Quran/6/148

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/6 > Quran/6/147 > Quran/6/148 > Quran/6/149

Quran/6/148


 1. those who associated with allah will say, "if allah had willed, we would not have associated [ anything ] and neither would our fathers, nor would we have prohibited anything." likewise did those before deny until they tasted our punishment. say, "do you have any knowledge that you can produce for us? you follow not except assumption, and you are not but falsifying." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/6/148 (0)

 1. sayaqoolu allatheena ashrakoo law shaa allahu ma ashrakna wala abaona wala harramna min shay-in kathalika kaththaba allatheena min qablihim hatta thaqoo ba/sana qul hal aaindakum min aailmin fatukhrijoohu lana in tattabiaaoona illa alththanna wa-in antum illa takhrusoona <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (1)

 1. will say those who associate partners (with allah), "if allah had willed, not we (would) have associated partners (with allah) and not our forefathers and not we (would) have forbidden [ of ] anything." likewise denied those who (were) before them until they tasted our wrath. say, "is with you [ of ] any knowledge then produce it for us? not you follow except the assumption, and not you (do) but guess." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (2)

 1. those who are bent on ascribing divinity to aught beside god will say, "had god so willed, we would not have ascribed divinity to aught but him, nor would our forefathers [ have done so ]; and neither would we have declared as forbidden anything [ that he has allowed ]." even so did those who lived before them give the lie to the truth -until they came to taste our punishment! say: "have you any [ certain ] knowledge which you could proffer to us? you follow but [ other people's ] conjectures, and you yourselves do nothing but guess." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (3)

 1. they who are idolaters will say: had allah willed, we had not ascribed (unto him) partners neither had our fathers, nor had we forbidden aught. thus did those who were before them give the lie (to allah's messengers) till they tasted of the fear of us. say: have ye any knowledge that ye can adduce for us? lo! ye follow naught but an opinion, lo! ye do but guess. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (4)

 1. those who give partners (to allah) will say: "if allah had wished, we should not have given partners to him nor would our fathers; nor should we have had any taboos." so did their ancestors argue falsely, until they tasted of our wrath. say: "have ye any (certain) knowledge? if so, produce it before us. ye follow nothing but conjecture: ye do nothing but lie." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (5)

 1. those who give partners (to god) will say: "if god had wished, we should not have given partners to him nor would our fathers; nor should we have had any taboos." so did their ancestors argue falsely, until they tasted of our wrath. say: "have ye any (certain) knowledge? if so, produce it before us. ye follow nothing but conjecture: ye do nothing but lie." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (6)

 1. those who are polytheists will say: if allah had pleased we would not have associated (aught with him) nor our fathers, nor would we have forbidden (to ourselves) anything; even so did those before them reject until they tasted our punishment. say: have you any knowledge with you so you should bring it forth to us? you only follow a conjecture and you only tell lies. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (7)

 1. those who associate partners with god will surely say, had god pleased, neither we nor our fathers would have served other gods besides him; nor would we have made anything unlawful. likewise those who lived before them argued falsely until they came to taste our punishment! say, have you any knowledge? if so, produce it before us. you follow nothing but conjecture. you are merely guessing. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (8)

 1. those who ascribed partners with god will say: if god willed, neither would we have ascribed partners with god, nor our fathers, nor would we have forbidden anything. thus, denied those who were before them until they experienced our might. say: is there any knowledge with you that you bring out to us? you follow not but opinion and, then, you only guess. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (9)

 1. those who associate [ others in their worship of god) will say: &acute;i god had so wished, neither we nor our forefathers would have associated [ anything with him ] nor have forbidden anything." even so did those before them reject [ us ] until they tasted our might. say: "have you (all) any knowledge? then bring it here for us! why, you only follow conjecture; you are merely guessing!" <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (10)

the polytheists will argue, “had it been allah's will, neither we nor our forefathers would have associated others with him ˹in worship˺ or made anything unlawful.” likewise, those before them rejected the truth until they tasted our punishment. ask ˹them, o  prophet˺, “do you have any knowledge that you can produce for us? surely you follow nothing but ˹false˺ assumptions and you do nothing but lie.” <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (11)

