Difference between revisions of "Talk:grief"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with " <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewpo...")
(No difference)

Revision as of 10:03, 8 November 2019

<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> grief - English-Hausa Dictionary - Glosbe

grief    

IPA: /ɡriːf/, ɡriːf; Type: verb, noun;
Suffering, hardship. [from early 13th c.]
Pain of mind arising from misfortune, significant personal loss, misconduct of oneself or others, etc.; sorrow; sadness. [from early 14th c.]
(countable) Cause or instance of sorrow or pain; that which afflicts or distresses; trial.
(online gaming) To deliberately harass and annoy other players of a game in order to interfere with their enjoyment of it; especially , to do this as one’s primary activity in the game. [from late 20th Century]
Suffering, hardship. [from early 13th c.]
Pain of mind arising from misfortune, significant personal loss, misconduct of oneself or others, etc.; sorrow; sadness. [from early 14th c.]
Cause or instance of sorrow or pain; that which afflicts or distresses; trial.
To deliberately harass and annoy or cause grief to other players of a game in order to interfere with their enjoyment of it; especially, to do this as one’s primary activity in the game. [from late 20th Century]
Mental suffering or pain caused by injury, loss, or despair.
sadness
intense sorrow caused by loss of a loved one (especially by death)
something that causes great unhappiness; "her death was a great grief to John"
    Show declension of grief

