Difference between revisions of "Talk:hatimi"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with "<html><img align=right src="FILE"/></html>Category:TODOCategory:GlosbeTODOha <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/...")
 
m (Quick edit: appended Category:Glosbe (pid:18144))
 
Line 1: Line 1:
<html><img align=right src="FILE"/></html>[[Category:TODO]][[Category:GlosbeTODOha]]
 
  
<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat">
+
==[[Category:Glosbe]][[:Category:Glosbe|Glosbe]]'s example sentences of [[hatimi]] [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]==
<html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/><meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"/><meta content="&amp;copy; 2013 Glosbe Pafieniuk i Stawinski sp. j." name="copyright"/><meta content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE" name="SKYPE_TOOLBAR"/><meta value="notranslate" name="google"/><meta content="ha" id="X-fromLang" name="X-fromLang"/><meta content="true" id="X-topword" name="X-topword"/><meta content="en" id="X-destLang" name="X-destLang"/><meta content="hatimi" id="X-phrase" name="X-phrase"/><link href="/resources/apple-touch-icon-57x57.png?v=2" sizes="57x57" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-60x60.png?v=2" sizes="60x60" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-72x72.png?v=2" sizes="72x72" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-76x76.png?v=2" sizes="76x76" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-114x114.png?v=2" sizes="114x114" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-120x120.png?v=2" sizes="120x120" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-144x144.png?v=2" sizes="144x144" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-152x152.png?v=2" sizes="152x152" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-180x180.png?v=2" sizes="180x180" rel="apple-touch-icon"/><link sizes="32x32" href="/resources/favicon-32x32.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="192x192" href="/resources/android-chrome-192x192.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="96x96" href="/resources/favicon-96x96.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="16x16" href="/resources/favicon-16x16.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link href="/resources/manifest.json?v=2" rel="manifest"/><link color="#5bbad5" href="/resources/safari-pinned-tab.svg?v=2" rel="mask-icon"/><meta content="Glosbe" name="apple-mobile-web-app-title"/><meta content="Glosbe" name="application-name"/><meta content="#da532c" name="msapplication-TileColor"/><meta content="/resources/mstile-144x144.png?v=2" name="msapplication-TileImage"/><meta content="#ffffff" name="theme-color"/><script>
+
# Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar [[hatimi]]:
      window.siteUrl = "/";
+
##''Ɗan rago ya buɗe '''[[hatimi]]''' na bakwai.'' <br> The Lamb opens '''[[the]]''' seventh '''[[seal]]'''. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.executionContext = "/";
+
##''2:6) Sun sami wannan matsayin domin an yi musu ‘'''[[hatimi]]''' da ruhu mai tsarki na alkawari wanda shi ne tabbacin gādonsu,’ wato “begen da ke cikin sama” da aka ajiye dominsu.—Afis.'' <br> 2:6) They occupy this spiritual position because they have been ‘'''[[sealed]]''' with the promised holy spirit, which is a token in advance of their inheritance,’ that is, ‘the hope reserved for them in the heavens.’ —Eph. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.siteHost = "glosbe.com";
+
##''Mene ne manzo Bulus yake nufi sa’ad da ya ce yana ɗauke da “tabban lalas, '''[[hatimi]]''' na Yesu,” a jikinsa? —Galatiyawa 6:17.'' <br> To what was the apostle Paul referring when he said that he bore on his body “the '''[[brand]]''' marks of a '''[[slave]]''' of Jesus”? —Galatians 6:17. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.logged=false;
+
##''Wane darasi za mu iya koya daga “'''[[hatimi]]'''” da Bulus ya yi kwatanci da shi?'' <br> What lesson can we learn from '''[[the]]''' “'''[[seal]]'''” in Paul’s illustration? [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.phrasesAutosuggestUrl = "/ajax/phrasesAutosuggest";
+
##''BUƊE '''[[HATIMI]]''' NA BAKWAI YA KAI GA BUSA ƘAHO NA BAKWAI'' <br> THE OPENING OF THE SEVENTH '''[[SEAL]]''' LEADS TO SEVEN TRUMPET BLASTS [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.hide_a_d = false;
+
##''Kuma an zana rubutu irin ta '''[[hatimi]]''' a kansa: “Mai-tsarki na Ubangiji.”'' <br> Engraved '''[[upon]]''' it were the words: “Holiness belongs to Jehovah.” [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.google_analytics_uacct = "UA-13110733-11";
+
##''(b) A yaushe ne za a yi wa shafaffu '''[[hatimi]]''' na ƙarshe?'' <br> (b) When do anointed ones '''[[receive their final sealing]]'''? [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
    </script><title>hatimi - translation - Hausa-English Dictionary - Glosbe</title><meta content="hatimi,Hausa,English,dictionary,translation" name="keywords"/><meta content="hatimi translation in Hausa-English dictionary" name="description"/><link href="https://glosbe.com/ha/en/hatimi?tmmode=MUST&stem=false" hreflang="x-default" rel="alternate"/><meta content="website" property="og:type"/><meta content="https://glosbe.com/fb_logo.png" property="og:image"/><meta content="https://glosbe.com" property="og:url"/><meta content="Glosbe" property="og:site_name"/><meta content="100009366509468,1652235182" property="fb:admins"/><meta content="270673349614237" property="fb:app_id"/><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/115615389468755918533"/><link href="/OpenSearch.aspx?from=ha&dest=en" title="Dictionary (Hausa → English)" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"/><script>
+
##''Manzo Yohanna ya ce sai an buga wa “bayin Allahnmu” wato, shafaffu, '''[[hatimi]]''' na ƙarshe tukuna.'' <br> One key event is described by the apostle John —the '''[[final sealing]]''' of the anointed “slaves of our God.” [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver = {};
+
##''A maimakon haka, za su sami '''[[hatimi]]''' na ƙarshe kafin su mutu ko kuma gab da farawar ƙunci mai girma.—R. Yoh.'' <br> Instead, they will receive their '''[[final sealing]]''' either before they die or before the outbreak of the great tribulation. —Rev. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit = [];
+
##''In ji saƙo na huɗu, Jehobah zai “hallaka ƙarfin mulkoki na al’ummai” kuma ya mai da Gwamna Zerubbabel “kamar '''[[hatimi]]'''.”—Haggai 2:14, 19, 22, 23.'' <br> As stated in the fourth message, Jehovah shall “annihilate the strength of the kingdoms of the nations” and set Governor Zerubbabel as “a '''[[seal]]''' ring.” —Haggai 2:14, 19, 22, 23. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  function loadAfterInit(scriptIdOrUrl) {
+
##''Sa’ad da aka buɗe '''[[hatimi]]''' na ɗaya zuwa na huɗu, sai mahaya dawaki na alama suka shiga duniya.'' <br> With the opening of the first four '''[[seals]]''', symbolic horsemen charge onto the world scene. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit.push(scriptIdOrUrl);
+
##''Wani mala’ika ya ce masa: “Daniyel, ka kulle zantattukan, ka rufe littafin da '''[[hatimi]]''', har kwanakin ƙarshe.”'' <br> An angel told him: “Daniel, keep the words secret, and '''[[seal]]''' up the book until the time of the end.” [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  }
+
##''(Zabura 36:9) ‘Sa’ad da hasken safiya ta kama iyakan duniya,’ Allah ya ce, “ta sāke kamar ɗanyar ƙasa da aka buga mata '''[[hatimi]]''', ta fito a fili sai ka ce launin riga.”'' <br> (Psalm 36:9) ‘When the morning light takes hold on the ends of the earth,’ God says, ‘the earth transforms itself like clay under a '''[[seal]]''', and things take their station as in clothing.’ [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
