Quran/2/255

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/2 > Quran/2/254 > Quran/2/255 > Quran/2/256

Quran/2/255 (Ayatul kursi in Hausa)


 1. allah - there is no deity except him, the ever-living, the sustainer of [ all ] existence. neither drowsiness overtakes him nor sleep. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. who is it that can intercede with him except by his permission? he knows what is [ presently ] before them and what will be after them, and they encompass not a thing of his knowledge except for what he wills. his kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires him not. and he is the most high, the most great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini --Qur'an 2:255
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:
  Hausa Translation Audio:

Segmented

 1. Allahu laaa ila ha illa huwal
 2. Allah - there is no deity except him,
 3. Allah, babu wani ubangiji face shi,
 4. Allah: babu wani elah ban da shi,


 1. hayyul
 2. the ever-living,
 3. rayayye,
 4. rayayye,


 1. qayyum
 2. the sustainer of [ all ] existence.
 3. mai tsayuwa da kome,
 4. na har abada.


 1. La ta'a khuzuhu sinatun
 2. neither drowsiness overtakes him
 3. gyangyaɗi ba ya kama shi,
 4. ba'a taba minti na rashin sani


 1. wala nawm
 2. nor sleep.
 3. kuma barci ba ya kama shi,
 4. ko janged ya cim ma shi ba.


 1. lahu mafissamawati wama fil ard
 2. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth.
 3. shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa.
 4. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne.


 1. manzallazi yashfah'u indahu illa bi'iznih
 2. who is it that can intercede with him except by his permission?
 3. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa?
 4. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so?


 1. ya'a lamu ma baina id him
 2. he knows what is [ presently ] before them
 3. yana sanin abin da yake a gaba gare su
 4. ya san lokatain bayan su,


 1. wama khalfahum
 2. and what will be after them,
 3. da abin da yake a bayansu.
 4. da na gaban su.


 1. wala yuhed'una bishay'in min ilmihi
 2. and they encompass not a thing of his knowledge
 3. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa,
 4. babu wanda ya san wani abu na ilmi,


 1. illa bima shaa
 2. except for what he wills.
 3. face da abin da ya so.
 4. sai da iznin shi.


 1. wa si'a kursiyussamawati wal ard
 2. his kursi extends over the heavens and the earth,
 3. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa.
 4. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa,


 1. wala ya'u dahu hifzuhuma
 2. and their preservation tires him not.
 3. kuma tsare su ba ya nauyayarsa.
 4. kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba.


 1. wa huwal aliyul azeem
 2. and he is the most high, the most great.
 3. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma.
 4. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

Quran/2/255 (0)

 1. allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyoomu la ta/khuthuhu sinatun wala nawmun lahu ma fee alssamawati wama fee al-ardi man tha allathee yashfaaau aaindahu illa bi-ithnihi yaaalamu ma bayna aydeehim wama khalfahum wala yuheetoona bishay-in min aailmihi illa bima shaa wasiaaa kursiyyuhu alssamawati waal-arda wala yaooduhu hifthuhuma wahuwa alaaaliyyu alaaatheemu <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (1)

 1. allah - (there is) no god except him, the ever-living, the sustainer of all that exists. not overtakes him slumber [ and ] not sleep. to him (belongs) what(ever) (is) in the heavens and what(ever) (is) in the earth. who (is) the one who can intercede with him except by he knows what (is) before them and what (is) behind them. and not they encompass anything of his knowledge except [ of ] what he willed. extends his throne (to) the heavens and the earth. and not tires him (the) guarding of both of them. and he (is) the most high, the most great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (2)

 1. god - there is no deity save him, the ever-living, the self-subsistent fount of all being. neither slumber overtakes him, nor sleep. his is all that is in the heavens and all that is on earth. who is there that could intercede with him, unless it be by his leave? he knows all that lies open before men and all that is hidden from them, whereas they cannot attain to aught of his knowledge save that which he wills [ them to attain ]. his eternal power overspreads the heavens and the earth, and their upholding wearies him not. and he alone is truly exalted, tremendous. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (3)

 1. allah! there is no deity save him, the alive, the eternal. neither slumber nor sleep overtaketh him. unto him belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. who is he that intercedeth with him save by his leave? he knoweth that which is in front of them and that which is behind them, while they encompass nothing of his knowledge save what he will. his throne includeth the heavens and the earth, and he is never weary of preserving them. he is the sublime, the tremendous. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (4)

 1. allah! there is no god but he,-the living, the self-subsisting, eternal. no slumber can seize him nor sleep. his are all things in the heavens and on earth. who is there can intercede in his presence except as he permitteth? he knoweth what (appeareth to his creatures as) before or after or behind them. nor shall they compass aught of his knowledge except as he willeth. his throne doth extend over the heavens and the earth, and he feeleth no fatigue in guarding and preserving them for he is the most high, the supreme (in glory). <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (5)

 1. god! there is no god but he,-the living, the self-subsisting, eternal. no slumber can seize him nor sleep. his are all things in the heavens and on earth. who is there can intercede in his presence except as he permitteth? he knoweth what (app eareth to his creatures as) before or after or behind them. nor shall they compass aught of his knowledge except as he willeth. his throne doth extend over the heavens and the earth, and he feeleth no fatigue in guarding and preserving them for he is t he most high, the supreme (in glory). <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (6)