 1. those who are bent on ascribing divinity to other than god will say, "if god had willed it, we would not have ascribed divinity to anyone beside him, nor would our forefathers [ have done so ], and we also would not have declared anything he has allowed as forbidden." in the same way, those who came before them continued to deny the truth until they came to taste our punishment. say, "do you have any knowledge that you can offer us? you follow suppositions, and you only guess." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (12)

 1. and to excuse their unjustifiable infidelity, the idolaters will insolently say: "had allah willed, neither we nor our fathers would have incorporated with him other deities nor would we have instituted taboos. thus much did their predecessors charge their messengers with falsehood until they tasted the fatal consequences of the evil way they conducted themselves in life. say to them o muhammad: "do you have such knowledge serving as evidence to bring it to book? "you only follow the false suppositions and the incitement arising from the state of your minds and feelings; you simply lie and indeed you lie your teeth." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (13)

 1. those who have set up partners will say: "if god wished, we would not have set up partners, nor would have our fathers, nor would we have forbidden anything." those before them lied in the same way, until they tasted our might. say: "do you have any knowledge to bring out to us you only follow conjecture, you only guess." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (14)

 1. the idolaters will say, 'if god had willed, we would not have ascribed partners to him- nor would our fathers- or have declared anything forbidden.' in the same way, those before them continually denied [ the truth ] until they tasted our punishment. say, 'have you any knowledge that you can show us? you follow only supposition and tell only lies.' <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (15)

 1. anon will those who associate had god willed, we would not say: have associated, nor our fathers; neither could we have forbidden aught. even so belied those before them, until they tasted our wrath. say thou: is there with you any authority, that ye may bring unto us? ye but follow your fancy, and only conjecture. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (16)

 1. but the idolaters say: "if god had so willed we would not have associated (others with him), nor would have our fathers, nor would we have forbidden any thing." so had others denied before them, and had to taste our punishment in the end. ask them: "have you any knowledge? then display it. you follow nothing but conjecture, and are nothing but liars." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (17)

 1. those who associate others with allah will say, &acute;if allah had willed we would not have associated anything with him, nor would our fathers; nor would we have made anything haram.&acute; in the same way the people before them also lied until they felt our violent force. say: &acute;do you have some knowledge you can produce for us? you are following nothing but conjecture. you are only guessing.&acute; <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (18)

 1. those who persist in associating partners with god will say: "had god willed, neither we nor our forefathers would have associated partners with him, nor would we have declared anything (which god has made lawful) unlawful." even so did those who lived before them deny (their prophets with similar false excuses) until they tasted our mighty punishment. say (to them): "do you have any sound, authoritative knowledge (to support your claim)? (if you have) then bring it out for us! in fact you follow only conjecture, and you yourselves are only making false surmises (you pronounce judgments and act only according to your fancies, interests and personal value judgments)." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (19)

 1. the polytheists will say, 'had allah wished we would not have ascribed any partner [ to him ], nor our fathers, nor would we have forbidden anything.' those who were before them had denied likewise until they tasted our punishment. say, 'do you have any [ revealed ] knowledge that you can produce before us? you follow nothing but conjectures, and you do nothing but surmise.' <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (20)

 1. those who associate partners with allah will say, "had allah pleased, we would not associated partners (with him), nor our fathers; nor should we have forbidden aught." thus did they give the lie to those who came before them, until they tasted <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (21)

 1. the ones who have associated (i.e., associated others with allah) will soon say, "if allah had (so) decided, in no way would we have associated (with him), nor our fathers, nor would we have even prohibited anything." thus, the ones before them cried lies until they tasted our violence. say, "do you have in your presence any knowledge so you can bring it out to us? decidedly you closely follow (nothing) except surmise, and decidedly you (do nothing) except conjecture." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (22)

 1. the pagans will say, "had god wanted, we would not have worshipped idols, nor would our fathers, nor would we have made anything unlawful." others before them had also spoken such lies until they experienced the severity of our wrath. (muhammad), ask them, "do you possess any knowledge? if so, tell us about it. you follow only conjectures and preach falsehood." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (23)

