Quran/2/167

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/2 > Quran/2/166 > Quran/2/167 > Quran/2/168

Quran/2/167


 1. those who followed will say, "if only we had another turn [ at worldly life ] so we could disassociate ourselves from them as they have disassociated themselves from us." thus will allah show them their deeds as regrets upon them. and they are never to emerge from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/2/167 (0)

 1. waqala allatheena ittabaaaoo law anna lana karratan fanatabarraa minhum kama tabarraoo minna kathalika yureehimu allahu aaamalahum hasaratin aaalayhim wama hum bikharijeena mina alnnari <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (1)

 1. and said those who followed, "(only) if [ that ] for us a return, then we will disown [ from ] them as they disown [ from ] us." thus will show them allah their deeds (as) regrets for them. and not they will come out from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (2)

 1. and then those followers shall say: "would that we had a second chance [ in life ], so that we could disown them as they have disowned us!" thus will god show them their works [ in a manner that will cause them ] batter regrets; but they will not come out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (3)

 1. and those who were but followers will say: if a return were possible for us, we would disown them even as they have disowned us. thus will allah show them their own deeds as anguish for them, and they will not emerge from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (4)

 1. and those who followed would say: "if only we had one more chance, we would clear ourselves of them, as they have cleared themselves of us." thus will allah show them (the fruits of) their deeds as (nothing but) regrets. nor will there be a way for them out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (5)

 1. and those who followed would say: "if only we had one more chance, we would clear ourselves of them, as they have cleared themselves of us." thus will god show them (the fruits of) their deeds as (nothing but) regrets. nor will there be a way for them out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (6)

 1. and those who followed shall say: had there been for us a return, then we would renounce them as they have renounced us. thus will allah show them their deeds to be intense regret to them, and they shall not come forth from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (7)

 1. those who followed will say, if we could only return to the world, we would disown them as they have disowned us. god will thus show them their actions as a cause of bitter regret and remorse. they shall never emerge from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (8)

 1. those who were followed said: if there be a return again for us, then, we would clear ourselves from them as they cleared themselves from us. thus, god will cause them to see their actions with regret for them, and they will never be ones who go forth from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (9)

 1. those they have been following will say: &acute;if we only had another chance, then we would free ourselves from them just as they have freed themselves from us!&acute; thus god will show them their actions as regrets on their part. they will never leave the fire! <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (10)

the ˹misled˺ followers will cry, “if only we could have a second chance, we would disown them as they disowned us.” and so allah will make them remorseful of their misdeeds. and they will never ˹be able to˺ leave the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (11)

 1. the followers will say, "if only we had another chance, we would disown them just as they have disowned us." thus god will make them bitterly regret their works. they will not leave hell. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (12)

 1. then those adherent disciples who followed would say: "if only we could have the chance to go back to life below we would withdraw their worldly interests and renounce them and their errors as they have renounced us hereafter." thus does allah show them that their evil deeds now represent nothing but the trappings of woe and never shall they be released from hell. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (13)

 1. and those who followed them said: "if we only could have a chance to disown them as they have disowned us." it is such that god will show them their works which will be regretted by them; they will not leave the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (14)

 1. the followers will say, 'if only we had one last chance, we would disown them as they now disown us.' in this way, god will make them see their deeds as a source of bitter regret: they shall not leave the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (15)

 1. and those who had followed shall say would that for us were a return, then would we quit ourselves of them as they have quitted themselves of us. in this wise allah will show them their works as vain regrets; and they shall not be coming forth from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (16)

 1. and the followers will say: "could we live but once again we would leave them as they have abandoned us now." god will show them thus their deeds, and fill them with remorse; but never shall they find release from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (17)

 1. those who followed will say, &acute;if only we could have another chance, we would disown them just as they have disowned us.&acute; in that way allah will show them their actions as a cause of anguish and remorse for them. they will never emerge from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (18)

 1. and those who followed say: "if only we might return (to the world) and disown them, as they have disowned us." thus does god show them their deeds in a manner that will cause them bitter regrets. never will they come out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (19)

