Quran/2/178

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/2 > Quran/2/177 > Quran/2/178 > Quran/2/179

Quran/2/178


 1. o you who have believed, prescribed for you is legal retribution for those murdered - the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. but whoever overlooks from his brother anything, then there should be a suitable follow-up and payment to him with good conduct. this is an alleviation from your lord and a mercy. but whoever transgresses after that will have a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/2/178 (0)

 1. ya ayyuha allatheena amanoo kutiba aaalaykumu alqisasu fee alqatla alhurru bialhurri waalaaabdu bialaaabdi waalontha bialontha faman aaufiya lahu min akheehi shay-on faittibaaaun bialmaaaroofi waadaon ilayhi bi-ihsanin thalika takhfeefun min rabbikum warahmatun famani iaatada baaada thalika falahu aaathabun aleemun <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (1)

 1. o you who believe[ d ]! prescribed for you (is) the legal retribution in (the matter of) the murdered, the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. but whoever is pardoned [ for it ] from his brother anything, then follows up with suitable [ and ] payment to him with kindness. that (is) a concession from your lord and mercy. then whoever transgresses after that, then for him (is) a punishment painful. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (2)

 1. o you who have attained to faith! just retribution is ordained for you in cases of killing: the free for the free, and the slave for the slave, and the woman for the woman. and if something [ of his guilt ] is remitted to a guilty person by his brother, this [ remission ] shall be adhered to with fairness, and restitution to his fellow-man shall be made in a goodly manner. this is an alleviation from your sustainer, and an act of his grace. and for him who, none the less, wilfully transgresses the bounds of what is right, there is grievous suffering in store: <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (3)

 1. o ye who believe! retaliation is prescribed for you in the matter of the murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. and for him who is forgiven somewhat by his (injured) brother, prosecution according to usage and payment unto him in kindness. this is an alleviation and a mercy from your lord. he who transgresseth after this will have a painful doom. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (4)

 1. o ye who believe! the law of equality is prescribed to you in cases of murder: the free for the free, the slave for the slave, the woman for the woman. but if any remission is made by the brother of the slain, then grant any reasonable demand, and compensate him with handsome gratitude, this is a concession and a mercy from your lord. after this whoever exceeds the limits shall be in grave penalty. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (5)

 1. o ye who believe! the law of equality is prescribed to you in cases of murder: the free for the free, the slave for the slave, the woman for the woman. but if any remission is made by the brother of the slain, then grant any reasonable demand, and compensate him with handsome gratitude, this is a concession and a mercy from your lord. after this whoever exceeds the limits shall be in grave penalty. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (6)

 1. o you who believe! retaliation is prescribed for you in the matter of the slain, the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female, but if any remission is made to any one by his (aggrieved) brother, then prosecution (for the bloodwit) should be made according to usage, and payment should be made to him in a good manner; this is an alleviation from your lord and a mercy; so whoever exceeds the limit after this he shall have a painful chastisement. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (7)

 1. believers, retribution is prescribed for you in cases of murder: the free man for the free man, the slave for the slave, the female for the female. if the offender is granted some remission by the heir of the slain person, the agreed penalty should be equitably exacted and should be discharged in a handsome manner. this is an alleviation from your lord and an act of grace. he who transgresses after this shall have a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (8)

 1. o those who believed! reciprocation was prescribed for you for the slain: the freeman for the freeman and the servant for the servant and the female for the female. but whoever was forgiven a thing by his brother, the pursuing be as one who is honorable, and the remuneration be with kindness. that is a lightening from your lord, and a mercy. and he who exceeded the limits after that, then, for him is a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (9)

 1. you who believe, compensation for the murder (ed victim) has been prescribed for you: the freeman for the free, the slave for the slave, and female for the female. anyone who is pardoned in any way for it by his brother should follow this up appropriately, and handsomely make amends with him; that means a lightening as well as mercy from your lord. anyone who exceeds the limit after that shall have painful torment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (10)

o believers! ˹the law of˺ retaliation is set for you in cases of murder-a free man for a free man, a slave for a slave, and a female for a female. but if the offender is pardoned by the victim's guardian, then blood-money should be decided fairly and payment should be made courteously. this is a concession and a mercy from your lord. but whoever transgresses after that will suffer a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (11)

 1. believers, just retribution is prescribed in the case of those killed: a free person for a free person, a slave for a slave, a female for a female. but if the aggrieved brother pardons the guilty person, then grant any reasonable demand and pay with kindness. this is a relief and mercy from your lord. however, if anyone then goes beyond these limits he will have painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (12)

