UMD NFLC Hausa Lessons/14 VOA Journalism Workshops in Nigeria

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Overview

 1. Lesson Title: VOA Journalism Workshops in Nigeria - This is a report about a workshop for journalists in Nigeria on Avian Flu.
 2. Language: Hausa
 3. Topic: Culture/Society
 4. ILR Level: 1+/2
 5. ACTFL Proficiency: Advanced-Mid, Advanced-Low, Intermediate-High; This ACTFL rating is an approximation based on the ILR level
 6. Modality: Reading
 7. Learning Objective: Maintenance & Improvement
 8. Subject Area: Language
 9. Material Type: LO
 10. Publication Year: 2008
 11. ObjectID: HAUS_12426

CONTENT SOURCE: Jimmai Ali, Halima Jimrao, Issouf Maman (2008, June 19). Voter registration is starting today in the Republic of Niger, God willing. Labaran Duniya Washington DC : Voice of America. ftp://8475.ftp.storage.akadns.net/mp3/voa/africa/haus/haus0700a.mp3

You selected a Learning Object that offers practice on this objective: Demonstrate your comprehension.

Content Description: This is a report about voter registration in Niger.

Transcript


Original Translation

A yau idan Allah ya yarda za a fara rajistan waɗanda suka cancanci yin zaɓe a jamhuriya Nijer

A: A yau idan Allah ya yarda za'a fara rajistar wadanda suka cancanci yin zabe a jamhuriyar Nijer. Kuma a karon farko za'a bi gida-gida ana gudanar da wannan aiki. A jiya ne kuma majalisar tattauna al’amuran kasa ta yi wani taro, karkarshin jagorancin mukaddashin firayim minista, wanda kuma shi ne ministan harkokin cikin gida, Albade Abouba.

Mukaddashin firayim ministan ya bayyana wa Yusuf Mamman irin matakan da za'a dauka ko kuma aka dauka domin gudanar da rajistar a yankunan Agadez da Diffa, wadanda suke fama da tashin hankali.

B: Aiyukanmu a fuskar gwamnati, an kafa kwamiti, kwamitin nan aka ce yana da ‘yancin kanshi, abin da ya tsara da shi mu ke aiki, kayan aiki ya kamata mu ba su, sun tambayemu kayan aiki kuwa mun ba su, sauran ya rage gare su.

Amma abin da zan iya gaya muku, dan kasa inda yake duka, lalle za'a kokarin, ah, lissafa shi, cikin {enregistrement (French)} da ake. In Jahar Agadez ne in wata jaha ce, ‘yancin dan kasa ne ayi {enregistrement (French)} shi. Amma dan kasa shi kuma ya kamata ya gwadi kanshi, {registrement (French)} da za'a yi, ya dace da kowa a gan shi tsaye, ba irin {registrement (French) dinnan bane da za'a toro mutane takardu, a ce, ah, wane dan wane, wane dan wane , a bi a cema ‘yan kwamiti su dauka. Sai sun ga mutum a tsaye.

Akwai wadanda lalle ba za su gani.. za’a a samun halin ganinsu ba lallai, mai yiwuwa. Amma koda hakanan, sai an nuna musu shaida, da mutanen suna da rai, kuma da wurin da suke. Bayan shi, ban kare… Bayan shi, game da zancen da ake cewa wai jihar Diffa, Muhamit, ko harkar muhamit: {non [French]}, mu {problem [English]} muka ji 'yan kasa na Nijer . Zaben da muke yi, ‘yan Nijer ka yinshi, sabilin, eh, su yi shi kuma bisa ga 'yan Nijer. Wanda ke dan Nijer an yi {registren [French]} shi, wanda ba dan Nijer, ba a kan {registren [French]} shi. In su nan shi, Mahmet, in sunanshi bafillace, ko wani bagobiri, ko bakatsine yazo. Kasar Maradi, babu katsinawa da suke na Najeriya? in dan Najeriya ne, in ma bakatsine ne, ba za a kilga ka ba. Kasar Kwanni, babu babu gobirawa da suke ‘yan Najeriya? In ma kai bagobiri ne, in ban a Nijer ba, mu na yamma, babu hillani? In ba Nigeriene ba, ba za a zaben ka ba. Nan (inaudible) kusan Burkina babu kurmance? In ba dan Niger ba ba za'a zaben ka ba. Duk, Babu wata matsala duka ga wannan.

