Quran/10/68

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/67 > Quran/10/68 > Quran/10/69

Quran/10/68


 1. they have said, " allah has taken a son." exalted is he; he is the [ one ] free of need. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. you have no authority for this [ claim ]. do you say about allah that which you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/68 (0)

 1. qaloo ittakhatha allahu waladan subhanahu huwa alghaniyyu lahu ma fee alssamawati wama fee al-ardi in aaindakum min sultanin bihatha ataqooloona aaala allahi ma la taaalamoona <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (1)

 1. they say, "allah has taken a son." glory be to him! he (is) the self-sufficient. to him (belongs) whatever (is) in the heavens and whatever (is) in the earth. not you have any authority for this. do you say about allah what not you know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (2)

 1. [ and yet ] they assert, "god has taken unto himself a son!" limitless is he in his glory! self-sufficient is he: unto him belongs all that is in the heavens and all that is on earth! no evidence whatever have you for this [ assertion ]! would you ascribe unto god something which you cannot know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (3)

 1. they say: allah hath taken (unto him) a son - glorified be he! he hath no needs! his is all that is in the heavens and all that is in the earth. ye have no warrant for this. tell ye concerning allah that which ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (4)

 1. they say: "allah hath begotten a son!" - glory be to him! he is self-sufficient! his are all things in the heavens and on earth! no warrant have ye for this! say ye about allah what ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (5)

 1. they say: "god hath begotten a son!" - glory be to him! he is self- sufficient! his are all things in the heavens and on earth! no warrant have ye for this! say ye about god what ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (6)

 1. they say: allah has taken a son (to himself)! glory be to him: he is the self-sufficient: his is what is in the heavens and what is in the earth; you have no authority for this; do you say against allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (7)

 1. they say, god has begotten a son. glory be to him. he is the self-sufficient one; everything in the heavens and on the earth belongs to him. do you have any authority for this? would you ascribe to god something which you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (8)

 1. they said god took to himself a son. glory be to him. he is sufficient. to him is whatever is in the heavens and in and on the earth. with you there is no authority for this. say you against god what you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (9)

 1. they say: "god has adopted a son." glory be to him! he is transcendent. he holds whatever is in heaven and whatever is on earth! do you have any authority for this? are you saying something you do not know about god? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (10)

they say, “allah has offspring.” glory be to him! he is the self-sufficient. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. you have no proof of this! do you say about allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (11)

 1. they say, "god has taken a son. may he be exalted in his glory. he is self-sufficient beyond needs. everything that is in the heavens and on earth belongs to him." you have no authority to say this. how dare you say about god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (12)

 1. they -the infidels- insolently said: allah has taken up a son; glory be to him and extolled are his glorious attributes; he is infinitely independent and absolute. to him alone belong all that is in the heavens and all that is on earth. do you people have proof or solid information or a valid indication to evidence your ugly and false allegation ! do you relate to allah what you do not know nor able to prove! <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (13)

 1. they said: "god has taken a son." be he glorified! he is the rich. to him is what is in the heavens and what is in the earth. do you have proof for this or do you say about god what you do not know <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (14)

 1. they say, 'god has children!' may he be exalted! he is the self-sufficient one; everything in the heavens and the earth belongs to him. you have no authority to say this. how dare you say things about god without any knowledge? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (15)

 1. they say: god hath taken a son.hallowed be he-he, the selfesufficient! his is whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. no warranty is there with you for this. ascribe ye falsely unto allah that which ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (16)

 1. they say: "god has begotten a son." immaculate is he and self-sufficient." whatsoever is in the heavens and the earth belongs to him. you have no proof for this (assertion): why do you say things of god you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (17)

 1. they say, &acute;allah has a son.&acute; glory be to him! he is the rich beyond need. everything in the heavens and everything on the earth belongs to him. have you authority to say this or are you saying about allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (18)

