Difference between revisions of "Talk:refused"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with "<html><img align=right src="FILE"/></html>Category:TODOCategory:GlosbeTODOen <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/...")
 
m (Quick edit: appended Category:Glosbe (pid:7131))
 
Line 1: Line 1:
<html><img align=right src="FILE"/></html>[[Category:TODO]][[Category:GlosbeTODOen]]
 
  
<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat">
+
==[[Category:Glosbe]][[:Category:Glosbe|Glosbe]]'s example sentences of [[refused]] [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]==
<html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/><meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"/><meta content="&amp;copy; 2013 Glosbe Pafieniuk i Stawinski sp. j." name="copyright"/><meta content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE" name="SKYPE_TOOLBAR"/><meta value="notranslate" name="google"/><meta content="en" id="X-fromLang" name="X-fromLang"/><meta content="true" id="X-topword" name="X-topword"/><meta content="ha" id="X-destLang" name="X-destLang"/><meta content="refused" id="X-phrase" name="X-phrase"/><link href="/resources/apple-touch-icon-57x57.png?v=2" sizes="57x57" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-60x60.png?v=2" sizes="60x60" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-72x72.png?v=2" sizes="72x72" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-76x76.png?v=2" sizes="76x76" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-114x114.png?v=2" sizes="114x114" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-120x120.png?v=2" sizes="120x120" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-144x144.png?v=2" sizes="144x144" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-152x152.png?v=2" sizes="152x152" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-180x180.png?v=2" sizes="180x180" rel="apple-touch-icon"/><link sizes="32x32" href="/resources/favicon-32x32.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="192x192" href="/resources/android-chrome-192x192.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="96x96" href="/resources/favicon-96x96.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="16x16" href="/resources/favicon-16x16.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link href="/resources/manifest.json?v=2" rel="manifest"/><link color="#5bbad5" href="/resources/safari-pinned-tab.svg?v=2" rel="mask-icon"/><meta content="Glosbe" name="apple-mobile-web-app-title"/><meta content="Glosbe" name="application-name"/><meta content="#da532c" name="msapplication-TileColor"/><meta content="/resources/mstile-144x144.png?v=2" name="msapplication-TileImage"/><meta content="#ffffff" name="theme-color"/><script>
+
# Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar [[refused]]:
      window.siteUrl = "/";
+
##''In 1952, Ádám, who by now was 29 years of age and married with two children, was arrested and charged when he once again '''[[refused]]''' military service.'' <br> A shekara ta 1952, Ádám, ɗan shekara 29 a lokacin ya yi aure da yara biyu, aka kama shi aka tuhume shi da laifin '''[[ƙin]]''' aikin soja. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.executionContext = "/";
+
##''Jesus’ intellect, his judgment, and even his level of God-given authority exceeded that of anyone on earth; yet, he '''[[refused]]''' to involve himself in this matter, since he had not been granted the particular authority to do so.'' <br> Fahimin Yesu, hukuncinsa, da kuma iyakar iko da Allah ya ba shi ya fi na kowane mutum a duniya; duk da haka, ya '''[[ki]]''' ya saka baki cikin wannan al’amari, tun da ba a ba shi ainihin ikon ya yi haka ba. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.siteHost = "glosbe.com";
+
##''Job '''[[refused]]''' to turn his back on Jehovah, even when he did not understand why things had suddenly gone wrong.'' <br> Ayuba ya '''[[ƙi]]''' ya juya wa Jehobah baya, duk da cewa bai fahimci dalilin da ya sa abubuwa suka same shi ba. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.logged=false;
+
##''When he '''[[refused]]''', the camp commander contacted Heinrich Himmler, head of the SS (Schutzstaffel, Hitler’s elite guard), and asked permission to execute Dickmann in the presence of all other camp inmates.'' <br> Da ya '''[[ƙi]]''', sai shugaban sansanin ya je wajen Heinrich Himmler shugaban SS (Schutzstaffel, rukuni mai girma na masu tsaron Hitler), ya nemi izini ya kashe Dickmann a gaban dukan sauran fursunoni na sansanin. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.phrasesAutosuggestUrl = "/ajax/phrasesAutosuggest";
+
##''12 The Scriptures tell us: “By faith Moses, when grown up, '''[[refused]]''' to be called the son of Pharaoh’s daughter, choosing to be mistreated with the people of God rather than to have the temporary enjoyment of sin, because he considered the reproach of the Christ to be riches greater than the treasures of Egypt, for he looked intently toward the payment of the reward.” —Heb.'' <br> 12 Littafi Mai Tsarki ya gaya mana: “Ta wurin bangaskiya Musa, sa’anda ya yi girma, ya '''[[ƙi yarda]]''' a ce da shi ɗan ɗiyar Fir’auna; yana gwammace a wulakance shi tare da mutanen Allah, da ya ji daɗin nishatsin zunubi domin ’yan kwanaki; yana maida zargi domin Kristi wadata ne mafi girma bisa ga dukiyar Masar: gama yana sauraron sakamakon.”—Ibran. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.hide_a_d = false;
+
##''11:20) Israel’s opponents '''[[refused]]''' to acknowledge that God was fighting for Israel, and that led to their defeat.'' <br> 11:20, Littafi Mai Tsarki) Magabtan Isra’ila sun '''[[ki]]''' su amince cewa Allah yana yaki a madadin mutanensa kuma hakan ya sa an halaka su. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.google_analytics_uacct = "UA-13110733-11";
+
##''However, three Hebrews —Shadrach, Meshach, and Abednego— '''[[refused]]''' to bow to the image, even on pain of death. —Daniel, chapter 3.'' <br> Amma, Ibraniyawa uku, Shadrach, Meshach, da Abednego, '''[[suka ƙi]]''' yin sujada, har a bakin ransu.—Daniel, sura ta 3. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
    </script><title>Refused in Hausa - English-Hausa Dictionary - Glosbe</title><meta content="refused,English,Hausa,dictionary,translation" name="keywords"/><meta content="refused translation in English-Hausa dictionary" name="description"/><link href="https://glosbe.com/en/ha/refused?tmmode=MUST&stem=false" hreflang="x-default" rel="alternate"/><meta content="website" property="og:type"/><meta content="https://glosbe.com/fb_logo.png" property="og:image"/><meta content="https://glosbe.com" property="og:url"/><meta content="Glosbe" property="og:site_name"/><meta content="100009366509468,1652235182" property="fb:admins"/><meta content="270673349614237" property="fb:app_id"/><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/115615389468755918533"/><link href="/OpenSearch.aspx?from=en&dest=ha" title="Dictionary (English → Hausa)" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"/><script>
+
##''Job '''[[refused]]''' to give in; we can do the same.'' <br> Ayuba '''[[ya]]''' kasance da aminci sosai, mu ma za mu iya yin hakan. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver = {};
+
##''Father and Mother '''[[refused]]''', and our captors said, “You will never return home.”'' <br> Mama da Baba '''[[suka ƙi]]''', kuma sojojin suka ce, “Ba za ku taɓa koma gida ba.” [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit = [];
+
##''When they '''[[refused]]''', Jesus went ahead and healed the man.'' <br> Da suka '''[[ƙi]]''' su ce '''[[uffan]]''', sai Yesu ya ci gaba ya warkar da mutumin. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  function loadAfterInit(scriptIdOrUrl) {
+
##''11:23-29) Yet, he '''[[refused]]''' to give up, and his example strengthened others.'' <br> 11: 23-29) Amma Bulus '''[[bai]]''' karaya ba kuma misalinsa ya ƙarfafa wasu su jure. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit.push(scriptIdOrUrl);
+
##''(1 Corinthians 15:8-10) Those whom Paul described as “superfine apostles,” as well as other opposers, '''[[refused]]''' to accept Paul and his reasoning from the Scriptures.'' <br> (1 Korantiyawa 15:8-10) Waɗanda Bulus ya kwatanta a matsayin “mafifitan manzannin” da kuma sauran ’yan adawa, '''[[sun ƙi]]''' su karɓi Bulus da mahawararsa na Nassosi. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  }
+
##''I even '''[[refused]]''' to be photographed.'' <br> Kai, ba na '''[[ma]]''' bari a ɗauki hotona. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
</script><script>var adsenseAdClientId = "ca-pub-3314662261394816", isVulgar = hide_a_d || false;</script><script>(function(){window.onerror=function(l,d,r,u,t){window.onerror=null;try{if(window.XMLHttpRequest){var m=new XMLHttpRequest;m.open("GET","/jserr?e="+encodeURIComponent(l)+"&p="+encodeURIComponent(window.location.toString())+"&a="+encodeURIComponent(navigator.userAgent)+"&u="+encodeURIComponent(d)+"&l="+encodeURIComponent(r)+"&s="+encodeURIComponent(t),!0);m.send()}}catch(v){"console"in window&&console.error(v)}}})();(function(l,d){"object"===typeof exports&&"undefined"!==typeof module?d(exports):"function"===typeof define&&define.amd?define(["exports"],d):d(l.glosbeAds={})})(this,function(l){function d(c,b){function a(){this.constructor=c}w(c,b);c.prototype=null===b?Object.create(b):(a.prototype=b.prototype,new a)}function r(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-gid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(1E4*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-gid",c));return""+c}catch(b){return"10001"}}function u(){try{var c=
