Quran/6/145

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/6 > Quran/6/144 > Quran/6/145 > Quran/6/146

Quran/6/145


 1. say, "i do not find within that which was revealed to me [ anything ] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine - for indeed, it is impure - or it be [ that slaughtered in ] disobedience, dedicated to other than allah . but whoever is forced [ by necessity ], neither desiring [ it ] nor transgressing [ its limit ], then indeed, your lord is forgiving and merciful." <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/6/145 (0)

 1. qul la ajidu feema oohiya ilayya muharraman aaala taaaimin yataaamuhu illa an yakoona maytatan aw daman masfoohan aw lahma khinzeerin fa-innahu rijsun aw fisqan ohilla lighayri allahi bihi famani idturra ghayra baghin wala aaadin fa-inna rabbaka ghafoorun raheemun <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (1)

 1. say, "i (do) not find in what has been revealed to me (anything) forbidden to an eater who eats it except that it be dead or blood poured forth or (the) flesh (of) swine - for indeed, it (is) filth - or (it be) disobedience, [ is ] dedicated to other than allah [ on it ]. but whoever (is) compelled not desiring and not transgressing, then indeed, your lord (is) oft-forgiving, most merciful." <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (2)

 1. say [ o prophet ]: "in all that has been revealed unto me, i do not find anything forbidden to eat, if one wants to eat thereof, unless it be carrion, or blood poured forth, or the flesh of swine-for that, behold, is loathsome-or a sinful offering over which any name other than god's has been invoked. but if one is driven by necessity - neither coveting it nor exceeding his immediate need -then [ know that ], behold, thy sustainer is much-forgiving, a dispenser of grace." <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (3)

 1. say: i find not in that which is revealed unto me aught prohibited to an eater that he eat thereof, except it be carrion, or blood poured forth, or swineflesh - for that verily is foul - or the abomination which was immolated to the name of other than allah. but whoso is compelled (thereto), neither craving nor transgressing, (for him) lo! thy lord is forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (4)

 1. say: "i find not in the message received by me by inspiration any (meat) forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it be dead meat, or blood poured forth, or the flesh of swine,- for it is an abomination - or, what is impious, (meat) on which a name has been invoked, other than allah's". but (even so), if a person is forced by necessity, without wilful disobedience, nor transgressing due limits,- thy lord is oft-forgiving, most merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (5)

 1. say: "i find not in the message received by me by inspiration any (meat) forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it be dead meat, or blood poured forth, or the flesh of swine,- for it is an abomination - or, what is impious, (meat) on which a name has been invoked, other than god's". but (even so), if a person is forced by necessity, without wilful disobedience, nor transgressing due limits,- thy lord is oft-forgiving, most merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (6)

 1. say: i do not find in that which has been revealed to me anything forbidden for an eater to eat of except that it be what has died of itself, or blood poured forth, or flesh of swine-- for that surely is unclean-- or that which is a transgression, other than (the name of) allah having been invoked on it; but whoever is driven to necessity, not desiring nor exceeding the limit, then surely your lord is forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (7)

 1. say [ o prophet ], in all that has been revealed to me, i do not find a ban on anything to eat, except for carrion, flowing blood and pork, all these being unclean or profane, on which the name of someone other than god has been invoked. but if anyone is forced by necessity, being neither disobedient nor exceeding the limit, then surely your lord is most forgiving and merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (8)

 1. say: i find not in what was revealed to me to taste that which is forbidden to taste, but that it be carrion or blood, that which is shed or the flesh of swine for that, truly, is a disgrace or was hallowed-contrary to moral law-to other than god on it. then, whoever was driven by necessity other than being one who is willfully disobedient or one who turns away. then, truly, thy lord is forgiving, compassionate. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (9)

 1. say: "i do not find anything forbidden in what has been revealed to me for anyone needing to eat something, unless it is something that has died [ by itself ] or it is blood which has already been shed, or pork-that is so filthy!-or a sinful offering that has been consecrated to something besides god. concerning anyone who is obliged to do so, without either meaning to disobey nor exceeding his [ barest ] needs, your lord is forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (10)

say, ˹o prophet,˺ “i do not find in what has been revealed to me anything forbidden to eat except carrion, running blood, swine-which is impure-or a sinful offering in the name of any other than allah. but if someone is compelled by necessity-neither driven by desire nor exceeding immediate need-then surely your lord is all-forgiving, most merciful.” <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (11)

 1. say, "in all that has been revealed to me, i do not find anything forbidden to eat, except for a dead animal, flowing blood, and pork- it is impure, or a sinful offering dedicated to idols. however, if one is driven by necessity and neither desire nor excess, your lord is very forgiving and most merciful-to-all." <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (12)

