Quran/5/96

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/5 > Quran/5/95 > Quran/5/96 > Quran/5/97

Quran/5/96


 1. lawful to you is game from the sea and its food as provision for you and the travelers, but forbidden to you is game from the land as long as you are in the state of ihram. and fear allah to whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/5/96 (0)

 1. ohilla lakum saydu albahri wataaaamuhu mataaaan lakum walilssayyarati wahurrima aaalaykum saydu albarri ma dumtum huruman waittaqoo allaha allathee ilayhi tuhsharoona <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (1)

 1. is made lawful for you game (of) the sea and its food (as) provision for you and for the travelers, and is made unlawful on you game (of) the land as long as you (are) in, and be conscious of allah the one to him you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (2)

 1. lawful to you is all water-game, and what the sea brings forth, as a provision for you [ who are settled ] as well as for travellers, although you are forbidden to hunt on land while you are in the state of pilgrimage. and be conscious of god, unto whom you shall be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (3)

 1. to hunt and to eat the fish of the sea is made lawful for you, a provision for you and for seafarers; but to hunt on land is forbidden you so long as ye are on the pilgrimage. be mindful of your duty to allah, unto whom ye will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (4)

 1. lawful to you is the pursuit of water-game and its use for food,- for the benefit of yourselves and those who travel; but forbidden is the pursuit of land-game;- as long as ye are in the sacred precincts or in pilgrim garb. and fear allah, to whom ye shall be gathered back. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (5)

 1. lawful to you is the pursuit of water-game and its use for food,- for the benefit of yourselves and those who travel; but forbidden is the pursuit of land-game;- as long as ye are in the sacred precincts or in pilgrim garb. and fear god, to whom ye shall be gathered back. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (6)

 1. lawful to you is the game of the sea and its food, a provision for you and for the travellers, and the game of the land is forbidden to you so long as you are on pilgrimage, and be careful of (your duty to) allah, to whom you shall be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (7)

 1. to hunt and to eat the fish of the sea is made lawful for you, a provision made for you and for seafarers. but you are forbidden the game of the land while you are on a pilgrimage. have fear of god, before whom you shall all be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (8)

 1. the game of the sea was permitted to you and the food of it as sustenance for you and for a company of travelers, but the game of dry land was forbidden to you as long as you continued in pilgrim sanctity. and be godfearing of god to whom you will be assembled. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (9)

 1. game from the sea is lawful for you; eating it means provision for you as well as for travellers. game from land is forbidden you so long as you are under taboo [ on pilgrimage ]. heed god, before whom you will be summoned. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (10)

it is lawful for you to hunt and eat seafood, as a provision for you and for travellers. but hunting on land is forbidden to you while on pilgrimage. be mindful of allah to whom you all will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (11)

 1. it is permitted for you to catch and eat seafood. this is an enjoyment for you as well as for travelers, although you are forbidden to hunt on land while you are in the state of sanctity. be mindful of god to whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (12)

 1. fishing and hunting water game from salt and fresh waters have been rendered lawful for you, and the flesh of the catch is lawful for you and for the travelers to eat. whereas forbidden unto you are the pursuit of land game so long as you are vested with the pilgrim's garb. and entertain the profound reverence dutiful to allah to whom you shall be thronged. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (13)

 1. lawful for you is the catch of the sea, to eat it as enjoyment for you and for those who travel; and forbidden for you is the catch of the land as long as you are under restriction; and be aware of god to whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (14)

 1. it is permitted for you to catch and eat seafood- an enjoyment for you and the traveller- but hunting game is forbidden while you are in the state of consecration [ for pilgrimage ]. be mindful of god to whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (15)

 1. allowed unto you is the game of the sea and the eating thereof: a provision for you and for the caravan; and forbidden unto you is the game of the land while ye are in the state of sanctity. and fear allah unto whom ye shall be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (16)

 1. lawful is all game of the water for you, and eating of it as food, so that you and the travellers may benefit by it. but unlawful is game of the jungle when you are on pilgrimage. fear god before whom you have to gather in the end. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (17)

 1. anything you catch in the sea is halal for you, and all food from it, for your enjoyment and that of travellers, but land game is haram for you while you are in ihram. so have taqwa of allah, him to whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (18)

