Quran/13/11

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/13 > Quran/13/10 > Quran/13/11 > Quran/13/12

Quran/13/11


 1. for each one are successive [ angels ] before and behind him who protect him by the decree of allah . indeed, allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. and when allah intends for a people ill, there is no repelling it. and there is not for them besides him any patron. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/13/11 (0)

 1. lahu muaaaqqibatun min bayni yadayhi wamin khalfihi yahfathoonahu min amri allahi inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiroo ma bi-anfusihim wa-itha arada allahu biqawmin soo-an fala maradda lahu wama lahum min doonihi min walin <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (1)

 1. for him (are) successive (angels) before him and behind him, who guard him by (the) command of allah. indeed, allah (does) not change the condition of a people, until they change what (is) in themselves. and when allah wills for a people misfortune, then (there is) no turning away of it, and not for them besides him any protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (2)

 1. [ thinking that ] he has hosts of helpers-both such as can be perceived by him and such as are hidden from him -that could preserve him from whatever god may have willed. verily, god does not change men's condition unless they change their inner selves; and when god wills people to suffer evil [ in consequence of their own evil deeds ], there is none who could avert it: for they have none who could protect them from him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (3)

 1. for him are angels ranged before him and behind him, who guard him by allah's command. lo! allah changeth not the condition of a folk until they (first) change that which is in their hearts; and if allah willeth misfortune for a folk there is none that can repel it, nor have they a defender beside him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (4)

 1. for each (such person) there are (angels) in succession, before and behind him: they guard him by command of allah. allah does not change a people's lot unless they change what is in their hearts. but when (once) allah willeth a people's punishment, there can be no turning it back, nor will they find, besides him, any to protect. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (5)

 1. for each (such person) there are (angels) in succession, before and behind him: they guard him by command of god. verily never will god change the condition of a people until they change it themselves (with their own souls). but when (once) go d willeth a people's punishment, there can be no turning it back, nor will they find, besides him, any to protect. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (6)

 1. for his sake there are angels following one another, before him and behind him, who guard him by allah's commandment; surely allah does not change the condition of a people until they change their own condition; and when allah intends evil to a people, there is no averting it, and besides him they have no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (7)

 1. each has guardian angels before him and behind him, who watch him at gods command. god does not change the condition of a peoples lot, unless they change what is in their hearts. but when god decrees punishment for a people, none can ward it off. besides him, they have no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (8)

 1. for him there are ones who postpone from before him and from behind him to keep him safe by the command of god. truly, god alters not a folk until they alter what is within themselves. and when god wanted evil for a folk, then, there is no turning it back. and there is not for them other than he anyone who is a safeguarder. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (9)

 1. he has [ angels ] checking from both before him and behind him; they guard him at god&acute;s command. god does not change what any people may have until they change whatever they themselves have. whenever god wants something bad [ to happen ] to any people, there is no way to avert it nor have they any patron except for him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (10)

for each one there are successive angels before and behind, protecting them by allah's command. indeed, allah would never change a people's state ˹of favour˺ until they change their own state ˹of faith˺. and if it is allah's will to torment a people, it can never be averted, nor can they find a protector other than him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (11)

 1. each [ person ] has [ angels arrayed ] before and behind him to protect him by god's command. god does not change the condition of a people unless they change what is in themselves. and when god intends ill for a people, there is no avoiding it. apart from him, they have no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (12)

 1. each and everyone has a succession of guardian angels guarding the whole on the fore and the back side upon allah's high behest. allah does not change the state of life of a given nation until they have changed the state of their innermost being. and when it is his will that a people be stricken with a misfortune or be wedded to a calamity, no expedient whatever nor anyone of singular ingenuity can avert it, and besides him they have no tutelary protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (13)

 1. present with him and behind him are retainers, they guard him by god's command. god is not to change what is in a people until they change what is within themselves. and if god wanted to harm a people, then there is no turning him back, nor will they have any protector against him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (14)

 1. each person has guardian angels before him and behind, watching over him by god's command. god does not change the condition of a people [ for the worse ] unless they change what is in themselves, but if he wills harm on a people, no one can ward it off&ndash;&ndash; apart from him, they have no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (15)

 1. for him are angels in succession, before him and behind him; they guard him with allah's command. verily allah altereth not that which is with a people until they alter that which is with themselves. and when allah intendeth evil unto a people there is no turning it back; nor is for them, beside him, any patron. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (16)