 1. those who associate partners with allah will say, .had allah willed, we would have not associated (partners with him), nor our fathers, nor would we have made anything prohibited. in the same way those who went before them gave the lie to (the truth) until they tasted our punishment. say, .do you have any sure knowledge that you may produce to us? you follow nothing but whims, and do nothing but make conjectures. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (24)

 1. those who associate others with allah will say, "had allah willed, we would not practice idolatry, nor would our ancestors, nor would we prohibit anything." so did their ancestors argue falsely until they tasted our requital. say, "do you have any proven knowledge that you can present (that the human being is created without free will (18:29), (76:3), (90:10)? nay, you follow nothing but conjecture. you only run after guess-work." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (25)

 1. those who give partners (to allah) will say: "if allah had wished, we should not have given partners to him, nor would our fathers; nor should we have had any (of such) conducts." so did their ancestors argue falsely, until they tasted our might. say: "have you any (certain) knowledge (or proof)? if so produce it before us. surely, you follow nothing but (unsupported) thought: you do nothing but lie." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (26)

 1. those who associated with allah will say, "if allah had willed, we would not have associated [ anything ] and neither would our fathers, nor would we have prohibited anything." likewise did those before deny until they tasted our punishment. say, "do you have any knowledge that you can produce for us? you follow not except assumption, and you are not but falsifying." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (27)

 1. in response to this the pagans will promptly say: "if allah wanted, neither we nor our forefathers would have been pagans, or we could have made anything unlawful." that is how their ancestors rejected the truth in the past until they tasted of our punishment. if they say so, then ask them: "do you have any evidence that you can put before us? the fact of the matter is, you believe in nothing but conjecture and follow nothing but falsehood." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (28)

 1. those who set up partners (to worship) besides allah will surely say, "had allah so willed we and our forefathers could neither have set up partners with allah, nor prohibited anything (against his will)." people prior to them had disbelieved in that same manner, right until they tasted our torment. say, "if you have any specific knowledge then bring it out and show us. you merely pursue your presumptions! you just guess and speculate!" <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (29)

 1. those who associate partners with allah will soon say: 'had allah so willed, neither we nor our fathers would have committed polytheism; nor would we have declared anything forbidden (without authority).' in like manner, the people before them also belied until they tasted our torment. say: 'do you have any (authentic) knowledge which you may bring forth for us? (if so, then present it).' you (abandoning knowledge of certitude) follow only assumptions and speculations and tell sheer lies (based on guesswork).' <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (30)

 1. soon will say those who have intermingled partners (in the authority of allah): “if allah had willed we would not have indulged in shirk and nor our fore-fathers, and we (through our man-written books) would not have declared forbidden anything (in addition to the genuine prohibitions listed in al-kitab).” likewise belied those who were before them, till they tasted our wrath. say: “is (there) with you (any thing) out of knowledge then produce it before us? you follow nothing except conjecture. and you do nothing but indulge in mythology and concoctions." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (31)

 1. the polytheists will say, 'had god willed, we would not have practiced idolatry, nor would have our forefathers, nor would we have prohibited anything.' likewise those before them lied, until they tasted our might. say, 'do you have any knowledge that you can produce for us? you follow nothing but conjecture, and you only guess.' <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (32)

 1. those who give partners to god will say, “if god had wished, we would not have given partners to him, nor would our fathers, nor should we have had any taboos,” as did their fathers argue falsely, until they tasted our punishment. say, “have you any proof? if so, bring it before us. you follow nothing but speculation. you do nothing but lie.”  <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (33)

 1. those who associate others with allah in his divinity will now surely say: &acute;had allah willed, neither we nor our forefathers would have associated others with allah in his divinity, nor would we have declared anything (which allah did not forbid) as forbidden.&acute; even so those who had lived before them gave the lie (to the truth) until they tasted our chastisement. tell them: &acute;have you any sure knowledge that you can produce before us? in fact you are only following idle fancies, merely conjecturing.&acute; <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (34)

