Quran/29/17

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/29 > Quran/29/16 > Quran/29/17 > Quran/29/18

Quran/29/17


 1. you only worship, besides allah , idols, and you produce a falsehood. indeed, those you worship besides allah do not possess for you [ the power of ] provision. so seek from allah provision and worship him and be grateful to him. to him you will be returned." <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/29/17 (0)

 1. innama taaabudoona min dooni allahi awthanan watakhluqoona ifkan inna allatheena taaabudoona min dooni allahi la yamlikoona lakum rizqan faibtaghoo aainda allahi alrrizqa waoaabudoohu waoshkuroo lahu ilayhi turjaaaoona <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (1)

 1. only you worship besides allah idols, and you create falsehood. indeed, those whom you worship besides allah (do) not possess for you any provision. so seek from allah the provision and worship him and be grateful to him. to him you will be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (2)

 1. you worship only [ lifeless ] idols instead of god, and [ thus ] you give visible shape to a lie! behold, those [ things and beings ] that you worship instead of god have it not in their power to provide sustenance for you: seek, then, all [ your ] sustenance from god, and worship him [ alone ] and be grateful to him: [ for ] unto him you shall be brought back! <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (3)

 1. ye serve instead of allah only idols, and ye only invent a lie. lo! those whom ye serve instead of allah own no provision for you. so seek your provision from allah, and serve him, and give thanks unto him, (for) unto him ye will be brought back. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (4)

 1. "for ye do worship idols besides allah, and ye invent falsehood. the things that ye worship besides allah have no power to give you sustenance: then seek ye sustenance from allah, serve him, and be grateful to him: to him will be your return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (5)

 1. "for ye do worship idols besides god, and ye invent falsehood. the things that ye worship besides god have no power to give you sustenance: then seek ye sustenance from god, serve him, and be grateful to him: to him will be your return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (6)

 1. you only worship idols besides allah and you create a lie surely they whom you serve besides allah do not control for you any sustenance, therefore seek the sustenance from allah and serve him and be grateful to him; to him you shall be brought back. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (7)

 1. you worship idols besides god and fabricate falsehoods. those whom you worship besides god have no power to provide sustenance for you. so seek your sustenance from god and worship him and be grateful to him, for to him you shall return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (8)

 1. you only worship graven images and not god? and you create calumny? truly, those whom you worship other than god possess not for you any power to provide for you. so look for the provision from god and worship him and give thanks to him. to him you will be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (9)

 1. you serve only images instead of god, and create a sham. the ones you serve instead of god do not control any sustenance for you, so seek sustenance from god himself and serve him; act grateful towards him; to him will you be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (10)

you worship besides allah nothing but idols, simply creating lies ˹about them˺. those you worship besides allah certainly cannot give you any provision. so seek provision from allah ˹alone˺, worship him, and be grateful to him. to him you will ˹all˺ be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (11)

 1. you worship mere idols instead of god; they are man-made lies. those you worship instead of god do not have the ability to provide for you. so seek provision from god and worship him and be grateful to him. you will all be returned to him." <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (12)

 1. "those you worship besides allah," he added, "are simply idols and this way you are indeed creating falsehood and discord. those you worship besides allah do not have the power to provide for you livelihood, therefore betake yourselves to providence seeking his bounty for your livelihood and worship him and impel to yourselves to the feeling of gratitude and gratefulness to him and do realize that to him shall all of you return." <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (13)

 1. "you are worshipping nothing but idols besides him, and you are creating fabrications. those that you worship besides god do not possess for you any provisions, so seek with god the provision and serve him and be thankful to him; to him you will return." <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (14)

 1. what you worship instead of god are mere idols; what you invent is nothing but falsehood. those you serve instead of god have no power to give you provisions, so seek provisions from god, serve him, and give him thanks: you will all be returned to him. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (15)

 1. ye only worship images instead of allah, and ye create a falsehood. verily those whom ye worship instead of allah own no provision for you. wherefore seek with allah provision, and worship him, and give thanks unto him: unto him ye shall be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (16)

