Quran/2/185

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/2 > Quran/2/184 > Quran/2/185 > Quran/2/186

Quran/2/185


 1. the month of ramadhan [ is that ] in which was revealed the qur'an, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. so whoever sights [ the new moon of ] the month, let him fast it; and whoever is ill or on a journey - then an equal number of other days. allah intends for you ease and does not intend for you hardship and [ wants ] for you to complete the period and to glorify allah for that [ to ] which he has guided you; and perhaps you will be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/2/185 (0)

 1. shahru ramadana allathee onzila feehi alqur-anu hudan lilnnasi wabayyinatin mina alhuda waalfurqani faman shahida minkumu alshshahra falyasumhu waman kana mareedan aw aaala safarin faaaiddatun min ayyamin okhara yureedu allahu bikumu alyusra wala yureedu bikumu alaausra walitukmiloo alaaiddata walitukabbiroo allaha aaala ma hadakum walaaaallakum tashkuroona <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (1)

 1. month (of) ramadhaan (is) that was revealed therein the quran, a guidance for mankind and clear proofs of [ the ] guidance and the criterion. so whoever witnesses among you the month, then he should fast in it, and whoever is sick or on a journey then prescribed number (should be made up) from days other. intends allah for you [ the ] ease and not intends for you [ the ] hardship, so that you complete the prescribed period and that you magnify allah for [ what ] he guided you so that you may (be) grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (2)

 1. it was the month of ramadan in which the qur'an was [ first ] bestowed from on high as a guidance unto man and a self-evident proof of that guidance, and as the standard by which to discern the true from the false. hence, whoever of you lives to see this month shall fast throughout it; but he that is ill, or on a journey, [ shall fast instead for the same ] number of other days. god wills that you shall have ease, and does not will you to suffer hardship; but [ he desires ] that you complete the number [ of days required ], and that you extol god for his having guided you aright, and that you render your thanks [ unto him ]. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (3)

 1. the month of ramadan in which was revealed the qur'an, a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the criterion (of right and wrong). and whosoever of you is present, let him fast the month, and whosoever of you is sick or on a journey, (let him fast the same) number of other days. allah desireth for you ease; he desireth not hardship for you; and (he desireth) that ye should complete the period, and that ye should magnify allah for having guided you, and that peradventure ye may be thankful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (4)

 1. ramadhan is the (month) in which was sent down the qur'an, as a guide to mankind, also clear (signs) for guidance and judgment (between right and wrong). so every one of you who is present (at his home) during that month should spend it in fasting, but if any one is ill, or on a journey, the prescribed period (should be made up) by days later. allah intends every facility for you; he does not want to put to difficulties. (he wants you) to complete the prescribed period, and to glorify him in that he has guided you; and perchance ye shall be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (5)

 1. ramadhan is the (month) in which was sent down the qur'an, as a guide to mankind, also clear (signs) for guidance and judgment (between right and wrong). so every one of you who is present (at his home) during that month should spend it in fas ting, but if any one is ill, or on a journey, the prescribed period (should be made up) by days later. god intends every facility for you; he does not want to put to difficulties. (he wants you) to complete the prescribed period, and to glorify him in that he has guided you; and perchance ye shall be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (6)

 1. the month of ramazan is that in which the quran was revealed, a guidance to men and clear proofs of the guidance and the distinction; therefore whoever of you is present in the month, he shall fast therein, and whoever is sick or upon a journey, then (he shall fast) a (like) number of other days; allah desires ease for you, and he does not desire for you difficulty, and (he desires) that you should complete the number and that you should exalt the greatness of allah for his having guided you and that you may give thanks. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (7)

 1. the month of ramadan is the month when the quran was sent down as guidance for mankind with clear proofs of guidance and the criterion by which to distinguish right from wrong. therefore, whoever of you is present in that month, let him fast; but he who is ill or on a journey shall fast a similar number of days later on. god desires ease for you, not hardship. he desires you to fast the whole month, so that you may glorify him for his having guided you and so that you may be grateful to him. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (8)

 1. the month of ramadan is that in which the quran was caused to descend-a guidance for humanity-and clear portents of the guidance, and the criterion between right and wrong. so whoever of you bore witness to the month, then, formal fasting, and whoever had been sick or on a journey, then, a period of other days. god wants ease for you, and wants not hardship for you, so that you perfect the period and that you magnify god because he guided you so that perhaps you will give thanks. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (9)

 1. the month of ramadan is when the quran was sent down as guidance for mankind, and with explanations for guidance, and as a standard. let any of you who is at home during the month, fast in it; while anyone who is ill or on a journey should [ set an equal ] number of other days. god wants things to be easy for you and does not want any hardship for you, so complete the number and magnify god because he has guided you, so that you may act grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (10)

ramaḍân is the month in which the quran was revealed as a guide for humanity with clear proofs of guidance and the standard ˹to distinguish between right and wrong˺. so whoever is present this month, let them fast. but whoever is ill or on a journey, then ˹let them fast˺ an equal number of days ˹after ramaḍân˺. allah intends ease for you, not hardship, so that you may complete the prescribed period and proclaim the greatness of allah for guiding you, and perhaps you will be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (11)