 1. they (the polytheists) assert that god has taken to himself a child. all-glorified is he; he is self-sufficient (beyond any need of anything). to him belongs all that is in the heavens and all that is on the earth. you have no authority, nor evidence, for this (assertion). are you, then, saying things about god that you do not know (anything about)? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (19)

 1. they say, 'allah has taken a son!' immaculate is he! he is the all-sufficient. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. you have no authority for this [ statement ]. do you attribute to allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (20)

 1. they say, "allah has taken to himself a son." glorified be he! he is self-sufficient! his is whatever is in the heavens, and whatever is in the earth. you have no warrant for this! do you say about allah, that which you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (21)

 1. they have said, " allah has taken to him a child." all extolment be to him! he is the ever- affluent; (literally: ever-rich) to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. do you decidedly have any all-binding authority in your presence for this? (i.e., this conjecture about a child) do you say against allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (22)

 1. some people have said that god has begotten a son. god is too glorious to have a son! god is self-sufficient and to him belongs all that is in the heavens and the earth. in this, you (people) have no authority. do you ascribe to god things of which you have no knowledge? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (23)

 1. they say, .allah has got a son. pure is he. he is self-sufficient. to him belongs what is in the heavens and what is in the earth. you have no proof for it. do you allege about allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (24)

 1. and yet they assert, "god has taken unto himself a son!" glory to him! self-sufficient is he. unto him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. no evidence whatever you have for this assertion! would you ascribe to god something you really don't know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (25)

 1. they say, "allah has fathered a son!"&mdash; glory be to him! he (allah) is self-sufficient! his are all things in the heavens and on earth! no reason do you have for this (lie about allah)! do you say about allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (26)

 1. they have said, " allah has taken a son." exalted is he; he is the [ one ] free of need. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. you have no authority for this [ claim ]. do you say about allah that which you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (27)

 1. they (jews and christians) say: "allah has begotten a son!" glory be to him! he is self-sufficient! his is all that is in the heavens and in the earth! have you any proof for what you say? would you ascribe to allah something about which you have no knowledge? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (28)

 1. they say, "allah has taken a son!" exalted is he! he is free of all needs! everything in the heavens and on the earth belongs to him! do you have an authority to say that? or do you claim about allah that, concerning which you have no knowledge?" <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (29)

 1. they say: 'allah has adopted a son (for himself,' whereas) he is holy. he is self-sufficient. whatever is in the heavens and whatever is in the earth, all belongs to him alone. you have no evidence with you of this (false allegation). do you attribute that (thing) to allah which you (yourselves) do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (30)

 1. they (who have deviated from the book of allah) said: “allah has begotten a son.” his glory keeps him absolved of it. he is free of all needs. to him belongs what is in the heavens and what is in the earth. for this (false accusation) you have no proof with you. do you say concerning allah what you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (31)

 1. and they said, 'god has taken a son.' be he glorified. he is the self-sufficient. his is everything in the heavens and everything on earth. do you have any proof for this? or are you saying about god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (32)

 1. they say, “god has taken a son, glory is to him.” no, he is self-sufficient. his are all things in the heavens and on earth. no permission do you have for this. do you say about god what you know not?  <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (33)

 1. they say: &acute;allah has taken a son. glory be to him. he is self-sufficient! his is all that is in the heavens and all that is in the <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (34)

 1. they said: god took a child. he is flawless, he has no need, everything in the skies and on the earth belongs to him. you have no reason for this. do you say about god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (35)

 1. they said: "god has taken a son." glory be to him! he is the rich. to him is what is in the heavens and the earth. do you have proof for this? or do you say about god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (36)

 1. they say, "allah has got a son!" glorified is he &mdash; the self-sufficient. his is what is in the heavens and what is in the earth. you have no authority over any of this. how can you say about allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (37)

 1. they say: "god has begotten a son!" glory to the lord, he is rich [ and like poor mankind is not in need of a child. ] to god belongs everything which is in the heavens and on the earth. you have no proof to support such a nonsense. why do you ascribe something to god while you do not have any knowledge of the subject matter? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (38)

