Quran/10/68

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/67 > Quran/10/68 > Quran/10/69

Quran/10/68


 1. they have said, " allah has taken a son." exalted is he; he is the [ one ] free of need. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. you have no authority for this [ claim ]. do you say about allah that which you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/68 (0)

 1. qaloo ittakhatha allahu waladan subhanahu huwa alghaniyyu lahu ma fee alssamawati wama fee al-ardi in aaindakum min sultanin bihatha ataqooloona aaala allahi ma la taaalamoona <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (1)

 1. they say, "allah has taken a son." glory be to him! he (is) the self-sufficient. to him (belongs) whatever (is) in the heavens and whatever (is) in the earth. not you have any authority for this. do you say about allah what not you know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (2)

 1. [ and yet ] they assert, "god has taken unto himself a son!" limitless is he in his glory! self-sufficient is he: unto him belongs all that is in the heavens and all that is on earth! no evidence whatever have you for this [ assertion ]! would you ascribe unto god something which you cannot know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (3)

 1. they say: allah hath taken (unto him) a son - glorified be he! he hath no needs! his is all that is in the heavens and all that is in the earth. ye have no warrant for this. tell ye concerning allah that which ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (4)

 1. they say: "allah hath begotten a son!" - glory be to him! he is self-sufficient! his are all things in the heavens and on earth! no warrant have ye for this! say ye about allah what ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (5)

 1. they say: "god hath begotten a son!" - glory be to him! he is self- sufficient! his are all things in the heavens and on earth! no warrant have ye for this! say ye about god what ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (6)

 1. they say: allah has taken a son (to himself)! glory be to him: he is the self-sufficient: his is what is in the heavens and what is in the earth; you have no authority for this; do you say against allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (7)

 1. they say, god has begotten a son. glory be to him. he is the self-sufficient one; everything in the heavens and on the earth belongs to him. do you have any authority for this? would you ascribe to god something which you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (8)

 1. they said god took to himself a son. glory be to him. he is sufficient. to him is whatever is in the heavens and in and on the earth. with you there is no authority for this. say you against god what you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (9)

 1. they say: "god has adopted a son." glory be to him! he is transcendent. he holds whatever is in heaven and whatever is on earth! do you have any authority for this? are you saying something you do not know about god? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (10)

they say, “allah has offspring.” glory be to him! he is the self-sufficient. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. you have no proof of this! do you say about allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (11)

 1. they say, "god has taken a son. may he be exalted in his glory. he is self-sufficient beyond needs. everything that is in the heavens and on earth belongs to him." you have no authority to say this. how dare you say about god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (12)

 1. they -the infidels- insolently said: allah has taken up a son; glory be to him and extolled are his glorious attributes; he is infinitely independent and absolute. to him alone belong all that is in the heavens and all that is on earth. do you people have proof or solid information or a valid indication to evidence your ugly and false allegation ! do you relate to allah what you do not know nor able to prove! <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (13)

 1. they said: "god has taken a son." be he glorified! he is the rich. to him is what is in the heavens and what is in the earth. do you have proof for this or do you say about god what you do not know <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (14)

 1. they say, 'god has children!' may he be exalted! he is the self-sufficient one; everything in the heavens and the earth belongs to him. you have no authority to say this. how dare you say things about god without any knowledge? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (15)

 1. they say: god hath taken a son.hallowed be he-he, the selfesufficient! his is whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. no warranty is there with you for this. ascribe ye falsely unto allah that which ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (16)

 1. they say: "god has begotten a son." immaculate is he and self-sufficient." whatsoever is in the heavens and the earth belongs to him. you have no proof for this (assertion): why do you say things of god you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (17)

 1. they say, &acute;allah has a son.&acute; glory be to him! he is the rich beyond need. everything in the heavens and everything on the earth belongs to him. have you authority to say this or are you saying about allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (18)

 1. they (the polytheists) assert that god has taken to himself a child. all-glorified is he; he is self-sufficient (beyond any need of anything). to him belongs all that is in the heavens and all that is on the earth. you have no authority, nor evidence, for this (assertion). are you, then, saying things about god that you do not know (anything about)? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (19)

 1. they say, 'allah has taken a son!' immaculate is he! he is the all-sufficient. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. you have no authority for this [ statement ]. do you attribute to allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (20)

 1. they say, "allah has taken to himself a son." glorified be he! he is self-sufficient! his is whatever is in the heavens, and whatever is in the earth. you have no warrant for this! do you say about allah, that which you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (21)

 1. they have said, " allah has taken to him a child." all extolment be to him! he is the ever- affluent; (literally: ever-rich) to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. do you decidedly have any all-binding authority in your presence for this? (i.e., this conjecture about a child) do you say against allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (22)