 1. the month of ramadan is when the qur'an was revealed, giving guidance to humanity, and clear messages of guidance and a standard for distinguishing right from wrong. whoever lives to see this month should fast. whoever is sick or traveling should fast on alternate days. god wants it to be easy for you, not hard, so you can complete the days you missed. so praise god for his guidance to you, and give thanks. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (12)

 1. ramadan is the month of fasting during which the quran's poignant disclosure was revealed to guide people into all truth; its clear revelations guide out of darkness and superstition and eliminate want of spiritual and intellectual vision into illumination and mental enlightenment, and its precepts are the standard to judge right or wrong. therefore, he who grasps sight of the birth of the moon shall begin to fast. but he who is sick or proceeding on a journey shall fast the same number of days at a later time. allah purposes to put you at ease and not make you experience discomfort. he wants you to complete the course of fasting so that you praise allah and extol his glorious attributes for his guidance to the path of righteousness and that you may hopefully impel yourselves to feel gratitude. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (13)

 1. a month in early autumn, in which the quran was sent down as a guide to the people and a clarification of the guidance and the criterion. therefore, whoever of you can observe the season, then let him fast therein. and whoever is ill or traveling, then the same number from different days. god wants to bring you ease and not to bring you hardship; and so that you may complete the count, and glorify god for what he has guided you, that you may be thankful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (14)

 1. it was in the month of ramadan that the quran was revealed as guidance for mankind, clear messages giving guidance and distinguishing between right and wrong. so any one of you who is present that month should fast, and anyone who is ill or on a journey should make up for the lost days by fasting on other days later. god wants ease for you, not hardship. he wants you to complete the prescribed period and to glorify him for having guided you, so that you may be thankful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (15)

 1. the month of ramadhan: therein was sent down the qur'an: is a guidance unto mankind, and with evidences: one of the books of guidance and the distinction. so whosoever of you witnesseth the month, he shall fast it, and whosoever sick or journeying, for him the like number of other days. allah intendeth for you ease, and intendeth not for you hardship; so ye shall fulfil the number and shall magnify allah for his having guided you,and haply ye may give thanks. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (16)

 1. ramadan is the month in which the qur'an was revealed as guidance to man and clear proof of the guidance, and criterion (of falsehood and truth). so when you see the new moon you should fast the whole month; but a person who is ill or travelling (and fails to do so) should fast on other days, as god wishes ease and not hardship for you, so that you complete the (fixed) number (of fasts), and give glory to god for the guidance, and be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (17)

 1. the month of ramadan is the one in which the qur&acute;an was sent down as guidance for mankind, with clear signs containing guidance and discrimination. any of you who are resident for the month should fast it. but any of you who are ill or on a journey should fast a number of other days. allah desires ease for you; he does not desire difficulty for you. you should complete the number of days and proclaim allah&acute;s greatness for the guidance he has given you so that hopefully you will be thankful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (18)

 1. the month of ramadan, in which the qur'an was sent down as guidance for people, and as clear signs of guidance and the criterion (between truth and falsehood). therefore whoever of you is present this month, must fast it, and whoever is so ill that he cannot fast or on a journey (must fast the same) number of other days. god wills ease for you, and he does not will hardship for you, so that you can complete the number of the days required, and exalt god for he has guided you, and so it may be that you will give thanks (due to him). <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (19)

 1. the month of ramaḍa[[]] is one in which the qur'a[[]] was sent down as guidance to mankind, with manifest proofs of guidance and the criterion. so let those of you who witness it fast [ in ] it, and as for someone who is sick or on a journey, let it be a [ similar ] number of other days. allah desires ease for you, and he does not desire hardship for you, and so that you may complete the number, and magnify allah for guiding you, and that you may give thanks. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (20)

 1. the month of ramadan, wherein was revealed the quran as a guidance to mankind, and as manifest sign, and as a discrimination. so he amongst you who is at his home during this month then let him fast through it; but he who is sick or on a journey, then ano <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (21)

 1. 185. the month of ramadan (is the month) in which the qur'an all-supreme reading) was sent down: a guidance to mankind, and supreme evidences of the guidance and the all-distinctive criterion; so, whoever of you is present (literally: witnesses the month) at the month, then he should fast it; and whoever is sick or on a journey, then a (fixed) number of other days. allah wills for you ease, and he does not will difficulty for you (he wills) and that you should complete the (fixed) number. and magnify allah for having guided you, and that possibly you would thank (him). <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (22)

 1. the month of ramadan is the month in which the quran was revealed; a guide for the people, the most authoritative of all guidance and a criteria to discern right from wrong. anyone of you who knows that the month of ramadan has begun, he must start to fast. those who are sick or on a journey have to fast the same number of days at another time. god does not impose any hardship upon you. he wants you to have comfort so that you may complete the fast, glorify god for his having given you guidance, and that, perhaps, you would give him thanks. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (23)

