Difference between revisions of "Talk:deny"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with "<html><img align=right src="FILE"/></html>Category:TODOCategory:GlosbeTODOen <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/...")
(No difference)

Revision as of 15:34, 31 July 2019

<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> Deny in Hausa - English-Hausa Dictionary - Glosbe

deny     

IPA: dɪˈnaɪ, /dɪˈnaɪ/; Type: verb;
To not allow.
To assert that something is not true.
To not allow.
To assert that something is not true.
To disallow
to refuse to give or grant something to someone
To prevent from scoring.
To disclaim connection with, responsibility for, etc.; to refuse to acknowledge; to disown; to abjure; to disavow.
To refuse (to do or accept something).
to not allow
to assert that something is not true
To refuse strongly and solemnly to own or acknowledge.
To reject the truth or validity of something.
declare untrue; contradict; "He denied the allegations"; "She denied that she had taken money"
deny formally (an allegation of fact by the opposing party) in a legal suit
deny oneself (something); restrain, especially from indulging in some pleasure; "She denied herself wine and spirits"
refuse to accept or believe; "He denied his fatal illness"
refuse to grant, as of a petition or request; "The dean denied the students' request for more physics courses"; "the prisoners were denied the right to exercise for more than 2 hours a day"
refuse to let have; "She denies me every pleasure"; "he denies her her weekly allowance"
refuse to recognize or acknowledge; "Peter denied Jesus"
    Show declension of deny

Example sentences with "deny", translation memory

add example
en Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such activities do not in themselves help us to store up any spiritual treasures in heaven.
ha Jehobah bai hana mu yin nishaɗi ba, amma mun sani cewa irin waɗannan ayyukan ba sa taimaka mana mu ajiye wa kanmu dukiya na ruhaniya a sama.
en At times, that may be hard to deny.
ha A wasu lokatai, wannan gaskiya ne.
en He did not deny Job’s obedience to Jehovah; rather, he questioned Job’s motives
ha Bai musanta cewa Ayuba yana da aminci ba, amma ya ce ba da zuciya ɗaya yake hakan ba
en Even his opposers, who tried to find fault with him on every occasion, could not deny the fact that he performed miracles.
ha Har ma ’yan hamayya da suke nemansa da a kowane lokaci, ba za su iya cewa bai yi mu’ujiza ba.
en Perhaps they deny that Jesus ever lived or they reject that he was anointed with holy spirit.
ha Wataƙila sun yi musun cewa Yesu ya taɓa rayuwa ko kuma sun ƙi cewa an shafa shi da ruhu mai tsarki.
en 3 Today, many religions and Bible scholars deny that the hope of living forever on earth is a Christian teaching.
ha 3 A yau, addinai da yawa da masana na Littafi Mai Tsarki sun ce Yesu bai koyar da begen yin rayuwa a duniya har abada ba.
en If in faith we sincerely ask him for holy spirit, it is inconceivable that he would deny us this gift.
ha Idan tare da bangaskiya muka roƙi ruhu mai tsarki, babu shakka zai ba mu kyauta.
en So the government decided to deny reentry permits to missionaries who left the country for any reason.
ha Saboda haka, gwamnatin ta yanke shawarar hana takardar izinin sake shiga ƙasar ga duk wani mai wa’azi na ƙasashen waje da ya bar ƙasar.
en Did all these kingdoms, or governments of men, really belong to Satan?— Well, Jesus did not deny that they were Satan’s.
ha Shin dukan waɗannan mulkoki, ko kuma gwamnatocin mutane, da gaske na Shaiɗan ne?— Yesu bai yi jayayya cewa na Shaiɗan ne ba.
en The priests do not know what to do, for they cannot deny that this wonderful miracle really happened.
ha Firistocin ba su san abin da za su yi ba, domin ba za su iya musanta cewa wannan mu’ujiza ta faru ba.
en (James 1:17) Is it reasonable to believe that our generous God would keep to himself and thereby deny us the gift of knowing who he is and of drawing close to him?
ha (Yaƙubu 1:17) Ya dace mu gaskata cewa Allahnmu mai karimci zai nisanta kansa daga wurinmu, kuma ya ƙi ba mu damar sanin ko shi wanene kuma mu kusance shi?
en 8 Although most religions that claim to be Christian deny the hope of everlasting life on earth, Satan did not always succeed in obscuring the truth.
ha 8 Ko da yake yawancin addinan da suke da’awar cewa su Kiristoci ne ba sa koyar da begen rai na har abada a duniya, ba a koyaushe ba ne Shaiɗan yake nasara wajen ɓoye gaskiya.
en Jehovah has no desire to deny us our freedom of choice or the use of our thinking faculties.
ha Jehobah ba ya son ya hana mu dama da muke da ita na zaɓe da kuma amfani da tunaninmu.
en Although you try to deny it —since it seems so unfair —there is nothing you can do.”
ha Ko da ka yi ƙoƙarin musanta cewa hakan ya faru, ba abin da za ka iya yi.”
en Did he deny them?
ha Ya ɓoye su a zuciyarsa ne?
en Only those who ignore the facts can deny it!
ha Sai dai waɗanda suka ƙi gaskiya ne kawai za su musanci hakan!
en (1 Peter 2:1-3) And who can deny that wine contributes to joy on festive occasions?
ha (1 Bitrus 2:1-3) Kuma wa zai musanta cewa ruwan anab yana ƙara farin ciki a lokacin biki?
en Even the religious leaders, who hated Jesus, did not deny this miracle.
ha Har shugabannin addinai, da ba sa ƙaunar Yesu, ba su musanci wannan mu’ujiza ba.
en He likely had to deny himself many things that would consume his time and attention, limiting how much he could train.
ha Wataƙila zai yi watsi da abubuwa da yawa da za su ɓata masa lokaci, wato abubuwan da ba za su ba shi damar horar da kansa ba.
en Orthodox Christians, for example, often deny that they actually worship the icons before which they bow, kneel, and pray.
ha Alal misali, Kiristocin Orthodox, sau da yawa sun ƙi yarda cewa ainihi siffofi da suke yi wa sujjada, suke durƙusa wa, ko kuma suke yi wa addu’a ne suke bauta wa.
en Others, unable to accept that God could permit suffering even if he does not cause it, have chosen to deny that suffering exists.
ha Wasu, ba su yarda da cewa Allah ya ƙyale wahala ba, ko idan shi yake haddasa ta, sun ƙi cewa ana wahala ma sam.
en Can anyone reasonably deny that things have got much worse?
ha Shin akwai mutumin da zai ce mugunta ba ta daɗa ƙaruwa?
en They deny Jehovah God’s universal sovereignty and his authority and ability to select the King that is the best ruler for mankind.
ha Ba su yarda ba cewa Jehovah Allah ne mamallakin dukan sararin samaniya, ba su kuma yarda ba cewa yana da iko da iyawar ya zaɓi Sarki da ya fi ma ’yan Adam kyau.
en Job refused to deny everything for which he had lived.
ha Ayuba ya ƙi ya musanta duka abubuwan da ya yi rayuwa a kansu.
en He wrote: “So that I do not become satisfied and deny you and say, ‘Who is Jehovah?’”
ha Ya ce: “Kada in ƙoshi, in musance ka, in ce, Wanene Ubangiji?”
Showing page 1. Found 61 sentences matching phrase "deny".Found in 9 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.