 1. those who associate (partner with god) are going to say: if god wanted, we and our fathers would not have associate, and we would not have forbidden anything. that is how those before them lied until they tasted our fury. say: is there any knowledge with you, then bring it out for us, you follow nothing but the speculation and you only guess. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (35)

 1. those who are polytheists will say: "if god wished, we would not have set up partners, nor would have our fathers, nor would we have made anything unlawful." those before them lied in the same way, until they tasted our might. say: "do you have any knowledge to bring out to us? you only follow conjecture, you only guess." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (36)

 1. those, who worship others besides allah, will say, "if allah had willed, we and our fathers would not have worshipped others besides him, nor would we have forbidden anything." thus did those before them deny until they tasted our punishment. say, "have you any knowledge that you can put forth for us? you follow nothing but conjecture and you do nothing but guess!" <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (37)

 1. now the idol worshippers will say: "had god willed, neither we nor our forefathers would have worshipped other than god nor would we declared unlawful the things which are made lawful by god [ the funny thing is, by saying so, they admit that they are wrong and then they blame god for it! ]" people before them had rejected the truth by recourse to such absurd excuses until they tasted the lord's punishment. say: "do you have any proof to support your theory? the fact of the matter is, you are following nothing but a bunch of false assumptions that you have fabricated." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (38)

 1. the polytheists will now say, "had allah willed, we would not have ascribed partners (to him) nor would have our forefathers, nor would we have forbidden anything"; similarly those before them had denied, till the time they tasted our punishment; say, "do you have any knowledge so you can offer it to us? you follow only assumptions and only make guesses." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (39)

 1. the idolaters will say: 'had allah willed, neither we nor our fathers would have associated (idols), nor would we have forbidden anything. as such, those who have gone before them belied until they tasted our might. say: 'have you any knowledge you can bring forth to us? you follow nothing but guessing and you are only speakers of conjecture. ' <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (40)

 1. those who are polytheists say: if allah pleased we would not have set up (aught with him) nor our fathers, nor would have made anything unlawful. thus did those before them reject (the truth) until they tasted our punishment. say: have you any knowledge so you would bring it forth to us? you only follow a conjecture and you only tell lies. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (41)

 1. those who shared/made partners (with god) will say: "if god wanted/willed, we would not (have) made partners (with god), and nor our fathers, and nor forbade from a thing." like that those from before them lied/denied until they tasted/experienced our might/power , say: "is at you from knowledge, so you bring it out for us? that you follow except the assumption/suspicion, and that truly you are except lying/speculating." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (42)

 1. those who associate gods with allah will say, `if allah had pleased, we would not have associated gods with him, nor would our fathers, nor would we have made anything unlawful.' in the like manner did those who were before them accuse god's messengers of falsehood, until they tasted our wrath. say, `have you any knowledge? then produce it for us. you only follow mere conjecture. and you only tell lies.' <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (43)

 1. the idol worshipers say, "had god willed, we would not practice idolatry, nor would our parents, nor would we prohibit anything." thus did those before them disbelieve, until they incurred our retribution. say, "do you have any proven knowledge that you can show us? you follow nothing but conjecture; you only guess." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (44)

 1. now the polytheists say, 'if allah had willed, we would not have committed polytheism, neither our fore-fathers, nor had we forbidden anything.' in the same manner belied those who were before them until they tasted our torment. say you, 'have you any knowledge that you bring it forth to us? you are only behind your conjecture and without nothing you estimate. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (45)

 1. now those who associate partners (with allah) say, `if allah had (so) willed we would not have associated partners (with him), nor would have our forefathers, nor would we have made anything unlawful (of our own);' just as (they deny you) their predecessors cried lies (to their apostles of god) until they suffered our punishment. say, `have you any knowledge (about it)? then present it before us. you follow naught but mere conjectures, and you do nothing but tell lies.' <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (46)