 1. the month of ramadan is the one in which the qur'an was revealed as guidance for mankind, and as clear signs that show the right way and distinguish between right and wrong. so those of you who witness the month must fast in it. but the one who is sick, or is on a journey (should fast) as much from other days (as he missed). allah intends (to provide) ease for you and does not intend (to create) hardship for you. all this is so that you may complete the number (of fasts as prescribed) and proclaim the takbir of allah for having guided you, and (so) that you may be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (24)

 1. the month of ramadhan has been chosen for your collective training because this is the month in which revelation of the qur'an began (with the most revolutionary and benevolent message ever). it is guidance for mankind, and it clearly explains the 'why' of every rule. and it is the criterion of right and wrong. so, whoever is at home during this month should participate in the program. whoever of you is sick or on a journey, let him do abstinence later. allah desires for you ease. he desires not hardship for you - and that you should complete the period. (do not treat this program as just a ritual). the objective of this training is to establish the greatness of allah on earth for having placed you on a well-lighted road, and then being practically grateful by sharing his bounties with others. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (25)

 1. the month of ramadan is the (month) in which was sent down the quran as a guide to mankind, also clear (signs for) guidance and judgment (between right and wrong); so every one of you who is present (at his home) during that month should spend it in fasting. but, if any one is ill or on a journey, the prescribed period (should be made up) by days later. allah intends every facility for you; he does not want to put you to difficulties. (he wants you) to complete the prescribed period. and to glorify him because he has guided you; and for this reason, you should be grateful to him. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (26)

 1. the month of ramadhan [ is that ] in which was revealed the qur'an, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. so whoever sights [ the new moon of ] the month, let him fast it; and whoever is ill or on a journey - then an equal number of other days. allah intends for you ease and does not intend for you hardship and [ wants ] for you to complete the period and to glorify allah for that [ to ] which he has guided you; and perhaps you will be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (27)

 1. it is the month of ramadhan in which the qur'an was revealed, a guidance for mankind with clear teachings showing the right way and a criterion of truth and falsehood. therefore, anyone of you who witnesses that month should fast therein, and whoever is ill or upon a journey shall fast a similar number of days later on. allah intends your well-being and does not want to put you to hardship. he wants you to complete the prescribed period so that you should glorify his greatness and render thanks to him for giving you guidance. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (28)

 1. ramadhan is the month during which the qur&acute;an was revealed. it is (not only) the guidance for mankind, (but is also) the self-evident proof of (the truth of) that guidance, and (it is) the criterion (of the right and the wrong conduct). whoever among you lives to see that month, must observe fasts (during that month). whoever among you is sick or on a journey, (must fast) the same number of other days. allah wants to make matters easy for you; he does not want to impose hardships on you. so complete the period (of fasting). glorify allah (and thank him) for the guidance he has granted. perhaps, you would be grateful! <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (29)

 1. the month of ramadan (is the month) in which the qur'an has been sent down as guidance for mankind containing clear signs which lead (to the straight road) and distinguishing (the truth from falsehood). therefore, he who witnesses this month must fast it, and he who is ill or on a journey should complete the count by (fasting on equal number of) other days. allah desires ease for you and does not desire hardship for you so that you complete the prescribed number of fasting days, and that you glorify him for the guidance which he has blessed you with, and that you may become grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (30)

 1. the month of ramazan, in which is sent down al-quran, a guidance for mankind, and clear proofs for the guidance and al-furqan. so one of you who has witnessed the month must pass it in fasting. and who became sick or is in travel - then the prescribed period (is to be completed) from days later. allah desires ease for you, he does not intend difficulty for you; and that you shall complete the prescribed number, and that you may glorify allah realising that he has guided you and that you may pay thanks. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (31)

 1. ramadan is the month in which the quran was revealed. guidance for humanity, and clear portents of guidance, and the criterion. whoever of you witnesses the month, shall fast it. but whoever is sick, or on a journey, then a number of other days. god desires ease for you, and does not desire hardship for you, that you may complete the number, and celebrate god for having guided you, so that you may be thankful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (32)

 1. ramadan is the month the quran was revealed as a guide to humanity, as proof, and as the guidance and the criterion. so every one of you who are present during that month should spend it abstaining, but if anyone is ill or on a journey, the prescribed period should be made up days later. god intends good for you, he does not want to make it difficult for you, instead he wants for you to complete the prescribed period, and to glorify him, for he has guided you, so you might be grateful.  <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (33)

 1. ramadan is the month in which the qur&acute;an was sent down: this book is a perfect guidance for mankind and consists of clear teachings which show the right way and are a criterion of truth and falsehood. therefore from now on whoever witnesses it, it is obligatory on hire to fast the whole month, but if one be ill or on a journey, he should make up for the same number by fasting on other days. allah desires to show leniency to you and does not desire to show any hardship. "therefore this method is being shown to you so that you may complete the number of fast days and glorify allah for the guidance he has shown to you and be grateful to him. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (34)

