Quran/10/93

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/92 > Quran/10/93 > Quran/10/94

Quran/10/93


 1. and we had certainty settled the children of israel in an agreeable settlement and provided them with good things. and they did not differ until [ after ] knowledge had come to them. indeed, your lord will judge between them on the day of resurrection concerning that over which they used to differ <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/93 (0)

 1. walaqad bawwa/na banee isra-eela mubawwaa sidqin warazaqnahum mina alttayyibati fama ikhtalafoo hatta jaahumu alaailmu inna rabbaka yaqdee baynahum yawma alqiyamati feema kanoo feehi yakhtalifoona <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (1)

 1. and verily, we settled (the) children (of) israel (in) a settlement honorable, and we provided them with the good things, and not they differ until came to them the knowledge. indeed, your lord will judge between them (on) the day (of) the resurrection, concerning what they used (to) [ in it ] differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (2)

 1. and [ thereafter ], indeed, we assigned unto the children of israel a most goodly abode, and provided for them sustenance out of the good things of life. and it was not until knowledge [ of god's revelation ] was vouchsafed to them that they began to hold divergent views: [ but, ] verily, thy sustainer will judge between them on resurrection day regarding all on which they were wont to differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (3)

 1. and we verily did allot unto the children of israel a fixed abode, and did provide them with good things; and they differed not until the knowledge came unto them. lo! thy lord will judge between them on the day of resurrection concerning that wherein they used to differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (4)

 1. we settled the children of israel in a beautiful dwelling-place, and provided for them sustenance of the best: it was after knowledge had been granted to them, that they fell into schisms. verily allah will judge between them as to the schisms amongst them, on the day of judgment. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (5)

 1. we settled the children of israel in a beautiful dwelling-place, and provided for them sustenance of the best: it was after knowledge had been granted to them, that they fell into schisms. verily god will judge between them as to the schisms am ongst them, on the day of judgment. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (6)

 1. and certainly we lodged the children of israel in a goodly abode and we provided them with good things; but they did not disagree until the knowledge had come to them; surely your lord will judge between them on the resurrection day concerning that in which they disagreed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (7)

 1. we settled the children of israel in a blessed land, and we provided them with good things. and it was not until knowledge [ of gods revelation ] was granted to them that they began to hold divergent views. your lord will judge between them on the day of resurrection concerning that in which they differed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (8)

 1. and, certainly, we placed the children of israel in a sound place of settlement and provided them with what is good. and they are not at variance until the knowledge drew near them. truly, thy lord will decree between them on the day of resurrection about what they had been at variance in it. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (9)

 1. we settled the children of israel in a respectable dwelling and provided them with wholesome things. they did not disagree until knowledge came to them. your lord will decide among them on resurrection day concerning whatever they have been disagreeing about. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (10)

indeed, we settled the children of israel in a blessed land, and granted them good, lawful provisions. they did not differ until knowledge came to them. surely your lord will judge between them on the day of judgment regarding their differences. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (11)

 1. we then settled the children of israel in a good place and provided them with good things to sustain them. and it was not until knowledge [ of god's revelation ] had come to them that they began to bicker among themselves. your lord will judge between them on resurrection day regarding all of their differences <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (12)

 1. we confirmed bani isra'il and provided them with good and satisfying dwellings and provisioned them with the good and wholesome victuals. yet they only set themselves at variance after they had received divine knowledge illumination and enlightenment. but allah shall judge between them in day of judgement on the strained points upon which the whole unreasoning turns. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (13)

 1. and we helped the children of israel reach a place of sanctity, and we provided them from the good things, and they did not differ until the knowledge came to them. your lord will judge between them on the day of resurrection for what they differed in. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (14)

 1. we settled the children of israel in a good place and provided good things as sustenance for them. it was only after knowledge had come to them that they began to differ among themselves. your lord will judge between them on the day of resurrection regarding their differences. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (15)

 1. and assuredly we settled the children of isra'il into a secure settlement, and we provided them with good things; nor they differed until there had come unto them the knowledge. verily thine lord shall judge between them on the day of resurrection as to that wherein they have been differing. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (16)

 1. we gave the people of israel a settled abode, and bestowed good things on them to eat and use. so they did not differ until they came to have knowledge. your lord will assuredly settle their differences on the day of resurrection. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (17)

 1. we settled the tribe of israel in a noble place and gave them good things as provision. they did not differ until knowledge came to them. your lord will decide between them on the day of rising regarding the things about which they differed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (18)

