y172

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

yauci 172 172 yauci m lateness yāyātā vl 1. to shout about yàudařà 1. f (pl yaudařori) 2. to gossip trick 2. v2* to trick yäyè v4 1. to wean 2. to remove yàukakà v3 to last long 3. to disappear yauki m sliminess yāyi m 1. time 2. fashion yausàsā vl 1. to make wither yayin dà when 2. to weaken yàyin makafantā m school yàusasà v3 1. to wither 2. to feel uniform weak yāyū see wâ, yâ, yāyā yàushè? when? yayyàfā vl to sprinkle yaushi m weakness yayyafi m drizzle yawà m 1. amount 2. quantity yayyāgā vl to tear up 3. dà yawà much, many уауye see wӑ, уӑ, уӑуӑ yawaici m majority yayyē v4 to leak yawaitā vl 1. to increase 2. to yàyyõ m leaking produce in quantity 3. to yëkòwā f proclamation overdo yi v (m yî) 1. to do 2. to make 3. yawanci 1. m majority 2. most to be 4. to happen 5. to succeed 3. adv mostly 6. to be done 7. to spend (time) yawàn hàyàyyafà m birth rate 8. yi ta to keep on doing yawàn isa shāwařà m quorum yì prep 1. (just) like 2. amongst yawàn laifuffukà m crime rate yî see yi yawà-yawanci m majority yifà vl to cover over yawà-yawancin most of yinì v to spend a day yāwò m (pl yàwàce-yàwàce) yini m 1. day 2. daytime 1. walk 2. journey on foot yînyē v4 to complete 3. tour 4. fluctuation уіwo vб see yi yāwòn bùde idò m sight-seeing yìwu v7 to be possible tour yìwuwā f possibility yāwòn shākàtâwā m 1. tour Yülì m July 2. sightseeing yumbū m clay yāwī m 1. saliva 2. permission Yünì m June 3. mài màganà dà yãwū yunkurā vl to take every effort spokesman yùnkuri m attempt yàyā m/s (pl yayye, yāyū) yunwa f1. hunger 2. famine 1. elder brother 2. elder sister | 3. ji yunwà to feel hungry yàyà? 1. how? 2. Yàyà yùnwatà v3 to feel hungry sünanki? What is your name? yurëniyàm m uranium