Quran/5/3

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/5 > Quran/5/2 > Quran/5/3 > Quran/5/4

Quran/5/3


 1. prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than allah , and [ those animals ] killed by strangling or by a violent blow or by a head-long fall or by the goring of horns, and those from which a wild animal has eaten, except what you [ are able to ] slaughter [ before its death ], and those which are sacrificed on stone altars, and [ prohibited is ] that you seek decision through divining arrows. that is grave disobedience. this day those who disbelieve have despaired of [ defeating ] your religion; so fear them not, but fear me. this day i have perfected for you your religion and completed my favor upon you and have approved for you islam as religion. but whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin - then indeed, allah is forgiving and merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/5/3 (0)

 1. hurrimat aaalaykumu almaytatu waalddamu walahmu alkhinzeeri wama ohilla lighayri allahi bihi waalmunkhaniqatu waalmawqoothatu waalmutaraddiyatu waalnnateehatu wama akala alssabuaau illa ma thakkaytum wama thubiha aaala alnnusubi waan tastaqsimoo bial-azlami thalikum fisqun alyawma ya-isa allatheena kafaroo min deenikum fala takhshawhum waikhshawni alyawma akmaltu lakum deenakum waatmamtu aaalaykum niaamatee waradeetu lakumu al-islama deenan famani idturra fee makhmasatin ghayra mutajanifin li-ithmin fa-inna allaha ghafoorun raheemun <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (1)

 1. are made unlawful on you the dead animals, and the blood, and flesh (of) the swine, and what has been dedicated to other than allah, [ on it ], and that which is strangled (to death), and that which is hit fatally, and that which has a fatal fall, and that which is gored by horns, and that which ate (it) the wild animal except what you slaughtered, and what is sacrificed on the stone altars, and that you seek division by divining arrows - that (is) grave disobedience. this day (have) despaired those who disbelieved of your religion, so (do) not fear them, but fear me. this day i have perfected for you your religion and i have completed upon you my favor and i have approved for you [ the ] islam (as) a religion. but whoever (is) forced by hunger (and) not inclining to sin, then indeed, allah (is) oft-forgiving, most merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (2)

 1. forbidden to you is carrion, and blood, and the flesh of swine, and that over which any name other than god's has been invoked, and the animal that has been strangled, or beaten to death, or killed by a fall, or gored to death, or savaged by a beast of prey, save that which you [ yourselves ] may have slaughtered while it was still alive; and [ forbidden to you is ] all that has been slaughtered on idolatrous altars. and [ you are forbidden ] to seek to learn through divination what the future may hold in store for you: this is sinful conduct. today, those who are bent on denying the truth have lost all hope of [ your ever forsaking ] your religion: do not, then, hold them in awe, but stand in awe of me! today have i perfected your religious law for you, and have bestowed upon you the full measure of my blessings, and willed that self-surrender unto me shall be your religion. as for him, however, who is driven [ to what is forbidden ] by dire necessity and not by an inclination to sinning -behold, god is much-forgiving, a dispenser of grace. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (3)

 1. forbidden unto you (for food) are carrion and blood and swineflesh, and that which hath been dedicated unto any other than allah, and the strangled, and the dead through beating, and the dead through falling from a height, and that which hath been killed by (the goring of) horns, and the devoured of wild beasts, saving that which ye make lawful (by the death-stroke), and that which hath been immolated unto idols. and (forbidden is it) that ye swear by the divining arrows. this is an abomination. this day are those who disbelieve in despair of (ever harming) your religion; so fear them not, fear me! this day have i perfected your religion for you and completed my favour unto you, and have chosen for you as religion al-islam. whoso is forced by hunger, not by will, to sin: (for him) lo! allah is forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (4)

 1. forbidden to you (for food) are: dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which hath been invoked the name of other than allah; that which hath been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by being gored to death; that which hath been (partly) eaten by a wild animal; unless ye are able to slaughter it (in due form); that which is sacrificed on stone (altars); (forbidden) also is the division (of meat) by raffling with arrows: that is impiety. this day have those who reject faith given up all hope of your religion: yet fear them not but fear me. this day have i perfected your religion for you, completed my favour upon you, and have chosen for you islam as your religion. but if any is forced by hunger, with no inclination to transgression, allah is indeed oft-forgiving, most merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (5)

