Quran/35/13

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/35 > Quran/35/12 > Quran/35/13 > Quran/35/14

Quran/35/13


 1. he causes the night to enter the day, and he causes the day to enter the night and has subjected the sun and the moon - each running [ its course ] for a specified term. that is allah , your lord; to him belongs sovereignty. and those whom you invoke other than him do not possess [ as much as ] the membrane of a date seed. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/35/13 (0)

 1. yooliju allayla fee alnnahari wayooliju alnnahara fee allayli wasakhkhara alshshamsa waalqamara kullun yajree li-ajalin musamman thalikumu allahu rabbukum lahu almulku waallatheena tadaaoona min doonihi ma yamlikoona min qitmeerin <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (1)

 1. he causes to enter the night in (to) the day and he causes to enter the day in (to) the night, and he has subjected the sun and the moon each running for a term appointed. that (is) allah, your lord, for him (is) the dominion. and those whom you invoke besides him, not they possess even (as much as) the membrane of a date-seed. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (2)

 1. he makes the night grow longer by shortening the day, and he makes the day grow longer by shortening the night; and he has made the sun and the moon subservient [ to his laws ], each running its course for a term set [ by him ]. thus is god, your sustainer: unto him belongs all dominion - whereas those whom you invoke instead of him do not own so much as the husk of a date-stone! <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (3)

 1. he maketh the night to pass into the day and he maketh the day to pass into the night. he hath subdued the sun and moon to service. each runneth unto an appointed term. such is allah, your lord; his is the sovereignty; and those unto whom ye pray instead of him own not so much as the white spot on a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (4)

 1. he merges night into day, and he merges day into night, and he has subjected the sun and the moon (to his law): each one runs its course for a term appointed. such is allah your lord: to him belongs all dominion. and those whom ye invoke besides him have not the least power. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (5)

 1. he merges night into day, and he merges day into night, and he has subjected the sun and the moon (to his law): each one runs its course for a term appointed. such is god your lord: to him belongs all dominion. and those whom ye invoke besides him have not the least power. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (6)

 1. he causes the night to enter in upon the day, and he causes the day to enter in upon the night, and he has made subservient (to you) the sun and the moon; each one follows its course to an appointed time; this is allah, your lord, his is the kingdom; and those whom you call upon besides him do not control a straw. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (7)

 1. he makes the night pass into the day and he makes the day pass into the night. he has subjected the sun and the moon, each running for an appointed term. such is god, your lord: his is the kingdom. those whom you invoke besides him do not own so much as the skin of a date stone; <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (8)

 1. he causes the nighttime to be interposed in the daytime and he causes the daytime to be interposed into the nighttime and he caused the sun to be subservient and the moon. each runs its course for a term, that is determined. that is god, your lord. for him is the dominion! and those whom you call to other than him possess not even the white spot of a date stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (9)

 1. he wraps night up into daytime and wraps daytime up in night, and regulates the sun and moon; each runs along on a stated course. such is god, your lord! control belongs to him; while the ones whom you appeal to instead of him do not control a wisp. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (10)

he merges the night into the day and the day into the night, and has subjected the sun and the moon, each orbiting for an appointed term. that is allah-your lord! all authority belongs to him. but those ˹idols˺ you invoke besides him do not possess even the skin of a date stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (11)

 1. he merges the night into the day and the day into the night, and has made the sun and the moon subservient [ to his laws ], each running [ its course ] for an appointed time. this is god, your lord. sovereignty belongs to him, while those whom you invoke beside him do not even control [ as much as ] the skin of a date seed. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (12)

 1. he causes the night to lose its character and identity* by absorption into the day and he causes the day to lose its character and identity by absorption into the night and he reduced the sun and the moon to a state of subservience, each describing its orbit for a determined period of time. this is allah, your creator, who has the sovereignty of the universe and its supreme controlling power, whereas those you invoke besides him do not own even as little as the integument of the smallest seed nor do they exercise over it the least control. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (13)

 1. he merges the night into the day, and merges the day into the night. and he has committed the sun and the moon, each runs for a predetermined period. such is god your lord; to him is the sovereignty. and as for those whom you call on besides him, they do not possess a seed's shell. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (14)

