Search results

Jump to: navigation, search

Page title matches

 • # http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=Hmd#(17:79:12) # http://islamawakened.com/quran/17/79/
  168 B (19 words) - 17:54, 5 March 2017
 • ...egory:Quran]][[:Category:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/1]] > [[Quran/79/2]] == [[Quran/79/1]] ==
  27 KB (2,563 words) - 13:38, 31 August 2017
 • ...ategory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/1]] > [[Quran/79/2]] > [[Quran/79/3]] == [[Quran/79/2]] ==
  25 KB (2,448 words) - 13:38, 31 August 2017
 • ...ategory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/2]] > [[Quran/79/3]] > [[Quran/79/4]] == [[Quran/79/3]] ==
  22 KB (2,159 words) - 13:38, 31 August 2017
 • ...ategory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/3]] > [[Quran/79/4]] > [[Quran/79/5]] == [[Quran/79/4]] ==
  22 KB (2,164 words) - 13:38, 31 August 2017
 • ...ategory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/4]] > [[Quran/79/5]] > [[Quran/79/6]] == [[Quran/79/5]] ==
  22 KB (2,141 words) - 13:38, 31 August 2017
 • ...ategory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/5]] > [[Quran/79/6]] > [[Quran/79/7]] == [[Quran/79/6]] ==
  23 KB (2,202 words) - 13:38, 31 August 2017
 • ...ategory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/6]] > [[Quran/79/7]] > [[Quran/79/8]] == [[Quran/79/7]] ==
  18 KB (1,741 words) - 13:38, 31 August 2017
 • ...ategory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/7]] > [[Quran/79/8]] > [[Quran/79/9]] == [[Quran/79/8]] ==
  20 KB (2,030 words) - 13:38, 31 August 2017
 • ...ategory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/8]] > [[Quran/79/9]] > [[Quran/79/10]] == [[Quran/79/9]] ==
  16 KB (1,520 words) - 13:38, 31 August 2017
 • ...tegory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/9]] > [[Quran/79/10]] > [[Quran/79/11]] == [[Quran/79/10]] ==
  29 KB (2,920 words) - 13:39, 31 August 2017
 • ...egory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/10]] > [[Quran/79/11]] > [[Quran/79/12]] == [[Quran/79/11]] ==
  22 KB (2,089 words) - 13:39, 31 August 2017
 • ...egory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/11]] > [[Quran/79/12]] > [[Quran/79/13]] == [[Quran/79/12]] ==
  23 KB (2,346 words) - 13:39, 31 August 2017
 • ...egory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/12]] > [[Quran/79/13]] > [[Quran/79/14]] == [[Quran/79/13]] ==
  20 KB (1,951 words) - 13:39, 31 August 2017
 • ...egory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/13]] > [[Quran/79/14]] > [[Quran/79/15]] == [[Quran/79/14]] ==
  19 KB (1,904 words) - 13:39, 31 August 2017
 • ...egory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/14]] > [[Quran/79/15]] > [[Quran/79/16]] == [[Quran/79/15]] ==
  18 KB (1,713 words) - 13:39, 31 August 2017
 • ...egory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/15]] > [[Quran/79/16]] > [[Quran/79/17]] == [[Quran/79/16]] ==
  28 KB (2,816 words) - 13:39, 31 August 2017
 • ...egory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/16]] > [[Quran/79/17]] > [[Quran/79/18]] == [[Quran/79/17]] ==
  23 KB (2,242 words) - 13:39, 31 August 2017
 • ...egory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/17]] > [[Quran/79/18]] > [[Quran/79/19]] == [[Quran/79/18]] ==
  23 KB (2,396 words) - 13:39, 31 August 2017
 • ...egory:Quran]] > [[Quran/79]] > [[Quran/79/18]] > [[Quran/79/19]] > [[Quran/79/20]] == [[Quran/79/19]] ==
  28 KB (2,856 words) - 13:39, 31 August 2017