 1. forbidden to you (for food) are: dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which hath been invoked the name of other than god; that which hath been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by being gored to death; that which hath been (partly) eaten by a wild animal; unless ye are able to slaughter it (in due form); that which is sacrificed on stone (altars); (forbidden) also is the division (of meat) by raffling with arrows: that is impiety. this day have those who reject faith given up all hope of your religion: yet fear them not but fear me. this day have i perfected your religion for you, completed my favour upon you, and have chosen for you islam as your religion. but if any is forced by hunger, with no inclination to transgression, god is indeed oft-forgiving, most merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (6)

 1. forbidden to you is that which dies of itself, and blood, and flesh of swine, and that on which any other name than that of allah has been invoked, and the strangled (animal) and that beaten to death, and that killed by a fall and that killed by being smitten with the horn, and that which wild beasts have eaten, except what you slaughter, and what is sacrificed on stones set up (for idols) and that you divide by the arrows; that is a transgression. this day have those who disbelieve despaired of your religion, so fear them not, and fear me. this day have i perfected for you your religion and completed my favor on you and chosen for you islam as a religion; but whoever is compelled by hunger, not inclining willfully to sin, then surely allah is forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (7)

 1. you are forbidden carrion, blood and pork; and any flesh over which the name of any other than god is invoked; and any creature which has been strangled, or killed by a blow or in a fall, or has been gored to death or half-eaten by a wild animal, saving that which you make lawful [ by slaughtering properly while it was still alive ] and what has been slaughtered at an altar. you are forbidden to make the division of [ meat ] by means of divining arrows: that is sinful conduct. those who deny the truth have this day despaired of ever harming your religion. so do not fear them. fear me. today i have completed your religion for you and completed my blessing upon you. i have chosen for you islam as your religion. but if anyone is forced by hunger to eat something which is forbidden, not intending to commit a sin, he will find god forgiving and merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (8)

 1. carrion was forbidden to you and blood and flesh of swine and what of it was hallowed to other than god and the one that is a strangled beast and the one that is beaten to death and the animal one fallen to its death and the animal gored to death or eaten by a beast of prey-but what you slew lawfully-and what were sacrificed to fetishes and what you partition by divining arrows. that is contrary to moral law. today, those who were ungrateful gave up hope because of your way of life. so dread them not but dread me. today, i perfected your way of life for you and i fulfilled my divine blessing on you and i was well-pleased with submission to the one god for your way of life. whoever was driven by necessity due to emptiness-not one who inclines to sin-then, truly, god is forgiving, compassionate. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (9)

 1. forbidden to you is anything that dies by itself, and blood and pork, as well as whatever has been consecrated to something besides god, and whatever has been strangled, beaten to death, trapped in a pit, gored, and what some beast of prey has begun to eat, unless you give it the final blow; and what has been slaughtered before some idol, or what you divide up in a raffle; (all) that is immoral! today those who disbelieve despair about your religion, so do no dread them, and (rather) dread me. (today i have perfected your religion for you, and completed my favor towards you, and have consented to grant you [ islam ] as a religion: a commitment to live in peace.) anyone who is obliged to do so while (he is) starving, yet without deliberately sinning, [ will find ] god is forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (10)

forbidden to you are carrion, blood, and swine; what is slaughtered in the name of any other than allah; what is killed by strangling, beating, a fall, or by being gored to death; what is partly eaten by a predator unless you slaughter it; and what is sacrificed on altars. you are also forbidden to draw lots for decisions. this is all evil. today the disbelievers have given up all hope of ˹undermining˺ your faith. so do not fear them; fear me! today i have perfected your faith for you, completed my favour upon you, and chosen islam as your way. but whoever is compelled by extreme hunger-not intending to sin-then surely allah is all-forgiving, most merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (11)

 1. you are forbidden to eat animals that you find already dead, blood, pork's meat, any animal over which any name other than god's has been invoked, any animal that has been strangled or beaten to death or killed by a fall or gored to death or mauled by a wild animal, unless you can still properly slaughter it. you are also forbidden to eat anything that has been sacrificed to idols. you are forbidden to draw lots, since this is sinful conduct. the unbelievers have lost all hope of you ever forsaking your faith. do not be afraid of them, but stand in awe of me. today i have perfected your faith for you and have shed my grace upon you and have chosen submission [ islam ] to be your faith. as for him who is driven to what is forbidden by dire necessity, and not by an inclination to sin, god is all-forgiving and merciful-to-all. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (12)