 1. month of ramadan is the one in which quran, a guide for the people and clear evidences of the guidance and the criterion (of right and wrong), was sent down. so anyone of you who sees the month should fast in it. and anyone who is sick or traveling, then (he should fast) a number of other days. god wants ease for you and he does not want difficulty for you, so that you complete the (mandated) number, and so that you magnify god for guiding you, and you may be thankful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (35)

 1. the month of ramadhan, in which the qur'an was revealed; as a guide to the people and clarities from the guidance and the criterion. whoever of you witnesses the month, then let him fast it. and whoever is ill or traveling, then the same number from different days. god wants to bring you ease and not to bring you hardship; and so that you may complete the count, and magnify god for what he has guided you, that you may be thankful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (36)

 1. month of ramadan in which was revealed the qur'aan &mdash; guidance for mankind with clear substantiation thereof and the criterion. one, who gets to witness the month, observes it in fasting. and whoever is ill or in journey, for him the count of the number of days of fasting is to be made up by observing fasts on other days. allah wants to make things easy &mdash; and not difficult &mdash; for you to complete the number of days of fasting and hymn the greatness of allah for the guidance that he has given you, and so that you do feel grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (37)

 1. [ the islamic month of ] ramadan is the month on which this qur'an was revealed: a guidance for mankind, with clear signs [ indicating its divine source ] and as a criterion to distinguish the right from the wrong [ in absence of a divine standard for judgment, there is no such thing as right or wrong as everything is justifiable. ] from now on, you must observe the fast in the month of ramadan. those who become sick or have to take a trip, must later make up for the lost fasting days. let it be known that god wants to make it easy for you rather putting you through the hardship. fasting [ in the month of ramadan ] is a way of worship that god wants you to perform so that you may have the opportunity to glorify god and to show your thanks and appreciation for his guidance. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (38)

 1. the month of ramadan in which was sent down the qur'an - the guidance for mankind, the direction and the clear criteria (to judge between right and wrong); so whoever among you witnesses this month, must fast for the (whole) month; and whoever is sick or on a journey, may fast the same number in other days; allah desires ease for you and does not desire hardship for you - so that you complete the count (of fasts), and glorify allah's greatness for having guided you, and so that you may be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (39)

 1. the month of ramadan is the month in which the koran was sent down, a guidance for people, and clear verses of guidance and the criterion. therefore, whoever of you witnesses the month, let him fast. but he who is ill, or on a journey shall (fast) a similar number (of days) later on. allah wants ease for you and does not want hardship for you. and that you fulfill the number of days and exalt allah who has guided you in order that you be thankful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (40)

 1. the month of ramadan is that in which the qur'an was revealed, a guidance to men and clear proofs of the guidance and the criterion. so whoever of you is present in the month, he shall fast therein, and whoever is sick or on a journey, (he shall fast) a (like) number of other days. allah desires ease for you, and he desires not hardship for you, and (he desires) that you should complete the number and that you should exalt the greatness of allah for having guided you and that you may give thanks. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (41)

 1. (the) month (of) ramadan , which the koran was descended in it, (is) guidance to the people, and evidences from the guidance and the separator of right and wrong/koran , so who witnessed from you the month, so he should fast it (e) , and who was sick/diseased or on (a) journey/trip/voyage, so numbered/counted from other days. god wills/wants with you the ease/flexibility and does not want with you the difficulty/hardship , and to complete the term , and to greaten/magnify god on what he guided you, and maybe you thank/be grateful . <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (42)

 1. the month of ramadaan is that in which the qur'an was revealed as a guidance for mankind with clear proofs of guidance and discrimination. therefore, whosoever is present at home in this month let him fast therein. but whoso is temporarily sick or on a journey, shall fast the same number of other days, allah desires ease for you and he desires not hardship for you, and he desires that you may complete the number, and that you may exalt allah for his having guided you and that you may be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (43)

 1. ramadan is the month during which the quran was revealed, providing guidance for the people, clear teachings, and the statute book. those of you who witness this month shall fast therein. those who are ill or traveling may substitute the same number of other days. god wishes for you convenience, not hardship, that you may fulfill your obligations, and to glorify god for guiding you, and to express your appreciation. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (44)

 1. the month of ramzan in which quran was sent down, the direction for the people and guidance and clear signs of judgement; that whoso of you finds this month, necessarily, he should fast in it, and whoso is ill or on a journey then same number of fasting in other days; allah desires facility for you and desires not hardship and for this, that you should complete the counting and speak of the greatness of allah, as he guided you and so that you may be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (45)