 1. he makes the night merge into the day and the day into the night; he has subjected the sun and the moon- each runs for an appointed term. such is god your lord: all control belongs to him. those you invoke beside him do not even control the skin of a date stone; <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (15)

 1. he plungeth the night into the day and he plungeth the day into the night, and he hath subjected the sun and moon, each running till an appointed term. such is allah, your lord; his is the dominion; and those whom ye call on besides him own not even the husk of a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (16)

 1. he makes night run into day, the day run into night, and has harnessed the sun and the moon so that each runs to its determined course. this is god your lord; his is the kingdom; and those you invoke apart from him are not masters even of the film on a date-palm stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (17)

 1. he makes night merge into day and day merge into night, and he has made the sun and moon subservient, each one running until a specified time. that is allah, your lord. the kingdom is his. those you call on besides him have no power over even the smallest speck. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (18)

 1. he makes the night pass into the day and he makes the day pass into the night (and so makes each grow longer or shorter); and he has made the sun and the moon subservient to his command, each running its course for a term appointed. such is god, your lord: his is the sovereignty (the absolute ownership and dominion of all things). whereas those whom you deify and invoke, apart from him, own not so much as the pellicle of a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (19)

 1. he makes the night pass into the day and makes the day pass into the night, and he has disposed the sun and the moon, each moving for a specified term. that is allah, your lord; to him belongs all sovereignty. as for those whom you invoke besides him, they do not control so much as the husk of a date stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (20)

 1. he causes the night to enter in upon the day, and he causes the day to enter in upon the night, and he has made subservient the sun and the moon; each one follows its course to an appointed time; this is allah, your lord, his is the kingdom; and those who <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (21)

 1. he inserts the night into the daytime and inserts the daytime into the night, and he has subjected the sun and the moon, each of them running to a stated term. that is allah your lord; to him belongs the kingdom; and the ones you invoke apart from him, in no way do they possess as much as the skin of a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (22)

 1. he causes the night to enter into the day and the day to enter into the night. he has made subservient to himself the sun and moon, each moving in an orbit for an appointed time. such is god, your lord, to whom belongs the kingdom. those whom you worship besides him do not posses even a single straw. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (23)

 1. he makes the night enter into the day and makes the day enter into the night, and he has subjugated the sun and the moon; each one of them is running towards an appointed time. that is allah, your lord. to him belongs the kingdom. and those whom you invoke beside him do not own even the membrane on a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (24)

 1. he makes the night grow longer by shortening the day, and makes the day grow longer by shortening the night. and he has committed the sun and the moon to service, each running to an appointed term. such is allah, your lord - unto him belongs all dominion. and those whom you call upon instead of him, do not own so much as the husk of a date-stone. (4:53), (4:124). <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (25)

 1. he merges the night into day and he merges the day into night, and he has forced the sun and the moon (to his law) each goes on its course for a fixed period of time. such is allah! your lord: to him belongs all kingdom. and those, whom you invoke other than him do not even own a tiniest skin (of a data-stone) of anything. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (26)

 1. he causes the night to enter the day, and he causes the day to enter the night and has subjected the sun and the moon - each running [ its course ] for a specified term. that is allah , your lord; to him belongs sovereignty. and those whom you invoke other than him do not possess [ as much as ] the membrane of a date seed. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (27)

 1. he causes the night to pass into the day and the day into the night, and he has made the sun and the moon to serve you; each one follows its course for an appointed term. such is allah, your lord; his is the kingdom; and those to whom you pray besides him do not even own a thread of a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (28)

 1. he wraps the night over the day and he rolls out the day over the night. he has tamed the sun and the moon [[_]] each will stay in motion for a specified period. such is allah, your lord. the empire (of this entire universe) belongs to him. those others you call gods beside him do not own even a flimsy film over a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (29)

 1. he causes the night to pass into the day and the day to pass into the night. and he has subjected the sun and the moon (to a system), each rotating for an appointed term. such is allah, your lord. his is all the sovereignty. and the idols that you worship apart from him do not own (even) the thin membrane of a date stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (30)