C: Mukaddashin firayin minista ke nan, Albade Abouba, ministan cikin gida da ke kula da harkokin tsaro. Dangane da ko za'a yi rajistar 'yan kasar Nijer mazona kasashen waje, minister Albade Abouba cewa yayi, in har da hali kwamitin ya ga zai iya, to za'a yi. In babu hali kuma, za a sanar da su. Za'a soma wannan aiki na rijistar sunayen masu zabe, a yau goma sha tara ga wata a kuma kamala cikin kwanaki goma sha biyar, inda za'a bi sau uku-uku, don koda an yi tsambare. Yusuf Mamman, Muryar Amurka, daga birnin Niamey, jamhuriyar Nijer.

Voter registration is starting today in the Republic of Niger, God willing

A: Today, God willing, the process of registering eligible voters will commence in the Republic of Niger, and for the first time, this exercise will be conducted door-to-door. Yesterday, the Council for National Affairs held a meeting under the leadership of the Deputy Prime Minister, Albade Abouba, who also serves as Interior Minister.

The Deputy Prime Minister explained to Yusuf Mamman the steps that will be taken or have been taken to conduct registrations in the areas of Agadez and Diffa, which have been witnessing unrest.

B: Our actions are on the part of the government, so a committee was established, and this committee is said to be independent, and we have been working with what it had planned. We need to provide them with working materials; they asked us for materials and we provided them, and now the rest is up to them.

But what I can tell you is that no matter where a citizen is, he will certainly, um, be registered. Whether he is in the Agadez region or some other region, it is the citizen's right to be registered. But the citizen must also account for himself in the registration that will be carried out, and everyone must be physically present. It’s not the kind of registration where someone puts forward a list of people and says, um, so-and-so is allied with so-and-so, and asks the committee to record it. They must see the individual in person.

There are some who may truly not be seen… perhaps they may not be able to appear in person. But regardless, the committee should be shown evidence of people's actual existence and of where they live. Then, there's more… Then, regarding the talk about the Diffa region, Muhamit, or the Muhamit issue, there's no problem, we know the citizens of Niger. The election that we're conducting, it's for Nigerians to participate in, because, uh, they do so as Nigerians. Whoever is Nigerian will be registered, but whoever is not Nigerian will not be registered. If his name is Mahmet, whether he is a Fulani, or a Gobir, or he comes from Katsina. In the Maradi area, are there not Katsina people from Nigeria? If you're a Nigerian, if you're from Katsina, you won't be registered. In the Kwanni area, are there not people from Gobir who are Nigerians? And if you are from Gobir, and not from Niger, we in the west, are there no Fulanis? If you're not Nigerian, you won't be elected. Here (inaudible) near Burkina, is there not an odd accent ["kurmanci" = the language/speech of a deaf person; it is probably used here (pejoratively) to refer to Burkinabe who speak a different language than the local Nigerians]? If you're not a Nigerian, you won't be elected. There is really no problem with this.

C: That was Deputy Prime Minister and Interior Minister Albade Abouba, who is also responsible for security matters. As to whether Nigerian citizens living abroad will be registered, Minister Albade Aboube said that if the committee thinks it can do it, it will be done. If it is not possible, they will be informed. The voter registration exercise will commence today, the nineteenth of this month, and will end in fifteen days, after three reviews to identify inconsistencies. Yusuf Mamman, Voice of America, from Niamey, Republic of Niger.


