w418

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Wadwodni Kunshi Wade into weid) v 1. Vitasiya a cikin ruwa 2, Sabaki wafer wefan birskin wagwag u kada wage wedyn 1, ail bash; 2. diwba wajen wage war wage freeze n takunkumin Karin albashi wage risen Karin albashi wage war vikai da yaki (on wa) wage-earner in dan albashi Wages weldgz) ni albashi wagonwaegan wagunu wailwe yikuka waist west kugu Waistcoat weskaut in falmaran Wait veio dakata wait for vira waiter I welta III sabis, (NI)) Sarbis Waiting-room weit um n dakin jira waitress I wetris in sabis, (Nr') Sarthis waive welvy dâu ke shaà di Wake, Wake up welk (vokevaked, vokenwaked) Il farka 2. tarkar da Waken welkon duba ujen wake Wales welzin yankin Welz, Walk wok 1, yavo 2. y taliya akas Walking Stick wsk ist n kwari walkman wokmann baba W Walk out (of) || w2.kaut) 11. fita daga 2. yiyaji wal Iwo 1. bango 2. katanga Wallet wollt in Wallà, (Nr) fartamami wander wondayiragaith vandererwondaronrà galità wane wen v dusishë want wont 1, in bukata 2, rashi 3. v so war Ivo n 1. yakt 2 civil var yakin basasa 3 holy warjihadi 4, duba wajen wage war war camp n Sansani war indemnity in ramuwardiyya war zone n fagen daga ward word) n 1. dakin as biti 2. Lunguwa, (NT) kance Warder-woda gänduróba ward off kir wardrobe wodraub Warehouse wehaus ni sito, (Nr) manga/ wates welpi kayan Ciniki Warfare woenyak warhead two held in nuclear warheads kawinan mukan Warm wo di mal fünf warm up dinana warmth women dini warn won gargada warning won gargali warped wop aid to be warped hankare Warrant | woront) 1. n taklardar kamu, (NT) manda daho 2. v Lihat \\