 1. and indeed we settled the children of israel in a proper place of dwelling, and provided them with pure, wholesome things. they did not suffer discord until after the knowledge came to them (of the way they would have to follow and of what they would meet as a result of what they did). your lord will surely judge among them on the day of resurrection concerning that on which they used to differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (19)

 1. certainly we settled the children of israel in a worthy settlement and we provided them with all the good things, and they did not differ until [ after ] the knowledge had come to them. your lord will indeed judge between them on the day of resurrection concerning that about which they used to differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (20)

 1. and we established the children of israel in a secure abode, and we provided them with good things; and they disagreed not until knowledge had come unto them. verily, your lord will judge between them on the day of resurrection concerning that whereon the <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (21)

 1. and indeed we readily located the seeds (or: sons) of israel) in an agreeable (literally: a location of sincerity) location, and we provided them with (many) of the good things. then in no way did they differ (among them-selves) until the knowledge came to them. surely your lord will decree between them on the day of the resurrection concerning (the things) wherein they used to differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (22)

 1. we settled the children of israel in a blessed land and provided them with pure sustenance. they did not create differences among themselves until after the knowledge had come to them. god will judge their differences on the day of judgment. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (23)

 1. and surely we gave the children of isra'il a proper place to live, and provided them with good things. then they did not disagree between themselves but after knowledge had come to them. surely, allah will decide between them on the day of judgment about the matters in which they used to dispute each other. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (24)

 1. thereafter indeed, we assigned to the children of israel an honorable dwelling place, and gave them decent provision. but they began to hold divergent views and divided among themselves despite the knowledge (of revelation). your lord will judge between them on the day of resurrection regarding wherein they differed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (25)

 1. we made home for the children of israel in a beautiful place to live, and gave to them sustenance of the best (kind): it was after wisdom had been given to them, that they divided into (various) groups. surely, allah will judge among them about their groups, on the day of judgment. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (26)

 1. and we had certainty settled the children of israel in an agreeable settlement and provided them with good things. and they did not differ until [ after ] knowledge had come to them. indeed, your lord will judge between them on the day of resurrection concerning that over which they used to differ <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (27)

 1. we settled the children of israel in a respectable dwelling place and provided them with the good things of life. they did not cause dissension until after knowledge had come to them. surely your lord will judge between them in those matters in which they caused dissension on the day of resurrection. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (28)

 1. we gave the israelites really nice residences and granted them good provisions. yet they began disputing after the knowledge had already come to them. on the day of judgment, your lord will surely dispense his decision regarding everything they quarreled about. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (29)

 1. and we indeed provided the children of israel with a worthy place to dwell in and with pure and clean sustenance. they did not differ in anything, until knowledge and insight reached them. your lord will surely judge amongst them on the day of resurrection in the matters wherein they used to differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (30)

 1. and indeed we settled bani israiel in an honourable settlement and gave them provisions out of tayyibat and they differed not until the knowledge came to them. surely, allah will pronounce judgement among them on the day of resurrection in that in which they used to differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (31)

 1. and we settled the children of israel in a position of honor, and provided them with good things. they did not differ until knowledge came to them. your lord will judge between them on the day of resurrection regarding their differences. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (32)

 1. we settled the children of israel in a beautiful dwelling-place, and provided for them sustenance of the best. it was after knowledge had been granted to them that they fell into disagreements, indeed god will judge between them as to the disagreements among them, on the day of accountability.  <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (33)

 1. we settled the children of israel in a blessed land, and provided them with all manner of good things. they only disagreed among themselves after knowledge (of the truth had) come to them. surely your lord will judge between them on the day of resurrection concerning their disagreements. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (34)

 1. and we settled down the children of israel in an excellent settlement, and provided them with the good things, and they only disagreed after the knowledge came to them. indeed on the resurrection day your master judges between them regarding what they used to disagree about it. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (35)

 1. and we helped the children of israel reach a place of sanctity, and we provided them from the good things, and they did not differ until the knowledge came to them. your lord will judge between them on the day of resurrection for what they differed in. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (36)

 1. and certainly did we settle the children of israel in a true settlement and we provided them with good things. and they differed not until the knowledge had come to them! your lord will indeed settle among them, on the resurrection day, the matters in which they differed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (37)

 1. then i let the children of israel settle in a wonderful land and provided the life's purest necessities for them. unfortunately, they started to dispute among themselves, in spite of the knowledge that i had showered them with. for sure, your lord will pass his judgment upon them on the day of resurrection and will bring to their attention the real reasons for which they were disputing. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (38)

 1. and indeed we provided the descendants of israel a place of honour, and bestowed good sustenance to them; and they did not fall into dispute except after the knowledge had come to them; indeed your lord will judge between them on the day of resurrection concerning the matters in which they used to differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (39)