 1. his angels keep watch over him in succession (night and day), in front and behind, by god's command. verily god does not change the state of a people till they change themselves. when god intends misfortune for a people no one can avert it, and no saviour will they have apart from him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (17)

 1. everyone has a succession of angels in front of him and behind him, guarding him by allah&acute;s command. allah never changes a people&acute;s state until they change what is in themselves. when allah desires evil for a people, there is no averting it. they have no protector apart from him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (18)

 1. (every person advances through varying states before and after, and) by god's command attendant angels succeeding one another accompany him before and after him to guard him (and record his deeds). god does not change the condition of a people unless they change what is in themselves. when god wills evil for a people (in consequence of their own evil deeds), it cannot be averted, and apart from him, they have no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (19)

 1. he has guardian angels, to his front and his rear, who guard him by allah's command. indeed allah does not change a people's lot, unless they change what is in their souls. and when allah wishes to visit ill on a people, there is nothing that can avert it, and they have no protector besides him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (20)

 1. each of them has a succession (of angels) before him and behind him, to keep guard over him at the command of allah; verily, allah changes not the condition of a people until they change that which is in their heart (or in their souls or change it for the <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (21)

 1. for him are (angels) taking turns (on end) even before him (literally: between his two hands) and even behind him, preserving him from the command of allah. surely allah does not change what is in a people until they change what is in themselves; and when allah wills (to inflict) an odious (treatment) on a people, then there is no turning back for it; and apart from him, in no way do they have any patron. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (22)

 1. everyone is guarded and protected on all sides by the order of god. god does not change the condition of a nation unless it changes what is in its heart. when god wants to punish a people, there is no way to escape from it and no one besides god will protect them from it. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (23)

 1. for every one (from among you) there are angels replacing one another, in front of him and behind him, who guard him under the command of allah. surely, allah does not change the condition of a people unless they change themselves. when allah intends evil for a people, there is no way to turn it back, and for them there is no patron other than him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (24)

 1. a person may think that he has helpers, perceptible (wealth etc) and imperceptible (status etc) that could preserve him from allah's requital. but the law of requital applies to individuals and nations. verily, allah never changes a nation's condition unless they change their inner selves (8:53). and when nations suffer allah's requital for their actions, there is none that can repel it, nor do they have a defender outside his laws. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (25)

 1. for each one (human), there are (angels) one following the other, before and behind him: they guard him by the command of allah. surely allah will not change the condition of a people until they change it themselves. but when allah wills a punishment for a people, there is no holding it back; nor will they find, anyone other than him, to protect them. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (26)

 1. for each one are successive [ angels ] before and behind him who protect him by the decree of allah . indeed, allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. and when allah intends for a people ill, there is no repelling it. and there is not for them besides him any patron. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (27)

 1. each person has been assigned guardian angels before him and behind him, who watch him by the command of allah. the fact is that allah never changes the condition of a people until they intend to change it themselves. if allah wants to afflict a people with misfortune, none can ward it off, nor they can find any protector besides him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (28)

 1. by the orders of allah, the guardian angels accord protection. they keep watch in front of and behind everyone. surely, allah does not alter the fate of a nation till they change their own selves. if allah intends evil for a people, there is no escape from it. they have no guardian besides allah! <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (29)

 1. for (every) human being there are (angels) coming in succession who, before him and behind him, guard him by the command of allah. verily, allah does not change the state of a people until they bring about a change in themselves. and when allah intends to torment a people (due to their own evil works), then none can avert it. nor is there any helper for them apart from allah. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (30)

 1. for him, there are (angel-) escorts inbetween his two hands (i.e., exactly on his front, just like a body-shield) and on his back. they guard him under command of allah. verily, allah does not substitute whatever is in possession of a nation until they (themselves) substitute whatever is in possession of their selves. and when allah intended about a nation (to inflict them with) evil, then there is not a way of return for this (punishment), and there is not for them, besides him, out of a protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (31)

 1. he has a succession; before him and behind him, protecting him by god's command. god does not change the condition of a people until they change what is within themselves. and if god wills any hardship for a people, there is no turning it back;, and apart from him they have no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (32)

 1. for each there are others in succession before and behind him. they guard him by command of god. certainly god will never change the condition of a people until they change themselves. but when god wills a people's punishment, there can be no turning it back, nor will they find, besides him, any to protect.  <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (33)

 1. there are guardians over everyone, both before him and behind him, who guard him by allah&acute;s command. verily allah does not change a people&acute;s condition unless they change their inner selves. and when allah decides to make a people suffer punishment, no one can avert it. nor can any be of help to such a people against allah. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (34)

