Search results

Jump to: navigation, search
 • scripts = {"Zzzz", "Mani", "Syrc"}, -- Sogdian alphabet not in Unicode yet
  54 KB (5,405 words) - 01:37, 3 August 2015
 • m["Mani"] = {
  16 KB (1,556 words) - 23:48, 24 December 2016
 • *{{ISO 15924/footer/element|Mani}}
  6 KB (747 words) - 22:35, 6 August 2015
 • | Mani = Manichaean script
  5 KB (588 words) - 22:35, 6 August 2015
 • | Mani = Mani
  4 KB (389 words) - 22:35, 6 August 2015
 • ...r karfe da ta kange su daga yajuju da majuju, sai ya ce musu abin da ya yi mani na falala ya fi abin da kuke son saka mini da shi na lada.
  141 KB (22,290 words) - 03:50, 19 September 2017
 • - Kowa ya zubar mani da tsamiyata sai in zubar masa da mononsa -- pay back in the same coin.
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 14:50, 30 October 2016
 • ...sanar da kai na shiriya?" = Musa ya ce masa, “Ko in bi ka, domin ka koya mani daga abin da aka koya maka na shiriya?”'' --[[Quran/18#18:66]] ...nsha ALLAH, za ka ga cewa ni mai haquri ne. Ba zan qi bin umurnin da ka yi mani ba.”'' --[[Quran/18#18:69]]
  167 KB (24,833 words) - 14:44, 1 December 2017
 • ...ansa, ya rufe bakin <strong class="keyword">zakuna</strong>, ba su kuwa ji mani ciwo ba; da shi ke a gabansa aka iske rashin laifi a gareni: a gabanka kuma
  8 KB (1,276 words) - 18:40, 11 August 2017
 • ...emind me about that medicine for preventing '''smallpox'''. Ina so ka tuna mani gobe zanchen maganin nan na hana '''mashashara'''.'' [https://books.google.
  2 KB (252 words) - 20:40, 17 January 2018
 • # Al Mani' (المانع) The Withholder, the Shielder, the Defender
  9 members (1 subcategory, 0 files) - 14:56, 14 September 2017
 • ...yi ĩmãni, da waɗanda suka tũba, da Nasãra da Makarkata, wana ya yi ĩmani da Allah da Yinin Lãhira, kuma ya aikata aikin ƙwarai, to, suna da ijãra ...e been [far] better, if they only knew. <> Kuma dã lalle ne sũ, sun yi ĩmani, kuma sun yi taƙawa, haƙiƙa, da sakamako daga wurin Allah shi ne mafi al
  1.98 MB (391,407 words) - 01:26, 9 May 2017
 • ...muka kawo karshen wannan shiri nay au a madadin dukan wadanda suka tallafa mani a cikin shirin ni Tidjani Malam Lawali Damagaram da na shirya kuma na gabat ...muka kawo karshen wannan shiri nay au a madadin dukan wadanda suka tallafa mani a cikin shirin ni Tidjani Malam Lawali Damagaram da na shirya kuma na gabat
  182 KB (30,356 words) - 03:48, 19 September 2017
 • ...ya ci gaba da cewa: “Da muryata ni kan yi kuka ga Ubangiji, Ya kan amsa mani daga cikin <strong class="keyword">dutsensa</strong> mai-tsarki kuma.” ...ya ci gaba da cewa: “Da muryata ni kan yi kuka ga Ubangiji, Ya kan amsa mani daga cikin <strong class="keyword">dutsensa</strong> mai-tsarki kuma.”
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 13:31, 15 August 2017
 • ...nce</strong> makamancin rashi: “Sanin cewa wata ta shaida abinda ya faru mani ko, kuma ta jure ko sarai daga haka, kuma cewa har ila tana nan kuma tana j
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 03:08, 17 August 2017
 • ...ya shawarci mazaunan Sihiyona: “Ku <strong class="keyword">juyo</strong> mani da dukan zuciyarku.” <> (Joel 1:15) Jehovah counsels the inhabitants of Z
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 06:02, 17 August 2017
 • ...ent are better than wine.” <> “Shi <strong class="keyword">yi</strong> mani <strong class="keyword">sumba</strong> da <strong class="keyword">sumbobin<
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 07:06, 17 August 2017
 • ...ng class="keyword">zuwa</strong> ga Timotawus, Bulus ya rubuta: “An tuna mani da bangaskiya marar-riya wanda ke cikinka.” ...ng class="keyword">zuwa</strong> ga Timotawus, Bulus ya rubuta: “An tuna mani da bangaskiya marar-riya wanda ke cikinka.”
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 08:55, 17 August 2017
 • ...ni, da kun sa in zama abin ƙyama a cikin mazaunan ƙasan, . . . za su tar mani, su buga ni: zan hallaka kuwa, da ni da gidana.”
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 15:43, 21 August 2017
 • ...] [[jin]] [[dadi]], [[sai]] [[ya]] [[ce]], "[[ubangijina]] [[ya]] [[yi]] [[mani]] [[karimci]]."'' --[[Quran/89#89:15|Qur'an 89:15]] ...] [[jin]] [[dadi]], [[sai]] [[ya]] [[ce]], "[[ubangijina]] [[ya]] [[yi]] [[mani]] [[karimci]]."'' --[[Quran/89#89:15|Qur'an 89:15]]
  47 KB (4,822 words) - 13:14, 31 August 2017

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)