Search results

Jump to: navigation, search
 • # a female [[knowledgeable]] or learned person
  304 bytes (37 words) - 23:24, 19 September 2016
 • 470 bytes (65 words) - 12:30, 8 February 2018
 • 896 bytes (123 words) - 15:30, 15 February 2018
 • ...[the]] [[scripture]] [[is]] [[from]] [[god]], [[the]] [[noble]], [[the]] [[knowledgeable]]. <> [[saukar]] [[da]] [[littafi]] [[daga]] [[allah]] [[ne]], [[mabuwayi]] ...book]] [[is]] [[from]] [[allah]], [[the]] [[almighty]], [[the]] [[all]]- [[knowledgeable]], <> [[saukar]] [[da]] [[littafi]] [[daga]] [[allah]] [[ne]], [[mabuwayi]]
  25 KB (2,386 words) - 04:26, 5 September 2017
 • #: ''[[and]] [[pharaoh]] [[said]]: "[[bring]] [[me]] [[every]] [[knowledgeable]] [[magician]]." <> [[kuma]] [[fir'auna]] [[ya]] [[ce]]: "[[ku]] [[zo]] [[m #: ''[[pharaoh]] [[said]], &[[acute]];[[bring]] [[me]] [[every]] [[knowledgeable]] [[magician]].&[[acute]]; <> [[kuma]] [[fir'auna]] [[ya]] [[ce]]: "[[ku]]
  25 KB (2,361 words) - 17:06, 5 September 2017
 • *[[knowledgeable]]
  1 KB (163 words) - 00:53, 23 January 2018
 • ...]] [[grace]] [[from]] [[god]] [[and]] [[a]] [[blessing]]. [[god]] [[is]] [[knowledgeable]], [[wise]]. <> [[bisa]] [[ga]] [[falala]] [[daga]] [[allah]] [[da]] [[ni'i ...[[through]] [[allah's]] [[grace]] [[and]] [[blessing]]. [[allah]] [[is]] [[knowledgeable]], [[wise]]. <> [[bisa]] [[ga]] [[falala]] [[daga]] [[allah]] [[da]] [[ni'i
  27 KB (2,742 words) - 14:48, 3 September 2017
 • #: ''[[he]] [[is]] [[the]] [[hearer]], [[the]] [[knowledgeable]]. <> [[lalle]] [[shi]], [[shi]] [[ne]] [[mai]] [[ji]], [[masani]]. = [ [[2 #: ''[[he]] [[is]] [[the]] [[hearer]], [[the]] [[knowledgeable]]. <> [[lalle]] [[shi]], [[shi]] [[ne]] [[mai]] [[ji]], [[masani]]. = [ [[2
  18 KB (1,781 words) - 12:06, 5 September 2017
 • #: ''"[[they]] [[will]] [[come]] [[to]] [[you]] [[with]] [[every]] [[knowledgeable]] [[magician]]." <> "[[su]] [[zo]] [[maka]] [[da]] [[duka]] [[matsafi]], [[ ...d]]) [[they]] [[will]] [[come]] [[up]] [[to]] [[you]] [[with]] [[every]] [[knowledgeable]] [[sorcerer]]." <> "[[su]] [[zo]] [[maka]] [[da]] [[duka]] [[matsafi]], [[
  21 KB (1,923 words) - 17:55, 5 September 2017
 • ...our]] [[lord]] [[has]] [[said]]. [[he]] [[is]] [[the]] [[wise]], [[the]] [[knowledgeable]]." <> [[suka]] [[ce]]: "[[kamar]] [[haka]] [[ubangijinki]] [[ya]] [[faɗa] ...] [[your]] [[lord]]: [[surely]] [[he]] [[is]] [[the]] [[wise]], [[the]] [[knowledgeable]]." <> [[suka]] [[ce]]: "[[kamar]] [[haka]] [[ubangijinki]] [[ya]] [[faɗa]
  30 KB (3,155 words) - 20:44, 30 August 2017
 • ...[[lord]] [[that]] [[will]] [[gather]] [[them]]. [[he]] [[is]] [[wise]], [[knowledgeable]]. <> [[kuma]] [[lalle]] [[ne]] [[ubangijinka]] [[shi]] [[ne]] [[yake]] [[t ...l]] [[gather]] [[them]] [[together]]; [[surely]] [[he]] [[is]] [[wise]], [[knowledgeable]]. <> [[kuma]] [[lalle]] [[ne]] [[ubangijinka]] [[shi]] [[ne]] [[yake]] [[t
  32 KB (3,192 words) - 15:31, 5 September 2017
 • #: ''"[[they]] [[will]] [[come]] [[to]] [[you]] [[with]] [[every]] [[knowledgeable]] [[magician]]." <> "[[za]] [[su]] [[zo]] [[maka]] [[da]] [[dukkan]] [[mai] ...] [[will]] [[come]] [[up]] [[to]] [[you]] [[with]] [[every]] [[crafty]], [[knowledgeable]] [[sorcerer]]." <> "[[za]] [[su]] [[zo]] [[maka]] [[da]] [[dukkan]] [[mai]