 1. those who took partners (in worship) with allah will say: "if allah had willed, we would not have taken partners (in worship) with him, nor would our fathers, and we would not have forbidden anything (against his will)." likewise belied those who were before them, (they argued falsely with allahs messengers), till they tasted of our wrath. say: "have you any knowledge (proof) that you can produce before us? verily, you follow nothing but guess and you do nothing but lie." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (47)

 1. the idolaters will say, 'had god willed, we would not have been idolaters, neither our fathers, nor would we have forbidden aught.' even so the people before them cried lies until they tasted our might. say: 'have you any knowledge, for you to bring forth for us? you follow only surmise, merely conjecturing.' <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (48)

 1. those who associate others with god will say, 'had god pleased, we had not so associated, nor our fathers; nor should we have forbidden aught.' thus did they give the lie to those who came before them, until they tasted of our violence! say, 'have ye any knowledge? if so, bring it forth to us: ye only follow suspicion, and ye do but conjecture.' <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (49)

 1. the idolaters will say, if god had pleased, we had not been guilty of idolatry, neither our fathers; and pretend that we have not forbidden them any thing. thus did they who were before them accuse the prophets of imposture, until they tasted our severe punishment. say, is there with you any certain knowledge of what ye alledge, that ye may produce it unto us? ye follow only a false imagination; and ye only utter lies. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (50)

 1. they who add gods to god will say, "if god had pleased, neither we nor our fathers had given him companions, nor should we have interdicted anything." thus did they who flourished before them charge with imposture, until they had tasted our severity! say: have ye any knowledge that ye can produce to us? verily, ye follow only a conceit: ye utter only lies! <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (51)

 1. the idolaters will say: 'had god pleased, neither we nor our fathers would have served other gods besides him; nor would we have declared anything unlawful.' in like manner did those who have gone before them deny the truth until they felt our scourge. say: 'have you any evidence you can put before us? you believe in nothing but conjecture and follow nothing but falsehoods.' <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (52)

 1. those who associate partners with god will say: had god so willed, neither we nor our fathers would have associated any partners with him; nor would we have declared anything as forbidden. in like manner did those who have lived before them deny the truth, until they came to taste our punishment. say: have you any certain knowledge which you can put before us? you follow nothing but conjecture, and you do nothing but guess. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (53)

 1. the dualists will say, “had allah willed, neither us nor our fathers would have been dualists... and we would not have prohibited anything”... likewise, those before them also denied, until they tasted our punishment. say, “do you have a knowledge you can explain to us? you follow only assumption... you talk nonsense based on presumptions alone.” <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (54)

 1. those who are polytheists will say: ' had allah wished we would not have associated (aught with him) nor our fathers, nor would we have forbidden anything.' so did belie those who were before them until they tasted our punishment. say: ' have you any knowledge with you to adduce for us ? you follow nothing but conjecture, and you are nothing but idle talkers '. <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148

Quran/6/148 (55)

 1. those who associate partners (with allah) will say, "had allah willed we would not have associated partners (with allah) nor our forefathers nor we would have made anything unlawful (by ourselves)." thus did those before them deny, till they tasted our punishment. say, "do you have any knowledge, then bring it out for us, you follow nothing but conjecture and you do nothing but lie." <> waɗanda suka yi shirki za su ce: "da allah ya so da ba mu yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba su yi ba, kuma da ba mu haramta wani abu ba." kamar wannan ne mutanen da suke a gabaninsu suka ƙaryata, har suka ɗanɗani azabarmu. ka ce: "shin, kuna da wani ilmi a wurinku domin ku fito mana da shi? ba ku bin kome face zato kuma ba ku zama ba face ƙiri-faɗi kawai kuke yi." = [ 6:148 ] mushirikai sun ce, "idan da allah ya so, da ba mu yi shirka ba, ko iyayenmu, ko mu haramta wani abu ba." irin haka ne wanda suka riga su suka kafirce, har suka jawo wa kansu azaba. ka ce, "shin kuna da wani hakikantacen ilmi wanda zaku nuna mana? ba ku bin kome sai kintata; zato kawai kuke yi."

