Quran/11/78

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/11 > Quran/11/77 > Quran/11/78 > Quran/11/79

Quran/11/78


 1. and his people came hastening to him, and before [ this ] they had been doing evil deeds. he said, "o my people, these are my daughters; they are purer for you. so fear allah and do not disgrace me concerning my guests. is there not among you a man of reason?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/11/78 (0)

 1. wajaahu qawmuhu yuhraaaoona ilayhi wamin qablu kanoo yaaamaloona alssayyi-ati qala ya qawmi haola-i banatee hunna atharu lakum faittaqoo allaha wala tukhzooni fee dayfee alaysa minkum rajulun rasheedun <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (1)

 1. and came (to) him his people rushing, to him, and before they (had) been doing the evil deeds. he said, "o my people! these (are) my daughters, they (are) purer for you. so fear allah and (do) not disgrace me concerning my guests. is (there) not among you a man right-minded?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (2)

 1. and his people came running to him, impelled towards his house [ by their desire ]: for they had ever been wont to commit [ such ], abominations. said [ lot ]: "o my people! [ take instead ] these daughters of mine: they are purer for you [ than men ]! be, then, conscious of god, and disgrace me not by [ assaulting ] my guests. is there not among you even one right-minded man?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (3)

 1. and his people came unto him, running towards him - and before then they used to commit abominations - he said: o my people! here are my daughters! they are purer for you. beware of allah, and degrade me not in (the person of) my guests. is there not among you any upright man? <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (4)

 1. and his people came rushing towards him, and they had been long in the habit of practising abominations. he said: "o my people! here are my daughters: they are purer for you (if ye marry)! now fear allah, and cover me not with shame about my guests! is there not among you a single right-minded man?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (5)

 1. and his people came rushing towards him, and they had been long in the habit of practising abominations. he said: "o my people! here are my daughters: they are purer for you (if ye marry)! now fear god, and cover me not with shame about my gue sts! is there not among you a single right-minded man?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (6)

 1. and his people came to him, (as if) rushed on towards him, and already they did evil deeds. he said: o my people! these are my daughters-- they are purer for you, so guard against (the punishment of) allah and do not disgrace me with regard to my guests; is there not among you one right-minded man? <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (7)

 1. his people, who were used to committing foul deeds, came running to him. he said, my people, here are my daughters. they are purer for you, [ if you marry ] so have some fear of god and do not disgrace me before my guests. is there not a single right-minded man among you? <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (8)

 1. then, drew near his folk, running toward him because they had been doing evil deeds before. he said: o my folk! these are my daughters! they are purer for you. so be godfearing of god. and cover me not with shame as regards my guests. is there not among you a well-intentioned man? <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (9)

 1. his people came hurrying up to him; while just before they had been performing such evil deeds! he said: "my people, these are my daughters; they are purer for you. heed god and do not shame me through my guests. is there not a normal man among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (10)

and ˹the men of˺ his people-who were used to shameful deeds-came to him rushing. he pleaded, “o my people! here are my daughters ˹for marriage˺-they are pure for you. so fear allah, and do not humiliate me by disrespecting my guests. is there not ˹even˺ a single right-minded man among you?” <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (11)

 1. his people came running to him; they were accustomed to committing foul deeds. [ lot ] said, "my people, take my daughters instead. they are purer for you [ than men ]. fear god, and do not disgrace me with my guests. is there not a single right-minded man among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (12)

 1. his people went to him rushing and intending to precipitate the indecent and immoral act which they had long been practicing before. lut, having been rushed in a sea of misery, said to them: "these are my daughters, if you wish to join them in wedlock! this will be virtuous and you will be acting with moral righteousness and conformity with inherent, natural, moral and religious laws." "fear allah" he said, "and shame me not before my noble guests; is there no one among you characterized by good sense and prudence!" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (13)

 1. and his people came rushing towards him, and before it they were committing sin, he said: "my people, these are my daughters, they are purer for you, so be aware of god and do not disgrace me regarding my guests. is there no sane man among you" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (14)

 1. his people came rushing towards him; they used to commit foul deeds. he said, 'my people, here are my daughters.they are more wholesome for you, so have some fear of god and do not disgrace me with my guests. is there not a single right-minded man among you?' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (15)

 1. and his people came unto him rushing on toward him, and afore they were wont to work vices. he said. o my people! these are my daughters: purer are they for you; so fear allah, and humiliate me not in the face of my guests; is there not among you any man right-minded? <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (16)