 1. (thereafter) we settled the children of israel in a blessed land and provided them with good things. they did not differ until knowledge was given them. indeed, your lord will decide between them on the day of resurrection. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (40)

 1. and certainly we lodged the children of israel in a goodly abode and provided them with good things. then they differed not till the knowledge came to them. surely thy lord will judge between them on the day of resurrection concerning that in which they differed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (41)

 1. and we had resided/settled to israel's sons and daughters truthful residence/settlement , and we provided for them from the goodnesses , so they did not differ/disagree/dispute until the knowledge came to them, that your lord passes judgment (settles) between them (in) the resurrection day in what they were in it differing/disagreeing/disputing. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (42)

 1. and when we assigned to the children of israel and excellent abode and we provided them with good things, and they differed not until there came to them the knowledge. surely, thy lord will judge between them on the day of resurrection concerning that which they now differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (43)

 1. we have endowed the children of israel with a position of honor, and blessed them with good provisions. yet, they disputed when this knowledge came to them. your lord will judge them on the day of resurrection regarding everything they disputed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (44)

 1. and no doubt, we gave a place of honour to the children of israel and provided them with the pure things; they differed not, until the knowledge came to them. no doubt, your lord will decide between them on the day of resurrection in that with regard to which they differed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (45)

 1. and we assigned to the children of israel an excellent place to settle (in palestine), and we provided them with good and pure things; and they differed not (among themselves) until there had come to them true knowledge. surely, your lord will, on the day of resurrection, settle the issue between them concerning which they differ (now). <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (46)

 1. and indeed we settled the children of israel in an honourable dwelling place (sham and misr), and provided them with good things, and they differed not until the knowledge came to them. verily, allah will judge between them on the day of resurrection in that in which they used to differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (47)

 1. and we settled the children of israel in a sure settlement, and we provided them with good things; so they differed not until the knowledge came to them. surely thy lord will decide between them on the day of resurrection touching their differences. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (48)

 1. and we established the people of israel with a sure establishment, and we provided them with good things; nor did they disagree until there came to them the knowledge. verily, thy lord shall decide between them on the resurrection day concerning that whereon they did dispute. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (49)

 1. and we prepared for the children of israel an established dwelling in the land of canaan, and we provided good things for their sustenance: and they differed not in point of religion, until knowledge had come unto them; verily thy lord will judge between them on the day of resurrection, concerning that wherein they disagreed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (50)

 1. moreover we prepared a settled abode for the children of israel, and provided them with good things: nor did they fall into variance till the knowledge (the law) came to them: truly thy lord will decide between them on the day of resurrection concerning that in which they differed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (51)

 1. 10:93 we settled the israelites in a secure land and provided them with wholesome things. nor did they disagree among themselves until knowledge was given them. your lord will on the day of resurrection judge their differences. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (52)

 1. we settled the children of israel in a most goodly abode and we provided for them sustenance out of the good things of life. it was not until knowledge was given. them that they began to disagree among themselves. your lord will judge between them on the day of resurrection regarding that on which they differed. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (53)

 1. we have indeed settled the children of israel in a prominent and safe land... we provided them with clean and pure things... they did not fall into separation until knowledge came to them (with knowledge differences in opinions and interpretations arose)... indeed, your rabb will judge between them in the period of doomsday, concerning that over which they differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (54)

 1. and certainly we lodged the children of israel a goodly lodging, and provided them with good things, so they did not differ but after the knowledge came to them, verily your lord will judge between them on the day of judgment concerning that in which they used to differ. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93

Quran/10/93 (55)

 1. and we indeed made the children of israel settle down a real settling and we provided them with the good things, then they did not disagree till the knowledge came to them. your fosterer will certainly decide between them on the day of resurrection concerning that in which they used to disagree. <> kuma lalle ne haƙiƙa mun zaunar da bani isra'ilamazaunar gaskiya kuma muka arzuta su daga abubuwa masu daɗi. sa'an nan ba su saɓa ba har ilmi ya je musu. lalle ne ubangijinka yana yin hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka kasance suna saɓa wa juna. = [ 10:93 ] mun baiwa bani isra'la matsayin daukaka, kuma muka arzuta su da tanadi masu kyau. amma duk da haka, suka yi jayayya sa'ad da wannan ilmin ta zo masu. ubangijinka zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alqiyamah game da duk abin da suka yi jayayya a kai. shakkar manzo