 1. you worship idols in place of god and invent lies. surely those you worship other than god have no power over your means of livelihood. so seek your sustenance from god, and worship him and give him thanks. to him will you be brought back in the end. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (17)

 1. instead of allah you worship only idols. you are inventing a lie. those you worship besides allah have no power to provide for you. so seek your provision from allah and worship him and give thanks to him. it is to him you will be returned.&acute; <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (18)

 1. "you worship only idols instead of god, and thus you invent a mere falsehood (by deifying some things and beings such that it is impossible for them to be deity). surely those (beings whom you deify and make statutes of, and idols) that you worship instead of god do not have power to provide for you; so seek all your provision from god, and worship him and be thankful to him. to him you are being brought back." <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (19)

 1. in fact, instead of allah you worship idols, and you invent a lie. indeed those whom you worship besides allah have no control over your provision. so seek all [ your ] provision from allah, and worship him and thank him, and to him you shall be brought back.' <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (20)

 1. "you  serve instead of allah only idols and you only invent a lie; verily, those whom you serve beside allah own (control) no provision for you. so seek your provision from allah, and serve him, and give thanks to him; unto him shall you return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (21)

 1. surely you only worship, apart from allah, graven images, and you create falsehood. surely the ones you worship apart from allah possess no provision for you. so seek after (your) provision from the providence of allah, and worship him, and be thankful to him. to him you will be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (22)

 1. you worship idols besides god and you create falsehood. whatever you worship besides him cannot provide you with anything for your sustenance. seek your sustenance from the bounties of god. worship him. give him thanks. to him you will all return." <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (23)

 1. you only worship idols beside allah, and you invent a lie. in fact those whom you worship beside allah do not have power to give you provision. so seek provision with allah and worship him and be grateful to him. to him you are to be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (24)

 1. you worship idols instead of allah and spread false news about their powers. behold, those you worship instead of allah (such as the priesthood of the temple), do not own your provision. (if you establish the divine system), allah will guarantee honorable provision for you. then, serve him alone and be grateful by sharing his bounties with others. unto him you shall be brought back. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (25)

 1. "you worship idols besides allah, and you bring out falsehood. verily, those whom you worship besides allah have no power to give you the provision to live: for this reason, you seek your livelihood from allah, worship (and serve) him, and be grateful to him: your return will be to him, <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (26)

 1. you only worship, besides allah , idols, and you produce a falsehood. indeed, those you worship besides allah do not possess for you [ the power of ] provision. so seek from allah provision and worship him and be grateful to him. to him you will be returned." <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (27)

 1. you worship idols besides allah and fabricate falsehood. in fact, those whom you worship besides allah have no power to give you your sustenance, therefore seek your sustenance from allah, and worship him. give thanks to him, for to him you shall be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (28)

 1. those others you worship besides allah are statues. you have carved (and vested) lies (with the statues)! indeed, those you worship instead of allah have no power to grant you anything. seek your provisions from allah, obey him and be grateful to him. towards him you shall have to return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (29)

 1. you worship idols besides allah and fabricate mere lies. surely, those you worship instead of allah are not masters of your sustenance. so always seek sustenance from allah, and worship him alone, and give thanks to him. you will be returned to him alone. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (30)

 1. certainly, what you worship besides allah (are nothing but) idols and you invent (only) falsehood. truly, those whom you worship besides allah, they possess not for you (any) sustenance. so seek provision with allah (alone) and pay obedience to him and be grateful to him. to him you will be brought back . <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (31)

 1. you worship idols besides god, and you fabricate falsehoods. those you worship, instead of god, cannot provide you with livelihood. so seek your livelihood from god, and worship him, and thank him. to him you will be returned.' <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (32)

 1. for you worship idols besides god, and you create falsehood. the things that you worship besides god has no power to give you sustenance. so seek sustenance from god, serve him, and be grateful to him. to him will be your return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (33)

 1. those that you worship instead of allah are merely idols, and you are simply inventing lies (about them). indeed those whom you worship beside allah have no power to provide you with any sustenance. so seek your sustenance from allah and serve only him and give thanks to him alone. it is to him that you will be sent back. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (34)

