Quran/7/50

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/7 > Quran/7/49 > Quran/7/50 > Quran/7/51

Quran/7/50


 1. and the companions of the fire will call to the companions of paradise, "pour upon us some water or from whatever allah has provided you." they will say, "indeed, allah has forbidden them both to the disbelievers." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/7/50 (0)

 1. wanada as-habu alnari as-haba aljannati an afeedoo aaalayna mina alma-i aw mimma razaqakumu allahu qaloo inna allaha harramahuma aaala alkafireena <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (1)

 1. and (will) call out (the) companions (of) the fire (to the) companions (of) paradise [ that ], "pour upon us [ of ] (some) water or of what allah has provided you." they (will) say, "indeed, allah has forbidden both to the disbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (2)

 1. and the inmates of the fire will call out unto the inmates of paradise: "pour some water upon us, or some of the sustenance [ of paradise ] which god has provided for you!" [ the inmates of paradise ] will reply: "verily, god has denied both to those who have denied the truth - <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (3)

 1. and the dwellers of the fire cry out unto the dwellers of the garden: pour on us some water or some wherewith allah hath provided you. they say: lo! allah hath forbidden both to disbelievers (in his guidance), <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (4)

 1. the companions of the fire will call to the companions of the garden: "pour down to us water or anything that allah doth provide for your sustenance." they will say: "both these things hath allah forbidden to those who rejected him." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (5)

 1. the companions of the fire will call to the companions of the garden: "pour down to us water or anything that god doth provide for your sustenance." they will say: "both these things hath god forbidden to those who rejected him." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (6)

 1. and the inmates of the fire shall call out to the dwellers of the garden, saying: pour on us some water or of that which allah has given you. they shall say: surely allah has prohibited them both to the unbelievers. <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (7)

 1. the people of the fire shall call out to the people of heaven, pour out some water on us, or give us something out of that which god has bestowed upon you. but the blessed will reply, god has forbidden all that to those who denied the truth. <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (8)

 1. and the companions of the fire would cry out to the companions of the garden: pour some water on us, or some of what god provided you. they would say: truly, god forbade them both to the ones who are ungrateful, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (9)

 1. the inmates of the fire will call out to the inhabitants of the garden: "pour some water over us, or anything god has provided you with!" they will say: "god has forbidden either of them to disbelievers <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (10)

the residents of the fire will then cry out to the residents of paradise, “aid us with some water or any provision allah has granted you.” they will reply, “allah has forbidden both to the disbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (11)

 1. the people of the fire will call out to the people of paradise, "pour some water on us or some of the sustenance which god has provided for you." they said, "god has denied both to the unbelievers." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (12)

 1. then shall those in the realm of hell call those in the realm of paradise saying: "afford us some water or some of what allah has provisioned you". in response they say: allah has forbidden them to those who denied him". <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (13)

 1. and the dwellers of the fire called on the dwellers of paradise: "give us some water, or what god has provided for you" they said: "god has forbidden it for the rejecters." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (14)

 1. the people of the fire will call to the people of paradise, 'give us some water, or any of the sustenance god has granted you!' and they will reply, 'god has forbidden both to the disbelievers- <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (15)

 1. and the fellows of the fire will cry unto the fellows of the garden: pour out on us water or aught wherewith allah hath provided you. they will say verily allah hath forbidden it unto infidels. <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (16)

 1. those in hell will call to the inmates of paradise: "pour a little water over us, or give us a little of what god has given you." they will answer: "god has verily forbidden these to those who denied the truth. <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (17)

 1. the companions of the fire will call out to the companions of the garden, &acute;throw down some water to us or some of what allah has given you as provision.&acute; they will say, &acute;allah has forbidden them to the kafirun: <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (18)

 1. and the companions of the fire call out to the companions of paradise: "pour out some water upon us, or something of what god has provided for you!" they say: "indeed god has forbidden both to the unbelievers." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (19)

 1. the inmates of the fire will call out to the inhabitants of paradise, 'pour on us some water, or something of what allah has provided you.' they will say, 'allah has indeed forbidden these two to the faithless!' <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (20)

 1. but the companions of the fire cry out to the companions of the garden, "pour out upon us water, or something of what allah has provided you with (for sustenance, benefit or comfort)." they will say, "allah has forbidden them both to those <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (21)

 1. and the companions of the fire will call out to the companions of the garden (saying), "downpour on us some water, or some of whatever allah has provided you." they will say, "surely allah has prohibited both to the disbelievers, " <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (22)