 1. for each (person) there are followers in front of him and behind him which guard him by god's command. indeed god does not change condition of any group until they change what is in themselves. and when god wants something bad for a group, there is no turning it away and they have no protector besides him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (35)

 1. present with him and behind him are retainers, they preserve him from the command of god. god does not change the condition of a people until they change the condition of their souls. and if god wanted to harm a people, then there is no turning him back, nor will they have any protector against him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (36)

 1. for every human being there are angels who take turns, in front of him/her and behind, to guard him/her by allah's command. allah does indeed not change the condition of a people until they themselves change it. and when allah wills adversity on a people, there is no averting it. and besides him they have no ruling authority to defend and take care of them. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (37)

 1. for each person, there are appointed angels who guard him from the front and the behind by the order of god. know that god will not (order these angels to) change the condition of any people unless they, themselves, take the appropriate steps towards the change. no, if the lord (for some reason) decides to impose a hardship for (a person or) a people, none can stop it as there is no lord beside the lord. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (38)

 1. for man are angels of alternating duties, in front and behind him, who guard him by allah's command; indeed allah does not change his favour upon any nation until they change their own condition; and when allah wills misfortune for a nation, it cannot be repelled; and they do not have any supporter besides him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (39)

 1. he has attendant angels before him and behind him, who, by the command of allah watch over him. allah does not change what is in a nation unless they change what is in themselves. whenever allah wants evil for a nation, none can ward it off. other than him, they have no guardian. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (40)

 1. for him are (angels) guarding the consequences (of his deeds), before him and behind him, who guard him by allah's command. surely allah changes not the condition of a people, until they change their own condition. and when allah intends evil to a people, there is no averting it, and besides him they have no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (41)

 1. for him (are) successive angels/glorifications from between his hands and from behind him they protect/guard him from god's order/command (punishment upon his nation's evil ones), that god does not change what (is) with a nation until they change what (is) with themselves, and if god willed/wanted bad/evil/harm with a nation, so (there is) no return (protection) to (from) it, and (there is) no (one) for them from other than him from aguardian/victorior . <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (42)

 1. for him (the messenger) is a succession of angels before him and behind him; they guard him by the command of allah. surely, allah changes not the condition of a people until they change that which is in their hearts. and when allah decides to punish a people, there is no repelling it, nor have they any helper besides him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (43)

 1. shifts (of angels) take turns, staying with each one of you - they are in front of you and behind you. they stay with you, and guard you in accordance with god's commands. thus, god does not change the condition of any people unless they themselves make the decision to change. if god wills any hardship for any people, no force can stop it. for they have none beside him as lord and master. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (44)

 1. for man there are angels in succession before and behind him that they watch him by allah's command, verily allah alters not his blessing from any people until they themselves alter their condition. and when allah desires evil to a people, then it cannot be turned back, and besides him they have no supporter. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (45)

 1. he (- the messenger) has companies (of angels) successively ranged before him and behind him. they guard him by the command of allah. verily, allah does not change the condition of a people until they (first) change their ways and their minds. when allah decides upon punishing a people there is no averting it. (at that time) they have no helping friend apart from him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (46)

 1. for each (person), there are angels in succession, before and behind him. they guard him by the command of allah. verily! allah will not change the good condition of a people as long as they do not change their state of goodness themselves (by committing sins and by being ungrateful and disobedient to allah). but when allah wills a peoples punishment, there can be no turning back of it, and they will find besides him no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (47)

 1. he has attendant angels, before him and behind him, watching over him by god's command. god changes not what is in a people, until they change what is in themselves. whensover god desires evil for a people, there is no turning it back; apart from him, they have no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (48)

 1. each of them has pursuers before him and behind him, to keep guard over him at the command of god; verily, god changes not what a people has until they change it for themselves. and when god wishes evil to a people there is no averting it, nor have they a protector beside him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (49)

 1. each of them hath angels mutually succeeding each other, before him, and behind him; they watch him by the command of god. verily god will not change his grace which is in men, until they change the disposition in their souls by sin. when god willeth evil on a people, there shall be none to avert it; neither shall they have any protector beside him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (50)

 1. each hath a succession of angels before him and behind him, who watch over him by god's behest. verily, god will not change his gifts to men, till they change what is in themselves: and when god willeth evil unto men, there is none can turn it away, nor have they any protector beside him. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (51)

