Quran/2/225

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/2 > Quran/2/224 > Quran/2/225 > Quran/2/226

Quran/2/225


 1. allah does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but he imposes blame upon you for what your hearts have earned. and allah is forgiving and forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/2/225 (0)

 1. la yu-akhithukumu allahu biallaghwi fee aymanikum walakin yu-akhithukum bima kasabat quloobukum waallahu ghafoorun haleemun <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (1)

 1. not will take you to task allah for (what is) unintentional in your oaths, [ and ] but he takes you to task for what (have) earned your hearts. and allah (is) oft-forgiving, most forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (2)

 1. god will not take you to task for oaths which you may have uttered without thought, but will take you to task [ only ] for what your hearts have conceived [ in earnest ]: for god is much-forgiving, forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (3)

 1. allah will not take you to task for that which is unintentional in your oaths. but he will take you to task for that which your hearts have garnered. allah is forgiving, clement. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (4)

 1. allah will not call you to account for thoughtlessness in your oaths, but for the intention in your hearts; and he is oft-forgiving, most forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (5)

 1. god will not call you to account for thoughtlessness in your oaths, but for the intention in your hearts; and he is oft-forgiving, most forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (6)

 1. allah does not call you to account for what is vain in your oaths, but he will call you to account for what your hearts have earned, and allah is forgiving, forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (7)

 1. god will not call you to account for any oaths you uttered unintentionally, but he will take you to task for what is intended in your hearts. god is most forgiving and forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (8)

 1. god will not take you to task for idle talk in your sworn oaths. rather, he will take you to task for what your hearts earned. and god is forgiving, forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (9)

 1. god does not take you to task for any idle talk in your oaths, but he does take you to task for whatever your hearts have earned. god is forgiving, lenient. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (10)

allah will not hold you accountable for unintentional oaths, but for what you intended in your hearts. and allah is all-forgiving, most forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (11)

 1. god does not blame you for foolishness in your oaths, but only as your hearts deserve. god is forgiving and gentle. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (12)

 1. allah excuses you for oaths in which the guilt does not reside in the intention, but he holds you responsible for oaths with guilty intention and allah is, ghafurun and hakimun (forbearing toward his creatures). <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (13)

 1. god will not call you to account for your casual oaths, but he will call you to account for what has entered your hearts. god is forgiving, compassionate. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (14)

 1. he will not call you to account for oaths you have uttered unintentionally, but he will call you to account for what you mean in your hearts. god is most forgiving and forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (15)

 1. allah will not take you to task for the vain in your oaths, but he shall take you to task for that which your hearts have earned, and he is the forgiving, the forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (16)

 1. god will not call you to account for that which is senseless in your oaths, but only for what is in your hearts; for god is forgiving and forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (17)

 1. allah will not take you to task for inadvertent statements in your oaths, but he will take you to task for the intention your hearts have made. allah is ever-forgiving, all-forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (18)

 1. god does not take you to task for a slip in your oaths, but he takes you to task for what your hearts have earned (through intention). and god is all-forgiving, all-clement. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (19)

 1. allah shall not take you to task for what is unconsidered in your oaths, but he shall take you to task for what your hearts have incurred, and allah is all-forgiving, all-forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (20)

 1. he will not call you to account for the unintentional word in your oaths, but he will call you to account for the intentions of your heart; but allah is forgiving and clement. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (21)

 1. allah will not take you to task for idleness in your oaths, but he will take you to task for whatever your hearts have earned; and allah is ever-forgiving, ever-forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (22)

 1. god will not take into account your inattentive oath. however, he will question you about what your hearts have gained. god is all-forgiving and lenient. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (23)

 1. allah does not hold you accountable for what is laghw (ineffectual) in your oaths, but he holds you accountable for what your hearts have produced. allah is forgiving, forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (24)

 1. allah will not task you for your senseless swearing. he holds you responsible for your intentional doings. allah is forgiving, clement. (therefore, a marriage will not be dissolved for senseless utterances of the husband or the wife). <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (25)

 1. allah will not call you to account for thoughtlessness in your oaths, but for the intention earned in your hearts; and allah is often forgiving (ghafoor), most forbearing (haleem). <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (26)

 1. allah does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but he imposes blame upon you for what your hearts have earned. and allah is forgiving and forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (27)

 1. allah will not hold you accountable for what is inadvertent in your oaths, but he will hold you accountable for what you intended in your hearts; allah is forgiving, forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (28)

 1. allah will not hold you accountable for your (unwitting and) idle oaths, but he will surely hold you accountable for the oaths that your hearts desire (and assert in earnest). and allah is the most forgiving, and the most forbearing! <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (29)

 1. allah will not hold you accountable for your vain oaths, but will take you to task for the oaths taken with serious intention in your hearts. and allah is most forgiving, most forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (30)

 1. allah will not call you to account for unintentional matter in your oaths. but, of course he will call you to account what your hearts did intend. and allah is oft-forgiving, most forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (31)

 1. god does not hold you responsible for your unintentional oaths, but he holds you responsible for your intentions. god is forgiving and forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (32)