 1. o you who believe with faithful hearts, a prescriptive rule for retaliation is decreed for you to observe in the case of wilful murder as thus: a free man enjoying civil liberty for a free man enjoying civil liberty, a servant divested of freedom and personal rights for a slave with identical circumstances, a woman for a woman of the same social position. but if a brother (co-religionist) is in a position to forgive, then forgiveness should go hand in hand with sound judgement and the demands should be agreeable to reason as judged appropriate to the circumstances. and the blood guilty should answer the demand in good will, with liberality and generosity. this is an admission of relaxation advanced by allah, your creator, in mercy to you. but he who transgresses thereafter shall be put to the torment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (13)

 1. o you who believe, equivalent execution in warfare has been decreed for you in the case of mass killings; the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female. whoever is forgiven anything by his brother, then it is to be followed with good deeds and kindness towards him; that is an alleviation from your lord, and a mercy. whoever transgresses after that, he will have a painful retribution. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (14)

 1. you who believe, fair retribution is prescribed for you in cases of murder: the free man for the free man, the slave for the slave, the female for the female. but if the culprit is pardoned by his aggrieved brother, this shall be adhered to fairly, and the culprit shall pay what is due in a good way. this is an alleviation from your lord and an act of mercy. if anyone then exceeds these limits, grievous suffering awaits him. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (15)

 1. o o ye who believe! prescribed unto you is retaliation for the slain; the free for the free, and a bondsman for a bondsman, and a woman for a woman; yet unto whomsoever is pardoned aught by his brother, then a serving with lenity and payments with kindness. that is an alleviation from your lord and a mercy so whosoever shall transgress thereafter, for him there shall be a torment afflictive. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (16)

 1. o believers, ordained for you is retribution for the murdered, (whether) a free man (is guilty) of (the murder of) a free man, or a slave of a slave, or a woman of a woman. but he who is pardoned some of it by his brother should be dealt with equity, and recompense (for blood) paid with a grace. this is a concession from your lord and a kindness. he who transgresses in spite of it shall suffer painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (17)

 1. you who have iman! retaliation is prescribed for you in the case of people killed: free man for free man, slave for slave, female for female. but if someone is absolved by his brother, blood-money should be claimed with correctness and paid with good will. that is an easement and a mercy from your lord. anyone who goes beyond the limits after this will receive a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (18)

 1. o you who believe! prescribed for you is retaliation in cases of (deliberate, unjust) killing: freeman for freeman, slave for slave, female for female. yet if he (the murderer) is granted some remission by his brother (any of the heirs of the victim), then what falls on the pardoning side is fulfilling in fairness what has been agreed on, and the other side is making the payment kindly enough to please the other side. this is a lightening from your lord, and a mercy. whoever offends after that, for him is a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (19)

 1. o you who have faith! retribution is prescribed for you regarding the slain: freeman for freeman, slave for slave, and female for female. but if one is granted any extenuation by his brother, let the follow up [ for the blood-money ] be honourable, and let the payment to him be with kindness. that is a remission from your lord and a mercy; and should anyone transgress after that, there shall be a painful punishment for him. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (20)

 1. o you who believe! retaliation (or the law of equivalence) is prescribed for you. in cases of murder: the free for the free, the slave for the slave, the female for the female; yet he who is pardoned at all by the brother of the slain, then grant any reas <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (21)

 1. o you who have believed, prescribed for you is retaliation concerning (the ones) killed: the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. yet whoever is offered anything in clemency by his brother, then the close following after should be with beneficence, and the payment back to him should be with fairness. this (literally: that) is a lightening from your lord and a mercy; then, he who transgresses after that, then he will have a painful torment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (22)

 1. believers, in case of murder, the death penalty is the sanctioned retaliation: a free man for a free man, a slave for a slave, and a female for a female. however, if the convicted person receives pardon from the aggrieved party, the prescribed rules of compensation must be followed accordingly. this is a merciful alteration from your lord. whoever transgresses against it will face a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (23)

 1. o you who believe, qisas has been prescribed for you in the case of murdered people: the freeman (will be killed) for the freeman, the slave for the slave, and the female for the female. however, if one is somewhat forgiven by his brother, the recourse (of the latter) is to pursue the former (for blood money) with fairness, and the obligation (of the former) is to pay (it) to the latter in a nice way. that is a relief from your lord, and a mercy. so, whoever transgresses after all that will have a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (24)

 1. (security of life is the cornerstone of a civilized society.) o you who have chosen to be graced with belief! qisaas (the law of just recompense) has been prescribed for you in dealing with murder. if a free person has committed murder, that free person will face the law. if a slave has committed murder, that slave will face the law. and if a woman has committed murder, that woman will face the law. (the status of the victim or that of the offender, whether they are free men and women or those in bondage, will have no bearing before the justice system). if the victim's kin pardons the guilty, he must be appreciative and pay an equitable compensation to the kin in handsome gratitude. this pardon is a concession from your lord and mercy. whoever, after this, trespasses this law will have a painful doom (through the court of law and in the court of allah). (for full aspects please see (4:92-93), (5:32), (17:33), (42:40)). <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (25)