 1. allah is he besides whom there is no god, the everliving, the self-subsisting by whom all subsist; slumber does not overtake him nor sleep; whatever is in the heavens and whatever is in the earth is his; who is he that can intercede with him but by his permission? he knows what is before them and what is behind them, and they cannot comprehend anything out of his knowledge except what he pleases, his knowledge extends over the heavens and the earth, and the preservation of them both tires him not, and he is the most high, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (7)

 1. god: there is no deity save him, the living, the eternal one. neither slumber nor sleep overtakes him. to him belong whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth. who can intercede with him except by his permission? he knows all that is before them and all that is behind them. they can grasp only that part of his knowledge which he wills. his throne extends over the heavens and the earth; and their upholding does not weary him. he is the sublime, the almighty one! <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (8)

 1. god! there is no god but he, the living, the eternal. neither slumber takes him nor sleep. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in and on the earth. who will intercede with him but with his permission? he knows what is in front of them and what is behind them. and they will not comprehend anything of his knowledge, but what he willed. his seat encompassed the heavens and the earth, and he is not hampered by their safe-keeping. and he is the lofty, the sublime. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (9)

 1. god! there is no deity except him, the living, the eternal! slumber does not overtake him, nor does sleep. what the heavens hold and what earth holds [ belongs ] to him. who is there to intercede with him except by his permission? he knows what lies before them and what&acute;s behind them, while they embrace nothing of his knowledge except whatever he may wish. his seat extends far over heaven and earth; preserving them both does not overburden him. he is the sublime, the almighty! <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (10)

allah! there is no god ˹worthy of worship˺ except him, the ever-living, all-sustaining. neither drowsiness nor sleep overtakes him. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. who could possibly intercede with him without his permission? he ˹fully˺ knows what is ahead of them and what is behind them, but no one can grasp any of his knowledge-except what he wills ˹to reveal˺. his seat encompasses the heavens and the earth, and the preservation of both does not tire him. for he is the most high, the greatest. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (11)

 1. god is the only god, the eternal and self-sustainer. he neither slumbers nor sleeps. he owns what is in the heavens and the earth. who is he who intercedes with him except with his permission? he knows what is before them and what is behind them. they know nothing of his knowledge except what he wills. the throne of his majesty covers the heavens and the earth, and protecting them does not tire him. he is most high and tremendous. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (12)

 1. allah, there is no ilah but he, the eternal, the absolute, purveyor of sustenance for all, and al-qayum (omnipotent) who preserves existence. it is not congruous with his divine nature to slumber or sleep. to him belong all in the heavens and on earth. who is it who can intercede on behalf of another in his august presence but by the graceful proclamation of his permission? he knows his creatures' experiences and the course of coming events which bridge their span and no one can comprehend anything of his knowledge nor can anything be known except as he will. his throne, his knowledge and his dominance and command extend over the heavens and earth, whose preservation does not tire him or worn out with fatigue, and he is above all and beyond all, he is the unique, whose attributes belong to the highest regions of thought and reality. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (13)

 1. god, there is no god but he, the living, the sustainer. no slumber or sleep overtakes him; to him belongs all that is in heavens and in the earth. who will intercede with him except by his leave he knows their present and their future, and they do not have any of his knowledge except for what he wishes. his throne encompasses all of the heavens and the earth and it is easy for him to preserve them. he is the high, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (14)

 1. god: there is no god but him, the ever living, the ever watchful.neither slumber nor sleep overtakes him. all that is in the heavens and in the earth belongs to him. who is there that can intercede with him except by his leave? he knows what is before them and what is behind them, but they do not comprehend any of his knowledge except what he wills. his throne extends over the heavens and the earth; it does not weary him to preserve them both. he is the most high, the tremendous. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (15)

 1. allah! there is no god but he, the living, the sustainer slumber taketh hold of him not, nor sleep. his is whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth. who is he that shall intercede with him except with his leave! he knoweth that which was before them and that which shall he after them, and they encompass not aught of his knowledge save that which he willeth. his throne comprehendeth the heavens and the earth, and the guarding of the twain wearieth him not. and he is the high, the supreme. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (16)

 1. god: there is no god but he, the living, eternal, self-subsisting, ever sustaining. neither does somnolence affect him nor sleep. to him belongs all that is in the heavens and the earth: and who can intercede with him except by his leave? known to him is all that is present before men and what is hidden (in time past and time future), and not even a little of his knowledge can they grasp except what he will. his seat extends over heavens and the earth, and he tires not protecting them: he alone is all high and supreme. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (17)

 1. allah, there is no god but him, the living, the self-sustaining. he is not subject to drowsiness or sleep. everything in the heavens and the earth belongs to him. who can intercede with him except by his permission? he knows what is before them and what is behind them but they cannot grasp any of his knowledge save what he wills. his footstool encompasses the heavens and the earth and their preservation does not tire him. he is the most high, the magnificent. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (18)

 1. god, there is no deity but he; the all-living, the self-subsisting (by whom all subsist). slumber does not seize him, nor sleep. his is all that is in the heavens and all that is on the earth. who is there that will intercede with him save by his leave? he knows what lies before them and what lies after them (what lies in their future and in their past, what is known to them and what is hidden from them); and they do not comprehend anything of his knowledge save what he wills. his seat (of dominion) embraces the heavens and the earth, and the preserving of them does not weary him; he is the all-exalted, the supreme. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (19)

