Quran/7/188

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/7 > Quran/7/187 > Quran/7/188 > Quran/7/189

Quran/7/188


 1. say, "i hold not for myself [ the power of ] benefit or harm, except what allah has willed. and if i knew the unseen, i could have acquired much wealth, and no harm would have touched me. i am not except a warner and a bringer of good tidings to a people who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/7/188 (0)

 1. qul la amliku linafsee nafaaan wala darran illa ma shaa allahu walaw kuntu aaalamu alghayba laistakthartu mina alkhayri wama massaniya alssoo-o in ana illa natheerun wabasheerun liqawmin yu/minoona <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (1)

 1. say, "i have no power for myself (to) benefit and no (power to) harm, except what allah wills. and if i would know (of) the unseen surely i could have multiplied of the good and not (could) have touched me the evil. i am not except a warner and a bearer of good tidings to a people who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (2)

 1. say [ o prophet ]: "it is not within my power to bring benefit to, or avert harm from, myself, except as god may please. and if i knew that which is beyond the reach of human perception, abundant good fortune-would surely have fallen to my lot, and no evil would ever have touched me. i am nothing but a warner, and a herald of glad tidings unto people who will believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (3)

 1. say: for myself i have no power to benefit, nor power to hurt, save that which allah willeth. had i knowledge of the unseen, i should have abundance of wealth, and adversity would not touch me. i am but a warner, and a bearer of good tidings unto folk who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (4)

 1. say: "i have no power over any good or harm to myself except as allah willeth. if i had knowledge of the unseen, i should have multiplied all good, and no evil should have touched me: i am but a warner, and a bringer of glad tidings to those who have faith." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (5)

 1. say: "i have no power over any good or harm to myself except as god willeth. if i had knowledge of the unseen, i should have multiplied all good, and no evil should have touched me: i am but a warner, and a bringer of glad tidings to those who have faith." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (6)

 1. say: i do not control any benefit or harm for my own soul except as allah please; and had i known the unseen i would have had much of good and no evil would have touched me; i am nothing but a warner and the giver of good news to a people who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (7)

 1. say, i myself have no power to benefit or do harm, save as god pleases. if i had knowledge of the unseen, i would have availed myself of an abundance of good, and no harm would have touched me. i am but a warner and a bearer of good tidings for those who will believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (8)

 1. say: i rule not over myself either for profit or for hurt, but what god willed. and if the unseen had been known to me, i would have acquired much good and evil would not have afflicted me. i am but a warner and a bearer of good tidings to a folk who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (9)

 1. say: "i control no advantage nor any disadvantage by myself except whatever god may wish. if i had known the unseen, i would have tried to increase (my share ] of good, while no evil would ever touch me. am merely a warner and newsbearer for people who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (10)

say, “i have no power to benefit or protect myself, except by the will of allah. if i had known the unknown, i would have benefited myself enormously, and no harm would have ever touched me. i am only a warner and deliverer of good news for those who believe.” <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (11)

 1. say [ prophet ], "it is not with my power to bring benefit to, or avert harm from myself except as god may please. if i had knowledge of what is hidden, i would have abundant good things and no evil would ever touch me. i am only one who sounds a warning and a messenger of good news to people who will believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (12)

 1. say to them o muhammad: "i have no control over what will become nor of what will befall me, be it good or bad but as allah wills. he is the principle power by whom events are unalterably predetermined". "if i indulged in prophecy and were able to foretell future events and realize the unseen i would have made all grace abound in me, and never would i have failed to be out of harm's way". "i am only a spectacle and a warning to people whose hearts have been touched with the divine hand". <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (13)

 1. say: "i do not posses for myself any benefit or harm, except what god wills. and if i could know the future, then i would have increased my good fortune, and no harm would have come to me. i am but a warner and a bearer of good news to a people who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (14)

 1. say [ prophet ], 'i have no control over benefit or harm, [ even ] to myself, except as god may please: if i had knowledge of what is hidden, i would have abundant good things and no harm could touch me. i am no more than a bearer of warning, and good news to those who believe.' <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (15)

 1. say thou: i possess no power over benefit or hurt to myself save as allah willeth; and had i knowledge of the unseen i would have amassed ample good, and evil would not have touched me. i am naught but a warner and a bringer of tidings unto a people who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (16)