+
##''Some scholars suggest that the queen '''[[refused]]''' to obey because she chose not to degrade herself before the king’s drunken guests.'' <br> Wasu manazarta sun ce wataƙila sarauniyar ta '''[[ƙi]]''' yin biyayya ne domin ba ta son ta zubar da mutuncinta a gaban bakin sarki da suke cikin maye. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
localStorage.getItem("roxot-sid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-sid",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function t(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-deep");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-deep",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function m(){x||(x=""+(1+Math.floor(100*Math.random())));return x}function v(c){var b=0;A.forEach(function(a,h){return b=a[0]<c?h:b});return A[b][1]}var w=function(c,b){w=
+
##''After the Syrian army chief Naaman was healed of his leprosy, he offered gifts to the prophet Elisha, who '''[[refused]]''' them.'' <br> Alal misali, sa’ad da annabi Elisha ya warƙar da wani sojan Suriya mai suna Na’aman daga kuturtarsa, sojan ya ba shi kyauta amma annabin ya '''[[ƙi]]''' karɓa. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(a,b){a.__proto__=b}||function(a,b){for(var c in b)b.hasOwnProperty(c)&&(a[c]=b[c])};return w(c,b)},q=function(){function c(b,a,h){this.window=b;this.config=a;this.isRequestedByUser=h}c.prototype.installScript=function(b){var a=document.createElement("script");a.src=b;a.async=!0;this.window.document.head.appendChild(a)};c.prototype.initializeWindowObject=function(b,a){var h=this.window;h[b]=h[b]||a;return h[b]};return c}(),y=[{name:"prebidAndAmazon",
+
##''She may mention that if she attended and '''[[refused]]''' to share in some act, it might cause him embarrassment, so in that sense her not attending might be best for him.'' <br> Tana iya gaya masa cewa zai ji kunya idan ta je kuma '''[[ba]]''' ta sa hannu cikin wasu ayyukan ba, saboda haka zai fi kyau idan ba ta je ba. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
partnersCount:2,prebid:!0,amazon:!0}],B=10>11*Math.random(),x=null,D=function(c){function b(){var a=null!==c&&c.apply(this,arguments)||this;a.screenWidth=0;a.screenHeight=0;a.adsFetched=!1;a.hbBiddingPartnersWithBids=0;a.matchingSlotConfigs=[];a.configType=y[0];a.addExperimentTargeting=20>100*Math.random();a.init=function(){a.screenHeight=window.innerHeight;a.screenWidth=window.innerWidth;a.configType=y[Math.floor(Math.random()*y.length)];a.installScript("https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js");
+
##''However, Jacob '''[[refused]]''', saying: “My son will not go down with you men, because his brother is dead and he has been left by himself.'' <br> Amma, Yakubu ya '''[[ƙi]]''' yana cewa: “Ɗana ba zai gangara tare da ku ba, ga ɗan’uwansa ya rasu, shi kaɗai kuwa ya ragu. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
a.googletag=a.initializeWindowObject("googletag",{cmd:[]});a.configType.prebid&&(a.installScript("/prebid.js"),a.initializeWindowObject("pbjs",{que:[]}));a.configType.amazon&&(a.installScript("//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"),a.initializeWindowObject("apstag",{init:function(){window.apstag._Q.push(["i",arguments])},fetchBids:function(){window.apstag._Q.push(["f",arguments])},setDisplayBids:function(){},targetingKeys:function(){return[]},_Q:[]}));a.configure()};a.configure=function(){function b(a){return void 0!==
+
##''Those who '''[[refused]]''' to give up the misuse of tobacco were to be disfellowshipped.'' <br> Duk waɗanda suka '''[[ƙi]]''' daina shan taba za a yi musu yankan zumunci. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
a}function c(a){if(!n.adsFetched){if(!a&&(n.hbBiddingPartnersWithBids++,n.hbBiddingPartnersWithBids<n.configType.partnersCount))return;n.adsFetched=!0;var b=window;b.googletag&&b.googletag.cmd.push(function(){var a=b.apstag,c=b.pbjs,h=b.googletag;a&&a.setDisplayBids&&a.setDisplayBids();c&&c.setTargetingForGPTAsync&&c.setTargetingForGPTAsync();h&&h.pubads().refresh()})}}function f(){k.cmd.push(function(){c(!1)})}function e(a){k.cmd.push(function(){c(!1)})}var g=a.config.adPlacementConfigs.map(function(b){var c;
+
##''Nehemiah '''[[refused]]''' to be intimidated and calmly continued in his God-assigned work.'' <br> Nehemiya ya '''[[ƙi]]''' ya tsorata kuma ya ci gaba da aikin da Allah ya ce ya yi. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
b.sizes.forEach(function(h){if(void 0===c){var e=h.constraints;0<e.x&&e.x>a.screenWidth||0<e.y&&e.y>a.screenHeight||e.maxX&&e.maxX<a.screenWidth||e.maxY&&e.maxY<a.screenHeight||(c={name:b.name,config:h})}});return c}).filter(b);a.matchingSlotConfigs=g;var p=window,z=p.pbjs,k=p.googletag,p=p.apstag,n=a;k.cmd.push(function(){0<n.configType.partnersCount&&k.pubads().disableInitialLoad();g.forEach(function(a){var b=a.config;k.defineSlot(b.adManager.path,b.adManager.sizes,a.name).addService(k.pubads())});
+
##''11 Job became profoundly discouraged, although he '''[[refused]]''' to curse God, as his wife urged him to do.'' <br> 11 Ayuba ya yi sanyin gwiwa sosai, ko da yake ya '''[[ƙi]]''' ya la’anta Allah kamar yadda matarsa ta umurce shi. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
k.pubads().enableSingleRequest();k.pubads().setTargeting("headerBidding",n.configType.name);if(B){var a=m();k.pubads().setTargeting("roxot-group-id",r()).setTargeting("roxot-sector-id",u()).setTargeting("roxot-deep",t()).setTargeting("roxot-event-group-id",m()).setTargeting("roxot-event",a).setTargeting("roxot-event-deep",m()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2",
+
##''Yet, David '''[[refused]]'''.'' <br> Duk da haka, Dauda ya '''[[ƙi]]'''. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
"0").setTargeting("priceTier","tier0");"99"===a&&k.pubads().setTargeting("priceTier","tier0")}else k.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("priceTier","tier0");k.pubads().addEventListener("slotOnload",function(a){var b=a.slot;a=a.slot.getHtml();0<a.indexOf("glosbeAds")&&0<a.indexOf("unfilled")&&n.adSlotEmpty(b)});k.enableServices()});if(a.configType.prebid){var d=g.map(function(a){a=a.config;return a.headerBidding?{code:a.adManager.path,mediaTypes:{banner:{sizes:a.headerBidding.sizes}},
+
##''2 As the psalmist Asaph acknowledged, however, the Israelites “did not keep the covenant of God, and in his law they '''[[refused]]''' to walk.”'' <br> 2 Kamar yadda mai zabura Asaph ya faɗa, Isra’ilawa “ba su kiyaye alkawarin Allah ba, suka '''[[ƙi]]''' yin tafiya cikin shari’assa.” [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
bids:a.headerBidding.bids}:void 0}).filter(b);z.que.push(function(){z.addAdUnits(d);z.requestBids({bidsBackHandler:f,timeout:4E3})})}if(a.configType.amazon){var l=g.map(function(a){var b=a.config;return{slotID:a.name,slotName:b.adManager.path,sizes:b.adManager.sizes}}).filter(b);p.init({pubID:"a4e1e904-5742-451f-aca0-c9d90b1d9c39",adServer:"googletag"});p.fetchBids({slots:l,timeout:4E3},e)}0<a.configType.partnersCount&&setTimeout(function(){return c(!0)},4E3)};a.display=function(b,c,f){var e=a.googletag;
+
##''Trajan praised Pliny’s handling of the cases brought before him and directed that Christians who '''[[refused]]''' to worship Roman gods be executed.'' <br> Trajan ya yaba wa Pliny game da yadda yake zartar da hukunci da aka kawo a gabansa kuma ya ba da umurni a kashe Kiristoci da suka '''[[ƙi]]''' su bauta wa allolin Roma. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
e.cmd.push(function(){e.display(b)});c=null;for(var g=0;g<a.matchingSlotConfigs.length;g++)if(a.matchingSlotConfigs[g].name===b){c=a.matchingSlotConfigs[g];break}return c?("parent"===c.config.sticky&&f&&f.parentNode&&f.parentNode.setAttribute("style","position: sticky; top: 0px;"),c.config):null};a.adSlotEmpty=function(b){var c=a.matchingSlotConfigs,f=b.getSlotElementId(),e=document.getElementById(f),g=window.googletag;0>b.getHtml().indexOf("glosbeAds")||b.destroyed||(g.destroySlots([b]),b.destroyed=
+
##''As foretold, Jesus ‘was despised and considered to be of no account’ by those who '''[[refused]]''' to believe the evidence.'' <br> Kamar yadda aka annabta, mutane da yawa marasa imani sun tsane Yesu kuma sun yi tunani '''[[cewa]]''' shi marar amfani ne. [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
!0,c.find(function(a){if(a.name!==f)return!1;var b=(e.getAttribute("data-adTier")||"tier0").replace("2","3").replace("1","2").replace("0","1");if("tier3"===b)return!1;var c=a.config.adManager.path.replace("general-au",b);e.setAttribute("data-adTier",b);a=g.defineSlot(c,a.config.adManager.sizes,f).addService(g.pubads());B?(c=m(),g.pubads().setTargeting("roxot-group-id",r()).setTargeting("roxot-sector-id",u()).setTargeting("roxot-deep",t()).setTargeting("roxot-event-group-id",m()).setTargeting("roxot-event",
+
##''“By faith Moses, when grown up, '''[[refused]]''' to be called the son of Pharaoh’s daughter.”'' <br> Littafi Mai Tsarki ya ce: “Ta wurin bangaskiya Musa, sa’anda '''[[ya]]''' yi girma, ya '''[[ƙi yarda]]''' a ce da shi ɗan ɗiyar Fir’auna.” [https://glosbe.com/en/ha/refused?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
c).setTargeting("roxot-event-deep",m()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2","0").setTargeting("priceTier",b).setTargeting("experiment3","0"),"99"===c&&g.pubads().setTargeting("priceTier",b)):(g.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("headerBidding","tier"),.5>Math.random()?g.pubads().setTargeting("priceTier",
 