 1. the dwellers of the fire will ask the people of paradise to give them some water or other things which god has granted to them. they will reply, "god has deprived the unbelievers of the blessings of paradise." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (23)

 1. the people of the fire will call out to the people of paradise, .pour on us some water, or some of what allah has provided you. they will say, .allah has prohibited these for disbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (24)

 1. the dwellers of hell will say to the dwellers of paradise, "give us something of the life-giving resources and the provisions bestowed on you by allah." they will reply, "allah has made these things forbidden to the rejecters of his laws." (the hellish societies will expect allah's provisions to be granted to them as free-bees. they will be told that allah's bounties can only be achieved by establishing the right system, and his law forbids these bounties to the rejecters. <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (25)

 1. the companions of the fire will call to the companions of the garden: "pour down to us water or anything of that allah does provide for your living." (in reply) they will say: "both (water and provisions), allah has forbidden for those who rejected him&mdash; <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (26)

 1. and the companions of the fire will call to the companions of paradise, "pour upon us some water or from whatever allah has provided you." they will say, "indeed, allah has forbidden them both to the disbelievers." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (27)

 1. then the inmates of the fire will cry out to the residents of paradise: "give us some water or some of the food which allah has provided you." they will reply: "allah has prohibited both of these things to the unbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (28)

 1. the inmates of hell will call out to the people of paradise, saying, "pour us some water, or some of the provisions allah has granted you." the people of paradise would reply, "allah has of course denied these things to those who denied the truth." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (29)

 1. and the inmates of hell will call out to the inhabitants of paradise: 'bless us with some water (of paradise), or of (the provision) that allah has granted you.' they will say: 'allah has indeed forbidden both (these bounties) to the disbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (30)

 1. and the dwellers of the fire called out to the dwellers of paradise thus: “pour on us some of the water or out of what allah has given you as providence.” they (i.e., the dwellers in paradise) said: “certainly allah has banned those two over the disbelievers” <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (31)

 1. the inmates of the fire will call on the inhabitants of the garden, 'pour some water over us, or some of what god has provided for you.' they will say, 'god has forbidden them for the disbelievers.' <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (32)

 1. the companions of the fire will call to the companions of the garden, “pour down to us water or anything that god provides for your sustenance.” they will say, “both these things have god forbidden to those who rejected him.”  <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (33)

 1. and the people of the fire will cry out to the people of paradise: &acute;pour out some water on us or throw at us something of what allah has bestowed upon you.&acute; they will reply: &acute;allah has forbidden them to the deniers of the truth, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (34)

 1. and inhabitants of the fire call out inhabitants of the garden that send us some water or some of what god provided for you. they say: god forbade these to the disbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (35)

 1. and the dwellers of the fire called on the dwellers of the paradise: "give us some water, or what god has provided for you?" they said: "god has made it forbidden for the rejecters." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (36)

 1. and the dwellers of the fire will call out to the dwellers of paradise, "let some water or some of the provisions allah has given you overflow to us!" they will say, "allah has indeed prohibited them both upon those who suppressed the truth." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (37)

 1. the inmate of fire will beg the inhabitants of paradise: "give us a little bit of the water and a small portion of what god has provided for you." they will reply: "god has forbidden them to you." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (38)

 1. and the people of hell will cry out to the people of paradise, "provide us some benefit from your water or from the food allah has provided you"; they will say, "indeed allah has forbidden both to the disbelievers." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (39)

 1. the companions of the fire will call out to the companions of paradise: 'pour upon us some water, or some of that which allah has provided you. ' but they shall reply: 'allah has forbidden both to the unbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (40)

 1. and the companions on the fire call out to the owners of the garden: pour on us some water or some of that which allah has provided for you. they say: surely allah has forbidden them both to the disbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (41)

 1. and the fire's company/friends called/cried (to) the paradises' company/friends : "that spread/flow on us from the water or from what god provided for you." they said: "that god forbade/prohibited them (b) on the disbelievers." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (42)

 1. and the inmates of the fire will call out to the inmates of heaven. `pour out on us some water or some of that which allah has provided for you.' they will say, `verily, allah has forbidden them both to disbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (43)

 1. the dwellers of hell will call on the dwellers of paradise: "let some of your water, or some of god's provisions to you flow towards us." they will say, "god has forbidden them for the disbelievers." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (44)

 1. and the companions of the fire will call the companions of the heaven that give us some benefit of your water or of that allah has provided for you as food. they will say 'undoubtedly, allah has for bidden these both to the infidels.' <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (45)