 1. he merges the night into the day (i.e., the decrease in the hours of the night gets added to the hours of the day), and he merges the day into the night. and he has controlled and regulated the sun and the moon, all (of these heavenly bodies) swiftly move for a term appointed. such, to you, is allah, your nourisher-sustainer; his is the dominion . and those whom you invoke (or call upon) besides him - they do not own even a qitmir . <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (31)

 1. he merges the night into the day, and he merges the day into the night; and he regulates the sun and the moon, each running for a stated term. such is god, your lord; his is the sovereignty. as for those you call upon besides him, they do not possess a speck. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (32)

 1. he merges night into day, and he merges day into night, and he has subjected the sun and the moon to his law. each one runs its course for a term appointed. such is god your lord. to him belongs all control, and those whom you invoke besides him have no power in the least.  <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (33)

 1. he causes the night to phase into the day and the day into the night, and he has subjected the sun and the moon, each running its course to an appointed term. that is allah, your lord; to him belongs the kingdom; but those whom you call upon, apart from allah, possess not so much as the skin of a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (34)

 1. he makes the night pass through the day and makes the day pass through the night, and he regulated the sun and the moon, each running (its course) in a finite time. this is god, your master, the rule belongs to him. and those whom you call on besides him do not own the skin of a date's pit. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (35)

 1. he merges the night into the day, and he merges the day into the night. and he has commissioned the sun and the moon, each running for an appointed term. such is god your lord; to him is the sovereignty. and as for those whom you pray to besides him, they do not possess even the shell of a seed. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (36)

 1. allah makes the night enter the day, and he makes the day enter the night. and he has made the sun and the moon subservient, each pursuing its course till an appointed time. that is allah, your lord; his is the kingdom! and those whom you pray to besides him own not even so much as skin of a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (37)

 1. although two seas [ living environments ] are not alike (one being salty and undrinkable, the other fresh and delicious), from each of them you catch tender to eat meat and extract jewelry to wear. look at the ships that [ with the permission of god ] sail through them seeking god's favor; may you be grateful. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (38)

 1. he brings the night in a part of the day and he brings the day in a part of the night; and he has subjected the sun and moon; each one runs to its fixed term; such is allah, your lord &ndash; only his is the kingship; and those whom you worship instead of him do not own even the husk of a date-seed. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (39)

 1. he causes the night to enter into the day and the day into the night. he has subjected the sun and the moon each running for a named term. such is allah, your lord. to him belongs the kingdom; and those whom you call upon, other than him, do not possess even as much as the membrane of a datestone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (40)

 1. he causes the night to enter in upon the day, and causes the day to enter in upon the night, and he has made subservient the sun and the moon, each one moves to an appointed time. this is allah, your lord; his is the kingdom. and those whom you call upon besides him own not a straw. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (41)

 1. he makes the night to enter/penetrate in the daytime, and he makes the daytime to enter/penetrate in the night, and he manipulated/subjugated the sun and the moon, each passes/orbits to a named/identified term/time, that one (is) god your lord, for him (is) the ownership/kingdom , and those whom you call from other than him, they do not own/possess from (a) thin layer between the date and its pit/anything. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (42)

 1. he merges the night into the day, and he merges the day into the night. and he has pressed into service the sun and the moon, each runs its course to an appointed term. such is allah, your lord; his is the kingdom, and those whom you call upon beside allah own not even a whit. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (43)

 1. he merges the night into the day, and merges the day into the night. he has committed the sun and the moon to run for a predetermined period of time. such is god your lord; to him belongs all kingship. any idols you set up beside him do not possess as much as a seed's shell. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (44)

 1. he brings the night into the day and brings the day into the night and he has engaged the sun and the moon into services; every one run upto an appointed time. this is allah your lord, his is the kingdom. and those whom you worship beside him, own not even the husk of a date palm <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (45)

 1. he causes the night to gain on the day and he causes the day to gain on the night and he has harnessed the sun and the moon into service. each one (of them) will go on moving for a specified term. such is (the majesty of) allah, your lord! all power belongs to him. but those whom you call upon apart from him have no power at all, not even equal to the husk of a date stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (46)