 1. (to hunt and eat) the game in the sea, its (fish and other) edibles are lawful for you, a provision for you and for travelers (whom you want to feed). however, while you are in the state of pilgrim sanctity, you are forbidden to hunt on land (or slaughter and eat of animals that you get others to hunt for you). keep from disobedience to god in due reverence for him, to whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (19)

 1. you are permitted the game of the sea and its food, a provision for you and for the caravans, but you are forbidden the game of the land so long as you remain in pilgrim sanctity, and be wary of allah toward whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (20)

 1. lawful for you is the game of the sea, and to eat thereof; a provision for you and for seafarers; but forbidden you is the game of the land while you are on pilgrimage; so fear allah to whom you shall be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (21)

 1. the game of the sea and the food of it are made lawful for you, as (a necessary) enjoyment for you and the travellers; and prohibited to you is the game of the land, so long as you are in pilgrim sanctity; (i.e., in the sacred precincts or in the sanctified state of a pilgrim) and be pious to allah, to whom you will be mustered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (22)

 1. it is lawful for you to hunt from the sea and to eat seafood. this is for your benefit and for the benefit of travellers. however, it is not lawful for you to hunt on land as long as you are in the sacred precinct. have fear of god before whom you will all be raised. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (23)

 1. made lawful for you is the game of the sea and eating thereof, as a benefit for you and for travellers. but the game of the land has been made unlawful for you as long as you are in the state of ihram. fear allah (the one) towards whom you are to be brought together. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (24)

 1. lawful to you is all water-game, the game of the sea and its food whether they are found in the sea, river, lake, or pond or jump out of them. this is decent provision for you and for those who are traveling to hajj by sea. do not pursue land-game during pilgrimage. be mindful of allah to whom you will be summoned. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (25)

 1. lawful to you is the pursuit of water-game and its use for food&mdash; for the benefit of yourselves and those who travel; but forbidden is (the pursuit) of land-game; as long as you are in the state of i'hram (or in pilgrim clothes). and fear allah, to whom you shall be gathered back. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (26)

 1. lawful to you is game from the sea and its food as provision for you and the travelers, but forbidden to you is game from the land as long as you are in the state of ihram. and fear allah to whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (27)

 1. game of the sea and its use as food is lawful for you and the seafarers, but the game of the land is forbidden as long as you are in ihram (pilgrim garb). have fear of allah to whom you shall all be assembled. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (28)

 1. lawful for you to hunt is the fish [[_]] the game from the sea (or other bodies of water) to eat or to carry with the caravan. but, so long as you stay in &acute;ihram&acute;, the game animals of the land are prohibited for you. fear allah, towards whom you would be gathered (for reckoning). <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (29)

 1. the game of the sea and its eating has been made lawful for your benefit and that of travellers, but the game of the land has been prohibited for you so long as you are in pilgrim dress (ihram). and always fear allah towards whose (presence) you (all) will be assembled. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (30)

 1. made lawful to you (is the pursuit of) water-game and its consumption as food - for the benefit of yourselves and one who is a traveller; and is made forbidden to you (the pursuit of) land-game as long as you happened to be those under prohibition (i.e., you are putting on ehram or you are within the limits of harem). and pay obedience to allah, the being - towards him you shall be gathered back. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (31)

 1. permitted for you is the catch of sea, and its food&mdash;as sustenance for you and for travelers. but forbidden for you is the game of land while you are in pilgrim sanctity. and fear god, to whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (32)

 1. permissible to you is the pursuit of water-game and its use for food for the benefit of yourselves and those who travel with you. but forbidden is the pursuit of land-game as long as you are in pilgrim garb. and be conscious of god, to whom you will be gathered back.  <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (33)

 1. the game of the water and eating thereof are permitted to you as a provision for you (who are settled) and for those on a journey; but to hunt on land while you are in the state of pilgrim sanctity is forbidden for you. beware, then, of disobeying allah to whom you shall all be mustered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (34)

 1. hunting from the sea (fishing) and eating it was made lawful for you, as an enjoyment for you and for those who travel, while hunting in the land was forbidden to you as long as you are forbidden (during the hajj). and be cautious of god, the one you will be gathered to him. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (35)

 1. lawful for you is the catch of the sea, to eat it as enjoyment for you and for those who travel; and unlawful for you is the catch of the land as long as you are under restriction; and be aware of god to whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (36)

