Quran/6/119

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/6 > Quran/6/118 > Quran/6/119 > Quran/6/120

Quran/6/119


 1. and why should you not eat of that upon which the name of allah has been mentioned while he has explained in detail to you what he has forbidden you, excepting that to which you are compelled. and indeed do many lead [ others ] astray through their [ own ] inclinations without knowledge. indeed, your lord - he is most knowing of the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/6/119 (0)

 1. wama lakum alla ta/kuloo mimma thukira ismu allahi aaalayhi waqad fassala lakum ma harrama aaalaykum illa ma idturirtum ilayhi wa-inna katheeran layudilloona bi-ahwa-ihim bighayri aailmin inna rabbaka huwa aaalamu bialmuaatadeena <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (1)

 1. and what for you that not you eat of what has been mentioned allah's name on it, when indeed, he (has) explained in detail to you what he (has) forbidden to you except what you are compelled to it. and indeed, many surely lead astray by their (vain) desires without knowledge. indeed, your lord, he (is) most knowing of the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (2)

 1. and why should you not eat of that over which god's name has been pronounced, seeing that he has so clearly spelled out to you what he has forbidden you [ to eat ] unless you are compelled [ to do so ]? but, behold, [ it is precisely in such matters that ] many people lead others astray by their own errant views, without [ having any real ] knowledge. verily, thy sustainer is fully aware of those who transgress the bounds of what is right. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (3)

 1. how should ye not eat of that over which the name of allah hath been mentioned, when he hath explained unto you that which is forbidden unto you unless ye are compelled thereto. but lo! many are led astray by their own lusts through ignorance. lo! thy lord, he is best aware of the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (4)

 1. why should ye not eat of (meats) on which allah's name hath been pronounced, when he hath explained to you in detail what is forbidden to you - except under compulsion of necessity? but many do mislead (men) by their appetites unchecked by knowledge. thy lord knoweth best those who transgress. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (5)

 1. why should ye not eat of (meats) on which god's name hath been pronounced, when he hath explained to you in detail what is forbidden to you - except under compulsion of necessity? but many do mislead (men) by their appetites unchecked by knowl edge. thy lord knoweth best those who transgress. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (6)

 1. and what reason have you that you should not eat of that on which allah's name has been mentioned, and he has already made plain to you what he has forbidden to you-- excepting what you are compelled to; and most surely many would lead (people) astray by their low desires out of ignorance; surely your lord-- he best knows those who exceed the limits. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (7)

 1. why should you not eat what has been consecrated in gods name, when he has already explained to you what he has forbidden you, unless you are compelled by necessity? surely, many mislead others by their desires through lack of knowledge. but your lord best knows the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (8)

 1. and why should you not eat of that over which the name of god was remembered on it? surely, he explained distinctly to you what he forbade to you unless you were driven by necessity to it. and, truly, many cause others to go astray by their desires without knowledge. truly, thy lord, he is greater in knowledge of the ones who exceed the limits. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (9)

 1. what is wrong with you that you do not eat something god&acute;s name has been mentioned over? he has spelled out for you what has been forbidden you-unless you are obliged to [ eat it ]. many [ people ] lead others astray through their own passions without having any knowledge; your lord is quite aware as to who are disobedient. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (10)

why should you not eat of what is slaughtered in allah's name when he has already explained to you what he has forbidden to you-except when compelled by necessity? many ˹deviants˺ certainly mislead others by their whims out of ignorance. surely your lord knows the transgressors best. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (11)

 1. why not eat that over which god's name has been pronounced, knowing that he has clearly spelled out to you what he has forbidden you to eat, and even that you may eat if you are compelled to do so? but many mislead others through their whims, even though they do not really know. your lord, however, is fully aware of these transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (12)

 1. and why should you not eat of the flesh of the permitted animals slaughtered under the invocation of allah's name when he has designated to you the forbidden and admitted of relaxation under compelling circumstances! indeed a good many lead themselves as well as others in the wrong upon their desires reflecting ignorance and want of knowledge. but allah knows well those who disregard his commandments and go beyond the limits prescribed by him. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (13)

 1. and why should you not eat that on which god's name has been mentioned, when he has fully detailed to you what has been made forbidden; except what you are forced to many misguide by their desires without knowledge; your lord is fully aware of the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (14)

 1. why should you not eat such animals when god has already fully explained what he has forbidden you, except when forced by hunger? but many lead others astray by their desires, without any true knowledge: your lord knows best who oversteps the limit. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (15)