 1. forbidden unto you are carrion and blood, flesh of swine and flesh of the animal found strangled and the slaughtered under the invocation of a name other than allah's name, flesh of an animal beaten to death and the one that died by a fall, the gored to death and the victim to a carnivore unless it be slaughtered in time, and the flesh of the animal sacrificed on the altars &ndash;idolism-. and you are forbidden to divide meat among you by divination and raffling by arrows, this is indeed impiety. this day have the infidels lost hope of alienating you from allah's purpose and divine principles, therefore, do not fear them but fear me. today have i complemented for you your religion and made all grace abound in you. and i have chosen for you islam as the acceptable system of faith and worship but he who is forced, by reason of hunger and want of lawful food, to eat of the forbidden, and not by willful transgression of allah's commandments nor does disobedience reside in the intention, shall find allah ghafurun (forgiving) and rahimun (merciful). <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (13)

 1. forbidden to you is that which is already dead, and the blood, and the meat of pig, and what was sacrificed to other than god, and that which has been strangled, and that which has been beaten to death, and that which has fallen from a height, and that which has been gored, and that which the wild animals have eaten from except what you managed to rescue, and what has been slaughtered on alters, and what you divide by the arrows of chance. this is all vile. today the rejecters have given up from your system, so do not fear them, but fear me. today i have perfected your system for you, and completed my blessings upon you, and i have accepted surrender as the system for you. so, whoever is forced by severe hunger and not seeking sin, then god is forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (14)

 1. you are forbidden to eat carrion; blood; pig's meat; any animal over which any name other than god's has been invoked; any animal strangled, or victim of a violent blow or a fall, or gored or savaged by a beast of prey, unless you still slaughter it [ in the correct manner ]; or anything sacrificed on idolatrous altars. you are also forbidden to allot shares [ of meat ] by drawing marked arrows -a heinous practice- today the disbelievers have lost all hope that you will give up your religion. do not fear them: fear me. today i have perfected your religion for you, completed my blessing upon you, and chosen as your religion islam: [ total devotion to god ]; but if any of you is forced by hunger to eat forbidden food, with no intention of doing wrong, then god is most forgiving and merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (15)

 1. forbidden unto you are the deadmeat, and blood, and the flesh of the swine, and that over which is invoked the name of other than allah, and the strangled, and the felled, and the tumbled, and the gored, and that which wild animals have devoured, unless ye have cleansed, and that which hath been slaughtered on the altars, and that ye seek a division by means of the divining arrows: all that is an abomination. to- day those who disbelieve have despaired of your religion; wherefore fear them not, and fear me. to-day i have perfected for you your religion, and have completed my favour upon you, and am well-pleased with islam as your religion. then whosoever is driven to extreme hunger not inclining to sin, verily then allah is forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (16)

 1. forbidden you is carrion and blood, and the flesh of the swine, and whatsoever has been killed in the name of some other than god, and whatever has been strangled, or killed by a blow or a fall, or by goring, or that which has been mauled by wild beasts unless slaughtered while still alive; and that which has been slaughtered at altars is forbidden, and also dividing the meat by casting lots with arrows. all this is sinful. today the unbelievers have lost every hope of (despoiling) your creed; so do not fear them, fear me. today i have perfected your system of belief and bestowed my favours upon you in full, and have chosen submission (al-islam) as the creed for you. if one of you is driven by hunger (to eat the forbidden) without the evil intent of sinning, then god is forgiving and kind. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (17)

 1. haram for you are carrion, blood and pork, and what has been consecrated to other than allah, and animals which have been strangled, and animals which have been killed by a blow, and animals which have fallen to their death, and animals which have been gored, and animals which wild beasts have eaten — except those you are able to slaughter properly — and animals which have been sacrificed on altars, and deciding things by means of divining arrows — that is deviance. today the kuffar have despaired of overcoming your deen. so do not be afraid of them but be afraid of me. today i have perfected your deen for you and completed my blessing upon you and i am pleased with islam as a deen for you. but if anyone is forced by hunger, not intending any wrongdoing, allah is ever-forgiving, most merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (18)