 1. his people came excited to him. they were addicted to sin already. said (lot): "o my people, these daughters of mine are cleaner (and lawful) for you. have fear of god, and do not shame me before my guests. is there no man of discernment among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (17)

 1. his people came running to him excitedly — they were long used to committing evil acts. he said, &acute;my people, here are my daughters. they are purer for you. so have taqwa of allah and do not shame me with my guests. is there not one rightly-guided man among you?&acute; <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (18)

 1. his people came rushing to him, driven by their perverted desire, as they had before that been committing such abominations. lot said: "o my people! here are my daughters; they are utterly clean for you (to satisfy your desires in wedlock). have fear of god, and do not disgrace me in respect of my guests. is there not among you one right-minded man?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (19)

 1. then his people came running toward him, and they had been committing vices aforetime. he said, 'o my people, these are my daughters: they are purer for you. be wary of allah and do not humiliate me with regard to my guests. is there not a right-minded man among you?' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (20)

 1. and his people came unto him, rushing, for they were long used to committing abomination (homosexuality). he said, "o my people! here are my daughters (or young women), they are purer for you. fear allah, and do not disgrace me through my guests. is <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (21)

 1. and his people came to him, hurrying to him; and earlier they had been doing odious deeds. he said, "o my people, these are my daughters; they are purer for you. so, be pious to allah, and do not disgrace me in my guests. is there not among you a (really) right-minded man?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (22)

 1. his people, who had constantly indulged in evil deeds, came running to him. he said, "my people, here are my pure daughters. have fear of god and do not humiliate me before my guests. is there no person of understanding among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (23)

 1. and his people came to him, rushing upon him. they were already habitual to commit evil deeds. he said, .these are my daughters. they are purer for you. so, have fear of allah and do not disgrace me in respect of my guests. is there no reasonable man among you?. <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (24)

 1. and the most iniquitous among his people came rushing to lot. (they wished the visiting messengers to approve their behavior). lot said, "o my people! your wives, who are like my daughters, are permitted for you. be mindful of allah's laws, and do not humiliate me in the presence of my guests. is there not a single upright man among you?" (genesis 19:14 states that lot offered them his own married daughters. two daughters and the whole crowd! nay, a prophet is the spiritual father of his nation). <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (25)

 1. and his people came forward towards him, and for long they were used to practice of hateful and loathsome things (of alleged homosexuality). he said: "o my people! here are my daughters: they are purer for you (if you marry)! now fear allah, and do not cover me with shame about my guests! is there not one single right-minded man among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (26)

 1. and his people came hastening to him, and before [ this ] they had been doing evil deeds. he said, "o my people, these are my daughters; they are purer for you. so fear allah and do not disgrace me concerning my guests. is there not among you a man of reason?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (27)

 1. no sooner did the guests come to him than his people, long addicted to evil practices, came rushing towards him. he said: "o my people! here are my daughters - they are purer for you. now, fear allah and do not humiliate me by insulting my guests. is there not even one good man among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (28)

 1. the people of his tribe came rushing towards him. before this, too, they used to commit despicable acts. he said, "oh my people! my daughters are here. they are holier and more befitting for you. fear allah and do not dishonor me before my guests! isn&acute;t there even a single rational person among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (29)

 1. (so, that which he feared took place.) the people of lut ([ lot ], hearing about the arrival of the guests,) came to him running. and they were already addicted to evil-doing. lut (lot) said: 'o my (disobedient) people, here are my (people's) daughters. they are pure and lawful for you (through marriage). so, fear allah and do not humiliate me in the presence of my guests (because of your indecency). is there not amongst you even a single man of upright character?' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (30)

 1. and his nation came to him: they are being rushed towards him; and since aforetime they used to commit crimes of a sinful nature. he said: “o my nation! all these (women whom you could marry are as if) my daughters, they are purer for you. so pay obedience to allah, and disgrace me not as regards my guests. is there not out of you a single right-minded man?” <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (31)

 1. and his people came rushing towards him&mdash;they were in the habit of committing sins. he said, 'o my people, these are my daughters; they are purer for you. so fear god, and do not embarrass me before my guests. is there not one reasonable man among you?' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (32)

 1. and his people came rushing towards him, and they had been long in the habit of practicing abominations. he said, “o my people, here are my daughters. they are more pure for you. now be regardful of god, and cover me not with shame around my guests. is there not among you a single right-minded person?”  <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (33)