 1. say to them o muhammad: "i do not find among the divine ordinances inspired to me an act prohibiting an article of food consumed by mankind unless it be, a permitted animal found dead &ndash;carrion- or blood streaming from an animal or the flesh of swine; this is impure and unclean food. there is also the permitted animal slaughtered under the invocation of a name other than that of allah. but under compelling circumstances and not in transgression shall allah admit of relaxation; allah is ghafurun and rahimun. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (13)

 1. say: "i do not find in what is inspired to me forbidden except that it be already dead, or blood, or the meat of pig, for it is foul; or what is corruptly dedicated to other than god." whoever is forced without seeking disobedience or transgression, then your lord is forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (14)

 1. [ prophet ], say, 'in all that has been revealed to me, i find nothing forbidden for people to eat, except for carrion, flowing blood, pig's meat- it is loathsome- or a sinful offering over which any name other than god's has been invoked.' but if someone is forced by hunger, rather than desire or excess, then god is most forgiving and most merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (15)

 1. say thou: i find not in that which hath been revealed unto me aught forbidden unto an eater that eateth thereof, except it be carcass, or blood poured forth, or flesh of swine, for that verily is foul, or an abomination over which is invoked the name of other than that of allah. then whosoever is driven thereto, neither lusting nor transgressing, verily thy lord is forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (16)

 1. you tell them: "in all the commands revealed to me i find nothing which men have been forbidden to eat except carrion and running blood and flesh of the swine for it is unclean, or meat consecrated in the name of some other than god, which is profane. but if one is constrained to eat of these without craving or reverting to it, then surely your lord is forgiving and kind." <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (17)

 1. say: &acute;i do not find, in what has been revealed to me, any food it is haram to eat except for carrion, flowing blood, and pork — for that is unclean — or some deviance consecrated to other than allah. but if anyone is forced to eat it, without desiring to or going to excess in it, your lord is ever-forgiving, most merciful.&acute; <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (18)

 1. say (o messenger): "i do not find in what has been revealed to me anything made unlawful to one who would eat except it be carrion or blood outpoured (not that which is left in the veins of such organs as the liver and spleen), or the flesh of swine, which is loathsome and unclean, or that which is profane having been slaughtered in the name of other than god (or without pronouncing god's name over it). yet whoever is constrained by dire necessity (to eat thereof) provided he does not covet nor exceed (the bounds of the necessity): (no sin shall be on him). your lord is indeed all-forgiving, all-compassionate. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (19)

 1. say, 'i do not find in what has been revealed to me that anyone be forbidden to eat anything except carrion or spilt blood, or the flesh of swine &mdash;for that is indeed unclean&mdash; or an impiety offered to other than allah.' but should someone be compelled, without being rebellious or aggressive, indeed your lord is all-forgiving, all-merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (20)

 1. say, "i cannot find, in what i am inspired with, anything unlawful for the eater to eat thereof, except it be carrion, or shed blood, or the flesh of swine - for that is foul - or an abomination that is consecrated to other than allah. but he who is <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (21)

 1. say, "i do not find in what has been revealed to me anything prohibited to an eater (literally: feeder) who feeds thereof except it be carrion, (i.e., deal meat) or blood poured forth or the flesh of swine, (for) then surely that is an abomination or an immoral thing that has been acclaimed to other than allah. yet whoever is constrained, without being inequitable or aggressive, then surely your lord is ever-forgiving, ever-merciful." <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (22)

 1. (muhammad), tell them, "i do not find anything which has been made unlawful to eat in what has been revealed to me except carrion, blood flowing from the body, pork [ for pork is absolutely filthy ] and the flesh of the animals slaughtered without the mention of the name of god. however, in an emergency, when one does not have any intention of rebelling or transgressing against the law, your lord will be all-forgiving and all-merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (23)

 1. say, .i do not find, in what has been revealed to me, anything (out of the cattle under discussion) prohibited for anyone who eats it, unless it be carrion or blood that pours forth, or flesh of swine - because it is impure - or there be an animal slaughtered sinfully by invoking on it the name of someone other than allah. however, if anyone is compelled by necessity, neither seeking pleasure nor crossing the limit, then your lord is most-forgiving, very-merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (24)

 1. say, "i do not find in the revelation given to me, any food that is prohibited for one who wishes to eat except: carrion (dead meat), running blood as against organ meats, the flesh of swine for it is disapproved, or anything (not just meat) which, in disobedience, has been dedicated to other than allah." if one is forced by dire need without being deliberate and without transgressing, your lord is forgiving, merciful. (2:173), (5:3). <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (25)

