Quran/10/31

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/30 > Quran/10/31 > Quran/10/32

Quran/10/31


 1. say, "who provides for you from the heaven and the earth? or who controls hearing and sight and who brings the living out of the dead and brings the dead out of the living and who arranges [ every ] matter?" they will say, " allah ," so say, "then will you not fear him?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/31 (0)

 1. qul man yarzuqukum mina alssama-i waal-ardi amman yamliku alssamaaa waal-absara waman yukhriju alhayya mina almayyiti wayukhriju almayyita mina alhayyi waman yudabbiru al-amra fasayaqooloona allahu faqul afala tattaqoona <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (1)

 1. say, "who provides for you from the sky and the earth? or who controls the hearing and the sight? and who brings out the living from the dead, and brings forth the dead from the living? and who disposes the affairs?" then they will say, "allah." then say, "then will not you fear (him)?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (2)

 1. say: "who is it that provides you with sustenance out of heaven and earth, or who is it that has full power over [ your ] hearing and sight? and who is it that brings forth the living out of that which is dead, and brings forth the dead out of that which is alive? and who is it that governs all that exists?" and they will [ surely ] answer: "[ it is ] god." say, then: "will you not, then, become [ fully ] conscious of him- <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (3)

 1. say (unto them, o muhammad): who provideth for you from the sky and the earth, or who owneth hearing and sight; and who bringeth forth the living from the dead and bringeth forth the dead from the living; and who directeth the course? they will say: allah. then say: will ye not then keep your duty (unto him)? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (4)

 1. say: "who is it that sustains you (in life) from the sky and from the earth? or who is it that has power over hearing and sight? and who is it that brings out the living from the dead and the dead from the living? and who is it that rules and regulates all affairs?" they will soon say, "allah". say, "will ye not then show piety (to him)?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (5)

 1. say: "who is it that sustains you (in life) from the sky and from the earth? or who is it that has power over hearing and sight? and who is it that brings out the living from the dead and the dead from the living? and who is it that rules and regulates all affairs?" they will soon say, "god". say, "will ye not then show piety (to him)?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (6)

 1. say: who gives you sustenance from the heaven and the earth? or who controls the hearing and the sight? and who brings forth the living from the dead, and brings forth the dead from the living? and who regulates the affairs? then they will say: allah. say then: will you not then guard (against evil)? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (7)

 1. say, who provides [ sustenance ] for you from heaven and earth? who is it who controls the ears and the eyes? who brings forth the living from the dead, and the dead from the living? and who governs all affairs? they will say, god. then say, will you not then fear him? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (8)

 1. say: who provides for you from the heaven and the earth? who controls having the ability to hear and sight? and who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living? and who manages the command? they will, then, say: god! say: will you not be godfearing? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (9)

 1. say: &acute;who provides for you out of heaven and earth? who controls hearing and eyesight? who brings the living forth from the dead, and brings the dead forth from the living? who regulates the affair?" they will say: "god [ alone ]"; so say: "will you not then do your duty?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (10)

ask ˹them, o  prophet˺, “who provides for you from heaven and earth? who owns ˹your˺ hearing and sight? who brings forth the living from the dead and the dead from the living? and who conducts every affair?” they will ˹surely˺ say, “allah.” say, “will you not then fear ˹him˺? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (11)

 1. say, "who provides you with sustenance out of heaven and earth, or who has full power over hearing and sight? who brings forward the living from the dead, and the dead from the living? who administers all matters?" they will say, "god." then say, "will you not then be mindful of him? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (12)

 1. say to them -the infidels- o muhammad: "who supplies you with the provisions from the heavens and the earth and with the means of sustaining your lives? who has control over the faculties of hearing and sight, faculties divine? who causes the living* to egress from the dead and causes the dead to fall from the living? and who conducts all affairs? ironically, they will say: "allah". then say to them: "will you, then, not entertain the profound reverence dutiful to him!" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (13)

 1. say: "who provides for you from the sky and the land who possesses the hearing and the eyesight, and who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living, and who controls all affairs" they will say: "god." say: "will you not be righteous!" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (14)

