Quran/109/3

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/109 > Quran/109/2 > Quran/109/3 > Quran/109/4

Quran/109/3


 1. nor are you worshippers of what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/109/3 (0)

 1. wala antum aaabidoona ma aaabudu <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (1)

 1. and not you (are) worshippers (of) what i worship <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (2)

 1. and neither do you worship that which i worship! <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (3)

 1. nor worship ye that which i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (4)

 1. nor will ye worship that which i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (5)

 1. nor will ye worship that which i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (6)

 1. nor do you serve him whom i serve: <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (7)

 1. you do not worship what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (8)

 1. and you are not ones who worship what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (9)

 1. nor are you serving what i serve! <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (10)

nor do you worship what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (11)

 1. and you do not worship what i worship, <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (12)

 1. "nor do you worship allah, whom i worship"; <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (13)

 1. "nor do you serve what i serve," <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (14)

 1. you do not worship what i worship, <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (15)

 1. nor are ye the worshippers of that which i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (16)

 1. nor do you worship who i worship, <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (17)

 1. and you do not worship what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (18)

 1. "nor are you worshipping what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (19)

 1. nor do you worship what i worship; <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (20)

 1. nor will you serve what i serve; <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (21)

 1. nor are you worshiping what i worship, <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (22)

 1. nor do you worship what i worship <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (23)

 1. nor do you worship the one whom i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (24)

 1. nor do you worship that which i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (25)

 1. "nor will you worship what i worship, <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (26)

 1. nor are you worshippers of what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (27)

 1. nor will you worship that which i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (28)

 1. "and you are not going to worship the one that i worship." <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (29)

 1. nor do you worship (the lord) whom i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (30)

 1. while you are not worshippers to that whom i pay obedience, <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (31)

 1. nor do you worship what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (32)

 1. nor will you worship that which i worship.  <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (33)

 1. neither do you worship him whom i worship; <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (34)

 1. and you are not servants of what i serve, <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (35)

 1. "nor do you serve what i serve," <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (36)

 1. "and you worship not him whom i worship," <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (37)

 1. "nor do you worship the one that i worship" <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (38)

 1. nor do you worship whom i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (39)

 1. nor do you worship what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (40)

 1. nor do you serve him whom i serve, <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (41)

 1. and you are not worshipping what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (42)

 1. `nor do you worship as i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (43)

 1. "nor do you worship what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (44)

 1. and nor you worship what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (45)

 1. `nor are you worshippers of him whom i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (46)

 1. "nor will you worship that which i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (47)

 1. and you are not serving what i serve, <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (48)

 1. nor will ye serve what i serve; <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (49)

 1. nor will ye worship that which i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (50)

 1. and ye do not worship that which i worship; <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (51)

 1. nor do you worship what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (52)

 1. nor do you worship what i worship. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (53)

 1. and you do not worship what i worship; <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3

Quran/109/3 (54)

 1. and you are not servers of that which i serve. <> "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." = [ 109:3 ] "kuma ku, ba ku zama masu bauta wa abin da nake bauta wa ba." --Qur'an 109:3


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 kuma
 2. 4 ku
 3. 4 ba
 4. 2 zama
 5. 2 masu
 6. 4 bauta
 7. 4 wa
 8. 2 abin
 9. 2 da
 10. 2 nake
 11. 1 109
 12. 1 3
 13. 14 quot
 14. 1 wala
 15. 1 antum
 16. 1 aaabidoona
 17. 1 ma
 18. 1 aaabudu
 19. 14 and
 20. 15 not
 21. 47 you
 22. 14 are
 23. 5 worshippers
 24. 6 of
 25. 28 what
 26. 54 i
 27. 79 worship
 28. 2 neither
 29. 28 do
 30. 15 that
 31. 12 which
 32. 37 nor
 33. 7 ye
 34. 9 will
 35. 16 serve
 36. 5 him
 37. 10 whom
 38. 1 ones
 39. 2 who
 40. 2 serving
 41. 1 allah
 42. 5 the
 43. 2 worshipping
 44. 1 worshiping
 45. 3 one
 46. 1 going
 47. 2 to
 48. 1 lord
 49. 1 while
 50. 1 pay
 51. 1 obedience
 52. 1 servants
 53. 1 ldquo
 54. 1 rdquo
 55. 1 as
 56. 1 servers