 1. each has guardian angels before him and behind him, who watch him by god's command. god does not change a people's lot unless they change what is in their hearts. if god seeks to afflict them with a misfortune, none can ward it off. besides him, they have no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (52)

 1. each has guardian angels before him and behind him, who watch him by god's command. indeed god does not change a people's conditions unless they first change what is in their hearts. when god wills people to suffer some misfortune, none can avert it. besides him, they have none to protect them. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (53)

 1. he has (over all his manifestations) a system of continual/uninterrupted observation (forcesangels) who protect them, from front and back, by the decree of allah... indeed, allah will not change the lifestyle of a people until they change themselves (their understanding and value judgments)! and if allah wills a disaster for a people, there is no repelling it! besides allah, there is no helping friend for them. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (54)

 1. there are (angels) in succession, before him and behind him, who protect him by allah's command. verily, allah does not change the condition of a people until they change their own condition. and if allah intends evil upon a people, there is no turning it back; and they have, apart from him, no protector. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11

Quran/13/11 (55)

 1. for him there are (angels) following him closely, before him and behind him, protecting him by the command of allah. allah certainly does not change (the condition) in which a people are, until they change that which is in their souls. and when allah intends evil for a people then there is no turning it back, and besides him there is no guardian for them. <> (kowannenku) yana da waɗansu mala'iku masu maye wa juna a gaba gare shi da baya gare shi, suna tsare shi daga umurnin allah. lalle ne allah ba ya canja abin da yake ga, mutane sai sun canja abin da yake ga zukatansu. kuma idan allah ya yi nufin wata azaba game da mutane, to, babu mai mayar da ita, kuma ba su da wani majiɓinci baicin shi. = [ 13:11 ] kowannenku yana da (mala'iku) masu cika gurbin juna &ndash; suna gabanku da bayanku. suna tsayawa tare da ku, su kare ku daidai da umurnin allah. ta haka ne, allah ba ya canza halin zaman mutane sai su da kansu sun tsai da shawara su canza. idan allah ya yi tufin wahala ga mutane, babu mai hana ta. saboda wani majibinci baicin shi.