 1. tell them: "i am not master of my own gain or loss but as god may please. if i had the knowledge of the unknown i would have enjoyed abundance of the good, and no evil would have touched me. i am only a bearer of warnings and bringer of happy news for those who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (17)

 1. say: &acute;i possess no power to help or harm myself, except as allah wills. if i had had knowledge of the unseen, i would have sought to gain much good and no evil would have touched me. i am only a warner and a bringer of good news to people who have iman.&acute; <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (18)

 1. say: ""it is not within my power (to deal benefit and harm so) that unless god wills (and allows me to), i can neither bring benefit to, nor avert harm from, even myself. had i knowledge of the unseen, i would always be in profit (with no loss at all), and no adversity would ever touch me. i am only a warner (against the evil consequences of misguidance) and a bearer of glad tidings (of prosperity in return for faith and righteousness) for people who will believe and who have already believed." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (19)

 1. say, 'i have no control over any benefit for myself nor [ over ] any harm except what allah may wish. had i known the unseen, i would have acquired much good, and no ill would have befallen me. i am only a warner and a bearer of good news to a people who have faith.' <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (20)

 1. say, "for myself i have no power to benefit, nor power to harm, save what allah will. had i knowledge of the unseen i should surely have multiplied all that is good, and no adversity would touch me; i am but a warner and a herald of good tidings unto <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (21)

 1. say, "i do not possess (any) benefit or harm for myself, except what ever allah decides; and if i had known the unseen, i would indeed have got plenty of the most charitable things, and in no way would odious times have touched me. decidedly i am nothing except a constant warner and a constant bearer of good tidings to a people who believe.". <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (22)

 1. (muhammad), say, "i have no control over my benefits or sufferings, without the will of god. had i known about the unseen, i would have gained much good and would have faced no suffering. i am only a warner and i preach the glad news to the believing people." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (23)

 1. say, .i have no power to bring a benefit or a harm to myself, except that which allah wills. if i had the knowledge of the unseen, i would have accumulated a lot of good things, and no evil would have ever touched me. i am but a warner, and a herald of good news for a people who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (24)

 1. say, "i do not even have the power to benefit myself or to avert harm to myself, contrary to the laws of allah. had i the knowledge of what is beyond the reach of human perception, i would have amassed abundant fortune, and no adversity would ever touch me. i am but a warner and a bearer of good news for those who believe in the message." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (25)

 1. say: "i have no power over any good or harm to myself except as allah wills. if i had knowledge of the unseen, i should have multiplied all good, and no evil could have touched me: i am only a warner, and a bringer of glad tidings to those who have faith (in allah)." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (26)

 1. say, "i hold not for myself [ the power of ] benefit or harm, except what allah has willed. and if i knew the unseen, i could have acquired much wealth, and no harm would have touched me. i am not except a warner and a bringer of good tidings to a people who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (27)

 1. further tell them: "i have no power to acquire benefit or avert any harm from myself, only that happens which allah wants. had i possessed the knowledge of the unseen, i would have acquired many benefits to myself; and no harm would have touched me. i am no more than a warner and bearer of good news for the true believers." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (28)

 1. say, "i possess no power to gain any benefit for myself, nor to evade any harm; except whatever allah wants. if i had any knowledge of the unseen future i could have amassed an abundance of wealth, and no misfortune would have ever touched me. i am only a warner, and a bearer of good news for the believing nation." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (29)

 1. (also) tell (them): 'i do not have any control over profit and loss for myself, except (that much) which allah wills. and (in the same way) if i had the knowledge of the unseen on my own (without allah's bestowal), i would myself have managed abundant good fortune (and victories), and no hardship (and trouble on any occasion) would have touched me. (by virtue of my station as a messenger) i am only a warner and a bearer of glad tidings for the believers.'* <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (30)

 1. say: “i do not possess for my self benefit or injury except what allah willed. if i were, (that) i know the ghaib (unseen), i must have secured (for myself) abundance in providence, and no evil could have touched me. i am not but a warner, and a bringer of glad tidings for a nation who develop faith.” <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (31)

 1. say, 'i have no control over any benefit or harm to myself, except as god wills. had i known the future, i would have acquired much good, and no harm would have touched me. i am only a warner, and a herald of good news to a people who believe.' <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (32)