 1. they said, "allah has created a son for himself"- purity is to him! he is the perfect (unwanting, free of needs); to him only belongs all whatever is in the heavens and all whatever is in the earth; "you do not have any proof of this; do you say a thing concerning allah which you do not know?" <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (39)

 1. they say: 'allah has taken a son. ' exaltations be to him (allah)! rich is he. to him belongs all that is in the heavens and the earth you have no authority for this! what, do you say of allah what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (40)

 1. they say: allah has taken a son (to himself). glory be to him! he is the self-sufficient. his is what is in the heavens and what is in the earth. you have no authority for this. say you against allah what you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (41)

 1. they said: "god took/received a child (son)." his praise/glory he is the rich, for him what is in the skies/space and the earth/planet earth, at you (is) no proof/evidence with that, are you saying on god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (42)

 1. they say, `allah has taken unto him a son,' holy is he ! he is self-sufficient. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. you have no authority for this. what ! do you say concerning allah what you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (43)

 1. they said, "god has begotten a son!" be he glorified. he is the most rich. to him belongs everything in the heavens and everything on earth. you have no proof to support such a blasphemy. are you saying about god what you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (44)

 1. they spoke, allah has taken to him a son' 'holy is he? the self-sufficient, to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth you have no authority for this. do you say against allah that you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (45)

 1. (some of) these people (have gone so far as to) say, `allah has taken to him a son?' holy is he! he is self-sufficient. whatever is in the heavens and whatever is in the earth belongs to him. you have no authority for (attributing) this (to him). do you attribute to allah what you do not know (yourselves)? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (46)

 1. they (jews, christians and pagans) say: "allah has begotten a son (children)." glory be to him! he is rich (free of all wants). his is all that is in the heavens and all that is in the earth. no warrant you have for this. do you say against allah what you know not. <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (47)

 1. they say, 'god has taken to him a son. glory be to him! he is all-sufficient; to him belongs all that is in the heavens and in the earth; you have no authority for this. what, do you say concerning god that you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (48)

 1. they say, 'god has taken to himself a son.' celebrated be his praises! he is the rich one! his is whatever is in the heavens, and whatever is in the earth. ye have no authority for this! will ye say against god, that which ye do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (49)

 1. they say, god hath begotten children: god forbid! he is self-sufficient. unto him belongeth whatsoever is in heaven and on earth: ye have no demonstrative proof of this. do ye speak of god that which ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (50)

 1. they say, "god hath begotten children." no! by his glory! he is the self-sufficient. all that is in the heavens and all that is in the earth is his! have ye warranty for that assertion? what! speak ye of god that which ye know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (51)

 1. they say: 'god has begotten a son.' god forbid! self&ndash;sufficient is he. his is all that the heavens and the earth contain. surely for this you have no sanction. would you say of god what you know not? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (52)

 1. they say: 'god has taken unto himself a son.' limitless is he in his glory. self- sufficient is he. to him belongs all that is in the heavens and earth. no evidence whatever have you for this. would you say about god something which you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (53)

 1. they said, “allah has taken a son”. subhan is he! hu is the ghani (free and beyond being limited and conditioned by his creation)... whatever is in the heavens is for him (for the manifestations of the meanings of his names)... you have no inherent proof for this (claim)! you speak of allah without knowledge! <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (54)

 1. they say, 'allah has begotten a son! ' glory be to him! he is self- sufficient! his is whatever is in the heavens and whatever is in the earth! no warrant have you for this! do you say about allah what you do not know ' <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68

Quran/10/68 (55)

 1. they say, “allah has taken a son,” far it is from his glory, he is independent, his is whatever is in the skies and whatever is in the earth, you have no authority with you for this (statement of yours). do you say about allah that which you do not know? <> suka ce: "allah ya riƙi ɗa." tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce yana da mallakar abin da yake, a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa, a wurinku babu wani dalili game da wannan! shin, kuna faɗar abin da ba ku sani ba game da allah? = [ 10:68 ] suka ce, "allah ya haifi da!" tsarkinsa ya tabbata! shi ne wadatacce. shi ne mamallakin kome da kome da ke cikin sammai da abin da ke cikin qasa. ba ku da hujjan da ke qarfafa masu irin wannan sabo. shin, kuna fadar abin da baku sani ba ne game da allah?