--Qur'an 13:11


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 kowannenku
 2. 2 yana
 3. 13 da
 4. 2 wa
 5. 1 ansu
 6. 2 mala
 7. 2 iku
 8. 2 masu
 9. 1 maye
 10. 2 juna
 11. 119 a
 12. 1 gaba
 13. 2 gare
 14. 5 shi
 15. 1 baya
 16. 3 suna
 17. 1 tsare
 18. 1 daga
 19. 2 umurnin
 20. 102 allah
 21. 1 lalle
 22. 2 ne
 23. 3 ba
 24. 4 ya
 25. 2 canja
 26. 2 abin
 27. 2 yake
 28. 3 ga
 29. 4 mutane
 30. 2 sai
 31. 2 sun
 32. 1 zukatansu
 33. 2 kuma
 34. 2 idan
 35. 2 yi
 36. 1 nufin
 37. 1 wata
 38. 1 azaba
 39. 1 game
 40. 50 to
 41. 2 babu
 42. 2 mai
 43. 1 mayar
 44. 1 ita
 45. 4 su
 46. 2 wani
 47. 1 maji
 48. 1 inci
 49. 2 baicin
 50. 1 13
 51. 1 11
 52. 7 rsquo
 53. 1 cika
 54. 1 gurbin
 55. 3 ndash
 56. 1 gabanku
 57. 1 bayanku
 58. 1 tsayawa
 59. 1 tare
 60. 2 ku
 61. 1 kare
 62. 1 daidai
 63. 2 ta
 64. 1 haka
 65. 2 canza
 66. 1 halin
 67. 1 zaman
 68. 1 kansu
 69. 1 tsai
 70. 1 shawara
 71. 1 tufin
 72. 1 wahala
 73. 1 hana
 74. 1 saboda
 75. 1 majibinci
 76. 2 lahu
 77. 1 muaaaqqibatun
 78. 4 min
 79. 1 bayni
 80. 1 yadayhi
 81. 1 wamin
 82. 1 khalfihi
 83. 1 yahfathoonahu
 84. 1 amri
 85. 1 allahi
 86. 1 inna
 87. 1 allaha
 88. 1 la
 89. 1 yughayyiru
 90. 2 ma
 91. 2 biqawmin
 92. 1 hatta
 93. 1 yughayyiroo
 94. 1 bi-anfusihim
 95. 1 wa-itha
 96. 1 arada
 97. 1 allahu
 98. 1 soo-an
 99. 1 fala
 100. 1 maradda
 101. 1 wama
 102. 1 lahum
 103. 1 doonihi
 104. 1 walin
 105. 66 for
 106. 184 him
 107. 31 are
 108. 4 successive
 109. 44 angels
 110. 37 before
 111. 121 and
 112. 47 behind
 113. 24 who
 114. 28 guard
 115. 45 by
 116. 74 the
 117. 44 command
 118. 95 of
 119. 9 indeed
 120. 32 does
 121. 56 not
 122. 91 change
 123. 36 condition
 124. 84 people
 125. 35 until
 126. 114 they
 127. 28 what
 128. 85 is
 129. 53 in
 130. 32 themselves
 131. 37 when
 132. 14 wills
 133. 8 misfortune
 134. 9 then
 135. 65 there
 136. 65 no
 137. 15 turning
 138. 3 away
 139. 61 it
 140. 22 them
 141. 24 besides
 142. 27 any
 143. 24 protector
 144. 6 91
 145. 1 thinking
 146. 18 that
 147. 6 93
 148. 11 he
 149. 20 has
 150. 1 hosts
 151. 1 helpers-both
 152. 5 such
 153. 6 as
 154. 25 can
 155. 13 be
 156. 1 perceived
 157. 1 hidden
 158. 33 from
 159. 1 -that
 160. 4 could
 161. 3 preserve
 162. 5 whatever
 163. 69 god
 164. 3 may
 165. 38 have
 166. 2 willed
 167. 16 verily
 168. 4 men
 169. 43 s
 170. 16 unless
 171. 33 their
 172. 3 inner
 173. 5 selves
 174. 4 suffer
 175. 23 evil
 176. 2 consequence
 177. 10 own
 178. 4 deeds
 179. 15 none
 180. 9 avert
 181. 12 protect
 182. 2 ranged
 183. 1 lo
 184. 1 changeth
 185. 4 folk
 186. 3 first
 187. 9 which
 188. 6 hearts
 189. 14 if
 190. 5 willeth
 191. 2 repel
 192. 18 nor
 193. 2 defender
 194. 7 beside
 195. 22 each
 196. 11 person
 197. 15 succession
 198. 4 lot
 199. 8 but
 200. 2 once
 201. 9 punishment
 202. 19 back
 203. 20 will
 204. 7 find
 205. 7 never
 206. 16 with
 207. 6 souls
 208. 1 go
 209. 1 d
 210. 19 his
 211. 1 sake
 212. 3 following
 213. 14 one
 214. 3 another
 215. 1 commandment
 216. 7 surely
 217. 10 intends
 218. 6 averting
 219. 11 guardian
 220. 10 watch
 221. 5 at
 222. 1 gods
 223. 2 peoples
 224. 1 decrees
 225. 5 ward
 226. 5 off
 227. 2 ones
 228. 1 postpone
 229. 5 keep
 230. 1 safe
 231. 1 truly
 232. 2 alters
 233. 4 alter
 234. 3 within
 235. 4 wanted
 236. 8 other
 237. 6 than
 238. 3 anyone
 239. 1 safeguarder
 240. 1 checking
 241. 2 both
 242. 5 acute
 243. 2 whenever
 244. 5 wants
 245. 2 something
 246. 3 bad
 247. 1 happen
 248. 5 way
 249. 5 patron
 250. 1 except
 251. 3 protecting
 252. 1 would
 253. 8 state
 254. 2 761