 1. the (lunar) month of ramadzan is that in which the qur'an (started to be) revealed as a guidance for the whole of mankind with its clear evidences (providing comprehensive) guidance and the discrimination (between right and wrong). therefore he who shall witness the month, should fast (for full month) during it, but he who is sick or is on a journey shall fast (to make up) the prescribed number in other days. allah wishes facility for you and does not wish hardship for you. (this facility is given to you) that you may complete the number (of required fasts) and you may exalt the greatness of allah for his having guided you, and that you may render thanks (to him). <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (46)

 1. the month of ramadan in which was revealed the quran, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion (between right and wrong). so whoever of you sights (the crescent on the first night of) the month (of ramadan i.e. is present at his home), he must observe saum (fasts) that month, and whoever is ill or on a journey, the same number (of days which one did not observe saum (fasts) must be made up) from other days. allah intends for you ease, and he does not want to make things difficult for you. (he wants that you) must complete the same number (of days), and that you must magnify allah (i.e. to say takbeer (allahu-akbar; allah is the most great) on seeing the crescent of the months of ramadan and shawwal) for having guided you so that you may be grateful to him. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (47)

 1. the month of ramadan, wherein the koran was sent down to be a guidance to the people, and as clear signs of the guidance and the salvation. so let those of you, who are present at the month, fast it; and if any of you be sick, or if he be on a journey, then a number of other days; god desires ease for you, and desires not hardship for you; and that you fulfil the number, and magnify god that he has guided you, and haply you will be thankful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (48)

 1. the month of ramadhan, wherein was revealed the koran, for a guidance to men, and for manifestations of guidance, and for a discrimination. and he amongst you who beholds this month then let him fast it; but he who is sick or on a journey, then another number of days;- god desires for you what is easy, and desires not for you what is difficult,- that ye may complete the number, and say, 'great is god,' for that he has guided you; haply ye may give thanks. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (49)

 1. the month of ramadan shall ye fast, in which the koran was sent down from heaven, a direction unto men, and declarations of direction, and the distinction between good and evil. therefore let him among you who shall be present in this month, fast the same month; but he who shall be sick, or on a journey, shall fast the like number of other days. god would make this an ease unto you, and would not make it a difficulty unto you; that ye may fulfill the number of days, and glorify god, for that he hath directed you, and that ye may give thanks. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (50)

 1. as to the month ramadhan in which the koran was sent down to be man's guidance, and an explanation of that guidance, and of that illumination, as soon as any one of you observeth the moon, let him set about the fast; but he who is sick, or upon a journey, shall fast a like number of other days. god wisheth you ease, but wisheth not your discomfort, and that you fulfil the number of days, and that you glorify god for his guidance, and that you be thankful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (51)

 1. in the month of ramadan the koran was revealed, a book of guidance for mankind &ndash;&ndash; with proofs of guidance distinguishing right from wrong. therefore whoever of you is present in that month let him fast. but he who is ill or on a journey shall fast a similar number of days later on. god desires your well&ndash;being, not your discomfort. he desires you to fast the whole month so that you may magnify god and render thanks to him for giving you his guidance. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (52)

 1. the quran, which enables the realization of the truth and delineates the difference between the right and the wrong, has been revealed in the month of ramadan. whoever among you is present in this month should fast (experience the essence of fasting at every level). and whoever is ill or traveling can make up for the days that are missed. (hu) wants to facilitate experiencing your essential reality through fasting, not cause you hardship. by completing the required amount of days (hu) wants you to feel and appreciate his akbariyyah, to the degree of your experience of the reality. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (53)

 1. the month of ramadan that wherein the qur'an was sent down to be a guidance for mankind, and as clear signs of guidance and a criterion (between right and wrong) . therefore, whoever of you is present (at his home) during the month, he shall fast therein and whoever is sick or on a journey, he shall then (fast) the same number of other days; allah desires ease for you, and he does not desire hardship for you; so you should complete the number (of days decreed) , and exalt allah for his having guided you, and that haply you might be grateful (to him) . <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185

Quran/2/185 (54)

 1. (it was the) month of ramazan, during which the quran was sent down (for the) guidance of human beings, and it (contains) clear explanations of the guidance and the distinction (between right and wrong). so whoever among you is present in the month of (ramadan), let him then fast, and whoever is sick or on journey then (he should fast for the missed) number of days later. allah intends ease for you and he does not intend hardship for you, and (this concession is given so) that you should complete the (required) number (of days), and that you should regard allah great for having guided you and that you should be grateful. <> watan ramalana ne wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. to, wanda ya halarta daga gare ku a watan, sai ya azumce shi, kuma wanda ya kasance majinyaci ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya adadi daga wasu kwanuka na dabam. allah yana nufin sauƙi gare ku, kuma ba ya nufin tsanani gare ku, kuma domin ku cika adadin, kuma domin ku girmama allah a kan ya shiryar da ku, kuma tsammaninku, za ku gode. = [ 2:185 ] a cikin watan ramadan ne aka saukar da al-quran, yana bada shirya ga mutane, da bada koyar wa bayyanene, da littafin dokoki. wanda a cikin ku suka shaida wannan watan suyi azumi daga nan. wanda basu da lafiya ko suna tafiya suyi daidain wasu ranaku. allah na so ya sauqaqa muku, ba qunci ba, don ku cika takalifi, ku daukaka allah da ya shiryad daku, ku kuma nuna godiyan ku. allah na amsar adu'ar bayin shi