 1. unlawful to you (for food) are carrion, and blood, and the flesh of swine, and that (the animal) which is offered in the name of any other than god, and the animal strangled, and the animal beaten down, and the animal fallen to death, and the animal gored, and that devoured by wild beasts &ndash; save that which you make lawful (by slaughtering properly while it was still alive) &ndash; and that which has been sacrificed to anything serving the function of idols and at the places consecrated for offerings to other than god. and (also unlawful is) that divided and obtained through divining arrows (and the like, such as lotteries and throwing dice). (eating of any of) that (just mentioned) is transgression. &ndash; this day those who disbelieve have lost all hope of (preventing the establishment of) your religion, so do not hold them in awe, but be in awe of me. this day i have perfected for you your religion (with all its rules, commandments and universality), completed my favor upon you, and have been pleased to assign for you islam as religion. &ndash; then, whoever is constrained by dire necessity (and driven to what is forbidden), without purposely inclining to sin &ndash; surely god is all-forgiving, all-compassionate. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (19)

 1. you are prohibited carrion, blood, the flesh of swine, and what has been offered to other than allah, and the animal strangled or beaten to death, and that which dies by falling or is gored to death, and that which is mangled by a beast of prey &mdash;barring that which you may purify&mdash; and what is sacrificed on stone altars [ to idols ], and that you should divide by raffling with arrows. all that is transgression. today the faithless have despaired of your religion. so do not fear them, but fear me. today i have perfected your religion for you, and i have completed my blessing upon you, and i have approved islam as your religion. but should anyone be compelled by hunger, without inclining to sin, then allah is indeed all-forgiving, all-merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (20)

 1. forbidden to you (for food) is that which dies of itself, and blood, and the flesh of swine, and that which is devoted to other than allah, and that which has died by strangling, or by violence, or by a fall, or by goring, and which has been eaten by wild <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (21)

 1. prohibited to you are carrion, (i.e. dead meat) and blood, and the flesh of swine, and what has been acclaimed to other than allah, and the strangled, and the beaten (to death), and the toppled (to death), and the gored (to death), and that eaten by wild beasts of prey-excepting what you have immolated-and whatever has been slain on the altars (for the idols), and that you adjure division (i.e. by gambling with arrows or in any similar way) by divining: that is immorality. today the ones who have disbelieved have despaired of your religion, so do not be apprehensive of them and be apprehensive of me. today i have completed your religion for you, and i have perfected my favor on you, and i am satisfied with islam as a religion for you. and whoever is constrained in scantiness, (i.e., compelled by need) without unfairly (inclining) to vice, then surely allah is ever-forgiving, ever-merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (22)

 1. it is unlawful for you to consume the following as food: an animal that has not been properly slaughtered, blood, pork, an animal slaughtered and consecrated in the name of someone other than god, an animal killed by strangulation or a violent blow, an animal killed by falling down, an animal which has been gored to death, an animal partly eaten by a wild beast before being properly slaughtered, an animal which has been sacrificed on the stone blocks (which pagans worshipped), and any flesh divided by casting superstitious and gambling arrows (a pagan tradition), which is a sin. today, the unbelievers have lost hope about your religion. do not be afraid of them but have fear of me. on this day i have perfected your religion, completed my favors to you, and have chosen islam as your religion. if anyone not (normally) inclined to sin is forced by hunger to eat unlawful substances instead of proper food, he may do so to spare his life. god is all-forgiving and all-merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (23)

 1. prohibited for you are: carrion, blood, the flesh of swine, and those upon which (a name) other than that of allah has been invoked (at the time of slaughter), animal killed by strangulation, or killed by a blow, or by a fall, or by goring, or that which is eaten by a beast unless you have properly slaughtered it; and that which has been slaughtered before the idols, and that you determine shares through the arrows. (all of) this is sin. today those who disbelieve have lost all hope of (damaging) your faith. so, do not fear them, and fear me. today, i have perfected your religion for you, and have completed my blessing upon you, and chosen islam as din (religion and a way of life) for you. but whoever is compelled by extreme hunger, having no inclination towards sin, then allah is most-forgiving, very-merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (24)