 1. and when the followers will say, 'had there been another turn for us, we would disown them as they disown us [ now ]!' thus shall allah show them their deeds as regrets for themselves, and they shall not leave the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (20)

 1. and those who follow would say, "had we but another turn, then would we clear ourselves of them as they have cleared themselves of us." so will allah show them the fruits of their deeds; for them are regrets, and they shall have no way out of th <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (21)

 1. and (the ones) who closely followed have said, "if a comeback were given us, so we (could) acquit ourselves of them, as they have acquitted themselves of us." thus allah will show them their deeds (as) regrets for them; and in no way will they be ever going out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (22)

 1. the followers will say, "had we had the chance we also would have denounced our leaders." that is how god will show them their regrettable deeds. they will not be able to escape from hell fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (23)

 1. and those who followed will say, .we wish we had another (chance to) return (to the world), so that we may disown them as they had disowned us. thus allah will show them that their deeds were (nothing but) causes of remorse for them, and they are not to come out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (24)

 1. those who followed will say, "if a return were possible for us, we would disown them as they have disowned us." thus it is: allah will show their own doings as remorse for them, and they will not emerge from this fire of regret. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (25)

 1. and those who followed would say: "if only we had one more chance, to return to the worldly life, we would clear ourselves from them, as they have cleared themselves from us." thus would allah show them (the fruits of) their deeds as (nothing but) regrets. and there will be no way for them out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (26)

 1. those who followed will say, "if only we had another turn [ at worldly life ] so we could disassociate ourselves from them as they have disassociated themselves from us." thus will allah show them their deeds as regrets upon them. and they are never to emerge from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (27)

 1. the followers will say: "if it could be possible for us to live again, we would renounce them as they have renounced us today." thus allah will show them the fruits of their deeds. they will sigh with regret, and shall not be able to come out of the hell fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (28)

 1. then, the followers would (regretfully) remark, "if we only had a second chance, we would rid ourselves of them just like they wash their hands of us (today)." in this manner, allah will display their deeds to them as a source of bitter regret and remorse. never shall they emerge from the fire! <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (29)

 1. and, (seeing this disgust, the polytheist) followers will say: 'would that we could get a chance (to return to the world), then we (too) would turn our backs on them as they have done to us (today)!' in this way allah will show them their own deeds as remorse and regret. and (no way) shall they be able to escape from hell. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (30)

 1. and those who obeyed said: “if only we had one more chance we would detach ourselves from them (whom we have obeyed unduly) as they have detached themselves from us.” thus allah will show them their deeds as regrets for them. and they will never get out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (31)

 1. those who followed will say, 'if only we can have another chance, we will disown them, as they disowned us.' thus god will show them their deeds, as regrets to them, and they will not come out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (32)

 1. and those who followed would say, “if only we had one more chance, we would clear ourselves of them, as they have cleared themselves of us.” god will show them their deeds as regrets. and there will not be a way for them out of the fire.  <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (33)

 1. then those who followed them will say, "would that we were given another chance to return to the world: then we will disown them just as they have disowned us today." thus will allah bring before them the deeds they did in the world in such a manner as to make them wring their hands in regret but they shall be unable to come out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (34)

 1. and those who followed say that if we have another chance, then we disown them as they disowned us. that is how god shows them their deeds as regrets for them, and they will not get out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (35)

 1. and those who followed them said: "if we only could have a chance to disown them as they have disowned us." it is such that god will show them their works which will be regretted by them; they will not leave the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (36)

 1. and the followers would say, "if only we would have a return, we would disown them as they have disowned us." thus shall allah show them their deeds as anguishes upon them themselves. and there shall be no exit for them from the fire!!! <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (37)

 1. the followers will then say: "it will be nice to have a second chance in order to disown our idols the same way that they disowned us today." god will thus show them that the regret is the fruit of their deeds and they will never be able to come out of the hellfire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (38)