 1. some people have said that god has begotten a son. god is too glorious to have a son! god is self-sufficient and to him belongs all that is in the heavens and the earth. in this, you (people) have no authority. do you ascribe to god things of which you have no knowledge? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (23)

 1. they say, .allah has got a son. pure is he. he is self-sufficient. to him belongs what is in the heavens and what is in the earth. you have no proof for it. do you allege about allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (24)

 1. and yet they assert, "god has taken unto himself a son!" glory to him! self-sufficient is he. unto him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. no evidence whatever you have for this assertion! would you ascribe to god something you really don't know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (25)

 1. they say, "allah has fathered a son!"&mdash; glory be to him! he (allah) is self-sufficient! his are all things in the heavens and on earth! no reason do you have for this (lie about allah)! do you say about allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (26)

 1. they have said, " allah has taken a son." exalted is he; he is the [ one ] free of need. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. you have no authority for this [ claim ]. do you say about allah that which you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (27)

 1. they (jews and christians) say: "allah has begotten a son!" glory be to him! he is self-sufficient! his is all that is in the heavens and in the earth! have you any proof for what you say? would you ascribe to allah something about which you have no knowledge? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (28)

 1. they say, "allah has taken a son!" exalted is he! he is free of all needs! everything in the heavens and on the earth belongs to him! do you have an authority to say that? or do you claim about allah that, concerning which you have no knowledge?" <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (29)

 1. they say: 'allah has adopted a son (for himself,' whereas) he is holy. he is self-sufficient. whatever is in the heavens and whatever is in the earth, all belongs to him alone. you have no evidence with you of this (false allegation). do you attribute that (thing) to allah which you (yourselves) do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (30)

 1. they (who have deviated from the book of allah) said: “allah has begotten a son.” his glory keeps him absolved of it. he is free of all needs. to him belongs what is in the heavens and what is in the earth. for this (false accusation) you have no proof with you. do you say concerning allah what you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (31)

 1. and they said, 'god has taken a son.' be he glorified. he is the self-sufficient. his is everything in the heavens and everything on earth. do you have any proof for this? or are you saying about god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (32)

 1. they say, “god has taken a son, glory is to him.” no, he is self-sufficient. his are all things in the heavens and on earth. no permission do you have for this. do you say about god what you know not?  <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (33)

 1. they say: &acute;allah has taken a son. glory be to him. he is self-sufficient! his is all that is in the heavens and all that is in the <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (34)

 1. they said: god took a child. he is flawless, he has no need, everything in the skies and on the earth belongs to him. you have no reason for this. do you say about god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (35)

 1. they said: "god has taken a son." glory be to him! he is the rich. to him is what is in the heavens and the earth. do you have proof for this? or do you say about god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (36)

 1. they say, "allah has got a son!" glorified is he &mdash; the self-sufficient. his is what is in the heavens and what is in the earth. you have no authority over any of this. how can you say about allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (37)

 1. they say: "god has begotten a son!" glory to the lord, he is rich [ and like poor mankind is not in need of a child. ] to god belongs everything which is in the heavens and on the earth. you have no proof to support such a nonsense. why do you ascribe something to god while you do not have any knowledge of the subject matter? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (38)

 1. they said, "allah has created a son for himself"- purity is to him! he is the perfect (unwanting, free of needs); to him only belongs all whatever is in the heavens and all whatever is in the earth; "you do not have any proof of this; do you say a thing concerning allah which you do not know?" <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (39)

 1. they say: 'allah has taken a son. ' exaltations be to him (allah)! rich is he. to him belongs all that is in the heavens and the earth you have no authority for this! what, do you say of allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (40)

 1. they say: allah has taken a son (to himself). glory be to him! he is the self-sufficient. his is what is in the heavens and what is in the earth. you have no authority for this. say you against allah what you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (41)

 1. they said: "god took/received a child (son)." his praise/glory he is the rich, for him what is in the skies/space and the earth/planet earth, at you (is) no proof/evidence with that, are you saying on god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (42)

 1. they say, `allah has taken unto him a son,' holy is he ! he is self-sufficient. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. you have no authority for this. what ! do you say concerning allah what you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (43)

 1. they said, "god has begotten a son!" be he glorified. he is the most rich. to him belongs everything in the heavens and everything on earth. you have no proof to support such a blasphemy. are you saying about god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (44)

 1. they spoke, allah has taken to him a son' 'holy is he? the self-sufficient, to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth you have no authority for this. do you say against allah that you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (45)

 1. (some of) these people (have gone so far as to) say, `allah has taken to him a son?' holy is he! he is self-sufficient. whatever is in the heavens and whatever is in the earth belongs to him. you have no authority for (attributing) this (to him). do you attribute to allah what you do not know (yourselves)? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (46)