</script><script>var adsenseAdClientId = "ca-pub-3314662261394816", isVulgar = hide_a_d || false;</script><script>(function(){window.onerror=function(l,d,r,u,t){window.onerror=null;try{if(window.XMLHttpRequest){var m=new XMLHttpRequest;m.open("GET","/jserr?e="+encodeURIComponent(l)+"&p="+encodeURIComponent(window.location.toString())+"&a="+encodeURIComponent(navigator.userAgent)+"&u="+encodeURIComponent(d)+"&l="+encodeURIComponent(r)+"&s="+encodeURIComponent(t),!0);m.send()}}catch(v){"console"in window&&console.error(v)}}})();(function(l,d){"object"===typeof exports&&"undefined"!==typeof module?d(exports):"function"===typeof define&&define.amd?define(["exports"],d):d(l.glosbeAds={})})(this,function(l){function d(c,b){function a(){this.constructor=c}w(c,b);c.prototype=null===b?Object.create(b):(a.prototype=b.prototype,new a)}function r(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-gid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(1E4*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-gid",c));return""+c}catch(b){return"10001"}}function u(){try{var c=
+
##''Don ƙarin bayani game da bambancin buga wa shafaffu '''[[hatimi]]''' na farko da kuma na ƙarshe, ka duba Hasumiyar Tsaro ta 1 ga Janairu, 2007, shafuffuka na 30-31 na Turanci.'' <br> For a discussion of the difference between the initial '''[[sealing]]''' of members of the anointed and their final sealing, see the January 1, 2007, issue of The Watchtower, pages 30-31. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
localStorage.getItem("roxot-sid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-sid",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function t(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-deep");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-deep",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function m(){x||(x=""+(1+Math.floor(100*Math.random())));return x}function v(c){var b=0;A.forEach(function(a,h){return b=a[0]<c?h:b});return A[b][1]}var w=function(c,b){w=
+
##''Sa’ad da take furta ƙaunarta ga makiyayin, ta ce: “Sa ni kamar '''[[hatimi]]''' a bisa zuciyarki, kamar '''[[hatimi]]''' a hannunki: gama ƙauna tana da ƙarfi kamar mutuwa; . . .'' <br> Moved to express her feelings for the young shepherd, she said: “Place me as a '''[[seal]]''' upon your heart, as a '''[[seal upon]]''' your arm; because love is as strong as death is . . . [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(a,b){a.__proto__=b}||function(a,b){for(var c in b)b.hasOwnProperty(c)&&(a[c]=b[c])};return w(c,b)},q=function(){function c(b,a,h){this.window=b;this.config=a;this.isRequestedByUser=h}c.prototype.installScript=function(b){var a=document.createElement("script");a.src=b;a.async=!0;this.window.document.head.appendChild(a)};c.prototype.initializeWindowObject=function(b,a){var h=this.window;h[b]=h[b]||a;return h[b]};return c}(),y=[{name:"prebidAndAmazon",
+
##''12 Kafin Yesu ya halaka ƙungiyar Shaiɗan da ake gani a duniya, waɗanda suka rage a cikin 144,000 da suke cikin Isra’ila ta ruhaniya za su karɓi '''[[hatimi]]''' na ƙarshe.'' <br> 12 Before Jesus comes against Satan’s visible organization, the last of the 144,000 members of spiritual Israel will receive the '''[[final sealing]]'''. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
partnersCount:2,prebid:!0,amazon:!0}],B=10>11*Math.random(),x=null,D=function(c){function b(){var a=null!==c&&c.apply(this,arguments)||this;a.screenWidth=0;a.screenHeight=0;a.adsFetched=!1;a.hbBiddingPartnersWithBids=0;a.matchingSlotConfigs=[];a.configType=y[0];a.addExperimentTargeting=20>100*Math.random();a.init=function(){a.screenHeight=window.innerHeight;a.screenWidth=window.innerWidth;a.configType=y[Math.floor(Math.random()*y.length)];a.installScript("https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js");
+
##''An saka ‘'''[[hatimi]]'''’ a kan annabcin da Daniel ya rubuta har sai wannan lokacin.'' <br> The very prophecy Daniel recorded was “'''[[sealed]]''' up” until that time. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
a.googletag=a.initializeWindowObject("googletag",{cmd:[]});a.configType.prebid&&(a.installScript("/prebid.js"),a.initializeWindowObject("pbjs",{que:[]}));a.configType.amazon&&(a.installScript("//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"),a.initializeWindowObject("apstag",{init:function(){window.apstag._Q.push(["i",arguments])},fetchBids:function(){window.apstag._Q.push(["f",arguments])},setDisplayBids:function(){},targetingKeys:function(){return[]},_Q:[]}));a.configure()};a.configure=function(){function b(a){return void 0!==
+
##''Bayan da ya ambata irin gurɓatarwa da ’yan ridda suke yi wa wasu a cikin ikilisiya, Bulus ya ce: “Amma tushe mai-tsayawa na Allah ya tabbata, da shi ke yana da wannan '''[[hatimi]]''', Ubangiji ya san waɗanda ke nasa: da kuma, Dukan wanda ya ambaci sunan Ubangiji shi rabu da [“mugunta,” LMT].”—2 Tim.'' <br> After referring to the spiritual harm that apostates were already inflicting upon some within the congregation, Paul wrote: “Despite that, the solid foundation of God remains standing, having this '''[[seal]]''', ‘Jehovah knows those who belong to him,’ and, ‘Let everyone calling on the name of Jehovah renounce unrighteousness.’” —2 Tim. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
a}function c(a){if(!n.adsFetched){if(!a&&(n.hbBiddingPartnersWithBids++,n.hbBiddingPartnersWithBids<n.configType.partnersCount))return;n.adsFetched=!0;var b=window;b.googletag&&b.googletag.cmd.push(function(){var a=b.apstag,c=b.pbjs,h=b.googletag;a&&a.setDisplayBids&&a.setDisplayBids();c&&c.setTargetingForGPTAsync&&c.setTargetingForGPTAsync();h&&h.pubads().refresh()})}}function f(){k.cmd.push(function(){c(!1)})}function e(a){k.cmd.push(function(){c(!1)})}var g=a.config.adPlacementConfigs.map(function(b){var c;
+
##''Za a buga wa waɗanda suka mutu da aminci '''[[hatimi]]''' na ƙarshe a lokacin mutuwarsu kafin a soma ƙunci mai girma.'' <br> Those who die faithful before the great tribulation begins will have received their final '''[[sealing]]''' by the time of their death. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
b.sizes.forEach(function(h){if(void 0===c){var e=h.constraints;0<e.x&&e.x>a.screenWidth||0<e.y&&e.y>a.screenHeight||e.maxX&&e.maxX<a.screenWidth||e.maxY&&e.maxY<a.screenHeight||(c={name:b.name,config:h})}});return c}).filter(b);a.matchingSlotConfigs=g;var p=window,z=p.pbjs,k=p.googletag,p=p.apstag,n=a;k.cmd.push(function(){0<n.configType.partnersCount&&k.pubads().disableInitialLoad();g.forEach(function(a){var b=a.config;k.defineSlot(b.adManager.path,b.adManager.sizes,a.name).addService(k.pubads())});
+
##''Yayin da nufin Allah ya ci gaba, Ɗan Tunkiyar, Yesu Kristi, ya karɓi naɗaɗɗen littafi da '''[[hatimi]]''' guda bakwai.'' <br> As God’s purpose moves forward, the Lamb, Jesus Christ, receives a scroll with seven '''[[seals]]'''. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
k.pubads().enableSingleRequest();k.pubads().setTargeting("headerBidding",n.configType.name);if(B){var a=m();k.pubads().setTargeting("roxot-group-id",r()).setTargeting("roxot-sector-id",u()).setTargeting("roxot-deep",t()).setTargeting("roxot-event-group-id",m()).setTargeting("roxot-event",a).setTargeting("roxot-event-deep",m()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2",
+
##''9 Wane darasi za mu koya daga “'''[[hatimi]]'''” da Bulus ya ambata a kwatancinsa?'' <br> 9 What lesson can we learn from '''[[the]]''' “'''[[seal]]'''” in Paul’s word picture? [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
"0").setTargeting("priceTier","tier0");"99"===a&&k.pubads().setTargeting("priceTier","tier0")}else k.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("priceTier","tier0");k.pubads().addEventListener("slotOnload",function(a){var b=a.slot;a=a.slot.getHtml();0<a.indexOf("glosbeAds")&&0<a.indexOf("unfilled")&&n.adSlotEmpty(b)});k.enableServices()});if(a.configType.prebid){var d=g.map(function(a){a=a.config;return a.headerBidding?{code:a.adManager.path,mediaTypes:{banner:{sizes:a.headerBidding.sizes}},
+
##''Me ya sa muka ce haka? Don a lokacin za a buga wa shafaffu '''[[hatimi]]''' na ƙarshe.'' <br> It would seem so, for by that time the anointed will have '''[[received their]]''' final '''[[sealing]]'''. [https://glosbe.com/ha/en/hatimi?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
bids:a.headerBidding.bids}:void 0}).filter(b);z.que.push(function(){z.addAdUnits(d);z.requestBids({bidsBackHandler:f,timeout:4E3})})}if(a.configType.amazon){var l=g.map(function(a){var b=a.config;return{slotID:a.name,slotName:b.adManager.path,sizes:b.adManager.sizes}}).filter(b);p.init({pubID:"a4e1e904-5742-451f-aca0-c9d90b1d9c39",adServer:"googletag"});p.fetchBids({slots:l,timeout:4E3},e)}0<a.configType.partnersCount&&setTimeout(function(){return c(!0)},4E3)};a.display=function(b,c,f){var e=a.googletag;
 