 1. god will not call you to account for the thoughtlessness in your promises, but for the intention in your hearts. and he is oft-forgiving, most forbearing.  <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (33)

 1. allah hears everything you utter and knows everything. allah does not call you to account for unintentional and meaningless oaths, but will surely take you to task for oaths taken deliberately and in earnest: allah is forgiving and forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (34)

 1. god does not hold you responsible for your useless (and absurd) oaths, but he holds you responsible for what your hearts did (intentionally). god is forgiving and patient. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (35)

 1. god will not call you to account for your casual oaths, but he will call you to account for what has entered your hearts. god is forgiving, compassionate. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (36)

 1. allah does not hold you responsible for any casual oath that you may take, but he holds you responsible for that which is consciously taken. and allah is forgiving, kind. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (37)

 1. god does not hold you responsible for your unintentional oaths. however, he will question you about serious oaths (such as testifying under the oath in the court). god is indeed patient and forgiving. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (38)

 1. allah does not take you to task for oaths which are made unintentionally but he does take you to task for deeds which your hearts have done; and allah is oft forgiving, most forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (39)

 1. allah will not call you to account for a slip in your oaths. but he will take you to task for that which is intended in your hearts. allah is forgiving and merciful. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (40)

 1. allah will not call you to account for what is vain in your oaths, but he will call you to account for what your hearts have earned. and allah is forgiving, forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (41)

 1. god does not punish you with (for) nonsense/senseless talk in your oaths , and but he punishes you with (for) what your hearts/minds earned , and god (is) forgiving, clement . <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (42)

 1. allah will not call you to account for such of your oaths as are vain, but he will call you to account for what your hearts have earned. and allah is most forgiving, forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (43)

 1. god does not hold you responsible for the mere utterance of oaths; he holds you responsible for your innermost intentions. god is forgiver, clement. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (44)

 1. allah does not call you to account for your such oaths as they come out from your tongs unintentionally, yes, he calls you to account for what your hearts have done, and allah is forgiving, for" bearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (45)

 1. allah will not call you to account for what is vain (and unintentional) in your oaths, but he calls you to account for what your minds resolve and accomplish (by intentional swearing). and allah is great protector (against faults), highly forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (46)

 1. allah will not call you to account for that which is unintentional in your oaths, but he will call you to account for that which your hearts have earned. and allah is oft-forgiving, most-forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (47)

 1. god will not take you to task for a slip in your oaths; but he will take you to task for what your hearts have earned; and god is all-forgiving, all-clement. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (48)

 1. he will not catch you up for a casual word in your oaths, but he will catch you up for what your hearts have earned; but god is forgiving and clement. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (49)

 1. god will not punish you for an inconsiderate word in your oaths; but he will punish you for that which your hearts have assented unto: god is merciful and gracious. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (50)

 1. god will not punish you for a mistake in your oaths: but he will punish you for that which your hearts have done. god is gracious, merciful. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (51)

 1. god will not call you to account for that which is inadvertent in your oaths. but he will take you to task for that which is intended in your hearts. god is forgiving and lenient. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (52)

 1. allah will not hold you responsible for any oaths you make unknowingly, but he will hold you responsible for what is intended in your hearts (consciousness). allah is the ghafur, the halim. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (53)

 1. allah will not hold you liable for thoughtlessness in your oaths, but he will hold you liable for what your hearts have incurred; and allah is forgiving, forbearing. <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225

Quran/2/225 (54)

 1. allah will not catch you for what is vain in your oaths but he will catch you for that which your hearts have earned (intentionally) and allah is protectively forgiving, clement (kind). <> allah ba ya kama ku da laifi saboda yasasshiya a cikin rantsuwoyinku. kuma amma yana kama ku saboda abin da zukatanku suka sana'anta. kuma allah mai gafara ne, mai haƙuri. = [ 2:225 ] allah ba ya kama ku da ratsuwan kawai; ya na kama ku ne da ainihin abin da ke zukatan ku. allah maigafara ne, maji tausayi. dokokin sakin aure --Qur'an 2:225