 1. allah&mdash;there is no god except him&mdash; is the living one, the all-sustainer. neither drowsiness befalls him nor sleep. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. who is it that may intercede with him except with his permission? he knows that which is before them and that which is behind them, and they do not comprehend anything of his knowledge except what he wishes. his seat embraces the heavens and the earth, and he is not wearied by their preservation, and he is the all-exalted, the all-supreme. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (20)

 1. allah, there is no god but he, the living, the eternal. slumber takes him not, nor sleep. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. who is it that intercedes with him save by his permission? he knows what is before them and w <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (21)

 1. allah. there is no god except he, the ever-living, the superb upright sustainer. slumber does not overtake him, nor sleep; to him (belongs) whatever is in the heavens and whatever is in the earth. who is there that intercedes for his providence except by his permission? he knows whatever is in front of them (literally: between their hands) and whatever is behind them, and they do not encompass anything of his knowledge except whatever he has decided. his chair embraces the heavens and the earth; the preserving of them (literally: them both) does not tire him; and he is the ever-exalted, the ever-magnificent. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (22)

 1. god exists. there is no god but he, the everlasting and the guardian of life. drowsiness or sleep do not seize him. to him belongs all that is in the heavens and the earth. no one can intercede with him for others except by his permission. he knows about people's present and past. no one can grasp anything from his knowledge besides what he has permitted them to grasp. the heavens and the earth are under his dominion. he does not experience fatigue in preserving them both. he is the highest and the greatest. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (23)

 1. allah: there is no god but he, the living, the all-sustaining. neither dozing overtakes him nor sleep. to him belongs all that is in the heavens and all that is on the earth. who can intercede with him without his permission? he knows what is before them and what is behind them; while they encompass nothing of his knowledge, except what he wills. his kursiyy (chair) extends to the heavens and to the earth, and it does not weary him to look after them. he is the all-high, the supreme. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (24)

 1. these directions, tidings and warnings come from allah, the one true god. there is no god but he, the living, the originator of life, the self-subsisting sustainer of all creation. neither slumber, nor sleep overtakes him. all that exists in the highs and the lows, in the heavens and the earth, belongs to him alone. who can intercede in his court, except as a witness of law? his knowledge transcends time and space. no one can encompass a trace of his knowledge but through his laws. the throne of his supreme control extends over the highs and the lows. no fatigue touches him as he benevolently guards his dominion and creation. he is the glorious, the supreme. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (25)

 1. allah! there is no god but he&mdash; the living,&mdash; the self-sufficient,&mdash; the infinitely enduring,&mdash; slumber or sleep never reaches him. all things are his, in the heavens and on the earth. who is there who can plead in his presence except as he permits? he knows what (appears to his creatures), before or after or behind them. they shall not understand the smallest fragment of his knowledge except as he wills. his throne extends over the heavens and over the earth, and he does not tire in guarding and preserving them; and he is the most high (al-a'li), the supreme (al-azeem, in glory). [ this holy verse glorifying allah is known as ayat-ul-kursi. ] <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (26)

 1. allah - there is no deity except him, the ever-living, the sustainer of [ all ] existence. neither drowsiness overtakes him nor sleep. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. who is it that can intercede with him except by his permission? he knows what is [ presently ] before them and what will be after them, and they encompass not a thing of his knowledge except for what he wills. his kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires him not. and he is the most high, the most great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (27)

 1. allah! there is no god but him: the living, the eternal. he neither slumbers nor sleeps. to him belongs all that is in the heavens and the earth. who can intercede with him without his permission? he knows what is before them and what is behind them. they cannot gain access to any thing out of his knowledge except what he pleases. his throne is more vast than the heavens and the earth, and guarding of these both does not fatigue him. he is the exalted, the supreme. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (28)

 1. allah! there is no god but he! he is the eternal and the ever-living! neither drowsiness, nor sleep ever seizes him! everything in the heavens and everything on the earth belongs to him. who can dare intercede in his presence except by his leave? he knows everything that lies ahead of them and everything that is behind them. they shall never know anything about him except what he wills. his chair [[_]] (his authority and influence, his domain and command) [[_]] extends over the heavens and the earth. preserving and protecting them does not tire (or burden) him (in the least). he is the most high, the greatest! <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (29)

 1. allah! none is worthy of worship but he, the ever-living, the self-subsisting, the one who sustains and protects (the entire universe with his strategy). he is seized by neither slumber nor sleep. whatever is in the heavens and whatever is in the earth belongs to him alone. who can dare intercede with him except by his permission? (he) knows all that is (happening or has happened) before the creation, and all that is (about to happen) after them; and they cannot encompass anything of his knowledge except that which he wills. his throne (of empire and power and authority) encompasses the heavens and the earth, and the protection of both (the earth and the heavens) does not pose him any difficulty. and he alone is most high, most great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (30)

 1. allah! la-ilaha-illa-huwa, ever-alive, eternal. slumber does not overpower him, and nor sleep. to him owes existence whatever is in the heavens and whatever is in the earth. who is he that intercedes with him except under his permission? he knows whatever is in their two hands and whatever is behind them. they shall not grasp any thing out of his knowledge except whatever he permitted. his dominion extends and covers the heavens and the earth. the maintenance of these two brings him no fatigue. and he is the most high, the supreme. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (31)

 1. god! there is no god except he, the living, the everlasting. neither slumber overtakes him, nor sleep. to him belongs everything in the heavens and everything on earth. who is he that can intercede with him except with his permission? he knows what is before them, and what is behind them; and they cannot grasp any of his knowledge, except as he wills. his throne extends over the heavens and the earth, and their preservation does not burden him. he is the most high, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (32)