 1. say [ prophet ], 'who provides for you from the sky and the earth? who controls hearing and sight? who brings forth the living from the dead and the dead from the living, and who governs everything?' they are sure to say, 'god.' then say, 'so why do you not take heed of him? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (15)

 1. say thou: who provideth for you from the heaven and the earth, or who owneth the hearing and the sight, and who bringeth forth the living from the lifeless and bringeth forth the lifeless from the living, and who disposeth the affair! they will then surely say: allah. say thou: will ye not then fear him? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (16)

 1. ask them: "who gives you food and sustenance from the skies and the earth? or, who is the lord of ear and eye? and who brings forth the living from the dead, the dead from the living? and who directs all affairs?" they will say: "god." so tell them: "why do you not fear him?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (17)

 1. say: &acute;who provides for you out of heaven and earth? who controls hearing and sight? who brings forth the living from the dead and the dead from the living? who directs the whole affair?&acute; they will say, &acute;allah.&acute; say, &acute;so will you not have taqwa?&acute; <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (18)

 1. say: "who is it that provides for you from heaven and earth, or who is it that possesses full power over (your) hearing and eyes, or who is it that brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living, and who directs the whole affair (the universe)?" they will say, "it is god." then, say: "will you not then keep your duty to him in reverence for him and in fear of his punishment?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (19)

 1. say, 'who provides for you out of the sky and the earth? who controls [ your ] hearing and sight, and who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living, and who directs the command?' they will say, 'allah.' say, 'will you not then be wary [ of him ]?' <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (20)

 1. say, "who provides you from the heaven and the earth? who has power over hearing and sight? and who brings forth the living from the dead, and brings forth the dead from the living? and who governs all affairs (or regulates, directs the course of eve <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (21)

 1. say, "who provides you from the heaven and the earth, or even who possesses hearing and beholdings, (i.e., eyesights) and who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living, and who conducts the command?" then will they soon say, " allah." so say, "then will you not be pious?". <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (22)

 1. (muhammad), ask them, "who gives you sustenance from the heavens and earth, who truly possesses (your) hearing and seeing abilities, who brings the living out of the dead and the dead out of the living and who regulates (the whole universe)? they will reply, "god." ask them, "why, then, do you not have fear of him?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (23)

 1. say, .who gives you sustenance from the heavens and the earth? or, who controls the (powers of) hearing and seeing? and who brings forth the living from the dead, and brings forth the dead from the living? and who manages everything?. they will say, .allah. then, (you) say, .would you not, then, fear allah (by desisting from holding others as gods)?. <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (24)

 1. (now is the time for them to think.) say (o messenger), "who is it that provides for you from the heaven and the earth, or who is it that has full power over your hearing and sight? and who is it that brings forth the living from the dead, and the dead from the living? and who is it that directs the order of the universe?" they will say, "allah." say, "will you not then be mindful of his laws?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (25)

 1. say: "who is it that provides you (for life) from the sky and from the earth? or who is it that has power over hearing and sight? and who is it that brings out the living from the dead, and the dead from the living and who is it that rules and controls all affairs?" they will soon say, "allah!" say: "then will you not show piety (to him)?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (26)

 1. say, "who provides for you from the heaven and the earth? or who controls hearing and sight and who brings the living out of the dead and brings the dead out of the living and who arranges [ every ] matter?" they will say, " allah ," so say, "then will you not fear him?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (27)

 1. ask them: "who provides your sustenance from the heaven and from the earth? who has control over hearing and sight? who brings forth the living from the dead and the dead from the living? who regulates the universe?" they will soon reply: "allah." say: "why do you not then fear him for your going against the truth?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (28)

 1. say, "who grants you provisions from the sky, and from the earth? and who holds sway over the ears and the eyes? who causes the living to emerge from the dead, and the dead from the living? who regulates all these things?" they will concur and reply, "allah!" say, "do you then, not fear him?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (29)

 1. say (to them): 'who provides you with sustenance from the heaven and the earth (i.e., from above and beneath)? or who is the master of your ears and eyes (i.e., hearing and sight)? and who brings forth the living from the dead (i.e., animate from inanimate) and who brings forth the dead from the living (i.e., inanimate from animate)? and who manages (all the cosmic systems)?' they will promptly say: 'allah.' then say: 'so do you not fear (him)?' <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (30)

