Quran/7/32

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/7 > Quran/7/31 > Quran/7/32 > Quran/7/33

Quran/7/32


 1. say, "who has forbidden the adornment of allah which he has produced for his servants and the good [ lawful ] things of provision?" say, "they are for those who believe during the worldly life [ but ] exclusively for them on the day of resurrection." thus do we detail the verses for a people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/7/32 (0)

 1. qul man harrama zeenata allahi allatee akhraja liaaibadihi waalttayyibati mina alrrizqi qul hiya lillatheena amanoo fee alhayati alddunya khalisatan yawma alqiyamati kathalika nufassilu al-ayati liqawmin yaaalamoona <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (1)

 1. say, "who has forbidden (the) adornment (from) allah which he has brought forth for his slaves, and the pure things of sustenance?" say, "they (are) for those who believe during the life (of) the world, exclusively (for them) (on the) day (of) resurrection. thus we explain the signs for (the) people who know." <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (2)

 1. say: "who is there to forbid the beauty which god has brought forth for his creatures, and the good things from among the means of sustenance?" say: "they are [ lawful ] in the life of this world unto all who have attained to faith - to be theirs alone on resurrection day." thus clearly do we spell out these messages unto people of [ innate ] knowledge! <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (3)

 1. say: who hath forbidden the adornment of allah which he hath brought forth for his bondmen, and the good things of his providing? say: such, on the day of resurrection, will be only for those who believed during the life of the world. thus do we detail our revelations for people who have knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (4)

 1. say: who hath forbidden the beautiful (gifts) of allah, which he hath produced for his servants, and the things, clean and pure, (which he hath provided) for sustenance? say: they are, in the life of this world, for those who believe, (and) purely for them on the day of judgment. thus do we explain the signs in detail for those who understand. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (5)

 1. say: who hath forbidden the beautiful (gifts) of god, which he hath produced for his servants, and the things, clean and pure, (which he hath provided) for sustenance? say: they are, in the life of this world, for those who believe, (and) pure ly for them on the day of judgment. thus do we explain the signs in detail for those who understand. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (6)

 1. say: who has prohibited the embellishment of allah which he has brought forth for his servants and the good provisions? say: these are for the believers in the life of this world, purely (theirs) on the resurrection day; thus do we make the communications clear for a people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (7)

 1. say, who has forbidden the adornment of god, which he has brought forth for his servants and good things, clean and pure, which god has provided for his servants? say, they are [ lawful ] for the believers in the present life but they shall be exclusively for them on the day of resurrection. thus we explain our signs for a people who understand. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (8)

 1. say: who forbade the adornment of god that he brought out for his servants. and what is the good of his provision? say: they are for those who believed in this present life and, exclusively, on the day of resurrection. thus, we explain distinctly the signs for a folk who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (9)

 1. say: "who has forbidden god&acute;s amenities which he has produced for his servants, and the wholesome things from [ his ] provisions say: &acute;on resurrection day they will be [ reserved ] exclusively for those who have believed during worldly life." thus do we set forth signs for folk who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (10)

ask, ˹o prophet,˺ “who has forbidden the adornments and lawful provisions allah has brought forth for his servants?” say, “they are for the enjoyment of the believers in this worldly life, but they will be exclusively theirs on the day of judgment. this is how we make our revelations clear for people of knowledge.” <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (11)

 1. say, "who is there to forbid the adornment and nourishment that god has provided for his worshipers?" say, "they are given to those who believe during the life of this world, to be theirs alone on resurrection day." we clearly spell out these messages to people who understand. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (12)

 1. say to them o muhammad: "who has forbidden the material objects and articles of apparel allah has produced to his servants to confer on them a combination of qualities affording keen pleasure to the senses especially that of sight, and charming the intellectual and moral faculties! and who has forbidden the virtues adorning the mind and piety adorning the character, qualities giving distinction! and who has forbidden the worthy and wholesome victuals allah has provisioned" say to them: such articles and objects, material and immaterial are reserved exclusively in. day of judgment for those whose hearts were impressed with the image of religious and spiritual virtues in life below. thus, do we expound our revelations and render our discourse readily understood by those who reflect. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (13)

 1. say: "who has forbidden the nice things that god has brought forth for his servants and the good provisions" say: "they are meant for those who believe during this worldly life, and they will be exclusive for them on the day of resurrection" it is such that we explain the revelations for those who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (14)