 1. say, “i have no power over any good or harm to myself except as god wills. if i had knowledge of the unknown, i would have multiplied all good, and no harm would have touched me. i am but a warner, and a bringer of good news to those who have faith.”  <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (33)

 1. tell them [ o muhammad ]: &acute;i have no power to benefit or harm myself except as allah may please. and had i knowledge of the unseen, i should have amassed all kinds of good, and no evil would have ever touched me. i am merely a warner and the herald of glad tidings to those who have faith.&acute; <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (34)

 1. say: i do not have power of any benefit or any harm for myself, except what god wants, and if i knew the unseen, i would want a lot of the good things, and nothing bad would touch me, i am only a warner and a giver of good news for people who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (35)

 1. say: "i do not possess for myself any benefit or harm, except what god wills. and if i could know the future, then i would have increased my good fortune, and no harm would have come to me. i am but a warner and a bearer of good news to a people who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (36)

 1. say, "i cannot have any benefit or harm for my own self except as allah pleases. and had i known the unseen i would have had much of good and no evil would have touched me. i am but a warner and the giver of good news to people who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (37)

 1. tell them: "i have no power to make my life more pleasant nor can i prevent any misfortune which will happen to me. only god can do these things. if i knew the unseen, i would have taken advantage of it and have prevented the unfortunate events. i am only a warner [ to those who are careless ] and have good news [ about the paradise ] for those who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (38)

 1. say, "i have no autonomy to benefit or hurt myself, except what allah wills; and were i to procure knowledge of the hidden on my own, it would be that i had accumulated a lot of good; and no misfortune would touch me; i am purely a herald of warning and glad tidings to the people who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (39)

 1. say: 'i do not have the power to acquire benefits or to avert harm from myself, except by the will of allah. had i possessed knowledge of the unseen, i would have availed myself of much that is good, and no harm would have touched me. but i am only a warner and a bearer of glad tidings for a nation who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (40)

 1. say: i control not benefit or harm for myself except as allah please. and had i known the unseen, i should have much of good, and no evil would touch me. i am but a warner and the giver of good news to a people who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (41)

 1. say: "i do not own/possess benefit/usefulness and nor harm to myself, except what god willed/wanted, and if i were (to) know the unseen/absent/supernatural , i would have increased from the good/wealth , and the bad/evil/harm would not (have) touched me, that i am except (a) warner/giver of notice and (an) announcer of good news to a nation believing." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (42)

 1. say, `i have no power to do good or harm to myself save as allah please. and if i had the knowledge of the unseen, i should have secured abundance of good; and evil would not have touched me. i am only a warner and a bearer of good tidings.' <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (43)

 1. say, "i have no power to benefit myself, or harm myself. only what god wills happens to me. if i knew the future, i would have increased my wealth, and no harm would have afflicted me. i am no more than a warner, and a bearer of good news for those who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (44)

 1. say you, 'i am not independent for doing good and bad to my own self, but as allah please. and if i would have known unseen, then i would have gathered ample good, and no evil would have touched me, i am only a warner and giver of glad tidings to a people who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (45)

 1. say, `i have no power over (bringing) any gain or (avoiding) any harm to myself save to the extent that allah will. and had i known the unseen i would surely have secured a great deal of good (for myself) and no harm would ever have come to me. i am only a warner (to the wicked) and a bearer of good tidings (to the people who believe). <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (46)

 1. say (o muhammad saw): "i possess no power of benefit or hurt to myself except as allah wills. if i had the knowledge of the ghaib (unseen), i should have secured for myself an abundance of wealth, and no evil should have touched me. i am but a warner, and a bringer of glad tidings unto people who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (47)

 1. say: 'i have no power to profit for myself; or hurt, but as god will. had i knowledge of the unseen i would have acquired much good, and evil would not have touched me. i am only a warner, and a bearer of good tidings, to a people believing.' <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (48)

 1. say, 'i cannot control profit or harm for myself, save what god will. if i knew the unseen i should surely have much that is good, nor would evil touch me; i am but a warner and a herald of good tidings unto a people who believe.' <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (49)

 1. say, 'i have no power to do good or harm to myself save as god please. and if i had the knowledge of the unseen, i should have secured abundance of good; and evil would not have touched me. i am only a warner and a bearer of good tidings.' <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (50)

 1. say: i have no control over what may be helpful or hurtful to me, but as god willeth. had i the knowledge of his secrets, i should revel in the good, and evil should not touch me. but i am only a warner, and an announcer of good tidings to those who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (51)