--Qur'an 6:148


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 wa
 2. 1 anda
 3. 6 suka
 4. 6 yi
 5. 2 shirki
 6. 1 za
 7. 3 su
 8. 4 ce
 9. 10 da
 10. 56 allah
 11. 2 ya
 12. 41 so
 13. 14 ba
 14. 4 mu
 15. 3 kuma
 16. 1 ubanninmu
 17. 2 haramta
 18. 4 wani
 19. 2 abu
 20. 1 kamar
 21. 1 wannan
 22. 2 ne
 23. 1 mutanen
 24. 1 suke
 25. 9 a
 26. 1 gabaninsu
 27. 1 aryata
 28. 2 har
 29. 2 an
 30. 1 ani
 31. 1 azabarmu
 32. 2 ka
 33. 2 shin
 34. 2 kuna
 35. 2 ilmi
 36. 1 wurinku
 37. 1 domin
 38. 4 ku
 39. 1 fito
 40. 2 mana
 41. 1 shi
 42. 2 bin
 43. 2 kome
 44. 2 face
 45. 2 zato
 46. 1 zama
 47. 1 iri
 48. 1 -
 49. 1 fa
 50. 3 i
 51. 2 kawai
 52. 2 kuke
 53. 1 6
 54. 1 148
 55. 1 mushirikai
 56. 1 sun
 57. 4 ldquo
 58. 1 idan
 59. 1 shirka
 60. 2 ko
 61. 1 iyayenmu
 62. 4 rdquo
 63. 1 irin
 64. 1 haka
 65. 2 wanda
 66. 1 riga
 67. 1 kafirce
 68. 1 jawo
 69. 1 kansu
 70. 1 azaba
 71. 1 hakikantacen
 72. 1 zaku
 73. 1 nuna
 74. 1 sai
 75. 1 kintata
 76. 1 sayaqoolu
 77. 2 allatheena
 78. 1 ashrakoo
 79. 1 law
 80. 1 shaa
 81. 1 allahu
 82. 1 ma
 83. 1 ashrakna
 84. 2 wala
 85. 1 abaona
 86. 1 harramna
 87. 3 min
 88. 1 shay-in
 89. 1 kathalika
 90. 1 kaththaba
 91. 1 qablihim
 92. 1 hatta
 93. 1 thaqoo
 94. 1 sana
 95. 1 qul
 96. 1 hal
 97. 1 aaindakum
 98. 1 aailmin
 99. 1 fatukhrijoohu
 100. 1 lana
 101. 35 in
 102. 1 tattabiaaoona
 103. 2 illa
 104. 1 alththanna
 105. 1 wa-in
 106. 1 antum
 107. 1 takhrusoona
 108. 53 will
 109. 104 say
 110. 72 those
 111. 60 who
 112. 17 associate
 113. 39 partners
 114. 54 with
 115. 38 if
 116. 68 had
 117. 32 willed
 118. 52 not
 119. 103 we
 120. 106 would
 121. 157 have
 122. 23 associated
 123. 63 and
 124. 108 our
 125. 14 forefathers
 126. 27 forbidden
 127. 27 of
 128. 44 anything
 129. 9 likewise
 130. 8 denied
 131. 10 were
 132. 59 before
 133. 54 them
 134. 48 until
 135. 67 they
 136. 44 tasted
 137. 8 wrath
 138. 13 is
 139. 168 you
 140. 58 any
 141. 50 knowledge
 142. 14 then
 143. 17 produce
 144. 30 it
 145. 18 for
 146. 53 us
 147. 49 follow
 148. 7 except
 149. 71 the
 150. 4 assumption
 151. 39 do
 152. 52 but
 153. 14 guess
 154. 23 are
 155. 2 bent
 156. 4 on
 157. 2 ascribing
 158. 6 divinity
 159. 62 to
 160. 10 aught
 161. 2 beside
 162. 46 god
 163. 83 quot
 164. 8 ascribed
 165. 29 him
 166. 89 nor
 167. 12 91
 168. 2 done
 169. 11 93
 170. 23 neither
 171. 10 declared
 172. 8 as
 173. 30 that
 174. 2 he
 175. 3 has
 176. 2 allowed
 177. 8 even
 178. 25 did
 179. 5 lived
 180. 8 give
 181. 15 lie
 182. 11 truth
 183. 1 -until
 184. 7 came
 185. 5 taste
 186. 23 punishment
