Quran/6/139

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/6 > Quran/6/138 > Quran/6/139 > Quran/6/140

Quran/6/139


 1. and they say, "what is in the bellies of these animals is exclusively for our males and forbidden to our females. but if it is [ born ] dead, then all of them have shares therein." he will punish them for their description. indeed, he is wise and knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/6/139 (0)

 1. waqaloo ma fee butooni hathihi al-anaaami khalisatun lithukoorina wamuharramun aaala azwajina wa-in yakun maytatan fahum feehi shurakao sayajzeehim wasfahum innahu hakeemun aaaleemun <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (1)

 1. and they say, "what (is) in (the) wombs (of) these cattle (is) exclusively for our males and forbidden on our spouses. but if is (born) dead, then they (all) (are) partners in it." he will recompense them (for) their attribution. indeed, he (is) all-wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (2)

 1. and they say, "all that is in the wombs of such-and-such cattle is reserved for our males and forbidden to our women; but if it be stillborn, then both may have their share thereof." [ god ] will requite them for all that they [ falsely ] attribute [ to him ]: behold, he is wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (3)

 1. and they say: that which is in the bellies of such cattle is reserved for our males and is forbidden to our wives; but if it be born dead, then they (all) may be partakers thereof. he will reward them for their attribution (of such ordinances unto him). lo, he is wise, aware. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (4)

 1. they say: "what is in the wombs of such and such cattle is specially reserved (for food) for our men, and forbidden to our women; but if it is still-born, then all have share therein. for their (false) attribution (of superstitions to allah), he will soon punish them: for he is full of wisdom and knowledge. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (5)

 1. they say: "what is in the wombs of such and such cattle is specially reserved (for food) for our men, and forbidden to our women; but if it is still-born, then all have share therein. for their (false) attribution (of superstitions to god), he will soon punish them: for he is full of wisdom and knowledge. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (6)

 1. and they say: what is in the wombs of these cattle is specially for our males, and forbidden to our wives, and if it be stillborn, then they are all partners in it; he will reward them for their attributing (falsehood to allah); surely he is wise, knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (7)

 1. they say, what is in the wombs of such and such cattle is exclusively for our males and is forbidden to our females. but if it is stillborn, they may have a share of it. god will soon punish them for their [ false ] attribution. he is wise, and all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (8)

 1. and they said: what is in the bellies of these flocks is exclusively for our males and is that which is forbidden to our female spouses, but if it would be born dead, then, they are ascribed as associates in it. he will give recompense to them for their allegations. truly, he is wise, knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (9)

 1. they say: "what is in this livestock&acute;s bellies is reserved exclusively for our menfolk, and forbidden to our wives." yet if it is stillborn, then they may be partners in it! he will reward them for their description; he is wise, aware. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (10)

they ˹also˺ say, “the offspring of this cattle is reserved for our males and forbidden to our females; but if it is stillborn, they may all share it.” he will repay them for their falsehood. surely he is all-wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (11)

 1. they also say, "what is in the womb of such and such cattle is reserved for our men and forbidden to our women, but if the offspring is stillborn, then they may have a share of it." [ god ] will punish them for all that they [ falsely ] attribute [ to him ]: he is all-wise, all- knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (12)

 1. again they exercise their corrupted minds in creating another taboo. they say: "what these cattle carry in their wombs are reserved exclusively for our males and forbidden to our females, unless the offspring be a still-born then both sexes go shares". allah shall requite them for this discrimination they falsely picture as a divine ordinance. he is hakimun and 'alimun. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (13)

 1. and they said: "what is in the bellies of these livestock is purely for our males and forbidden for our wives, and if comes out dead, then they will be partners in it." god will recompense them for what they describe. he is wise, knowledgeable. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (14)

 1. they also say, 'the contents of these animals' wombs will be reserved solely for our men and forbidden to our women, though if the offspring is stillborn they may have a share of it.' he will punish them for what they attribute to him: he is all wise, all aware. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (15)