 1. now the fellows of the fire will call out to the owners of paradise, `pour down upon us some water or (give us) some of that which allah has provided for you.' they will say, `allah has forbidden them both to the disbelievers; <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (46)

 1. and the dwellers of the fire will call to the dwellers of paradise: "pour on us some water or anything that allah has provided you with." they will say: "both (water and provision) allah has forbidden to the disbelievers." <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (47)

 1. the inhabitants of the fire shall call to the inhabitants of paradise: 'pour on us water, or of that god has provided you!' they will say: 'god has forbidden them to the unbelievers <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (48)

 1. but the fellows of the fire shall cry out to the fellows of paradise, 'pour out upon us water, or something of what god has provided you with.' they will say, 'god has prohibited them both to those who misbelieve; <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (49)

 1. and the inhabitants of hell fire shall call unto the inhabitants of paradise, saying, pour upon us some water, or of those refreshments which god hath bestowed on you. they shall answer, verily god hath forbidden them unto the unbelievers; <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (50)

 1. and the inmates of the fire shall cry to the inmates of paradise: "pour upon us some water, or of the refreshments god hath given you?" they shall say, "truly god hath forbidden both to unbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (51)

 1. the damned will cry out to the blessed: 'give us some water, or some of that which god has given you.' but the blessed will reply: 'god has forbidden both to the unbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (52)

 1. and the inmates of the fire will cry out to the dwellers of paradise[[]] some water on us, or give us some of the sustenance god has provided for you.” they will reply[[]] has forbidden both to the unbelievers, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (53)

 1. the people of fire (naar, radiation) will call out to the people of paradise, “pour upon us some of that water (knowledge) or from whatever allah has provided you (the forces comprising heavenly life)”... (they will be answered): “indeed allah has made this forbidden upon the deniers of the knowledge of the reality.” <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (54)

 1. and the inhabitants of the (hell) fire shall call to the inhabitants of paradise saying: ' cast on us of water or (and) of what allah has provided you with.' they shall say : ' verily allah has forbidden them both to the disbelievers'. <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50

Quran/7/50 (55)

 1. and the inhabitants of the fire will call out to the inhabitants of the garden (saying) that, "pour out on us water or (something) of that which allah has provided you." they will say, "allah has certainly forbidden both (the things) for the infidels, <> kuma 'yan wuta suka kirayi 'yan aljanna cewa: "ku zubo a kaumu daga ruwa ko kuwa daga abin da allah ya azurta ku." su ce: "lalle ne allah ya haramta su a kan kafirai." = [ 7:50 ] mazaunan wuta za su kira mazaunan aljannah: "ku bari dan ruwan shanku, ko abincin da allah ya tanadar maku su zubo mana." za su ce, "allah ya haramta su wa kafirai."

