Quran/10/42

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/41 > Quran/10/42 > Quran/10/43

Quran/10/42


 1. and among them are those who listen to you. but can you cause the deaf to hear, although they will not use reason? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/42 (0)

 1. waminhum man yastamiaaoona ilayka afaanta tusmiaau alssumma walaw kanoo la yaaaqiloona <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (1)

 1. and among them (are some) who listen to you. but (can) you cause the deaf to hear even though they [ were ] (do) not use reason? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (2)

 1. and there are among them such as (pretend to ] listen to thee: but canst thou cause the deaf to hearken even though they will not use their reason? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (3)

 1. and of them are some who listen unto thee. but canst thou make the deaf to hear even though they apprehend not? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (4)

 1. among them are some who (pretend to) listen to thee: but canst thou make the deaf to hear,- even though they are without understanding? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (5)

 1. among them are some who (pretend to) listen to thee: but canst thou make the deaf to hear,- even though they are without understanding? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (6)

 1. and there are those of them who hear you, but can you make the deaf to hear though they will not understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (7)

 1. some of them appear to be listening to you; but can you make the deaf hear, incapable as they are of understanding? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (8)

 1. and among them are some who listen to thee. so hast thou caused someone unwilling to hear, to hear if they had not been reasonable? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (9)

 1. some of them however do listen to you. yet can you make the deaf hear, even though they do not use their reason? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (10)

some of them listen to what you say, but can you make the deaf hear even though they do not understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (11)

 1. some of them listen to you, but, can you cause the deaf to hear if they do not understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (12)

 1. among them are some who listen to your discourse on practical divinity but they counsel deaf. therefore, do you think you will be able to communicate with those whose their hearts' ears are closed and they fail to reflect! <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (13)

 1. and there are some of them who listen to you; but can you make the deaf hear, if they do not comprehend <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (14)

 1. some of them do listen to you: but can you make the deaf hear if they will not use their minds? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (15)

 1. and of them are some who hearken unto thee, so canst thou make the deaf hear, even though they apprehend not? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (16)

 1. some of them listen to you: but can you make the deaf hear who do not understand a thing? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (17)

 1. among them there are some who listen to you. but can you make the deaf hear even though they cannot understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (18)

 1. among them are such as come to listen to you, but how can you make the deaf hear, if they do not use their reason (to make sense of it)? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (19)

 1. there are some of them who prick up their ears at you. but can you make the deaf hear even if they do not apply reason? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (20)

 1. there are some of them who listen to you. but can you make the deaf to hear, when they have no understanding (or sense)? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (21)

 1. and of them are the ones who listen to you; will you then make the deaf to hear (even) if they do not consider?. <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (22)

 1. some of them will listen to you, but are you supposed to make the deaf hear even if they have no understanding? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (23)

 1. and among them there are those who listen to you. would you, then, make the deaf hear, even though they lack understanding? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (24)

 1. among them are those who apparently listen to you. (but their thoughts are wandering). can you make those deaf to hear who do not use reason? (47:16). <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (25)

 1. and among them are some who (show as if they) listen to you: but can you make the deaf to hear&mdash; even though they do not understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (26)

 1. and among them are those who listen to you. but can you cause the deaf to hear, although they will not use reason? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (27)

 1. there are some among them who pretend to hear what you say: but can you make the deaf listen to you, incapable as they are of understanding? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (28)

 1. among them are those who seem to hear you. would you then, try to make the deaf hear, even though he understands nothing? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (29)

 1. and there are some amongst them who (apparently) lend you their ears, but will you make the deaf hear even though they do not have a little capability to understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (30)

 1. and out of them are those who listen to you. could you then make the deaf to hear even though they had been (those who) do not use intellect? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (31)

 1. and among them are those who listen to you. but can you make the deaf hear, even though they do not understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (32)

 1. among them are some who hear you, but can you cause the deaf to hear when they are without understanding?  <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (33)

 1. of them some seem to give heed to you; will you, then, make the deaf hear even though they understand <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (34)

 1. and some of them listen to you. can you make the deaf listen even though they do not understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (35)

 1. and there are some of them who listen to you; but can you make the deaf hear, if they do not comprehend? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (36)

 1. and there are those of them who appear to be listening to you. but can you make the deaf to listen even when they cannot understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (37)

 1. among the disbelievers, they are those who (due to their prejudices, have already made up their mind not to hear what you say but) just listen. can you make the deaf (who is also suffering from lack of understanding) to hear what you say? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (38)

 1. and among them are some who listen to you; so will you make the deaf hear even if they do not have any sense? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (39)

 1. some of them listen to you. but can you make the deaf hear you, even though they cannot understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (40)

 1. and of them are some who listen to thee. but canst thou make the deaf to hear, though they will not understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (41)

 1. and from them who listen/hear to you, so do you make the deaf hear/listen and (even) if they were not reasoning/understanding ? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (42)

 1. and among them are some who give ear to thee. but canst thou make the deaf hear, even though they understand not? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (43)

 1. some of them listen to you, but can you make the deaf hear, even though they cannot understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (44)

 1. and of them are some who give ear to you, then will you make the deaf hear, even though they understand not? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (45)

 1. and some of them (appear to) give ear to you. can you make the deaf hear, even though they would not (care to) perceive (in order to be guided aright)? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (46)

 1. and among them are some who listen to you, but can you make the deaf to hear, even though they apprehend not? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (47)

 1. and some of them give ear to thee; what, wilt thou make the deaf to hear, though they understand not? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (48)

 1. there are some of them who listen to thee - canst thou make the deaf to hear, although they have no sense? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (49)

 1. there are some of them who hearken unto thee; but wilt thou make the deaf to hear, although they do not understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (50)