 1. they (jews, christians and pagans) say: "allah has begotten a son (children)." glory be to him! he is rich (free of all wants). his is all that is in the heavens and all that is in the earth. no warrant you have for this. do you say against allah what you know not. <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (47)

 1. they say, 'god has taken to him a son. glory be to him! he is all-sufficient; to him belongs all that is in the heavens and in the earth; you have no authority for this. what, do you say concerning god that you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (48)

 1. they say, 'god has taken to himself a son.' celebrated be his praises! he is the rich one! his is whatever is in the heavens, and whatever is in the earth. ye have no authority for this! will ye say against god, that which ye do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (49)

 1. they say, god hath begotten children: god forbid! he is self-sufficient. unto him belongeth whatsoever is in heaven and on earth: ye have no demonstrative proof of this. do ye speak of god that which ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (50)

 1. they say, "god hath begotten children." no! by his glory! he is the self-sufficient. all that is in the heavens and all that is in the earth is his! have ye warranty for that assertion? what! speak ye of god that which ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (51)

 1. they say: 'god has begotten a son.' god forbid! self&ndash;sufficient is he. his is all that the heavens and the earth contain. surely for this you have no sanction. would you say of god what you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (52)

 1. they say: 'god has taken unto himself a son.' limitless is he in his glory. self- sufficient is he. to him belongs all that is in the heavens and earth. no evidence whatever have you for this. would you say about god something which you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (53)

 1. they said, “allah has taken a son”. subhan is he! hu is the ghani (free and beyond being limited and conditioned by his creation)... whatever is in the heavens is for him (for the manifestations of the meanings of his names)... you have no inherent proof for this (claim)! you speak of allah without knowledge! <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (54)

 1. they say, 'allah has begotten a son! ' glory be to him! he is self- sufficient! his is whatever is in the heavens and whatever is in the earth! no warrant have you for this! do you say about allah what you do not know ' <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (55)

 1. they say, “allah has taken a son,” far it is from his glory, he is independent, his is whatever is in the skies and whatever is in the earth, you have no authority with you for this (statement of yours). do you say about allah that which you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68


Words counts (sorted by count)