Page text matches

 • "79": { "label": "79",
  9 KB (662 words) - 20:30, 2 August 2015
 • ...}|{{{72|}}}|{{{73|}}}|{{{74|}}}|{{{75|}}}|{{{76|}}}|{{{77|}}}|{{{78|}}}|{{{79|}}}|{{{80|}}}|{{{81|}}}|{{{82|}}}|{{{83|}}}|{{{84|}}}|{{{85|}}}|{{{86|}}}|{
  1 KB (23 words) - 20:31, 2 August 2015
 • 79 To, bone ya tabbata ga waɗanda suke rubũta littãfi da hannuwansu sa´an 79 Ba ya yiwuwa ga wani mutum, Allah Ya bã shi Littãfi da hukunci da Annabci
  922 KB (193,562 words) - 19:47, 19 February 2016
 • #: 1597, William Shakespeare, Henry IV, Part 1, IV. iii. 79: ''some certain edicts and some '''strait''' decrees''
  1 KB (146 words) - 03:10, 25 August 2017
 • === Suratul Kahfi, Aya Ta 79-82 (Kashi Na 514) === Za mu fara da a sauraren aya ta 79 a cikin suratul Kahfi kamar haka:
  141 KB (22,290 words) - 03:50, 19 September 2017
 • ==18:79== ...zuwa gare su, wanda yana qwatar kowane girgi, da qarfi.'' --[[Quran/18#18:79]]
  167 KB (24,833 words) - 14:44, 1 December 2017
 • ## ''79 Daniel Cikin Ramin <strong class="keyword">Zakuna</strong> <> 79 Daniel in the Lions’ <strong class="keyword">Pit</strong>
  8 KB (1,276 words) - 18:40, 11 August 2017
 • ...ymbol]] is '''Au''' on the [[periodic table]] and its [[atomic number]] is 79. <> [[zinari]], [[zinariya]]
  678 B (89 words) - 23:42, 23 August 2017
 • ...ne ya tabbata a gare su daga abin da suke sanã'antãwa. '' --[[Qur'an]] 2:79 ...ittãfin, kuma da abin da kuka kasance kuna karantãwa." '' --[[Qur'an]] 3:79
  1.98 MB (391,407 words) - 01:26, 9 May 2017
 • 79- Kuma Wanda Shi ne Ya Ke ciyar da ni kuma Ya shayar da Ni.
  182 KB (30,356 words) - 03:48, 19 September 2017
 • ...Da mãsu '''sauka''' daga sama da umurnin Allah kamar suna iyo.'' --Qur'an 79:3
  819 B (108 words) - 23:42, 23 August 2017
 • ...Da mãsu '''sauka''' daga sama da umurnin Allah kamar suna iyo.'' --Qur'an 79:3
  752 B (104 words) - 21:54, 9 July 2017
 • ...ka]]'''." --[http://hausadictionary.com/Quran/79/24#Quran.2F79.2F24 Qur'an 79:24]
  458 B (61 words) - 14:42, 2 February 2018
 • # 79 [[worship]]
  24 KB (2,564 words) - 01:19, 31 August 2017
 • ...] [[way]] [[of]] [[your]] [[personal]] [[development]] ([[29]]:[[54]]), ([[79]]:[[36]]), ([[82]]:[[16]])). <> [[lalle]] [[ne]] [[da]] [[kuna]] [[ganin]] # 1 [[79]]
  16 KB (1,548 words) - 01:25, 31 August 2017
 • # 79 [[and]]
  22 KB (2,175 words) - 12:45, 31 August 2017
 • ...eel]] [[its]] [[speedy]] [[rotations]] ([[31]]:[[10]]), ([[39]]:[[5]]), ([[79]]:[[28]]-[[30]])). <> [[da]] [[zuwa]] [[ga]] [[ƙasa]] [[yadda]] [[aka]] [[ # 1 [[79]]
  20 KB (2,080 words) - 13:16, 31 August 2017
 • # 79 [[is]]
  33 KB (3,503 words) - 13:19, 31 August 2017
 • ...[[world]] [[rallying]] [[around]] [[the]] [[divine]] [[system]] ([[39]]:[[79]]), ([[45]]:[[36]]-[[37]]), ([[84]]:[[6]]-[[8]]), ([[89]]:[[16]]-[[22]])). # 1 [[79]]
  29 KB (2,771 words) - 13:24, 31 August 2017
 • ...d]] [[will]] [[not]] [[be]] [[able]] [[to]] [[abscond]] [[from]] [[it]] ([[79]]:[[36]]). <> [[ba]] [[za]] [[su]] [[faku]] [[daga]] [[gare]] [[ta]] [[ba]] # 1 [[79]]
  18 KB (1,888 words) - 13:26, 31 August 2017

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)