 1. say: “who provides you sustenance from the direction of the sky and from the earth? or who owns the hearing and the sights? and who brings out the living from the dead, and brings out the dead from the living? and who disposes the affair?” then immediately they say: “allah.” then say: would you, then, not pay obedience (to allah)?” <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (31)

 1. say, 'who provides for you from the heaven and the earth? and who controls the hearing and the sight? and who produces the living from the dead, and produces the dead from the living? and who governs the order?' they will say, 'god.' say, 'will you not be careful?' <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (32)

 1. say, “who is it who sustains you from the sky and from the earth? and who is it that has power over hearing and sight? and who is it that brings out the living from the dead, and the dead from the living? and who is it that rules and regulates all affairs?” they will soon say, “god.” say, “will you not then be regardful?”  <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (33)

 1. ask them: &acute;who provides you with sustenance out of the heavens and the earth? who holds mastery over your hearing and sight? who brings forth the living from the dead and the dead from the living? who governs all affairs of the universe?&acute; they will surely say: &acute;allah.&acute; tell them: &acute;will you, then, not shun (going against reality)?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (34)

 1. say: who provides you from the sky and the earth, or who owns the hearing and the eyesight, and who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living, and who regulates the affairs? they are going to say: god. then say: will you not be cautious (of him)? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (35)

 1. say: "who provides for you from the heavens and the earth? who possesses the hearing and the eyesight? and who brings the living out from the dead and brings the dead out from the living? and who manages all affairs?" they will say: "god." say: "will you not be righteous!" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (36)

 1. ask them, "who provides for you means of sustenance from the heavens and the earth? or who controls the hearing and the sights? and who brings out the living from the dead, and the dead from the living? and who plans the affairs prudently and executes them well?" they will reply, "allah." then ask, "won't you then fear him!?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (37)

 1. ask them: "who provides your means of existence from the sky above (such as oxygen for breathing and rain for cultivation) and the earth below (such as food and running water?) who has given you the ability to hear and to see? who makes life appear from death and replaces death with life?" they will answer: "god." say: "why then you do not respect the lord (and do not obey his commandments?)" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (38)

 1. say, (o dear prophet mohammed - peace and blessings be upon him), "who provides you sustenance from the sky and the earth? or who is the owner of the ears and the eyes? and who brings forth the living from the dead and who brings forth the dead from the living? and who plans all matters?" so they will now say, "allah"; therefore say, "then why do you not fear?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (39)

 1. say: 'who provides for you from heaven and earth, or who owns the hearing and the sight? who brings forth the living from the dead, and the dead from the living? ' who directs the affair? surely, they will say: 'allah. ' then say: 'then, will you not be fearful? ' <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (40)

 1. say: who gives you sustenance from the heaven and the earth, or who controls the hearing and the sight, and who brings forth the living from the dead, and brings for the dead from the living? and who regulates the affair? they will say: allah. say then: will you not then guard against evil? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (41)

 1. say: "who provides for you from the sky/space and the earth/planet earth? or who owns/possesses the hearing/listening , and the eye sights/knowledge, and he brings out/emerges the live/alive from the dead, and he brings out/emerges the dead from the live/alive, and who plans/regulates the matter/affair?" so they will say: "god." so say: "so do you not fear and obey?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (42)

 1. say, `who provides sustenance for you from the heaven or the earth? or who is it that has power over the ears and the eyes? and who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living? and who regulates all affairs? they will say, `allah.' then say, `will you not seek his protection?' <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (43)

 1. say, "who provides for you from the heaven and the earth? who controls all the hearing and the eyesight? who produces the living from the dead, and the dead from the living? who is in control of all things?" they would say, "god." say, "why then do you not observe the commandments?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (44)

 1. say you, 'who provides you from the heaven and the earth: or who is the master of ear and eyes: and who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living and who plans all affairs? they will then now say, 'allah then say you, 'why do not you fear then?' <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (45)