e.cmd.push(function(){e.display(b)});c=null;for(var g=0;g<a.matchingSlotConfigs.length;g++)if(a.matchingSlotConfigs[g].name===b){c=a.matchingSlotConfigs[g];break}return c?("parent"===c.config.sticky&&f&&f.parentNode&&f.parentNode.setAttribute("style","position: sticky; top: 0px;"),c.config):null};a.adSlotEmpty=function(b){var c=a.matchingSlotConfigs,f=b.getSlotElementId(),e=document.getElementById(f),g=window.googletag;0>b.getHtml().indexOf("glosbeAds")||b.destroyed||(g.destroySlots([b]),b.destroyed=
 
!0,c.find(function(a){if(a.name!==f)return!1;var b=(e.getAttribute("data-adTier")||"tier0").replace("2","3").replace("1","2").replace("0","1");if("tier3"===b)return!1;var c=a.config.adManager.path.replace("general-au",b);e.setAttribute("data-adTier",b);a=g.defineSlot(c,a.config.adManager.sizes,f).addService(g.pubads());B?(c=m(),g.pubads().setTargeting("roxot-group-id",r()).setTargeting("roxot-sector-id",u()).setTargeting("roxot-deep",t()).setTargeting("roxot-event-group-id",m()).setTargeting("roxot-event",
 
c).setTargeting("roxot-event-deep",m()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2","0").setTargeting("priceTier",b).setTargeting("experiment3","0"),"99"===c&&g.pubads().setTargeting("priceTier",b)):(g.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("headerBidding","tier"),.5>Math.random()?g.pubads().setTargeting("priceTier",
 
b).setTargeting("experiment3","1"):g.pubads().setTargeting("priceTier","tier0").setTargeting("experiment3","2"));g.display(a);g.pubads().refresh([a]);return!0}))};return a}d(b,c);return b}(q),E=function(c){function b(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}d(b,c);b.prototype.init=function(){this.installScript("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js");this.adsbygoogle=this.initializeWindowObject("adsbygoogle",[])};b.prototype.display=function(a,b,c){var f=this,e=window.innerWidth,
 