 1. o you who believe! the law of equality is to be followed by you, in cases of murder: the free for the free, the slave for the slave, the woman for the woman. but if any remission is made by the brother of the slain, then grant any reasonable demand, and compensate him with handsome gratitude. this is a concession and a mercy from your lord. after this whoever exceeds the limits shall be in grave penalty. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (26)

 1. o you who have believed, prescribed for you is legal retribution for those murdered - the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. but whoever overlooks from his brother anything, then there should be a suitable follow-up and payment to him with good conduct. this is an alleviation from your lord and a mercy. but whoever transgresses after that will have a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (27)

 1. o believers! retaliation is prescribed for you in the cases of murder: a free man for a free man, a slave for a slave, and a female for a female. but if anyone is pardoned by his aggrieved brother, then bloodwit (a ransom for manslaughter) should be decided according to the common law and payment should be made with gratitude. this is a concession and a mercy from your lord. now, whoever exceeds the limits after this, shall have a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (28)

 1. &acute;qisas&acute; [[_]] (just retribution and blood money) [[_]] is prescribed to you in cases involving (manslaughter and) murder. (if) the free man (murders), then (that) free man (should be charged). if a slave, then (that) slave, and if a woman, then (that) woman. (the offender alone and no one else is accountable). if the offender receives forgiveness from the victim&acute;s brother (and guardian), then compliance of (the rules of) blood money and a fair award to the victim&acute;s family is obligatory. this is the relief (and a reprieve) from your lord. a mercy (from him)! there is the painful punishment for anyone who transgresses after that. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (29)

 1. o believers! retribution (the law of equality in punishment) is prescribed for you in the case of those who are unjustly slain: a free man for a free man, a slave for a slave and a woman for a woman. then, if he (the murderer) is granted some remission (in retribution) by his brother (the victim's heir), that should be executed fairly according to the law, and (retribution) should be paid (to the heirs of the slain) in a graceful manner. this is a concession and kindness from your lord. so, anyone who transgresses after that, there is painful torment for him. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (30)

 1. o you who have believed! al-qisas is prescribed to you in murders. (kill) the free when the killer happens to be the free, and the bondman when he is a bondman, and the woman when (the killer) is the woman. but who has forgiven something on his (victim's) behalf to his brother (i.e., to the killer), then fulfil (it) in a desirable way and compensate him with gratitude. this is a concession and mercy from your nourisher-sustainer. after this whoever committed any transgression - so, for him, is a penalty most grievous. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (31)

 1. o you who believe! retaliation for the murdered is ordained upon you: the free for the free, the slave for the slave, the female for the female. but if he is forgiven by his kin, then grant any reasonable demand, and pay with good will. this is a concession from your lord, and a mercy. but whoever commits aggression after that, a painful torment awaits him. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (32)

 1. o you who believe, the law of equality is prescribed to you in the case of murder. the free for the free, the slave for the slave, and the woman for the woman. also if any pardon is made by the sibling of the slain, then grant any reasonable demand, and compensate them with gratitude. this is a concession and a mercy from your lord. after this, whoever exceeds the limits will be in grave penalty.  <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (33)

 1. o believers, the lawn of retribution has been prescribed for you in cases of murder; if a free man commits a murder, the free man shall he punished for it and a slave for a slave: likewise if a woman is guilty of murder the same shall he accountable for it. but in case the injured brother is willing to show leniency to the murderer, the blood money should he decided in accordance with the common law and the murderer should pay it in a genuine way. this is an allowance and mercy from your lord. now there shall be a painful torment for anyone who transgresses the limits after this. o men of understanding. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (34)

 1. you who believe, fair retaliation is prescribed for you in case of murder, the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female, but anyone who is forgiven in part by his brother (or the person in charge of victim's state) must follow with good intentions and pay (the ransom) with gratitude. this is a lightening/easement and a mercy from your master. whoever exceeds the limits after this will have a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (35)

 1. o you who believe, equivalence has been decreed for you in the case of those who are slain; the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female. whoever is forgiven anything by his brother, then it is to be followed with kindness and goodness towards him; that is an alleviation from your lord, and a mercy. whoever transgresses after that, he will have a painful retribution. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (36)

 1. o you who believe! prescribed for you, is the capital punishment in the matter of murdered persons. if a free man, a slave/servant or a female commits the crime, this prescribed punishment would accordingly be applicable only to that free man, that slave/servant or that female, respectively. but where the guilty person's fellow citizen concerned commutes the sentence, the commutation has to be adequately implemented, and the guilty person has to fulfil the terms of commutation in good measure. that is a remission from your lord, and his grace! then whoever transgresses thereafter &mdash; for him shall there be a painful punishment. to <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (37)