  21 KB (1,973 words) - 11:57, 5 September 2017
 • ...[god]] [[on]] [[earth]]. [[and]] [[he]] [[is]] [[the]] [[wise]], [[the]] [[knowledgeable]]. <> [[kuma]] [[shi]] [[ne]] [[wanda]] [[ke]] [[abin]] [[bautawa]] [[a]] [ ...on]] [[earth]]; [[he]] [[is]] [[the]] [[all]]-[[wise]], [[the]] [[all]]-[[knowledgeable]]. <> [[kuma]] [[shi]] [[ne]] [[wanda]] [[ke]] [[abin]] [[bautawa]] [[a]] [
  38 KB (4,152 words) - 03:57, 5 September 2017
 • #: ''[[indeed]] [[your]] [[master]], [[he]] [[is]] [[the]] [[knowledgeable]] [[creator]]. <> [[lalle]] [[ne]] [[ubangijinka]], [[shi]] [[ne]] [[mai]] #: ''[[your]] [[lord]] [[is]] [[indeed]] [[the]] [[knowledgeable]] [[creator]] [[of]] [[all]] [[things]]. <> [[lalle]] [[ne]] [[ubangijinka]
  23 KB (2,188 words) - 15:34, 5 September 2017
 • ...] [[the]] [[people]], [[but]] [[none]] [[comprehend]] [[except]] [[the]] [[knowledgeable]]. <> [[kuma]] [[waɗancan]] [[misalan]] [[muna]] [[bayyana]] [[su]] [[ga]] ...]] ([[their]] [[true]] [[meaning]] [[and]] [[purpose]]) [[save]] [[the]] [[knowledgeable]]. <> [[kuma]] [[waɗancan]] [[misalan]] [[muna]] [[bayyana]] [[su]] [[ga]]
  36 KB (3,614 words) - 11:41, 5 September 2017
 • ...[[cannot]] [[will]], [[except]] [[if]] [[god]] [[wills]]. [[god]] [[is]] [[knowledgeable]], [[wise]]. <> [[kuma]], [[ba]] [[za]] [[ku]] [[so]] [[ba]], [[sai]] [[all ...[[the]] [[will]] [[of]] [[allah]]. [[surely]] [[allah]] [[is]] [[all]]-[[knowledgeable]], [[all]]-[[wise]]. <> [[kuma]], [[ba]] [[za]] [[ku]] [[so]] [[ba]], [[sai
  34 KB (3,614 words) - 14:01, 31 August 2017
 • ...aid]]! [[surely]] [[we]] [[give]] [[you]] [[good]] [[news]] [[of]] [[a]] [[knowledgeable]] [[son]].” <> [[suka]] [[ce]]: "[[kada]] [[ka]] [[firgita]]. [[lalle]] [ ...not]] [[worry]], [[we]] [[bring]] [[you]] [[good]] [[news]] [[of]] [[a]] [[knowledgeable]] [[son]]." <> [[suka]] [[ce]]: "[[kada]] [[ka]] [[firgita]]. [[lalle]] [[n
  34 KB (3,458 words) - 15:32, 5 September 2017
 • ...]] [[from]] [[your]] [[lord]]. [[he]] [[is]] [[the]] [[hearer]], [[the]] [[knowledgeable]]. <> [[saboda]] [[rahama]] [[daga]] [[ubangijinka]]. [[lalle]] [[shi]], [[ ...]] [[from]] [[your]] [[lord]]. [[he]] [[is]] [[the]] [[hearer]], [[the]] [[knowledgeable]]. <> [[saboda]] [[rahama]] [[daga]] [[ubangijinka]]. [[lalle]] [[shi]], [[
  26 KB (2,547 words) - 14:37, 4 September 2017
 • ...] [[afraid]],” [[and]] [[gave]] [[him]] [[good]] [[news]] [[of]] [[a]] [[knowledgeable]] [[son]]. <> [[sai]] [[ya]] [[ji]] [[tsoro]] [[daga]] [[gare]] [[su]]. [[s ...ear]]," [[and]] [[they]] [[gave]] [[him]] [[good]] [[news]] [[of]] [[a]] [[knowledgeable]] [[son]]. <> [[sai]] [[ya]] [[ji]] [[tsoro]] [[daga]] [[gare]] [[su]]. [[s
  44 KB (4,623 words) - 20:44, 30 August 2017
 • ...s]] [[of]] [[the]] [[land]]; [[for]] [[i]] [[am]] [[a]] [[good]] [[and]] [[knowledgeable]] [[custodian]]. <> [[ya]] [[ce]]: "[[ka]] [[sanya]] [[ni]] [[a]] [[kan]] [ ...] [[the]] [[nation's]] [[store]]-[[houses]]. [[i]] [[will]] [[be]] [[a]] [[knowledgeable]] [[keeper]]." <> [[ya]] [[ce]]: "[[ka]] [[sanya]] [[ni]] [[a]] [[kan]] [[
  39 KB (4,015 words) - 16:42, 5 September 2017

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)