 1. god, there is no god but he, the living, the self-sufficient, the eternal. no exhaustion can overcome him, nor sleep. his are all things in the heavens and on earth. who is there who can intercede in his presence except as he permits? he knows what is before, after, and behind them. and they will not grasp any of his knowledge except as he wills. his throne extends over the heavens and the earth, and he feels no fatigue in guarding and preserving them, for he is the most high, the supreme.  <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (33)

 1. allah: the everlasting, the sustainer of the whole universe; there is no god but he. he does neither slumber nor sleep. whatsoever is in the heavens and in the earth is his. who is there that can intercede with him except by his own permission.? he knows what is before the people and also what is hidden from them. and they cannot comprehend anything of his knowledge save whatever he himself pleases to reveal. his kingdom spreads over the heavens and the earth and the guarding of these does not weary him. he alone is the supreme and the exalted. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (34)

 1. god, there is no god except him, the living and the eternal, he does not take a nap and no sleep. everything in the skies and on the earth belongs to him. who can mediate before him except with his permission? he knows what is in front of them and what is behind them, while they do not comprehend anything of his knowledge except what he wants. his throne extends over the skies and the earth, and maintaining them does not bother him. he is the superior, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (35)

 1. god, there is no god except he, the living, the sustainer. no slumber or sleep overtakes him; to him belongs all that is in the heavens and the earth. who will intercede with him except with his permission? he knows their present and their future, and they do not have any of his knowledge except for what he wishes. his throne encompasses all of the heavens and the earth and it is easy for him to preserve them. he is the most high, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (36)

 1. allah! none besides him is worthy of worship. he is for ever living, abiding. neither slumber nor sleep overtakes him ever. to him belongs whatever there is in the heavens and in/on the earth. who could intercede with him, except by his leave?h, e knows what is in their hands and what is behind them. and none can take anything of his knowledge except for what he wills. his seat of authority encompasses the heavens and the earth, and their upkeep tires him not. and he is the one high above anything, the one immensely great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (37)

 1. there is no deity beside god. he is alive and eternal. he never sleeps nor takes a recess. anything that exists in the heavens and on earth belongs to him. no body has the power of intercession in his court except with his permission. he knows what have people done in the past and what is awaiting them. no one is as knowledgeable as god and he gives as much knowledge as he wills to whoever he decides to bless him with. his kingship is spread all over the universe and includes the earth and the heavens. ruling over such vast realm of existence does not bother him a bit as he is the most high, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (38)

 1. allah - there is no god except him; he is alive (eternally, on his own) and the upholder (keeps others established); he never feels drowsy nor does he sleep; to him only belongs all whatever is in the heavens and all whatever is in the earth; who is he that can intercede* with him except by his command? he knows what is in front of them and what is behind them; and they do not achieve anything of his knowledge except what he wills; his throne (of sovereignty) encompasses the heavens and the earth; and it is not difficult for him to guard them; and he is the supreme, the greatest. (this verse is popularly known as ayat al-kursi. it has a special status and reciting it carries great reward. *prophet mohammed &ndash; peace and blessings be upon him &ndash; will be the first one to be granted the permission to intercede, others will follow.) <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (39)

 1. allah, there is no god except he, the living, the everlasting. neither dozing, nor sleep overtakes him. to him belongs all that is in the heavens and the earth. who is he that shall intercede with him except by his permission! he knows what will be before their hands and what was behind them, and they do not comprehend anything of his knowledge except what he willed. his seat embraces the heavens and the earth, and the preserving of them does not weary him. he is the high, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (40)

 1. allah -- there is no god but he, the ever-living, the self-subsisting by whom all subsist. slumber overtakes him not, nor sleep. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. who is he that can intercede with him but by his permission? he knows what is before them and what is behind them. and they encompass nothing of his knowledge except what he pleases. his knowledge extends over the heavens and the earth, and the preservation of them both tires him not. and he is the most high, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (41)

 1. god, no god except he, the live/alive, the of no beginning and self sufficient , no drowsiness/slumber ,and nor sleep takes him, for him what (is) in the skies/space and what (is) in the earth/planet earth. who (is) that who mediates at him, except with his permission ? he knows what (is) between their hands and what (is) behind them, and they do not comprehend/envelope with a thing from his knowledge, except with what he wills/wants. his throne/knowledge extended/contained/enriched the skies/space and the earth/planet earth, and (it) does not tire/burden him their (b)'s protection/observation , and he (is) the high/dignified , the great . <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (42)

 1. allah - there is no god save him, the living, the self-subsisting and all-sustaining. slumber seizes him not, nor sleep. to him belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. who is he that dare intercede with him save by his permission? he knows what is before them and what is behind them; and they encompass nothing of his knowledge, except what he pleases. his knowledge extends over the heavens and the earth; and the care of them wearies him not; and he is the high, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (43)

 1. god: there is no other god besides him, the living, the eternal. never a moment of unawareness or slumber overtakes him. to him belongs everything in the heavens and everything on earth. who could intercede with him, except in accordance with his will? he knows their past, and their future. no one attains any knowledge, except as he wills. his dominion encompasses the heavens and the earth, and ruling them never burdens him. he is the most high, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (44)