b).setTargeting("experiment3","1"):g.pubads().setTargeting("priceTier","tier0").setTargeting("experiment3","2"));g.display(a);g.pubads().refresh([a]);return!0}))};return a}d(b,c);return b}(q),E=function(c){function b(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}d(b,c);b.prototype.init=function(){this.installScript("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js");this.adsbygoogle=this.initializeWindowObject("adsbygoogle",[])};b.prototype.display=function(a,b,c){var f=this,e=window.innerWidth,
 
g=window.innerHeight;b=this.config.adPlacementConfigs.find(function(b){return b.name===a});if(!b)return null;var d=!1,l=null;b.sizes.forEach(function(a){var b=a.constraints;d||0<b.x&&b.x>e||0<b.y&&b.y>g||b.maxX&&b.maxX<e||b.maxY&&b.maxY<g||!a.adSenseSlotId||(l=a,d=!0,f.createAd(a.adSenseSlotId,a.slotSize.x,a.slotSize.y,c))});return l};b.prototype.createAd=function(a,b,c,f){var e=window.document.createElement("ins");e.setAttribute("class","adsbygoogle");e.setAttribute("style","display:inline-block;width:"+
 
b+"px;height:"+c+"px");e.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-3314662261394816");e.setAttribute("data-ad-slot",""+a);f.appendChild(e);a=window.document.createElement("script");a.innerText="(window['adsbygoogle'] = window.adsbygoogle || []).push({})";f.appendChild(a)};return b}(q),A=[[0,0],[200,1],[320,2],[728,3]],q=function(){function c(b){this.providerNameSet=!1;var a=window.location.search;if(a){var c=a.indexOf("adProvider=");if(0<c)try{window.localStorage&&window.localStorage.setItem("adProvider",
 