 1. and the followers will say, "if we were to return (to earth), we would break off from them like they have broken off from us"; this is how allah will show them their deeds as despair for them; and they will never come out from the fire (hell). <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (39)

 1. those who followed them will say: 'if only that we might return once, and disown them as they have disowned us. ' as such allah will show them their own works to be regrets for them, and they shall never emerge from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (40)

 1. and those who followed will say: if we could but return, we would renounce them as they have renounced us. thus will allah show them their deeds to be intense regret to them, and they will not escape from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (41)

 1. and those who were followed said: "if that (there) was for us a return/second time so we declare innocence/separate from them, as they declared innocence/renounced from us." like that god shows them their deeds grief/sorrow on them, and they are not with getting out from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (42)

 1. and those who followed shall say, `if we could only return, we would disown them even as they have disowned us.' thus will allah show them their works as anguish for them, and that they shall not get out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (43)

 1. those who followed will say, "if we can get another chance, we will disown them, as they have disowned us now." god thus shows them the consequences of their works as nothing but remorse; they will never exit hell. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (44)

 1. and the followers will say, 'would that for us there were a return (in the world) then we would have broken with them as they have broken with us. thus will allah show them their works as anguish for them, and they are not to come out from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (45)

 1. and (at that time) the followers shall say, `if we could only return (to the life of the world) we would disown them and sever ourselves from them as they disowned and severed themselves from us.' thus allah will make them regret their deeds and they shall never (of themselves) get out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (46)

 1. and those who followed will say: "if only we had one more chance to return (to the worldly life), we would disown (declare ourselves as innocent from) them as they have disowned (declared themselves as innocent from) us." thus allah will show them their deeds as regrets for them. and they will never get out of the fire . <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (47)

 1. and those that followed say, 'o if only we might return again and disown them, as they have disowned us!' even so god shall show them their works. o bitter regrets for them! never shall they issue from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (48)

 1. those who followed shall say, 'had we but another turn, then would we clear ourselves of them as they have cleared themselves of us.' so will god show them their works; for them are sighs, and they shall not come forth from out the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (49)

 1. the followers shall say, if we could return to life, we would separate our selves from them, as they have now separated themselves from us. so god will shew them their works; they shall sigh grievously and shall not come forth from the fire of hell. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (50)

 1. the followers shall say, "could we but return to life we would keep ourselves clear from them, as they have declared themselves clear of us." so will god shew them their works! sighing is upon them! but, forth from the fire they come not. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (51)

 1. those who followed them will say: 'could we but live again, we would disown them as they have now disowned us.' thus will god show them their own works. they shall sigh with remorse, but shall never emerge from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (52)

 1. the followers (of things other than allah) will say, “if only we were given a second chance to relive our lives so that we can disown those we followed just as they have disowned us.” thus will allah show the consequence of their doings with painful remorse. the internal burning that arises from their remorse will not cease! <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (53)

 1. and those who followed shall say: ' had there been for us a return (to the world) , then we would disown them even as they have (now) disowned us. thus allah will show them their deeds; bitter regrets will be upon them. and never shall they get out of the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167

Quran/2/167 (54)

 1. and those who followed will say, "had there been a return for us (to the world), then we (too) would disown them as they have disowned us." thus allah will show them their deeds as regrets for them, and they will not be taken out from the fire. <> kuma waɗanda suka bi, suka ce: "da lalle ne muna da wata komawa (duniya) sai mu barranta dagagare su kamar yadda suka barranta daga gare mu (da ba su riƙi kinayen ba)." kamar wancan ne allah ke nuna musu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu, kuma ba su zama masu fita daga wutar ba. = [ 2:167 ] mabiya zasu ce, "idan da zamu sami wani dama, muma zamu shika su, kamar yadda suka shika mu yanzu." ta hakane allah ya nuna musu abinda ya biyo bayan ayukansu, wanda ba komai bane sai nadama; baza su taba barin wuta ba. iblis mai haramta halal