 1. say [ prophet ], 'who has forbidden the adornment and the nourishment god has provided for his servants?' say, 'they are [ allowed ] for those who believe during the life of this world: they will be theirs alone on the day of resurrection.' this is how we make our revelation clear for those who understand. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (15)

 1. say thou: who hath forbidden the adornment which allah hath produced for his servants and the clean things of food? say thou: these on the day of judgement, shall be for those alone who in the life of this world have believed. thus we expound the signs unto a people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (16)

 1. ask them: "who forbids you attire that god has given to his creatures, and the good things that he has provided?" tell them: "they are (meant) for believers in the world, and will be theirs on the day of judgement." that is how we explain our signs to those who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (17)

 1. say: &acute;who has forbidden the fine clothing allah has produced for his slaves and the good kinds of provision?&acute; say: &acute;on the day of rising such things will be exclusively for those who had iman during their life in this world.&acute; in this way we make the signs clear for people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (18)

 1. say: "who is there to make unlawful the beautiful things (obtained from plants, animals and minerals) that god has brought forth for his servants, and the pure, wholesome things from among the means of sustenance?" say: "they are for (the enjoyment of) the believers in the life of the world (without excluding others), and will be exclusively theirs on the day of resurrection." thus we set out in detail our signs (showing our way) and revelations for a people seeking knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (19)

 1. say, 'who has forbidden the adornment of allah which he has brought forth for his servants, and the good things of [ his ] provision?' say, 'these are for the faithful in the life of this world, and exclusively for them on the day of resurrection.' thus do we elaborate the signs for a people who have knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (20)

 1. say, "who has prohibited the beautiful adornments (gifts) of allah which he brought forth for his servants, and the good things he has provided?" say, "on the day (of resurrection and judgment) they shall only be for those who believed when <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (21)

 1. say, "who has prohibited the adornment of allah, which he has brought out for his bondmen, and the good things of (his) providing?" say, "these, on the day of the resurrection, will be exclusively for the ones who believed in (i.e., during) the present life." (literally: the lowly life, i.e., the life of this world) thus we expound the signs for a people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (22)

 1. (muhammad), ask them, "who has made it unlawful to maintain beauty and to eat the pure foods which god has created for his servants? they are made for the believers in this world and are exclusively for them in the life hereafter." thus do we explain our revelations to the people who have knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (23)

 1. say, .who has prohibited the adornment allah has brought forth for his servants, and the wholesome things of sustenance?. say, .they are for the believers during this worldly life (though shared by others), while they are purely for them on the day of resurrection. this is how we elaborate the verses for people who understand. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (24)

 1. say, "who has forbidden the beauty and nice things allah has brought forth for his servants, and the pure clean things of your choice?" say, "such things are for those in this world who practically believe in the divine laws. and on the day of resurrection they will be exclusively for those who attained conviction." we thus explain our laws for those who make good use of what they learn". <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (25)

 1. say: "who has forbidden the beautiful (gifts) of allah, which he has made for his servants, and (those) clean and pure things he provided, for living?" say: "in the life of this world, they are for those who believe, (and only) purely for them on the day of judgment: thus we explain the signs in detail for those who understand." <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (26)

 1. say, "who has forbidden the adornment of allah which he has produced for his servants and the good [ lawful ] things of provision?" say, "they are for those who believe during the worldly life [ but ] exclusively for them on the day of resurrection." thus do we detail the verses for a people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (27)

 1. o muhammad, ask them: "who has forbidden you to wear decent clothes or to eat the good food which allah has provided for his devotees?" say: "all these things are for the enjoyment of the believers in the life of this world though shared by others; but these shall be exclusively theirs on the day of resurrection. thus do we make our revelations clear for those who understand." <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (28)

 1. say, "who forbade adornments, and the wholesome edible things allah has produced for his servants?" say, "they are for the believers in the life of this world. on the day of judgment, such things shall be theirs exclusively." thus, we explain our verses in detail for a nation that knows. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (29)

 1. say: who has forbidden the adornment (and beautification) of allah that he has produced for his servants and (who has also forbidden) the pure and clean food?' say: '(all these bounties) that are (available generally) for the believers in the life of this world will be exclusively (for them) on the day of resurrection. this way, we elucidate our revelations for those who have knowledge.' <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (30)