a.substr(c+11))}catch(d){}}a=this.getProvider(b);c=a.isRequestedByUser;this.providerName=a.choosenProvider.provider;switch(this.providerName){case "AdManager":this.adsDisplayingService=new D(window,b,c);break;case "AdSense":this.adsDisplayingService=new E(window,b,c);break;default:throw Error("Unknown ads displaying service");}this.adsDisplayingService.init();var f=this;setTimeout(function(){f.displayProviderName()},5E3)}c.prototype.display=function(b,a,c){if(c){if(this.countAdsOnTheSameScreenWithAd(c)>=
 
v(window.innerWidth))return null;if(b=this.adsDisplayingService.display(b,a,c))c.classList.add("adSlotDisplaying"),c.classList.add("adContainer"),a="width:"+b.slotSize.x+"px;height:"+b.slotSize.y+"px;margin:auto;margin-bottom:10px;text-align:center;",b.clearStyles&&(a+="background: none; box-shadow: none;"),c.setAttribute("style",a)}};c.prototype.getProvider=function(b){var a,c=!0;(a=this.getProviderByCookie(b))||(a=this.getProviderByLocalStorageKey(b));a||(c=!1,a=this.getProviderFromConfiguration(b));
 
this.storeChoosenProviderInCookie(a);return{choosenProvider:a,isRequestedByUser:c}};c.prototype.getProviderByCookie=function(b){var a;try{var c=/adProvider[^;]+/.exec(document.cookie),d=decodeURIComponent(c?c.toString().replace(/^[^=]+./,""):"");d&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===d}))}catch(f){}return a};c.prototype.storeChoosenProviderInCookie=function(b){document.cookie="adProvider="+b.provider};c.prototype.getProviderByLocalStorageKey=function(b){var a;try{if(window.localStorage){var c=
 
window.localStorage.getItem("adProvider");c&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===c}))}}catch(d){}return a};c.prototype.getProviderFromConfiguration=function(b){var a,c=0;b.adProviders.forEach(function(a){return c+=a.weight});var d=0,f=Math.random();b.adProviders.forEach(function(b){d<f&&(a=b);d+=b.weight/c});a||(a=b.adProviders[0]);return a};c.prototype.displayProviderName=function(){if(!this.providerNameSet){var b=document.getElementById("adProvider");b&&(b.innerText=this.providerName.replace("Ad",
 
""));this.providerNameSet=!0}};c.prototype.countAdsOnTheSameScreenWithAd=function(b){if(!window)return 0;var a=window.document.querySelectorAll(".adSlotDisplaying"),c=window.innerHeight,d=b.getBoundingClientRect();b=[];for(var f=0;f<a.length;f++)b.push(a.item(f));return b.filter(function(a){if(a.classList.contains("sticky"))return!0;a=a.getBoundingClientRect();return Math.min(Math.abs(a.bottom-d.bottom),Math.abs(a.top-d.top),Math.abs(a.bottom-d.top),Math.abs(a.top-d.bottom))<=c}).length};return c}(),
 
C=new q({adProviders:[{provider:"AdManager",weight:1}],adPlacementConfigs:[{name:"topBanner",sizes:[{constraints:{x:970,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/970x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/728x0"},
 
adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:468,y:60},slotSize:{x:468,y:100},adManager:{sizes:[[468,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/468x0"},adSenseSlotId:"4006213617",headerBidding:{sizes:[[468,60]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:320,y:0},slotSize:{x:320,y:100},adManager:{sizes:[[320,
 
100]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/320x0"},adSenseSlotId:"5517970012",headerBidding:{sizes:[[320,100]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945227}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:234,y:0},slotSize:{x:234,y:230},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"},{constraints:{x:0,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/unknown"},adSenseSlotId:"1168743101"}]},
 
{name:"rightSidebarFirstBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},sticky:"parent",adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/336x280"},adSenseSlotId:"7469147210",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945230}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601565"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/160x600"},adSenseSlotId:"8877179519",
 
headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945232}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600527"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"rightSidebarSecondBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/336x280"},adSenseSlotId:"2759746016",headerBidding:{sizes:[[336,
 
280],[300,250]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601566"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/160x600"},adSenseSlotId:"5033807475",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601570"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"wordDetailsPageBottom",
 
sizes:[{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:280},clearStyles:!0,adSenseSlotId:"3454993033",adManager:{sizes:[[336,280],[728,90]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/728x0"},headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945233}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600529"}}]}},{constraints:{x:320,y:0,maxX:727},slotSize:{x:320,y:250},adManager:{sizes:[[300,100],[300,250],[320,50]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/320x0-727x0"},adSenseSlotId:"3235555082",headerBidding:{sizes:[[320,
 
100],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945228}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601569"}}]}},{constraints:{x:234,y:0,maxX:319},slotSize:{x:234,y:60},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"}]}]});window.glosbeads=function(c,b){C.display(c,c,b)};l.GlosbeAds=q;l.glosbeAds=C;Object.defineProperty(l,"__esModule",{value:!0})});
 
</script><noscript><style>.jsonly{display:none !important}.nojsvisible{display:block !important}</style></noscript><link href="/resources/css/bundle-e945d4e1c8.min.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
 
    <!--[if IE 7]>     
 
  <link rel="stylesheet" href="/resources/css-conditional/fontello-ie7.css"/>
 
<![endif]-->
 
    <!--[if lt IE 9]>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
 
    <![endif]-->
 
    <script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js" async="async"></script></head><body><div class="navbar navbar-inverse headerNavbar"><div class="navbar-inner"><div id="headerContainer" class="container"><a data-target=".nav-collapse" data-toggle="collapse" class="btn btn-navbar jsonly"><span class="fa-menu"></span></a><a id="logo" class="brand sprite sprite-glosbe3_logo" href="/"><span>Glosbe</span></a><div id="topCollapseNavContainer" class="nav-collapse collapse"><ul class="nav pull-right"><li><div><a rel="nofollow" class="btn dropdown-toggle btn-small btn-inverse" href="/locale"><span>English</span></a></div></li><li id="nav-recent-dictionaries-link"><a rel="nofollow" href="/settings"><span class="fa-cog">&nbsp;</span></a></li><li><a rel="nofollow" class="navbar-link " href="/loginRedirectInternal?returnurl=http%3a%2f%2fglosbe.com%2fen%2fha%2frefused%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse">Log in</a></li></ul></div></div></div><div class="top-page-stmt" id="cookie-statement"><span>Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.</span><a rel="nofollow" href="/settings/accept-cookie?source=%2fen%2fha%2frefused%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse" id="close-cc-bar">Got it</a></div></div><div class="container"><div class="breadcrumb"><div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Dictionary</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en" rel="v:url" property="v:title">Dictionary English</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en/ha" rel="v:url" property="v:title">English-Hausa Dictionary</a></span></span></span></span></span></div></div><div class="adContainer" id="topBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("topBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("topBanner", "topBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="container"><div class="row-fluid"><div class="span3"><div class="sidebar-nav"><div class="contentBox sidebar"><div class="visible-phone" id="languageSwapPhone"><strong>English
 