 1. and what aileth you that ye should not eat that whereon the name of allah hath been pronounced while he hath surely detailed unto you that which he hath forbidden you, unless ye are driven thereto? verily many lead others astray by their desires without knowledge. verily thy lord! he knoweth best the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (16)

 1. and why should you not eat of that over which the name of god has been pronounced, when he has made it distinctly clear what is forbidden, unless you are constrained to do so. surely many (men) mislead others into following their vain desires through lack of knowledge. your lord certainly knows the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (17)

 1. what is the matter with you that you do not eat that over which the name of allah has been mentioned, when he has made clear to you what he has made haram for you except when you are forced to eat it? many people lead themselves astray through their whims and desires without having any knowledge. your lord knows best those who overstep the limits. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (18)

 1. and why should you not eat of (the flesh of) that over which god's name has been pronounced, seeing that he has clearly spelled out to you what he has made unlawful to you unless you are constrained to it by dire necessity? but, indeed many people lead others astray, driven by their lusts and caprices without any knowledge (from god). indeed your lord is he who knows best those who exceed the bounds. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (19)

 1. why should you not eat that over which allah's name has been mentioned, while he has already elaborated for you whatever he has forbidden you, excepting what you may be compelled to [ eat ]? indeed many mislead [ others ] by their fancies, without any knowledge. indeed your lord knows best the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (20)

 1. why should you not eat from that over which allah&acute;s name has been pronounced, when he has detailed unto you what is unlawful for you, unless you are compelled (or under necessity). but, verily, many are lead astray (or will lead you astray) by their <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (21)

 1. and how is it with you, that you do not eat of that over which the name of allah has been mentioned-and he has expounded whatever he has prohibited to you-except whatever you are constrained to? and surely many do indeed lead into error by their prejudices without (any) knowledge. surely your lord is he who knows best the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (22)

 1. why should you not eat such flesh when god has told you in detail what is unlawful to eat under normal conditions. most people, out of ignorance, are led astray by their desires. your lord knows best those who transgress. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (23)

 1. what should cause you to avoid eating of that upon which the name of allah has been invoked, while he has spelled out to you all that he has made unlawful for you, except that to which you are compelled by extreme necessity? surely, there are many who misguide people on the basis of their desires without having knowledge. surely, your lord is the best knower of those who cross the limits. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (24)

 1. why should you not eat of that on which allah's name has been pronounced (i.e. it is not dedicated to other than him)? he has explained to you in detail what is forbidden along with certain exceptions in dire need (5:3). numerous of the clergy mislead people in this matter without knowledge, and with their personal opinions. verily, your lord is fully aware of those who go beyond moderation. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (25)

 1. and why should you not eat the (meats) on which allah's name has been mentioned? when he has explained to you in detail what is not allowed for you&mdash; except under compulsion of necessity; and indeed, many do mislead (men) by their caprices without any knowledge. for sure, your lord knows best those who transgress. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (26)

 1. and why should you not eat of that upon which the name of allah has been mentioned while he has explained in detail to you what he has forbidden you, excepting that to which you are compelled. and indeed do many lead [ others ] astray through their [ own ] inclinations without knowledge. indeed, your lord - he is most knowing of the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (27)

 1. why should you not eat that on which allah's name has been pronounced, when he has clearly spelled out for you in detail what is forbidden - except in a case of extreme helplessness? in fact, many do mislead people by their appetites unchecked by knowledge. your lord knows best those who transgress. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (28)

 1. what keeps you from eating the meat (of the animals) slaughtered in the name of allah? he has already detailed for you everything that is forbidden for you [[_]] unless you are compelled by dire reasons. of course, many mislead others without much knowledge, and because of their own lusts and longings. your lord knows the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (29)

 1. and what is the matter with you that you do not eat of that (meat) over which the name of allah has been pronounced (at the time of slaughter? you regard these lawful animals as unlawful without any reason), whilst he has spelled out to you in detail (all) those things which he has forbidden to you except when (under the unavoidable circumstances) you are forced (to eat the bare necessity just as a life-saving measure. so do not declare more things forbidden on your own anymore). surely, many a people, devoid of (concrete) learning, lead (others) astray consistently by means of their own lusts (and fantasies). and surely, your lord knows well the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (30)

 1. and what is to you that you will not eat from that on which allah's name was pronounced (at the time of shooting or slaughter)? and verily, he has given you details what he has prohibited unto you - exception (being only that condition when) you became completely helpless towards it. and surely, many definitely lead (mankind) astray under the effect of their vain desires without knowledge. certainly your nourisher-sustainer: he is more aware with those who break the limits. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (31)