 1. ask: “who has declared haram adoration made available by allah which he provided for his ibad and at-tayyibat out of the provisions?” tell (the people). “these items are meant for those who have believed - in the life of this world (and) exclusively (for them since) the day of resurrection.” thus we give details to the ayaat for the nation who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (31)

 1. say, 'who forbade god's finery which he has produced for his servants, and the delights of livelihood?' say, 'they are for those who believe, in this present world, but exclusively theirs on the day of resurrection.' we thus detail the revelations for people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (32)

 1. say, “who has forbidden the beautiful gifts of god which he has produced for his servants, and the things clean and pure for sustenance?” say, “they are in the life of the present for those who believe, and exclusively for them on the day of accountability.” thus we explain the signs in detail for those who understand.  <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (33)

 1. say (0 muhammad): &acute;who has forbidden the adornment which allah has brought forth for his creatures or the good things from among the means of sustenance?&acute; say: &acute;these are for the enjoyment of the believers in this world, and shall be exclusively theirs on the day of resurrection.&acute; thus do we clearly expound our revelations for those who have knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (34)

 1. say: who did forbid god's beautiful things and the good provisions that he produced for his servants? say: in this world's life it is for those who believed, and exclusively theirs on the resurrection day. that is how we explain the signs for people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (35)

 1. say: "who has made unlawful the nice things that god has brought forth for his servants and the good provisions?" say: "they are meant for those who believe during this worldly life, and they will be exclusive for them on the day of resurrection." it is such that we explain the revelations for those who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (36)

 1. say, "who has prohibited allah's decorations and the wholesome provisions which he has brought forth for his subjects?" say, "these are for the believers in the life of this world, and exclusively for them, on the resurrection day." thus do we make the verses/signs clear for people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (37)

 1. ask them [ who believe in nudity and come up with their own dietary plans ]: "who [ are these gods of yours who ] forbid such beautiful dresses and good and pure things that the lord has provided for his servants?" say: "such provisions are meant to be used by the believers and they [ and not the disbelievers ] will continue enjoying them exclusively in hereafter." see how clearly my points are made to the knowledgeable people. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (38)

 1. say, "who has forbidden the adornment of allah which he has brought forth for his bondmen, and the good food?" say, "that is for the believers in this world, and on the day of resurrection it will be for them only"; this is how we explain our verses in detail for people of knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (39)

 1. say: 'who has forbidden the adornment that allah has brought for his worshipers and the good provision? ' say: 'they are in this life for those who believe, and purely theirs on the day of resurrection. ' as such we distinguish the verses to people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (40)

 1. say: who has forbidden the adornment of allah, which he has brought forth for his servants, and the good provisions? say: these are for the believers in the life of this world, purely (theirs) on the resurrection day. thus do we make the messages clear for a people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (41)

 1. say: "who forbid god's decoration/beauty/ornament which he brought out to (for) his worshippers/slaves, and the enjoyable/goodnesses from the provision/things of benefit or value ?"say: "it is to those who believed in the life the present/worldly life clearly/purely (in) the resurrection day, as/like that we detail/explain/clarify the verses/evidences to a nation knowing." <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (42)

 1. say, `who has forbidden the adornment of allah which he has produced for his servants and the good things of his providing?' say, `they are for the believers in the present life and will be exclusively for them on the day of resurrection.' thus do we explain the signs for a people who have knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (43)

 1. say, "who prohibited the nice things god has created for his creatures, and the good provisions?" say, "such provisions are to be enjoyed in this life by those who believe. moreover, the good provisions will be exclusively theirs on the day of resurrection." we thus explain the revelations for people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (44)

 1. say you, 'who has forbidden the adornment of allah, which he brought forth for his bondmen and the pure foods? say you. 'that is for the believers in the world and is exclusively for them on the day of resurrection. thus we explain fully the signs for the people who have knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (45)

 1. say, `who has made unlawful allah's beautiful things of adornment and elegance which he has produced for his servants and the delicious and pure things of (his) providing?' say, `they are primarily meant for the believers (and for the disbelievers too) in this present life (but) exclusively for (the believers) on the day of resurrection.' in this way do we explain the messages for a people who would know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (46)

 1. say (o muhammad saw): "who has forbidden the adoration with clothes given by allah, which he has produced for his slaves, and at-taiyibat (all kinds of halal (lawful) things) of food?" say: "they are, in the life of this world, for those who believe, (and) exclusively for them (believers) on the day of resurrection (the disbelievers will not share them)." thus we explain the ayat (islamic laws) in detail for people who have knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (47)