 1. the capital punishment is hereby declared as a law for you the believers. the man or the woman who has committed the murder, regardless of his/her social status, should face the death. the victim's kin, however, may pardon the murderer. an appreciative response, in the form of blood money, will be then in order. this leniency (turning the criminal case into a civil case) indicates how merciful god is [ the state, therefore, does not have any right to prosecute the murderer on criminal basis. ] once the blood money is paid, those who recourse to retaliation (the relatives, state or any interested party) should know that they are invoking god's anger. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (38)

 1. o people who believe! retribution is made obligatory for you in the matter of those killed unjustly; a freeman for a freeman, and a slave for a slave, and a female for a female; and for him who is partly forgiven by his brother, seek compensation with courtesy and make payment in proper manner; this is a relief and a mercy upon you, from your lord; so after this, a painful punishment is for whoever exceeds the limits. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (39)

 1. believers, retaliation is decreed for you concerning the killed. a free (man) for a free (man), a slave for a slave, and a female for a female. he who is pardoned by his brother, let the ensuing be with kindness, and let the payment be with generosity. this is an alleviation from your lord and mercy. he who transgresses thereafter shall have a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (40)

 1. o you who believe, retaliation is prescribed for you in the matter of the slain: the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female. but if remission is made to one by his (aggrieved) brother, prosecution (for blood-wit) should be according to usage, and payment to him in a good manner. this is an alleviation from your lord and a mercy. whoever exceeds the limit after this, will have a painful chastisement. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (41)

 1. you, you those who believed, it is dictated/ordered on you the revenge in the killed/murdered, the free/liberated with the free/liberated , and the slave with the slave, and the female with the female, so who was forgiven/pardoned for him a thing/something from his brother, so following with the goodness/kindness (peaceful settlement) and discharge/fulfillment to him with goodness, that (is) reduction/lightening from your lord, and a mercy; so who transgressed/violated after that, so for him (is a) painful torture. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (42)

 1. o ye who believe ! equitable retaliation in the matter of the slain is prescribed for you; the free man for the free man, and the slave for the slave, and the female for the female. but for him who is granted any remission by his injured brother, pursuing the matter for the realization of the blood-money shall be done with fairness, and the murderer shall pay him the blood-money in a handsome manner. this is an alleviation from your lord and a mercy. and whoso transgresses thereafter, for him there shall be a grievous punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (43)

 1. o you who believe, equivalence is the law decreed for you when dealing with murder - the free for the free, the slave for the slave, the female for the female. if one is pardoned by the victim's kin, an appreciative response is in order, and an equitable compensation shall be paid. this is an alleviation from your lord and mercy. anyone who transgresses beyond this incurs a painful retribution. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (44)

 1. o, believers: it is obligatory upon you to take retaliation of the blood of those who are killed innocently, the. free for free and the slave for slave and woman for woman. then as for him who is forgiven something by his brother, there should be demand for payment with kindness and the payment be made satisfactorily well. this is to ease your burden from your lord and a mercy upon you. then after this one who transgresses for him there is painful torment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (45)

 1. o you who believe! equitable retaliation has been ordained for you in (the matter of) the slain. (everyone shall pay for his own crime,) the freeman (murderer) for the freeman (murdered), and the slave (murderer) for the slave (murdered), and the female (murderer) for the female (murdered), but who has been granted any remission by his (aggrieved) brother (or family) then pursuing (of the matter) shall be done with equity and fairness, and the payment (of the blood money) to him (the heir) should be made in a handsome manner. this is an alleviation from your lord and a mercy. but he who exceeds the limits after this (commandment), for him is a grievous punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (46)

 1. o you who believe! al-qisas (the law of equality in punishment) is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. but if the killer is forgiven by the brother (or the relatives, etc.) of the killed against blood money, then adhering to it with fairness and payment of the blood money, to the heir should be made in fairness. this is an alleviation and a mercy from your lord. so after this whoever transgresses the limits (i.e. kills the killer after taking the blood money), he shall have a painful torment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (47)

 1. o believers, prescribed for you is retaliation, touching the slain; freeman for freeman, slave for slave, female for female. but if aught is pardoned a man by his brother, let the pursuing be honourable, and let the payment be with kindliness. that is a lightening granted you by your lord, and a mercy; and for him who commits aggression after that -- for him there awaits a painful chastisement. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (48)

