Quran/89/19

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/89 > Quran/89/18 > Quran/89/19 > Quran/89/20

Quran/89/19


 1. and you consume inheritance, devouring [ it ] altogether, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/89/19 (0)

 1. wata/kuloona altturatha aklan lamman <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (1)

 1. and you consume the inheritance devouring altogether, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (2)

 1. and you devour the inheritance [ of others ] with devouring greed, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (3)

 1. and ye devour heritages with devouring greed. <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (4)

 1. and ye devour inheritance - all with greed, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (5)

 1. and ye devour inheritance - all with greed, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (6)

 1. and you eat away the heritage, devouring (everything) indiscriminately, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (7)

 1. and you greedily devour the inheritance of the weak, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (8)

 1. and you consume the inheritance, a greedy consuming, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (9)

 1. and greedily use up anything you inherit. <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (10)

and you devour ˹othersinheritance greedily, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (11)

 1. you who devour the inheritance [ of others ] with obvious greed, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (12)

 1. you eat greedily all you can get of the inheritance. <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (13)

 1. and you consume others inheritance, all with greed. <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (14)

 1. you consume inheritance greedily, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (15)

 1. and devour the inheritance devouring greedily, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (16)

 1. and you devour (others') inheritance greedily, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (17)

 1. you devour inheritance with voracious appetites <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (18)

 1. and you consume inheritance (belonging to you or others) with greed (without distinction of the lawful and unlawful); <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (19)

 1. and you eat the inheritance rapaciously, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (20)

 1. and you devour the inheritance (of the weak) with greed, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (21)

 1. and you eat the heritage with indiscriminate eating, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (22)

 1. why do you take away the inheritance of others indiscriminately <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (23)

 1. and you devour the inheritance with a sweeping gulp, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (24)

 1. and you devour the inheritances with greed. <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (25)

 1. and you (wrongly) consume inheritance&mdash; with all (the) greed, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (26)

 1. and you consume inheritance, devouring [ it ] altogether, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (27)

 1. greedily you lay your hands on the inheritance of the weak, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (28)

 1. greedily, you (misappropriate and) devour the inheritance (of the weak, the widows and the orphans). <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (29)

 1. and you lay hand on the inherited wealth and devour it (yourselves and do not pay the poverty-stricken their due). <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (30)

 1. and you devour inheritance - a devouring, absolute and excessive; <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (31)

 1. and you devour inheritance with all greed. <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (32)

 1. and you devour inheritance, all with greed,  <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (33)

 1. and greedily devour the entire inheritance, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (34)

 1. and you eat up the inheritance, eating up altogether, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (35)

 1. and you consume others inheritance, all with greed. <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (36)

 1. and devour the inheritance &mdash; devouring it all! <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (37)

 1. &hellip; do not care about the hungry one, cheat each other from the inheritance and&hellip; <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (38)

 1. and you readily devour the inheritance with greed. <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (39)

 1. and you devour the inheritance with greed, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (40)

 1. and you devour heritage, devouring all, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (41)

 1. and you eat the inheritance accumulatively/collectively gluttony . <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (42)

 1. and devour the heritage of other people, devouring greedily and wholly; <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (43)

 1. and consuming the inheritance of helpless orphans. <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (44)

 1. and devour the heritage of others greedily, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (45)

 1. and you devour the heritage (of others) wholly and indiscriminately, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (46)

 1. and you devour inheritance all with greed, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (47)

 1. and you devour the inheritance greedily, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (48)

 1. and ye devour the inheritance (of the weak) with a general devouring, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (49)

 1. and ye devour the inheritance of the weak, with undistinguishing greediness; <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (50)

 1. and ye devour heritages, devouring greedily, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (51)

 1. greedily you lay your hands on the inheritance of the weak, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (52)

 1. you devour the inheritance [ of others ] greedily, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (53)

 1. "and you greedily consume the inheritance (of the weak)," <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19

Quran/89/19 (54)

 1. and you eat off the inheritance, eating it greedily, <> kuma kuna cin dukiyar gado, ci na tarawa. = [ 89:19 ] kuma da cin dukiyar gadon marayun da ba su iya taimakon kansu. --Qur'an 89:19


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 kuma
 2. 1 kuna
 3. 2 cin
 4. 2 dukiyar
 5. 1 gado
 6. 1 ci
 7. 1 na
 8. 1 tarawa
 9. 1 89
 10. 1 19
 11. 2 da
 12. 1 gadon
 13. 1 marayun
 14. 1 ba
 15. 1 su
 16. 1 iya
 17. 1 taimakon
 18. 1 kansu
 19. 1 wata
 20. 1 kuloona
 21. 1 altturatha
 22. 1 aklan
 23. 1 lamman
 24. 53 and
 25. 43 you
 26. 9 consume
 27. 49 the
 28. 43 inheritance
 29. 12 devouring
 30. 3 altogether
 31. 32 devour
 32. 2 91
 33. 18 of
 34. 11 others
 35. 2 93
 36. 21 with
 37. 16 greed
 38. 6 ye
 39. 2 heritages
 40. 2 -
 41. 11 all
 42. 7 eat
 43. 2 away
 44. 6 heritage
 45. 1 everything
 46. 3 indiscriminately
 47. 18 greedily
 48. 8 weak
 49. 4 a
 50. 1 greedy
 51. 2 consuming
 52. 1 use
 53. 3 up
 54. 1 anything
 55. 1 inherit
 56. 1 761
 57. 1 762
 58. 1 who
 59. 1 obvious
 60. 1 can
 61. 1 get
 62. 1 voracious
 63. 1 appetites
 64. 1 belonging
 65. 1 to
 66. 1 or
 67. 1 without
 68. 1 distinction
 69. 1 lawful
 70. 1 unlawful
 71. 1 rapaciously
 72. 1 indiscriminate
 73. 3 eating
 74. 1 why
 75. 3 do
 76. 1 take
 77. 1 sweeping
 78. 1 gulp
 79. 1 inheritances
 80. 1 wrongly
 81. 2 mdash
 82. 4 it
 83. 3 lay
 84. 2 your
 85. 2 hands
 86. 3 on
 87. 1 misappropriate
 88. 1 widows
 89. 2 orphans
 90. 1 hand
 91. 1 inherited
 92. 1 wealth
 93. 1 yourselves
 94. 2 not
 95. 1 pay
 96. 1 poverty-stricken
 97. 1 their
 98. 1 due
 99. 1 8212
 100. 1 absolute
 101. 1 excessive
 102. 1 entire
 103. 2 hellip
 104. 1 care
 105. 1 about
 106. 1 hungry
 107. 1 one
 108. 1 cheat
 109. 1 each
 110. 2 other
 111. 1 from
 112. 1 readily
 113. 1 accumulatively
 114. 1 collectively
 115. 1 gluttony
 116. 1 people
 117. 2 wholly
 118. 1 helpless
 119. 1 general
 120. 1 undistinguishing
 121. 1 greediness
 122. 2 quot
 123. 1 off