Example sentences with "grief", translation memory

add example
en In the last few years, I have felt heartbreak, depression, and grief.
ha A shekarun da suka shige, na yi baƙin ciki sosai da kuma makoki.
en 3:1) More and more, honesthearted people throughout the world are being confronted by some whose words and actions cause grief, heartache, and sadness.
ha 3:1) Ƙarin mutane masu zukatan kirki a dukan duniya suna zama cikin waɗanda kalamansu da ayyukansu suna sa mutane makoki da ciwon kai da kuma baƙin ciki.
en The grief we feel when a loved one dies does not mean that we lack faith in the resurrection (Ge 23:2)
ha Idan muna kuka ko baƙin ciki sa’ad da wani da muke ƙauna ya rasu, hakan ba ya nufin cewa ba mu gaskata da tashin matattu ba (Fa 23:2)
en He was very sympathetic to my fears but not to my grief.”
ha Yana da juyayi ƙwarai game da jiye-jiyena amma ba ga baƙincikina ba.”
en 5:14) Expressions of concern and love from compassionate fellow believers can have a stabilizing effect on a person during his time of distress and grief.
ha 5:14) Furcin da ke nuna cewa mun damu kuma muna ƙaunar ’yan’uwanmu masu bi za su taimaka wajen ƙarfafa mutum a lokacin da yake baƙin ciki da makoki.
en You also trust the promise that God will wipe out our tears; death will be no more; grief, outcry, and pain will end.
ha Kuma ka gaskata da alkawarin da Allah ya yi na share dukan hawayen mu, ba kuma sauran mutuwa, baƙin ciki, kuka, da kuma azaba, duk za su wuce.
en How, then, can you express your grief in healthy ways?
ha Ta yaya za ka iya nuna baƙin cikinka a hanyoyin da suka dace?
en 11 The account about Jesus’ intense grief at the time of Lazarus’ death is just one of countless consoling scriptures found in God’s comforting Word.
ha 11 Labarin baƙin cikin da Yesu ya yi sa’ad da Li’azaru ya mutu yana ɗaya daga cikin labaran nassosi da yawa da za su iya ƙarfafa masu makoki.
en At God’s direction, Job prayed in behalf of his three companions, who had caused him so much grief.
ha A bin umurnin Allah, Ayuba ya yi addu’a domin abokanansa uku, da suka azabtar da shi.
en Does such intense grief necessarily indicate a lack of faith in God?
ha Irin wannan baƙin cikin yana nufin cewa ba a yi imani ba ne ga Allah?
en 2 Though most of Jehovah’s Witnesses do not have this problem, for those who do, no words of comfort can completely remove their grief.
ha 2 Ko da yake yawancin Shaidun Jehovah ba su da irin wannan matsalar, waɗanda suke da ita, babu ta’aziyyar da za ta iya cire baƙin cikinsu gabaki ɗaya.
en As Leonardo’s experience well illustrates, grief can be intense.
ha Kamar yadda labarin Leonardo ya nuna, baƙin ciki yana iya yin tsanani.
en This magazine discusses some practical ways to cope with grief, including how to throw our burden on God.”
ha Wannan Mujallar ta tattauna hanyoyi masu amfani da za mu iya jimre da baƙin ciki, haɗe da yadda za mu miƙa nawayarmu ga Allah.”
en The grief felt by those who have lost dear ones in death can be softened by the joyful anticipation of reunion in God’s new world.
ha Baƙin cikin waɗanda suka yi rashin wani da suke ƙauna zai iya raguwa domin begen sake saduwa na farin ciki a sabuwar duniya ta Allah.
en (Romans 12:15) Your tears show that you share their grief, and that is comforting.
ha (Romawa 12:15) Kukanka ya nuna cewa kai ma kana baƙin ciki, kuma hakan zai ƙarfafa su.
en The Bible lends no support to the notion that it is wrong or unmanly to shed tears of grief.
ha Littafi Mai Tsarki bai goyi bayan ra’ayin nan cewa laifi ne a yi kuka ko kuma jan namiji ba ya kuka ba.
en Seeing Jesus likely brought her grief into sharp focus, for he was the one person in all the world who could have saved her brother.
ha Sa’ad da ta ga Yesu, wataƙila ta daɗa baƙin ciki, domin da shi kaɗai ne zai iya ceton ɗan’uwanta.
en It is comforting to know, however, that our Creator, Jehovah God, understands our grief.
ha Sanin cewa Mahaliccinmu, Jehobah Allah, yana sane da baƙin cikinmu zai ƙarfafamu.
en What, then, can we learn from Jacob’s grief?
ha To, menene za mu iya koya daga baƙin cikin da Yakubu ya yi?
en 3:1) Injustice, poor health, unemployment, grief, or other causes of anxiety and sorrow may gradually cause some to lose their joy.
ha 3: 1, Littafi Mai Tsarki) Rashin adalci da rashin lafiya da rashin aiki da baƙin ciki da dai sauransu suna iya sa wasu sanyin gwiwa.
en (Luke 8:1-3) Today, though, Mary is weeping, overcome by grief because she saw Jesus die, and now even his body has disappeared!
ha (Luka 8:1-3) Amma, yanzu Maryamu tana kuka, tana baƙin ciki sosai domin ta ga Yesu ya mutu kuma yanzu babu jikinsa!
en Do you meditate on the resurrection, especially during times of grief?
ha Shin kana bimbini a kan tashin matattu, musamman sa’ad da kake makoki?
en For example, think of those who provide enduring emotional support to infirm, depressed, or grief-stricken fellow believers.
ha Alal misali, ka yi tunanin waɗanda suke ba da taimako ga naƙasassu, waɗanda suka raunana a zuciya, da kuma ’yan’uwa waɗanda suke makoki.
en Even though Job was grief-stricken and had endured much, he spoke to his accusers about his love for Jehovah’s ways.
ha Ko da yake Ayuba ya yi baƙin ciki kuma jimre abubuwa masu yawa, ya gaya wa waɗanda suke zarginsa game da yadda yake ƙaunar dokokin Jehobah.
en How do you think our heavenly Father feels when we obey him because we want to?— Well, tell me, how does the way you behave affect your parents?— The Bible says that a wise son “makes [his] father rejoice” but that a foolish son “is the grief of his mother.”
ha Yaya kake tsammanin Ubanmu na samaniya yake ji sa’ad da muka yi masa biyayya domin muna so mu yi masa biyayya?— Ka gaya mini, yaya halinka yake shafan iyayenka?— Littafi Mai Tsarki ya ce ɗa mai hikima yana ‘faranta wa babansa rai’ amma ɗa ‘mai wauta abin baƙin ciki ne ga mamarsa.’
Showing page 1. Found 238 sentences matching phrase "grief".Found in 2 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.