 1. o ye who believe! retaliation is prescribed for you for the slain: the free for the free, the slave for the slave, the female for the female; yet he who is pardoned at all by his brother, must be prosecuted in reason, and made to pay with kindness. that is an alleviation from your lord, and a mercy; and he who transgresses after that for him is grievous woe. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (49)

 1. o true believers, the law of retaliation is ordained you for the slain: the free shall die for the free, and the servant for the servant, and a woman for a woman: but he whom his brother shall forgive, may be prosecuted, and obliged to make satisfaction according to what is just, and a fine shall be set on him with humanity. this is indulgence from your lord, and mercy. and he who shall transgress after this, by killing the murderer, shall suffer a grievous punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (50)

 1. o believers! retaliation for bloodshedding is prescribed to you: the free man for the free, and the slave for the slave, and the woman for the woman: but he to whom his brother shall make any remission, is to be dealt with equitably; and to him should he pay a fine with liberality. this is a relaxation from your lord and a mercy. for him who after his shall transgress, a sore punishment! <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (51)

 1. believers, retaliation is decreed for you in bloodshed: a free man for a free man, a slave for a slave, and a female for a female. he who is pardoned by his aggrieved brother shall be prosecuted according to usage and shall pay him a liberal fine. this is a merciful dispensation from your lord. he that transgresses thereafter shall be sternly punished. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (52)

 1. o believers, retribution (equality based process) in cases of murder has been determined for you: the free for the one with freedom, the slave for the enslaved, and the female for the feminine one. if the murderer is (partly) remitted by the victim's brother (or successor) then this should be adhered to and (compensation) be paid. this is an alleviation and grace from your rabb. whoever transgresses his limits after this, he will have severe suffering. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (53)

 1. o' you who have faith! retaliation (qisas) is prescribed for you in the matter of the (unlawfully) murdered: the freeman for the freeman,the slave for the slave,the female for the female. but for him who is forgiven somewhat by his (aggrieved religious) brother, then prosecution (for blood-wit) should be made according to a fair manner (ma'ruf) and let the payment be made to him with kindliness. this is an alleviation from your lord, and a mercy; so whoever transgresses the limits after this, he shall have a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178

Quran/2/178 (54)

 1. o you who believe ! retaliation is prescribed for you in the matter of murder: the free for the free, and the slave for the slave and the female for the female. and for him who is pardoned somewhat by his (injured) brother, there should be prosecution according to recognised (good procedure) and payment to him in good manner. this is a relaxation from your fosterer and (his) mercy. then whoever exceeds the limits after that, then for him there is a painful punishment. <> ya ku waɗanda suka yi imani! an wajabta, a kanku, yin ƙisasi a cikin kasassu. ɗa da ɗa kuma bawa da bawa, kuma mace da mace, to, wanda aka yi rangwamen wani abu gare shi daga ɗan'uwansa to a bi da alheri da biya zuwa gare, shi da kyautatawa. wancan sauƙaƙewa ne daga ubangijinku, kuma rahama ce. to, wanda ya yi zalunci a bayan wancan, to, yana da azaba mai raɗaɗi. = [ 2:178 ] ya ku masu imani, daidaitawa shine dokan da aka yi umurni a gareku idan za'a aiwatar da hukuncin kisa &ndash; 'yantacce wa 'yantacce, bawa wa bawa, ta-mace wa ta-mace. idan dangin wanda aka kashe ya gafarta wa wani, da nuna godiya akan tsari, a biya diya mai adalci. wannan sauqi ne daga ubangijin ku da rahma. wanda ya qetare gabanin wannan, ya jawo wa kanshi azaba mai zafi.