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 64 allah
 2. 2 ba
 3. 3 ya
 4. 4 kama
 5. 5 ku
 6. 5 da
 7. 1 laifi
 8. 2 saboda
 9. 1 yasasshiya
 10. 7 a
 11. 1 cikin
 12. 1 rantsuwoyinku
 13. 2 kuma
 14. 1 amma
 15. 1 yana
 16. 2 abin
 17. 1 zukatanku
 18. 1 suka
 19. 1 sana
 20. 1 anta
 21. 2 mai
 22. 1 gafara
 23. 3 ne
 24. 1 ha
 25. 1 uri
 26. 1 2
 27. 1 225
 28. 1 ratsuwan
 29. 1 kawai
 30. 1 na
 31. 1 ainihin
 32. 1 ke
 33. 1 zukatan
 34. 1 maigafara
 35. 1 maji
 36. 1 tausayi
 37. 1 dokokin
 38. 1 sakin
 39. 1 aurela
 40. 1 yu-akhithukumu
 41. 1 allahu
 42. 1 biallaghwi
 43. 1 fee
 44. 1 aymanikum
 45. 1 walakin
 46. 1 yu-akhithukum
 47. 1 bima
 48. 1 kasabat
 49. 1 quloobukum
 50. 1 waallahu
 51. 1 ghafoorun
 52. 1 haleemun
 53. 55 not
 54. 68 will
 55. 29 take
 56. 109 you
 57. 60 to
 58. 30 task
 59. 107 for
 60. 36 what
 61. 73 is
 62. 11 unintentional
 63. 52 in
 64. 95 your
 65. 55 oaths
 66. 55 and
 67. 50 but
 68. 51 he
 69. 2 takes
 70. 26 have
 71. 16 earned
 72. 45 hearts
 73. 6 oft-forgiving
 74. 15 most
 75. 27 forbearing
 76. 42 god
 77. 17 which
 78. 2 may
 79. 3 uttered
 80. 1 without
 81. 1 thought
 82. 2 91
 83. 3 only
 84. 2 93
 85. 1 conceived
 86. 3 earnest
 87. 1 much-forgiving
 88. 15 that
 89. 1 garnered
 90. 34 forgiving
 91. 7 clement
 92. 29 call
 93. 32 account
 94. 5 thoughtlessness
 95. 24 the
 96. 9 intention
 97. 18 does
 98. 7 vain
 99. 4 any
 100. 4 unintentionally
 101. 6 intended
 102. 3 idle
 103. 3 talk
 104. 1 sworn
 105. 1 rather
 106. 2 whatever
 107. 3 lenient
 108. 16 hold
 109. 8 accountable
 110. 5 all-forgiving
 111. 3 blame
 112. 1 foolishness
 113. 4 as
 114. 1 deserve
 115. 1 gentle
 116. 1 excuses
 117. 1 guilt
 118. 1 reside
 119. 7 holds
 120. 13 responsible
 121. 4 with
 122. 1 guilty
 123. 1 ghafurun
 124. 1 hakimun
 125. 1 toward
 126. 1 his
 127. 1 creatures
 128. 4 casual
 129. 2 has
 130. 2 entered
 131. 2 compassionate
 132. 1 mean
 133. 3 shall
 134. 4 senseless
 135. 3 inadvertent
 136. 1 statements
 137. 2 made
 138. 2 ever-forgiving
 139. 2 all-forbearing
 140. 3 slip
 141. 1 through
 142. 2 all-clement
 143. 1 unconsidered
 144. 2 incurred
 145. 3 word
 146. 3 intentions
 147. 5 of
 148. 1 heart
 149. 1 idleness
 150. 1 ever-forbearing
 151. 1 into
 152. 1 inattentive
 153. 3 oath
 154. 2 however
 155. 2 question
 156. 2 about
 157. 1 gained
 158. 1 laghw
 159. 1 ineffectual
 160. 1 produced
 161. 2 swearing
 162. 2 intentional
 163. 1 doings
 164. 1 therefore
 165. 1 marriage
 166. 1 be
 167. 1 dissolved
 168. 1 utterances
 169. 1 husband
 170. 1 or
 171. 1 wife
 172. 1 often
 173. 1 ghafoor
 174. 1 haleem
 175. 1 impose
 176. 2 upon
 177. 1 imposes
 178. 1 unwitting
 179. 2 surely
 180. 1 desire
 181. 1 assert
 182. 3 taken
 183. 2 serious
 184. 1 matter
 185. 1 course
 186. 2 did
 187. 1 intend
 188. 1 promises
 189. 1 hears
 190. 2 everything
 191. 1 utter
 192. 1 knows
 193. 1 meaningless
 194. 1 deliberately
 195. 1 useless
 196. 1 absurd
 197. 2 intentionally
 198. 2 patient
 199. 1 consciously
 200. 2 kind
 201. 3 such
 202. 1 testifying
 203. 1 under
 204. 1 court
 205. 1 indeed
 206. 2 are
 207. 1 deeds
 208. 3 done
 209. 1 oft
 210. 3 merciful
 211. 5 punish
 212. 1 nonsense
 213. 1 punishes
 214. 2 minds
 215. 1 mere
 216. 1 utterance
 217. 1 innermost
 218. 1 forgiver
 219. 1 they
 220. 1 come
 221. 1 out
 222. 1 from
 223. 1 tongs
 224. 1 yes
 225. 2 calls
 226. 1 bearing
 227. 1 resolve
 228. 1 accomplish
 229. 1 by
 230. 1 great
 231. 1 protector
 232. 1 against
 233. 1 faults
 234. 1 highly
 235. 1 most-forbearing
 236. 4 catch
 237. 2 up
 238. 1 an
 239. 1 inconsiderate
 240. 1 assented
 241. 1 unto
 242. 2 gracious
 243. 1 mistake
 244. 1 make
 245. 1 unknowingly
 246. 1 consciousness
 247. 1 ghafur
 248. 1 halim
 249. 2 liable
 250. 1 protectively