g=window.innerHeight;b=this.config.adPlacementConfigs.find(function(b){return b.name===a});if(!b)return null;var d=!1,l=null;b.sizes.forEach(function(a){var b=a.constraints;d||0<b.x&&b.x>e||0<b.y&&b.y>g||b.maxX&&b.maxX<e||b.maxY&&b.maxY<g||!a.adSenseSlotId||(l=a,d=!0,f.createAd(a.adSenseSlotId,a.slotSize.x,a.slotSize.y,c))});return l};b.prototype.createAd=function(a,b,c,f){var e=window.document.createElement("ins");e.setAttribute("class","adsbygoogle");e.setAttribute("style","display:inline-block;width:"+
 
b+"px;height:"+c+"px");e.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-3314662261394816");e.setAttribute("data-ad-slot",""+a);f.appendChild(e);a=window.document.createElement("script");a.innerText="(window['adsbygoogle'] = window.adsbygoogle || []).push({})";f.appendChild(a)};return b}(q),A=[[0,0],[200,1],[320,2],[728,3]],q=function(){function c(b){this.providerNameSet=!1;var a=window.location.search;if(a){var c=a.indexOf("adProvider=");if(0<c)try{window.localStorage&&window.localStorage.setItem("adProvider",
 
a.substr(c+11))}catch(d){}}a=this.getProvider(b);c=a.isRequestedByUser;this.providerName=a.choosenProvider.provider;switch(this.providerName){case "AdManager":this.adsDisplayingService=new D(window,b,c);break;case "AdSense":this.adsDisplayingService=new E(window,b,c);break;default:throw Error("Unknown ads displaying service");}this.adsDisplayingService.init();var f=this;setTimeout(function(){f.displayProviderName()},5E3)}c.prototype.display=function(b,a,c){if(c){if(this.countAdsOnTheSameScreenWithAd(c)>=
 
v(window.innerWidth))return null;if(b=this.adsDisplayingService.display(b,a,c))c.classList.add("adSlotDisplaying"),c.classList.add("adContainer"),a="width:"+b.slotSize.x+"px;height:"+b.slotSize.y+"px;margin:auto;margin-bottom:10px;text-align:center;",b.clearStyles&&(a+="background: none; box-shadow: none;"),c.setAttribute("style",a)}};c.prototype.getProvider=function(b){var a,c=!0;(a=this.getProviderByCookie(b))||(a=this.getProviderByLocalStorageKey(b));a||(c=!1,a=this.getProviderFromConfiguration(b));
 
this.storeChoosenProviderInCookie(a);return{choosenProvider:a,isRequestedByUser:c}};c.prototype.getProviderByCookie=function(b){var a;try{var c=/adProvider[^;]+/.exec(document.cookie),d=decodeURIComponent(c?c.toString().replace(/^[^=]+./,""):"");d&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===d}))}catch(f){}return a};c.prototype.storeChoosenProviderInCookie=function(b){document.cookie="adProvider="+b.provider};c.prototype.getProviderByLocalStorageKey=function(b){var a;try{if(window.localStorage){var c=
 
window.localStorage.getItem("adProvider");c&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===c}))}}catch(d){}return a};c.prototype.getProviderFromConfiguration=function(b){var a,c=0;b.adProviders.forEach(function(a){return c+=a.weight});var d=0,f=Math.random();b.adProviders.forEach(function(b){d<f&&(a=b);d+=b.weight/c});a||(a=b.adProviders[0]);return a};c.prototype.displayProviderName=function(){if(!this.providerNameSet){var b=document.getElementById("adProvider");b&&(b.innerText=this.providerName.replace("Ad",
 
""));this.providerNameSet=!0}};c.prototype.countAdsOnTheSameScreenWithAd=function(b){if(!window)return 0;var a=window.document.querySelectorAll(".adSlotDisplaying"),c=window.innerHeight,d=b.getBoundingClientRect();b=[];for(var f=0;f<a.length;f++)b.push(a.item(f));return b.filter(function(a){if(a.classList.contains("sticky"))return!0;a=a.getBoundingClientRect();return Math.min(Math.abs(a.bottom-d.bottom),Math.abs(a.top-d.top),Math.abs(a.bottom-d.top),Math.abs(a.top-d.bottom))<=c}).length};return c}(),
 
C=new q({adProviders:[{provider:"AdManager",weight:1}],adPlacementConfigs:[{name:"topBanner",sizes:[{constraints:{x:970,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/970x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/728x0"},
 
adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:468,y:60},slotSize:{x:468,y:100},adManager:{sizes:[[468,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/468x0"},adSenseSlotId:"4006213617",headerBidding:{sizes:[[468,60]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:320,y:0},slotSize:{x:320,y:100},adManager:{sizes:[[320,
 
100]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/320x0"},adSenseSlotId:"5517970012",headerBidding:{sizes:[[320,100]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945227}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:234,y:0},slotSize:{x:234,y:230},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"},{constraints:{x:0,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/unknown"},adSenseSlotId:"1168743101"}]},
 
{name:"rightSidebarFirstBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},sticky:"parent",adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/336x280"},adSenseSlotId:"7469147210",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945230}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601565"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/160x600"},adSenseSlotId:"8877179519",
 
headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945232}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600527"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"rightSidebarSecondBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/336x280"},adSenseSlotId:"2759746016",headerBidding:{sizes:[[336,
 
280],[300,250]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601566"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/160x600"},adSenseSlotId:"5033807475",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601570"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"wordDetailsPageBottom",
 
sizes:[{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:280},clearStyles:!0,adSenseSlotId:"3454993033",adManager:{sizes:[[336,280],[728,90]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/728x0"},headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945233}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600529"}}]}},{constraints:{x:320,y:0,maxX:727},slotSize:{x:320,y:250},adManager:{sizes:[[300,100],[300,250],[320,50]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/320x0-727x0"},adSenseSlotId:"3235555082",headerBidding:{sizes:[[320,
 
100],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945228}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601569"}}]}},{constraints:{x:234,y:0,maxX:319},slotSize:{x:234,y:60},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"}]}]});window.glosbeads=function(c,b){C.display(c,c,b)};l.GlosbeAds=q;l.glosbeAds=C;Object.defineProperty(l,"__esModule",{value:!0})});
 
</script><noscript><style>.jsonly{display:none !important}.nojsvisible{display:block !important}</style></noscript><link href="/resources/css/bundle-e945d4e1c8.min.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
 