 1. he merges the night into the day (i.e. the decrease in the hours of the night are added to the hours of the day), and he merges the day into the night (i.e. the decrease in the hours of the day are added to the hours of the night). and he has subjected the sun and the moon, each runs its course for a term appointed. such is allah your lord; his is the kingdom. and those, whom you invoke or call upon instead of him, own not even a qitmeer (the thin membrane over the datestone). <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (47)

 1. he makes the night to enter into the day and makes the day to enter into the night, and he has subjected the sun and the moon, each of them running to a stated term. that is god, your lord; to him belongs the kingdom; and those you call upon, apart from him, possess not so much as the skin of a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (48)

 1. he turns the night into day, and he turns the day into night; and he subjects the sun and the moon, each of them runs on to an appointed goal; that is god, your lord! his is the kingdom; but those ye call on beside him possess not a straw. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (49)

 1. he causeth the night to succeed the day, and he causeth the day to succeed the night; and he obligeth the sun and the moon to perform their services: each of them runneth an appointed course. this is god, your lord: his is the kingdom. but the idols which ye invoke besides him, have not the power even over the skin of a date-stone: <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (50)

 1. he causeth the night to enter in upon the day, and the day to enter in upon the night; and he hath given laws to the sun and to the moon, so that each journeyeth to its appointed goal: this is god your lord: all power is his: but the gods whom ye call on beside him have no power over the husk of a date stone! <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (51)

 1. he causes the night to pass into the day, and the day to pass into the night. he has pressed the sun and the moon into his service, each running for an appointed term. such is god, your lord. his is the sovereignty. the idols whom you invoke besides him have power over nothing. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (52)

 1. he causes the night to pass into the day, and the day to pass into the night; and he has made the sun and the moon subservient [ to his laws ], each running its course for an appointed term. thus is god, your lord: to him belongs all dominion, while those whom you invoke instead of him do not own even the skin of a date- stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (53)

 1. he transforms the night into the day, and the day into the night... he has given functions to the sun and the moon... each one runs its course for a specified time... thus is allah, your rabb! sovereignty is for him (for the manifestation and observation of his names)! those to whom you turn besides him (assuming they exist) do not have sovereignty over the membrane of a date seed. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (54)

 1. he merges the night into the day and he merges the day into the night, and he has made subservient (to you) the sun and the moon, each of them running to an appointed time; such is allah, your lord; to him belongs the kingdom, and those whom you call upon, apart from him, possess not (so much as) the skin of a date-stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13

Quran/35/13 (55)

 1. he makes the night to enter into the day and he makes the day to enter into the night and he compelled the sun and the moon (to follow his laws), each moves fast for an appointed term. that is allah your fosterer, his is the kingdom. and those whom you pray to, besides him, do not own (even) the white spot on a date stone. <> yana shigar da dare a cikin rana, kuma yana shigar da rana a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu yana gudana zuwa ga ajali ambatacce wannan shi ne allah, ubangijinku, gare shi mulki yake, kuma waɗanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino. = [ 35:13 ] yana shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare. kuma ya hore rana da wata kowannensu, su gudana qayyadedden ajali. wannan shi ne allah, ubangijinku; gare shi ne dukan mulki yake, kuma wadanda kuke kira waninsa ba su mallakar ko fatar gurtsun dabino.