 1. allah is; none is to be worshiped save him, he is himself alive and sustainer of others. slumber seizes him not, nor sleep. to him belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever in the earth. who is he that would intercede with him save by his leave. knows he what is before them and what is behind them and they get nothing of his knowledge save what he desires. the heaven and earth are contained in his throne and their guarding is not a burden for him and he is the only exalted, the supreme. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (45)

 1. allah, there is no other, cannot be and will never be one worthy of worship but he, the ever living, self-subsisting and all-sustaining. slumber overtakes him not, nor sleep. whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth belongs to him. who is there that will intercede with him, save by his leave? he knows their future and their past; and they encompass nothing of his knowledge (of the things) except of such (things) as he (himself) pleases (to tell). his knowledge and suzerainty extends over the heavens and the earth and the care of them both tires him not. he is the supreme, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (46)

 1. allah! la ilaha illa huwa (none has the right to be worshipped but he), the ever living, the one who sustains and protects all that exists. neither slumber, nor sleep overtake him. to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. who is he that can intercede with him except with his permission? he knows what happens to them (his creatures) in this world, and what will happen to them in the hereafter . and they will never compass anything of his knowledge except that which he wills. his kursee extends over the heavens and the earth, and he feels no fatigue in guarding and preserving them. and he is the most high, the most great. (this verse 2:255 is called ayat-ul-kursee.) <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (47)

 1. god there is no god but he, the living, the everlasting. slumber seizes him not, neither sleep; to him belongs all that is in the heavens and the earth. who is there that shall intercede with him save by his leave? he knows what lies before them and what is after them, and they comprehend not anything of his knowledge save such as he wills. his throne comprises the heavens and earth; the preserving of them oppresses him not; he is the all-high, the all-glorious. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (48)

 1. god, there is no god but he, the living, the self-subsistent. slumber takes him not, nor sleep. his is what is in the heavens and what is in the earth. who is it that intercedes with him save by his permission? he knows what is before them and what behind them, and they comprehend not aught of his knowledge but of what he pleases. his throne extends over the heavens and the earth, and it tires him not to guard them both, for he is high and grand. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (49)

 1. god! there is no god but he; the living, the self-subsisting: neither slumber nor sleep seizeth him; to him belongeth whatsoever is in heaven, and on earth. who is he that can intercede with him, but through his good pleasure? he knoweth that which is past, and that which is to come unto them, and they shall not comprehend any thing of his knowledge, but so far as he pleaseth. his throne is extended over heaven and earth, and the preservation of both is no burden unto him. he is the high, the mighty. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (50)

 1. god! there is no god but he; the living, the eternal; nor slumber seizeth him, nor sleep; his, whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth! who is he that can intercede with him but by his own permission? he knoweth what hath been before them and what shall be after them; yet nought of his knowledge shall they grasp, save what he willeth. his throne reacheth over the heavens and the earth, and the upholding of both burdeneth him not; and he is the high, the great! <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (51)

 1. god: there is no god but him, the living, the eternal one. neither slumber nor sleep overtakes him. his is what the heavens and the earth contain. who can intercede with him except by his permission? he knows what is before and behind men. they can grasp only that part of his knowledge which he wills. his throne is as vast as the heavens and the earth, and the preservation of both does not weary him. he is the exalted, the immense one. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (52)

 1. allah is hu! there is no god (deity), only hu! the hayy and the qayyum (the sole source of life and the one who forms all things in his knowledge with the meanings of his namesthe one with whom everything subsists). neither drowsiness overtakes him (separation from the worlds even for a single instance) nor sleep (leaving creation to its own accord and withdrawing to his self). to him belongs everything in the heavens and on earth (the dimensions of knowledge and acts). who can intercede in his sight except by the permission of the forces that manifest from the names in one's essence? he knows the dimension in which they live and the dimension they are unable to perceive... nothing of his knowledge can be grasped if he does not will (allow via the suitability of the names in one's essence). his throne (sovereignty and administration [ rububiyyah ]) encompasses the heavens and the earth. it is not difficult for him to preserve them. he is the aliy (illimitably supreme) and the azim (possessor of infinite might). <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (53)

 1. allah! there is no god but he, the ever-living, the self-subsisting (the sustainer of all things) ; slumber seizes him not, nor sleep; to him belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. who is it that can intercede with him save by his leave? he knows what is before them and what is behind them, while they comprehend nothing of his knowledge except what he wills. his kursiy (knowledge) extends over the heavens and the earth; and preserving them both tires him not; and, he is the highest, the greatest. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Quran/2/255 (54)

 1. allah, there is no god except him, the living, the eternally existing; neither slumber takes hold of him nor sleep; whatever is in the skies and whatever is in the earth is his. who is there who can recommend to him except by his permission? he knows that which is before them and that which is behind them, and they cannot encompass anything from his knowledge except that which he wills (to impart); his chair (power, jurisdiction) extends over the skies and the earth and it does not tire him to preserve (monitor) them both, and he is the high, the great. <> allah, babu wani ubangiji face shi, rayayye, mai tsayuwa da kome, gyangyaɗi ba ya kama shi, kuma barci ba ya kama shi, shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa. wane ne wanda yake yin ceto a wurinsa, face da izninsa? yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu. kuma ba su kewayewa da kome daga ilminsa, face da abin da ya so. kursiyyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa. kuma tsare su ba ya nauyayarsa. kuma shi ne maɗaukaki, mai girma. = [ 2:255 ] allah: babu wani elah ban da shi, rayayye, na har abada. ba'a taba minti na rashin sani ko janged ya cim ma shi ba. kome da kome dake cikin sammai da qasa na shi ne. wa zai iya ceto da shi, ban da sai yadda ya so? ya san lokatain bayan su, da na gaban su. babu wanda ya san wani abu na ilmi, sai da iznin shi. mulkin shi ya kewaye sammai da qasa, kuma iko da su bai taba yin nauyi gare shi ba. shi ne mafi daukaka, mafi girma. babu tilas cikin addini