 1. say: "i do not find in the message that it was revealed to me any (meat) forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it is a dead meat, or blood poured forth, or the flesh of swine&mdash; because it is disgusting (an abomination) or, what is impious, (meat) on which a name has been invoked, other than allah's (name)." but (even then), if a person is forced by necessity, without willingly disobeying, nor going against proper limits&mdash; your lord is often forgiving (ghafoor), most merciful (raheem). <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (26)

 1. say, "i do not find within that which was revealed to me [ anything ] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine - for indeed, it is impure - or it be [ that slaughtered in ] disobedience, dedicated to other than allah . but whoever is forced [ by necessity ], neither desiring [ it ] nor transgressing [ its limit ], then indeed, your lord is forgiving and merciful." <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (27)

 1. o muhammad tell them: i did not find in what has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, except the meat of an already dead animal, or running blood or the flesh of swine (pork) - for these are unclean - or flesh of an animal which has become profane because of slaughtering in the names other than allah. even so, if anyone is forced in a helpless situation, intending neither disobedience nor transgression, you will find your lord forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (28)

 1. (oh muhammad, saw) say, "in the revelation sent to me, i find nothing that prohibits anyone from eating anything except: the (unslaughtered) dead animal, blood poured forth (at the time of slaughter), the flesh of swine because it is filthy, and the sinful food presented as an offering to beings, other than allah. but if one is compelled by dire need [[_]] and not by haughtiness or habit [[_]] then of course allah is the most forgiving and the most merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (29)

 1. say: 'i do not find in that revelation which has been sent to me anything forbidden to anyone who eats (such things) as he takes in food except carrion, or flowing blood, or the flesh of swine, for it is filthy and impious, or the sinfully slaughtered animal on which some name other than allah's name has been invoked at the time of slaughter. but he who becomes helpless (due to hunger), and is neither disobeying nor transgressing, then surely your lord is most forgiving, ever-merciful.' <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (30)

 1. say: “i do not find in that what has been inspired to me a forbidden item to (any) consumer who eats it except that it becomes (meat of) dead (animal), or blood which has gushed out (or poured forth from the organs and tissues of an animal slaughtered or killed by shooting), or the flesh of swine (like pork and ham etc.), for surely that is rijs or fisq (what has been) pronounced for / dedicated to other than allah, alongwith him. so whoever became helpless - not (being) wilfully disobedient and neither (being) one who knowingly breaks the limits - then surely your nourisher-sustainer is oft-forgiving, continuously merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (31)

 1. say, 'in what was revealed to me, i find nothing forbidden to a consumer who eats it, except carrion, or spilled blood, or the flesh of swine&mdash;because it is impure&mdash;or a sinful offering dedicated to other than god. but if someone is compelled by necessity, without being deliberate or malicious&mdash;your lord is forgiving and merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (32)

 1. say, “i do not find in the message i received by inspiration anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it is animals found dead, or blood poured out, or the flesh of swine, for it is an abomination, or what is unclean, or that on which a name has been invoked other than god.” but if a person is forced by necessity, with neither outright rejecting, nor transgressing due limits, your lord is oft-forgiving, mercifully redeeming.  <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (33)

 1. tell them (o muhammad!): &acute;i do not find in what has been revealed to me anything forbidden for anyone who wants to eat unless it is carrion, outpoured blood and the flesh of swine, all of which is unclean; or that which is profane having been slaughtered in a name other than that of allah. but whosoever is constrained to it by necessity - neither desiring to disobey nor exceeding the limit of necessity - your lord is surely allforgiving, all-compassionate. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (34)

 1. say: i do not find, in what was revealed to me, anything forbidden to an eater who eats it, except if it is dead or poured out blood or meat of pig which is filthy or it is offered up for other than god which is indeed disobedience. and anyone who is forced without being desirous and not exceeding, then your master is forgiving and merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (35)

 1. say: "i do not find in what is inspired to me to be unlawful for any eater to eat except that it be already dead, or running blood, or the meat of pig - for it is tainted - or what is a wickedness, dedicated to other than god." but whoever is forced to, without seeking disobedience or transgression, then your lord is forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (36)

 1. say, "i do not find in that which has been revealed to me anything forbidden for anyone to eat except that which has died of itself, or blood poured forth, or flesh of swine &mdash; for that indeed is unclean &mdash; or that which is a transgression, on which a name other than allah has been invoked. but then whoever is driven by necessity, without being disobedient or transgressing, then indeed your lord is forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (37)

