Search results

Jump to: navigation, search
 • ...]:[[20]] ] "[[lalle]] [[ne]], [[na]] [[tabbata]] [[cewa]], [[za]] [[yi]] [[mani]] [[hisabi]]."'' --[[Quran/69#69:20|Qur'an 69:20]] ...]:[[20]] ] "[[lalle]] [[ne]], [[na]] [[tabbata]] [[cewa]], [[za]] [[yi]] [[mani]] [[hisabi]]."'' --[[Quran/69#69:20|Qur'an 69:20]]
  24 KB (2,381 words) - 22:25, 31 August 2017
 • ...asani]]." = [ [[10]]:[[79]] ] [[fir'auna]] [[ya]] [[ce]], "[[ku]] [[zo]] [[mani]] [[da]] [[kowane]] [[gogagen]] [[masihici]]."'' --[[Quran/10#10:79|Qur'an ...asani]]." = [ [[10]]:[[79]] ] [[fir'auna]] [[ya]] [[ce]], "[[ku]] [[zo]] [[mani]] [[da]] [[kowane]] [[gogagen]] [[masihici]]."'' --[[Quran/10#10:79|Qur'an
  25 KB (2,361 words) - 17:06, 5 September 2017
 • ...ubangijinsa]] ([[ya]] [[ce]]), "[[an]] [[muzguna]] [[ni]]; [[ka]] [[yi]] [[mani]] [[taimako]]."'' --[[Quran/54#54:10|Qur'an 54:10]] ...ubangijinsa]] ([[ya]] [[ce]]), "[[an]] [[muzguna]] [[ni]]; [[ka]] [[yi]] [[mani]] [[taimako]]."'' --[[Quran/54#54:10|Qur'an 54:10]]
  31 KB (3,038 words) - 02:22, 2 September 2017
 • ...] [[ne]]. [[ba]] [[zan]] [[qi]] [[bin]] [[umurnin]] [[da]] [[ka]] [[yi]] [[mani]] [[ba]]."'' --[[Quran/18#18:69|Qur'an 18:69]] ...] [[ne]]. [[ba]] [[zan]] [[qi]] [[bin]] [[umurnin]] [[da]] [[ka]] [[yi]] [[mani]] [[ba]]."'' --[[Quran/18#18:69|Qur'an 18:69]]
  38 KB (4,312 words) - 14:49, 5 September 2017
 • ...] "[[ya]] [[ku]] [[mutane]] [[na]], [[wane]] [[ne]] [[zai]] [[taimaka]] [[mani]] [[daga]] [[allah]], [[idan]] [[na]] [[kore]] [[su]]? [[ashe]] [[ba]] [[ku ...] "[[ya]] [[ku]] [[mutane]] [[na]], [[wane]] [[ne]] [[zai]] [[taimaka]] [[mani]] [[daga]] [[allah]], [[idan]] [[na]] [[kore]] [[su]]? [[ashe]] [[ba]] [[ku
  40 KB (4,210 words) - 16:53, 5 September 2017
 • ...[[ce]] [[masa]], "[[ko]] [[in]] [[bi]] [[ka]], [[domin]] [[ka]] [[koya]] [[mani]] [[daga]] [[abin]] [[da]] [[aka]] [[koya]] [[maka]] [[na]] [[shiriya]]?"'' ...[[ce]] [[masa]], "[[ko]] [[in]] [[bi]] [[ka]], [[domin]] [[ka]] [[koya]] [[mani]] [[daga]] [[abin]] [[da]] [[aka]] [[koya]] [[maka]] [[na]] [[shiriya]]?"''