 1. lawful to you is the sea game and its food &mdash; a provision for you and for the travellers &mdash; and the land game is forbidden to you so long as you are in the state of ihram. and fear allah, to whom you shall be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (37)

 1. catching sea food is an exception (as people in the ship may not have access to any other food.) you may eat the caught sea food or take it with you for the later consumption. hunting the animals in land, however, has been prohibited for you as long as you are in the pilgrimage cloth. do not disobey the lord that you will all stand in front of in the day of resurrection. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (38)

 1. it is lawful for you to hunt from the sea and to eat therefrom, for your benefit and that of the travellers; and hunting on land is forbidden for you while you are on the pilgrimage; and fear allah, towards whom you will arise. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (39)

 1. made lawful to you is the fished of the sea and its food, an enjoyment for you and for travelers. but you are forbidden the hunted of the land whilst you are on pilgrimage. have fear of allah, before whom you shall all be assembled. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (40)

 1. lawful to you is the game of the sea and its food, a provision for you and for the travellers, and the game of the land is forbidden to you so long as you are on pilgrimage, and keep your duty to allah, to whom you shall be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (41)

 1. permitted/allowed for you is the sea's hunting/fishing, and its food, enjoyment to you and to the caravan/people often moving , and forbidden on you (is) the shore's/land's hunting/trapping as long as you continued in compliance with pilgrimage prohibitions , and fear and obey god, who to him you are being gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (42)

 1. the game of the sea and the eating thereof is made lawful for you as a provision for you and the travelers; but forbidden to you is the game of the land as long as you are in the state of pilgrimage. and fear allah to whom you shall be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (43)

 1. all fish of the sea are made lawful for you to eat. during pilgrimage, this may provide for you during your journey. you shall not hunt throughout the pilgrimage. you shall reverence god, before whom you will be summoned. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (44)

 1. lawful is to you the game of the sea and its eating for the benefit of you and the travellers and forbidden to you is the game of the land, so long you are in pilgrim garb. and fear allah towards whom you are to rise. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (45)

 1. it is made lawful for you (even when you are in a pilgrim's garb to hunt) the game of the sea (and water) and to eat its food; a provision for you and for the travellers (who can make it a provision for their way), but unlawful for you is the game of the land as long as you are in pilgrim's garb or in the sacred precincts. keep your duty to allah, to whom you shall be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (46)

 1. lawful to you is (the pursuit of) watergame and its use for food - for the benefit of yourselves and those who travel, but forbidden is (the pursuit of) landgame as long as you are in a state of ihram (for hajj or umrah). and fear allah to whom you shall be gathered back. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (47)

 1. permitted to you is the game of the sea and the food of it, as a provision for you and for the journeyers; but forbidden to you is the game of the land, so long as you remain in pilgrim sanctity; and fear god, unto whom you shall be mustered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (48)

 1. lawful for you is the game of the sea, and to eat thereof; a provision for you and for travellers; but forbidden you is the game of the land while ye are on pilgrimage; so fear god to whom ye shall be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (49)

 1. the game of the sea and the eating thereof is made lawful for you as a provision for you and the travelers; but forbidden to you is the game of the land as long as you are in the state of pilgrimage. and fear god to whom you shall be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (50)

 1. it is lawful for you to fish in the sea, and to eat fish, as provision for you and for those who travel; but it is unlawful for you to hunt by land while ye are still on pilgrimage: fear ye god, therefore, before whom ye shall be assembled. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (51)

 1. lawful for you is what you catch from the sea and the sustenance it provides; a wholesome food, for you and for the seafarer. but you are forbidden the game of the land while you are on pilgrimage. have fear of god, before whom you shall all be assembled. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (52)

 1. lawful to you is all water-game, and whatever food the sea brings forth, as a provision for you and for travellers. however, you are forbidden land-game as long as you are in the state of consecration or iÄ¥r[[]] ]. be conscious of god, to whom you shall all be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (53)

 1. it has been made lawful for you to hunt and eat the fish of the sea as benefit for you and travelers... but forbidden to you is hunting on land while you are in ihram! protect yourselves from allah; unto him you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (54)

 1. the game of the sea and its food is lawful for you, a provision for you and for the caravans, but the game of the land is forbidden to you so long as you are in pilgrim garb; and be in awe of allah toward whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96

Quran/5/96 (55)