    <!--[if IE 7]>     
 
  <link rel="stylesheet" href="/resources/css-conditional/fontello-ie7.css"/>
 
<![endif]-->
 
    <!--[if lt IE 9]>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
 
    <![endif]-->
 
    <script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js" async="async"></script></head><body><div class="navbar navbar-inverse headerNavbar"><div class="navbar-inner"><div id="headerContainer" class="container"><a data-target=".nav-collapse" data-toggle="collapse" class="btn btn-navbar jsonly"><span class="fa-menu"></span></a><a id="logo" class="brand sprite sprite-glosbe3_logo" href="/"><span>Glosbe</span></a><div id="topCollapseNavContainer" class="nav-collapse collapse"><ul class="nav pull-right"><li><div><a rel="nofollow" class="btn dropdown-toggle btn-small btn-inverse" href="/locale"><span>English</span></a></div></li><li id="nav-recent-dictionaries-link"><a rel="nofollow" href="/settings"><span class="fa-cog">&nbsp;</span></a></li><li><a rel="nofollow" class="navbar-link " href="/loginRedirectInternal?returnurl=http%3a%2f%2fglosbe.com%2fha%2fen%2fhatimi%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse">Log in</a></li></ul></div></div></div><div class="top-page-stmt" id="cookie-statement"><span>Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.</span><a rel="nofollow" href="/settings/accept-cookie?source=%2fha%2fen%2fhatimi%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse" id="close-cc-bar">Got it</a></div></div><div class="container"><div class="breadcrumb"><div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Dictionary</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/ha" rel="v:url" property="v:title">Dictionary Hausa</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/ha/en" rel="v:url" property="v:title">Hausa-English Dictionary</a></span></span></span></span></span></div></div><div class="adContainer" id="topBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("topBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("topBanner", "topBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="container"><div class="row-fluid"><div class="span3"><div class="sidebar-nav"><div class="contentBox sidebar"><div class="visible-phone" id="languageSwapPhone"><strong>Hausa
 
  
    <a title="English Hausa" class="btn btn-mini" href="/en/ha"><i class="fa-exchange"></i></a>
+
 
       
+
<small>Retrieved July 14, 2019, 11:40 am via glosbe (pid: 18144)</small>
        English</strong><a input="" from="" lang="ha" class=" jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, Hausa" href="javascript:;"></a></div><div class="searchBoxSmall" dir="ltr" id="search_bar"><div class="hidden-phone" id="languageSwap">
 
      Hausa
 
      <a title="Press CTRL+SPACE to swap" class="btn btn-mini" href="/en/ha" id="languageSwapLink"><i class="fa-exchange"></i></a> English
 
    </div><div class="" id="search_container"><form class="dictionariesListContainer" autocomplete="off" method="get" action="/ha/en"><div class="search-buttons"><div class="btn-group"><button title="search" class="btn btn-primary" id="navigateToWordButton">
 
&nbsp;
 
<i class="fa-search "></i></button><button data-toggle="dropdown" class="btn dropdown-toggle btn-primary jsonly"><span class="caret"></span></button><ul id="recentDictionariesDropdown" class="dropdown-menu pull-right"><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;en:ha&apos;)">English - Hausa</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:en&apos;)">Hausa - English</a></li></ul></div></div><div class="search-input-container"><input id="wordinput" name="q" placeholder="Hausa - English Dictionary" maxlength="2000" x-webkit-grammar="builtin:search" x-webkit-speech="x-webkit-speech" autocapitalize="off" autocorrect="off" type="text"/></div></form></div><div class="clearfix-gl"></div><div id="keyboard_container"></div><a input="" from="" lang="ha" class="hidden-phone sidebar-keyboard jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, Hausa" href="javascript:;"></a></div><nav><div class="hidden-phone " id="wordListWidget"><ul id="wordListContainer" lang="ha" dir="ltr" class="nav nav-list"><li class=""><a title="háske̋ in English" href="/ha/en/h%C3%A1ske%CC%8B">háske̋</a></li><li class=""><a title="háskée in English" href="/ha/en/h%C3%A1sk%C3%A9e">háskée</a></li><li class=""><a title="Hasken aika sako na boye in English" href="/ha/en/Hasken%20aika%20sako%20na%20boye">Hasken aika sako na boye</a></li><li class=""><a title="hassada in English" href="/ha/en/hassada">hassada</a></li><li class=""><a title="hàsúumíyàa in English" href="/ha/en/h%C3%A0s%C3%BAum%C3%ADy%C3%A0a">hàsúumíyàa</a></li><li class=""><a title="hátsíi in English" href="/ha/en/h%C3%A1ts%C3%ADi">hátsíi</a></li><li class=""><a title="hau in English" href="/ha/en/hau">hau</a></li><li class=""><a title="háu in English" href="/ha/en/h%C3%A1u">háu</a></li><li class=""><a title="háu dóokìi in English" href="/ha/en/h%C3%A1u%20d%C3%B3ok%C3%ACi">háu dóokìi</a></li><li class=""><a title="háuràa in English" href="/ha/en/h%C3%A1ur%C3%A0a">háuràa</a></li><li class=""><a title="hausa in English" href="/ha/en/hausa">hausa</a></li><li class=""><a title="Hausa in English" href="/ha/en/Hausa">Hausa</a></li><li class=""><a title="hausa and English in English" href="/ha/en/hausa%20and%20English">hausa and English</a></li><li class=""><a title="Hausawa in English" href="/ha/en/Hausawa">Hausawa</a></li><li class=""><a title="Hauwa in English" href="/ha/en/Hauwa">Hauwa</a></li><li class=""><a title="háwàayée in English" href="/ha/en/h%C3%A1w%C3%A0ay%C3%A9e">háwàayée</a></li></ul><div class="clearfix-gl"></div></div></nav></div></div></div><div id="scrollSpyContent" data-target="#phrasePageNav" data-spy="scroll" class="span7"><div><div lang="ha" id="wordDetailsContainer" class="wordDetails dest-lang-ltr from-lang-ltr"><article><div class="contentBox"><div id="phraseTranslation" class="tpac"><div class=""><header id="pageHeader"><h1 class="text-info" id="phraseHeaderId"><span dir="ltr">hatimi </span><span class="titlesmall"> in English</span></h1><h2 id="phraseSubHeaderId">translation and definition &quot;<span dir="ltr">hatimi</span>&quot;,
 