 1. and they say: whatsoever is in the bellies of such cattle is for our males alone and is forbidden unto our wives, and if it be born dead, then they all are partakers thereof. anon he shall requite them for their attribution verily he is wise, knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (16)

 1. and they say: "whatever is in the wombs of these cattle is only meant for men and forbidden our women; but in case it should be still-born both could eat it." god will punish them for what they assert. he is all-wise and all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (17)

 1. they say, &acute;what is in the wombs of these animals is exclusively for our men and haram for our wives. but if it is stillborn, they can share in it.&acute; he will repay them for their false depiction. he is all-wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (18)

 1. they also say (concerning certain other cattle they consecrate): "all that is in the wombs of these cattle is (if they are born alive) exclusively for our males and is unlawful for our wives. if it (the newborn) is born dead or dies soon after birth, all of them (men and women) may share therein." he will soon recompense them for their attributing (these rules falsely to him). surely, he is all-wise (in whose every act and commandment are many instances of wisdom), all-knowing (whose every act is based on absolute knowledge). <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (19)

 1. and they say, 'that which is in the bellies of these cattle is exclusively for our males and forbidden to our wives. but if it be still-born, they will all share it.' soon he will requite them for their allegations. indeed he is all-wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (20)

 1. and they say, "what is in the wombs of these cattle is reserved for men and unlawful for our women, but if it be still born, then all may have shares in it." he will reward them for their superstitious attributions; verily, he is wise and aware. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (21)

 1. and they have said, "what is within the bellies of these cattle (arabic 'ancam includes cattle, camels, sheep and goats) is exclusively for our males and prohibited to our spouses; and in case it is dead, then they shall be partners in it." he will soon recompense them for their describing; surely he is ever-wise, ever-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (22)

 1. they have also said, "whatever exists in the wombs of these animals belongs to our people alone and it is not lawful for our women." however, if they are born dead, then everyone will have a share. god will give them what they deserve for (their unjust laws). god is all-merciful and all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (23)

 1. they say, .whatever is in the wombs of these cattle is purely for our males, and forbidden to our wives. if it be born dead, then all of them share in it. soon, he will punish them for what they attribute. surely, he is all-wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (24)

 1. (they display their bias toward women in weird ways.) they say, "what is in the bellies of these cattle is reserved for the males among us, and forbidden to our wives." but if it is a stillbirth, they permit their wives to share it. he, the wise, the knower, will repay them for their innovations. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (25)

 1. and they say: "what is in the wombs of such and such cattle is specially reserved (for food) of our men, and forbidden to our women; but if it is born without life, then all have shares in it." for their falsehoods (of superstitions to allah), he will soon punish them: surely, he is all wise (hakeem), all knowing (aleem). <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (26)

 1. and they say, "what is in the bellies of these animals is exclusively for our males and forbidden to our females. but if it is [ born ] dead, then all of them have shares therein." he will punish them for their description. indeed, he is wise and knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (27)

 1. they also say: "the offspring of these cattle is specially reserved for our males and forbidden to our females but if it is stillborn then all can share together." soon he will punish them for their attribution of such superstitions to allah. surely he is wise, knowledgeable. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (28)

 1. they say, "the yield of certain cattle [[_]] (be it milk or calf) [[_]] is reserved for our males and is forbidden for our females." yet men and women can both share the calf, if it is born dead. soon we will punish them for all they (falsely) attribute (to him). indeed, he is the wisest, the most aware. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (29)

 1. and they (also) say: 'the (offspring) in the wombs of these cattle is exclusively for our men but forbidden to our women, and if that (offspring) is stillborn, then they (men and women) all are partners in it.' soon he will punish them for their (invented) dogmas. he is indeed most wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (30)

 1. and they said: “what is in the bellies of such and such cattle (is permissible) only to our males and forbidden to our (female) consorts. " but if it (i.e., the product in the womb of the slaughtered animal) happens to be in a dead condition then they (all) therein are sharers. soon he will 'reward' them (with necessary punishment) for their (false) attribution (to allah). verily, he is all-wise, all-aware. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (31)