 1. say: 'i have not the power to acquire benefits or to avert evil from myself; except by the will of god. had i possessed knowledge of what is hidden, i would have availed myself of much that is good and no harm would have touched me. but i am no more than one who gives warning and good news to true believers.' <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (52)

 1. say: it is not within my power to bring benefit to, or avert evil from, myself, except as god may please. had i possessed knowledge of what lies beyond the reach of human perception, i would have availed myself of much that is good and no evil would have ever touched me. i am no more than one who gives warning, and a herald of good news to people who believe. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (53)

 1. hu created you from one single souli'ness (in the macro plan this is known as the reality of muhammad and the first intellect, in the micro plan it is known as the human consciousness and the grand intellect) and from it, formed his partner (at the macro plan: the universe; at the micro plan: the brain) so that you dwell with her... and when he covered her (his partner) she loaded a light burden and carried it... when it got heavy, they both prayed to allah, “indeed, if you give us a righteous (child) we will surely be among the evaluators.” (this verse can be understood both in terms of the formation of the worlds and the formation of humans). <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (54)

 1. say: ' i own for my self neither any benefit nor harm except what allah may please; and had i known the unseen, i would have acquired much good, and no evil would have touched me. i am not but a warner and a giver of glad tidings for a people who believe '. <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188

Quran/7/188 (55)

 1. say, "i have no power to benefit or harm myself, (i have nothing) except that which allah wills; and had i known the un seen i would have had abundance of good and evil would not have (even) touched me. i am but a warner and a conveyer of good news to people who believe." <> ka ce: "ba ni mallaka wa raina wani amfani, kuma haka ban tunkuɗe wata cuta, faceabin da allah ya so. kuma da na kasance ina sanin gaibi, da lalle ne, na yawaita daga alheri kuma cuta ba za ta shafe ni ba, ni ban zama ba fice mai gargaɗi, kumamai bayar da bishara ga mutane waɗanda suke yin imani." = [ 7:188 ] ka ce, "bani da ikon taimakawa kaina, ko cutar da kaina. abin da allah ya nufa ne kawai zai same ni. idan da na san gaibu, da na qara wa kaina wadata, kuma da wani cuta bata same ni ba. ni ban fi matsayin mai gargadi ba, da mai bada bishara ga wanda suka yi imani." yaranmu za su iya zama abin bautawa