  
    <a title="Hausa English" class="btn btn-mini" href="/ha/en"><i class="fa-exchange"></i></a>
+
 
       
+
<small>Retrieved July 31, 2019, 11:41 am via glosbe (pid: 7131)</small>
        Hausa</strong><a input="" from="" lang="en" class=" jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><div class="searchBoxSmall" dir="ltr" id="search_bar"><div class="hidden-phone" id="languageSwap">
 
      English
 
      <a title="Press CTRL+SPACE to swap" class="btn btn-mini" href="/ha/en" id="languageSwapLink"><i class="fa-exchange"></i></a> Hausa
 
    </div><div class="" id="search_container"><form class="dictionariesListContainer" autocomplete="off" method="get" action="/en/ha"><div class="search-buttons"><div class="btn-group"><button title="search" class="btn btn-primary" id="navigateToWordButton">
 
&nbsp;
 
<i class="fa-search "></i></button><button data-toggle="dropdown" class="btn dropdown-toggle btn-primary jsonly"><span class="caret"></span></button><ul id="recentDictionariesDropdown" class="dropdown-menu pull-right"><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;en:ha&apos;)">English - Hausa</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:en&apos;)">Hausa - English</a></li></ul></div></div><div class="search-input-container"><input id="wordinput" name="q" placeholder="English - Hausa Dictionary" maxlength="2000" x-webkit-grammar="builtin:search" x-webkit-speech="x-webkit-speech" autocapitalize="off" autocorrect="off" type="text"/></div></form></div><div class="clearfix-gl"></div><div id="keyboard_container"></div><a input="" from="" lang="en" class="hidden-phone sidebar-keyboard jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><nav><div class="hidden-phone " id="wordListWidget"><ul id="wordListContainer" lang="en" dir="ltr" class="nav nav-list"><li class=""><a title="reflect in Hausa" href="/en/ha/reflect">reflect</a></li><li class=""><a title="reflection in Hausa" href="/en/ha/reflection">reflection</a></li><li class=""><a title="refresh in Hausa" href="/en/ha/refresh">refresh</a></li><li class=""><a title="refrigerator in Hausa" href="/en/ha/refrigerator">refrigerator</a></li><li class=""><a title="refuse in Hausa" href="/en/ha/refuse">refuse</a></li><li class=""><a title="region selection in Hausa" href="/en/ha/region%20selection">region selection</a></li><li class=""><a title="registered trademark symbol in Hausa" href="/en/ha/registered%20trademark%20symbol">registered trademark symbol</a></li><li class=""><a title="registered user in Hausa" href="/en/ha/registered%20user">registered user</a></li><li class=""><a title="registration in Hausa" href="/en/ha/registration">registration</a></li><li class=""><a title="registry in Hausa" href="/en/ha/registry">registry</a></li><li class=""><a title="regret in Hausa" href="/en/ha/regret">regret</a></li><li class=""><a title="relationship in Hausa" href="/en/ha/relationship">relationship</a></li><li class=""><a title="relatives in Hausa" href="/en/ha/relatives">relatives</a></li><li class=""><a title="release in Hausa" href="/en/ha/release">release</a></li><li class=""><a title="release notes in Hausa" href="/en/ha/release%20notes">release notes</a></li><li class=""><a title="reliability in Hausa" href="/en/ha/reliability">reliability</a></li></ul><div class="clearfix-gl"></div></div></nav></div></div></div><div id="scrollSpyContent" data-target="#phrasePageNav" data-spy="scroll" class="span7"><div><div lang="en" id="wordDetailsContainer" class="wordDetails dest-lang-ltr from-lang-ltr"><article><div class="contentBox"><div id="phraseTranslation" class="tpac"><div class=""><header id="pageHeader"><h1 class="text-info" id="phraseHeaderId"><span dir="ltr">refused </span><span class="titlesmall"> in Hausa</span></h1><h2 id="phraseSubHeaderId">translation and definition &quot;<span dir="ltr">refused</span>&quot;,
 
      English-Hausa Dictionary &nbsp;online</h2></header><div class="clearfix-gl"></div><div id="add-translation-container"></div><h3><span class="" dir="ltr">refused </span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/cQ168552_wikipedia-commons-7-75-En-us-refused.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/cQ168552_wikipedia-commons-7-75-En-us-refused.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to refused " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/Gh30352_En-us-refused.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/Gh30352_En-us-refused.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to refused " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/hX216723_refused.mp3.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/hX216723_refused.mp3.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to refused " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span></h3><div class="defmetas"><span class="defmeta">Type:</span><span> verb; </span></div><div class="meaningContainer hide-3rd"><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Simple past tense and past participle of refuse.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener "><i>simple past tense and past participle of [i]refuse</i>[/i]</div></div><div class="less-reliable well well-small"><h3>Less reliable translations <a rel="nofollow" href="/reader-faq#second-step"><i class="fa-help-circled"></i></a></h3><div>We don't have straight translations, but we <em>think</em> one of translations given below may be right. Be careful.</div><ul><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E6%8B%92%E7%B5%95">拒絕</a>
 
    vi:<a href="/vi/vi/t%E1%BB%AB%20ch%E1%BB%91i">từ chối</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ƙí</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    vi:<a href="/vi/vi/t%E1%BB%AB%20ch%E1%BB%91i">từ chối</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Tsame hannu</div></li></ul></div><h3><span class="" dir="ltr">Refused </span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/aW216721_refused.mp3.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/aW216721_refused.mp3.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to Refused " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span></h3><div class="less-reliable well well-small"><h3>Less reliable translations <a rel="nofollow" href="/reader-faq#second-step"><i class="fa-help-circled"></i></a></h3><div>We don't have straight translations, but we <em>think</em> one of translations given below may be right. Be careful.</div><ul><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E6%8B%92%E7%B5%95">拒絕</a>
 
    vi:<a href="/vi/vi/t%E1%BB%AB%20ch%E1%BB%91i">từ chối</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ƙí</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    vi:<a href="/vi/vi/t%E1%BB%AB%20ch%E1%BB%91i">từ chối</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Tsame hannu</div></li></ul></div></div></div><div id="simmilarPhrases"><div class="adContainer" id="simmilarPhrasesBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("simmilarPhrasesBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("simmilarPhrasesBanner", "simmilarPhrasesBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="similarPhrasesContainer colapsedTable"><h3>Similar phrases in dictionary English Hausa.
 