 1. say: "as to what is revealed to me, i find that only the followings are forbidden to eat: the flesh of a non-slaughtered dead animal, the blood that has been shed [ not trapped in the meat, ] pork's meat (which is indeed disgusting [ as disgusting as say eating dog or cat ]) and the meat of animal which the lord's permission has not been asked [ in the moment of its slaughter. ] even these are permitted to eat in case of emergency [ just enough to keep you alive, ] as your lord is the most forgiving, the most merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (38)

 1. say (o dear prophet mohammed - peace and blessings be upon him), "i do not find in what is sent down to me any eatable prohibited to a consumer, except if it is carrion, or blood flowing from blood vessels, or the flesh of swine - for that is indeed foul, or the sin causing animal over which the name of any other than allah is taken at the time of slaughtering; so for one compelled by circumstances, neither himself desiring nor eating more than necessary, indeed your lord is oft forgiving, most merciful." <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (39)

 1. say: 'i find nothing in what has been revealed to me that forbids any one to eat of any food except the dead, running blood, and the flesh of swine for these are unclean and that which has been hallowed in its slaughter to other than allah. but whoever is constrained to eat of any of these, not intending to sin or transgress, then your lord is forgiving, the most merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (40)

 1. say, i find not in that which is revealed to me aught forbidden for an eater to eat thereof, except that it be what dies of itself, or blood poured forth, or flesh of swine -- for that surely is unclean -- or what is a transgression, other than (the name of) allah having been invoked on it. but whoever is driven to necessity, not desiring nor exceeding the limit, then surely thy lord is forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (41)

 1. say: "i do not find in what (was) inspired/transmitted to me forbidden on an eater/taster (that) he eats/tastes it, except that (it) be dead (animal) or poured/shed blood, or a pig's/swine's flesh/meat, so it truly is filth (an) atrocious act or debauchery was declared/praised the name of whom the sacrifice was made for to other than god with it, so who was forced, not transgressing/corrupting and nor transgressing/violating , so then your lord (is) forgiving, merciful." <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (42)

 1. say, `i find not in what has been revealed to me aught forbidden to an eater who desires to eat it, except it be that which dies of itself or blood poured forth, or the flesh of swine - for all that is unclean - or what is profane, on which is invoked the name of other than allah. but whoso is driven by necessity, being neither disobedient nor exceeding the limit, then, surely, they lord is most forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (43)

 1. say, "i do not find in the revelations given to me any food that is prohibited for any eater except: (1) carrion, (2) running blood, (3) the meat of pigs, for it is contaminated, and (4) the meat of animals blasphemously dedicated to other than god." if one is forced (to eat these), without being deliberate or malicious, then your lord is forgiver, most merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (44)

 1. say you, 'i find not in what has been revealed to me any meal forbidden to any eater, but that it be a dead body, or flowing blood of veins or the flesh of a vile animal (swine) for that is foul or an animal of disobedience in slaughtering of which the name other than god has been pronounced, then whoso is driven by necessity neither willing himself nor exceeding beyond the necessity, then undoubtedly. allah is forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (45)

 1. say, `i find nothing in what allah has revealed to me that forbids the people to eat anything except it be that which dies of itself, or blood poured forth, or flesh of swine; for (all) this is unclean, or (i find that thing forbidden) what is profane, which has been sacrificed in other than allah's name, yet he who is constrained (to eat any of them), having no desire (for that) and having no intention to exceed the limit, (will find that) surely your lord is great protector, ever merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (46)

 1. say (o muhammad saw): "i find not in that which has been inspired to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it be maytatah (a dead animal) or blood poured forth (by slaughtering or the like), or the flesh of swine (pork, etc.) for that surely is impure, or impious (unlawful) meat (of an animal) which is slaughtered as a sacrifice for others than allah (or has been slaughtered for idols, etc., or on which allahs name has not been mentioned while slaughtering). but whosoever is forced by necessity without wilful disobedience, nor transgressing due limits, (for him) certainly, your lord is oftforgiving, most merciful." <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (47)

 1. say: 'i do not find, in what is revealed to me, aught forbidden to him who eats thereof except it be carrion, or blood outpoured, or the flesh of swine -- that is an abomination -- or an ungodly thing that has been hallowed to other than god; yet whoso is constrained, not desiring nor transgressing, surely thy lord is all-forgiving, all-compassionate.' <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (48)

 1. say, 'i cannot find in what i am inspired with anything unlawful for the taster to taste; unless it be dead (of itself), or blood that has been shed, or the flesh of swine,- for that is a horror - or an abomination that is consecrated to other than god. but he who is forced, not willfully nor transgressing,- then, verily, thy lord is forgiving and merciful.' <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (49)