 1. lawful to you is the game of the sea and its eating, a provision for you and for the travelers, and unlawful to you is the game of land as long as you are in the pilgrim's dress, and fear allah towards whom you will be gathered. <> an halatta muku farautar ruwa da abincinsa domin jin daɗi a gare ku, kuma domin matafiya. kuma an haramta farautar tudu a kanku, matuƙar kun dawwama masu harama. kuma ku bi allah da taƙawa, wanda yake zuwa gare shi ne ake tara ku. = [ 5:96 ] an halalta maku dukkan kifin da ke cikin ruwa ku ci. a cikin lokacin haji, wannan ka tanadar maku a kan lafiya. kada ku yi farauta duk tsowon aikin haji. ku yi biyayya ga allah, wanda a gaban shi n za tara ku.

--Qur'an 5:96


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 8 an
 2. 1 halatta
 3. 1 muku
 4. 2 farautar
 5. 2 ruwa
 6. 4 da
 7. 1 abincinsa
 8. 2 domin
 9. 1 jin
 10. 5 i
 11. 36 a
 12. 2 gare
 13. 7 ku
 14. 3 kuma
 15. 1 matafiya
 16. 1 haramta
 17. 1 tudu
 18. 1 kanku
 19. 1 matu
 20. 1 ar
 21. 1 kun
 22. 1 dawwama
 23. 1 masu
 24. 1 harama
 25. 1 bi
 26. 33 allah
 27. 1 ta
 28. 1 awa
 29. 2 wanda
 30. 1 yake
 31. 1 zuwa
 32. 2 shi
 33. 1 ne
 34. 1 ake
 35. 2 tara
 36. 1 5
 37. 1 96
 38. 1 halalta
 39. 2 maku
 40. 1 dukkan
 41. 1 kifin
 42. 1 ke
 43. 2 cikin
 44. 1 ci
 45. 1 lokacin
 46. 2 haji
 47. 1 wannan
 48. 1 ka
 49. 1 tanadar
 50. 1 kan
 51. 1 lafiya
 52. 1 kada
 53. 2 yi
 54. 1 farauta
 55. 1 duk
 56. 1 tsowon
 57. 1 aikin
 58. 1 biyayya
 59. 1 ga
 60. 1 gaban
 61. 1 n
 62. 1 za
 63. 1 ohilla
 64. 2 lakum
 65. 2 saydu
 66. 1 albahri
 67. 1 wataaaamuhu
 68. 1 mataaaan
 69. 1 walilssayyarati
 70. 1 wahurrima
 71. 1 aaalaykum
 72. 1 albarri
 73. 1 ma
 74. 1 dumtum
 75. 1 huruman
 76. 1 waittaqoo
 77. 1 allaha
 78. 1 allathee
 79. 1 ilayhi
 80. 1 tuhsharoona
 81. 88 is
 82. 18 made
 83. 45 lawful
 84. 140 for
 85. 248 you
 86. 58 game
 87. 131 of
 88. 218 the
 89. 46 sea
 90. 147 and
 91. 23 its
 92. 29 food
 93. 84 as
 94. 26 provision
 95. 12 travelers
 96. 7 unlawful
 97. 26 on
 98. 44 land
 99. 35 long
 100. 71 are
 101. 54 in
 102. 68 be
 103. 4 conscious
 104. 4 one
 105. 118 to
 106. 7 him
 107. 26 will
 108. 36 gathered
 109. 16 all
 110. 8 water-game
 111. 2 what
 112. 2 brings
 113. 2 forth
 114. 3 91
 115. 15 who
 116. 2 settled
 117. 3 93
 118. 3 well
 119. 17 travellers
 120. 2 although
 121. 41 forbidden
 122. 18 hunt
 123. 17 while
 124. 15 state
 125. 22 pilgrimage
 126. 23 god
 127. 8 unto
 128. 49 whom
 129. 26 shall
 130. 20 eat
 131. 8 fish
 132. 4 seafarers
 133. 31 but
 134. 17 so
 135. 13 ye
 136. 5 mindful
 137. 9 your
 138. 4 duty
 139. 13 pursuit
 140. 6 use
 141. 5 -
 142. 14 benefit
 143. 7 yourselves
 144. 12 those
 145. 9 travel
 146. 7 land-game
 147. 5 sacred
 148. 4 precincts
 149. 14 or
 150. 20 pilgrim
 151. 9 garb
 152. 27 fear
 153. 6 back
 154. 1 careful