 187. 6 certain
 188. 6 which
 189. 4 could
 190. 1 proffer
 191. 6 other
 192. 6 people
 193. 5 s
 194. 5 conjectures
 195. 2 yourselves
 196. 45 nothing
 197. 9 idolaters
 198. 3 unto
 199. 37 fathers
 200. 12 thus
 201. 4 messengers
 202. 5 till
 203. 1 fear
 204. 23 ye
 205. 21 can
 206. 2 adduce
 207. 2 lo
 208. 2 naught
 209. 2 opinion
 210. 9 wished
 211. 11 should
 212. 5 given
 213. 4 taboos
 214. 13 their
 215. 6 ancestors
 216. 6 argue
 217. 7 falsely
 218. 27 conjecture
 219. 9 polytheists
 220. 9 pleased
 221. 2 ourselves
 222. 3 reject
 223. 20 bring
 224. 8 forth
 225. 39 only
 226. 8 tell
 227. 12 lies
 228. 5 surely
 229. 2 served
 230. 5 gods
 231. 5 besides
 232. 15 made
 233. 12 unlawful
 234. 2 argued
 235. 5 merely
 236. 4 guessing
 237. 3 experienced
 238. 9 might
 239. 5 there
 240. 10 out
 241. 13 others
 242. 6 worship
 243. 9 acute
 244. 1 all
 245. 1 here
 246. 1 why
 247. 5 been
 248. 3 761
 249. 3 762
 250. 4 or
 251. 3 rejected
 252. 4 ask
 253. 2 o
 254. 1 prophet
 255. 6 false
 256. 4 assumptions
 257. 2 than
 258. 1 anyone
 259. 5 also
 260. 8 same
 261. 8 way
 262. 1 continued
 263. 8 deny
 264. 2 offer
 265. 2 suppositions
 266. 1 excuse
 267. 1 unjustifiable
 268. 1 infidelity
 269. 1 insolently
 270. 1 incorporated
 271. 1 deities
 272. 1 instituted
 273. 1 much
 274. 2 predecessors
 275. 2 charge
 276. 4 falsehood
 277. 1 fatal
 278. 1 consequences
 279. 1 evil
 280. 1 conducted
 281. 1 themselves
 282. 1 life
 283. 2 muhammad
 284. 5 such
 285. 1 serving
 286. 3 evidence
 287. 1 book
 288. 1 incitement
 289. 1 arising
 290. 4 from
 291. 1 state
 292. 9 your
 293. 1 minds
 294. 1 feelings
 295. 1 simply
 296. 1 indeed
 297. 1 teeth
 298. 6 set
 299. 6 up
 300. 6 lied
 301. 4 lsquo
 302. 1 him-
 303. 1 fathers-
 304. 4 rsquo
 305. 1 continually
 306. 3 show
 307. 1 supposition
 308. 1 anon
 309. 6 belied
 310. 1 thou
 311. 3 authority
 312. 4 may
 313. 1 fancy
 314. 5 thing
 315. 1 end
 316. 1 display
 317. 1 liars
 318. 1 haram
 319. 2 felt
 320. 1 violent
 321. 1 force
 322. 1 some
 323. 3 following
 324. 1 persist
 325. 1 associating
 326. 2 lawful
 327. 2 prophets
 328. 1 similar
 329. 2 excuses
 330. 1 mighty
 331. 1 sound
 332. 1 authoritative
 333. 2 support
 334. 1 claim
 335. 4 fact
 336. 1 making
 337. 1 surmises
 338. 1 pronounce
 339. 2 judgments
 340. 1 act
 341. 1 according
 342. 2 fancies
 343. 1 interests
 344. 1 personal
 345. 1 value
 346. 2 partner
 347. 1 revealed
 348. 3 surmise
 349. 2 ones
 350. 1 e
 351. 3 soon
 352. 1 decided
 353. 1 no
 354. 6 prohibited
 355. 3 cried
 356. 2 violence