Hausa English
Transcript Translation
A yau idan Allah ya yarda za a fara rajistan waɗanda suka cancanci yin zaɓe a jamhuriya Nijer Voter registration is starting today in the Republic of Niger, God willing
A: A yau idan Allah ya yarda A: Today, God willing,
za'a fara rajistar the process of registering
wadanda suka cancanci yin zabe eligible voters
a jamhuriyar Nijer. will commence in the Republic of Niger,
Kuma a karon farko and for the first time,
za'a bi gida-gida ana gudanar da wannan aiki. this exercise will be conducted door-to-door.
A jiya ne Yesterday,
kuma majalisar tattauna al’amuran kasa the Council for National Affairs
ta yi wani taro, held a meeting
karkarshin jagorancin under the leadership of
mukaddashin firayim minista, the Deputy Prime Minister, Albade Abouba,
wanda kuma shi ne ministan harkokin cikin gida, Albade Abouba. who also serves as Interior Minister.
Mukaddashin firayim ministan The Deputy Prime Minister
ya bayyana explained
wa to
Yusuf Mamman irin matakan Yusuf Mamman the steps
da za'a dauka that will be taken
ko kuma aka dauka or have been taken
domin gudanar da rajistar to conduct registrations
a yankunan Agadez da Diffa, in the areas of Agadez and Diffa,
wadanda suke fama da tashin hankali. which have been witnessing unrest.
B: Aiyukanmu B: Our actions
a fuskar gwamnati, are on the part of the government,
an kafa kwamiti, so a committee was established,
kwamitin nan aka ce yana da and this committee is said to be
‘yancin kanshi, independent,
abin da ya tsara da shi mu ke aiki, and we have been working with what it had planned.
kayan aiki ya kamata mu ba su, We need to provide them with working materials;
sun tambayemu kayan aiki kuwa they asked us for materials and
mun ba su, we provided them,
sauran ya rage gare su. and now the rest is up to them.
Amma abin da zan iya gaya muku, dan kasa inda yake duka, But what I can tell you is that no matter where a citizen is,
lalle za'a kokarin, ah, lissafa shi, cikin {enregistrement (French)} da ake. he will certainly, um, be registered.
In Jahar Agadez ne in wata jaha ce, Whether he is in the Agadez region or some other region,
‘yancin dan kasa ne ayi rajista da shi. it is the citizen's right to be registered.
Amma dan kasa shi kuma ya kamata But the citizen must also
ya gwadi kanshi a rajistan da za'a yi, account for himself in the registration that will be carried out, and
ya dace da kowa a gan shi tsaye, everyone must be physically present.
ba irin wannan rajistan bane It’s not the kind of registration
da za'a turo wa mutane takardu, where someone puts forward a list of people and says, um, so-and-so is
a ce, ah, wane dan wane, wane dan wane , a bi a cema ‘yan kwamiti su dauka. allied with so-and-so, and asks the committee to record it.
Sai sun ga mutum a tsaye. They must see the individual in person.
Akwai wadanda ba a samun halin ganinsu ba lallai, mai yiwuwa. There are some who may truly not be seen… perhaps they may not be able to appear in person.
Amma koda hakanan, But regardless,
sai an nuna musu shaida, the committee should be shown evidence
da mutanen suna da rai, of people's actual existence
kuma da wurin da suke. and of where they live.
Bayan shi, ban kare… Bayan shi, Then, there's more… Then,
game da zancen da ake cewa wai jihar Diffa, regarding the talk about the Diffa region,
Muhamit, ko harkar muhamit: {non [French]}, mu {problem [English]} muka ji 'yan kasa na Nijer . Muhamit, or the Muhamit issue, there's no problem, we know the citizens of Niger.
Zaben da muke yi, The election that we're conducting,
‘yan Nijer kan yinshi, sabilin, eh, su yi shi kuma bisa ga 'yan Nijer. Wanda ke dan Nijer an yi {registren [French]} shi, wanda ba dan Nijer, ba a kan {registren [French]} shi. it's for Nigerians to participate in, because, uh, they do so as Nigerians. Whoever is Nigerian will be registered, but whoever is not Nigerian will not be registered.
In su nan shi, Mahmet, If his name is Mahmet,
in sunanshi bafillace, whether he is a Fulani,
ko wani bagobiri, or a Gobir,
ko bakatsine yazo. or he comes from Katsina.
Kasar Maradi, babu katsinawa da suke na Najeriya? In the Maradi area, are there not Katsina people from Nigeria?
in dan Najeriya ne, If you're a Nigerian,
in ma bakatsine ne, if you're from Katsina,
ba za a kilga ka ba. you won't be registered.
Kasar Kwanni, babu babu gobirawa da suke ‘yan Najeriya? In the Kwanni area, are there not people from Gobir who are Nigerians?
In ma kai bagobiri ne, And if you are from Gobir,
in ba daga Nijer ba, and not from Niger,
mu na yamma, babu hillani? we in the west, are there no Fulanis?
In ba Nigeriene ba, ba za a zaben ka ba. If you're not Nigerian, you won't be elected.
Nan (inaudible) kusan Burkina babu kurmance? Here (inaudible) near Burkina, is there not an odd accent ["kurmanci" = the language/speech of a deaf person; it is probably used here (pejoratively) to refer to Burkinabe who speak a different language than the local Nigerians]?
In ba dan Niger ba ba za'a zaben ka ba. If you're not a Nigerian, you won't be elected.
Duk, Babu wata matsala duka ga wannan. There is really no problem with this.
C: Mukaddashin firayin minista ke nan, Albade Abouba, ministan cikin gida da ke kula da harkokin tsaro. C: That was Deputy Prime Minister and Interior Minister Albade Abouba, who is also responsible for security matters.
Dangane da ko za'a yi rajistar 'yan kasar Nijer mazona kasashen waje, As to whether Nigerian citizens living abroad will be registered,
minister Albade Abouba cewa yayi, Minister Albade Aboube said that
in har da hali kwamitin ya ga zai iya, if the committee thinks it can do it,
to za'a yi. it will be done (doable).
In babu hali kuma, If it is not possible,
za a sanar da su. they will be informed.
Za'a soma wannan aiki na rijistar sunayen masu zabe, The voter registration exercise will commence
a yau today,
goma sha tara ga wata the nineteenth of this month,
a kuma kamala cikin kwanaki goma sha biyar, and will end in fifteen days,
inda za'a bi sau uku-uku, after three reviews
don koda an yi tsambare. to identify inconsistencies.
Yusuf Mamman, Muryar Amurka, daga birnin Niamey, jamhuriyar Nijer. Yusuf Mamman, Voice of America, from Niamey, Republic of Niger.