 1. forbidden for you (2:173) for dietary consumption are: any animal that dies of itself. blood. the flesh of swine. and anything (not just meat) that has been dedicated to any other than allah (such as an idol, grave or saint). any animal that has been strangled to death. beaten to death. dies by falling from height. gored to death by horns. animal eaten by a wild animal unless you are able to slaughter it while it is still alive. that which is sacrificed on altars (devotional stones or blocks in shrines considered sacred). also forbidden is dividing the meat through raffling and games of chance (2:219), (5:90). this day, the rejecting opponents have given up the hope of eradicating your deen, system of life. clear distinction in matters of the lawful and the unlawful draws a tangible line between their ways and your way. fear them not but fear me. this day, i have perfected your deen for you, completed my favor upon you, and chosen for you islam as the system of life. (there is no hardship in islam (2:185)). therefore, if one is forced by hunger to consume the unlawful, with no intention of exceeding the limits, allah is indeed forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (25)

 1. forbidden to you (for food) are: dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which has been pronounced the name of (any) other than allah; and that which has been killed by choking or by a violent blow, or by a headlong fall, or by being (repeatedly) stabbed to death; and that which has been (partly) eaten by a wild animal; unless you are able to slaughter it (in due form); and that which is sacrificed on stone (alters); (forbidden) also is the division (of meats) by tearing apart with arrows (for luck): that is impiety. this day, those who reject faith have given up all hope of (taking you away from) your religion: yet do not fear them but fear me. this day have i perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen islam as your religion for you. but if any (one) is forced by hunger, without any wish to disobey, allah is truly often forgiving (ghafoor), most merciful (raheem). <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (26)

 1. prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than allah , and [ those animals ] killed by strangling or by a violent blow or by a head-long fall or by the goring of horns, and those from which a wild animal has eaten, except what you [ are able to ] slaughter [ before its death ], and those which are sacrificed on stone altars, and [ prohibited is ] that you seek decision through divining arrows. that is grave disobedience. this day those who disbelieve have despaired of [ defeating ] your religion; so fear them not, but fear me. this day i have perfected for you your religion and completed my favor upon you and have approved for you islam as religion. but whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin - then indeed, allah is forgiving and merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (27)

 1. you are forbidden to eat the meat of any animal that dies by itself (dead body), blood, the flesh of swine (pork) and that on which any name other than allah's has been invoked; also that which is strangled to death , killed by a violent blow, killed by a headlong fall and of those beaten or gored to death; and that which has been partly eaten by a wild animal unless you are able to slaughter it before its death; also that which is sacrificed on altars or is divided by raffling of arrows. all these are sinful acts. today the unbelievers have given up all their hope of vanquishing your religion. have no fear of them, fear me. today i have perfected your religion for you, completed my favor upon you and approved al-islam as a deen (way of life for you). anyone who is compelled by hunger to eat what is forbidden, not intending to commit sin, will find allah forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (28)

 1. forbidden for you (to eat) are (unslaughtered) dead animals, blood, the flesh of swine and animals slaughtered in the name of beings other than allah. (also forbidden are) animals that die as a result of strangulation, violent blows or fall from a height, as well as animals gored to death or (partially) eaten by wild beasts [[_]] unless you salvage (and slaughter) them (before they die). also forbidden are animals slaughtered before idols, altars and monuments (dedicated to beings other than allah) as well as meat distributed by resorting to raffle. these are sins. today, the unbelievers have given up hope about (wishing) your faith (away). do not fear them; fear me! i have this day perfected your way of life for you, and i have completed my favor upon you. i have chosen islam [[_]] (submission) [[_]] to be your religion. if one is compelled by hunger (to eat the forbidden food) [[_]] and not by a desire to deviate and debauch [[_]] then of course allah is the most forgiving and the most merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (29)

 1. forbidden to you is carrion (the animal that dies and is not slaughtered according to islamic law) and (the discharged) blood and pork and that (animal) on which the name of someone other than allah has been invoked whilst slaughtering and (the animal) that dies by strangling or by a violent blow (not by any sharp instrument) or by falling from a height or the one that has been gored to death or which has been ripped apart and gnawed by a wild beast, save the one which you slaughter (before it dies), and (that animal too is forbidden) which has been slaughtered on idolatrous altars (dedicated to false gods). and this (is also unlawful) that you learn your fortune through divining (with arrows or divide shares by such means). all these works are sins. this day, the disbelievers have lost all hopes of (their heinous designs because) your din ([ religion ] has prevailed). so, (o believers,) fear them not and always fear me alone. today i have perfected your din (religion) for you, and have completed my blessing upon you, and have chosen for you islam (as) din (a complete code of life). then if someone gets into a survival situation (and is forced by) ravenous hunger (and intense thirst i.e., driven by dire necessity, provided) he is not prone to sinning (i.e., eats what is forbidden without being wilfully inclined to sin), then allah is indeed most forgiving, ever-merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (30)