 1. and why should you not eat of that over which the name of god is pronounced, when he has detailed for you what is prohibited for you, unless you are compelled by necessity? many lead astray with their opinions, through lack of knowledge. your lord knows best the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (32)

 1. why should you not eat of that on which god's name has been pronounced when he has explained to you in detail what is forbidden to you, except when forced by necessity? indeed many stray by their appetites unchecked by knowledge. your lord knows best those who transgress.  <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (33)

 1. and how is it that you do not eat of that over which allah&acute;s name has been pronounced even though he has clearly spelled out to you what he has forbidden you unless you are constrained to it? many indeed say misleading things without knowledge, driven merely by their lowly desires. but your lord knows well the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (34)

 1. what is it with you that you do not eat from what god's name was mentioned on it, when he has explained to you in detail what is forbidden to you, except when you are forced to it? and indeed many misguide others with their desires without any knowledge. indeed your master knows best those who exceed the limits. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (35)

 1. and why should you not eat that on which the name of god has been mentioned, when he has fully detailed to you what has been made unlawful; except what you are forced to? many misguide by their desires without knowledge; your lord is fully aware of the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (36)

 1. and why should you not eat of that on which allah's name has been mentioned, and he has already made plain for you what he has forbidden &mdash; except under compelling circumstances &mdash; to you? and, indeed, many do unknowingly lead people astray by their own personal likes and dislikes. indeed, your lord it is who knows those who transgress. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (37)

 1. god has already explained in detail what is unlawful for you to eat, except in case of emergency [ that one can eat no matter what, just enough to survive. ] therefore, what excuse do you have in order not to eat the meat over which the name of god is mentioned? indeed the majority of the people follow their vain desires and mislead you by their biased opinions. god surely knows who the wrongdoers are. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (38)

 1. and what is the matter with you that you should not eat from that over which allah's name has been mentioned whereas he has explained in detail to you all what is forbidden to you except when you are forced (by circumstances) towards it? and indeed many lead astray by their own desires, out of ignorance; indeed your lord well knows the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (39)

 1. and why should you not eat of that over which the name of allah has been pronounced when he has already made plain to you what is forbidden, except when you are constrained? many are those who mislead through ignorance on account of their fancies, but your lord best knows the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (40)

 1. and what reason have you that you should not eat of that on which allah's name is mentioned, when he has already made plain to you what he has forbidden to you -- excepting that which you are compelled to. and surely many lead (people) astray by their low desires through ignorance. surely thy lord -- he best knows the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (41)

 1. and how (why) for you that you not eat from what god's name was mentioned on it, and he had detailed/explained for you what he forbade on you, except what you were forced to it, and that many misguide (e) with their self attractions for desires without knowledge, that your lord, he is more knowing with (about) the transgressors . <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (42)

 1. and what reason have you that you should not eat of that over which the name of allah has been pronounced when he has already explained to you that which he has forbidden unto you, -save that which you are forced to. and surely many mislead others by their evil desires through lack of knowledge. assuredly, thy lord knows best the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (43)

 1. why should you not eat from that upon which god's name has been mentioned? he has detailed for you what is prohibited for you, unless you are forced. indeed, many people mislead others with their personal opinions, without knowledge. your lord is fully aware of the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (44)

 1. and what happened to you that you should not eat out of that on which the name of allah has been pronounced. he has explained to you in detail what is forbidden to you, but when you be compelled to it? and undoubtedly, many mislead by their own desires without knowing. undoubtedly, your lord knows well the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (45)

 1. what reason have you that you do not eat of that over which allah's name has been pronounced, whilst he has already explained to you the things he has forbidden to you, excepting that which you are constrained to (eat out of necessity). and surely many mislead (others) by following their own fancies due to lack of knowledge. verily, your lord knows best these transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (46)

 1. and why should you not eat of that (meat) on which allahs name has been pronounced (at the time of slaughtering the animal), while he has explained to you in detail what is forbidden to you, except under compulsion of necessity? and surely many do lead (mankind) astray by their own desires through lack of knowledge. certainly your lord knows best the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (47)

 1. how is it with you, that you do not eat of that over which god's name has been mentioned, seeing that he has distinguished for you that he has forbidden you, unless you are constrained to it? but surely, many lead astray by their caprices, without any knowledge; thy lord knows very well the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (48)