--Qur'an 2:185


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 4 watan
 2. 1 ramalana
 3. 2 ne
 4. 5 wanda
 5. 2 aka
 6. 2 saukar
 7. 9 da
 8. 1 al
 9. 1 ur
 10. 1 ani
 11. 116 a
 12. 1 cikinsa
 13. 3 yana
 14. 2 shiriya
 15. 2 ga
 16. 2 mutane
 17. 1 hujjoji
 18. 1 bayyanannu
 19. 4 daga
 20. 1 rarrabewa
 21. 120 to
 22. 8 ya
 23. 1 halarta
 24. 3 gare
 25. 12 ku
 26. 2 sai
 27. 1 azumce
 28. 2 shi
 29. 6 kuma
 30. 1 kasance
 31. 1 majinyaci
 32. 2 ko
 33. 1 kuwa
 34. 2 kan
 35. 2 tafiya
 36. 1 biya
 37. 1 adadi
 38. 2 wasu
 39. 1 kwanuka
 40. 3 na
 41. 1 dabam
 42. 60 allah
 43. 2 nufin
 44. 1 sau
 45. 3 i
 46. 3 ba
 47. 1 tsanani
 48. 2 domin
 49. 2 cika
 50. 1 adadin
 51. 1 girmama
 52. 1 shiryar
 53. 1 tsammaninku
 54. 1 za
 55. 1 gode
 56. 1 2
 57. 2 185
 58. 2 cikin
 59. 41 ramadan
 60. 2 al-quran
 61. 2 bada
 62. 1 shirya
 63. 1 koyar
 64. 1 wa
 65. 1 bayyanene
 66. 1 littafin
 67. 1 dokoki
 68. 1 suka
 69. 1 shaida
 70. 1 wannan
 71. 2 suyi
 72. 1 azumi
 73. 1 nan
 74. 1 basu
 75. 1 lafiya
 76. 1 suna
 77. 1 daidain
 78. 1 ranaku
 79. 70 so
 80. 1 sauqaqa
 81. 1 muku
 82. 1 qunci
 83. 1 don
 84. 1 takalifi
 85. 1 daukaka
 86. 1 shiryad
 87. 1 daku
 88. 1 nuna
 89. 1 godiyan
 90. 1 amsar
 91. 1 adu
 92. 7 rsquo
 93. 1 ar
 94. 1 bayin
 95. 1 shahru
 96. 1 ramadana
 97. 1 allathee
 98. 1 onzila
 99. 1 feehi
 100. 1 alqur-anu
 101. 1 hudan
 102. 1 lilnnasi
 103. 1 wabayyinatin
 104. 1 mina
 105. 1 alhuda
 106. 1 waalfurqani
 107. 1 faman
 108. 1 shahida
 109. 1 minkumu
 110. 1 alshshahra
 111. 1 falyasumhu
 112. 1 waman
 113. 1 kana
 114. 1 mareedan
 115. 1 aw
 116. 2 aaala
 117. 1 safarin
 118. 1 faaaiddatun
 119. 1 min
 120. 1 ayyamin
 121. 1 okhara
 122. 2 yureedu
 123. 1 allahu
 124. 2 bikumu
 125. 1 alyusra
 126. 1 wala
 127. 1 alaausra
 128. 1 walitukmiloo
 129. 1 alaaiddata
 130. 1 walitukabbiroo
 131. 1 allaha
 132. 1 ma
 133. 1 hadakum
 134. 1 walaaaallakum
 135. 1 tashkuroona
 136. 121 month
 137. 213 of
 138. 1 ramadhaan
 139. 122 is
 140. 124 that
 141. 53 was
 142. 27 revealed
 143. 9 therein
 144. 346 the
 145. 20 quran
 146. 95 guidance
 147. 171 for
 148. 28 mankind
 149. 281 and
 150. 36 clear
 151. 12 proofs
 152. 24 criterion
 153. 45 whoever
 154. 9 witnesses
 155. 7 among
 156. 291 you
 157. 26 then
 158. 93 he
 159. 48 should
 160. 75 fast
 161. 71 in
 162. 47 it
 163. 29 sick
 164. 56 or
 165. 61 on
 166. 44 journey
 167. 18 prescribed
 168. 66 number
 169. 51 be
 170. 7 made
 171. 12 up
 172. 21 from
 173. 69 days
 174. 33 other
 175. 12 intends
 176. 35 ease
 177. 55 not
 178. 35 hardship
 179. 43 complete
 180. 19 period
 181. 13 magnify
 182. 6 what
 183. 33 guided
 184. 46 may
 185. 23 grateful
 186. 49 which
 187. 26 qur
 188. 29 an
 189. 16 91
 190. 2 first
 191. 16 93
 192. 1 bestowed
 193. 1 high
 194. 43 as
 195. 6 unto
 196. 3 man
 197. 2 self-evident
 198. 4 proof
 199. 6 standard
 200. 11 by
 201. 2 discern
 202. 1 true
 203. 1 false
 204. 1 hence
 205. 3 lives
 206. 4 see
 207. 26 this
 208. 31 shall
 209. 1 throughout
 210. 24 but
 211. 25 ill
 212. 2 instead
 213. 17 same
 214. 43 god
 215. 5 wills
 216. 5 have
 217. 28 does