 1. (the items) made forbidden to you (for oral intake, are): the dead, and the blood (which when allowed an exit leaves the organs and tissues and flows out. see the word masfooh in verse 6/145), and flesh of the swine, and that which has been pronounced for other than allah, along with him, and the one killed by strangulation, and one killed by violent blow or hit, and one killed by a head-long fall, and one killed by the goring of horns, and that which a wild animal has eaten - except that which you cleansed (by providing an exit to the free blood through a cut on the carotid arteries at the neck), and that which is sacrificed at the places and sites dedicated to other than allah (like an altar of a god); and it is also forbidden to you that you may make divisions, (shares, portions and rights) on the basis of lottery or raffle - (all) this to you is fisqun. this day, have given up all hope (for inter-faith mixing and befriending) those who have disbelieved (in allah's book) - vis a vis your religion. so fear them not, but pay regard to me. this day (when one completes a serial study of the divine book from 1/1 to 5/3) i have completed for you (a general discussion of) your religion and i have finalised upon you people my grace and have agreed with you for islam as (your) religion. then whoever went restless due to hunger, without (being) inclined to sin, then surely, allah (is) oft-forgiving, continuously merciful (for such exceptional cases if they broke the law of these prohibitions). <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (31)

 1. prohibited for you are carrion, blood, the flesh of swine, and animals dedicated to other than god; also the flesh of animals strangled, killed violently, killed by a fall, gored to death, mangled by wild animals&mdash;except what you rescue, and animals sacrificed on altars; and the practice of drawing lots. for it is immoral. today, those who disbelieve have despaired of your religion, so do not fear them, but fear me. today i have perfected your religion for you, and have completed my favor upon you, and have approved islam as a religion for you. but whoever is compelled by hunger, with no intent of wrongdoing&mdash;god is forgiving and merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (32)

 1. forbidden to you are the meat of animals found dead, blood, the flesh of swine, and that on which has been invoked a name other than god, and that which has been strangled to death, or fatally hit, or falls fatally, or is gored to death, and that which has been partly eaten by a wild animal, unless you are able to slaughter it in the correct way. and forbidden is that which is sacrificed on stone, and the division by raffling with arrows, for that is impiety. this day have those who reject it given up all hope of your way of life. yet do not fear them, but fear me. this day have i perfected your way of life for you, completed my favor upon you, and have chosen for you al-islam as your way of life. but if any are forced by hunger, with no inclination to transgress, god is indeed oft-forgiving, mercifully redeeming.  <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (33)

 1. you are forbidden carrion and blood, the flesh of swine and of that animal which has been slaughtered in any other name than that of allah, and of the strangled animal, and of that beaten to death or killed by a fall or gored to death or mangled by a beast of prey -save of that you duly slaughtered while it was still alive -and of that which is slaughtered at (un-godly) shrines. it is also unlawful for you to try to find your fortune by means of divining devices, for all these things are sinful acts, today the disbelievers have despaired of (vanquishing) your religion; therefore do not fear them but fear me. today i have perfected your religion for you and completed my blessing on you and approved islam as the way of life for you, (therefore observe the limits prescribed by the law); if, however, one, dying of hunger, eats of any of these forbidden things, provided that he is not inclined towards sin, he will find allah forgiving and compassionate. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (34)

 1. the dead, and the blood, and the meet of the pig, and what is offered up for (sacrificed for) other than god, and the strangled, and the beaten to death, and the dead because of a fall, and the dead by being gored, and what the wild animal ate except what you slaughtered (before it dies), and what is sacrificed on the stones (altars of idols), and what is divided by the lottery arrows are forbidden to you. these are disobedience. today those who disbelieved lost hope about your religion (way of life), so do not fear them, but fear me. today i completed your religion for you and i finished my favor upon you and i chose the submission (islam) as a religion for you. if anyone is forced by hunger, not intentionally committing a sin, then god is forgiving and merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (35)