--Qur'an 10:68


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 suka
 2. 2 ce
 3. 66 allah
 4. 4 ya
 5. 1 ri
 6. 2 i
 7. 62 a
 8. 2 tsarkinsa
 9. 2 tabbata
 10. 3 shi
 11. 4 ne
 12. 2 wadatacce
 13. 1 yana
 14. 16 da
 15. 1 mallakar
 16. 5 abin
 17. 2 yake
 18. 4 cikin
 19. 2 sammai
 20. 1 asa
 21. 1 wurinku
 22. 1 babu
 23. 1 wani
 24. 1 dalili
 25. 3 game
 26. 2 wannan
 27. 2 shin
 28. 2 kuna
 29. 1 fa
 30. 1 ar
 31. 4 ba
 32. 2 ku
 33. 2 sani
 34. 1 10
 35. 1 68
 36. 2 ldquo
 37. 1 haifi
 38. 2 rdquo
 39. 1 mamallakin
 40. 2 kome
 41. 3 ke
 42. 1 qasa
 43. 1 hujjan
 44. 1 qarfafa
 45. 1 masu
 46. 1 irin
 47. 1 sabo
 48. 1 fadar
 49. 1 baku
 50. 1 qaloo
 51. 1 ittakhatha
 52. 1 allahu
 53. 1 waladan
 54. 1 subhanahu
 55. 1 huwa
 56. 1 alghaniyyu
 57. 1 lahu
 58. 2 ma
 59. 2 fee
 60. 1 alssamawati
 61. 1 wama
 62. 1 al-ardi
 63. 89 in
 64. 1 aaindakum
 65. 1 min
 66. 1 sultanin
 67. 1 bihatha
 68. 1 ataqooloona
 69. 1 aaala
 70. 1 allahi
 71. 1 la
 72. 1 taaalamoona
 73. 53 they
 74. 73 say
 75. 47 has
 76. 29 taken
 77. 49 son
 78. 28 glory
 79. 29 be
 80. 84 to
 81. 65 him
 82. 72 he
 83. 164 is
 84. 123 the
 85. 27 self-sufficient
 86. 28 belongs
 87. 35 whatever
 88. 50 heavens
 89. 68 and
 90. 54 earth
 91. 50 not
 92. 144 you
 93. 61 have
 94. 11 any
 95. 23 authority
 96. 45 for
 97. 47 this
 98. 71 do
 99. 28 about
 100. 48 what
 101. 48 know
 102. 6 91
 103. 2 yet
 104. 6 93
 105. 3 assert
 106. 42 quot
 107. 56 god
 108. 10 unto
 109. 11 himself
 110. 2 limitless
 111. 30 his
 112. 33 all
 113. 41 that
 114. 20 on
 115. 48 no
 116. 7 evidence
 117. 5 assertion
 118. 6 would
 119. 7 ascribe
 120. 7 something
 121. 17 which
 122. 1 cannot
 123. 7 hath
 124. 4 -
 125. 6 glorified
 126. 5 needs
 127. 20 ye
 128. 6 warrant
 129. 1 tell
 130. 6 concerning
 131. 14 begotten
 132. 11 are
 133. 8 things
 134. 3 self-
 135. 5 sufficient
 136. 7 against
 137. 4 one
 138. 12 everything
 139. 14 said
 140. 3 took
 141. 6 with
 142. 2 there
 143. 2 adopted
 144. 1 transcendent
 145. 1 holds
 146. 2 heaven
 147. 6 saying
 148. 1 offspring
 149. 15 proof
 150. 26 of
 151. 2 may
 152. 4 exalted
 153. 4 beyond
 154. 3 how
 155. 2 dare
 156. 1 -the
 157. 1 infidels-
 158. 1 insolently
 159. 1 up
 160. 1 extolled
 161. 2 glorious