 1. what ails you that ye do not eat from what god's name is pronounced over, when he has detailed to you what is unlawful for you? save what ye are forced to; but, verily, many will lead you astray by their fancies, without knowledge. verily, thy lord knows best the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (49)

 1. and why do ye not eat of that whereon the name of god hath been commemorated? since he hath plainly declared unto you what he had forbidden you; except that which ye be compelled to by necessity eat of: many lead others into error, because of their appetites, being void of knowledge; but thy lord well knoweth who are the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (50)

 1. and why eat ye not of that over which the name of god hath been pronounced, since he hath made plain to you what he hath forbidden you, save as to that which is forced upon you? but indeed many mislead others by their appetites, through lack of knowledge. verily, thy lord! he best knoweth the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (51)

 1. and why should you not eat of that which has been consecrated in god's name when he has made plain to you what he forbade you, except when you are constrained? many are those that are misled through ignorance by their desires: surely your lord best knows the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (52)

 1. and why should you not eat of that over which god's name has been pronounced when he has clearly spelled out to you what he has forbidden you (to eat) unless you are driven to do so by sheer necessity? many people lead others astray by their errant views and lack of knowledge. your lord is fully aware of those who transgress. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (53)

 1. unless you are forced to out of need, why do you not eat the things upon which the name of allah is uttered, when he has informed you in detail of the things he has prohibited to you? indeed, most of them go astray (deviate the matter) ignorantly, with baseless ideas! certainly, hu, your rabb, knows best the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (54)

 1. and what has happened to you that you do not eat (the meat) of that over which allah's name has been mentioned, while he has (already) explained for you what he has forbidden unto you, except what you are compelled to (eat) ? and indeed many (people) mislead (others) by their desires, without any knowledge. verily, your lord knows best the transgressors. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119

Quran/6/119 (55)

 1. and why should you not eat of that on which allah's name has been mentioned when he has explained to you what he has made unlawful for you, except that you become helpless by necessity to (eat) it? and certainly there are many who, without having (any) knowledge, lead (people) astray (only on the basis) of their desires, and your fosterer certainly knows best those who exceed the limits. <> kuma mene ne ya same ku, ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan allah a kansa, alhali kuwa, haƙiƙa, ya rarrabe, muku daki-daki, abin da ya haramta a kanku, face fa abin da aka bukatar da ku bisa lalura zuwa gare shi? kuma lalle ne masu yawa suna ɓatarwa, da son zuciyoyinsu, ba da wani ilmi ba. lalle ne ubangijinka shi ne mafi sani ga masu ta'addi. = [ 6:119 ] me zai sa ba za ku abin da aka ambaci sunan allah a kansa ba? ya ba ku dalla-dallan abin da aka haramta maku, sai dai idan ya kama dole. lalle ne, yawancin mutane suna batar da wasu da son zuciyan kansu, ba tare da ilmi ba. ubangijinka yana da kikakken sani ga masu ta'addi.