--Qur'an 7:188


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 ka
 2. 2 ce
 3. 6 ba
 4. 6 ni
 5. 1 mallaka
 6. 3 wa
 7. 1 raina
 8. 2 wani
 9. 1 amfani
 10. 4 kuma
 11. 1 haka
 12. 3 ban
 13. 1 tunku
 14. 1 e
 15. 1 wata
 16. 3 cuta
 17. 1 faceabin
 18. 11 da
 19. 35 allah
 20. 2 ya
 21. 3 so
 22. 4 na
 23. 1 kasance
 24. 1 ina
 25. 1 sanin
 26. 1 gaibi
 27. 1 lalle
 28. 2 ne
 29. 1 yawaita
 30. 1 daga
 31. 1 alheri
 32. 2 za
 33. 1 ta
 34. 1 shafe
 35. 2 zama
 36. 1 fice
 37. 3 mai
 38. 1 garga
 39. 217 i
 40. 1 kumamai
 41. 1 bayar
 42. 2 bishara
 43. 2 ga
 44. 1 mutane
 45. 1 anda
 46. 1 suke
 47. 1 yin
 48. 2 imani
 49. 1 7
 50. 1 188
 51. 1 ldquo
 52. 1 bani
 53. 1 ikon
 54. 1 taimakawa
 55. 3 kaina
 56. 1 ko
 57. 1 cutar
 58. 2 abin
 59. 1 nufa
 60. 1 kawai
 61. 1 zai
 62. 3 same
 63. 1 idan
 64. 1 san
 65. 1 gaibu
 66. 1 qara
 67. 1 wadata
 68. 1 bata
 69. 1 fi
 70. 1 matsayin
 71. 1 gargadi
 72. 1 bada
 73. 1 wanda
 74. 1 suka
 75. 1 yi
 76. 1 rdquo
 77. 1 yaranmu
 78. 1 su
 79. 1 iya
 80. 1 bautawa
 81. 1 qul
 82. 1 la
 83. 1 amliku
 84. 1 linafsee
 85. 1 nafaaan
 86. 1 wala
 87. 1 darran
 88. 2 illa
 89. 1 ma
 90. 1 shaa
 91. 1 allahu
 92. 1 walaw
 93. 1 kuntu
 94. 1 aaalamu
 95. 1 alghayba
 96. 1 laistakthartu
 97. 1 mina
 98. 1 alkhayri
 99. 1 wama
 100. 1 massaniya
 101. 1 alssoo-o
 102. 14 in
 103. 1 ana
 104. 1 natheerun
 105. 1 wabasheerun
 106. 1 liqawmin
 107. 1 yu
 108. 1 minoona
 109. 49 say
 110. 136 have
 111. 78 no
 112. 36 power
 113. 41 for
 114. 56 myself
 115. 102 to
 116. 34 benefit
 117. 146 and
 118. 52 harm
 119. 38 except
 120. 23 what
 121. 15 wills
 122. 33 if
 123. 84 would
 124. 5 know
 125. 125 of
 126. 109 the
 127. 38 unseen
 128. 6 surely
 129. 9 could
 130. 6 multiplied
 131. 85 good
 132. 34 not
 133. 34 touched
 134. 58 me
 135. 31 evil
 136. 56 am
 137. 118 a
 138. 47 warner
 139. 21 bearer
 140. 27 tidings
 141. 29 people
 142. 48 who
 143. 35 believe
 144. 8 91
 145. 4 o
 146. 3 prophet
 147. 9 93
 148. 46 quot
 149. 11 it
 150. 17 is
 151. 3 within
 152. 20 my
 153. 5 bring
 154. 42 or
 155. 8 avert
 156. 10 from
 157. 27 as
 158. 24 god
 159. 10 may
 160. 12 please
 161. 6 knew
 162. 17 that
 163. 7 which
 164. 3 beyond
 165. 3 reach
 166. 4 human
 167. 3 perception
 168. 5 abundant
 169. 1 fortune-would
 170. 1 fallen
 171. 4 lot
 172. 12 ever
 173. 5 nothing
 174. 30 but
 175. 8 herald
 176. 14 glad
 177. 6 unto
 178. 16 will
 179. 11 nor
 180. 6 hurt
 181. 8 save
 182. 5 willeth
 183. 45 had
 184. 28 knowledge
 185. 16 should
 186. 9 abundance
 187. 6 wealth
 188. 4 adversity
 189. 12 touch
 190. 2 folk
 191. 15 over
 192. 25 any
 193. 8 all
 194. 10 bringer
 195. 14 those
 196. 8 faith
 197. 14 do
 198. 11 control
 199. 8 own
 200. 2 soul
 201. 16 known
 202. 16 much
 203. 7 giver
 204. 25 news
 205. 2 pleases
 206. 4 availed
 207. 5 an
 208. 1 rule
 209. 1 either
 210. 5 profit
 211. 4 willed
 212. 2 been
 213. 7 acquired
 214. 2 afflicted
 215. 2 advantage
 216. 1 disadvantage
 217. 6 by
 218. 2 whatever
 219. 2 wish
 220. 1 tried
 221. 1 increase
 222. 1 share
 223. 1 while
 224. 2 merely
 225. 1 newsbearer
 226. 1 protect
 227. 3 unknown
 228. 1 benefited
 229. 1 enormously
 230. 24 only
 231. 1 deliverer
 232. 4 with
 233. 4 hidden
 234. 6 things
 235. 4 one
 236. 1 sounds
 237. 6 warning