 162. 1 attributes
 163. 1 infinitely
 164. 2 independent
 165. 1 absolute
 166. 2 alone
 167. 1 belong
 168. 4 people
 169. 7 or
 170. 1 solid
 171. 1 information
 172. 1 valid
 173. 1 indication
 174. 2 your
 175. 1 ugly
 176. 3 false
 177. 2 allegation
 178. 1 relate
 179. 2 nor
 180. 1 able
 181. 1 prove
 182. 9 rich
 183. 2 lsquo
 184. 4 children
 185. 2 rsquo
 186. 2 without
 187. 6 knowledge
 188. 1 hallowed
 189. 1 he-he
 190. 1 selfesufficient
 191. 4 whatsoever
 192. 2 warranty
 193. 1 falsely
 194. 2 immaculate
 195. 2 why
 196. 3 acute
 197. 5 need
 198. 1 polytheists
 199. 6 child
 200. 1 all-glorified
 201. 2 anything
 202. 1 then
 203. 2 all-sufficient
 204. 2 statement
 205. 3 attribute
 206. 1 extolment
 207. 1 ever-
 208. 1 affluent
 209. 1 literally
 210. 1 ever-rich
 211. 1 decidedly
 212. 1 all-binding
 213. 1 presence
 214. 1 e
 215. 1 conjecture
 216. 2 some
 217. 1 too
 218. 2 got
 219. 1 pure
 220. 3 it
 221. 1 allege
 222. 1 really
 223. 1 don
 224. 1 t
 225. 1 fathered
 226. 2 mdash
 227. 2 reason
 228. 1 lie
 229. 6 free
 230. 3 claim
 231. 2 jews
 232. 2 christians
 233. 1 an
 234. 1 whereas
 235. 4 holy
 236. 2 thing
 237. 2 yourselves
 238. 1 who
 239. 1 deviated
 240. 2 from
 241. 1 book
 242. 1 8220
 243. 1 8221
 244. 1 keeps
 245. 1 absolved
 246. 1 accusation
 247. 6 39
 248. 1 permission
 249. 1 flawless
 250. 3 skies
 251. 1 over
 252. 1 can
 253. 1 lord
 254. 1 like
 255. 1 poor
 256. 1 mankind
 257. 2 support
 258. 2 such
 259. 1 nonsense
 260. 1 while
 261. 1 subject
 262. 1 matter
 263. 1 created
 264. 1 purity
 265. 1 perfect
 266. 1 unwanting
 267. 1 only
 268. 1 exaltations
 269. 1 received
 270. 1 praise
 271. 1 space
 272. 1 planet
 273. 1 at
 274. 1 most
 275. 1 blasphemy
 276. 1 spoke
 277. 1 these
 278. 1 gone
 279. 1 so
 280. 2 far
 281. 1 as
 282. 1 attributing
 283. 1 pagans
 284. 1 wants
 285. 1 celebrated
 286. 1 praises
 287. 1 will
 288. 2 forbid
 289. 1 belongeth
 290. 1 demonstrative
 291. 3 speak
 292. 2 by
 293. 1 self
 294. 1 ndash
 295. 1 contain
 296. 1 surely
 297. 1 sanction
 298. 1 subhan
 299. 1 hu
 300. 1 ghani
 301. 1 being
 302. 1 limited
 303. 1 conditioned
 304. 1 creation
 305. 1 manifestations
 306. 1 meanings
 307. 1 names
 308. 1 inherent
 309. 1 yours