 155. 9 have
 156. 8 before
 157. 4 was
 158. 8 permitted
 159. 23 it
 160. 3 sustenance
 161. 1 company
 162. 1 dry
 163. 2 continued
 164. 9 sanctity
 165. 1 godfearing
 166. 6 assembled
 167. 13 from
 168. 11 eating
 169. 1 means
 170. 4 under
 171. 1 taboo
 172. 1 heed
 173. 3 summoned
 174. 3 seafood
 175. 10 hunting
 176. 10 catch
 177. 4 this
 178. 9 enjoyment
 179. 3 fishing
 180. 5 water
 181. 1 salt
 182. 1 fresh
 183. 1 waters
 184. 6 been
 185. 1 rendered
 186. 1 flesh
 187. 1 whereas
 188. 1 vested
 189. 5 with
 190. 7 s
 191. 1 entertain
 192. 1 profound
 193. 3 reverence
 194. 1 dutiful
 195. 1 thronged
 196. 2 restriction
 197. 2 aware
 198. 1 seafood-
 199. 1 traveller-
 200. 2 consecration
 201. 2 allowed
 202. 7 thereof
 203. 3 caravan
 204. 6 that
 205. 4 may
 206. 3 by
 207. 1 jungle
 208. 2 when
 209. 1 gather
 210. 1 end
 211. 1 anything
 212. 1 halal
 213. 1 haram
 214. 9 ihram
 215. 1 taqwa
 216. 3 other
 217. 1 edibles
 218. 1 want
 219. 1 feed
 220. 4 however
 221. 1 slaughter
 222. 3 animals
 223. 1 get
 224. 1 others
 225. 3 keep
 226. 1 disobedience
 227. 1 due
 228. 2 caravans
 229. 2 remain
 230. 1 wary
 231. 2 toward
 232. 1 necessary
 233. 4 prohibited
 234. 2 e
 235. 1 sanctified
 236. 1 pious
 237. 3 mustered
 238. 5 not
 239. 1 precinct
 240. 1 raised
 241. 5 has
 242. 7 towards
 243. 1 brought
 244. 1 together
 245. 1 whether
 246. 1 they
 247. 1 found
 248. 1 river
 249. 1 lake
 250. 1 pond
 251. 1 jump
 252. 1 out
 253. 1 them
 254. 1 decent
 255. 1 traveling
 256. 3 hajj
 257. 2 do
 258. 1 pursue
 259. 4 during
 260. 4 mdash
 261. 1 rsquo
 262. 1 hram
 263. 1 clothes
 264. 1 bodies
 265. 1 carry
 266. 1 stay
 267. 2 acute
 268. 1 would
 269. 1 reckoning
 270. 2 dress
 271. 1 always
 272. 1 whose
 273. 1 presence
 274. 2 consumption
 275. 2 8212
 276. 1 traveller
 277. 1 happened
 278. 1 prohibition
 279. 1 putting
 280. 1 ehram
 281. 1 within
 282. 1 limits
 283. 1 harem
 284. 1 pay
 285. 1 obedience
 286. 2 being
 287. 1 permissible
 288. 2 journey
 289. 1 beware
 290. 1 then
 291. 1 disobeying
 292. 1 cautious
 293. 1 catching
 294. 1 exception
 295. 2 people
 296. 1 ship
 297. 1 access
 298. 1 any
 299. 1 caught
 300. 1 take
 301. 1 later
 302. 1 cloth
 303. 1 disobey
 304. 1 lord
 305. 1 stand
 306. 1 front
 307. 1 day
 308. 1 resurrection
 309. 1 therefrom
 310. 1 arise
 311. 1 fished
 312. 1 hunted
 313. 1 whilst
 314. 1 often
 315. 1 moving
 316. 1 shore
 317. 1 trapping
 318. 1 compliance
 319. 1 prohibitions
 320. 1 obey
 321. 1 provide
 322. 1 throughout
 323. 1 rise
 324. 1 even
 325. 1 can
 326. 1 make
 327. 1 their
 328. 1 way
 329. 1 watergame
 330. 1 landgame
 331. 1 umrah
 332. 1 journeyers
 333. 1 still
 334. 1 therefore
 335. 1 provides
 336. 1 wholesome
 337. 1 seafarer
 338. 1 whatever
 339. 1 r
 340. 1 m
 341. 1 protect
 342. 1 awe