--Qur'an 2:167


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 kuma
 2. 1 wa
 3. 1 anda
 4. 4 suka
 5. 1 bi
 6. 2 ce
 7. 5 da
 8. 1 lalle
 9. 2 ne
 10. 1 muna
 11. 1 wata
 12. 1 komawa
 13. 1 duniya
 14. 2 sai
 15. 3 mu
 16. 2 barranta
 17. 1 dagagare
 18. 5 su
 19. 3 kamar
 20. 2 yadda
 21. 2 daga
 22. 1 gare
 23. 6 ba
 24. 1 ri
 25. 1 i
 26. 1 kinayen
 27. 1 wancan
 28. 34 allah
 29. 1 ke
 30. 2 nuna
 31. 2 musu
 32. 1 ayyukansu
 33. 1 suna
 34. 1 nadamomi
 35. 31 a
 36. 1 kansu
 37. 1 zama
 38. 1 masu
 39. 1 fita
 40. 1 wutar
 41. 1 2
 42. 1 167
 43. 1 mabiya
 44. 1 zasu
 45. 2 ldquo
 46. 1 idan
 47. 2 zamu
 48. 1 sami
 49. 1 wani
 50. 1 dama
 51. 1 muma
 52. 2 shika
 53. 1 yanzu
 54. 2 rdquo
 55. 1 ta
 56. 1 hakane
 57. 2 ya
 58. 1 abinda
 59. 1 biyo
 60. 1 bayan
 61. 1 ayukansu
 62. 1 wanda
 63. 1 komai
 64. 1 bane
 65. 1 nadama
 66. 1 baza
 67. 1 taba
 68. 1 barin
 69. 1 wuta
 70. 1 iblis
 71. 1 mai
 72. 1 haramta
 73. 1 halal
 74. 1 waqala
 75. 1 allatheena
 76. 1 ittabaaaoo
 77. 1 law
 78. 1 anna
 79. 1 lana
 80. 1 karratan
 81. 1 fanatabarraa
 82. 1 minhum
 83. 1 kama
 84. 1 tabarraoo
 85. 1 minna
 86. 1 kathalika
 87. 1 yureehimu
 88. 1 allahu
 89. 1 aaamalahum
 90. 1 hasaratin
 91. 1 aaalayhim
 92. 1 wama
 93. 1 hum
 94. 1 bikharijeena
 95. 1 mina
 96. 1 alnnari
 97. 78 and
 98. 7 said
 99. 37 those
 100. 35 who
 101. 33 followed
 102. 26 only
 103. 37 if
 104. 28 that
 105. 36 for
 106. 66 us
 107. 26 return
 108. 18 then
 109. 91 we
 110. 111 will
 111. 32 disown
 112. 50 from
 113. 146 them
 114. 81 as
 115. 103 they
 116. 35 thus
 117. 42 show
 118. 59 their
 119. 33 deeds
 120. 21 regrets
 121. 26 not
 122. 14 come
 123. 25 out
 124. 92 the
 125. 47 fire
 126. 19 followers
 127. 35 shall
 128. 45 say
 129. 44 quot
 130. 52 would
 131. 23 had
 132. 6 second
 133. 25 chance
 134. 4 91
 135. 14 in
 136. 8 life
 137. 4 93
 138. 12 so
 139. 18 could
 140. 56 have
 141. 26 disowned
 142. 23 god
 143. 14 works
 144. 4 manner
 145. 5 cause
 146. 1 batter
 147. 18 but
 148. 56 of
 149. 12 were
 150. 3 possible
 151. 4 even
 152. 5 own
 153. 4 anguish
 154. 8 emerge
 155. 7 one
 156. 6 more
 157. 9 clear
 158. 16 ourselves
 159. 7 cleared
 160. 19 themselves
 161. 5 fruits
 162. 6 nothing
 163. 2 nor
 164. 12 there
 165. 25 be
 166. 11 way
 167. 5 been
 168. 4 renounce
 169. 5 renounced
 170. 46 to
 171. 2 intense
 172. 13 regret
 173. 6 forth
 174. 10 world
 175. 4 actions
 176. 6 bitter
 177. 11 remorse