 357. 1 presence
 358. 2 decidedly
 359. 1 closely
 360. 3 pagans
 361. 4 wanted
 362. 3 worshipped
 363. 2 idols
 364. 1 spoken
 365. 2 severity
 366. 1 possess
 367. 2 about
 368. 1 preach
 369. 1 went
 370. 2 gave
 371. 2 sure
 372. 1 whims
 373. 2 make
 374. 2 practice
 375. 4 idolatry
 376. 2 prohibit
 377. 1 requital
 378. 2 proven
 379. 3 present
 380. 1 human
 381. 1 being
 382. 1 created
 383. 3 without
 384. 1 free
 385. 1 18
 386. 1 29
 387. 1 76
 388. 1 3
 389. 1 90
 390. 1 10
 391. 1 nay
 392. 1 run
 393. 1 after
 394. 1 guess-work
 395. 1 conducts
 396. 4 proof
 397. 1 unsupported
 398. 1 thought
 399. 1 falsifying
 400. 1 response
 401. 1 this
 402. 1 promptly
 403. 2 how
 404. 1 past
 405. 4 put
 406. 2 matter
 407. 2 believe
 408. 2 against
 409. 4 his
 410. 1 prior
 411. 1 disbelieved
 412. 6 manner
 413. 1 right
 414. 3 torment
 415. 1 specific
 416. 1 pursue
 417. 2 presumptions
 418. 2 just
 419. 1 speculate
 420. 2 committed
 421. 2 polytheism
 422. 5 like
 423. 1 authentic
 424. 1 abandoning
 425. 1 certitude
 426. 1 speculations
 427. 1 sheer
 428. 2 based
 429. 1 guesswork
 430. 1 intermingled
 431. 2 8220
 432. 1 indulged
 433. 1 shirk
 434. 2 fore-fathers
 435. 1 through
 436. 1 man-written
 437. 1 books
 438. 1 addition
 439. 1 genuine
 440. 1 prohibitions
 441. 1 listed
 442. 1 al-kitab
 443. 1 8221
 444. 1 indulge
 445. 1 mythology
 446. 1 concoctions
 447. 8 39
 448. 1 practiced
 449. 2 speculation
 450. 5 now
 451. 1 forbid
 452. 1 chastisement
 453. 2 idle
 454. 2 conjecturing
 455. 1 going
 456. 1 fury
 457. 2 idol
 458. 1 worshippers
 459. 1 things
 460. 4 by
 461. 1 funny
 462. 1 saying
 463. 1 admit
 464. 1 wrong
 465. 1 blame
 466. 1 recourse
 467. 1 absurd
 468. 1 lord
 469. 1 theory
 470. 1 bunch
 471. 1 fabricated
 472. 1 similarly
 473. 1 time
 474. 1 guesses
 475. 2 gone
 476. 1 speakers
 477. 1 shared
 478. 1 forbade
 479. 1 power
 480. 1 at
 481. 2 suspicion
 482. 1 truly
 483. 1 lying
 484. 1 speculating
 485. 2 accuse
 486. 2 mere
 487. 1 worshipers
 488. 1 parents
 489. 1 disbelieve
 490. 1 incurred
 491. 1 retribution
 492. 1 behind
 493. 1 estimate
 494. 1 own
 495. 1 apostles
 496. 1 suffered
 497. 1 took
 498. 1 taken
 499. 1 allahs
 500. 2 verily
 501. 1 guilty
 502. 1 pretend
 503. 2 imposture
 504. 1 severe
 505. 1 what
 506. 1 alledge
 507. 1 imagination
 508. 2 utter
 509. 1 add
 510. 1 companions
 511. 1 interdicted
 512. 1 flourished
 513. 1 conceit
 514. 1 scourge
 515. 1 falsehoods
 516. 2 dualists
 517. 1 explain
 518. 1 talk
 519. 1 nonsense
 520. 1 alone
 521. 1 belie
 522. 1 talkers