--Qur'an 2:255

Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 34 allah
 2. 4 babu
 3. 3 wani
 4. 1 ubangiji
 5. 3 face
 6. 13 shi
 7. 2 rayayye
 8. 2 mai
 9. 1 tsayuwa
 10. 22 da
 11. 4 kome
 12. 1 gyangya
 13. 1 i
 14. 7 ba
 15. 10 ya
 16. 2 kama
 17. 5 kuma
 18. 1 barci
 19. 5 ne
 20. 5 abin
 21. 5 yake
 22. 18 a
 23. 4 cikin
 24. 4 sammai
 25. 2 asa
 26. 1 wane
 27. 2 wanda
 28. 2 yin
 29. 2 ceto
 30. 1 wurinsa
 31. 1 izninsa
 32. 1 yana
 33. 1 sanin
 34. 1 gaba
 35. 2 gare
 36. 6 su
 37. 1 bayansu
 38. 1 kewayewa
 39. 1 daga
 40. 1 ilminsa
 41. 3 so
 42. 1 kursiyyunsa
 43. 1 yalwaci
 44. 1 tsare
 45. 1 nauyayarsa
 46. 4 ma
 47. 1 aukaki
 48. 2 girma
 49. 2 2
 50. 2 255
 51. 1 elah
 52. 2 ban
 53. 5 na
 54. 1 har
 55. 1 abada
 56. 2 rsquo
 57. 2 taba
 58. 1 minti
 59. 1 rashin
 60. 1 sani
 61. 1 ko
 62. 1 janged
 63. 1 cim
 64. 1 dake
 65. 2 qasa
 66. 1 wa
 67. 1 zai
 68. 1 iya
 69. 2 sai
 70. 1 yadda
 71. 2 san
 72. 1 lokatain
 73. 1 bayan
 74. 1 gaban
 75. 1 abu
 76. 1 ilmi
 77. 1 iznin
 78. 1 mulkin
 79. 1 kewaye
 80. 1 iko
 81. 1 bai
 82. 1 nauyi
 83. 2 mafi
 84. 1 daukaka
 85. 1 tilas
 86. 1 addini
 87. 1 allahu
 88. 3 la
 89. 2 ilaha
 90. 4 illa
 91. 2 huwa
 92. 1 alhayyu
 93. 1 alqayyoomu
 94. 1 ta
 95. 1 khuthuhu
 96. 1 sinatun
 97. 3 wala
 98. 1 nawmun
 99. 1 lahu
 100. 2 fee
 101. 2 alssamawati
 102. 2 wama
 103. 1 al-ardi
 104. 1 man
 105. 1 tha
 106. 1 allathee
 107. 1 yashfaaau
 108. 1 aaindahu
 109. 1 bi-ithnihi
 110. 1 yaaalamu
 111. 1 bayna
 112. 1 aydeehim
 113. 1 khalfahum
 114. 1 yuheetoona
 115. 1 bishay-in
 116. 1 min
 117. 1 aailmihi
 118. 1 bima
 119. 1 shaa
 120. 1 wasiaaa
 121. 1 kursiyyuhu
 122. 1 waal-arda
 123. 1 yaooduhu
 124. 1 hifthuhuma
 125. 1 wahuwa
 126. 1 alaaaliyyu
 127. 1 alaaatheemu
 128. 5 -
 129. 61 there
 130. 310 is
 131. 71 no
 132. 65 god
 133. 83 except
 134. 195 him
 135. 441 the
 136. 9 ever-living
 137. 10 sustainer
 138. 117 of
 139. 46 all
 140. 71 that
 141. 5 exists
 142. 84 not
 143. 18 overtakes
 144. 38 slumber
 145. 309 and
 146. 50 sleep
 147. 80 to
 148. 34 belongs
 149. 105 what
 150. 10 ever
 151. 113 in
 152. 97 heavens
 153. 109 earth
 154. 63 who
 155. 24 one
 156. 43 can
 157. 44 intercede
 158. 60 with
 159. 39 by
 160. 236 he
 161. 46 knows
 162. 34 before
 163. 110 them
 164. 33 behind
 165. 47 they
 166. 12 encompass
 167. 21 anything
 168. 191 his
 169. 62 knowledge
 170. 3 willed
 171. 22 extends
 172. 27 throne
 173. 9 tires
 174. 10 guarding
 175. 17 both
 176. 24 most
 177. 31 high
 178. 20 great
 179. 8 deity
 180. 23 save
 181. 2 self-subsistent
 182. 1 fount
 183. 1 being
 184. 25 neither
 185. 48 nor
 186. 25 on
 187. 4 could
 188. 1 unless
 189. 19 it
 190. 13 be
 191. 13 leave
 192. 7 lies
 193. 1 open
 194. 3 men
 195. 4 hidden
 196. 9 from
 197. 1 whereas
 198. 9 cannot
 199. 2 attain
 200. 5 aught
 201. 19 which
 202. 24 wills
 203. 5 91
 204. 5 93
 205. 20 eternal
 206. 4 power
 207. 1 overspreads
 208. 26 their
 209. 3 upholding
 210. 2 wearies
 211. 6 alone
 212. 1 truly
 213. 5 exalted
 214. 4 tremendous
 215. 5 alive
 216. 1 overtaketh
 217. 3 unto
 218. 2 belongeth
 219. 18 whatsoever
 220. 1 intercedeth
 221. 6 knoweth
 222. 5 front
 223. 5 while
 224. 10 nothing
 225. 19 will
 226. 1 includeth
 227. 9 never
 228. 8 weary
 229. 14 preserving
 230. 4 sublime
 231. 42 but