 238. 2 messenger
 239. 6 them
 240. 5 muhammad
 241. 1 become
 242. 1 befall
 243. 7 be
 244. 4 bad
 245. 2 he
 246. 1 principle
 247. 1 whom
 248. 3 events
 249. 2 are
 250. 1 unalterably
 251. 1 predetermined
 252. 1 indulged
 253. 1 prophecy
 254. 4 were
 255. 1 able
 256. 1 foretell
 257. 6 future
 258. 1 realize
 259. 1 made
 260. 1 grace
 261. 1 abound
 262. 1 never
 263. 1 failed
 264. 1 out
 265. 2 s
 266. 3 way
 267. 1 spectacle
 268. 1 whose
 269. 1 hearts
 270. 1 divine
 271. 1 hand
 272. 1 posses
 273. 3 then
 274. 4 increased
 275. 4 fortune
 276. 3 come
 277. 2 lsquo
 278. 4 even
 279. 6 more
 280. 5 than
 281. 2 rsquo
 282. 1 thou
 283. 8 possess
 284. 4 amassed
 285. 2 ample
 286. 1 naught
 287. 5 tell
 288. 1 master
 289. 4 gain
 290. 3 loss
 291. 1 enjoyed
 292. 1 warnings
 293. 1 happy
 294. 4 acute
 295. 1 help
 296. 1 sought
 297. 1 iman
 298. 2 deal
 299. 1 unless
 300. 1 allows
 301. 4 can
 302. 2 neither
 303. 1 always
 304. 3 at
 305. 1 against
 306. 1 consequences
 307. 1 misguidance
 308. 1 prosperity
 309. 1 return
 310. 1 righteousness
 311. 1 already
 312. 1 believed
 313. 1 ill
 314. 1 befallen
 315. 1 decides
 316. 2 indeed
 317. 2 got
 318. 1 plenty
 319. 1 most
 320. 1 charitable
 321. 1 odious
 322. 1 times
 323. 1 decidedly
 324. 2 constant
 325. 4 benefits
 326. 1 sufferings
 327. 2 without
 328. 2 about
 329. 1 gained
 330. 1 faced
 331. 1 suffering
 332. 1 preach
 333. 4 believing
 334. 2 accumulated
 335. 1 contrary
 336. 1 laws
 337. 1 message
 338. 1 hold
 339. 1 has
 340. 1 further
 341. 3 acquire
 342. 2 happens
 343. 3 wants
 344. 4 possessed
 345. 1 many
 346. 2 true
 347. 3 believers
 348. 1 evade
 349. 3 misfortune
 350. 4 nation
 351. 1 also
 352. 3 on
 353. 1 bestowal
 354. 1 managed
 355. 1 victories
 356. 1 hardship
 357. 1 trouble
 358. 1 occasion
 359. 1 virtue
 360. 1 station
 361. 1 8220
 362. 4 self
 363. 1 injury
 364. 2 ghaib
 365. 1 must
 366. 5 secured
 367. 1 providence
 368. 1 develop
 369. 1 8221
 370. 4 39
 371. 1 kinds
 372. 1 want
 373. 2 cannot
 374. 1 make
 375. 1 life
 376. 1 pleasant
 377. 1 prevent
 378. 1 happen
 379. 1 these
 380. 1 taken
 381. 1 prevented
 382. 1 unfortunate
 383. 1 careless
 384. 1 paradise
 385. 1 autonomy
 386. 1 procure
 387. 1 purely
 388. 1 usefulness
 389. 1 wanted
 390. 1 absent
 391. 1 supernatural
 392. 1 notice
 393. 2 announcer
 394. 4 you
 395. 1 independent
 396. 1 doing
 397. 1 gathered
 398. 1 bringing
 399. 1 avoiding
 400. 1 extent
 401. 1 great
 402. 1 wicked
 403. 1 saw
 404. 1 helpful
 405. 1 hurtful
 406. 3 his
 407. 1 secrets
 408. 1 revel
 409. 2 gives
 410. 1 lies
 411. 1 hu
 412. 1 created
 413. 1 single
 414. 1 ness
 415. 2 macro
 416. 4 plan
 417. 2 this
 418. 1 reality
 419. 1 first
 420. 2 intellect
 421. 2 micro
 422. 1 consciousness
 423. 1 grand
 424. 1 formed
 425. 2 partner
 426. 1 universe
 427. 1 brain
 428. 1 dwell
 429. 2 her
 430. 2 when
 431. 1 covered
 432. 1 she
 433. 1 loaded
 434. 1 light
 435. 1 burden
 436. 1 carried
 437. 1 heavy
 438. 1 they
 439. 2 both
 440. 1 prayed
 441. 1 give
 442. 1 us
 443. 1 righteous
 444. 1 child
 445. 1 we
 446. 1 among
 447. 1 evaluators
 448. 1 verse
 449. 1 understood
 450. 1 terms
 451. 2 formation
 452. 1 worlds
 453. 1 humans
 454. 1 un
 455. 1 seen
 456. 1 conveyer