 1. ask, `who provides you sustenance from the heaven and the earth? or who controls hearing and sight? and who brings forth the living out of the dead and brings forth the dead out of the living? and who directs and regulates all the affairs (of the universe)?' they will certainly say thereupon, `it is allah.' then say, `will you not even then guard against evil (doings). <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (46)

 1. say (o muhammadsaw ): "who provides for you from the sky and from the earth? or who owns hearing and sight? and who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living? and who disposes the affairs?" they will say: "allah." say: "will you not then be afraid of allahs punishment (for setting up rivals in worship with allah)?" <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (47)

 1. say: 'who provides you out of heaven and earth, or who possesses hearing and sight, and who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living, and who directs the affair?' they will surely say, 'god.' then say: 'will you not be godfearing?' <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (48)

 1. say, 'who provides you from the heaven and the earth? who has dominion over hearing and sight? and who brings forth the living from the dead, and brings forth the dead from the living? and who governs the affair?' and they will say, 'god.' say, 'do ye not then fear?' <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (49)

 1. say, who provideth you food from heaven and earth? or who hath the absolute power over the hearing and the sight? and who bringeth forth the living from the dead, and bringeth forth the dead from the living? and who governeth all things? they will surely answer, god. say, will ye not therefore fear him? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (50)

 1. say: who supplieth you from the heaven and the earth? who hath power over hearing and sight? and who bringeth forth the living from the dead, and bringeth forth the dead from the living? and who ruleth all things? they will surely say, "god:" then say: "what! will ye not therefore fear him? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (51)

 1. say: 'who provides for you from heaven and earth? who has endowed you with sight and hearing? who brings forth the living from the dead, and the dead from the living? who ordains all things?' they will reply: 'god.' say: 'will you not take heed, then? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (52)

 1. say: 'who is it that provides for you from heaven and earth? or, who is it that has power over hearing and sight? who brings forth the living out of that which is dead, and brings forth the dead out of that which is alive? who regulates all affairs?' they will say: 'god.' say, then: 'will you not, then, fear him?' <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (53)

 1. say (to the dualists), “who provides for you from the heavens and the earth? or to whom belongs the powers of hearing and sight? who brings the living (the consciousness of being alive with the names of the hayy) out of the dead (the futile state of corporeal existence) and brings the dead (the state of being blinded to the reality of one's self or the reality of others; confining one's existence only to the body and assuming life is going to end once the body deteriorates under the soil) out of the living (while in respect of his essential reality he is alive)? who carries out the judgment?” they will say, “allah”... say, “then why don't you be of the protected ones?” <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (54)

 1. say: who provides you(sustenance)from the sky and from the earth or who possesses hearing and sight and who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living and, who administrates(every)affair they will soon say: 'allah'. then, say: 'will you not then keep from evil ? <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31

Quran/10/31 (55)

 1. say, “who provides you from the skies and the earth or who is it that has power over the hearing and the sight and who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living and who governs the affair (of the universe)?” they will immediately say, “allah,” then say, “will you not then guard?” <> ka ce: "wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa? shin ko kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai, kuma wane ne yake shirya al'amari?" to, za su ce: "allah ne." to, ka ce: "shin fa, ba za ku yi taƙawa ba?" = [ 10:31 ] ka ce, "wane ne yake arzuta ku daga sama da qasa? shin, wane ne yake iko da dukan ji da gani? kuma wane ne yake fitar da mai rai daga mamaci, kuma ya fitar da mamaci daga mai rai? kuma wane ne yake iko da kome?" za su ce, "allah ne." to, ka ce, "to mene ne yasa baza ku kiyaye dokoki ba?"