 1. say: 'who has forbidden the ornament of god which he brought forth for his servants, and the good things of his providing?' say: 'these, on the day of resurrection, shall be exclusively for those who believed in this present life. so we distinguish the signs for a people who know.' <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (48)

 1. say, 'who has prohibited the ornaments of god which he brought forth for his servants, and the good things of his providing?' say, 'on the day of judgment they shall only be for those who believed when in the life of this world.' thus do we detail the signs unto a people that do know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (49)

 1. say, who hath forbidden the decent apparel of god, which he hath produced for his servants, and the good things which he hath provided for food? say, these things are for those who believe, in this present life, but peculiarly on the day of resurrection. thus do we distinctly explain our signs unto people who understand. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (50)

 1. say: who hath prohibited god's goodly raiment, and the healthful viands which he hath provided for his servants? say: these are for the faithful in this present life, but above all on the day of the resurrection. thus make we our signs plain for people of knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (51)

 1. say: 'who has forbidden you to wear the decent clothes or to eat the good things which god has provided for his servants?' say: 'these are for the enjoyment of the faithful in the life of this world [ though shared by others ]; but they shall be theirs alone on the day of resurrection.' thus do we make plain our revelations to men of knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (52)

 1. say[[]] is there to forbid the beauty which god has produced for his servants, and the wholesome means of sustenance? say, they are [ lawful ] in the life of this world, to all who believe — to be theirs alone on the day of resurrection. thus do we make our revelations clear to people of knowledge. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (53)

 1. say, “who has prohibited the beautiful things and the cleanpure provisions that allah has brought forth for his servants?”... say, “they are for those who believe during the worldly life; and on doomsday, it shall be theirs exclusively.” thus we detail our signs for those with comprehension. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (54)

 1. say: ' who has prohibited the ornament of allah and the good provision which he has brought forth for his servants ? ' say: ' these are for those who believe in the (short) life of this world (to be) exclusively theirs on the day of resurrection.' thus do we explain the signs for a people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32

Quran/7/32 (55)

 1. say, "who has made unlawful the adornment and the good things from the provision of allah which he has brought forth for his servants?" say, "for those who believe, these are (the provisions) in the life of this world, (and they will be) exclusively (for them, on the) day of resurrection." thus do we detail our signs for a people who know. ur signs for a people who know. <> ka ce: "wane ne ya haramta ƙawar allah, wadda ya fitar saboda bayinsa, da masu daɗi daga abinci?" ka ce: "su, domin waɗanda suka yi imani suke a cikin rayuwar duniya, suna keɓantattu a ranar kiyama. "kamar wannan ne muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga mutanen da suke sani. = [ 7:32 ] ka ce, "wane ne ya haramta abubuwa masu kyau wanda allah ya arzutawa bayinsa, da abubuwan tanadarwa masu kyau?" ka ce, "wa'annan abubuwar tanadarwar, an yi ne don morewa anan rayuwar duniya ga wadanda suka yi imani. kumar, za ajiye masu su musamman a ranar qiyama." ta haka ne muke bayyana ayoyinmu dalla-dalla ga mutanen da suka sani.