 1. say, i find not in that which hath been revealed unto me, any thing forbidden unto the eater, that he eat it not, except it be that which dieth of it self, or blood poured forth, or swine's flesh: for this is an abomination: or that which is profane, having been slain in the name of some other than of god. but whoso shall be compelled by necessity to eat of these things, not lusting, nor wilfully transgressing, verily thy lord will be gracious unto him and merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (50)

 1. say: i find not in what hath been revealed to me aught forbidden to the eater to eat, except it be that which dieth of itself, or blood poured forth, or swine's flesh; for this is unclean or profane, being slain in the name of other than god. but whoso shall be a forced partaker, if it be without wilfulness, and not in transgression, - verily, thy lord is indulgent, merciful! <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (51)

 1. say: 'i find nothing in what has been revealed to me that forbids men to eat of any food except carrion, running blood, and the flesh of swine &ndash;&ndash; for these are unclean &ndash;&ndash; and any flesh that has been profanely consecrated to gods other than god. but whoever is driven by necessity, intending neither to sin nor to transgress, will find your lord forgiving and merciful.' <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (52)

 1. say: in all that has been revealed to me, i do not find anything forbidden to eat, if one wishes to eat thereof, unless it be carrion, or blood poured forth, or the flesh of swine for all that is unclean — or a sinful offering over which any name other than god's has been invoked. but if one is driven by necessity, neither intending disobedience nor exceeding his bare need, then know that your lord is much- forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (53)

 1. say, “i cannot find anything forbidden to one who eats from what has been revealed... only the flesh of a dead animal, spilled blood, the flesh of swinefor indeed, it is impureand that which has been slaughtered in the name of one other than allah, with the hands of one with a corrupt faith... but whoever is forced to eat it (out of need) he may do so without assuming it to be lawful and without going to extreme...” certainly, your rabb is the ghafur, the rahim. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (54)

 1. say: ' i do not find in what has been revealed to me anything forbidden for an eater to eat except it be carrion, or blood poured forth, or the flesh of swine - for that is indeed abomination or a transgression, slain invoking (the name of) other than allah, but whoever is forced (to eat it by necessity) , not desiring nor transgressing, then surely your lord is forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145

Quran/6/145 (55)

 1. say, "i do not find in that which is communicated to me, anything made unlawful for an eater to eat except that it be what has died of itself, or flowing blood, or flesh of swine, for that is certainly unclean; or exceeding the limits (by) invoking on the (food, the name of someone) other than allah; but whoever is helplessly necessitated (to eat), neither desiring nor exceeding the limits, then your fosterer is certainly protectively forgiving, merciful. <> ka ce: "ba ni samu, a cikin abin da aka yo wahayi zuwa gare ni, abin haramtawa a kan wani mai ci wanda yake cin sa face idan ya kasance mushe ko kuwa jini abin zubarwa ko kuwa naman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, ko kuwa fasiƙanci wanda aka kururuta, domin wanin allah da shi." sa'an nan wanda larura ta kama shi, ba mai fita jama'a ba, kuma ba mai ta'addi ba, to, lalle ubangijinka mai gafara ne, mai jin ƙai. = [ 6:145 ] ka ce, "ni ban gani ba a cikin abin da aka yiwo wahayi zuwa gare ni, wani abincin da aka haramta ga wani mai ci sai: (1) mushe, (2) ko zubowar jini, (3) ko naman alade, saboda yana da qazanta, (4) ko kuwa abincin sabo wanda aka kallafad da shi domin wanin allah." idan wanda ya zama masa dole (ya ci wadannan), ba tare da yin da gangan ba ko yin qeta ba, to, ubangijinku mai gafara ne, mafi jin qai.