 1. you only serve idols other than god, and you create a lie. indeed those whom you serve other than god do not possess any provision for you, so look for the provision from god and serve him and be thankful to him, as you are returned to him. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (35)

 1. "you are worshipping nothing except idols besides him, and you are creating fabrications. those that you worship besides god do not possess for you any provision, so seek with god the provision and serve him and be thankful to him; to him you will return." <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (36)

 1. "you worship mere idols instead of allah, and you create a falsehood. indeed, those whom you worship instead of allah can provide you with nothing! seek the provision therefore with allah, worship him, and give him thanks. to him it is that you shall be returned." <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (37)

 1. "those that you are worshipping instead of god, are powerless idols. you have fabricated a big lie [ by deifying your idols. ] your idols are not capable of providing your livelihood. seek your provision only from the lord, worship him, be thankful to him and remember that you will return back to him. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (38)

 1. "you worship only idols instead of allah, and only forge a clear lie; indeed those whom you worship instead of allah do not control your sustenance &ndash; therefore seek your sustenance from allah, and worship him, and be grateful to him; it is towards him that you will be returned." <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (39)

 1. you only worship, other than allah, idols and invent falsehoods. those whom you worship, other than allah, have no power to give you provision. therefore seek the provision of allah, and worship him. give thanks to him, to him you shall return. ' <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (40)

 1. you only worship idols besides allah and you invent a lie. surely they whom you serve besides allah control no sustenance for you; so seek sustenance from allah and serve him and be grateful to him. to him you will be brought back. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (41)

 1. but/truly you worship from other than god (except) idolized statues/idols, and you create lies/falsehood, that those who you worship from other than god do not own/possess for you a provision , so wish/desire at god the provision , and worship him, and thank/be grateful to him, to him you are being returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (42)

 1. `you only worship idols beside allah, and you invent a lie. those, whom you worship beside allah, have no power to provide sustenance for you. then seek sustenance from allah, and worship him, and be grateful to him. unto him will you be brought back.' <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (43)

 1. "what you worship instead of god are powerless idols; you have invented a lie." the idols you worship beside god do not possess any provisions for you. therefore, you shall seek provisions only from god. you shall worship him alone, and be appreciative of him; to him is your ultimate return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (44)

 1. you indeed worship idols besides allah and you fabricate pure lie. undoubtedly, those whom you worship besides allah have no power to provide. for you, then seek your provision from allah and worship him and be grateful to him. you are to return towards him. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (45)

 1. `(the things) you worship apart from allah are only false gods. and (in calling them gods) you forge lies. those (gods) whom you worship beside allah do not have the means to provide sustenance for you. therefore seek sustenance and provision for yourselves from allah and worship him and give him thanks for you will be brought back to him (one day). <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (46)

 1. "you worship besides allah only idols, and you only invent falsehood. verily, those whom you worship besides allah have no power to give you provision, so seek your provision from allah (alone), and worship him (alone), and be grateful to him. to him (alone) you will be brought back. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (47)

 1. you only serve, apart from god, idols and you create a calumny; those you serve, apart from god, have no power to provide for you. so seek after your provision with god, and serve him, and be thankful to him; unto him you shall be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (48)

 1. ye only serve beside god idols and do create a lie; verily, those whom ye serve beside god cannot control for themselves provision; then crave provision with god, and serve him, and give thanks to him; unto him shall ye return! <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (49)

 1. ye only worship idols besides god, and forge a lie. verily those which ye worship, besides god, are not able to make any provision for you: seek therefore your provision from god; and serve him, and give thanks unto him; unto him shall ye return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (50)

 1. ye only worship idols beside god, and are the authors of a lie. those whom ye worship beside god can give you no supplies: seek, then, your supplies from god; and serve him and give him thanks. to him shall ye return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (51)

 1. you worship idols besides god and fabricate falsehoods. those whom you serve besides god cannot give you your daily bread. therefore seek your daily bread from god, and worship him. give thanks to him, for to him you shall return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (52)

 1. you worship only idols instead of god, and thus you create falsehood. those that you worship instead of god do not have it in their power to provide sustenance for you. seek, then, all sustenance from god, and worship him alone and be grateful to him. indeed, to him you shall return. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (53)