--Qur'an 7:32


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 4 ka
 2. 4 ce
 3. 2 wane
 4. 5 ne
 5. 4 ya
 6. 2 haramta
 7. 1 awar
 8. 34 allah
 9. 1 wadda
 10. 1 fitar
 11. 1 saboda
 12. 2 bayinsa
 13. 5 da
 14. 4 masu
 15. 3 i
 16. 1 daga
 17. 1 abinci
 18. 2 su
 19. 1 domin
 20. 2 wa
 21. 1 anda
 22. 3 suka
 23. 3 yi
 24. 2 imani
 25. 2 suke
 26. 22 a
 27. 1 cikin
 28. 2 rayuwar
 29. 2 duniya
 30. 1 suna
 31. 1 ke
 32. 1 antattu
 33. 2 ranar
 34. 1 kiyama
 35. 1 kamar
 36. 1 wannan
 37. 2 muke
 38. 2 bayyana
 39. 1 ayoyi
 40. 2 daki
 41. 2 -
 42. 3 ga
 43. 2 mutanen
 44. 2 sani
 45. 1 7
 46. 1 32
 47. 2 ldquo
 48. 1 abubuwa
 49. 2 kyau
 50. 1 wanda
 51. 1 arzutawa
 52. 1 abubuwan
 53. 1 tanadarwa
 54. 2 rdquo
 55. 5 rsquo
 56. 1 annan
 57. 1 abubuwar
 58. 1 tanadarwar
 59. 1 an
 60. 1 don
 61. 1 morewa
 62. 1 anan
 63. 1 wadanda
 64. 1 kumar
 65. 1 za
 66. 1 ajiye
 67. 1 musamman
 68. 1 qiyama
 69. 1 ta
 70. 1 haka
 71. 1 ayoyinmu
 72. 1 dalla-dalla
 73. 2 qul
 74. 1 man
 75. 1 harrama
 76. 1 zeenata
 77. 1 allahi
 78. 1 allatee
 79. 1 akhraja
 80. 1 liaaibadihi
 81. 1 waalttayyibati
 82. 1 mina
 83. 1 alrrizqi
 84. 1 hiya
 85. 1 lillatheena
 86. 1 amanoo
 87. 1 fee
 88. 1 alhayati
 89. 1 alddunya
 90. 1 khalisatan
 91. 1 yawma
 92. 1 alqiyamati
 93. 1 kathalika
 94. 1 nufassilu
 95. 1 al-ayati
 96. 1 liqawmin
 97. 1 yaaalamoona
 98. 101 say
 99. 137 who
 100. 85 has
 101. 32 forbidden
 102. 263 the
 103. 20 adornment
 104. 8 from
 105. 40 which
 106. 38 he
 107. 27 brought
 108. 24 forth
 109. 173 for
 110. 65 his
 111. 4 slaves
 112. 103 and
 113. 15 pure
 114. 43 things
 115. 133 of
 116. 9 sustenance
 117. 40 they
 118. 47 are
 119. 47 those
 120. 21 believe
 121. 12 during
 122. 50 life
 123. 34 world
 124. 32 exclusively
 125. 30 them
 126. 51 on
 127. 52 day
 128. 41 resurrection
 129. 38 thus
 130. 53 we
 131. 23 explain
 132. 26 signs
 133. 36 people
 134. 24 know
 135. 74 quot
 136. 18 is
 137. 4 there
 138. 36 to
 139. 6 forbid
 140. 5 beauty
 141. 24 god
 142. 4 creatures
 143. 30 good
 144. 3 among
 145. 4 means
 146. 13 91
 147. 6 lawful
 148. 13 93
 149. 59 in
 150. 47 this
 151. 5 unto
 152. 6 all
 153. 12 have
 154. 2 attained
 155. 1 faith
 156. 32 be
 157. 19 theirs
 158. 6 alone
 159. 5 clearly
 160. 23 do
 161. 2 spell
 162. 7 out
 163. 20 these
 164. 4 messages
 165. 1 innate
 166. 15 knowledge
 167. 15 hath
 168. 4 bondmen
 169. 6 providing
 170. 11 such
 171. 18 will
 172. 5 only
 173. 11 believed
 174. 15 detail
 175. 22 our
 176. 14 revelations
 177. 10 beautiful
 178. 5 gifts
 179. 17 produced
 180. 39 servants
 181. 9 clean
 182. 14 provided
 183. 7 purely
 184. 8 judgment
 185. 10 understand
 186. 1 ly
 187. 10 prohibited
 188. 1 embellishment
 189. 15 provisions
 190. 20 believers
 191. 12 make
 192. 1 communications
 193. 8 clear
 194. 11 present
 195. 9 but
 196. 10 shall
 197. 3 forbade
 198. 23 that
 199. 2 what
 200. 8 provision
 201. 2 distinctly
 202. 2 folk
 203. 10 acute
 204. 8 s
 205. 1 amenities
 206. 7 wholesome
 207. 2 reserved
 208. 8 worldly
 209. 2 set
 210. 6 ask
 211. 1 761
 212. 4 o
 213. 2 prophet
 214. 1 762
 215. 3 adornments
 216. 5 enjoyment