 1. and they say, 'what lies in the wombs of these animals is exclusively for our males, and prohibited to our wives.' but if it is stillborn, they can share in it. he will surely punish them for their allegations. he is wise and knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (32)

 1. they say, “what is in the wombs of such and such livestock is specially reserved for our men, and forbidden for our women. but if it is still-born, then all may partake.” for their attributing superstitions to god, he will soon punish them, for he is full of wisdom and knowledge.  <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (33)

 1. and they say: &acute;what is within the bellies of such-and-such cattle is exclusively for our males and is forbidden to our females; but if it be born dead, they all may share in it.&acute; he will soon requite them for all that they (falsely) attribute to allah. he is all-wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (34)

 1. and they said: what is in the wombs of these livestock is exclusively for our men and is forbidden to our women, but if it is dead (at birth) then they are partners in it. he is going to punish them for their assertion. indeed he is wise and knowledgeable. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (35)

 1. and they said: "what is in the bellies of these livestock is purely for our males and unlawful for our wives, and if comes out dead, then they will be partners in it." god will recompense them for what they describe. he is wise, knowledgeable. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (36)

 1. and they say, "what is in the wombs of these cattle is especially for our males, and forbidden to our females. and if it be stillborn, then they share therein." he will 'reward' them for their prescriptions. he is indeed wise, knowledgeable. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (37)

 1. [ as another example of their nonsense, ] they say: "such and such animal's newborn is forbidden for our females [ and only the males can eat its flesh!" but when the animal gives birth to a dead newborn, they do not mind to [ break their own silly vows and ] share its meat with the females of their clan! god will surely punish them for such falsifications. god is indeed the most wise, the most knowledgeable. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (38)

 1. and they said, "the animals in the bellies of such cattle are purely for our males and forbidden to our women; and if the animal is stillborn, they all have a share of it"; soon allah will repay them for their utterances; indeed he is wise, all knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (39)

 1. they also say: 'what is in the bellies (wombs) of these cattle is reserved for our males but not for our wives. ' but if it is stillborn, they all partake of it. he will recompense them for their describing. he is wise, knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (40)

 1. and they say: that which is in the wombs of such and such cattle is reserved for our males, and forbidden to our wives, and if it be stillborn, they are partners in it. he will reward them for their (false) attribution. surely he is wise, knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (41)

 1. and they said: "what (is) in these camels'/livestock's' bellies/insides (are) clearly/purely to our males and forbidden on our wives/spouses." and if (it) was dead , so they are in it partners, he will reward/reimburse them (equal to) their description/categorization, that he (is) wise/judicious, knowledgeable. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (42)

 1. and they say, `that which is in the wombs of such and such cattle is reserved for our males and is forbidden to our wives;' but if it be born dead, then they all partake thereof. he will reward them for their assertion. surely, he is wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (43)

 1. they also said, "what is in the bellies of these livestock is reserved exclusively for the males among us, and prohibited for our wives." but if it was a still birth, they permitted their wives to share therein. he will certainly requite them for their innovations. he is most wise, omniscient. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (44)

 1. and they say, 'what is: within the bellies of those cattle solely belong to our males and is forbidden to our women, and if it be born dead, then they all are partners therein. soon allah will recompense them for their such actions. undoubtedly he is wise, knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (45)

 1. they further say, `that (the young one) which is (living) in the womb of such and such cattle is exclusively reserved for our males and is forbidden to our spouses, but if it be still- born then they are (all) partakers of it.' he will surely repay them with punishment for their (false) specification. surely, he is all-wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (46)

 1. and they say: "what is in the bellies of such and such cattle (milk or foetus) is for our males alone, and forbidden to our females (girls and women), but if it is born dead, then all have shares therein." he will punish them for their attribution (of such false orders to allah). verily, he is allwise, allknower. (tafsir attabaree, vol. 8, page 49). <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (47)