--Qur'an 6:145


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 ka
 2. 2 ce
 3. 9 ba
 4. 4 ni
 5. 1 samu
 6. 48 a
 7. 2 cikin
 8. 4 abin
 9. 8 da
 10. 5 aka
 11. 1 yo
 12. 2 wahayi
 13. 2 zuwa
 14. 2 gare
 15. 1 haramtawa
 16. 1 kan
 17. 3 wani
 18. 7 mai
 19. 3 ci
 20. 5 wanda
 21. 1 yake
 22. 1 cin
 23. 2 sa
 24. 1 face
 25. 2 idan
 26. 3 ya
 27. 1 kasance
 28. 2 mushe
 29. 7 ko
 30. 4 kuwa
 31. 2 jini
 32. 1 zubarwa
 33. 2 naman
 34. 2 alade
 35. 161 to
 36. 2 lalle
 37. 4 ne
 38. 4 shi
 39. 1 azanta
 40. 1 fasi
 41. 1 anci
 42. 1 kururuta
 43. 2 domin
 44. 2 wanin
 45. 37 allah
 46. 38 an
 47. 1 nan
 48. 1 larura
 49. 2 ta
 50. 1 kama
 51. 1 fita
 52. 1 jama
 53. 1 kuma
 54. 1 addi
 55. 1 ubangijinka
 56. 2 gafara
 57. 2 jin
 58. 1 ai
 59. 1 6
 60. 1 145
 61. 2 ldquo
 62. 2 ban
 63. 1 gani
 64. 1 yiwo
 65. 2 abincin
 66. 1 haramta
 67. 1 ga
 68. 1 sai
 69. 2 1
 70. 3 2
 71. 1 zubowar
 72. 3 3
 73. 1 saboda
 74. 1 yana
 75. 1 qazanta
 76. 2 4
 77. 1 sabo
 78. 1 kallafad
 79. 2 rdquo
 80. 1 zama
 81. 1 masa
 82. 1 dole
 83. 1 wadannan
 84. 1 tare
 85. 2 yin
 86. 1 gangan
 87. 1 qeta
 88. 1 ubangijinku
 89. 1 mafi
 90. 1 qai
 91. 1 qul
 92. 1 la
 93. 1 ajidu
 94. 1 feema
 95. 1 oohiya
 96. 1 ilayya
 97. 1 muharraman
 98. 1 aaala
 99. 1 taaaimin
 100. 1 yataaamuhu
 101. 1 illa
 102. 1 yakoona
 103. 1 maytatan
 104. 3 aw
 105. 1 daman
 106. 1 masfoohan
 107. 1 lahma
 108. 1 khinzeerin
 109. 1 fa-innahu
 110. 1 rijsun
 111. 1 fisqan
 112. 1 ohilla
 113. 1 lighayri
 114. 1 allahi
 115. 1 bihi
 116. 1 famani
 117. 1 idturra
 118. 1 ghayra
 119. 1 baghin
 120. 1 wala
 121. 1 aaadin
 122. 1 fa-inna
 123. 1 rabbaka
 124. 1 ghafoorun
 125. 1 raheemun
 126. 52 say
 127. 60 i
 128. 34 do
 129. 67 not
 130. 59 find
 131. 74 in
 132. 44 what
 133. 61 has
 134. 63 been
 135. 38 revealed
 136. 51 me
 137. 29 anything
 138. 37 forbidden
 139. 17 eater
 140. 30 who
 141. 9 eats
 142. 94 it
 143. 38 except
 144. 95 that
 145. 49 be
 146. 22 dead
 147. 147 or
 148. 56 blood
 149. 23 poured
 150. 21 forth
 151. 123 the
 152. 47 flesh
 153. 115 of
 154. 41 swine
 155. 32 -
 156. 65 for
 157. 15 indeed
 158. 193 is
 159. 2 filth
 160. 12 disobedience
 161. 9 dedicated
 162. 51 other
 163. 54 than
 164. 18 on
 165. 37 but
 166. 16 whoever
 167. 9 compelled
 168. 10 desiring
 169. 48 and
 170. 18 transgressing
 171. 33 then
 172. 38 your
 173. 46 lord
 174. 5 oft-forgiving
 175. 20 most
 176. 39 merciful
 177. 16 91
 178. 9 o
 179. 5 prophet
 180. 16 93
 181. 32 quot
 182. 11 all
 183. 7 unto
 184. 49 eat
 185. 23 if
 186. 27 one
 187. 2 wants
 188. 9 thereof
 189. 13 unless
 190. 24 carrion
 191. 1 swine-for
 192. 2 behold
 193. 1 loathsome-or
 194. 8 sinful
 195. 8 offering
 196. 6 over
 197. 57 which
 198. 25 any
 199. 35 name
 200. 25 god
 201. 16 s
 202. 14 invoked
 203. 12 driven
 204. 45 by
 205. 27 necessity
 206. 19 neither
 207. 1 coveting
 208. 31 nor
 209. 13 exceeding
 210. 3 his
 211. 2 immediate
 212. 6 need
 213. 1 -then
 214. 2 know
 215. 11 thy
 216. 1 sustainer
 217. 1 much-forgiving
 218. 1 dispenser