 1. and his people came to him rushing. before this they were wont to commit evil deeds. lot said: &acute;my people! here are my daughters; they are purer for <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (34)

 1. and his people came rushing toward him, and they used to do the bad deeds in the past. he said: my people, these are my daughters, they are purer (and more proper) for you, so be cautious of god and do not humiliate me about my guests, is there not any sensible man among you? <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (35)

 1. and his people came rushing towards him, and before it they were committing sin, he said: "my people, these are my daughters, they are purer for you, so be aware of god and do not disgrace me regarding my guests. is there no wise man among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (36)

 1. and his people came rushing towards him, and they had indulged in evil deeds before. he said, "o my people! these, my daughters, are purer for you. so fear allah and do not disgrace me with regard to my guests. is there no rightly-guided man amongst you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (37)

 1. then lut faced with a bunch of thugs who wanted to break into his house [ and have sex with his guests ] as they were deeply corrupt. lut said: "my people, take my daughters instead as they are more natural for your purpose. fear god and do not humiliate me in front of my guests. is there not a real man among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (38)

 1. and his people came running towards him; and they were in the habit of committing evil deeds; he said, "o my people! these women of the tribe are my daughters * - they are purer for you - therefore fear allah and do not disgrace me in the midst of my guests; is there not even a single righteous man among you?" (* the wives of those people.) <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (39)

 1. his nation came running towards him; whilst they were doing evil deeds. 'my nation, ' he said: 'here are my daughters (take them in marriage), they are cleaner for you. fear allah and do not humiliate me by my guests. is there not one man amongst you of right mind? ' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (40)

 1. and his people came to him, (as if) driven on towards him, and they were used to the doing of evil deeds before. he said: o my people, these are my daughters -- they are purer for you; so guard against (the punishment of) allah and disgrace me not about my guests. is there not among you any right-minded man? <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (41)

 1. and his nation came to him rushing disturbedly/hysterically/madly to him, and from before they were making/doing the sins/crimes, he said: "you (my) nation those are my daughters, they are (f) purer for you, so fear and obey god and do not shame/scandalize/disgrace me in (front of) my guests, is (there) not from you a correctly/rightly guided man?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (42)

 1. and his people came to him, running towards him, trembling with rage, and before this too they used to do evils. he said, `o my people, these are my daughters; they are purer for you. so fear allah and do not disgrace me in the presence of my guest. is there not among you one right-minded man? <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (43)

 1. his people came rushing; they had grown accustomed to their sinful acts. he said, "o my people, it would be purer for you, if you take my daughters instead. you shall reverence god; do not embarrass me with my guests. have you not one reasonable man among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (44)

 1. and his people came running to him, and they were in the habit of doing evil deeds from before. he said, 'o people, these are daughters of my people, they are purer for you, then fear allah. and do not disgrace 'me in the face of my guests. is there not among you any man of good characters? <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (45)

 1. and (on hearing the news of the strangers' arrival) his people came (as if) driven on towards him and before this they were given to evil practices. he said, `my people! these are my daughters. they can be purer (guarantee against any conspiracy on my part) for you and take allah as a shield (against his punishment) and do not disgrace me in the matter of my guests. is there not among you any right-minded man?' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (46)

 1. and his people came rushing towards him, and since aforetime they used to commit crimes (sodomy, etc.), he said: "o my people! here are my daughters (i.e. the daughters of my nation), they are purer for you (if you marry them lawfully). so fear allah and degrade me not as regards my guests! is there not among you a single right-minded man?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (47)

 1. and his people came to him, running towards him; and erstwhile they had been doing evil deeds. he said, 'o my people, these are my daughters; they are cleaner for you. so fear god, and do not degrade me in my guests. what, is there not one man among you of a right mind?' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (48)

 1. and his people came to him, rushing at him, for before that they used to work evil. he said, 'o my people! here are my daughters, they are purer for you; then, fear god, and do not disgrace me through my guests;- is there not among you one right-thinking man?' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (49)

 1. and his people came unto him, rushing upon him: and they had formerly been guilty of wickedness. lot said unto them, o my people, these my daughters are more lawful for you: therefore fear god, and put me not to shame by wronging my guests. is there not a man of prudence among you? <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (50)