--Qur'an 35:13


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 4 yana
 2. 4 shigar
 3. 6 da
 4. 4 dare
 5. 84 a
 6. 4 cikin
 7. 4 rana
 8. 6 kuma
 9. 3 ya
 10. 2 hore
 11. 2 wata
 12. 2 kowannensu
 13. 2 gudana
 14. 1 zuwa
 15. 1 ga
 16. 2 ajali
 17. 1 ambatacce
 18. 2 wannan
 19. 4 shi
 20. 3 ne
 21. 36 allah
 22. 2 ubangijinku
 23. 2 gare
 24. 2 mulki
 25. 2 yake
 26. 1 wa
 27. 1 anda
 28. 2 kuke
 29. 2 kira
 30. 2 waninsa
 31. 2 ba
 32. 3 su
 33. 2 mallakar
 34. 2 ko
 35. 2 fatar
 36. 2 gurtsun
 37. 2 dabino
 38. 1 35
 39. 1 13
 40. 2 yini
 41. 1 qayyadedden
 42. 1 dukan
 43. 1 wadanda
 44. 1 yooliju
 45. 1 allayla
 46. 2 fee
 47. 1 alnnahari
 48. 1 wayooliju
 49. 1 alnnahara
 50. 1 allayli
 51. 1 wasakhkhara
 52. 1 alshshamsa
 53. 1 waalqamara
 54. 1 kullun
 55. 1 yajree
 56. 1 li-ajalin
 57. 1 musamman
 58. 1 thalikumu
 59. 1 allahu
 60. 1 rabbukum
 61. 1 lahu
 62. 1 almulku
 63. 1 waallatheena
 64. 1 tadaaoona
 65. 2 min
 66. 1 doonihi
 67. 1 ma
 68. 1 yamlikoona
 69. 1 qitmeerin
 70. 131 he
 71. 23 causes
 72. 116 to
 73. 25 enter
 74. 398 the
 75. 109 night
 76. 24 in
 77. 103 day
 78. 196 and
 79. 43 has
 80. 16 subjected
 81. 54 sun
 82. 53 moon
 83. 53 each
 84. 20 running
 85. 40 for
 86. 32 term
 87. 33 appointed
 88. 19 that
 89. 85 is
 90. 54 your
 91. 48 lord
 92. 81 him
 93. 10 dominion
 94. 47 those
 95. 41 whom
 96. 52 you
 97. 22 invoke
 98. 24 besides
 99. 49 not
 100. 10 they
 101. 15 possess
 102. 27 even
 103. 28 as
 104. 16 much
 105. 7 membrane
 106. 67 of
 107. 2 date-seed
 108. 26 makes
 109. 5 grow
 110. 5 longer
 111. 7 by
 112. 4 shortening
 113. 12 made
 114. 12 subservient
 115. 6 91
 116. 34 his
 117. 5 laws
 118. 6 93
 119. 27 its
 120. 22 course
 121. 2 set
 122. 3 thus
 123. 25 god
 124. 1 sustainer
 125. 4 unto
 126. 24 belongs
 127. 17 all
 128. 3 -
 129. 3 whereas
 130. 7 instead
 131. 31 do
 132. 23 own
 133. 13 so
 134. 8 husk
 135. 14 date-stone
 136. 2 maketh
 137. 17 pass
 138. 80 into
 139. 3 hath
 140. 1 subdued
 141. 5 service
 142. 2 runneth
 143. 26 an
 144. 27 such
 145. 13 sovereignty
 146. 7 ye
 147. 5 pray
 148. 3 white
 149. 3 spot
 150. 16 on
 151. 26 merges
 152. 4 law
 153. 15 one
 154. 13 runs
 155. 9 have
 156. 4 least
 157. 11 power
 158. 20 upon
 159. 3 follows
 160. 16 time
 161. 11 this
 162. 23 kingdom
 163. 21 call
 164. 9 control
 165. 4 straw
 166. 13 skin
 167. 15 date
 168. 11 stone
 169. 2 nighttime
 170. 4 be
 171. 2 interposed
 172. 8 daytime
 173. 1 caused
 174. 3 determined
 175. 6 other
 176. 5 than
 177. 3 wraps
 178. 3 up
 179. 2 regulates
 180. 1 along
 181. 4 stated
 182. 3 while
 183. 2 ones
 184. 1 appeal
 185. 1 wisp
 186. 1 orbiting
 187. 1 authority
 188. 6 but
 189. 1 761
 190. 5 idols
 191. 1 762
 192. 9 beside
 193. 7 seed
 194. 2 lose
 195. 2 character
 196. 2 identity
 197. 2 absorption
 198. 1 reduced