--Qur'an 6:119


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 kuma
 2. 1 mene
 3. 5 ne
 4. 5 ya
 5. 1 same
 6. 5 ku
 7. 9 ba
 8. 2 za
 9. 1 ci
 10. 1 daga
 11. 5 abin
 12. 12 da
 13. 4 aka
 14. 2 ambaci
 15. 2 sunan
 16. 33 allah
 17. 8 a
 18. 2 kansa
 19. 1 alhali
 20. 1 kuwa
 21. 1 ha
 22. 2 i
 23. 1 rarrabe
 24. 1 muku
 25. 2 daki
 26. 5 -
 27. 2 haramta
 28. 1 kanku
 29. 1 face
 30. 1 fa
 31. 1 bukatar
 32. 1 bisa
 33. 1 lalura
 34. 1 zuwa
 35. 1 gare
 36. 2 shi
 37. 3 lalle
 38. 3 masu
 39. 1 yawa
 40. 2 suna
 41. 1 atarwa
 42. 2 son
 43. 1 zuciyoyinsu
 44. 1 wani
 45. 2 ilmi
 46. 2 ubangijinka
 47. 1 mafi
 48. 2 sani
 49. 2 ga
 50. 3 ta
 51. 2 addi
 52. 1 6
 53. 1 119
 54. 1 me
 55. 1 zai
 56. 1 sa
 57. 1 dalla-dallan
 58. 1 maku
 59. 1 sai
 60. 1 dai
 61. 1 idan
 62. 1 kama
 63. 1 dole
 64. 1 yawancin
 65. 1 mutane
 66. 1 batar
 67. 1 wasu
 68. 1 zuciyan
 69. 1 kansu
 70. 1 tare
 71. 1 yana
 72. 1 kikakken
 73. 6 rsquo
 74. 1 wama
 75. 2 lakum
 76. 1 alla
 77. 1 kuloo
 78. 1 mimma
 79. 1 thukira
 80. 1 ismu
 81. 1 allahi
 82. 1 aaalayhi
 83. 1 waqad
 84. 1 fassala
 85. 2 ma
 86. 1 harrama
 87. 1 aaalaykum
 88. 1 illa
 89. 1 idturirtum
 90. 1 ilayhi
 91. 1 wa-inna
 92. 1 katheeran
 93. 1 layudilloona
 94. 1 bi-ahwa-ihim
 95. 1 bighayri
 96. 1 aailmin
 97. 1 inna
 98. 1 rabbaka
 99. 1 huwa
 100. 1 aaalamu
 101. 1 bialmuaatadeena
 102. 68 and
 103. 77 what
 104. 24 for
 105. 203 you
 106. 83 that
 107. 57 not
 108. 68 eat
 109. 109 of
 110. 111 has
 111. 44 been
 112. 20 mentioned
 113. 32 s
 114. 53 name
 115. 24 on
 116. 25 it
 117. 38 when
 118. 25 indeed
 119. 95 he
 120. 22 explained
 121. 29 in
 122. 16 detail
 123. 98 to
 124. 38 forbidden
 125. 24 except
 126. 45 are
 127. 17 compelled
 128. 51 many
 129. 23 surely
 130. 25 lead
 131. 26 astray
 132. 55 by
 133. 55 their
 134. 4 vain
 135. 26 desires
 136. 28 without
 137. 40 knowledge
 138. 41 your
 139. 46 lord
 140. 57 is
 141. 5 most
 142. 5 knowing
 143. 93 the
 144. 32 transgressors
 145. 33 why
 146. 36 should
 147. 24 over
 148. 53 which
 149. 26 god
 150. 23 pronounced
 151. 3 seeing
 152. 6 so
 153. 6 clearly
 154. 9 spelled
 155. 16 out
 156. 11 91
 157. 11 93
 158. 15 unless
 159. 27 do
 160. 17 but
 161. 1 behold
 162. 1 precisely
 163. 3 such
 164. 1 matters
 165. 17 people
 166. 23 others
 167. 12 own
 168. 2 errant
 169. 2 views
 170. 5 having
 171. 13 any
 172. 1 real
 173. 11 verily
 174. 12 thy
 175. 1 sustainer
 176. 10 fully
 177. 10 aware
 178. 21 those
 179. 29 who
 180. 9 transgress
 181. 2 bounds
 182. 1 right
 183. 5 how
 184. 11 ye
 185. 14 hath
 186. 8 unto
 187. 2 thereto
 188. 2 lo
 189. 2 led
 190. 4 lusts
 191. 14 through
 192. 9 ignorance
 193. 30 best
 194. 3 meats
 195. 11 under
 196. 4 compulsion
 197. 17 necessity
 198. 19 mislead
 199. 4 men
 200. 6 appetites
 201. 4 unchecked
 202. 5 knoweth
 203. 1 knowl
 204. 1 edge
 205. 5 reason
 206. 5 have
 207. 13 already
 208. 14 made
 209. 6 plain
 210. 1 you--
 211. 5 excepting
 212. 1 would
 213. 2 low
 214. 1 lord--
 215. 34 knows
 216. 5 exceed
 217. 8 limits
 218. 2 consecrated
 219. 1 gods
 220. 8 lack
 221. 4 was
 222. 1 remembered
 223. 2 distinctly
 224. 3 forbade
 225. 2 were
 226. 5 driven
 227. 2 truly
 228. 2 cause
 229. 4 go
 230. 1 greater
 231. 1 ones
 232. 2 wrong
 233. 16 with
 234. 1 something
 235. 3 acute
 236. 1 you-unless