(1)
 
</h3><dl id="simmilarPhrasesTable" class="dl-horizontal colapsedTable"><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/refuse">refuse</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">yā ƙi, ƙí</dd></div></dl></div></div></div></article><div class="contentBox"><article id="translationExamples"><div class="pull-right"><a title="enable declension aware search" rel="nofollow" href="/en/ha/refused?tmmode=MUST&stem=true#translationExamples" class="btn ">stem<s>ming</s></a></div><h3>Example sentences with "refused", translation memory</h3><div id="tm-table-container"><a data-needlogged="true" data-toggle="modal" class="add-example jsonly" role="button" href="/ajax/addExample?from=en&dest=ha#tm-table-container">add example</a><div id="tm-tab-cont"><div style="clear:both;" id="tmTable"><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9187926635380903813"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">In 1952, Ádám, who by now </span><span class="tm-p-hide1">was 29 years of </span><span class="tm-p-">age and married with two children, was arrested and charged when he once again </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> military service.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">A shekara ta 1952, Ádám, ɗan </span><span class="tm-p-hide1">shekara 29 a lokacin </span><span class="tm-p-">ya yi aure da yara biyu, aka kama shi aka tuhume shi da laifin </span><span class="tm-p-em">ƙin</span><span class="tm-p-"> aikin soja.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9138347346420807948"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Jesus’ intellect, his judgment, and even his </span><span class="tm-p-hide1">level of God-given authority </span><span class="tm-p-">exceeded that of anyone on earth; yet, he </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to involve himself in this matter, since he </span><span class="tm-p-hide1">had not been granted </span><span class="tm-p-hide0">the particular authority to do so.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Fahimin Yesu, hukuncinsa, da kuma iyakar iko da Allah ya ba </span><span class="tm-p-hide1">shi ya fi na </span><span class="tm-p-">kowane mutum a duniya; duk da haka, ya </span><span class="tm-p-em">ki</span><span class="tm-p-"> ya saka baki cikin wannan al’amari, tun da </span><span class="tm-p-hide1">ba a ba shi </span><span class="tm-p-hide0">ainihin ikon ya yi haka ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8870634356248392247"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Job </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to turn his back on Jehovah, even when he did not understand why things had </span><span class="tm-p-hide1">suddenly gone wrong.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ayuba ya </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> ya juya wa Jehobah baya, duk da cewa bai fahimci dalilin da ya sa </span><span class="tm-p-hide1">abubuwa suka same shi ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8553676724553187928"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">When he </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-">, the camp commander contacted Heinrich Himmler, head of the SS (Schutzstaffel, Hitler’s elite guard), </span><span class="tm-p-hide1">and asked permission to </span><span class="tm-p-hide0">execute Dickmann in the presence of all other camp inmates.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Da ya </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-">, sai shugaban sansanin ya je wajen Heinrich Himmler shugaban SS (Schutzstaffel, rukuni mai girma </span><span class="tm-p-hide1">na masu tsaron Hitler), </span><span class="tm-p-hide0">ya nemi izini ya kashe Dickmann a gaban dukan sauran fursunoni na sansanin.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8543565587674324456"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">12 The Scriptures tell us: “By faith Moses, when grown up, </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to be called the son of Pharaoh’s daughter, </span><span class="tm-p-hide1">choosing to be mistreated </span><span class="tm-p-hide0">with the people of God rather than to have the temporary enjoyment of sin, because he considered the reproach of the Christ to be riches greater than the treasures of Egypt, for he looked intently toward the payment of the reward.” —Heb.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">12 Littafi Mai Tsarki </span><span class="tm-p-hide1">ya gaya mana: “Ta </span><span class="tm-p-">wurin bangaskiya Musa, sa’anda ya yi girma, ya </span><span class="tm-p-em">ƙi yarda</span><span class="tm-p-"> a ce da shi ɗan ɗiyar Fir’auna; yana </span><span class="tm-p-hide1">gwammace a wulakance shi </span><span class="tm-p-hide0">tare da mutanen Allah, da ya ji daɗin nishatsin zunubi domin ’yan kwanaki; yana maida zargi domin Kristi wadata ne mafi girma bisa ga dukiyar Masar: gama yana sauraron sakamakon.”—Ibran.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8494701418153437269"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">11:20) Israel’s opponents </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to acknowledge that God was fighting for Israel, and that led to their defeat.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">11:20, Littafi Mai Tsarki) Magabtan Isra’ila sun </span><span class="tm-p-em">ki</span><span class="tm-p-"> su amince cewa Allah yana yaki a madadin mutanensa </span><span class="tm-p-hide1">kuma hakan ya sa </span><span class="tm-p-hide0">an halaka su.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8423305859241915723"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">However, three Hebrews —Shadrach, Meshach, and Abednego— </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to bow to the image, even on pain of </span><span class="tm-p-hide1">death. —Daniel, chapter 3.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Amma, Ibraniyawa uku, Shadrach, Meshach, da Abednego, </span><span class="tm-p-em">suka ƙi</span><span class="tm-p-"> yin sujada, har a bakin ransu.—Daniel, sura ta 3.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8364742872371830950"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Job </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to give in; we can do the same.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ayuba </span><span class="tm-p-em">ya</span><span class="tm-p-"> kasance da aminci sosai, mu ma za mu iya yin hakan.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8255819010538431778"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Father and Mother </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-">, and our captors said, “You will never return home.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Mama da Baba </span><span class="tm-p-em">suka ƙi</span><span class="tm-p-">, kuma sojojin suka ce, “Ba za ku taɓa koma gida ba.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8247249798501814144"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">When they </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-">, Jesus went ahead and healed the man.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Da suka </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> su ce </span><span class="tm-p-em">uffan</span><span class="tm-p-">, sai Yesu ya ci gaba ya warkar da mutumin.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8209930914408042461"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">11:23-29) Yet, he </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to give up, and his example strengthened others.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">11: 23-29) Amma Bulus </span><span class="tm-p-em">bai</span><span class="tm-p-"> karaya ba kuma misalinsa ya ƙarfafa wasu su jure.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7996480900312623665"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(1 Corinthians 15:8-10) </span><span class="tm-p-hide1">Those whom Paul described </span><span class="tm-p-">as “superfine apostles,” as well as other opposers, </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to accept Paul and his reasoning from the Scriptures.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(1 Korantiyawa 15:8-10) </span><span class="tm-p-hide1">Waɗanda Bulus ya kwatanta </span><span class="tm-p-">a matsayin “mafifitan manzannin” da kuma sauran ’yan adawa, </span><span class="tm-p-em">sun ƙi</span><span class="tm-p-"> su karɓi Bulus da mahawararsa na Nassosi.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7880336099234074336"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">I even </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to be photographed.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Kai, ba na </span><span class="tm-p-em">ma</span><span class="tm-p-"> bari a ɗauki hotona.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7797890743316620238"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Some scholars suggest that the queen </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to obey because she chose not to degrade herself before </span><span class="tm-p-hide1">the king’s drunken guests.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Wasu manazarta sun ce wataƙila sarauniyar ta </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> yin biyayya ne domin ba ta son ta zubar </span><span class="tm-p-hide1">da mutuncinta a gaban </span><span class="tm-p-hide0">bakin sarki da suke cikin maye.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7790050146292791749"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">After the Syrian army </span><span class="tm-p-">chief Naaman was healed of his leprosy, he offered gifts to the prophet Elisha, who </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> them.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Alal misali, sa’ad da annabi Elisha </span><span class="tm-p-hide1">ya warƙar da wani </span><span class="tm-p-">sojan Suriya mai suna Na’aman daga kuturtarsa, sojan ya ba shi kyauta amma annabin ya </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> karɓa.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7757327805812140511"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">She may mention that if she attended and </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to share in some act, it might cause </span><span class="tm-p-hide1">him embarrassment, so in </span><span class="tm-p-hide0">that sense her not attending might be best for him.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Tana iya gaya masa cewa zai ji kunya idan ta je kuma </span><span class="tm-p-em">ba</span><span class="tm-p-"> ta sa hannu cikin wasu ayyukan ba, saboda </span><span class="tm-p-hide1">haka zai fi kyau </span><span class="tm-p-hide0">idan ba ta je ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7756542711887732807"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">However, Jacob </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-">, saying: “My son will not go down with you men, because his brother is </span><span class="tm-p-hide1">dead and he has </span><span class="tm-p-hide0">been left by himself.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Amma, Yakubu ya </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> yana cewa: “Ɗana ba zai gangara tare da ku ba, ga ɗan’uwansa ya </span><span class="tm-p-hide1">rasu, shi kaɗai kuwa ya ragu.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7631413965679052231"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Those who </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to give up the misuse of tobacco were to be disfellowshipped.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Duk waɗanda suka </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> daina shan taba za a yi musu yankan zumunci.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7626948583765584401"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Nehemiah </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to be intimidated and calmly continued in his God-assigned work.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Nehemiya ya </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> ya tsorata kuma ya ci gaba da aikin da Allah ya ce ya yi.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7601679290865486609"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">11 Job became profoundly discouraged, although he </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to curse God, as his wife urged him to do.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">11 Ayuba ya yi sanyin gwiwa sosai, ko da yake ya </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> ya la’anta Allah kamar yadda matarsa ta umurce shi.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7430271550315608934"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Yet, David </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Duk da haka, Dauda ya </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7410035205868463220"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">2 As the </span><span class="tm-p-hide1">psalmist Asaph acknowledged, however, </span><span class="tm-p-">the Israelites “did not keep the covenant of God, and in his law they </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to walk.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">2 Kamar yadda mai </span><span class="tm-p-">zabura Asaph ya faɗa, Isra’ilawa “ba su kiyaye alkawarin Allah ba, suka </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> yin tafiya cikin shari’assa.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7327075886189155697"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Trajan praised Pliny’s handling of </span><span class="tm-p-">the cases brought before him and directed that Christians who </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to worship Roman gods be executed.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Trajan ya yaba wa Pliny game da yadda yake zartar da hukunci </span><span class="tm-p-hide1">da aka kawo a </span><span class="tm-p-">gabansa kuma ya ba da umurni a kashe Kiristoci da suka </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> su bauta wa allolin Roma.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7177026011687287079"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">As foretold, Jesus </span><span class="tm-p-">‘was despised and considered to be of no account’ by those who </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to believe the evidence.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Kamar yadda aka annabta, </span><span class="tm-p-">mutane da yawa marasa imani sun tsane Yesu kuma sun yi tunani </span><span class="tm-p-em">cewa</span><span class="tm-p-"> shi marar amfani ne.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7157909935674714168"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">“By faith Moses, when grown up, </span><span class="tm-p-em">refused</span><span class="tm-p-"> to be called the son of Pharaoh’s daughter.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Littafi Mai Tsarki ya ce: “Ta wurin bangaskiya Musa, sa’anda </span><span class="tm-p-em">ya</span><span class="tm-p-"> yi girma, ya </span><span class="tm-p-em">ƙi yarda</span><span class="tm-p-"> a ce da shi ɗan ɗiyar Fir’auna.”</span></span></span></div></div></div></div></div><div class="pagination"><ul><li><a rel="next nofollow" href="?page=2&tmmode=MUST">Next page &gt;&gt;</a></li></ul></div><div class="muted"><small>Showing page 1. Found 221 sentences matching phrase "refused".Found in 6 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. </small></div></article></div></div><div id="phraseActions" class="phraseActions pull-right btn-group hidden-phone jsonly"><a href="#" data-toggle="dropdown" class="btn btn-primary dropdown-toggle" id="phrase-actions-dropdown"><i class=" fa-plus-circled"></i>&nbsp;
 