 217. 7 how
 218. 2 nourishment
 219. 2 worshipers
 220. 3 given
 221. 5 muhammad
 222. 2 material
 223. 2 objects
 224. 2 articles
 225. 2 apparel
 226. 1 confer
 227. 1 combination
 228. 2 qualities
 229. 1 affording
 230. 1 keen
 231. 1 pleasure
 232. 1 senses
 233. 1 especially
 234. 1 sight
 235. 1 charming
 236. 1 intellectual
 237. 1 moral
 238. 1 faculties
 239. 2 virtues
 240. 2 adorning
 241. 1 mind
 242. 1 piety
 243. 1 character
 244. 1 giving
 245. 1 distinction
 246. 1 worthy
 247. 1 victuals
 248. 1 provisioned
 249. 1 immaterial
 250. 1 whose
 251. 1 hearts
 252. 1 were
 253. 1 impressed
 254. 4 with
 255. 1 image
 256. 1 religious
 257. 1 spiritual
 258. 1 below
 259. 4 expound
 260. 1 render
 261. 1 discourse
 262. 1 readily
 263. 1 understood
 264. 8 by
 265. 1 reflect
 266. 4 nice
 267. 6 meant
 268. 2 exclusive
 269. 7 it
 270. 4 lsquo
 271. 1 allowed
 272. 1 revelation
 273. 2 thou
 274. 6 food
 275. 2 judgement
 276. 1 forbids
 277. 5 you
 278. 1 attire
 279. 2 tell
 280. 1 fine
 281. 1 clothing
 282. 2 kinds
 283. 1 rising
 284. 1 had
 285. 1 iman
 286. 2 their
 287. 4 way
 288. 5 unlawful
 289. 1 obtained
 290. 1 plants
 291. 1 animals
 292. 1 minerals
 293. 1 without
 294. 1 excluding
 295. 4 others
 296. 1 showing
 297. 1 seeking
 298. 3 faithful
 299. 2 elaborate
 300. 2 when
 301. 1 ones
 302. 2 e
 303. 1 literally
 304. 1 lowly
 305. 8 made
 306. 1 maintain
 307. 3 eat
 308. 2 foods
 309. 2 created
 310. 2 hereafter
 311. 3 though
 312. 3 shared
 313. 1 while
 314. 7 verses
 315. 1 your
 316. 1 choice
 317. 1 practically
 318. 1 divine
 319. 3 laws
 320. 1 conviction
 321. 1 use
 322. 1 learn
 323. 1 living
 324. 2 wear
 325. 3 decent
 326. 3 clothes
 327. 4 or
 328. 1 devotees
 329. 1 edible
 330. 3 nation
 331. 1 knows
 332. 1 beautification
 333. 1 also
 334. 1 bounties
 335. 2 available
 336. 1 generally
 337. 1 elucidate
 338. 2 8220
 339. 1 declared
 340. 1 haram
 341. 2 adoration
 342. 1 ibad
 343. 1 at-tayyibat
 344. 2 8221
 345. 1 items
 346. 1 8212
 347. 1 since
 348. 1 give
 349. 1 details
 350. 1 ayaat
 351. 9 39
 352. 1 finery
 353. 1 delights
 354. 1 livelihood
 355. 1 accountability
 356. 1 0
 357. 1 did
 358. 1 decorations
 359. 1 subjects
 360. 1 nudity
 361. 1 come
 362. 1 up
 363. 1 own
 364. 1 dietary
 365. 1 plans
 366. 1 gods
 367. 1 yours
 368. 1 dresses
 369. 1 lord
 370. 1 used
 371. 2 not
 372. 3 disbelievers
 373. 1 continue
 374. 1 enjoying
 375. 1 see
 376. 1 my
 377. 1 points
 378. 1 knowledgeable
 379. 2 as
 380. 2 distinguish
 381. 1 decoration
 382. 3 ornament
 383. 1 worshippers
 384. 1 enjoyable
 385. 1 goodnesses
 386. 1 benefit
 387. 1 value
 388. 1 like
 389. 1 clarify
 390. 1 evidences
 391. 1 knowing
 392. 1 enjoyed
 393. 1 moreover
 394. 1 fully
 395. 1 elegance
 396. 1 delicious
 397. 1 primarily
 398. 1 too
 399. 1 would
 400. 1 saw
 401. 1 at-taiyibat
 402. 1 halal
 403. 1 share
 404. 1 ayat
 405. 1 islamic
 406. 1 so
 407. 1 ornaments
 408. 1 peculiarly
 409. 1 goodly
 410. 1 raiment
 411. 1 healthful
 412. 1 viands
 413. 1 above
 414. 2 plain
 415. 1 men
 416. 1 doomsday
 417. 1 comprehension
 418. 1 short
 419. 1 ur