--Qur'an 10:93


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 3 kuma
 2. 2 lalle
 3. 2 ne
 4. 1 ha
 5. 4 i
 6. 54 a
 7. 2 mun
 8. 1 zaunar
 9. 8 da
 10. 4 bani
 11. 5 isra
 12. 1 ilamazaunar
 13. 1 gaskiya
 14. 2 muka
 15. 2 arzuta
 16. 3 su
 17. 1 daga
 18. 1 abubuwa
 19. 3 masu
 20. 4 sa
 21. 9 an
 22. 1 nan
 23. 2 ba
 24. 1 har
 25. 1 ilmi
 26. 1 ya
 27. 1 je
 28. 1 musu
 29. 2 ubangijinka
 30. 1 yana
 31. 1 yin
 32. 2 hukunci
 33. 2 tsakaninsu
 34. 2 ranar
 35. 1 kiyama
 36. 1 cikin
 37. 2 abin
 38. 3 suka
 39. 1 kasance
 40. 1 suna
 41. 1 wa
 42. 1 juna
 43. 2 10
 44. 8 93
 45. 1 baiwa
 46. 3 rsquo
 47. 1 la
 48. 1 matsayin
 49. 1 daukaka
 50. 1 tanadi
 51. 1 kyau
 52. 1 amma
 53. 2 duk
 54. 1 haka
 55. 3 yi
 56. 2 jayayya
 57. 1 ad
 58. 1 wannan
 59. 1 ilmin
 60. 1 ta
 61. 1 zo
 62. 1 zai
 63. 1 alqiyamah
 64. 1 game
 65. 1 kai
 66. 1 shakkar
 67. 1 manzo
 68. 1 walaqad
 69. 1 bawwa
 70. 1 na
 71. 1 banee
 72. 1 isra-eela
 73. 1 mubawwaa
 74. 1 sidqin
 75. 1 warazaqnahum
 76. 1 mina
 77. 1 alttayyibati
 78. 1 fama
 79. 1 ikhtalafoo
 80. 1 hatta
 81. 1 jaahumu
 82. 1 alaailmu
 83. 1 inna
 84. 1 rabbaka
 85. 1 yaqdee
 86. 1 baynahum
 87. 1 yawma
 88. 1 alqiyamati
 89. 1 feema
 90. 1 kanoo
 91. 1 feehi
 92. 1 yakhtalifoona
 93. 120 and
 94. 11 verily
 95. 73 we
 96. 29 settled
 97. 169 the
 98. 45 children
 99. 130 of
 100. 49 israel
 101. 67 in
 102. 10 settlement
 103. 2 honorable
 104. 46 provided
 105. 161 them
 106. 43 with
 107. 43 good
 108. 41 things
 109. 38 not
 110. 99 they
 111. 30 differ
 112. 37 until
 113. 25 came
 114. 85 to
 115. 55 knowledge
 116. 20 indeed
 117. 36 your
 118. 42 lord
 119. 51 will
 120. 36 judge
 121. 44 between
 122. 57 on
 123. 54 day
 124. 43 resurrection
 125. 21 concerning
 126. 9 what
 127. 14 used
 128. 13 it
 129. 6 91
 130. 3 thereafter
 131. 4 assigned
 132. 6 unto
 133. 2 most
 134. 5 goodly
 135. 9 abode
 136. 16 for
 137. 11 sustenance
 138. 3 out
 139. 4 life
 140. 14 was
 141. 5 god
 142. 4 s
 143. 4 revelation
 144. 1 vouchsafed
 145. 31 that
 146. 7 began
 147. 3 hold
 148. 3 divergent
 149. 3 views
 150. 6 but
 151. 9 thy
 152. 1 sustainer
 153. 11 regarding
 154. 4 all
 155. 24 which
 156. 3 were
 157. 1 wont
 158. 30 did
 159. 1 allot
 160. 1 fixed
 161. 1 provide
 162. 21 differed
 163. 1 lo
 164. 6 wherein
 165. 4 beautiful
 166. 3 dwelling-place
 167. 4 best
 168. 17 after
 169. 25 had
 170. 7 been
 171. 6 granted
 172. 3 fell
 173. 8 into
 174. 4 schisms
 175. 6 allah
 176. 7 as
 177. 2 amongst
 178. 10 judgment
 179. 1 am
 180. 1 ongst
 181. 7 certainly
 182. 3 lodged
 183. 10 disagree
 184. 16 come
 185. 16 surely
 186. 5 disagreed
 187. 6 blessed
 188. 9 land
 189. 1 gods
 190. 1 placed
 191. 1 sound
 192. 16 place
 193. 1 is
 194. 1 are
 195. 3 at
 196. 4 variance
 197. 1 drew
 198. 1 near
 199. 2 truly
 200. 2 decree
 201. 8 about
 202. 2 respectable
 203. 6 dwelling
 204. 4 wholesome
 205. 9 decide
 206. 16 among
