. 1 recompensed
 377. 2 parts
 378. 1 blackness
 379. 4 --
 380. 1 gathered
 381. 1 crimes
 382. 1 reimbursement
 383. 2 sin
 384. 1 crime
 385. 1 burdens
 386. 1 depresses
 387. 1 oppresses
 388. 1 shelterer
 389. 1 other
 390. 1 than
 391. 3 darkened
 392. 1 portions
 393. 1 company
 394. 1 immortally
 395. 2 look
 396. 1 lot
 397. 1 beside
 398. 1 overwhelmed
 399. 1 masses
 400. 1 insult
 401. 1 knowingly
 402. 1 measure
 403. 1 light
 404. 1 long
 405. 1 overspread
 406. 1 neither
 407. 1 shadowy
 408. 1 dwelling
 409. 1 thereunto
 410. 1 profound
 411. 1 wrought
 412. 1 out
 413. 1 murk
 414. 2 39
 415. 1 heirs
 416. 1 consequence
 417. 1 derogation
 418. 1 force
 419. 1 enforcing
 420. 1 consequences
 421. 1 consciousness
 422. 1 dust