      Hausa-English Dictionary &nbsp;online</h2></header><div class="clearfix-gl"></div><div id="add-translation-container"></div></div></div><p class="alert alert-info">We are sorry, but we have no translations for word hatimi in Hausa English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.</p><p><a phrase="hatimi" dest="en" from="ha" class="button btn btn-primary add-translation-button" href="javascript:;"><i class="fa-plus"></i>&nbsp;
 
            add translation</a></p><div id="add-translation-container"></div></div></article><div class="contentBox"><article id="translationExamples"><h3>Example sentences with "hatimi", translation memory</h3><div id="tm-table-container"><a data-needlogged="true" data-toggle="modal" class="add-example jsonly" role="button" href="/ajax/addExample?from=ha&dest=en#tm-table-container">add example</a><div id="tm-tab-cont"><div style="clear:both;" id="tmTable"><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8488978994560303572"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ɗan rago ya buɗe </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> na bakwai.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">The Lamb opens </span><span class="tm-p-em">the</span><span class="tm-p-"> seventh </span><span class="tm-p-em">seal</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7022631675532693628"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">2:6) Sun sami wannan matsayin domin an yi musu ‘</span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> da ruhu mai tsarki na alkawari wanda shi </span><span class="tm-p-hide1">ne tabbacin gādonsu,’ wato </span><span class="tm-p-hide0">“begen da ke cikin sama” da aka ajiye dominsu.—Afis.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">2:6) They occupy this spiritual position because they have been ‘</span><span class="tm-p-em">sealed</span><span class="tm-p-"> with the promised holy spirit, which is a </span><span class="tm-p-hide1">token in advance of </span><span class="tm-p-hide0">their inheritance,’ that is, ‘the hope reserved for them in the heavens.’ —Eph.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-6924553858916499317"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Mene ne manzo Bulus yake </span><span class="tm-p-">nufi sa’ad da ya ce yana ɗauke da “tabban lalas, </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> na Yesu,” a jikinsa? —Galatiyawa 6:17.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">To what was the apostle </span><span class="tm-p-">Paul referring when he said that he bore on his body “the </span><span class="tm-p-em">brand</span><span class="tm-p-"> marks of a </span><span class="tm-p-em">slave</span><span class="tm-p-"> of Jesus”? —Galatians 6:17.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-6650164230298316372"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Wane darasi za mu iya koya daga “</span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-">” da Bulus ya yi kwatanci da shi?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">What lesson can we learn from </span><span class="tm-p-em">the</span><span class="tm-p-"> “</span><span class="tm-p-em">seal</span><span class="tm-p-">” in Paul’s illustration?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-5367175053538497287"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">BUƊE </span><span class="tm-p-em">HATIMI</span><span class="tm-p-"> NA BAKWAI YA KAI GA BUSA ƘAHO NA BAKWAI</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">THE OPENING OF THE SEVENTH </span><span class="tm-p-em">SEAL</span><span class="tm-p-"> LEADS TO SEVEN TRUMPET BLASTS</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-4937623513436801764"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Kuma an zana rubutu irin ta </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> a kansa: “Mai-tsarki na Ubangiji.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Engraved </span><span class="tm-p-em">upon</span><span class="tm-p-"> it were the words: “Holiness belongs to Jehovah.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-4189404139358277701"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(b) A yaushe ne za a yi wa shafaffu </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> na ƙarshe?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">(b) When do anointed ones </span><span class="tm-p-em">receive their final sealing</span><span class="tm-p-">?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-4145342971119088115"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Manzo Yohanna ya ce sai an buga wa “bayin Allahnmu” wato, shafaffu, </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> na ƙarshe tukuna.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">One key event is described by the apostle John —the </span><span class="tm-p-em">final sealing</span><span class="tm-p-"> of the anointed “slaves of our God.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-2761133527887488399"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">A maimakon haka, za su sami </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> na ƙarshe kafin su mutu ko kuma gab da farawar </span><span class="tm-p-hide1">ƙunci mai girma.—R. Yoh.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Instead, they will receive their </span><span class="tm-p-em">final sealing</span><span class="tm-p-"> either before they die or before the outbreak of the great tribulation. —Rev.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-2244080985589393188"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">In ji saƙo na </span><span class="tm-p-hide1">huɗu, Jehobah zai “hallaka </span><span class="tm-p-">ƙarfin mulkoki na al’ummai” kuma ya mai da Gwamna Zerubbabel “kamar </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-">.”—Haggai 2:14, 19, 22, 23.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">As stated in the fourth message, Jehovah shall “annihilate </span><span class="tm-p-hide1">the strength of the </span><span class="tm-p-">kingdoms of the nations” and set Governor Zerubbabel as “a </span><span class="tm-p-em">seal</span><span class="tm-p-"> ring.” —Haggai 2:14, 19, 22, 23.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="599196991399857011"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Sa’ad da aka buɗe </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> na ɗaya zuwa na huɗu, sai mahaya dawaki na alama suka shiga duniya.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">With the opening of the first four </span><span class="tm-p-em">seals</span><span class="tm-p-">, symbolic horsemen charge onto the world scene.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="1566543234023413718"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Wani mala’ika ya ce masa: “Daniyel, ka kulle zantattukan, ka rufe littafin da </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-">, har kwanakin ƙarshe.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">An angel told him: “Daniel, keep the words secret, and </span><span class="tm-p-em">seal</span><span class="tm-p-"> up the book until the time of the end.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="1677309090841649817"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Zabura 36:9) ‘Sa’ad da hasken safiya ta kama iyakan duniya,’ </span><span class="tm-p-hide1">Allah ya ce, “ta </span><span class="tm-p-">sāke kamar ɗanyar ƙasa da aka buga mata </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-">, ta fito a fili sai ka ce launin riga.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Psalm 36:9) ‘When the morning light takes hold on the ends of </span><span class="tm-p-hide1">the earth,’ God says, </span><span class="tm-p-">‘the earth transforms itself like clay under a </span><span class="tm-p-em">seal</span><span class="tm-p-">, and things take their station as in clothing.’</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="2362091559469043806"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Don ƙarin bayani game da bambancin buga wa shafaffu </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> na farko da kuma na ƙarshe, ka duba </span><span class="tm-p-hide1">Hasumiyar Tsaro ta 1 </span><span class="tm-p-hide0">ga Janairu, 2007, shafuffuka na 30-31 na Turanci.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">For a discussion of the difference between the initial </span><span class="tm-p-em">sealing</span><span class="tm-p-"> of members of the anointed and their final </span><span class="tm-p-hide1">sealing, see the January </span><span class="tm-p-hide0">1, 2007, issue of The Watchtower, pages 30-31.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="2887459525823006277"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Sa’ad da take furta ƙaunarta ga makiyayin, ta ce: “Sa ni kamar </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> a bisa zuciyarki, kamar </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> a hannunki: gama ƙauna tana da ƙarfi kamar mutuwa; . . .</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Moved to express </span><span class="tm-p-hide1">her feelings for the </span><span class="tm-p-">young shepherd, she said: “Place me as a </span><span class="tm-p-em">seal</span><span class="tm-p-"> upon your heart, as a </span><span class="tm-p-em">seal upon</span><span class="tm-p-"> your arm; because love is as strong as </span><span class="tm-p-hide1">death is . . .</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="4165509276555267618"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">12 Kafin Yesu ya halaka ƙungiyar Shaiɗan da ake </span><span class="tm-p-hide1">gani a duniya, waɗanda </span><span class="tm-p-">suka rage a cikin 144,000 da suke cikin Isra’ila ta ruhaniya za su karɓi </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> na ƙarshe.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">12 Before Jesus comes against </span><span class="tm-p-">Satan’s visible organization, the last of the 144,000 members of spiritual Israel will receive the </span><span class="tm-p-em">final sealing</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="4768991814113334132"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">An saka ‘</span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-">’ a kan annabcin da Daniel ya rubuta har sai wannan lokacin.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">The very prophecy Daniel recorded was “</span><span class="tm-p-em">sealed</span><span class="tm-p-"> up” until that time.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="5531335334762815758"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Bayan da ya ambata irin gurɓatarwa da ’yan ridda suke yi wa wasu a cikin ikilisiya, Bulus ya ce: “Amma </span><span class="tm-p-hide1">tushe mai-tsayawa na Allah </span><span class="tm-p-">ya tabbata, da shi ke yana da wannan </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-">, Ubangiji ya san waɗanda ke nasa: da kuma, </span><span class="tm-p-hide1">Dukan wanda ya ambaci </span><span class="tm-p-hide0">sunan Ubangiji shi rabu da [“mugunta,” LMT].”—2 Tim.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">After referring to the spiritual harm that apostates were already inflicting upon some within the congregation, Paul </span><span class="tm-p-hide1">wrote: “Despite that, the </span><span class="tm-p-">solid foundation of God remains standing, having this </span><span class="tm-p-em">seal</span><span class="tm-p-">, ‘Jehovah knows those who belong to him,’ and, </span><span class="tm-p-hide1">‘Let everyone calling on </span><span class="tm-p-hide0">the name of Jehovah renounce unrighteousness.’” —2 Tim.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="5713928357059563203"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Za a buga wa waɗanda suka mutu da aminci </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> na ƙarshe a lokacin mutuwarsu kafin a soma ƙunci mai girma.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Those who die faithful </span><span class="tm-p-">before the great tribulation begins will have received their final </span><span class="tm-p-em">sealing</span><span class="tm-p-"> by the time of their death.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="6231078040700255839"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Yayin da </span><span class="tm-p-">nufin Allah ya ci gaba, Ɗan Tunkiyar, Yesu Kristi, ya karɓi naɗaɗɗen littafi da </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> guda bakwai.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">As God’s purpose moves forward, the Lamb, Jesus Christ, receives a scroll with seven </span><span class="tm-p-em">seals</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="6575541366212497701"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">9 Wane darasi za mu koya daga “</span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-">” da Bulus ya ambata a kwatancinsa?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">9 What lesson can we learn from </span><span class="tm-p-em">the</span><span class="tm-p-"> “</span><span class="tm-p-em">seal</span><span class="tm-p-">” in Paul’s word picture?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="7401101632807409439"><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Me ya sa muka ce haka? Don a lokacin za a buga wa shafaffu </span><span class="tm-p-em">hatimi</span><span class="tm-p-"> na ƙarshe.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">It would seem so, for by that time the anointed will have </span><span class="tm-p-em">received their</span><span class="tm-p-"> final </span><span class="tm-p-em">sealing</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div></div></div></div><div class="muted"><small>Showing page 1. Found 22 sentences matching phrase "hatimi".Found in 4 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. </small></div></article></div></div><div id="phraseActions" class="phraseActions pull-right btn-group hidden-phone jsonly"><a href="#" data-toggle="dropdown" class="btn btn-primary dropdown-toggle" id="phrase-actions-dropdown"><i class=" fa-plus-circled"></i>&nbsp;
 