 1. forbidden to you is that which is already dead, and the blood, and the meat of pig, and what was dedicated to other than god, and that which has been strangled, and that which has been beaten to death, and that which has fallen from a height, and that which has been gored, and that which the wild animals have eaten from except what you managed to rescue, and what has been slaughtered on altars, and what you divide through arrows of chance. this is vile. today the rejecters have given up from your system, so do not be concerned by them, but be concerned by me. today i have perfected your system for you, and completed my blessings upon you, and i have approved submission as the system for you. so, whoever is forced by severe hunger and not seeking sin, then god is forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (36)

 1. forbidden to you are the carrion, and the blood, and the flesh of swine, and that which is consecrated to any one other than allah, and the strangled and that beaten to death, and that killed by a fall and that killed by being smitten with the horn and eaten by beasts unless you slaughter it properly berore its death, and that which is sacrificed over idols and that you try to know your future by means of arrows. that is a transgression. &mdash; this day, those, who have suppressed the truth, have despaired of your religion; so fear them not, and fear me. this day i have perfected for you your religion and completed my favour upon you and approved for you islam as religion. &mdash; but if one is compelled by hunger, and has no intention to sin, then allah is indeed forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (37)

 1. do not eat pork [ as it is already strictly ordered in the bible ], blood, the meat of an animal died of itself (including strangled, struck by an object, fallen from a height, pierced by a sharp object, attacked by a wild animal&mdash;unless slaughtered by you before its death-- ) and animals sacrificed for other than god. it is also prohibited to you to eat of the meat which is distributed according to the pagan rituals. today, the disbelievers have given up the idea of exterminating you; do not, therefore, fear them. instead fear me (god), today, i have completed your religion, perfected my blessing upon you and have decreed islam (submission to god) as your religion. in case of emergency, it will not be sinful to you to eat of the above mentioned food as long as it is necessary to prevent you from death by famine; god is the most forgiving, the most merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (38)

 1. forbidden for you are carrion, and blood, and flesh of swine, and that which has been slaughtered while proclaiming the name of any other than allah, and one killed by strangling, and one killed with blunt weapons, and one which died by falling, and that which was gored by the horns of some animal, and one eaten by a wild beast, except those whom you slaughter; and (also forbidden is) that which is slaughtered at the altar (of idols) and that which is distributed by the throwing of arrows (as an omen); this is an act of sin; this day, the disbelievers are in despair concerning your religion, so do not fear them and fear me; this day have i perfected your religion for you * and completed my favour upon you, and have chosen islam as your religion; so whoever is forced by intense hunger and thirst and does not incline towards sin, then indeed allah is oft forgiving, most merciful. (* prophet mohammed &ndash; peace and blessings be upon him &ndash; is the last prophet.) <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (39)

 1. you are forbidden (to consume) the dead, blood and the flesh of swine; also flesh dedicated to any other than allah, the flesh of strangled (animals) and of those beaten, that which is killed by falling, gored to death, mangled by beasts of prey, unless you find it (still alive) and slaughter it; also of animals sacrificed on stones (to idols). (you are forbidden) to seek division by the arrows, that is debauchery. those who disbelieve have this day despaired of your religion. do not fear them, but fear me. this day i have perfected your religion for you and completed my favor to you. i have approved islam to be your religion. (as for) he who does not intend to commit a sin but is constrained by hunger to eat of what is forbidden, then surely allah is forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (40)

 1. forbidden to you is that which dies of itself, and blood, and flesh of swine, and that on which any other name than that of allah has been invoked, and the strangled (animal), and that beaten to death, and that killed by a fall, and that killed by goring with the horn, and that which wild beasts have eaten -- except what you slaughter; and that which is sacrificed on stones set up (for idols), and that you seek to divide by arrows; that is a transgression. this day have those who disbelieve despaired of your religion, so fear them not, and fear me. this day have i perfected for you your religion and completed my favour to you and chosen for you islam as a religion. but whoever is compelled by hunger, not including wilfully to sin, then surely allah is forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (41)