--Qur'an 2:178


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 7 ya
 2. 3 ku
 3. 6 wa
 4. 1 anda
 5. 1 suka
 6. 4 yi
 7. 2 imani
 8. 30 an
 9. 1 wajabta
 10. 218 a
 11. 1 kanku
 12. 1 yin
 13. 1 isasi
 14. 1 cikin
 15. 1 kasassu
 16. 11 da
 17. 3 kuma
 18. 4 bawa
 19. 2 mace
 20. 74 to
 21. 4 wanda
 22. 3 aka
 23. 1 rangwamen
 24. 2 wani
 25. 1 abu
 26. 2 gare
 27. 2 shi
 28. 3 daga
 29. 1 uwansa
 30. 1 bi
 31. 1 alheri
 32. 2 biya
 33. 1 zuwa
 34. 1 kyautatawa
 35. 2 wancan
 36. 1 sau
 37. 1 ewa
 38. 2 ne
 39. 1 ubangijinku
 40. 1 rahama
 41. 1 ce
 42. 1 zalunci
 43. 1 bayan
 44. 1 yana
 45. 2 azaba
 46. 3 mai
 47. 1 ra
 48. 3 i
 49. 1 2
 50. 1 178
 51. 1 masu
 52. 1 daidaitawa
 53. 1 shine
 54. 1 dokan
 55. 1 umurni
 56. 1 gareku
 57. 2 idan
 58. 1 za
 59. 3 rsquo
 60. 1 aiwatar
 61. 1 hukuncin
 62. 1 kisa
 63. 1 ndash
 64. 2 lsquo
 65. 2 yantacce
 66. 2 ta-mace
 67. 1 dangin
 68. 1 kashe
 69. 1 gafarta
 70. 1 nuna
 71. 1 godiya
 72. 1 akan
 73. 1 tsari
 74. 1 diya
 75. 1 adalci
 76. 2 wannan
 77. 1 sauqi
 78. 1 ubangijin
 79. 1 rahma
 80. 1 qetare
 81. 1 gabanin
 82. 1 jawo
 83. 1 kanshi
 84. 1 zafi
 85. 1 ayyuha
 86. 1 allatheena
 87. 1 amanoo
 88. 1 kutiba
 89. 1 aaalaykumu
 90. 1 alqisasu
 91. 1 fee
 92. 1 alqatla
 93. 1 alhurru
 94. 1 bialhurri
 95. 1 waalaaabdu
 96. 1 bialaaabdi
 97. 1 waalontha
 98. 1 bialontha
 99. 1 faman
 100. 1 aaufiya
 101. 1 lahu
 102. 2 min
 103. 1 akheehi
 104. 1 shay-on
 105. 1 faittibaaaun
 106. 1 bialmaaaroofi
 107. 1 waadaon
 108. 1 ilayhi
 109. 1 bi-ihsanin
 110. 2 thalika
 111. 1 takhfeefun
 112. 1 rabbikum
 113. 1 warahmatun
 114. 1 famani
 115. 1 iaatada
 116. 1 baaada
 117. 1 falahu
 118. 1 aaathabun
 119. 1 aleemun
 120. 44 o
 121. 86 you
 122. 80 who
 123. 27 believe
 124. 1 d
 125. 37 prescribed
 126. 232 for
 127. 171 is
 128. 411 the
 129. 2 legal
 130. 18 retribution
 131. 82 in
 132. 12 matter
 133. 91 of
 134. 12 murdered
 135. 23 freeman
 136. 177 and
 137. 96 slave
 138. 73 female
 139. 33 but
 140. 31 whoever
 141. 15 pardoned
 142. 15 it
 143. 56 from
 144. 46 his
 145. 45 brother
 146. 5 anything
 147. 41 then
 148. 1 follows
 149. 3 up
 150. 55 with
 151. 2 suitable
 152. 19 payment
 153. 50 him
 154. 14 kindness
 155. 45 that
 156. 12 concession
 157. 53 your
 158. 46 lord
 159. 44 mercy
 160. 25 transgresses
 161. 42 after
 162. 29 punishment
 163. 36 painful
 164. 28 have
 165. 1 attained
 166. 3 faith
 167. 5 just
 168. 5 ordained
 169. 13 cases
 170. 3 killing
 171. 83 free
 172. 32 woman
 173. 37 if
 174. 4 something
 175. 4 91
 176. 1 guilt
 177. 4 93
 178. 2 remitted
 179. 8 guilty
 180. 11 person
 181. 44 by
 182. 68 this
 183. 14 remission
 184. 39 shall
 185. 68 be
 186. 3 adhered
 187. 8 fairness
 188. 1 restitution
 189. 1 fellow-man
 190. 18 made
 191. 1 goodly
 192. 10 manner
 193. 18 alleviation
 194. 1 sustainer
 195. 3 act
 196. 5 grace
 197. 1 none
 198. 1 less
 199. 1 wilfully
 200. 1 bounds
 201. 5 what
 202. 2 right
 203. 14 there
 204. 7 grievous
 205. 3 suffering
 206. 1 store
 207. 6 ye
 208. 26 retaliation
 209. 13 forgiven
 210. 4 somewhat
 211. 4 injured
 212. 5 prosecution
 213. 9 according
 214. 4 usage
 215. 3 unto
 216. 35 he
 217. 1 transgresseth
 218. 24 will
 219. 2 doom
 220. 20 law
 221. 7 equality
 222. 27 murder
 223. 22 any
 224. 19 slain