add translation&nbsp;
 
          <span class="caret"></span></a><ul class="dropdown-menu"><li><a phrase="hatimi" dest="en" from="ha" rel="nofollow" class="add-translation-button" href="javascript:;"><i class="fa-plus-circled"></i>&nbsp;add translation</a></li></ul></div>
 
  <!-- adopts trademark:  ; vulgar:  ; adults:  ; personal:  ; hide: false ; -->
 
  </div></div><div class="span2"><div class="adContainer" id="rightSidebarFirstBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarFirstBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarFirstBanner", "rightSidebarFirstBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="adContainer" id="rightSidebarSecondBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarSecondBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarSecondBanner", "rightSidebarSecondBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div></div></div><div id="phrasePageNav"><script>
 
//
 
var adContainer = document.getElementById("phrasePageNav");
 
adContainer.setAttribute('style', 'position: inherit; display: block; padding-top: 2px; background: transparent; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;');// height: ' + (adToShow.height + 2) + "px; padding-top: 2px; border-top: 1px solid black; background: #f0f0f0; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;");
 
 
//</script><div class="adContainer" id="wordDetailsPageBottom"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("wordDetailsPageBottom");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("wordDetailsPageBottom", "wordDetailsPageBottom", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="clearfix-gl"></div><footer class="footer"><div class="container"><nav><div class="row-fluid"><div class="span3"><div>Links</div><a href="/">Home</a><br/><a href="/all-dictionaries">All dictionaries:
 
</a><br/><a href="/all-languages">All languages</a><br/><a href="/transliteration">Transliteration</a><br/><a href="/locale">Interface language</a></div><div class="span3"><div>Advanced</div><a rel="nofollow" href="/recent">Recent changes</a><br/><a rel="nofollow" href="/upload">Upload dictionary</a><br/><a rel="nofollow" href="/a-api">Glosbe API</a><br/><a href="/reader-faq">Reader FAQ</a><br/><a href="/editor-faq">Editor FAQ</a><br/></div><div class="span3"><div>About</div><a rel="nofollow" href="/about">About us</a><br/><a rel="nofollow" href="/partners">Partners</a><br/><a href="http://blog.glosbe.com">Blog</a><br/><a rel="nofollow" href="/contact">Contact</a><br/>
 
 
 
Terms: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_pl.pdf">pl</a><br/>
 
Privacy policy: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_pl.pdf">pl</a><br/></div><div class="span3"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud_inside.mobile.glosbedictionary" title="Glosbe Android App" class="sprite sprite-en_generic_rgb_wo_45" id="androidBadge"></a><a href="https://itunes.apple.com/us/app/glosbe-dictionary/id1240097549?mt=8" title="iOS Glosbe App" id="iosBadge"></a><span id="adProvider"></span></div></div></nav></div></footer><script async="async" src="/resources/js/bundle-1c2206f17e.min.js"></script><script async="async" src="/dict.js"></script><!-- host: host23.glosbe.com ; --></body></html>
 

Latest revision as of 15:40, 14 July 2019

Glosbe's example sentences of hatimi [1]