  41 KB (4,491 words) - 14:49, 5 September 2017
 • ...a'ila]]." = [ [[26]]:[[22]] ] "[[kana]] [[gorin]] [[cewa]] [[ka]] [[yi]] [[mani]] [[wata]] [[ni'ima]], [[alhali]] [[kana]], [[bautar]] [[da]] [[bani]] [[is ...a'ila]]." = [ [[26]]:[[22]] ] "[[kana]] [[gorin]] [[cewa]] [[ka]] [[yi]] [[mani]] [[wata]] [[ni'ima]], [[alhali]] [[kana]], [[bautar]] [[da]] [[bani]] [[is
  35 KB (3,475 words) - 11:57, 5 September 2017
 • ...to]] [[allah]] ] [[for]] [[help]]. <> [[har]] [[idan]] [[mun]] [[kama]] [[mani'imtansu]] [[da]] [[azaba]], [[sai]] [[ga]] [[su]] [[suna]] [[hargowa]]. = [ ...[itha]] [[hum]] [[yaj]]-[[aroona]] <> [[har]] [[idan]] [[mun]] [[kama]] [[mani'imtansu]] [[da]] [[azaba]], [[sai]] [[ga]] [[su]] [[suna]] [[hargowa]]. = [
  32 KB (3,122 words) - 13:35, 5 September 2017
 • ...:[[151]] ] ([[musa]]) [[ya]] [[ce]], "[[ubangijina]], [[ka]] [[gafarta]] [[mani]], [[ni]] [[da]] [[dan'uwana]], [[ka]] [[shigar]] [[da]] [[mu]] [[cikin]] [ ...:[[151]] ] ([[musa]]) [[ya]] [[ce]], "[[ubangijina]], [[ka]] [[gafarta]] [[mani]], [[ni]] [[da]] [[dan'uwana]], [[ka]] [[shigar]] [[da]] [[mu]] [[cikin]] [
  49 KB (4,999 words) - 17:57, 5 September 2017
 • ...]. [[idan]] [[baka]] [[gafarta]] [[mani]] [[ba]], [[kuma]] [[ka]] [[yi]] [[mani]] [[rahamah]] [[ba]] [[zai]] [[kasance]] [[cikin]] [[masu]] [[hasarah]]." ...]. [[idan]] [[baka]] [[gafarta]] [[mani]] [[ba]], [[kuma]] [[ka]] [[yi]] [[mani]] [[rahamah]] [[ba]] [[zai]] [[kasance]] [[cikin]] [[masu]] [[hasarah]]."
  68 KB (7,436 words) - 16:54, 5 September 2017
 • ...] [[jin]] [[dadi]], [[sai]] [[ya]] [[ce]], "[[ubangijina]] [[ya]] [[yi]] [[mani]] [[karimci]]."'' --[[Quran/89#89:15|Qur'an 89:15]] ...] [[jin]] [[dadi]], [[sai]] [[ya]] [[ce]], "[[ubangijina]] [[ya]] [[yi]] [[mani]] [[karimci]]."'' --[[Quran/89#89:15|Qur'an 89:15]]
  47 KB (4,822 words) - 13:14, 31 August 2017
 • ...[[ka]] [[yi]] [[masu]] [[rahamah]], [[kamar]] [[yadda]] [[suka]] [[yi]] [[mani]] [[reno]] [[ina]] [[qarami]]."'' --[[Quran/17#17:24|Qur'an 17:24]] ...[[ka]] [[yi]] [[masu]] [[rahamah]], [[kamar]] [[yadda]] [[suka]] [[yi]] [[mani]] [[reno]] [[ina]] [[qarami]]."'' --[[Quran/17#17:24|Qur'an 17:24]]
  51 KB (5,146 words) - 15:12, 5 September 2017
 • ...mai]] [[gargaɗi]] [[ba]] [[a]] [[cikin]] [[wata]] [[alƙarya]] [[face]] [[mani'imtanta]] ([[shugabanni]]) [[sunce]], "[[lalle]] [[mu]], [[masu]] [[kafirta ...mai]] [[gargaɗi]] [[ba]] [[a]] [[cikin]] [[wata]] [[alƙarya]] [[face]] [[mani'imtanta]] ([[shugabanni]]) [[sunce]], "[[lalle]] [[mu]], [[masu]] [[kafirta