 1. and some of them lend a ready ear to thee: but wilt thou make the deaf to hear even though they understand not? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (51)

 1. some of them listen to you. but can you make the deaf hear you, incapable as they are of understanding? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (52)

 1. yet some of them [ pretend to ] listen to you; but can you make the deaf hear you, incapable as they are of using their reason? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (53)

 1. and among them are those who lend an ear to you as though they are listening... but can you make the deaf (those unable to perceive) hear? especially if they are also unable to use their reason! <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (54)

 1. and(when you recite the qur'an)some of them(pretend to)listen to you, but can you make the deaf to hear, even though they are without understanding ? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42

Quran/10/42 (55)

 1. and of them are those who (pretend to) hear you. but can you make the deaf to hear when they are not (in a position to) understand? <> kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke saurare zuwa gare ka. shin fa, kai kana jiyar da kurma, kuma ko da sun kasance ba su hankalta? = [ 10:42 ] daga cikinsu akwai wadanda suke saurarenka, amma shin, zaka iya ka sa kurma ya ji, alhali kuwa ba su fahimta? mutane su suke zabar hanyan tafarkinsu da kansu --Qur'an 10:42


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 kuma
 2. 2 daga
 3. 2 cikinsu
 4. 2 akwai
 5. 1 wa
 6. 1 anda
 7. 3 suke
 8. 1 saurare
 9. 1 zuwa
 10. 1 gare
 11. 2 ka
 12. 2 shin
 13. 1 fa
 14. 1 kai
 15. 1 kana
 16. 1 jiyar
 17. 3 da
 18. 2 kurma
 19. 1 ko
 20. 1 sun
 21. 1 kasance
 22. 2 ba
 23. 3 su
 24. 1 hankalta
 25. 1 10
 26. 1 42
 27. 1 wadanda
 28. 1 saurarenka
 29. 1 amma
 30. 1 zaka
 31. 1 iya
 32. 1 sa
 33. 1 ya
 34. 1 ji
 35. 1 alhali
 36. 1 kuwa
 37. 1 fahimta
 38. 1 mutane
 39. 1 zabar
 40. 1 hanyan
 41. 1 tafarkinsu
 42. 1 kansuwaminhum
 43. 1 man
 44. 1 yastamiaaoona
 45. 1 ilayka
 46. 1 afaanta
 47. 1 tusmiaau
 48. 1 alssumma
 49. 1 walaw
 50. 1 kanoo
 51. 1 la
 52. 1 yaaaqiloona
 53. 31 and
 54. 21 among
 55. 54 them
 56. 51 are
 57. 40 some
 58. 40 who
 59. 41 listen
 60. 97 to
 61. 92 you
 62. 40 but
 63. 32 can
 64. 5 cause
 65. 55 the
 66. 54 deaf
 67. 58 hear
 68. 31 even
 69. 29 though
 70. 55 they
 71. 2 were
 72. 22 do
 73. 35 not
 74. 9 use
 75. 9 reason
 76. 13 there
 77. 2 such
 78. 8 as
 79. 7 pretend
 80. 1 93
 81. 12 thee
 82. 8 canst
 83. 12 thou
 84. 3 hearken
 85. 12 will
 86. 12 their
 87. 38 of
 88. 3 unto
 89. 49 make
 90. 3 apprehend
 91. 3 -
 92. 4 without
 93. 12 understanding
 94. 15 those
 95. 20 understand
 96. 3 appear
 97. 4 be
 98. 3 listening
 99. 4 incapable
 100. 4 so
 101. 1 hast
 102. 1 caused
 103. 1 someone
 104. 1 unwilling
 105. 13 if
 106. 2 had
 107. 2 been
 108. 1 reasonable
 109. 1 however
 110. 2 yet
 111. 5 what
 112. 4 say
 113. 1 your
 114. 1 discourse
 115. 1 on
 116. 1 practical
 117. 1 divinity
 118. 1 counsel
 119. 1 therefore
 120. 1 think
 121. 1 able
 122. 1 communicate
 123. 1 with
 124. 1 whose
 125. 1 hearts
 126. 3 ears
 127. 1 closed
 128. 1 fail
 129. 1 reflect
 130. 2 comprehend
 131. 1 minds
 132. 4 a
 133. 1 thing
 134. 4 cannot
 135. 1 come
 136. 1 how
 137. 4 sense
 138. 1 it
 139. 1 prick
 140. 2 up
 141. 1 at
 142. 1 apply
 143. 5 when
 144. 6 have
 145. 3 no
 146. 1 or
 147. 1 ones
 148. 6 then
 149. 1 consider
 150. 1 supposed
 151. 3 would
 152. 2 lack
 153. 2 apparently
 154. 1 thoughts
 155. 1 wandering
 156. 1 47
 157. 1 16
 158. 1 show
 159. 1 mdash
 160. 3 although
 161. 2 seem
 162. 1 try
 163. 1 he
 164. 1 understands
 165. 1 nothing
 166. 1 amongst
 167. 3 lend
 168. 1 little
 169. 1 capability
 170. 1 out
 171. 1 could
 172. 1 intellect
 173. 5 give
 174. 1 heed
 175. 1 disbelievers
 176. 1 due
 177. 1 prejudices
 178. 1 already
 179. 1 made
 180. 1 mind
 181. 1 just
 182. 1 is
 183. 2 also
 184. 1 suffering
 185. 2 from
 186. 1 any
 187. 1 reasoning
 188. 6 ear
 189. 1 care
 190. 2 perceive
 191. 2 in
 192. 1 order
 193. 1 guided
 194. 1 aright
 195. 3 wilt
 196. 1 ready
 197. 1 using
 198. 2 an
 199. 2 unable
 200. 1 especially
 201. 1 recite
 202. 1 qur
 203. 1 position