Glossary

Hausa English Meaning
majalisar tattauna al'amuran ƙasa "Committee on national affairs"
ministan harakokin cikin gida "Interior minister"
tashin hankali "Rise of the mind" implies a lack of peace, unrest, amd instability in this context.
ya rage gare su This expression typically means, "it is up to someone," but is used in this context to mean "it is up to them."
"recensement" (....lissafa shi cikin recensement da ake.) "recenser" This is a French word meaning "registration." The infinitive _recenser_ means "to register."
gwadi kanshi "Show his head" is used in a reflective form implying to show oneself, to boast, or to be present as in this context.
"parce que" (....ya kamata ya gwadi kanshi, parce que recensement da za a yi, ya dace da...) French word meaning "because"
a ganshi tsaye "See him standing" means "to be physically present."
"est-ce que....?" (wanda ba ɗan Nijer ba, est-ce que an yi ...resanshen shi?) French word used in questions implying "would...?"
bahillace (plural:hillani) - bagobiri (plural:gobirawa) - bakatsine (plural: katsinawa) Ethnic groups of Niger that are also present in neighboring Nigeria (_gobirawa_, _katsinawa_) and Mali (_hillani_).
"gourmantche" An ethnic group of southwestern Niger, mainly in Burkina Faso.
Nigerien "From Niger"
tsambare "Repeat," "duplicate" is commonly used in farming refering to sowing twice in the same place, in this context meaning "to go over an area more than once" or "register the same person more than once."
kammala "Wrap up"
suna da rai "They have life" means "they are alive," or "they exist" in this context.

Notes

1. The 1884 Berlin conference and the fragmentation of the African continent by colonial powers to define their spheres of influence impacted the social, political, and cultural essence of the continent. In much of Africa and for its distinct ethnic groups, the extended family is the basic social unit. However, the creation of nation-states changed the traditional social structure and administrative system of thousands of ethnic groups. Although, most African countries retained the frontiers drawn by Europeans, from which ethnic groups, clans, kin groups, families were divided by national boundaries, loyalties to such groups are often stronger than loyalties to the state. In Niger, socio-economic circumstances have prompted conflicts in the northern and southeastern part of the country, and sometimes its neighbors are affected due to the extension of ethnic groups to their territory.

In the Agadez region, which is rich in minerals, northern desert armed rebels fight and demand more community investment and larger share of revenues from mining. The rebellion extends to neighboring Mali where the same ethnic group lives.