 232. 2 -the
 233. 32 living
 234. 12 self-subsisting
 235. 4 seize
 236. 7 are
 237. 8 things
 238. 6 presence
 239. 27 as
 240. 2 permitteth
 241. 1 appeareth
 242. 5 creatures
 243. 16 or
 244. 11 after
 245. 12 shall
 246. 3 compass
 247. 4 willeth
 248. 2 doth
 249. 3 extend
 250. 28 over
 251. 2 feeleth
 252. 9 fatigue
 253. 20 for
 254. 17 supreme
 255. 3 glory
 256. 1 app
 257. 1 eareth
 258. 1 t
 259. 4 besides
 260. 5 whom
 261. 1 everliving
 262. 3 subsist
 263. 34 does
 264. 4 overtake
 265. 35 whatever
 266. 33 permission
 267. 14 comprehend
 268. 4 out
 269. 7 pleases
 270. 10 preservation
 271. 3 belong
 272. 11 grasp
 273. 6 only
 274. 2 part
 275. 2 almighty
 276. 6 takes
 277. 8 seat
 278. 1 encompassed
 279. 1 hampered
 280. 1 safe-keeping
 281. 1 lofty
 282. 3 hold
 283. 1 holds
 284. 1 acute
 285. 5 s
 286. 1 embrace
 287. 2 may
 288. 1 wish
 289. 2 far
 290. 4 heaven
 291. 1 overburden
 292. 3 761
 293. 4 worthy
 294. 4 worship
 295. 3 762
 296. 4 all-sustaining
 297. 8 drowsiness
 298. 1 possibly
 299. 3 without
 300. 1 fully
 301. 2 ahead
 302. 12 any
 303. 2 reveal
 304. 9 encompasses
 305. 9 tire
 306. 5 greatest
 307. 1 self-sustainer
 308. 2 slumbers
 309. 3 sleeps
 310. 1 owns
 311. 5 intercedes
 312. 2 know
 313. 1 majesty
 314. 2 covers
 315. 3 protecting
 316. 1 ilah
 317. 1 absolute
 318. 1 purveyor
 319. 1 sustenance
 320. 1 al-qayum
 321. 1 omnipotent
 322. 1 preserves
 323. 4 existence
 324. 1 congruous
 325. 1 divine
 326. 1 nature
 327. 1 behalf
 328. 1 another
 329. 1 august
 330. 1 graceful
 331. 1 proclamation
 332. 1 experiences
 333. 1 course
 334. 1 coming
 335. 1 events
 336. 1 bridge
 337. 1 span
 338. 5 known
 339. 1 dominance
 340. 3 command
 341. 2 whose
 342. 1 worn
 343. 2 above
 344. 1 beyond
 345. 1 unique
 346. 1 attributes
 347. 3 highest
 348. 1 regions
 349. 1 thought
 350. 1 reality
 351. 4 present
 352. 6 future
 353. 11 do
 354. 3 have
 355. 3 wishes
 356. 2 easy
 357. 5 preserve
 358. 1 watchful
 359. 1 taketh
 360. 2 was
 361. 1 comprehendeth
 362. 1 twain
 363. 1 wearieth
 364. 1 sustaining
 365. 1 somnolence
 366. 1 affect
 367. 3 time
 368. 7 past
 369. 2 even
 370. 1 little
 371. 1 self-sustaining
 372. 1 subject
 373. 12 everything
 374. 1 footstool
 375. 1 magnificent
 376. 1 all-living
 377. 5 dominion
 378. 4 embraces
 379. 2 all-exalted
 380. 6 mdash
 381. 1 all-sustainer
 382. 1 befalls
 383. 1 wearied
 384. 1 all-supreme
 385. 1 w
 386. 1 superb
 387. 1 upright
 388. 1 providence
 389. 2 literally
 390. 2 between
 391. 5 hands
 392. 6 has
 393. 1 decided
 394. 4 chair
 395. 1 ever-exalted
 396. 1 ever-magnificent
 397. 5 everlasting
 398. 1 guardian
 399. 3 life
 400. 4 others
 401. 3 about
 402. 3 people
 403. 2 permitted
 404. 2 under
 405. 1 experience
 406. 2 dozing
 407. 1 kursiyy
 408. 1 look
 409. 2 all-high
 410. 4 these
 411. 1 directions
 412. 1 tidings
 413. 1 warnings
 414. 2 come
 415. 1 true
 416. 1 originator
 417. 4 creation
 418. 2 highs
 419. 2 lows
 420. 2 court
 421. 1 witness
 422. 1 law
 423. 1 transcends
 424. 3 space
 425. 1 trace
 426. 2 through
 427. 1 laws
 428. 1 control
 429. 1 touches
 430. 1 benevolently
 431. 1 guards
 432. 1 glorious
 433. 2 self-sufficient
 434. 1 infinitely
 435. 1 enduring
 436. 1 reaches
 437. 1 plead
 438. 2 permits
 439. 1 appears