 1. Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar hatimi:
  1. Ɗan rago ya buɗe hatimi na bakwai.
   The Lamb opens the seventh seal. [2]

  2. 2:6) Sun sami wannan matsayin domin an yi musu ‘hatimi da ruhu mai tsarki na alkawari wanda shi ne tabbacin gādonsu,’ wato “begen da ke cikin sama” da aka ajiye dominsu.—Afis.
   2:6) They occupy this spiritual position because they have been ‘sealed with the promised holy spirit, which is a token in advance of their inheritance,’ that is, ‘the hope reserved for them in the heavens.’ —Eph. [3]

  3. Mene ne manzo Bulus yake nufi sa’ad da ya ce yana ɗauke da “tabban lalas, hatimi na Yesu,” a jikinsa? —Galatiyawa 6:17.
   To what was the apostle Paul referring when he said that he bore on his body “the brand marks of a slave of Jesus”? —Galatians 6:17. [4]

  4. Wane darasi za mu iya koya daga “hatimi” da Bulus ya yi kwatanci da shi?
   What lesson can we learn from theseal” in Paul’s illustration? [5]

  5. BUƊE HATIMI NA BAKWAI YA KAI GA BUSA ƘAHO NA BAKWAI
   THE OPENING OF THE SEVENTH SEAL LEADS TO SEVEN TRUMPET BLASTS [6]

  6. Kuma an zana rubutu irin ta hatimi a kansa: “Mai-tsarki na Ubangiji.”
   Engraved upon it were the words: “Holiness belongs to Jehovah.” [7]

  7. (b) A yaushe ne za a yi wa shafaffu hatimi na ƙarshe?
   (b) When do anointed ones receive their final sealing? [8]

  8. Manzo Yohanna ya ce sai an buga wa “bayin Allahnmu” wato, shafaffu, hatimi na ƙarshe tukuna.
   One key event is described by the apostle John —the final sealing of the anointed “slaves of our God.” [9]

  9. A maimakon haka, za su sami hatimi na ƙarshe kafin su mutu ko kuma gab da farawar ƙunci mai girma.—R. Yoh.
   Instead, they will receive their final sealing either before they die or before the outbreak of the great tribulation. —Rev. [10]

  10. In ji saƙo na huɗu, Jehobah zai “hallaka ƙarfin mulkoki na al’ummai” kuma ya mai da Gwamna Zerubbabel “kamar hatimi.”—Haggai 2:14, 19, 22, 23.
   As stated in the fourth message, Jehovah shall “annihilate the strength of the kingdoms of the nations” and set Governor Zerubbabel as “a seal ring.” —Haggai 2:14, 19, 22, 23. [11]

  11. Sa’ad da aka buɗe hatimi na ɗaya zuwa na huɗu, sai mahaya dawaki na alama suka shiga duniya.
   With the opening of the first four seals, symbolic horsemen charge onto the world scene. [12]

  12. Wani mala’ika ya ce masa: “Daniyel, ka kulle zantattukan, ka rufe littafin da hatimi, har kwanakin ƙarshe.”
   An angel told him: “Daniel, keep the words secret, and seal up the book until the time of the end.” [13]

  13. (Zabura 36:9) ‘Sa’ad da hasken safiya ta kama iyakan duniya,’ Allah ya ce, “ta sāke kamar ɗanyar ƙasa da aka buga mata hatimi, ta fito a fili sai ka ce launin riga.”
   (Psalm 36:9) ‘When the morning light takes hold on the ends of the earth,’ God says, ‘the earth transforms itself like clay under a seal, and things take their station as in clothing.’ [14]

  14. Don ƙarin bayani game da bambancin buga wa shafaffu hatimi na farko da kuma na ƙarshe, ka duba Hasumiyar Tsaro ta 1 ga Janairu, 2007, shafuffuka na 30-31 na Turanci.
   For a discussion of the difference between the initial sealing of members of the anointed and their final sealing, see the January 1, 2007, issue of The Watchtower, pages 30-31. [15]

  15. Sa’ad da take furta ƙaunarta ga makiyayin, ta ce: “Sa ni kamar hatimi a bisa zuciyarki, kamar hatimi a hannunki: gama ƙauna tana da ƙarfi kamar mutuwa; . . .
   Moved to express her feelings for the young shepherd, she said: “Place me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm; because love is as strong as death is . . . [16]

  16. 12 Kafin Yesu ya halaka ƙungiyar Shaiɗan da ake gani a duniya, waɗanda suka rage a cikin 144,000 da suke cikin Isra’ila ta ruhaniya za su karɓi hatimi na ƙarshe.
   12 Before Jesus comes against Satan’s visible organization, the last of the 144,000 members of spiritual Israel will receive the final sealing. [17]

  17. An saka ‘hatimi’ a kan annabcin da Daniel ya rubuta har sai wannan lokacin.
   The very prophecy Daniel recorded was “sealed up” until that time. [18]

  18. Bayan da ya ambata irin gurɓatarwa da ’yan ridda suke yi wa wasu a cikin ikilisiya, Bulus ya ce: “Amma tushe mai-tsayawa na Allah ya tabbata, da shi ke yana da wannan hatimi, Ubangiji ya san waɗanda ke nasa: da kuma, Dukan wanda ya ambaci sunan Ubangiji shi rabu da [“mugunta,” LMT].”—2 Tim.
   After referring to the spiritual harm that apostates were already inflicting upon some within the congregation, Paul wrote: “Despite that, the solid foundation of God remains standing, having this seal, ‘Jehovah knows those who belong to him,’ and, ‘Let everyone calling on the name of Jehovah renounce unrighteousness.’” —2 Tim. [19]

  19. Za a buga wa waɗanda suka mutu da aminci hatimi na ƙarshe a lokacin mutuwarsu kafin a soma ƙunci mai girma.
   Those who die faithful before the great tribulation begins will have received their final sealing by the time of their death. [20]

  20. Yayin da nufin Allah ya ci gaba, Ɗan Tunkiyar, Yesu Kristi, ya karɓi naɗaɗɗen littafi da hatimi guda bakwai.
   As God’s purpose moves forward, the Lamb, Jesus Christ, receives a scroll with seven seals. [21]

  21. 9 Wane darasi za mu koya daga “hatimi” da Bulus ya ambata a kwatancinsa?
   9 What lesson can we learn from theseal” in Paul’s word picture? [22]

  22. Me ya sa muka ce haka? Don a lokacin za a buga wa shafaffu hatimi na ƙarshe.
   It would seem so, for by that time the anointed will have received their final sealing. [23]


Retrieved July 14, 2019, 11:40 am via glosbe (pid: 18144)