 225. 7 grant
 226. 6 reasonable
 227. 8 demand
 228. 5 compensate
 229. 7 handsome
 230. 8 gratitude
 231. 13 exceeds
 232. 17 limits
 233. 4 grave
 234. 7 penalty
 235. 10 one
 236. 9 aggrieved
 237. 2 bloodwit
 238. 33 should
 239. 12 good
 240. 12 so
 241. 3 limit
 242. 3 chastisement
 243. 16 believers
 244. 33 man
 245. 5 offender
 246. 7 granted
 247. 4 some
 248. 4 heir
 249. 2 agreed
 250. 2 equitably
 251. 1 exacted
 252. 1 discharged
 253. 10 those
 254. 5 believed
 255. 1 reciprocation
 256. 3 was
 257. 7 servant
 258. 2 thing
 259. 4 pursuing
 260. 7 as
 261. 1 honorable
 262. 1 remuneration
 263. 7 lightening
 264. 1 exceeded
 265. 6 compensation
 266. 1 ed
 267. 13 victim
 268. 17 has
 269. 10 been
 270. 12 anyone
 271. 5 way
 272. 3 follow
 273. 1 appropriately
 274. 1 handsomely
 275. 4 make
 276. 1 amends
 277. 1 means
 278. 2 well
 279. 9 torment
 280. 1 761
 281. 1 762
 282. 2 set
 283. 12 s
 284. 2 guardian
 285. 5 blood-money
 286. 3 decided
 287. 3 fairly
 288. 1 courteously
 289. 3 suffer
 290. 14 case
 291. 9 killed
 292. 2 pardons
 293. 12 pay
 294. 4 relief
 295. 4 however
 296. 2 goes
 297. 3 beyond
 298. 2 these
 299. 1 faithful
 300. 1 hearts
 301. 1 prescriptive
 302. 1 rule
 303. 6 decreed
 304. 1 observe
 305. 1 wilful
 306. 1 thus
 307. 2 enjoying
 308. 3 civil
 309. 2 liberty
 310. 1 divested
 311. 2 freedom
 312. 1 personal
 313. 1 rights
 314. 1 identical
 315. 2 circumstances
 316. 2 same
 317. 2 social
 318. 2 position
 319. 1 co-religionist
 320. 2 forgive
 321. 2 forgiveness
 322. 1 go
 323. 2 hand
 324. 1 sound
 325. 1 judgement
 326. 1 demands
 327. 1 agreeable
 328. 2 reason
 329. 1 judged
 330. 1 appropriate
 331. 13 blood
 332. 1 answer
 333. 2 liberality
 334. 2 generosity
 335. 1 admission
 336. 3 relaxation
 337. 1 advanced
 338. 2 allah
 339. 1 creator
 340. 6 thereafter
 341. 1 put
 342. 1 equivalent
 343. 1 execution
 344. 1 warfare
 345. 1 mass
 346. 1 killings
 347. 4 followed
 348. 1 deeds
 349. 2 towards
 350. 4 fair
 351. 2 culprit
 352. 1 due
 353. 3 awaits
 354. 2 bondsman
 355. 5 yet
 356. 1 whomsoever
 357. 2 aught
 358. 1 serving
 359. 1 lenity
 360. 1 payments
 361. 1 whosoever
 362. 4 transgress
 363. 1 afflictive
 364. 2 whether
 365. 13 or
 366. 2 dealt
 367. 2 equity
 368. 2 recompense
 369. 6 paid
 370. 1 spite
 371. 1 iman
 372. 3 people
 373. 1 someone
 374. 1 absolved
 375. 1 claimed
 376. 1 correctness
 377. 2 easement
 378. 1 receive
 379. 1 deliberate
 380. 1 unjust
 381. 12 murderer
 382. 2 heirs
 383. 1 falls
 384. 6 on
 385. 1 pardoning
 386. 3 side
 387. 1 fulfilling
 388. 2 other
 389. 1 making
 390. 1 kindly
 391. 1 enough
 392. 2 please
 393. 1 offends
 394. 1 regarding
 395. 1 extenuation
 396. 7 let
 397. 2 honourable
 398. 3 equivalence
 399. 2 at
 400. 3 all
 401. 1 reas
 402. 2 concerning
 403. 1 ones
 404. 1 offered
 405. 1 clemency
 406. 1 close
 407. 2 following
 408. 1 beneficence
 409. 1 back
 410. 1 literally
 411. 2 death
 412. 1 sanctioned
 413. 1 convicted
 414. 2 receives
 415. 4 pardon
 416. 2 party
 417. 2 rules
 418. 4 must
 419. 2 accordingly
 420. 3 merciful
 421. 1 alteration
 422. 2 against
 423. 5 face
 424. 3 qisas
 425. 2 recourse
 426. 2 latter
 427. 1 pursue
 428. 2 former
 429. 10 money
 430. 1 obligation
 431. 1 nice
 432. 1 security