--Qur'an 10:31


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 4 ka
 2. 6 ce
 3. 8 wane
 4. 11 ne
 5. 8 yake
 6. 1 azurta
 7. 4 ku
 8. 6 daga
 9. 2 sama
 10. 10 da
 11. 1 asa
 12. 3 shin
 13. 1 ko
 14. 7 kuma
 15. 1 mallakar
 16. 2 ji
 17. 2 gani
 18. 4 fitar
 19. 4 mai
 20. 4 rai
 21. 4 mamaci
 22. 2 ya
 23. 1 shirya
 24. 1 al
 25. 1 amari
 26. 27 to
 27. 3 za
 28. 2 su
 29. 35 allah
 30. 1 fa
 31. 3 ba
 32. 1 yi
 33. 1 ta
 34. 1 awa
 35. 1 10
 36. 1 31
 37. 6 ldquo
 38. 1 arzuta
 39. 1 qasa
 40. 2 iko
 41. 1 dukan
 42. 1 kome
 43. 6 rdquo
 44. 1 mene
 45. 1 yasa
 46. 1 baza
 47. 1 kiyaye
 48. 1 dokoki
 49. 1 qul
 50. 1 man
 51. 1 yarzuqukum
 52. 3 mina
 53. 1 alssama-i
 54. 1 waal-ardi
 55. 1 amman
 56. 1 yamliku
 57. 1 alssamaaa
 58. 1 waal-absara
 59. 2 waman
 60. 1 yukhriju
 61. 1 alhayya
 62. 1 almayyiti
 63. 1 wayukhriju
 64. 1 almayyita
 65. 1 alhayyi
 66. 1 yudabbiru
 67. 1 al-amra
 68. 1 fasayaqooloona
 69. 1 allahu
 70. 1 faqul
 71. 1 afala
 72. 1 tattaqoona
 73. 143 say
 74. 221 who
 75. 41 provides
 76. 33 for
 77. 105 you
 78. 159 from
 79. 398 the
 80. 17 sky
 81. 266 and
 82. 55 earth
 83. 37 or
 84. 17 controls
 85. 47 hearing
 86. 36 sight
 87. 75 brings
 88. 42 out
 89. 104 living
 90. 106 dead
 91. 54 forth
 92. 3 disposes
 93. 20 affairs
 94. 71 then
 95. 54 they
 96. 88 will
 97. 53 not
 98. 20 fear
 99. 26 him
 100. 121 quot
 101. 47 is
 102. 35 it
 103. 35 that
 104. 10 with
 105. 17 sustenance
 106. 53 of
 107. 29 heaven
 108. 16 has
 109. 4 full
 110. 14 power
 111. 19 over
 112. 10 91
 113. 15 your
 114. 10 93
 115. 4 which
 116. 6 alive
 117. 8 governs
 118. 25 all
 119. 1 exists
 120. 8 surely
 121. 3 answer
 122. 24 god
 123. 1 become
 124. 1 fully
 125. 1 conscious
 126. 1 him-
 127. 2 unto
 128. 16 them
 129. 6 o
 130. 3 muhammad
 131. 3 provideth
 132. 2 owneth
 133. 8 bringeth
 134. 1 directeth
 135. 2 course
 136. 7 ye
 137. 3 keep
 138. 3 duty
 139. 3 sustains
 140. 7 in
 141. 6 life
 142. 4 rules
 143. 15 regulates
 144. 7 soon
 145. 3 show
 146. 3 piety
 147. 5 gives
 148. 4 guard
 149. 5 against
 150. 4 evil
 151. 5 ears
 152. 7 eyes
 153. 1 having
 154. 2 ability
 155. 2 hear
 156. 4 manages
 157. 3 command
 158. 15 be
 159. 2 godfearing
 160. 12 acute
 161. 5 eyesight
 162. 13 affair
 163. 1 alone
 164. 11 so
 165. 14 do
 166. 10 ask
 167. 4 761
 168. 3 prophet
 169. 4 762
 170. 6 owns
 171. 3 conducts
 172. 3 every
 173. 1 forward
 174. 1 administers
 175. 2 matters
 176. 2 mindful
 177. 1 -the
 178. 1 infidels-
 179. 1 supplies
 180. 2 provisions
 181. 7 heavens
 182. 3 means
 183. 1 sustaining
 184. 1 lives
 185. 3 control
 186. 2 faculties
 187. 1 divine
 188. 3 causes
 189. 1 egress
 190. 1 fall
 191. 1 ironically
 192. 1 entertain