add translation&nbsp;
 
          <span class="caret"></span></a><ul class="dropdown-menu"><li><a phrase="refused" dest="ha" from="en" rel="nofollow" class="add-translation-button" href="javascript:;"><i class="fa-plus-circled"></i>&nbsp;add translation</a></li></ul></div>
 
  <!-- adopts trademark:  ; vulgar:  ; adults:  ; personal:  ; hide: false ; -->
 
  </div></div><div class="span2"><div class="adContainer" id="rightSidebarFirstBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarFirstBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarFirstBanner", "rightSidebarFirstBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="adContainer" id="rightSidebarSecondBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarSecondBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarSecondBanner", "rightSidebarSecondBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div></div></div><div id="phrasePageNav"><script>
 
//
 
var adContainer = document.getElementById("phrasePageNav");
 
adContainer.setAttribute('style', 'position: inherit; display: block; padding-top: 2px; background: transparent; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;');// height: ' + (adToShow.height + 2) + "px; padding-top: 2px; border-top: 1px solid black; background: #f0f0f0; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;");
 
 
//</script><div class="adContainer" id="wordDetailsPageBottom"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("wordDetailsPageBottom");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("wordDetailsPageBottom", "wordDetailsPageBottom", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="clearfix-gl"></div><footer class="footer"><div class="container"><nav><div class="row-fluid"><div class="span3"><div>Links</div><a href="/">Home</a><br/><a href="/all-dictionaries">All dictionaries:
 
</a><br/><a href="/all-languages">All languages</a><br/><a href="/transliteration">Transliteration</a><br/><a href="/locale">Interface language</a></div><div class="span3"><div>Advanced</div><a rel="nofollow" href="/recent">Recent changes</a><br/><a rel="nofollow" href="/upload">Upload dictionary</a><br/><a rel="nofollow" href="/a-api">Glosbe API</a><br/><a href="/reader-faq">Reader FAQ</a><br/><a href="/editor-faq">Editor FAQ</a><br/></div><div class="span3"><div>About</div><a rel="nofollow" href="/about">About us</a><br/><a rel="nofollow" href="/partners">Partners</a><br/><a href="http://blog.glosbe.com">Blog</a><br/><a rel="nofollow" href="/contact">Contact</a><br/>
 
 
 
Terms: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_pl.pdf">pl</a><br/>
 
Privacy policy: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_pl.pdf">pl</a><br/></div><div class="span3"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud_inside.mobile.glosbedictionary" title="Glosbe Android App" class="sprite sprite-en_generic_rgb_wo_45" id="androidBadge"></a><a href="https://itunes.apple.com/us/app/glosbe-dictionary/id1240097549?mt=8" title="iOS Glosbe App" id="iosBadge"></a><span id="adProvider"></span></div></div></nav></div></footer><script async="async" src="/resources/js/bundle-1c2206f17e.min.js"></script><script async="async" src="/dict.js"></script><!-- host: host23.glosbe.com ; --></body></html>
 

Latest revision as of 15:41, 31 July 2019

Glosbe's example sentences of refused [1]

 1. Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar refused:
  1. In 1952, Ádám, who by now was 29 years of age and married with two children, was arrested and charged when he once again refused military service.
   A shekara ta 1952, Ádám, ɗan shekara 29 a lokacin ya yi aure da yara biyu, aka kama shi aka tuhume shi da laifin ƙin aikin soja. [2]

