Search results

Jump to: navigation, search
 • #: ''[[waal]]-[[ardi]] [[wama]] [[tahaha]] <> [[da]] [[ƙasa]] [[da]] [[abin]] [[da]] [[ya]] [[ # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  20 KB (2,128 words) - 13:10, 31 August 2017
 • #: ''[[wa]]-[[ila]] [[al]]-[[ardi]] [[kayfa]] [[sutihat]] <> [[da]] [[zuwa]] [[ga]] [[ƙasa]] [[yadda]] [[ak # 1 [[al]]-[[ardi]]
  20 KB (2,080 words) - 13:16, 31 August 2017
 • #: ''[[waal]]-[[ardi]] [[thati]] [[alssadaai]] <> [[da]] [[ƙasa]] [[ma'abuciyar]] [[tsagewa]], # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  19 KB (1,696 words) - 13:20, 31 August 2017
 • #: ''[[inna]] [[fee]] [[alssamawati]] [[waal]]-[[ardi]] [[laayatin]] [[lilmu]]/[[mineena]] <> [[lalle]] [[ne]] [[a]] [[cikin]] [ # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  26 KB (2,637 words) - 13:56, 4 September 2017
 • #: ''[[wafee]] [[al]]-[[ardi]] [[ayatun]] [[lilmooqineena]] <> [[kuma]] [[a]] [[cikin]] [[ƙasa]] [[akw # 1 [[al]]-[[ardi]]
  23 KB (2,325 words) - 20:43, 30 August 2017
 • #: ''[[waallahu]] [[anbatakum]] [[mina]] [[al]]-[[ardi]] [[nabatan]] <> "[[kuma]] [[allah]] [[ya]] [[tsirar]] [[da]] [[ku]] [[dag # 1 [[al]]-[[ardi]]
  25 KB (2,511 words) - 22:12, 31 August 2017
 • #: ''[[qala]] [[kam]] [[labithtum]] [[fee]] [[al]]-[[ardi]] [[aaadada]] [[sineena]] <> [[ya]] [[ce]]: "[[nawa]] [[kuka]] [[zauna]] [ # 1 [[al]]-[[ardi]]
  27 KB (2,628 words) - 13:37, 5 September 2017
 • #: ''[[rabbu]] [[alssamawati]] [[waal]]-[[ardi]] [[wama]] [[baynahuma]] [[alaaazeezu]] [[alghaffaru]] <> "[[ubangijin]] [ # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  34 KB (3,358 words) - 09:43, 5 September 2017
 • #: ''[[falillahi]] [[alhamdu]] [[rabbi]] [[alssamawati]] [[warabbi]] [[al]]-[[ardi]] [[rabbi]] [[alaaalameena]] <> [[saboda]] [[haka]], [[godiya]] [[ta]] [[t # 1 [[al]]-[[ardi]]
  32 KB (3,021 words) - 13:58, 4 September 2017
 • #: ''[[lahu]] [[ma]] [[fee]] [[alssamawati]] [[wama]] [[fee]] [[al]]-[[ardi]] [[wahuwa]] [[alaaaliyyu]] [[alaaatheemu]] <> ([[allah]]) [[shi]] [[ne]] # 1 [[al]]-[[ardi]]
  38 KB (4,198 words) - 03:59, 5 September 2017
 • #: ''[[walillahi]] [[junoodu]] [[alssamawati]] [[waal]]-[[ardi]] [[wakana]] [[allahu]] [[aaazeezan]] [[hakeeman]] <> [[rundunonin]] [[sam # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  32 KB (3,178 words) - 18:05, 3 September 2017
 • #: ''[[allathee]] [[lahu]] [[mulku]] [[alssamawati]] [[waal]]-[[ardi]] [[waallahu]] [[aaala]] [[kulli]] [[shay]]-[[in]] [[shaheedun]] <> [[wand # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  34 KB (3,513 words) - 13:21, 31 August 2017
 • #: ''[[rabbu]] [[alssamawati]] [[waal]]-[[ardi]] [[wama]] [[baynahuma]] [[warabbu]] [[almashariqi]] <> [[ubangijin]] [[sa # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  34 KB (3,369 words) - 09:47, 5 September 2017
 • #: ''[[allatheena]] [[yufsidoona]] [[fee]] [[al]]-[[ardi]] [[wala]] [[yuslihoona]] <> "[[waɗanda]] [[suke]] [[yin]] [[ɓarna]] [[a # 1 [[al]]-[[ardi]]
  27 KB (2,607 words) - 12:03, 5 September 2017
 • #: ''[[waman]] [[fee]] [[al]]-[[ardi]] [[jameeaaan]] [[thumma]] [[yunjeehi]] <> [[da]] [[wanda]] [[ke]] [[a]] [ # 1 [[al]]-[[ardi]]
  28 KB (2,852 words) - 22:16, 31 August 2017
 • ...uwa]] [[allathee]] [[fee]] [[alssama]]-[[i]] [[ilahun]] [[wafee]] [[al]]-[[ardi]] [[ilahun]] [[wahuwa]] [[alhakeemu]] [[alaaaleemu]] <> [[kuma]] [[shi]] [ # 1 [[al]]-[[ardi]]
  38 KB (4,152 words) - 03:57, 5 September 2017
 • #: ''[[walahu]] [[man]] [[fee]] [[alssamawati]] [[waal]]-[[ardi]] [[kullun]] [[lahu]] [[qanitoona]] <> [[kuma]] [[wanda]] [[ke]] [[cikin]] # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  36 KB (3,809 words) - 11:06, 5 September 2017
 • #: ''[[walahu]] [[alkibriyao]] [[fee]] [[alssamawati]] [[waal]]-[[ardi]] [[wahuwa]] [[alaaazeezu]] [[alhakeemu]] <> [[kuma]] [[gare]] [[shi]] [[g # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  33 KB (3,432 words) - 13:58, 4 September 2017
 • #: ''[[lahu]] [[mulku]] [[alssamawati]] [[waal]]-[[ardi]] [[wa]]-[[ila]] [[allahi]] [[turjaaau]] [[al]]-[[omooru]] <> [[shi]] [[ne # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  32 KB (3,369 words) - 01:58, 2 September 2017
 • #: ''[[walillahi]] [[mulku]] [[alssamawati]] [[waal]]-[[ardi]] [[wa]]-[[ila]] [[allahi]] [[almaseeru]] <> [[mulkin]] [[sammai]] [[da]] # 1 [[waal]]-[[ardi]]
  33 KB (3,298 words) - 13:11, 5 September 2017

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)