 193. 1 profound
 194. 2 reverence
 195. 1 dutiful
 196. 1 land
 197. 8 possesses
 198. 2 righteous
 199. 6 lsquo
 200. 2 everything
 201. 5 rsquo
 202. 2 are
 203. 1 sure
 204. 9 why
 205. 2 take
 206. 2 heed
 207. 2 thou
 208. 2 lifeless
 209. 1 disposeth
 210. 3 food
 211. 2 skies
 212. 2 lord
 213. 2 ear
 214. 2 eye
 215. 9 directs
 216. 2 tell
 217. 3 whole
 218. 2 have
 219. 1 taqwa
 220. 7 universe
 221. 5 his
 222. 2 punishment
 223. 1 wary
 224. 1 eve
 225. 2 even
 226. 1 beholdings
 227. 5 i
 228. 5 e
 229. 1 eyesights
 230. 1 pious
 231. 1 truly
 232. 2 seeing
 233. 1 abilities
 234. 5 reply
 235. 2 powers
 236. 3 would
 237. 1 by
 238. 1 desisting
 239. 1 holding
 240. 2 others
 241. 3 as
 242. 1 gods
 243. 3 now
 244. 1 time
 245. 1 think
 246. 1 messenger
 247. 2 order
 248. 1 laws
 249. 1 arranges
 250. 2 matter
 251. 4 going
 252. 1 truth
 253. 1 grants
 254. 2 holds
 255. 1 sway
 256. 1 emerge
 257. 1 these
 258. 5 things
 259. 1 concur
 260. 2 above
 261. 1 beneath
 262. 2 master
 263. 2 animate
 264. 2 inanimate
 265. 1 cosmic
 266. 1 systems
 267. 1 promptly
 268. 2 8220
 269. 1 direction
 270. 3 sights
 271. 3 8221
 272. 2 immediately
 273. 1 pay
 274. 1 obedience
 275. 17 39
 276. 3 produces
 277. 1 careful
 278. 1 regardful
 279. 1 mastery
 280. 1 shun
 281. 4 reality
 282. 1 cautious
 283. 4 plans
 284. 1 prudently
 285. 1 executes
 286. 1 well
 287. 1 won
 288. 2 t
 289. 3 existence
 290. 2 such
 291. 1 oxygen
 292. 1 breathing
 293. 1 rain
 294. 1 cultivation
 295. 1 below
 296. 1 running
 297. 1 water
 298. 1 given
 299. 1 see
 300. 1 makes
 301. 1 appear
 302. 2 death
 303. 1 replaces
 304. 2 respect
 305. 2 obey
 306. 2 commandments
 307. 1 dear
 308. 1 mohammed
 309. 1 -
 310. 1 peace
 311. 1 blessings
 312. 1 upon
 313. 1 owner
 314. 3 therefore
 315. 1 fearful
 316. 1 space
 317. 1 planet
 318. 1 listening
 319. 1 knowledge
 320. 3 he
 321. 2 emerges
 322. 2 live
 323. 1 seek
 324. 1 protection
 325. 1 observe
 326. 1 certainly
 327. 1 thereupon
 328. 1 doings
 329. 1 muhammadsaw
 330. 1 afraid
 331. 1 allahs
 332. 1 setting
 333. 1 up
 334. 1 rivals
 335. 1 worship
 336. 1 dominion
 337. 2 hath
 338. 1 absolute
 339. 1 governeth
 340. 1 supplieth
 341. 1 ruleth
 342. 1 what
 343. 1 endowed
 344. 1 ordains
 345. 1 dualists
 346. 1 whom
 347. 1 belongs
 348. 1 consciousness
 349. 2 being
 350. 1 names
 351. 1 hayy
 352. 1 futile
 353. 2 state
 354. 1 corporeal
 355. 1 blinded
 356. 2 one
 357. 2 s
 358. 1 self
 359. 1 confining
 360. 1 only
 361. 2 body
 362. 1 assuming
 363. 1 end
 364. 1 once
 365. 1 deteriorates
 366. 1 under
 367. 1 soil
 368. 1 while
 369. 1 essential
 370. 1 carries
 371. 1 judgment
 372. 1 don
 373. 1 protected
 374. 1 ones
 375. 1 administrates