 1. and they say, 'what is within the bellies of these cattle is reserved for our males and forbidden to our spouses; but if it be dead, then they all shall be partners in it.' he will assuredly recompense them for their describing; surely he is all-wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (48)

 1. and they say, 'what is in the wombs of these cattle is unlawful for our wives, but if it be (born) dead, then are they partners therein.' he will reward them for their attribution; verily, he is wise and knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (49)

 1. and they say, that which is in the bellies of these cattle, is allowed our males to eat, and is forbidden to our wives: but if it prove abortive, then they are both partakers thereof. god shall give them the reward of their attributing these things to him: he is knowing and wise. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (50)

 1. and they say, "that which is in the wombs of these cattle is allowed to our males, and forbidden to our wives;" but if it prove abortive, both partake of it. god shall reward them for their distinctions! knowing, wise is he. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (51)

 1. they also say: 'the offspring of these animals is lawful for our males but forbidden to our females.' but if it is stillborn, they all partake of it! god will punish them for that which they impute to him. he is wise and all&ndash;knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (52)

 1. they also say[[]] which is in the wombs of these cattle is reserved to our males and forbidden to our women.” but if it be stillborn, they all partake of it. he will requite them for all their false assertions. he is wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (53)

 1. they said, “what is contained in the belly of this animal is only lawful for our men, it is forbidden to our women... but if it is born dead, then they (men and women) have equal share”... allah will punish them for this slander... indeed he is the hakim, the aleem. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (54)

 1. and they said: ' what is in the bellies of these cattle is exclusively for our males and forbidden to our wives. but if it be born dead, then all of them are partners in it. soon he will requite them for their attributing (falsehood to him) . verily he is all-wise, all-knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139

Quran/6/139 (55)

 1. and they say, "that which is in the wombs of these cattle is exclusively for our males and it is unlawful for our wives, but if it is born dead, then they are partners in it. he will reward them for their description, he is certainly wise, knowing. <> kuma suka ce: "abin da yake a cikin cikkunan waɗannan dabbobi keɓantacce ne ga mazanmu, kuma hananne ne a kan matan aurenmu. kuma idan ya kasance mushe, to, a cikinsa su abokan tarayya ne, zai saka musu sifantawarsu. lalle ne shi, mai hikima ne, masani." = [ 6:139 ] sun kuma ce, "abin da ke cikin tumbin wadannan dabbobi an ajiye ne musamman saboda maza daga cikin mu, an kuma haramta wa mata." amma idan wanda aka haifa a mace ne, sai suka bar matan su da su samu a ciki. zai saka masu a kan firtsinsu. shi ne mafi hikimah, masani.