 255. 2 favour
 256. 2 762
 257. 1 faith
 258. 2 torment
 259. 2 averted
 260. 1 arrayed
 261. 3 ill
 262. 1 avoiding
 263. 11 apart
 264. 5 everyone
 265. 3 guarding
 266. 1 whole
 267. 10 on
 268. 1 fore
 269. 1 side
 270. 5 upon
 271. 1 high
 272. 2 behest
 273. 1 life
 274. 1 given
 275. 13 nation
 276. 1 changed
 277. 1 innermost
 278. 4 being
 279. 1 stricken
 280. 4 or
 281. 1 wedded
 282. 1 calamity
 283. 1 expedient
 284. 1 singular
 285. 1 ingenuity
 286. 1 tutelary
 287. 2 present
 288. 2 retainers
 289. 4 harm
 290. 3 against
 291. 2 watching
 292. 9 over
 293. 1 worse
 294. 1 altereth
 295. 1 intendeth
 296. 2 unto
 297. 1 night
 298. 1 day
 299. 12 front
 300. 3 till
 301. 1 saviour
 302. 9 changes
 303. 3 desires
 304. 4 every
 305. 1 advances
 306. 1 through
 307. 1 varying
 308. 1 states
 309. 2 after
 310. 3 attendant
 311. 2 succeeding
 312. 1 accompany
 313. 1 record
 314. 3 cannot
 315. 1 rear
 316. 2 wishes
 317. 1 visit
 318. 1 nothing
 319. 2 heart
 320. 1 taking
 321. 3 turns
 322. 1 end
 323. 2 even
 324. 1 literally
 325. 2 between
 326. 2 two
 327. 3 hands
 328. 1 preserving
 329. 2 inflict
 330. 1 an
 331. 1 odious
 332. 1 treatment
 333. 4 do
 334. 1 guarded
 335. 1 protected
 336. 2 all
 337. 1 sides
 338. 4 order
 339. 1 its
 340. 2 punish
 341. 2 escape
 342. 1 among
 343. 6 you
 344. 1 replacing
 345. 2 under
 346. 2 turn
 347. 1 think
 348. 1 helpers
 349. 1 perceptible
 350. 1 wealth
 351. 2 etc
 352. 1 imperceptible
 353. 1 status
 354. 3 requital
 355. 1 law
 356. 1 applies
 357. 1 individuals
 358. 2 nations
 359. 1 8
 360. 1 53
 361. 1 actions
 362. 1 outside
 363. 1 laws
 364. 3 human
 365. 1 holding
 366. 2 decree
 367. 3 repelling
 368. 1 been
 369. 1 assigned
 370. 1 fact
 371. 1 intend
 372. 2 afflict
 373. 1 orders
 374. 1 accord
 375. 2 protection
 376. 1 fate
 377. 1 coming
 378. 1 bring
 379. 2 about
 380. 1 due
 381. 1 works
 382. 2 helper
 383. 1 angel-
 384. 1 escorts
 385. 1 inbetween
 386. 1 i
 387. 1 e
 388. 1 exactly
 389. 1 just
 390. 1 like
 391. 1 body-shield
 392. 2 substitute
 393. 2 possession
 394. 1 intended
 395. 2 return
 396. 1 this
 397. 1 out
 398. 5 39
 399. 3 hardship
 400. 1 others
 401. 2 certainly
 402. 1 guardians
 403. 4 decides
 404. 2 make
 405. 1 help
 406. 1 followers
 407. 2 group
 408. 4 take
 409. 2 her
 410. 1 adversity
 411. 1 ruling
 412. 1 authority
 413. 1 defend
 414. 1 care
 415. 1 appointed
 416. 1 know
 417. 1 these
 418. 1 appropriate
 419. 1 steps
 420. 1 towards
 421. 4 lord
 422. 2 some
 423. 1 reason
 424. 1 impose
 425. 2 stop
 426. 2 man
 427. 1 alternating
 428. 1 duties
 429. 1 repelled
 430. 2 supporter
 431. 1 consequences
 432. 1 glorifications
 433. 1 so
 434. 1 aguardian
 435. 1 victorior
 436. 2 messenger
 437. 1 shifts
 438. 1 staying
 439. 2 -
 440. 1 stay
 441. 1 accordance
 442. 1 commands
 443. 1 thus
 444. 1 decision
 445. 1 force
 446. 1 master
 447. 1 blessing
 448. 1 turned
 449. 1 companies
 450. 1 successively
 451. 1 ways
 452. 1 minds
 453. 1 punishing
 454. 1 time
 455. 2 helping
 456. 2 friend
 457. 1 good
 458. 1 long
 459. 1 goodness
 460. 1 committing
 461. 1 sins
 462. 1 ungrateful
 463. 1 disobedient
 464. 1 whensover
 465. 1 pursuers
 466. 2 hath
 467. 1 mutually
 468. 1 grace
 469. 1 disposition
 470. 1 sin
 471. 2 shall
 472. 1 neither
 473. 1 gifts
 474. 1 seeks
 475. 1 conditions
 476. 1 manifestations
 477. 1 system
 478. 1 continual
 479. 1 uninterrupted
 480. 1 observation
 481. 1 forces
 482. 1 lifestyle
 483. 1 understanding
 484. 1 value
 485. 1 judgments
 486. 1 disaster
 487. 1 closely