 1. and his people came rushing on towards him, for aforetime had they wrought this wickedness. he said, "o my people! these my daughters will be purer for you: fear god, and put me not to shame in my guests. is there no rightminded man among you?" <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (51)

 1. his people, long addicted to evil practices, came running towards him. 'my people,' he said, 'here are my daughters: surely they are more wholesome to you. fear god, and do not shame me by insulting my guests. is there not one right&ndash;minded man among you?' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (52)

 1. his people came running towards him, for they had been long keen on abominable practices. he said: 'my people! here are my daughters: they are purer for you. have fear of god and do not disgrace me by wronging my guests. is there not one right- minded man among you?' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (53)

 1. the people (of lot) came to him with desire... they were used to committing bad deeds... (lot) said, “o my people... here are my daughters... they are purer for you... be wary of your rabb and do not disgrace me before my guests... is there not a single right-minded man among you?” <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (54)

 1. and his people came rushing towards him, and aforetime they had been practicing abominations. he said: 'o my people, here are my daughters they are purer for you. so fear allah, and do no degrade me with my guests! is there not among you one upright man ' <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78

Quran/11/78 (55)

 1. when his people came rushing towards him. and (he knew, that) earlier (too) they used to do evil things, (therefore) he said, “o my people ! these are my daughters, they are cleaner for you (if you marry them), so fear allah and do not disgrace me with regard to my guests, is there not (even a single) right minded man among you?” <> kuma mutanensa suka je masa suna gaggawa zuwa gare shi, kuma a gabani, sun kasance suna aikatawar munanan ayyuka. ya ce: "ya mutanena! waɗannan, 'ya'ya na su ne mafiya tsarki a gare ku. sai ku bi allah da taƙawa, kuma kada ku wulakanta ni a cikin baƙina. shin, babu wani namiji shiryayye daga gare ku?" = [ 11:78 ] mutanensa suka fito suna garaje; domin sun saba yin munanan ayyuka. ya ce, "ya mutanena, zai fi tsakakewa a gare ku, idan zaku yi da 'ya'yana a maimakonsu. ku ji tsoron allah; kada ku bani kunya da baqina. shin, baku da wani ne mai tunani a tsakaninku?"