 219. 1 grace
 220. 6 aught
 221. 6 prohibited
 222. 10 he
 223. 1 swineflesh
 224. 6 verily
 225. 6 foul
 226. 12 abomination
 227. 12 was
 228. 1 immolated
 229. 6 whoso
 230. 2 thereto
 231. 2 craving
 232. 7 him
 233. 1 lo
 234. 32 forgiving
 235. 4 message
 236. 3 received
 237. 3 inspiration
 238. 25 meat
 239. 6 eaten
 240. 8 wishes
 241. 5 impious
 242. 5 even
 243. 11 so
 244. 4 person
 245. 20 forced
 246. 22 without
 247. 3 wilful
 248. 5 due
 249. 8 limits
 250. 4 died
 251. 9 itself
 252. 1 swine--
 253. 18 surely
 254. 1 unclean--
 255. 9 transgression
 256. 7 having
 257. 8 limit
 258. 9 flowing
 259. 8 pork
 260. 9 these
 261. 14 being
 262. 18 unclean
 263. 9 profane
 264. 7 someone
 265. 13 anyone
 266. 5 disobedient
 267. 3 taste
 268. 6 shed
 269. 3 truly
 270. 1 disgrace
 271. 3 hallowed
 272. 1 contrary
 273. 1 moral
 274. 2 law
 275. 2 willfully
 276. 1 turns
 277. 1 away
 278. 1 compassionate
 279. 1 needing
 280. 3 something
 281. 4 already
 282. 1 pork-that
 283. 5 filthy
 284. 1 -or
 285. 6 consecrated
 286. 1 besides
 287. 1 concerning
 288. 1 obliged
 289. 1 either
 290. 1 meaning
 291. 2 disobey
 292. 1 barest
 293. 1 needs
 294. 1 761
 295. 1 762
 296. 8 running
 297. 8 impure
 298. 4 desire
 299. 5 all-forgiving
 300. 21 animal
 301. 1 pork-
 302. 2 idols
 303. 3 however
 304. 3 excess
 305. 1 very
 306. 1 merciful-to-all
 307. 6 them
 308. 6 muhammad
 309. 1 among
 310. 1 divine
 311. 1 ordinances
 312. 8 inspired
 313. 2 act
 314. 1 prohibiting
 315. 1 article
 316. 10 food
 317. 1 consumed
 318. 1 mankind
 319. 3 permitted
 320. 2 found
 321. 5 ndash
 322. 1 carrion-
 323. 1 streaming
 324. 6 from
 325. 4 this
 326. 2 there
 327. 1 also
 328. 11 slaughtered
 329. 3 under
 330. 1 invocation
 331. 1 compelling
 332. 2 circumstances
 333. 4 shall
 334. 1 admit
 335. 1 relaxation
 336. 1 ghafurun
 337. 1 rahimun
 338. 5 pig
 339. 1 corruptly
 340. 3 seeking
 341. 2 lsquo
 342. 7 nothing
 343. 2 people
 344. 6 rsquo
 345. 1 meat-
 346. 1 loathsome-
 347. 2 hunger
 348. 1 rather
 349. 1 thou
 350. 3 hath
 351. 1 eateth
 352. 1 carcass
 353. 3 whosoever
 354. 2 lusting
 355. 4 you
 356. 4 tell
 357. 1 commands
 358. 2 men
 359. 2 have
 360. 4 some
 361. 7 constrained
 362. 1 reverting
 363. 1 kind
 364. 3 acute
 365. 1 haram
 366. 2 151
 367. 1 deviance
 368. 3 going
 369. 2 ever-forgiving
 370. 1 messenger
 371. 4 made
 372. 7 unlawful
 373. 2 would
 374. 3 outpoured
 375. 1 left
 376. 2 veins
 377. 2 such
 378. 2 organs
 379. 9 as
 380. 1 liver
 381. 1 spleen
 382. 1 loathsome
 383. 1 pronouncing
 384. 4 yet
 385. 3 dire
 386. 1 provided
 387. 2 does
 388. 1 covet
 389. 2 exceed
 390. 1 bounds
 391. 3 no
 392. 4 sin
 393. 3 all-compassionate
 394. 1 spilt
 395. 9 mdash
 396. 1 impiety
 397. 2 offered
 398. 1 should
 399. 1 rebellious
 400. 2 aggressive
 401. 2 all-merciful
 402. 3 cannot
 403. 2 am
 404. 6 with
 405. 1 literally
 406. 1 feeder
 407. 1 feeds
 408. 1 e
 409. 1 deal
 410. 1 immoral
 411. 4 thing
 412. 1 acclaimed
 413. 1 inequitable
 414. 2 ever-merciful