 178. 20 never
 179. 5 again
 180. 2 see
 181. 8 with
 182. 2 ones
 183. 2 go
 184. 1 following
 185. 4 acute
 186. 12 another
 187. 1 free
 188. 6 just
 189. 1 freed
 190. 3 on
 191. 1 part
 192. 8 leave
 193. 2 761
 194. 1 misled
 195. 2 762
 196. 1 cry
 197. 5 make
 198. 1 remorseful
 199. 1 misdeeds
 200. 5 able
 201. 1 bitterly
 202. 8 hell
 203. 1 adherent
 204. 1 disciples
 205. 1 back
 206. 1 below
 207. 1 withdraw
 208. 4 worldly
 209. 1 interests
 210. 1 errors
 211. 1 hereafter
 212. 2 does
 213. 1 evil
 214. 8 now
 215. 1 represent
 216. 1 trappings
 217. 1 woe
 218. 1 released
 219. 5 it
 220. 8 is
 221. 4 such
 222. 2 which
 223. 2 regretted
 224. 2 by
 225. 2 lsquo
 226. 1 last
 227. 2 rsquo
 228. 7 this
 229. 2 source
 230. 1 quit
 231. 1 quitted
 232. 1 wise
 233. 1 vain
 234. 1 coming
 235. 3 live
 236. 2 once
 237. 1 abandoned
 238. 1 fill
 239. 1 find
 240. 1 release
 241. 3 might
 242. 1 when
 243. 5 turn
 244. 1 follow
 245. 6 are
 246. 5 no
 247. 1 th
 248. 1 closely
 249. 1 comeback
 250. 3 given
 251. 1 acquit
 252. 1 acquitted
 253. 1 ever
 254. 1 going
 255. 1 also
 256. 1 denounced
 257. 5 our
 258. 1 leaders
 259. 3 how
 260. 1 regrettable
 261. 3 escape
 262. 1 wish
 263. 1 may
 264. 1 causes
 265. 2 doings
 266. 2 at
 267. 1 disassociate
 268. 1 disassociated
 269. 4 upon
 270. 5 today
 271. 3 sigh
 272. 1 regretfully
 273. 1 remark
 274. 1 rid
 275. 3 like
 276. 1 wash
 277. 2 hands
 278. 1 display
 279. 1 seeing
 280. 1 disgust
 281. 1 polytheist
 282. 8 get
 283. 2 too
 284. 1 backs
 285. 1 done
 286. 2 obeyed
 287. 1 8220
 288. 1 detach
 289. 1 whom
 290. 1 unduly
 291. 1 detached
 292. 1 8221
 293. 4 39
 294. 3 can
 295. 1 bring
 296. 1 before
 297. 1 did
 298. 1 wring
 299. 1 unable
 300. 3 shows
 301. 1 anguishes
 302. 2 exit
 303. 1 nice
 304. 1 order
 305. 1 idols
 306. 1 same
 307. 1 fruit
 308. 1 hellfire
 309. 1 earth
 310. 1 break
 311. 2 off
 312. 3 broken
 313. 1 despair
 314. 1 was
 315. 2 time
 316. 2 declare
 317. 2 innocence
 318. 2 separate
 319. 3 declared
 320. 1 grief
 321. 1 sorrow
 322. 1 getting
 323. 1 consequences
 324. 1 sever
 325. 1 severed
 326. 2 innocent
 327. 2 o
 328. 1 issue
 329. 1 sighs
 330. 1 selves
 331. 1 separated
 332. 2 shew
 333. 1 grievously
 334. 1 keep
 335. 1 sighing
 336. 1 things
 337. 1 other
 338. 1 than
 339. 1 relive
 340. 1 lives
 341. 1 consequence
 342. 1 painful
 343. 1 internal
 344. 1 burning
 345. 1 arises
 346. 1 cease
 347. 1 taken