 218. 9 will
 219. 1 suffer
 220. 29 desires
 221. 5 required
 222. 2 extol
 223. 23 his
 224. 18 having
 225. 1 aright
 226. 4 render
 227. 11 your
 228. 16 thanks
 229. 37 him
 230. 28 right
 231. 25 wrong
 232. 5 whosoever
 233. 20 present
 234. 22 let
 235. 3 desireth
 236. 12 ye
 237. 1 peradventure
 238. 10 thankful
 239. 10 ramadhan
 240. 23 sent
 241. 23 down
 242. 11 guide
 243. 4 also
 244. 11 signs
 245. 4 judgment
 246. 15 between
 247. 9 every
 248. 19 one
 249. 46 who
 250. 15 at
 251. 9 home
 252. 14 during
 253. 4 spend
 254. 19 fasting
 255. 7 if
 256. 12 any
 257. 14 later
 258. 6 facility
 259. 12 want
 260. 5 put
 261. 3 difficulties
 262. 26 wants
 263. 19 glorify
 264. 23 has
 265. 2 perchance
 266. 1 fas
 267. 1 ting
 268. 3 ramazan
 269. 4 men
 270. 4 distinction
 271. 15 therefore
 272. 4 upon
 273. 5 like
 274. 8 desire
 275. 7 difficulty
 276. 7 exalt
 277. 10 greatness
 278. 11 give
 279. 4 when
 280. 17 with
 281. 4 distinguish
 282. 5 similar
 283. 6 whole
 284. 1 caused
 285. 1 descend
 286. 5 humanity
 287. 2 portents
 288. 1 bore
 289. 6 witness
 290. 1 formal
 291. 1 had
 292. 4 been
 293. 2 perfect
 294. 4 because
 295. 5 perhaps
 296. 2 explanations
 297. 1 while
 298. 7 anyone
 299. 2 set
 300. 4 equal
 301. 3 things
 302. 6 easy
 303. 1 act
 304. 3 rama
 305. 2 7693
 306. 4 n
 307. 3 761
 308. 3 762
 309. 2 them
 310. 1 after
 311. 3 proclaim
 312. 4 guiding
 313. 4 giving
 314. 2 messages
 315. 4 distinguishing
 316. 6 traveling
 317. 1 alternate
 318. 1 hard
 319. 4 can
 320. 4 missed
 321. 2 praise
 322. 4 s
 323. 1 poignant
 324. 1 disclosure
 325. 12 people
 326. 2 into
 327. 3 all
 328. 8 truth
 329. 4 its
 330. 1 revelations
 331. 1 out
 332. 1 darkness
 333. 1 superstition
 334. 1 eliminate
 335. 1 spiritual
 336. 1 intellectual
 337. 1 vision
 338. 2 illumination
 339. 1 mental
 340. 1 enlightenment
 341. 1 precepts
 342. 9 are
 343. 2 judge
 344. 1 grasps
 345. 1 sight
 346. 1 birth
 347. 4 moon
 348. 1 begin
 349. 1 proceeding
 350. 2 time
 351. 1 purposes
 352. 13 make
 353. 3 experience
 354. 3 discomfort
 355. 1 course
 356. 1 glorious
 357. 1 attributes
 358. 1 path
 359. 1 righteousness
 360. 2 hopefully
 361. 1 impel
 362. 1 yourselves
 363. 3 feel
 364. 1 gratitude
 365. 1 early
 366. 1 autumn
 367. 1 clarification
 368. 5 observe
 369. 1 season
 370. 2 different
 371. 4 bring
 372. 5 count
 373. 2 lost
 374. 5 evidences
 375. 1 books
 376. 1 witnesseth
 377. 1 journeying
 378. 2 intendeth
 379. 3 fulfil
 380. 4 haply
 381. 5 falsehood
 382. 2 new
 383. 1 person
 384. 1 travelling
 385. 1 fails
 386. 4 do
 387. 3 wishes
 388. 3 fixed
 389. 8 fasts
 390. 1 glory
 391. 4 acute
 392. 2 containing
 393. 5 discrimination
 394. 1 resident
 395. 5 given
 396. 15 must
 397. 1 cannot
 398. 1 due
 399. 2 manifest
 400. 7 those
 401. 1 someone
 402. 4 wherein
 403. 1 sign
 404. 2 amongst
 405. 3 through
 406. 1 ano
 407. 1 all-supreme
 408. 1 reading
 409. 1 supreme
 410. 1 all-distinctive
 411. 1 literally
 412. 1 possibly
 413. 5 would
 414. 3 thank
 415. 3 most
 416. 1 authoritative
 417. 2 criteria
 418. 1 knows
 419. 1 begun