 207. 1 whatever
 208. 6 have
 209. 2 disagreeing
 210. 1 lawful
 211. 4 provisions
 212. 12 their
 213. 10 differences
 214. 6 then
 215. 1 sustain
 216. 1 bicker
 217. 11 themselves
 218. 1 confirmed
 219. 2 lsquo
 220. 3 il
 221. 1 satisfying
 222. 1 dwellings
 223. 1 provisioned
 224. 1 victuals
 225. 3 yet
 226. 4 only
 227. 1 set
 228. 1 received
 229. 1 divine
 230. 1 illumination
 231. 1 enlightenment
 232. 3 shall
 233. 2 judgement
 234. 1 strained
 235. 1 points
 236. 2 upon
 237. 1 whole
 238. 1 unreasoning
 239. 1 turns
 240. 2 helped
 241. 2 reach
 242. 2 sanctity
 243. 3 from
 244. 2 assuredly
 245. 3 secure
 246. 4 nor
 247. 4 there
 248. 1 thine
 249. 2 differing
 250. 8 gave
 251. 2 people
 252. 2 bestowed
 253. 1 eat
 254. 1 use
 255. 4 so
 256. 7 settle
 257. 1 tribe
 258. 1 noble
 259. 2 provision
 260. 1 rising
 261. 2 proper
 262. 6 pure
 263. 1 suffer
 264. 1 discord
 265. 2 way
 266. 2 would
 267. 1 follow
 268. 1 meet
 269. 1 result
 270. 2 worthy
 271. 3 established
 272. 2 whereon
 273. 1 readily
 274. 1 located
 275. 1 seeds
 276. 1 or
 277. 2 sons
 278. 2 agreeable
 279. 1 literally
 280. 2 location
 281. 1 sincerity
 282. 1 many
 283. 3 no
 284. 1 them-selves
 285. 1 create
 286. 2 live
 287. 5 matters
 288. 5 dispute
 289. 1 each
 290. 1 other
 291. 1 decent
 292. 2 divided
 293. 1 despite
 294. 2 made
 295. 1 home
 296. 1 kind
 297. 1 wisdom
 298. 4 given
 299. 1 various
 300. 2 groups
 301. 1 certainty
 302. 2 over
 303. 1 cause
 304. 2 dissension
 305. 1 those
 306. 1 caused
 307. 2 israelites
 308. 1 really
 309. 1 nice
 310. 1 residences
 311. 3 disputing
 312. 1 already
 313. 1 dispense
 314. 2 his
 315. 1 decision
 316. 2 everything
 317. 1 quarreled
 318. 1 dwell
 319. 2 clean
 320. 1 anything
 321. 1 insight
 322. 1 reached
 323. 1 israiel
 324. 2 honourable
 325. 1 tayyibat
 326. 1 pronounce
 327. 2 position
 328. 2 honor
 329. 3 disagreements
 330. 1 accountability
 331. 1 manner
 332. 1 truth
 333. 2 down
 334. 3 excellent
 335. 1 master
 336. 1 judges
 337. 2 true
 338. 1 let
 339. 1 wonderful
 340. 1 purest
 341. 1 necessities
 342. 1 unfortunately
 343. 1 started
 344. 1 spite
 345. 1 showered
 346. 3 sure
 347. 1 pass
 348. 1 bring
 349. 1 attention
 350. 2 real
 351. 1 reasons
 352. 1 descendants
 353. 2 honour
 354. 3 fall
 355. 1 except
 356. 3 till
 357. 1 resided
 358. 1 daughters
 359. 1 truthful
 360. 1 residence
 361. 1 goodnesses
 362. 1 passes
 363. 1 settles
 364. 2 when
 365. 2 now
 366. 1 endowed
 367. 2 disputed
 368. 1 this
 369. 2 doubt
 370. 1 regard
 371. 1 palestine
 372. 1 issue
 373. 1 sham
 374. 1 misr
 375. 1 touching
 376. 1 establishment
 377. 2 prepared
 378. 1 canaan
 379. 1 point
 380. 1 religion
 381. 1 moreover
 382. 1 law
 383. 1 prominent
 384. 1 safe
 385. 1 separation
 386. 1 opinions
 387. 1 interpretations
 388. 1 arose
 389. 1 rabb
 390. 1 period
 391. 1 doomsday
 392. 1 lodging
 393. 1 settling
 394. 1 fosterer