  2. Jesus’ intellect, his judgment, and even his level of God-given authority exceeded that of anyone on earth; yet, he refused to involve himself in this matter, since he had not been granted the particular authority to do so.
   Fahimin Yesu, hukuncinsa, da kuma iyakar iko da Allah ya ba shi ya fi na kowane mutum a duniya; duk da haka, ya ki ya saka baki cikin wannan al’amari, tun da ba a ba shi ainihin ikon ya yi haka ba. [3]

  3. Job refused to turn his back on Jehovah, even when he did not understand why things had suddenly gone wrong.
   Ayuba ya ƙi ya juya wa Jehobah baya, duk da cewa bai fahimci dalilin da ya sa abubuwa suka same shi ba. [4]

  4. When he refused, the camp commander contacted Heinrich Himmler, head of the SS (Schutzstaffel, Hitler’s elite guard), and asked permission to execute Dickmann in the presence of all other camp inmates.
   Da ya ƙi, sai shugaban sansanin ya je wajen Heinrich Himmler shugaban SS (Schutzstaffel, rukuni mai girma na masu tsaron Hitler), ya nemi izini ya kashe Dickmann a gaban dukan sauran fursunoni na sansanin. [5]

  5. 12 The Scriptures tell us: “By faith Moses, when grown up, refused to be called the son of Pharaoh’s daughter, choosing to be mistreated with the people of God rather than to have the temporary enjoyment of sin, because he considered the reproach of the Christ to be riches greater than the treasures of Egypt, for he looked intently toward the payment of the reward.” —Heb.
   12 Littafi Mai Tsarki ya gaya mana: “Ta wurin bangaskiya Musa, sa’anda ya yi girma, ya ƙi yarda a ce da shi ɗan ɗiyar Fir’auna; yana gwammace a wulakance shi tare da mutanen Allah, da ya ji daɗin nishatsin zunubi domin ’yan kwanaki; yana maida zargi domin Kristi wadata ne mafi girma bisa ga dukiyar Masar: gama yana sauraron sakamakon.”—Ibran. [6]

  6. 11:20) Israel’s opponents refused to acknowledge that God was fighting for Israel, and that led to their defeat.
   11:20, Littafi Mai Tsarki) Magabtan Isra’ila sun ki su amince cewa Allah yana yaki a madadin mutanensa kuma hakan ya sa an halaka su. [7]

  7. However, three Hebrews —Shadrach, Meshach, and Abednego— refused to bow to the image, even on pain of death. —Daniel, chapter 3.
   Amma, Ibraniyawa uku, Shadrach, Meshach, da Abednego, suka ƙi yin sujada, har a bakin ransu.—Daniel, sura ta 3. [8]

  8. Job refused to give in; we can do the same.
   Ayuba ya kasance da aminci sosai, mu ma za mu iya yin hakan. [9]

  9. Father and Mother refused, and our captors said, “You will never return home.”
   Mama da Baba suka ƙi, kuma sojojin suka ce, “Ba za ku taɓa koma gida ba.” [10]

  10. When they refused, Jesus went ahead and healed the man.
   Da suka ƙi su ce uffan, sai Yesu ya ci gaba ya warkar da mutumin. [11]

  11. 11:23-29) Yet, he refused to give up, and his example strengthened others.
   11: 23-29) Amma Bulus bai karaya ba kuma misalinsa ya ƙarfafa wasu su jure. [12]

  12. (1 Corinthians 15:8-10) Those whom Paul described as “superfine apostles,” as well as other opposers, refused to accept Paul and his reasoning from the Scriptures.
   (1 Korantiyawa 15:8-10) Waɗanda Bulus ya kwatanta a matsayin “mafifitan manzannin” da kuma sauran ’yan adawa, sun ƙi su karɓi Bulus da mahawararsa na Nassosi. [13]

  13. I even refused to be photographed.
   Kai, ba na ma bari a ɗauki hotona. [14]

  14. Some scholars suggest that the queen refused to obey because she chose not to degrade herself before the king’s drunken guests.
   Wasu manazarta sun ce wataƙila sarauniyar ta ƙi yin biyayya ne domin ba ta son ta zubar da mutuncinta a gaban bakin sarki da suke cikin maye. [15]

  15. After the Syrian army chief Naaman was healed of his leprosy, he offered gifts to the prophet Elisha, who refused them.
   Alal misali, sa’ad da annabi Elisha ya warƙar da wani sojan Suriya mai suna Na’aman daga kuturtarsa, sojan ya ba shi kyauta amma annabin ya ƙi karɓa. [16]

  16. She may mention that if she attended and refused to share in some act, it might cause him embarrassment, so in that sense her not attending might be best for him.
   Tana iya gaya masa cewa zai ji kunya idan ta je kuma ba ta sa hannu cikin wasu ayyukan ba, saboda haka zai fi kyau idan ba ta je ba. [17]

  17. However, Jacob refused, saying: “My son will not go down with you men, because his brother is dead and he has been left by himself.
   Amma, Yakubu ya ƙi yana cewa: “Ɗana ba zai gangara tare da ku ba, ga ɗan’uwansa ya rasu, shi kaɗai kuwa ya ragu. [18]

  18. Those who refused to give up the misuse of tobacco were to be disfellowshipped.
   Duk waɗanda suka ƙi daina shan taba za a yi musu yankan zumunci. [19]

  19. Nehemiah refused to be intimidated and calmly continued in his God-assigned work.
   Nehemiya ya ƙi ya tsorata kuma ya ci gaba da aikin da Allah ya ce ya yi. [20]

  20. 11 Job became profoundly discouraged, although he refused to curse God, as his wife urged him to do.
   11 Ayuba ya yi sanyin gwiwa sosai, ko da yake ya ƙi ya la’anta Allah kamar yadda matarsa ta umurce shi. [21]

  21. Yet, David refused.
   Duk da haka, Dauda ya ƙi. [22]

  22. 2 As the psalmist Asaph acknowledged, however, the Israelites “did not keep the covenant of God, and in his law they refused to walk.”
   2 Kamar yadda mai zabura Asaph ya faɗa, Isra’ilawa “ba su kiyaye alkawarin Allah ba, suka ƙi yin tafiya cikin shari’assa.” [23]

  23. Trajan praised Pliny’s handling of the cases brought before him and directed that Christians who refused to worship Roman gods be executed.
   Trajan ya yaba wa Pliny game da yadda yake zartar da hukunci da aka kawo a gabansa kuma ya ba da umurni a kashe Kiristoci da suka ƙi su bauta wa allolin Roma. [24]

  24. As foretold, Jesus ‘was despised and considered to be of no account’ by those who refused to believe the evidence.
   Kamar yadda aka annabta, mutane da yawa marasa imani sun tsane Yesu kuma sun yi tunani cewa shi marar amfani ne. [25]

  25. “By faith Moses, when grown up, refused to be called the son of Pharaoh’s daughter.”
   Littafi Mai Tsarki ya ce: “Ta wurin bangaskiya Musa, sa’anda ya yi girma, ya ƙi yarda a ce da shi ɗan ɗiyar Fir’auna.” [26]


Retrieved July 31, 2019, 11:41 am via glosbe (pid: 7131)