 415. 2 body
 416. 1 absolutely
 417. 3 animals
 418. 1 mention
 419. 2 emergency
 420. 1 when
 421. 2 intention
 422. 1 rebelling
 423. 3 against
 424. 5 will
 425. 6 out
 426. 1 cattle
 427. 1 discussion
 428. 1 pours
 429. 5 because
 430. 2 sinfully
 431. 3 invoking
 432. 1 pleasure
 433. 1 crossing
 434. 1 most-forgiving
 435. 1 very-merciful
 436. 3 revelation
 437. 2 given
 438. 1 organ
 439. 1 meats
 440. 1 disapproved
 441. 2 just
 442. 3 deliberate
 443. 1 173
 444. 1 5
 445. 3 disgusting
 446. 1 willingly
 447. 2 disobeying
 448. 1 proper
 449. 1 often
 450. 1 ghafoor
 451. 1 raheem
 452. 1 within
 453. 3 spilled
 454. 3 its
 455. 1 did
 456. 5 are
 457. 1 become
 458. 5 slaughtering
 459. 1 names
 460. 3 helpless
 461. 1 situation
 462. 4 intending
 463. 1 oh
 464. 2 saw
 465. 3 sent
 466. 1 prohibits
 467. 3 eating
 468. 1 unslaughtered
 469. 3 at
 470. 3 time
 471. 4 slaughter
 472. 1 presented
 473. 1 beings
 474. 1 haughtiness
 475. 1 habit
 476. 1 course
 477. 2 things
 478. 1 takes
 479. 2 becomes
 480. 1 8220
 481. 1 item
 482. 3 consumer
 483. 1 gushed
 484. 1 tissues
 485. 1 killed
 486. 1 shooting
 487. 2 like
 488. 1 ham
 489. 3 etc
 490. 1 rijs
 491. 1 fisq
 492. 2 pronounced
 493. 1 alongwith
 494. 1 became
 495. 2 8212
 496. 2 wilfully
 497. 1 knowingly
 498. 1 breaks
 499. 1 nourisher-sustainer
 500. 1 continuously
 501. 4 39
 502. 2 malicious
 503. 1 outright
 504. 1 rejecting
 505. 1 mercifully
 506. 1 redeeming
 507. 1 allforgiving
 508. 1 up
 509. 1 desirous
 510. 1 master
 511. 1 tainted
 512. 1 wickedness
 513. 2 only
 514. 1 followings
 515. 1 non-slaughtered
 516. 1 trapped
 517. 1 dog
 518. 1 cat
 519. 1 permission
 520. 1 asked
 521. 1 moment
 522. 1 case
 523. 1 enough
 524. 1 keep
 525. 1 alive
 526. 1 dear
 527. 1 mohammed
 528. 1 peace
 529. 1 blessings
 530. 1 upon
 531. 1 down
 532. 1 eatable
 533. 1 vessels
 534. 1 causing
 535. 1 taken
 536. 2 himself
 537. 1 more
 538. 1 necessary
 539. 1 oft
 540. 3 forbids
 541. 2 transgress
 542. 3 dies
 543. 4 --
 544. 1 transmitted
 545. 2 taster
 546. 1 tastes
 547. 1 atrocious
 548. 1 debauchery
 549. 1 declared
 550. 1 praised
 551. 1 whom
 552. 2 sacrifice
 553. 1 corrupting
 554. 1 violating
 555. 1 desires
 556. 1 they
 557. 1 revelations
 558. 1 pigs
 559. 1 contaminated
 560. 1 blasphemously
 561. 1 forgiver
 562. 1 meal
 563. 1 vile
 564. 1 willing
 565. 1 beyond
 566. 1 undoubtedly
 567. 1 sacrificed
 568. 1 great
 569. 1 protector
 570. 1 ever
 571. 1 maytatah
 572. 1 others
 573. 1 allahs
 574. 1 mentioned
 575. 1 while
 576. 4 certainly
 577. 1 oftforgiving
 578. 1 ungodly
 579. 1 horror
 580. 2 dieth
 581. 1 self
 582. 3 slain
 583. 1 gracious
 584. 1 partaker
 585. 1 wilfulness
 586. 1 indulgent
 587. 1 profanely
 588. 1 gods
 589. 1 bare
 590. 1 much-
 591. 1 hands
 592. 1 corrupt
 593. 1 faith
 594. 1 may
 595. 1 assuming
 596. 1 lawful
 597. 1 extreme
 598. 1 rabb
 599. 1 ghafur
 600. 1 rahim
 601. 1 communicated
 602. 1 helplessly
 603. 1 necessitated
 604. 1 fosterer
 605. 1 protectively