--Qur'an 6:139


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 5 kuma
 2. 2 suka
 3. 2 ce
 4. 2 abin
 5. 3 da
 6. 1 yake
 7. 17 a
 8. 3 cikin
 9. 1 cikkunan
 10. 2 wa
 11. 1 annan
 12. 2 dabbobi
 13. 2 ke
 14. 1 antacce
 15. 8 ne
 16. 1 ga
 17. 1 mazanmu
 18. 1 hananne
 19. 2 kan
 20. 2 matan
 21. 1 aurenmu
 22. 2 idan
 23. 1 ya
 24. 1 kasance
 25. 1 mushe
 26. 71 to
 27. 1 cikinsa
 28. 3 su
 29. 1 abokan
 30. 1 tarayya
 31. 2 zai
 32. 2 saka
 33. 1 musu
 34. 1 sifantawarsu
 35. 1 lalle
 36. 2 shi
 37. 1 mai
 38. 1 hikima
 39. 2 masani
 40. 1 6
 41. 1 139
 42. 1 sun
 43. 2 ldquo
 44. 1 tumbin
 45. 1 wadannan
 46. 2 an
 47. 1 ajiye
 48. 1 musamman
 49. 1 saboda
 50. 1 maza
 51. 1 daga
 52. 1 mu
 53. 1 haramta
 54. 1 mata
 55. 2 rdquo
 56. 1 amma
 57. 1 wanda
 58. 1 aka
 59. 1 haifa
 60. 1 mace
 61. 1 sai
 62. 1 bar
 63. 1 samu
 64. 1 ciki
 65. 1 masu
 66. 1 firtsinsu
 67. 1 mafi
 68. 1 hikimah
 69. 1 waqaloo
 70. 1 ma
 71. 1 fee
 72. 1 butooni
 73. 1 hathihi
 74. 1 al-anaaami
 75. 1 khalisatun
 76. 1 lithukoorina
 77. 1 wamuharramun
 78. 1 aaala
 79. 1 azwajina
 80. 1 wa-in
 81. 1 yakun
 82. 1 maytatan
 83. 1 fahum
 84. 1 feehi
 85. 1 shurakao
 86. 1 sayajzeehim
 87. 1 wasfahum
 88. 1 innahu
 89. 1 hakeemun
 90. 1 aaaleemun
 91. 127 and
 92. 110 they
 93. 43 say
 94. 38 what
 95. 191 is
 96. 72 in
 97. 77 the
 98. 27 wombs
 99. 79 of
 100. 35 these
 101. 41 cattle
 102. 18 exclusively
 103. 117 for
 104. 104 our
 105. 40 males
 106. 44 forbidden
 107. 3 on
 108. 6 spouses
 109. 40 but
 110. 52 if
 111. 21 born
 112. 25 dead
 113. 35 then
 114. 41 all
 115. 21 are
 116. 15 partners
 117. 82 it
 118. 91 he
 119. 55 will
 120. 9 recompense
 121. 59 them
 122. 51 their
 123. 11 attribution
 124. 10 indeed
 125. 13 all-wise
 126. 17 all-knowing
 127. 42 quot
 128. 18 that
 129. 2 such-and-such
 130. 22 reserved
 131. 22 women
 132. 29 be
 133. 17 stillborn
 134. 6 both
 135. 11 may
 136. 15 have
 137. 22 share
 138. 5 thereof
 139. 8 91
 140. 15 god
 141. 7 93
 142. 8 requite
 143. 6 falsely
 144. 6 attribute
 145. 9 him
 146. 1 behold
 147. 33 wise
 148. 11 which
 149. 21 bellies
 150. 32 such
 151. 24 wives
 152. 4 partakers
 153. 13 reward
 154. 1 ordinances
 155. 2 unto
 156. 1 lo
 157. 5 aware
 158. 6 specially
 159. 3 food
 160. 16 men
 161. 6 still-born
 162. 10 therein
 163. 9 false
 164. 5 superstitions
 165. 11 allah
 166. 18 soon
 167. 19 punish
 168. 3 full
 169. 4 wisdom
 170. 4 knowledge
 171. 5 attributing
 172. 3 falsehood
 173. 14 surely
 174. 16 knowing
 175. 12 females
 176. 12 said
 177. 1 flocks
 178. 2 female
 179. 1 would
 180. 1 ascribed
 181. 3 as
 182. 1 associates
 183. 3 give
 184. 3 allegations
 185. 1 truly
 186. 5 this
 187. 7 livestock
 188. 5 acute
 189. 3 s
 190. 1 menfolk
 191. 2 yet
 192. 4 description
 193. 1 761
 194. 11 also
 195. 1 762
 196. 8 offspring
 197. 5 repay
 198. 3 womb
 199. 1 all-
 200. 1 again
 201. 1 exercise
 202. 1 corrupted
 203. 1 minds
 204. 1 creating
 205. 2 another
 206. 1 taboo