 1. 164 is
 2. 144 you
 3. 123 the
 4. 89 in
 5. 84 to
 6. 73 say
 7. 72 he
 8. 71 do
 9. 68 and
 10. 66 allah
 11. 65 him
 12. 62 a
 13. 61 have
 14. 56 god
 15. 54 earth
 16. 53 they
 17. 50 not
 18. 50 heavens
 19. 49 son
 20. 48 what
 21. 48 no
 22. 48 know
 23. 47 this
 24. 47 has
 25. 45 for
 26. 42 quot
 27. 41 that
 28. 35 whatever
 29. 33 all
 30. 30 his
 31. 29 taken
 32. 29 be
 33. 28 glory
 34. 28 belongs
 35. 28 about
 36. 27 self-sufficient
 37. 26 of
 38. 23 authority
 39. 20 ye
 40. 20 on
 41. 17 which
 42. 16 da
 43. 15 proof
 44. 14 said
 45. 14 begotten
 46. 12 everything
 47. 11 himself
 48. 11 are
 49. 11 any
 50. 10 unto
 51. 9 rich
 52. 8 things
 53. 7 something
 54. 7 or
 55. 7 hath
 56. 7 evidence
 57. 7 ascribe
 58. 7 against
 59. 6 would
 60. 6 with
 61. 6 warrant
 62. 6 saying
 63. 6 knowledge
 64. 6 glorified
 65. 6 free
 66. 6 concerning
 67. 6 child
 68. 6 93
 69. 6 91
 70. 6 39
 71. 5 sufficient
 72. 5 needs
 73. 5 need
 74. 5 assertion
 75. 5 abin
 76. 4 ya
 77. 4 whatsoever
 78. 4 people
 79. 4 one
 80. 4 ne
 81. 4 holy
 82. 4 exalted
 83. 4 cikin
 84. 4 children
 85. 4 beyond
 86. 4 ba
 87. 4 -
 88. 3 took
 89. 3 speak
 90. 3 skies
 91. 3 shi
 92. 3 self-
 93. 3 ke
 94. 3 it
 95. 3 how
 96. 3 game
 97. 3 false
 98. 3 claim
 99. 3 attribute
 100. 3 assert
 101. 3 acute
 102. 2 yourselves
 103. 2 your
 104. 2 yet
 105. 2 yake
 106. 2 without
 107. 2 why
 108. 2 warranty
 109. 2 wannan
 110. 2 wadatacce
 111. 2 tsarkinsa
 112. 2 thing
 113. 2 there
 114. 2 tabbata
 115. 2 support
 116. 2 suka
 117. 2 such
 118. 2 statement
 119. 2 some
 120. 2 shin
 121. 2 sani
 122. 2 sammai
 123. 2 rsquo
 124. 2 reason
 125. 2 rdquo
 126. 2 nor
 127. 2 mdash
 128. 2 may
 129. 2 ma
 130. 2 lsquo
 131. 2 limitless
 132. 2 ldquo
 133. 2 kuna
 134. 2 ku
 135. 2 kome
 136. 2 jews
 137. 2 independent
 138. 2 immaculate
 139. 2 i
 140. 2 heaven
 141. 2 got
 142. 2 glorious
 143. 2 from
 144. 2 forbid
 145. 2 fee
 146. 2 far
 147. 2 dare
 148. 2 christians
 149. 2 ce
 150. 2 by
 151. 2 anything
 152. 2 alone
 153. 2 allegation
 154. 2 all-sufficient
 155. 2 adopted
 156. 1 yours
 157. 1 yana
 158. 1 wurinku
 159. 1 will
 160. 1 who
 161. 1 while
 162. 1 whereas
 163. 1 wants
 164. 1 wani
 165. 1 wama
 166. 1 waladan
 167. 1 valid
 168. 1 up
 169. 1 unwanting
 170. 1 ugly
 171. 1 transcendent
 172. 1 too
 173. 1 these
 174. 1 then
 175. 1 tell
 176. 1 taaalamoona
 177. 1 t
 178. 1 surely
 179. 1 sultanin
 180. 1 subject
 181. 1 subhanahu
 182. 1 subhan
 183. 1 spoke
 184. 1 space
 185. 1 solid
 186. 1 so
 187. 1 selfesufficient
 188. 1 self
 189. 1 sanction
 190. 1 sabo
 191. 1 ri
 192. 1 relate
 193. 1 received
 194. 1 really
 195. 1 qasa
 196. 1 qarfafa
 197. 1 qaloo
 198. 1 purity
 199. 1 pure
 200. 1 prove
 201. 1 presence
 202. 1 praises
 203. 1 praise
 204. 1 poor
 205. 1 polytheists
 206. 1 planet
 207. 1 permission
 208. 1 perfect
 209. 1 pagans
 210. 1 over
 211. 1 only
 212. 1 offspring
 213. 1 nonsense
 214. 1 ndash
 215. 1 names
 216. 1 most
 217. 1 min
 218. 1 meanings
 219. 1 matter
 220. 1 masu
 221. 1 mankind
 222. 1 manifestations
 223. 1 mamallakin
 224. 1 mallakar
 225. 1 lord
 226. 1 literally
 227. 1 limited
 228. 1 like
 229. 1 lie
 230. 1 lahu
 231. 1 la
 232. 1 keeps
 233. 1 ittakhatha
 234. 1 irin
 235. 1 insolently
 236. 1 inherent
 237. 1 information
 238. 1 infinitely
 239. 1 infidels-
 240. 1 indication
 241. 1 huwa
 242. 1 hujjan
 243. 1 hu
 244. 1 holds
 245. 1 he-he
 246. 1 hallowed
 247. 1 haifi
 248. 1 gone
 249. 1 ghani
 250. 1 flawless
 251. 1 fathered
 252. 1 falsely
 253. 1 fadar
 254. 1 fa
 255. 1 extolment
 256. 1 extolled
 257. 1 exaltations
 258. 1 ever-rich
 259. 1 ever-
 260. 1 e
 261. 1 don
 262. 1 deviated
 263. 1 demonstrative
 264. 1 decidedly
 265. 1 dalili
 266. 1 creation
 267. 1 created
 268. 1 contain
 269. 1 conjecture
 270. 1 conditioned
 271. 1 celebrated
 272. 1 cannot
 273. 1 can
 274. 1 book
 275. 1 blasphemy
 276. 1 bihatha
 277. 1 belongeth
 278. 1 belong
 279. 1 being
 280. 1 baku
 281. 1 babu
 282. 1 attributing
 283. 1 attributes
 284. 1 ataqooloona
 285. 1 at
 286. 1 asa
 287. 1 as
 288. 1 ar
 289. 1 an
 290. 1 alssamawati
 291. 1 allege
 292. 1 allahu
 293. 1 allahi
 294. 1 all-glorified
 295. 1 all-binding
 296. 1 alghaniyyu
 297. 1 al-ardi
 298. 1 affluent
 299. 1 accusation
 300. 1 absolved
 301. 1 absolute
 302. 1 able
 303. 1 aaindakum
 304. 1 aaala
 305. 1 8221
 306. 1 8220
 307. 1 68
 308. 1 10
 309. 1 -the