 199. 1 state
 200. 1 subservience
 201. 1 describing
 202. 2 orbit
 203. 5 period
 204. 1 creator
 205. 2 who
 206. 2 universe
 207. 1 supreme
 208. 1 controlling
 209. 1 little
 210. 1 integument
 211. 2 smallest
 212. 1 nor
 213. 1 exercise
 214. 10 over
 215. 1 it
 216. 3 committed
 217. 2 predetermined
 218. 4 s
 219. 3 shell
 220. 3 merge
 221. 1 moon-
 222. 2 plungeth
 223. 2 till
 224. 4 run
 225. 2 harnessed
 226. 8 apart
 227. 11 from
 228. 4 are
 229. 1 masters
 230. 2 film
 231. 1 date-palm
 232. 1 until
 233. 6 specified
 234. 5 no
 235. 2 speck
 236. 3 or
 237. 1 shorter
 238. 1 command
 239. 1 absolute
 240. 2 ownership
 241. 1 things
 242. 1 deify
 243. 1 pellicle
 244. 1 disposed
 245. 3 moving
 246. 2 inserts
 247. 9 them
 248. 1 way
 249. 1 himself
 250. 4 worship
 251. 1 posses
 252. 1 single
 253. 2 subjugated
 254. 1 towards
 255. 2 4
 256. 1 53
 257. 1 124
 258. 1 forced
 259. 1 goes
 260. 2 fixed
 261. 1 tiniest
 262. 1 data-stone
 263. 2 anything
 264. 1 serve
 265. 1 thread
 266. 1 rolls
 267. 1 out
 268. 1 tamed
 269. 2 will
 270. 1 stay
 271. 1 motion
 272. 1 empire
 273. 1 entire
 274. 1 others
 275. 2 gods
 276. 1 flimsy
 277. 1 system
 278. 1 rotating
 279. 3 thin
 280. 3 i
 281. 3 e
 282. 3 decrease
 283. 6 hours
 284. 1 gets
 285. 3 added
 286. 1 controlled
 287. 2 regulated
 288. 1 these
 289. 1 heavenly
 290. 1 bodies
 291. 1 swiftly
 292. 1 move
 293. 1 nourisher-sustainer
 294. 1 8212
 295. 1 qitmir
 296. 1 phase
 297. 3 through
 298. 1 finite
 299. 1 master
 300. 1 rule
 301. 2 pit
 302. 1 commissioned
 303. 1 pursuing
 304. 1 although
 305. 1 two
 306. 1 seas
 307. 1 living
 308. 1 environments
 309. 1 alike
 310. 1 being
 311. 1 salty
 312. 1 undrinkable
 313. 1 fresh
 314. 1 delicious
 315. 1 catch
 316. 1 tender
 317. 1 eat
 318. 1 meat
 319. 1 extract
 320. 1 jewelry
 321. 1 wear
 322. 1 look
 323. 2 at
 324. 1 ships
 325. 1 with
 326. 1 permission
 327. 1 sail
 328. 1 seeking
 329. 1 rsquo
 330. 1 favor
 331. 1 may
 332. 1 grateful
 333. 4 brings
 334. 2 part
 335. 1 ndash
 336. 1 only
 337. 2 kingship
 338. 2 named
 339. 2 datestone
 340. 2 moves
 341. 2 penetrate
 342. 1 manipulated
 343. 1 passes
 344. 1 orbits
 345. 1 identified
 346. 1 layer
 347. 1 between
 348. 2 pressed
 349. 1 whit
 350. 1 any
 351. 1 engaged
 352. 2 services
 353. 1 every
 354. 1 upto
 355. 1 palm
 356. 2 gain
 357. 1 go
 358. 1 majesty
 359. 1 equal
 360. 1 qitmeer
 361. 2 turns
 362. 1 subjects
 363. 2 goal
 364. 3 causeth
 365. 2 succeed
 366. 1 obligeth
 367. 1 perform
 368. 1 their
 369. 1 which
 370. 2 given
 371. 1 journeyeth
 372. 1 nothing
 373. 1 date-
 374. 1 transforms
 375. 1 functions
 376. 1 rabb
 377. 1 manifestation
 378. 1 observation
 379. 1 names
 380. 1 turn
 381. 1 assuming
 382. 1 exist
 383. 1 compelled
 384. 1 follow
 385. 1 fast
 386. 1 fosterer