 433. 1 life
 434. 1 cornerstone
 435. 1 civilized
 436. 1 society
 437. 1 chosen
 438. 1 graced
 439. 1 belief
 440. 1 qisaas
 441. 2 dealing
 442. 5 committed
 443. 2 status
 444. 2 they
 445. 5 are
 446. 2 men
 447. 1 women
 448. 1 bondage
 449. 2 no
 450. 1 bearing
 451. 1 before
 452. 1 justice
 453. 1 system
 454. 5 kin
 455. 3 appreciative
 456. 4 equitable
 457. 1 trespasses
 458. 1 through
 459. 2 court
 460. 1 full
 461. 1 aspects
 462. 1 see
 463. 1 4
 464. 1 92-93
 465. 1 5
 466. 1 32
 467. 1 17
 468. 1 33
 469. 1 42
 470. 1 40
 471. 2 -
 472. 1 overlooks
 473. 1 follow-up
 474. 1 conduct
 475. 2 ransom
 476. 2 manslaughter
 477. 2 common
 478. 2 now
 479. 4 acute
 480. 1 involving
 481. 2 murders
 482. 1 charged
 483. 1 alone
 484. 1 else
 485. 2 accountable
 486. 1 compliance
 487. 1 award
 488. 2 family
 489. 3 obligatory
 490. 1 reprieve
 491. 2 unjustly
 492. 1 executed
 493. 1 graceful
 494. 2 al-qisas
 495. 1 kill
 496. 4 when
 497. 5 killer
 498. 1 happens
 499. 2 bondman
 500. 1 8217
 501. 1 behalf
 502. 2 e
 503. 2 fulfil
 504. 1 desirable
 505. 1 nourisher-sustainer
 506. 1 transgression
 507. 1 8212
 508. 1 most
 509. 4 upon
 510. 4 commits
 511. 2 aggression
 512. 1 also
 513. 1 sibling
 514. 1 them
 515. 1 lawn
 516. 2 punished
 517. 1 likewise
 518. 1 willing
 519. 1 show
 520. 2 leniency
 521. 1 accordance
 522. 1 genuine
 523. 1 allowance
 524. 1 understanding
 525. 1 part
 526. 1 charge
 527. 3 state
 528. 1 intentions
 529. 1 master
 530. 3 goodness
 531. 2 capital
 532. 1 persons
 533. 2 crime
 534. 1 would
 535. 1 applicable
 536. 1 only
 537. 1 respectively
 538. 1 where
 539. 1 fellow
 540. 1 citizen
 541. 1 concerned
 542. 1 commutes
 543. 1 sentence
 544. 2 commutation
 545. 1 adequately
 546. 1 implemented
 547. 1 terms
 548. 1 measure
 549. 1 mdash
 550. 1 hereby
 551. 1 declared
 552. 1 regardless
 553. 1 her
 554. 2 may
 555. 2 response
 556. 1 form
 557. 2 order
 558. 1 turning
 559. 2 criminal
 560. 1 into
 561. 1 indicates
 562. 1 how
 563. 2 god
 564. 1 therefore
 565. 1 does
 566. 1 not
 567. 1 prosecute
 568. 1 basis
 569. 1 once
 570. 2 relatives
 571. 1 interested
 572. 1 know
 573. 1 invoking
 574. 1 anger
 575. 2 partly
 576. 1 seek
 577. 1 courtesy
 578. 1 proper
 579. 1 ensuing
 580. 2 blood-wit
 581. 1 dictated
 582. 1 ordered
 583. 1 revenge
 584. 2 liberated
 585. 1 peaceful
 586. 1 settlement
 587. 1 discharge
 588. 1 fulfillment
 589. 1 reduction
 590. 1 transgressed
 591. 1 violated
 592. 1 torture
 593. 1 realization
 594. 2 done
 595. 1 whoso
 596. 1 incurs
 597. 1 take
 598. 1 innocently
 599. 1 satisfactorily
 600. 1 ease
 601. 1 burden
 602. 1 everyone
 603. 1 own
 604. 1 commandment
 605. 1 etc
 606. 1 adhering
 607. 1 kills
 608. 1 taking
 609. 1 touching
 610. 2 kindliness
 611. 1 --
 612. 3 prosecuted
 613. 1 woe
 614. 1 true
 615. 1 die
 616. 2 whom
 617. 1 obliged
 618. 1 satisfaction
 619. 3 fine
 620. 1 humanity
 621. 1 indulgence
 622. 1 bloodshedding
 623. 1 sore
 624. 1 bloodshed
 625. 1 liberal
 626. 1 dispensation
 627. 1 sternly
 628. 1 based
 629. 1 process
 630. 1 determined
 631. 1 enslaved
 632. 1 feminine
 633. 1 successor
 634. 1 rabb
 635. 1 severe
 636. 1 unlawfully
 637. 1 religious
 638. 1 ma
 639. 1 ruf
 640. 1 recognised
 641. 1 procedure
 642. 1 fosterer