  53 KB (5,671 words) - 10:22, 5 September 2017
 • # To me ([[ni]] = [[me]]), for me. {{syn|mani}}
  736 bytes (115 words) - 21:16, 15 December 2017
 • ...a]] [[a]] [[gabaninka]], [[a]] [[cikin]] [[wata]] [[alƙarya]], [[face]] [[mani'imtanta]] [[sun]] [[ce]], "[[lalle]] [[mu]], [[mun]] [[sami]] [[ubanninmu]] ...a]] [[a]] [[gabaninka]], [[a]] [[cikin]] [[wata]] [[alƙarya]], [[face]] [[mani'imtanta]] [[sun]] [[ce]], "[[lalle]] [[mu]], [[mun]] [[sami]] [[ubanninmu]]
  69 KB (7,136 words) - 03:55, 5 September 2017
 • ...iryayyu]] [[ba]]." = [ [[6]]:[[56]] ] [[ka]] [[ce]], "[[an]] [[haramta]] [[mani]] [[bautan]] [[abin]] [[da]] [[ku]] [[ke]] [[bautawa]] [[baicin]] [[allah]] ...iryayyu]] [[ba]]." = [ [[6]]:[[56]] ] [[ka]] [[ce]], "[[an]] [[haramta]] [[mani]] [[bautan]] [[abin]] [[da]] [[ku]] [[ke]] [[bautawa]] [[baicin]] [[allah]]
  68 KB (7,473 words) - 18:16, 5 September 2017
 • ...[[da]] [[shigan]] [[musulinci]]. [[ka]] [[ce]]: "[[baku]] [[tagomashe]] [[mani]] [[da]] [[kome]] [[ba]], [[da]] [[kuka]] [[musulinta]]. [[allah]] [[ne]] [ ...[[da]] [[shigan]] [[musulinci]]. [[ka]] [[ce]]: "[[baku]] [[tagomashe]] [[mani]] [[da]] [[kome]] [[ba]], [[da]] [[kuka]] [[musulinta]]. [[allah]] [[ne]] [
  69 KB (7,329 words) - 14:49, 3 September 2017
 • ...[[ni]] [[izinin]] ([[tsayawa]] [[a]] [[gida]]); [[kada]] [[ka]] [[aza]] [[mani]] [[irin]] [[wannan]] [[fitina]]." [[haqikanin]] [[gaskiya]] [[kuwa]], [[mu ...[[ni]] [[izinin]] ([[tsayawa]] [[a]] [[gida]]); [[kada]] [[ka]] [[aza]] [[mani]] [[irin]] [[wannan]] [[fitina]]." [[haqikanin]] [[gaskiya]] [[kuwa]], [[mu
  66 KB (6,833 words) - 17:16, 5 September 2017
 • ...[[kare]] [[ni]] [[da]] [[kome]] [[ba]] [[in]] [[banda]] [[ku]] [[qara]] [[mani]] [[hasara]]. ...[[kare]] [[ni]] [[da]] [[kome]] [[ba]] [[in]] [[banda]] [[ku]] [[qara]] [[mani]] [[hasara]].
  80 KB (8,698 words) - 16:55, 5 September 2017
 • ...'ika]] [[ne]]. [[ni]] [[ina]] [[bin]] [[abin]] [[da]] [[aka]] [[saukar]] [[mani]] [[ne]] [[kawai]]." [[k]] [[ace]], "[[shin]] [[makaho]] [[daya]] [[ne]] [[ ...'ika]] [[ne]]. [[ni]] [[ina]] [[bin]] [[abin]] [[da]] [[aka]] [[saukar]] [[mani]] [[ne]] [[kawai]]." [[k]] [[ace]], "[[shin]] [[makaho]] [[daya]] [[ne]] [[
  88 KB (9,913 words) - 18:15, 5 September 2017

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)