 440. 1 understand
 441. 1 smallest
 442. 1 fragment
 443. 1 al-a
 444. 1 li
 445. 1 al-azeem
 446. 4 this
 447. 1 holy
 448. 3 verse
 449. 1 glorifying
 450. 1 ayat-ul-kursi
 451. 1 presently
 452. 5 thing
 453. 1 kursi
 454. 1 gain
 455. 1 access
 456. 1 more
 457. 3 vast
 458. 1 than
 459. 5 seizes
 460. 3 dare
 461. 3 authority
 462. 1 influence
 463. 1 domain
 464. 5 burden
 465. 1 least
 466. 5 none
 467. 2 sustains
 468. 2 protects
 469. 1 entire
 470. 3 universe
 471. 1 strategy
 472. 1 seized
 473. 1 happening
 474. 1 happened
 475. 2 happen
 476. 1 empire
 477. 2 protection
 478. 1 pose
 479. 1 difficulty
 480. 1 la-ilaha-illa-huwa
 481. 1 ever-alive
 482. 1 overpower
 483. 1 owes
 484. 2 two
 485. 1 maintenance
 486. 1 brings
 487. 1 exhaustion
 488. 1 overcome
 489. 3 feels
 490. 1 whole
 491. 4 own
 492. 1 also
 493. 3 himself
 494. 1 kingdom
 495. 1 spreads
 496. 2 take
 497. 1 nap
 498. 6 skies
 499. 1 mediate
 500. 2 wants
 501. 1 maintaining
 502. 2 bother
 503. 1 superior
 504. 1 abiding
 505. 1 h
 506. 1 e
 507. 1 upkeep
 508. 1 immensely
 509. 1 beside
 510. 1 recess
 511. 1 body
 512. 1 intercession
 513. 1 done
 514. 1 awaiting
 515. 1 knowledgeable
 516. 1 gives
 517. 1 much
 518. 1 whoever
 519. 1 decides
 520. 1 bless
 521. 1 kingship
 522. 1 spread
 523. 1 includes
 524. 2 ruling
 525. 3 such
 526. 1 realm
 527. 1 bit
 528. 2 eternally
 529. 1 upholder
 530. 1 keeps
 531. 1 established
 532. 1 drowsy
 533. 1 achieve
 534. 2 sovereignty
 535. 2 difficult
 536. 2 guard
 537. 1 popularly
 538. 1 ayat
 539. 1 al-kursi
 540. 1 special
 541. 1 status
 542. 1 reciting
 543. 1 carries
 544. 1 reward
 545. 1 prophet
 546. 1 mohammed
 547. 2 ndash
 548. 1 peace
 549. 1 blessings
 550. 1 upon
 551. 1 first
 552. 1 granted
 553. 1 follow
 554. 1 --
 555. 2 live
 556. 1 beginning
 557. 2 self
 558. 1 sufficient
 559. 2 planet
 560. 1 mediates
 561. 1 at
 562. 1 envelope
 563. 2 extended
 564. 2 contained
 565. 1 enriched
 566. 1 b
 567. 1 observation
 568. 1 dignified
 569. 2 care
 570. 2 other
 571. 1 moment
 572. 1 unawareness
 573. 1 accordance
 574. 1 attains
 575. 1 burdens
 576. 1 worshiped
 577. 1 would
 578. 1 get
 579. 1 desires
 580. 1 tell
 581. 1 suzerainty
 582. 1 right
 583. 1 worshipped
 584. 1 happens
 585. 1 world
 586. 1 hereafter
 587. 1 kursee
 588. 1 called
 589. 1 ayat-ul-kursee
 590. 1 comprises
 591. 1 oppresses
 592. 1 all-glorious
 593. 1 grand
 594. 2 seizeth
 595. 1 good
 596. 1 pleasure
 597. 1 pleaseth
 598. 1 mighty
 599. 1 hath
 600. 1 been
 601. 1 yet
 602. 1 nought
 603. 1 reacheth
 604. 1 burdeneth
 605. 1 contain
 606. 1 immense
 607. 2 hu
 608. 1 hayy
 609. 1 qayyum
 610. 1 sole
 611. 1 source
 612. 1 forms
 613. 1 meanings
 614. 3 names
 615. 1 subsists
 616. 1 separation
 617. 1 worlds
 618. 1 single
 619. 1 instance
 620. 1 leaving
 621. 1 its
 622. 1 accord
 623. 1 withdrawing
 624. 1 dimensions
 625. 1 acts
 626. 1 sight
 627. 1 forces
 628. 1 manifest
 629. 2 essence
 630. 2 dimension
 631. 1 unable
 632. 1 perceive
 633. 1 grasped
 634. 1 if
 635. 1 allow
 636. 1 via
 637. 1 suitability
 638. 1 administration
 639. 1 rububiyyah
 640. 1 aliy
 641. 1 illimitably
 642. 1 azim
 643. 1 possessor
 644. 1 infinite
 645. 1 might
 646. 1 kursiy
 647. 1 existing
 648. 1 recommend
 649. 1 impart
 650. 1 jurisdiction
 651. 1 monitor