--Qur'an 7:50


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 1 kuma
 2. 2 yan
 3. 2 wuta
 4. 1 suka
 5. 1 kirayi
 6. 1 aljanna
 7. 1 cewa
 8. 3 ku
 9. 2 zubo
 10. 6 a
 11. 1 kaumu
 12. 2 daga
 13. 1 ruwa
 14. 2 ko
 15. 1 kuwa
 16. 1 abin
 17. 2 da
 18. 68 allah
 19. 4 ya
 20. 1 azurta
 21. 6 su
 22. 2 ce
 23. 1 lalle
 24. 1 ne
 25. 2 haramta
 26. 1 kan
 27. 2 kafirai
 28. 1 7
 29. 1 50
 30. 2 mazaunan
 31. 2 za
 32. 1 kira
 33. 1 aljannah
 34. 2 ldquo
 35. 1 bari
 36. 1 dan
 37. 1 ruwan
 38. 1 shanku
 39. 1 abincin
 40. 1 tanadar
 41. 1 maku
 42. 1 mana
 43. 2 rdquo
 44. 1 wa
 45. 1 wanada
 46. 1 as-habu
 47. 1 alnari
 48. 1 as-haba
 49. 1 aljannati
 50. 1 an
 51. 1 afeedoo
 52. 1 aaalayna
 53. 1 mina
 54. 1 alma-i
 55. 1 aw
 56. 1 mimma
 57. 1 razaqakumu
 58. 1 allahu
 59. 1 qaloo
 60. 1 inna
 61. 1 allaha
 62. 1 harramahuma
 63. 1 aaala
 64. 1 alkafireena
 65. 34 and
 66. 77 will
 67. 36 call
 68. 42 out
 69. 238 the
 70. 27 companions
 71. 164 of
 72. 47 fire
 73. 95 to
 74. 40 paradise
 75. 25 that
 76. 35 pour
 77. 15 upon
 78. 59 us
 79. 61 some
 80. 56 water
 81. 54 or
 82. 19 what
 83. 87 has
 84. 33 provided
 85. 51 you
 86. 52 they
 87. 35 say
 88. 8 indeed
 89. 40 forbidden
 90. 32 both
 91. 19 disbelievers
 92. 16 inmates
 93. 6 unto
 94. 82 quot
 95. 8 sustenance
 96. 2 91
 97. 2 93
 98. 13 which
 99. 48 god
 100. 27 for
 101. 14 reply
 102. 6 verily
 103. 8 denied
 104. 17 those
 105. 12 who
 106. 2 have
 107. 6 truth
 108. 1 -
 109. 20 dwellers
 110. 12 cry
 111. 16 garden
 112. 27 on
 113. 2 wherewith
 114. 10 hath
 115. 1 lo
 116. 7 in
 117. 3 his
 118. 1 guidance
 119. 6 down
 120. 6 anything
 121. 2 doth
 122. 4 provide
 123. 7 your
 124. 13 these
 125. 8 things
 126. 4 rejected
 127. 5 him
 128. 13 shall
 129. 7 saying
 130. 7 given
 131. 3 surely
 132. 7 prohibited
 133. 23 them
 134. 11 unbelievers
 135. 17 people
 136. 3 heaven
 137. 13 give
 138. 8 something
 139. 4 bestowed
 140. 5 but
 141. 3 blessed
 142. 1 all
 143. 3 would
 144. 2 truly
 145. 3 forbade
 146. 1 ones
 147. 1 are
 148. 1 ungrateful
 149. 15 inhabitants
 150. 4 over
 151. 7 with
 152. 1 either
 153. 3 residents
 154. 3 then
 155. 1 aid
 156. 2 any
 157. 4 provision
 158. 6 granted
 159. 5 said
 160. 2 realm
 161. 9 hell
 162. 1 afford
 163. 1 provisioned
 164. 1 response
 165. 4 called
 166. 3 it
 167. 4 rejecters
 168. 4 lsquo
 169. 3 rsquo
 170. 1 disbelievers-
 171. 5 fellows
 172. 1 aught
 173. 3 infidels
 174. 3 little
 175. 2 answer
 176. 6 acute
 177. 2 throw
 178. 4 as
 179. 1 kafirun
 180. 2 two
 181. 1 faithless
 182. 3 benefit
 183. 1 comfort
 184. 1 downpour
 185. 3 whatever
 186. 1 ask
 187. 1 other
 188. 1 deprived
 189. 1 blessings
 190. 1 life-giving
 191. 1 resources
 192. 6 provisions
 193. 2 by
 194. 3 made
 195. 1 laws
 196. 1 hellish
 197. 1 societies
 198. 1 expect
 199. 4 s
 200. 4 be
 201. 1 free-bees
 202. 1 told
 203. 3 bounties
 204. 1 can
 205. 1 only
 206. 1 achieved
 207. 1 establishing
 208. 1 right
 209. 1 system
 210. 1 law
 211. 1 forbids
 212. 1 does
 213. 1 living
 214. 1 mdash
 215. 6 from
 216. 3 food
 217. 1 course
 218. 1 bless
 219. 1 thus
 220. 2 8220
 221. 1 providence
 222. 2 8221
 223. 1 i
 224. 1 e
 225. 2 certainly
 226. 1 banned
 227. 7 39
 228. 1 provides
 229. 1 at
 230. 2 deniers
 231. 1 send
 232. 2 let
 233. 1 overflow
 234. 1 suppressed
 235. 1 inmate
 236. 1 beg
 237. 1 bit
 238. 1 small
 239. 1 portion
 240. 2 owners
 241. 2 company
 242. 2 friends
 243. 1 cried
 244. 1 paradises
 245. 1 spread
 246. 2 flow
 247. 1 b
 248. 1 towards
 249. 1 undoubtedly
 250. 1 bidden
 251. 1 now
 252. 1 misbelieve
 253. 2 refreshments
 254. 1 damned
 255. 1 naar
 256. 1 radiation
 257. 2 knowledge
 258. 1 forces
 259. 1 comprising
 260. 1 heavenly
 261. 1 life
 262. 1 answered
 263. 1 this
 264. 1 reality
 265. 1 cast