 1. you worship idols besides allah and you invent things! the things you worship besides allah cannot give you any life sustenance! ask for your sustenance from allah (your essence)... pray to him and be thankful to him... unto him you are returned.” <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (54)

 1. you worship idols besides allah and you create a calumny, verily those whom you worship besides allah do not own for you any sustenance, therefore seek the sustenance from allah and worship (only) him, and be grateful to him, unto him you shall be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17

Quran/29/17 (55)

 1. you worship besides allah, only idols, and you invent a lie; those whom you worship besides allah, do not control any provision for you, so seek provision from allah and worship him and be grateful to him, to him you will be returned. <> "abin da dai kuke bautawa, baiein allah, gumaka ne, kuma kun ƙirƙira ƙarya. lalle waɗannan da kuke bauta wa baicin allah, ba su mallaka muku arziki. saboda haka ku nemi arziki a wurin allah kawai, kuma ku bauta masa, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi ake mayar da ku. = [ 29:17 ] "abin da dai kuke bautawa, baiein allah gumaka ne mara iko; kuma kun qirqira qarya." abin da da kuke bauta wa baicin allah, ba za su mallaka maku arziki ba. saboda haka, ku nemi arziki daga wurin allah kadai. ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi godiya zuwa gare shi. zuwa gare shi za mayar da ku.