--Qur'an 11:78


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 3 kuma
 2. 2 mutanensa
 3. 2 suka
 4. 1 je
 5. 1 masa
 6. 3 suna
 7. 1 gaggawa
 8. 1 zuwa
 9. 4 gare
 10. 1 shi
 11. 36 a
 12. 1 gabani
 13. 2 sun
 14. 1 kasance
 15. 1 aikatawar
 16. 2 munanan
 17. 2 ayyuka
 18. 8 ya
 19. 2 ce
 20. 2 mutanena
 21. 1 wa
 22. 1 annan
 23. 1 na
 24. 1 su
 25. 2 ne
 26. 1 mafiya
 27. 1 tsarki
 28. 7 ku
 29. 1 sai
 30. 1 bi
 31. 31 allah
 32. 4 da
 33. 1 ta
 34. 1 awa
 35. 2 kada
 36. 1 wulakanta
 37. 1 ni
 38. 1 cikin
 39. 1 ba
 40. 1 ina
 41. 2 shin
 42. 1 babu
 43. 2 wani
 44. 1 namiji
 45. 1 shiryayye
 46. 1 daga
 47. 1 11
 48. 1 78
 49. 1 fito
 50. 1 garaje
 51. 1 domin
 52. 1 saba
 53. 1 yin
 54. 2 ldquo
 55. 1 zai
 56. 1 fi
 57. 1 tsakakewa
 58. 1 idan
 59. 1 zaku
 60. 1 yi
 61. 3 lsquo
 62. 3 rsquo
 63. 1 yana
 64. 1 maimakonsu
 65. 1 ji
 66. 1 tsoron
 67. 1 bani
 68. 1 kunya
 69. 1 baqina
 70. 1 baku
 71. 1 mai
 72. 1 tunani
 73. 1 tsakaninku
 74. 2 rdquo
 75. 1 wajaahu
 76. 1 qawmuhu
 77. 1 yuhraaaoona
 78. 1 ilayhi
 79. 1 wamin
 80. 1 qablu
 81. 1 kanoo
 82. 1 yaaamaloona
 83. 1 alssayyi-ati
 84. 1 qala
 85. 1 qawmi
 86. 1 haola-i
 87. 1 banatee
 88. 1 hunna
 89. 1 atharu
 90. 1 lakum
 91. 1 faittaqoo
 92. 1 allaha
 93. 1 wala
 94. 1 tukhzooni
 95. 1 fee
 96. 1 dayfee
 97. 1 alaysa
 98. 1 minkum
 99. 1 rajulun
 100. 1 rasheedun
 101. 130 and
 102. 52 came
 103. 72 to
 104. 66 him
 105. 58 his
 106. 102 people
 107. 28 rushing
 108. 25 before
 109. 98 they
 110. 20 had
 111. 17 been
 112. 9 doing
 113. 38 the
 114. 20 evil
 115. 21 deeds
 116. 47 he
 117. 55 said
 118. 36 o
 119. 161 my
 120. 27 these
 121. 98 are
 122. 57 daughters
 123. 39 purer
 124. 59 for
 125. 115 you
 126. 26 so
 127. 36 fear
 128. 44 do
 129. 97 not
 130. 25 disgrace
 131. 54 me
 132. 2 concerning
 133. 55 guests
 134. 53 is
 135. 52 there
 136. 49 among
 137. 49 man
 138. 21 right-minded
 139. 16 running
 140. 1 impelled
 141. 27 towards
 142. 2 house
 143. 9 91
 144. 10 by
 145. 4 their
 146. 3 desire
 147. 9 93
 148. 1 ever
 149. 3 wont
 150. 8 commit
 151. 3 such
 152. 7 abominations
 153. 13 lot
 154. 47 quot
 155. 6 take
 156. 4 instead
 157. 68 of
 158. 2 mine
 159. 3 than
 160. 3 men
 161. 15 be
 162. 7 then
 163. 1 conscious
 164. 24 god
 165. 1 assaulting
 166. 7 even
 167. 16 one
 168. 5 unto
 169. 6 -
 170. 16 used
 171. 23 here
 172. 1 beware
 173. 4 degrade
 174. 28 in
 175. 4 person
 176. 7 any
 177. 4 upright
 178. 10 long
 179. 6 habit
 180. 2 practising
 181. 12 if
 182. 2 ye
 183. 7 marry
 184. 5 now
 185. 5 cover
 186. 20 with
 187. 13 shame
 188. 6 about
 189. 16 single
 190. 1 gue
 191. 1 sts
 192. 11 as
 193. 3 rushed
 194. 8 on
 195. 4 already
 196. 2 did
 197. 1 daughters--
 198. 2 guard
 199. 4 against
 200. 3 punishment
 201. 4 regard
 202. 5 who
 203. 22 were
 204. 11 committing
 205. 3 foul
 206. 10 have
 207. 2 some
 208. 1 drew
 209. 1 near
 210. 2 folk
 211. 4 toward
 212. 2 because
 213. 1 godfearing
 214. 3 regards
 215. 1 well-intentioned
 216. 2 hurrying
 217. 1 up
 218. 1 while
 219. 1 just
 220. 1 performing
 221. 1 heed
 222. 4 through
 223. 1 normal
 224. 3 761
 225. 3 762
 226. 1 shameful
 227. 1 pleaded
 228. 3 marriage
 229. 4 pure
 230. 10 humiliate
 231. 1 disrespecting
 232. 2 accustomed
 233. 1 went
 234. 1 intending
 235. 1 precipitate
 236. 1 indecent
 237. 1 immoral
 238. 1 act
 239. 2 which
 240. 3 practicing
 241. 5 lut
 242. 1 having
 243. 1 sea
 244. 1 misery
