Quran/100/8

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/100 > Quran/100/7 > Quran/100/8 > Quran/100/9

Quran/100/8


 1. and indeed he is, in love of wealth, intense. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/100/8 (0)

 1. wa-innahu lihubbi alkhayri lashadeedun <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (1)

 1. and indeed he in (the) love (of) wealth (is) surely intense. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (2)

 1. for, verily, to the love of wealth is he most ardently devoted. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (3)

 1. and lo! in the love of wealth he is violent. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (4)

 1. and violent is he in his love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (5)

 1. and violent is he in his love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (6)

 1. and most surely he is tenacious in the love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (7)

 1. surely, he is ardent in his love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (8)

 1. and he is more severe in the cherishing of good. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (9)

 1. and is quite passionate in his love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (10)

and they are truly extreme in their love of ˹worldly˺ gains. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (11)

 1. and he is fiercely in love with wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (12)

 1. how greedy he is for wealth, gains and health ! <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (13)

 1. he loves wealth tenaciously. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (14)

 1. he is truly excessive in his love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (15)

 1. and verily in the love of wealth he is vehement, <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (16)

 1. and is intractable in his love of worldly goods. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (17)

 1. truly he is fierce in his love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (18)

 1. and most surely he is violent in love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (19)

 1. he is indeed avid in the love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (20)

 1. verily, he is keen in his love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (21)

 1. and surely he is indeed constantly (passionate) in his love for charity (i.e., good things). <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (22)

 1. he certainly has a strong love for wealth and riches. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (23)

 1. and in his love for wealth, he is very intense. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (24)

 1. and behold, in the love of wealth he is ardent. (102:1-2). <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (25)

 1. and violent is he in his love for wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (26)

 1. and indeed he is, in love of wealth, intense. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (27)

 1. and surely he is violent in his love of this worldly wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (28)

 1. he surely loves wealth and riches with a passion. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (29)

 1. and indeed, he is quite stubborn in his love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (30)

 1. and surely he, concerning the love for the wealth, is indeed very intense. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (31)

 1. and he is fierce in his love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (32)

 1. and violent is their love of wealth.  <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (33)

 1. and surely he loves riches with a passionate loving. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (34)

 1. and indeed his love for the good things (and wealth) is extreme. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (35)

 1. he loves wealth tenaciously. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (36)

 1. and he is certainly indeed extremely fond of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (37)

 1. &hellip; he loves material things excessively. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (38)

 1. and indeed he loves wealth to the extreme. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (39)

 1. and indeed he is ardent for the love of good (wealth, becoming greedy). <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (40)

 1. and truly on account of the love of wealth he is niggardly. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (41)

 1. and that he truly to the good's/wealth's love/like (is) strong (intense) (e) (humans love excessive goodness). <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (42)

 1. and, surely, he is passionate in his love for wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (43)

 1. he loves material things excessively. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (44)

 1. and undoubtedly, he is strong in the love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (45)

 1. and he is, truly speaking, the extreme limit in (his) love for wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (46)

 1. and verily, he is violent in the love of wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (47)

 1. surely he is passionate in his love for good things. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (48)

 1. verily, he is keen in his love of good. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (49)

 1. and he is immoderate in the love of worldly good. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (50)

 1. and truly, he is vehement in the love of this world's good. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (51)

 1. he loves riches with all his heart. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (52)

 1. and truly, he is passionate in his love for wordly riches. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (53)

 1. and he is truly passionate in his love for wealth. <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8

Quran/100/8 (54)

 1. and he certainly has intense love for good (worldly wealth). <> kuma 1alle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. = [ 100:8 ] kuma yana tsananin son abin duniya. --Qur'an 100:8


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 kuma
 2. 1 1alle
 3. 2 ne
 4. 1 ga
 5. 1 dukiya
 6. 1 shi
 7. 1 mai
 8. 2 tsananin
 9. 1 so
 10. 1 100
 11. 1 8
 12. 1 yana
 13. 1 son
 14. 1 abin
 15. 1 duniya
 16. 1 wa-innahu
 17. 1 lihubbi
 18. 1 alkhayri
 19. 1 lashadeedun
 20. 42 and
 21. 10 indeed
 22. 49 he
 23. 35 in
 24. 20 the
 25. 44 love
 26. 32 of
 27. 41 wealth
 28. 43 is
 29. 11 surely
 30. 6 intense
 31. 15 for
 32. 5 verily
 33. 3 to
 34. 3 most
 35. 1 ardently
 36. 1 devoted
 37. 1 lo
 38. 8 violent
 39. 22 his
 40. 1 tenacious
 41. 3 ardent
 42. 1 more
 43. 1 severe
 44. 1 cherishing
 45. 10 good
 46. 2 quite
 47. 7 passionate
 48. 1 they
 49. 1 are
 50. 9 truly
 51. 4 extreme
 52. 2 their
 53. 1 761
 54. 5 worldly
 55. 1 762
 56. 2 gains
 57. 1 fiercely
 58. 4 with
 59. 1 how
 60. 2 greedy
 61. 1 health
 62. 8 loves
 63. 2 tenaciously
 64. 2 excessive
 65. 2 vehement
 66. 1 intractable
 67. 1 goods
 68. 2 fierce
 69. 1 avid
 70. 2 keen
 71. 1 constantly
 72. 1 charity
 73. 1 i
 74. 2 e
 75. 5 things
 76. 3 certainly
 77. 2 has
 78. 3 a
 79. 3 strong
 80. 5 riches
 81. 2 very
 82. 1 behold
 83. 1 102
 84. 1 1-2
 85. 2 this
 86. 1 passion
 87. 1 stubborn
 88. 1 concerning
 89. 1 loving
 90. 1 extremely
 91. 1 fond
 92. 1 hellip
 93. 2 material
 94. 2 excessively
 95. 1 becoming
 96. 1 on
 97. 1 account
 98. 1 niggardly
 99. 1 that
 100. 3 s
 101. 1 like
 102. 1 humans
 103. 1 goodness
 104. 1 undoubtedly
 105. 1 speaking
 106. 1 limit
 107. 1 immoderate
 108. 1 world
 109. 1 all
 110. 1 heart
 111. 1 wordly