 207. 1 carry
 208. 1 unless
 209. 1 sexes
 210. 1 go
 211. 5 shares
 212. 6 shall
 213. 1 discrimination
 214. 1 picture
 215. 1 divine
 216. 1 ordinance
 217. 1 hakimun
 218. 1 alimun
 219. 5 purely
 220. 2 comes
 221. 2 out
 222. 2 describe
 223. 7 knowledgeable
 224. 2 lsquo
 225. 1 contents
 226. 7 animals
 227. 3 rsquo
 228. 2 solely
 229. 1 though
 230. 1 whatsoever
 231. 3 alone
 232. 1 anon
 233. 6 verily
 234. 3 whatever
 235. 4 only
 236. 1 meant
 237. 2 case
 238. 1 should
 239. 1 could
 240. 3 eat
 241. 1 assert
 242. 1 haram
 243. 5 can
 244. 1 depiction
 245. 1 concerning
 246. 2 certain
 247. 1 other
 248. 1 consecrate
 249. 1 alive
 250. 5 unlawful
 251. 3 newborn
 252. 3 or
 253. 1 dies
 254. 1 after
 255. 4 birth
 256. 1 rules
 257. 2 whose
 258. 2 every
 259. 2 act
 260. 1 commandment
 261. 1 many
 262. 1 instances
 263. 1 based
 264. 1 absolute
 265. 2 still
 266. 1 superstitious
 267. 1 attributions
 268. 4 within
 269. 1 arabic
 270. 1 ancam
 271. 1 includes
 272. 2 camels
 273. 1 sheep
 274. 1 goats
 275. 3 prohibited
 276. 3 describing
 277. 1 ever-wise
 278. 1 ever-knowing
 279. 1 exists
 280. 1 belongs
 281. 1 people
 282. 3 not
 283. 3 lawful
 284. 1 however
 285. 1 everyone
 286. 1 deserve
 287. 1 unjust
 288. 1 laws
 289. 1 all-merciful
 290. 1 display
 291. 1 bias
 292. 1 toward
 293. 1 weird
 294. 1 ways
 295. 2 among
 296. 2 us
 297. 1 stillbirth
 298. 1 permit
 299. 1 knower
 300. 2 innovations
 301. 1 without
 302. 1 life
 303. 1 falsehoods
 304. 1 hakeem
 305. 2 aleem
 306. 1 together
 307. 1 yield
 308. 2 milk
 309. 2 calf
 310. 1 we
 311. 1 wisest
 312. 5 most
 313. 1 invented
 314. 1 dogmas
 315. 1 8220
 316. 1 permissible
 317. 1 consorts
 318. 1 i
 319. 1 e
 320. 1 product
 321. 1 slaughtered
 322. 5 animal
 323. 1 happens
 324. 1 condition
 325. 1 sharers
 326. 1 8216
 327. 1 8217
 328. 3 with
 329. 1 necessary
 330. 2 punishment
 331. 1 all-aware
 332. 4 39
 333. 1 lies
 334. 6 partake
 335. 1 at
 336. 1 going
 337. 2 assertion
 338. 1 especially
 339. 1 prescriptions
 340. 1 example
 341. 1 nonsense
 342. 2 its
 343. 1 flesh
 344. 1 when
 345. 1 gives
 346. 1 do
 347. 1 mind
 348. 1 break
 349. 1 own
 350. 1 silly
 351. 1 vows
 352. 1 meat
 353. 1 clan
 354. 1 falsifications
 355. 1 utterances
 356. 1 insides
 357. 1 clearly
 358. 2 was
 359. 1 so
 360. 1 reimburse
 361. 2 equal
 362. 1 categorization
 363. 1 judicious
 364. 1 permitted
 365. 2 certainly
 366. 1 omniscient
 367. 1 those
 368. 1 belong
 369. 1 actions
 370. 1 undoubtedly
 371. 1 further
 372. 1 young
 373. 1 one
 374. 1 living
 375. 1 still-
 376. 1 specification
 377. 1 foetus
 378. 1 girls
 379. 1 orders
 380. 1 allwise
 381. 1 allknower
 382. 1 tafsir
 383. 1 attabaree
 384. 1 vol
 385. 1 8
 386. 1 page
 387. 1 49
 388. 1 assuredly
 389. 2 allowed
 390. 2 prove
 391. 2 abortive
 392. 1 things
 393. 1 distinctions
 394. 1 impute
 395. 1 ndash
 396. 1 assertions
 397. 1 contained
 398. 1 belly
 399. 1 slander
 400. 1 hakim