--Qur'an 29:17


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 3 abin
 2. 7 da
 3. 2 dai
 4. 4 kuke
 5. 2 bautawa
 6. 2 baiein
 7. 98 allah
 8. 2 gumaka
 9. 2 ne
 10. 5 kuma
 11. 2 kun
 12. 1 ir
 13. 1 ira
 14. 1 arya
 15. 1 lalle
 16. 3 wa
 17. 1 annan
 18. 4 bauta
 19. 2 baicin
 20. 3 ba
 21. 2 su
 22. 2 mallaka
 23. 1 muku
 24. 4 arziki
 25. 2 saboda
 26. 2 haka
 27. 8 ku
 28. 2 nemi
 29. 26 a
 30. 2 wurin
 31. 1 kawai
 32. 2 masa
 33. 2 yi
 34. 2 godiya
 35. 4 zuwa
 36. 4 gare
 37. 5 shi
 38. 1 ake
 39. 2 mayar
 40. 1 29
 41. 1 17
 42. 20 quot
 43. 1 mara
 44. 1 iko
 45. 1 qirqira
 46. 1 qarya
 47. 2 rdquo
 48. 2 za
 49. 1 maku
 50. 1 daga
 51. 2 kadai
 52. 1 innama
 53. 2 taaabudoona
 54. 2 min
 55. 2 dooni
 56. 3 allahi
 57. 1 awthanan
 58. 1 watakhluqoona
 59. 1 ifkan
 60. 1 inna
 61. 1 allatheena
 62. 1 la
 63. 1 yamlikoona
 64. 1 lakum
 65. 1 rizqan
 66. 1 faibtaghoo
 67. 1 aainda
 68. 1 alrrizqa
 69. 1 waoaabudoohu
 70. 1 waoshkuroo
 71. 1 lahu
 72. 1 ilayhi
 73. 1 turjaaaoona
 74. 35 only
 75. 232 you
 76. 124 worship
 77. 51 besides
 78. 53 idols
 79. 152 and
 80. 15 create
 81. 18 falsehood
 82. 11 indeed
 83. 48 those
 84. 28 whom
 85. 23 do
 86. 26 not
 87. 10 possess
 88. 50 for
 89. 15 any
 90. 48 provision
 91. 29 so
 92. 48 seek
 93. 50 from
 94. 33 the
 95. 167 him
 96. 69 be
 97. 25 grateful
 98. 117 to
 99. 30 will
 100. 22 returned
 101. 9 91
 102. 1 lifeless
 103. 9 93
 104. 31 instead
 105. 45 of
 106. 67 god
 107. 3 thus
 108. 32 give
 109. 1 visible
 110. 1 shape
 111. 18 lie
 112. 2 behold
 113. 8 things
 114. 3 beings
 115. 17 that
 116. 27 have
 117. 7 it
 118. 8 in
 119. 3 their
 120. 23 power
 121. 16 provide
 122. 38 sustenance
 123. 9 then
 124. 9 all
 125. 42 your
 126. 12 alone
 127. 14 unto
 128. 21 shall
 129. 12 brought
 130. 14 back
 131. 25 ye
 132. 35 serve
 133. 16 invent
 134. 1 lo
 135. 6 own
 136. 23 no
 137. 18 thanks
 138. 20 return
 139. 7 surely
 140. 4 they
 141. 8 control
 142. 11 therefore
 143. 6 fabricate
 144. 4 falsehoods
 145. 2 graven
 146. 4 images
 147. 3 calumny
 148. 3 truly
 149. 8 other
 150. 8 than
 151. 2 look
 152. 1 sham
 153. 2 ones
 154. 1 himself
 155. 1 act
 156. 4 towards
 157. 6 nothing
 158. 5 but
 159. 3 simply
 160. 4 creating
 161. 8 lies
 162. 3 761
 163. 3 about
 164. 4 them
 165. 3 762
 166. 2 certainly
 167. 6 cannot
 168. 5 mere
 169. 27 are
 170. 1 man-made
 171. 1 ability
 172. 1 he
 173. 1 added
 174. 2 this
 175. 1 way
 176. 1 discord
 177. 7 livelihood
 178. 1 betake
 179. 3 yourselves
 180. 2 providence
 181. 1 seeking
 182. 2 his
 183. 1 bounty
 184. 1 impel
 185. 1 feeling
 186. 1 gratitude
 187. 1 gratefulness
 188. 1 realize
 189. 3 worshipping
 190. 2 fabrications
 191. 6 provisions
 192. 14 with
 193. 8 thankful
 194. 4 what
 195. 7 is
 196. 7 verily
 197. 1 wherefore
 198. 1 place
 199. 2 over
 200. 2 means
 201. 1 end
 202. 2 inventing
 203. 1 acute
 204. 3 by
 205. 2 deifying
 206. 1 some
 207. 2 such
 208. 1 impossible
 209. 1 deity
 210. 1 deify
 211. 2 make
 212. 1 statutes
 213. 2 being
 214. 3 fact
 215. 3 thank
 216. 1 rsquo
 217. 12 beside
 218. 5 apart
 219. 2 after
 220. 1 whatever
 221. 2 anything
 222. 2 bounties
 223. 1 spread
 224. 2 false
 225. 1 news
 226. 1 powers
 227. 2 as
 228. 1 priesthood
 229. 1 temple
 230. 1 if
 231. 1 establish
 232. 1 divine
 233. 1 system
 234. 1 guarantee
 235. 1 honorable
 236. 1 sharing
 237. 2 others
 238. 1 bring
 239. 1 out
 240. 1 live
 241. 1 reason
 242. 1 produce
 243. 3 statues
 244. 1 carved
 245. 1 vested
 246. 1 grant
 247. 1 obey
 248. 1 masters
 249. 1 always
 250. 1 pay
 251. 1 obedience
 252. 1 39
 253. 1 has
 254. 1 merely
 255. 1 sent
 256. 2 except
 257. 2 can
 258. 2 ldquo
 259. 2 powerless
 260. 1 fabricated
 261. 1 big
 262. 1 capable
 263. 1 providing
 264. 1 lord
 265. 1 remember
 266. 3 forge
 267. 1 clear
 268. 1 ndash
 269. 1 idolized
 270. 1 who
 271. 1 wish
 272. 1 desire
 273. 1 at
 274. 1 invented
 275. 1 appreciative
 276. 1 ultimate
 277. 1 pure
 278. 1 undoubtedly
 279. 3 gods
 280. 1 calling
 281. 1 one
 282. 1 day
 283. 1 themselves
 284. 1 crave
 285. 1 which
 286. 1 able
 287. 1 authors
 288. 2 supplies
 289. 2 daily
 290. 2 bread
 291. 1 life
 292. 1 ask
 293. 1 essence
 294. 1 pray