 237. 1 obliged
 238. 1 passions
 239. 1 quite
 240. 6 as
 241. 1 disobedient
 242. 3 slaughtered
 243. 1 761
 244. 1 deviants
 245. 1 762
 246. 7 certainly
 247. 3 whims
 248. 3 even
 249. 2 may
 250. 1 if
 251. 2 though
 252. 1 they
 253. 1 really
 254. 1 know
 255. 1 however
 256. 3 these
 257. 3 flesh
 258. 1 permitted
 259. 4 animals
 260. 1 invocation
 261. 1 designated
 262. 1 admitted
 263. 1 relaxation
 264. 2 compelling
 265. 4 circumstances
 266. 1 good
 267. 2 themselves
 268. 8 well
 269. 6 upon
 270. 1 reflecting
 271. 1 want
 272. 1 disregard
 273. 1 his
 274. 1 commandments
 275. 2 beyond
 276. 1 prescribed
 277. 2 him
 278. 9 detailed
 279. 14 forced
 280. 5 misguide
 281. 1 hunger
 282. 1 true
 283. 1 oversteps
 284. 1 limit
 285. 1 aileth
 286. 2 whereon
 287. 6 while
 288. 2 clear
 289. 8 constrained
 290. 3 into
 291. 2 following
 292. 6 matter
 293. 1 haram
 294. 1 overstep
 295. 9 unlawful
 296. 3 dire
 297. 3 caprices
 298. 9 from
 299. 1 elaborated
 300. 3 whatever
 301. 3 be
 302. 4 fancies
 303. 3 or
 304. 3 will
 305. 1 mentioned-and
 306. 1 expounded
 307. 5 prohibited
 308. 1 you-except
 309. 2 error
 310. 1 prejudices
 311. 1 told
 312. 1 normal
 313. 1 conditions
 314. 1 avoid
 315. 2 eating
 316. 1 invoked
 317. 3 all
 318. 2 extreme
 319. 2 there
 320. 2 basis
 321. 1 knower
 322. 1 cross
 323. 2 e
 324. 1 dedicated
 325. 1 other
 326. 1 than
 327. 1 along
 328. 1 certain
 329. 1 exceptions
 330. 2 need
 331. 1 5
 332. 1 3
 333. 1 numerous
 334. 1 clergy
 335. 1 this
 336. 3 personal
 337. 4 opinions
 338. 1 moderation
 339. 1 allowed
 340. 3 mdash
 341. 1 sure
 342. 1 inclinations
 343. 2 case
 344. 1 helplessness
 345. 1 fact
 346. 1 keeps
 347. 5 meat
 348. 1 everything
 349. 1 reasons
 350. 1 course
 351. 1 much
 352. 2 because
 353. 1 longings
 354. 3 at
 355. 3 time
 356. 2 slaughter
 357. 1 regard
 358. 1 lawful
 359. 2 whilst
 360. 6 things
 361. 1 unavoidable
 362. 1 bare
 363. 2 just
 364. 1 life-saving
 365. 1 measure
 366. 1 declare
 367. 3 more
 368. 1 anymore
 369. 1 devoid
 370. 1 concrete
 371. 1 learning
 372. 1 consistently
 373. 1 means
 374. 1 fantasies
 375. 1 8217
 376. 1 shooting
 377. 1 given
 378. 1 details
 379. 1 8212
 380. 1 exception
 381. 2 being
 382. 2 only
 383. 1 condition
 384. 1 became
 385. 1 completely
 386. 2 helpless
 387. 2 towards
 388. 1 definitely
 389. 2 mankind
 390. 1 effect
 391. 1 nourisher-sustainer
 392. 1 break
 393. 1 stray
 394. 1 say
 395. 1 misleading
 396. 1 merely
 397. 1 lowly
 398. 1 master
 399. 1 unknowingly
 400. 1 likes
 401. 1 dislikes
 402. 1 emergency
 403. 1 one
 404. 1 can
 405. 1 no
 406. 1 enough
 407. 1 survive
 408. 1 therefore
 409. 1 excuse
 410. 1 order
 411. 1 majority
 412. 1 follow
 413. 1 biased
 414. 1 wrongdoers
 415. 1 whereas
 416. 1 account
 417. 2 --
 418. 2 had
 419. 1 self
 420. 1 attractions
 421. 1 about
 422. 1 -save
 423. 1 evil
 424. 1 assuredly
 425. 2 happened
 426. 2 undoubtedly
 427. 1 due
 428. 1 allahs
 429. 1 slaughtering
 430. 1 animal
 431. 1 distinguished
 432. 1 very
 433. 1 ails
 434. 2 save
 435. 1 commemorated
 436. 2 since
 437. 1 plainly
 438. 1 declared
 439. 1 void
 440. 2 39
 441. 1 misled
 442. 1 sheer
 443. 1 uttered
 444. 1 informed
 445. 1 them
 446. 1 deviate
 447. 1 ignorantly
 448. 1 baseless
 449. 1 ideas
 450. 1 hu
 451. 1 rabb
 452. 1 become
 453. 1 fosterer