 245. 7 them
 246. 1 wish
 247. 1 join
 248. 2 wedlock
 249. 7 this
 250. 3 will
 251. 1 virtuous
 252. 1 acting
 253. 2 moral
 254. 1 righteousness
 255. 1 conformity
 256. 1 inherent
 257. 2 natural
 258. 1 religious
 259. 2 laws
 260. 1 noble
 261. 10 no
 262. 1 characterized
 263. 3 good
 264. 1 sense
 265. 2 prudence
 266. 3 it
 267. 3 sin
 268. 2 aware
 269. 2 regarding
 270. 1 sane
 271. 7 more
 272. 2 wholesome
 273. 1 afore
 274. 2 work
 275. 2 vices
 276. 2 face
 277. 1 excited
 278. 4 addicted
 279. 4 cleaner
 280. 3 lawful
 281. 1 discernment
 282. 1 excitedly
 283. 1 151
 284. 3 acts
 285. 4 acute
 286. 1 taqwa
 287. 2 rightly-guided
 288. 3 driven
 289. 1 perverted
 290. 5 that
 291. 1 utterly
 292. 1 clean
 293. 1 satisfy
 294. 5 your
 295. 1 desires
 296. 2 respect
 297. 5 aforetime
 298. 2 wary
 299. 1 abomination
 300. 2 homosexuality
 301. 1 or
 302. 1 young
 303. 3 women
 304. 2 earlier
 305. 1 odious
 306. 1 pious
 307. 1 really
 308. 1 constantly
 309. 2 indulged
 310. 1 understanding
 311. 2 upon
 312. 1 habitual
 313. 3 reasonable
 314. 1 most
 315. 1 iniquitous
 316. 1 wished
 317. 1 visiting
 318. 1 messengers
 319. 1 approve
 320. 1 behavior
 321. 2 wives
 322. 1 like
 323. 1 permitted
 324. 1 mindful
 325. 2 s
 326. 3 presence
 327. 1 genesis
 328. 1 19
 329. 1 14
 330. 1 states
 331. 1 offered
 332. 1 own
 333. 1 married
 334. 1 two
 335. 1 whole
 336. 1 crowd
 337. 1 nay
 338. 1 prophet
 339. 1 spiritual
 340. 1 father
 341. 8 nation
 342. 1 forward
 343. 1 practice
 344. 1 hateful
 345. 1 loathsome
 346. 2 things
 347. 1 alleged
 348. 1 hastening
 349. 1 reason
 350. 1 sooner
 351. 1 come
 352. 4 practices
 353. 2 insulting
 354. 2 tribe
 355. 3 too
 356. 1 despicable
 357. 1 oh
 358. 1 holier
 359. 1 befitting
 360. 1 dishonor
 361. 1 isn
 362. 1 t
 363. 1 rational
 364. 1 feared
 365. 1 took
 366. 1 place
 367. 2 hearing
 368. 2 arrival
 369. 1 evil-doing
 370. 1 disobedient
 371. 1 indecency
 372. 3 amongst
 373. 1 character
 374. 1 being
 375. 2 since
 376. 3 crimes
 377. 2 sinful
 378. 1 nature
 379. 1 8220
 380. 1 all
 381. 1 whom
 382. 1 could
 383. 1 pay
 384. 1 obedience
 385. 1 out
 386. 1 8221
 387. 1 mdash
 388. 2 sins
 389. 8 39
 390. 2 embarrass
 391. 1 regardful
 392. 1 around
 393. 2 bad
 394. 1 past
 395. 1 proper
 396. 1 cautious
 397. 1 sensible
 398. 1 wise
 399. 1 faced
 400. 1 bunch
 401. 1 thugs
 402. 1 wanted
 403. 1 break
 404. 1 into
 405. 1 sex
 406. 1 deeply
 407. 1 corrupt
 408. 1 purpose
 409. 2 front
 410. 1 real
 411. 3 therefore
 412. 1 midst
 413. 1 righteous
 414. 2 those
 415. 1 whilst
 416. 4 right
 417. 2 mind
 418. 1 --
 419. 1 disturbedly
 420. 1 hysterically
 421. 1 madly
 422. 3 from
 423. 1 making
 424. 1 f
 425. 1 obey
 426. 1 scandalize
 427. 1 correctly
 428. 1 rightly
 429. 1 guided
 430. 1 trembling
 431. 1 rage
 432. 1 evils
 433. 1 guest
 434. 1 grown
 435. 1 would
 436. 1 shall
 437. 1 reverence
 438. 1 characters
 439. 1 news
 440. 1 strangers
 441. 1 given
 442. 1 can
 443. 1 guarantee
 444. 1 conspiracy
 445. 1 part
 446. 1 shield
 447. 1 matter
 448. 1 sodomy
 449. 1 etc
 450. 1 i
 451. 1 e
 452. 1 lawfully
 453. 1 erstwhile
 454. 1 what
 455. 1 at
 456. 1 right-thinking
 457. 1 formerly
 458. 1 guilty
 459. 2 wickedness
 460. 2 put
 461. 2 wronging
 462. 1 wrought
 463. 1 rightminded
 464. 1 surely
 465. 1 ndash
 466. 3 minded
 467. 1 keen
 468. 1 abominable
 469. 1 right-
 470. 1 rabb
 471. 1 when
 472. 1 knew