 1. forbidden on you is the animal whose death was caused by suffocation or strangulation, and the blood, and the pig's/swine's flesh/meat, and what was declared/praised the name of whom the sacrifice was made for to other than god with it, and the strangled/choked to death, and the beaten to death/dead due to sickness, and the fallen/destroyed/perished (to death), and the animal whose death was caused by another's horns , and what the beast or bird of prey ate (from), except what you slaughtered, and what was slaughtered on the slaughter places, and that you seek oath with the featherless arrows , that (is) debauchery ; today those who disbelieved despair from your religion, so do not fear them, and fear me, today i completed for you your religion, and i completed on you my blessing , and i accepted/approved for you the islam (as) a religion, so who was forced in hunger, not deviating from righteousness/justice to a sin/crime, so that god was/is forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (42)

 1. forbidden to you is the flesh of an animal which dies of itself, and blood and the flesh of swine; and that on which is invoked the name of any other than allah; and that which has been strangled; and that which has been beaten to death; and that which has been killed by a fall and that which has been gored to death; and that of which a wild animal has eaten, except that which you have properly slaughtered; and that which has been slaughtered at an altar as an offering to idols. and forbidden is also this that you seek to know your lot by the divining arrows. that is an act of disobedience. this day have those who disbelieve despaired of harming your religion. so fear them not, but fear me. this day have i perfected your religion for you and completed my favour upon you and have chosen for you islam as religion. but whoso is forced by hunger, without being wilfully inclined to sin, then, surely, allah is most forgiving, and is merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (43)

 1. prohibited for you are animals that die of themselves, blood, the meat of pigs, and animals dedicated to other than god. (animals that die of themselves include those) strangled, struck with an object, fallen from a height, gored, attacked by a wild animal - unless you save your animal before it dies - and animals sacrificed on altars. also prohibited is dividing the meat through a game of chance; this is an abomination. today, the disbelievers have given up concerning (the eradication of) your religion; do not fear them and fear me instead.today, i have completed your religion, perfected my blessing upon you, and i have decreed submission as the religion for you. if one is forced by famine (to eat prohibited food), without being deliberately sinful, then god is forgiver, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku. to, wanda aka sanya wa lalura a cikin yunwa mai tsanani, ba yana mai karkata zuwa ga wani zunubi ba, to, lalle ne allah mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 5:3 ] an haramta maku ci mushe, da jini, da naman alade, da abinda aka kallafad da shi saboda wani dabam ban da allah. (mushe sun hada) da maqura, da abinda aka buga da wani abu, da abinda ya fado daga sama, tunkuya, abinda naman daji suka kama &ndash; sai wanda aka ceta kafin ta mutu &ndash; da kuma abinda aka yanka a kan tebur na tsafi. an kuma haramta rabon nama ta hanyar kibau na caca; wannan abin qyama ne. a yau wadanda suka kafirta sun dena neman su (kawad da) addininku; kada ku ji tsoronsu, ni ya kamata ku ji wa tsoro. a yau, na kammala maku addininku, na kuma cika ni'imata a kanku, kuma na amince da musulunci ya zama addini a gare ku. idan wanda lalura ta same shi na yunwa (don ya ci abincin haram), ba akan zunubi na da gangan ba, to, allah mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 5:3

Quran/5/3 (44)

 1. you are forbidden (to eat) the dead and blood and the flesh of swine and that on which any name has been invoked other than allah at the time of slaughtering and that which dies by strangling and that which is beaten to death by anything unshaped and that killed by falling and that which is gored and that which has been eaten by any wild animal, but those which you have properly slaughtered and that which has been slaughtered at any altar and the division by casting lots with arrows. this is an act of sin. this day the infidels are despaired of your religion then fear them not, but fear me. this day i have perfected your religion for you and completed my favour upon you and have chosen islam as religion for you. but whoso is forced by extreme hunger thirst without inclining towards sin, then undoubtedly, allah is forgiving, merciful. <> an haramta muku mushe da jini da naman alade da abin da aka ambaci sunan wanin allah a gare shi, da maƙararriya da jefaffiya da mai gangarowa da sokakkiya, da abin da masu dagi suka ci, face abin da kuka yanka, da abin da aka yanka a kan gunki (shi ma an haramta). kuma kada ku yi rabo da kibiyoyi na caca wannan fasiƙanci ne, a yau waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addininku. saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona. a yau na kammala muku addininku, kuma na cika ni'imata a kanku, kuma na yarda da