Conflicts between farmers and herders drawn to meager natural resources of water in the desert areas have disrupted communities and caused migrations like in the Diffa region where, the ”Mahamids”, an Arab community from neighboring Chad migrate with their cattle, engendering conflicts with the indigenous population. Some other ethnic and political tensions trouble the region.

http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/berlinconferenc.htm

http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL0898905

http://pmsol3.wordpress.com/2006/11/06/arabs-evicted-from-niger/

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5474.htm

XML<activity>
  <problemset>
   <problem>
     <type>L2_Purpose-Audience</type>
     <stim>What audience is the report addressed to and what is its purpose?</stim>
     <fdbk>The report is addressed to the Voice of America Hausa service national and international listeners. It explains the voter registration process in Niger and its implications.</fdbk>
     <hint>Consider the correspondent's location and his guest's explanations of the requirements of the electoral commission.</hint>
   </problem>
   <problem>
     <type>L2_Facts-Figures</type>
     <stim>What population would the census include? Why?</stim>
     <fdbk>The census will cover all nationals that meet the committee's requirements regarding identity, proof of residence, and physical presence due to the ethnic complexity of the population, including the existence of groups of residents of other nationalities belonging to the same ethnic groups as Nigerien citizens.</fdbk>
     <hint>Consider the reference to different ethnic groups and countries, then the reporter's ending information. Please refer to the Notes and the Learn More section for information regarding ethnic relationships in Niger.</hint>
   </problem>
   <problem>
     <type>L2_Sequence-Steps</type>
     <stim>What is the registration timetable and what preliminary work has been done?</stim>
     <fdbk>A door-to-door registration starts on the 19th of the month (June), the same day as the report. The entire process would finish fifteen days later. The committee in charge of national affairs discussed the case of conflict regions and procedures in a meeting held the previous day under the leadership of the interior minister who also represents the prime minister.</fdbk>
     <hint>Consider the use of _A yau_ by the reporter, the reference to the committee in charge of national affairs, and the role of Albade Abouba.</hint>
   </problem>
   <problem>
     <type>L2_Supporting_Detail</type>
     <stim>What is the immediate goal of the electoral committee in the registration process?</stim>
     <fdbk>The committee's goal is to cover the country, especially the conflict regions of Agadez and Diffa, then depending on its capability, register Nigeriens who live in other countries.</fdbk>
     <hint>Please listen again to the conclusion of the report and consider the use of _jamhuriyar Nijer_.</hint>
   </problem>
  </problemset>
  <instr type="eng">Read each question and type your response in the box provided. Click CHECK at the bottom of the screen to view the model response.</instr>
  <instr type="target" />
  <bgnotes>
   <bg>
     <category>Vocabulary</category>
     <note>1. Consider the use of French in the words in this text: _recenser_ (register), _recensement_ (registration), _parce que_ (because), _est-ce que_ (would..?), _donc_ (therefore, then), and _non_ (no). The use of French relates to the French impact as the official language of the country.

2. Another interesting feature is the "h" sound in _lissahua_ (to count) and _Bahillace_ which is mainly used in Niger whereas the "f " sound is used in Nigeria.
 
3. _Kin_ (also _ɗin_) is used to point or refer to a person or an object meaning: this /that /the one, the one refered to and is mainly used in Niger, usually following a French word like in the text _ba irin recensement kin nan ba ne_ meaning "it is not the kind of registration."

wane ɗan wane_ son of so and so; refering to "son of" as their last names</note>
   </bg>
   <bg>
     <category>Background Information</category>
     <note>1. The Republic of Niger is a landlocked country situated in West Africa. Niamey is its capital city and French is its official language.The population of Niger is divided into three major ethnic groups the Hausa, the Zarma-Songhay and the Fulani and several others that share its population and the many languages spoken by different groups.

http://troz.uni-hohenheim.de/research/sfb308/FRcont/EthnicGNiger.pdf

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5474.htm

2. Agadez, Diffa, Maradi, and Konni are Nigerien cities and regions.

3. Mali, Nigeria, and Burkina Faso are West African countries that share borders as well as ethnic groups and languages with Niger.  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/414746/Niger/55026/Ethnic-groups#tab=active~checked%2Citems~checked&title=Niger%20%3A%3A%20Ethnic%20groups%20--%20Britannica%20Online%20Encyclopedia</note>
   </bg>
  </bgnotes>
</activity>