 420. 1 start
 421. 2 another
 422. 2 impose
 423. 1 comfort
 424. 1 lsquo
 425. 5 show
 426. 4 way
 427. 1 much
 428. 1 provide
 429. 4 intend
 430. 1 create
 431. 1 takbir
 432. 1 chosen
 433. 1 collective
 434. 2 training
 435. 1 revelation
 436. 1 began
 437. 1 revolutionary
 438. 1 benevolent
 439. 1 message
 440. 1 ever
 441. 1 clearly
 442. 1 explains
 443. 1 why
 444. 1 rule
 445. 1 participate
 446. 2 program
 447. 1 abstinence
 448. 6 -
 449. 1 treat
 450. 1 just
 451. 1 ritual
 452. 1 objective
 453. 1 establish
 454. 1 earth
 455. 1 placed
 456. 1 well-lighted
 457. 2 road
 458. 3 being
 459. 1 practically
 460. 1 sharing
 461. 1 bounties
 462. 1 others
 463. 1 reason
 464. 2 sights
 465. 3 teachings
 466. 1 showing
 467. 1 well-being
 468. 1 only
 469. 1 conduct
 470. 1 matters
 471. 1 hardships
 472. 1 granted
 473. 1 lead
 474. 1 straight
 475. 1 blessed
 476. 2 become
 477. 1 al-furqan
 478. 2 witnessed
 479. 1 pass
 480. 1 became
 481. 1 travel
 482. 1 8212
 483. 1 completed
 484. 1 realising
 485. 1 pay
 486. 1 celebrate
 487. 1 abstaining
 488. 2 good
 489. 4 difficult
 490. 2 might
 491. 3 book
 492. 1 consists
 493. 2 now
 494. 1 obligatory
 495. 1 hire
 496. 1 leniency
 497. 1 quot
 498. 1 method
 499. 2 shown
 500. 1 sees
 501. 1 mandated
 502. 1 clarities
 503. 1 aan
 504. 3 mdash
 505. 1 substantiation
 506. 1 thereof
 507. 1 gets
 508. 1 observes
 509. 1 observing
 510. 1 hymn
 511. 1 islamic
 512. 1 indicating
 513. 2 divine
 514. 1 source
 515. 1 absence
 516. 1 there
 517. 1 no
 518. 1 such
 519. 1 thing
 520. 1 everything
 521. 1 justifiable
 522. 1 take
 523. 2 trip
 524. 1 known
 525. 1 rather
 526. 1 putting
 527. 1 worship
 528. 1 perform
 529. 1 opportunity
 530. 2 appreciation
 531. 4 direction
 532. 8 koran
 533. 1 verses
 534. 3 fulfill
 535. 1 order
 536. 1 descended
 537. 1 separator
 538. 3 e
 539. 1 diseased
 540. 1 voyage
 541. 1 numbered
 542. 1 counted
 543. 1 flexibility
 544. 1 term
 545. 1 greaten
 546. 1 maybe
 547. 1 ramadaan
 548. 3 whoso
 549. 1 temporarily
 550. 2 providing
 551. 1 statute
 552. 1 substitute
 553. 1 convenience
 554. 1 obligations
 555. 1 express
 556. 1 ramzan
 557. 1 judgement
 558. 1 finds
 559. 1 necessarily
 560. 1 counting
 561. 1 speak
 562. 1 lunar
 563. 1 ramadzan
 564. 1 started
 565. 1 comprehensive
 566. 1 full
 567. 1 wish
 568. 2 crescent
 569. 1 night
 570. 2 saum
 571. 1 did
 572. 2 say
 573. 1 takbeer
 574. 1 allahu-akbar
 575. 3 great
 576. 1 seeing
 577. 1 months
 578. 1 shawwal
 579. 1 salvation
 580. 1 manifestations
 581. 1 beholds
 582. 1 heaven
 583. 1 declarations
 584. 1 evil
 585. 1 hath
 586. 1 directed
 587. 1 explanation
 588. 1 soon
 589. 1 observeth
 590. 1 about
 591. 2 wisheth
 592. 3 ndash
 593. 1 well
 594. 1 enables
 595. 1 realization
 596. 1 delineates
 597. 1 difference
 598. 1 essence
 599. 1 level
 600. 2 hu
 601. 1 facilitate
 602. 1 experiencing
 603. 1 essential
 604. 2 reality
 605. 1 cause
 606. 1 completing
 607. 1 amount
 608. 1 appreciate
 609. 1 akbariyyah
 610. 1 degree
 611. 1 decreed
 612. 1 human
 613. 1 beings
 614. 1 contains
 615. 1 concession
 616. 1 regard